ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/ υπουργικής απόφασης ως προς τον επανακαθορισμό της επι χορήγησης στους Δήμους του ποσοστού (15%) της ειδικής εισφοράς Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των διοικητι κών υπαλλήλων Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Αγροτικής Ανάπτυξης Πορταριάς σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μου δανιών Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη Σαρρίδου Μερσίνη του Κων/ νου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Κιουτσιούκη Αποστολία του Ιωάν νη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ (1) Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3613/2007 «Ρυθμί σεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότη τας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/τ.Α / ), περί πιστοποίησης εκπαιδευτικών δομών, προγραμμά των επιμόρφωσης και επιπέδου γνώσεων και δεξιοτή των των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ ΦΕΚ 26/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύ σταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ. Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 51/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3345/2005 «Οικο νομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμι ση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του π.δ. 57/2007 «Κω δικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)». 6. Την αριθ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (συνεδρίαση αριθ. 7/ ). 7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» 1. Καθιερώνεται «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρ φωσης», που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Σκοπός του «Συστήματος» είναι η ανάπτυξη του αν θρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επιμόρφωσης κατάρτισης στους υπαλλήλους του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσμα τικότητας της δημόσιας διοίκησης και την υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών. 2. Ως «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» ορί ζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνθέτει τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες: α) την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών, β) την πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης, γ) την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκ παιδευομένων. Οι συνιστώσες αυτές εξυπηρετούν την επίτευξη του σκοπού του Συστήματος, όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω.

2 25158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Όργανα Υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης». Όργανα υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» είναι: 1. Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ): Η ΚΕΠ αποτελεί ανεξάρτητο όργανο, ορίζεται με από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποτελείται από: τον Γενικό Γραμματέα ΕΚΔΔΑ ως Πρόεδρο, ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης, έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης δευ τέρου βαθμού, έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, οριζόμενο από την Διοίκησή της, έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ, οριζόμενο από την Διοίκησή της, έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ, τρεις (3) εμπειρογνώμονες σε θέματα πιστοποίησης οριζόμενους από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστο ποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγ χου του ΕΚΔΔΑ. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των ανωτέρω. Εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης είναι ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΚ ΔΔΑ ή ο αναπληρωτής αυτού στην ως άνω Επιτροπή. Με απόφαση του Προέδρου της ΚΕΠ, ορίζεται ένας υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη γραμματειακή υποστήριξη της ΚΕΠ. Σε συνεδριάσεις της ΚΕΠ στις οποίες εξετάζεται περίπτωση αρνητικής εισήγησης περί πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος, καλείται να μετέχει εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου φορέα, οριζόμενος από τον ίδιο το φορέα. Η ΚΕΠ έχει ως αρμοδιότητες την εποπτεία εφαρμογής των αρχών, κριτηρίων και απαιτήσεων του ανωτέρω Συστήματος, την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών δο μών, την πιστοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος Συστήματος. Η ΚΕΠ έχει την ευθύνη διασφάλισης του αδιάβλητου και της ποιότη τας των συνθηκών και διαδικασιών σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Συστήματος, διατηρώντας το δικαίωμα ελέγχου όλων των συνιστωσών του Συστήματος. Ο έλεγχος του Συστήματος Πιστοποίησης αφορά στη διαδικασία υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμ ματος, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη διαδικασία διεξαγωγής της πιστοποίησης γνώσεων δεξιοτήτων. Ειδικότερα: Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός, αποφασίζεται και ανατίθεται από την ΚΕΠ σε 2μελείς ομάδες ελέγ χου απαρτιζόμενες από μέλη της. Στις ομάδες ελέγχου μπορεί, με απόφαση της ΚΕΠ, να περιλαμβάνεται και στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης,Δι αχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου. Οι δομές που πρόκειται να υλοποιήσουν πιστοποιη μένα προγράμματα οφείλουν να ενημερώνουν την ΚΕΠ σχετικά με τον εξαμηνιαίο προγραμματισμό τους και σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το χώρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προ γραμμάτων το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος. Η ομάδα ελέγχου έχει την ευθύνη της οργάνωσης του ελέγχου, της διεξαγωγής του και της υποβολής σχετικής έκθεσης προς την ΚΕΠ. Για τη υποστήριξη και διευκόλυνση του έργου της, η ομάδα μπορεί να ζητήσει από την εκπαιδευτική δομή σχετικό υλικό ή άλλα στοιχεία όπως καταστάσεις και στοιχεία συμμετεχόντων, συμπληρωμένα έντυπα αξι ολόγησης. Η ΚΕΠ αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος με στόχο την αξιολόγηση του. Η ΚΕΠ υποβάλλει προς τη Συντονιστική Επιτροπή Εκ παίδευσης (Σ.Ε.Ε) έκθεση, σε εξαμηνιαία βάση, με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχει πραγματο ποιήσει, προκειμένου η Σ.Ε.Ε. να ενημερωθεί και να τα λάβει υπόψη της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 2. Το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιό τητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εισηγείται προς την ΚΕΠ θέματα αρμοδιότητας της και υποστηρί ζει το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης μέσα από τις συναφείς αρμοδιότητες λειτουργίας του. Ειδικότερα, το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Δια χείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου: α. Υποστηρίζει διοικητικά και επιστημονικά την ΚΕΠ κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρ φωσης β. Εισηγείται προς την ΚΕΠ θέματα σχετικά με την πιστοποίηση ή μη των υποβληθέντων Φακέλων Σχεδι ασμού, καθώς και οιοδήποτε θέμα απορρέει από την άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του. γ. Προβαίνει σε έλεγχο των υποβληθέντων Φακέλων σχεδιασμού αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης τους στο Σύστημα Πιστοποίησης καθώς και την τήρη ση των γενικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος. Ιδιαίτερα, το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχεί ρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει: α) την ύπαρξη ή μη ήδη πιστοποιημένου Φακέλου σχεδι ασμού με αντίστοιχο περιεχόμενο, β) αν το υποβληθέν προς πιστοποίηση επιμορφωτικό αντικείμενο συγκλίνει και συντάσσεται με τους άξονες προτεραιότητας, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του ΕΚΔΔΑ και της ΑΔΕΔΥ. δ. Μεριμνά, με ευθύνη της ΚΕΠ, για την τήρηση Μη τρώων με στοιχεία που αφορούν όλες τις συνιστώσες τού Συστήματος όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Μεθοδολογία, Διαδικασία και λεπτομέρειες Εφαρμογής του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» 1. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Δομών: Πιστοποιημένες είναι οι εκπαιδευτικές δομές που ανα φέρονται στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, άλλες Σχολές του Δημοσίου (ΝΠΔΔ ή υπηρεσίες του Δημοσίου), τα Πανεπιστήμια (ΝΠΔΔ), τα ΤΕΙ (ΝΠΔΔ), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινω νικό Πολύκεντρο και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δη μόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία, τα οποία οι πιστοποιημένες εκπαιδευτι κές δομές οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΚΕΠ αφο ρούν στα κάτωθι: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής, Υπεύθυνο/εκπρόσωπο εκπαιδευτικής δομής και θε σμικό πλαίσιο ορισμού του, Υλικοτεχνική υποδομή, Διοικητική διάρθρωση / οργανωτική δομή, Ανθρώπινο δυναμικό, Θεματικά πεδία επιμόρφωσης, Μητρώο εκπαιδευτών, Αριθμητικά/ στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επι μορφωτική δράση της δομής. Κάθε φορέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3613/2007, παρέχει εκπαιδευτι κές επιμορφωτικές υπηρεσίες ως «ανάδοχος έργου» που του ανατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ύστερα από σχετικό δι αγωνισμό, θεωρείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή εφ όσον, κατά τον σχετικό διαγωνισμό, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης και οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α. Οργάνωση και εμπειρία, β. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, γ. Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός Η πιστοποίηση αυτή ισχύει αποκλειστικά για το χρο νικό διάστημα υλοποίησης του έργου και για τα επι μορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί με ανάθεση από το ΕΚΔΔΑ. 2. Πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κα τάρτισης: Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί προς πιστοποίηση εφ όσον σχεδιάζεται από πιστοποιη μένη, κατά τα ανωτέρω, εκπαιδευτική δομή. Τα κριτήρια πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού προγράμματος. α. Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών. β. Ανάλυση και ιεράρχηση εκπαιδευτικών αναγκών. γ. Σχέδιο εκπαίδευσης. δ. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του προγράμμα τος. ε. Αναλυτικό Πρόγραμμα (σκοπός, στόχοι, τίτλος και περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων, διάρκεια). στ. Μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης. ζ. Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος. η. Μέθοδοι και περιεχόμενο αξιολόγησης πιστοποίη σης γνώσεων και δεξιοτήτων των επιμορφωνόμενων. θ. Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης του επιμορφω τικού προγράμματος. ι. Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης της αποτελεσμα τικότητας του επιμορφωτικού προγράμματος. Η πιστοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων πραγ ματοποιείται κατόπιν υποβολής προς το Αυτοτελές Τμή μα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερι κού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από πιστοποιημένες κατά τα ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές, Φακέλου Σχεδιασμού επιμορφωτικού. Ο Φάκελος Σχεδιασμού συνοδεύεται από: α. Βεβαίωση του κατά Νόμο υπεύθυνου της εκπαιδευ τικής δομής ότι το θεματικό αντικείμενο του επιμορ φωτικού προγράμματος εμπίπτει στο θεματικό πεδίο επιμορφωτικών δράσεων της δομής και ότι η δομή δι αθέτει τις αναγκαίες υποδομές και την στήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος. β. Εκθέσεις αξιολόγησης, βάσει τυποποιημένου εντύ που, από δύο (2) εμπειρογνώμονες, η εξειδίκευση των οποίων θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση της εκπαιδευτικής δομής. Οι πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές διατηρούν το δικαίωμα επικαιροποίησης πιστοποιημένων φακέλων σχεδιασμού, ενημερώνουν δε σχετικά την ΚΕΠ. Η ΚΕΠ μπορεί να προβεί σε έλεγχο των επικαιροποιημένων φακέλων σχεδιασμού. Δεν πιστοποιούνται ως επιμορφωτικά προγράμματα τα Συνέδρια, τα Συμπόσια και οι Ημερίδες/Διημερίδες. 3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων: Η αξιολόγηση πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά την αντικειμενική μέτρηση σε ατομικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δη μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Η πιστοποίηση γνώσε ων και δεξιοτήτων οργανώνεται με βάση τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και περιγράφο νται στο φάκελο σχεδιασμού του επιμορφωτικού προ γράμματος. Η αξιολόγηση πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010 Μόρια Επιμόρφωσης. Ως ημέρα επι μόρφωσης του εν λόγω άρθρου, λογίζονται επτά (7) ώρες εκπαίδευσης. Για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω τηλεκπαί δευσης, θα πρέπει να ορίζεται στο φάκελο του προ γράμματος η αντιστοίχηση των διδακτικών ωρών τους με αυτές των επιμορφωτικών προγραμμάτων συμβα τικού τύπου. Η αξιολόγηση πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων διεξάγεται από τους ανωτέρω οριζόμενους πιστοποιη μένους φορείς. Η αξιολόγηση πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιείται με τη μορφή τεστ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή/και ανοιχτών ερωτήσεων ή ασκήσεων ή μελετών περίπτωσης ή εργα σιών που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους ατομικά ή κατά ομάδες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται ως πλέον κατάλληλος για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος. Η αξιολόγηση πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων καταλήγει σε δύο ενδεχόμενα αποτελέσματα ως προς

4 25160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την επίδοση του εκπαιδευόμενου: επιτυχία ή αποτυχία. Η διαδικασία, οι τεχνικές και ο τρόπος βαθμολόγησης που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων περιγράφονται στο φάκελο σχεδιασμού του προγράμματος. Επίσης, στο φάκελο σχεδιασμού ορίζεται η ελάχιστη βαθμολογία επιτυχί ας, η οποία δε μπορεί να είναι κατώτερη του 50% της συνολικής βαθμολογίας. Η επιτυχία οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστο ποίησης ενώ η αποτυχία στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η αναγνώριση των αντίστοιχων Μο ρίων Επιμόρφωσης γίνεται μόνο με την υποβολή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/2008 (ΦΕΚ 2349/ Β /2008) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταρ γείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών Οι φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές επιμορφωτι κές υπηρεσίες ως ανάδοχοι έργων του ΕΚΔΔΑ ανταπο κρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες προδιαγραφών: α. Οργάνωση και εμπειρία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδια σμό και διαχείριση επιμορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Οι ειδικότερες απαιτήσεις αυτής της κατηγορίας προ διαγραφών αφορούν το βαθμό κατανόησης των στόχων του προκηρυσσόμενου εκπαιδευτικού έργου και την εκ μέρους τους προτεινόμενη οργάνωση και διοίκηση του έργου. β. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν το απαιτούμενο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό για τη διαχείριση του έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξειδι κεύσουν τη Διοίκηση του Έργου αναφέροντας την τεχνο γνωσία εμπειρία του προτεινόμενου Υπευθύνου Έργου και των μελών της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, με πε ραιτέρω διάκριση των αρμοδιοτήτων εκάστου μέλους της. Η καταλληλότητα και η επάρκεια των ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τις σπουδές και γνώσεις τους, από την επιστημονική τους εξειδίκευση, από την εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων απαιτήσεων έργων και από το χρόνο που προτίθενται να διαθέσουν για το έργο. γ. Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις κατ ελάχιστο απαιτούμενες από τον ανάλογο διαγωνισμό ιδιόκτητες εκπαιδευτικές υποδομές, οι οποίες είναι δυ νατό να συμπληρώνονται με ενοικιαζόμενες. Τόσο οι ιδιόκτητες, όσο και οι τυχόν ενοικιαζόμενες κτιριακές υποδομές των υποψηφίων θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι προϋπάρχουν πριν από την ημερομηνία αίτησης για πιστοποίηση δημοσιοποίησης του σχετικού διαγωνι σμού, καθώς επίσης ότι θα είναι διαθέσιμες καθ όλη την προβλεπόμενη χρονική περίοδο πιστοποίησης υλοποί ησης του εκπαιδευτικού έργου που θα προκηρύσσεται. Οι κτιριακές υποδομές των υποψηφίων θα πρέπει να συμπληρώνονται με τον απαιτούμενο για την υλοποίηση και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαιτούμενο λογισμικό, βιντεοπροβολείς, εκτυπωτές, φωτοαντιγρα φικά μηχανήματα, πίνακες κλπ. Όλες οι ανωτέρω απαιτούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τους ενδιαφερόμενους με τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πι στοποιητικά) τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι να συ μπεριλαμβάνουν στο φάκελο των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς του ανάλογου διαγωνισμού που θα προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ F Αριθ. Δ2/Γ/18188 (2) Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/ υπουργικής από φασης ως προς τον επανακαθορισμό της επιχορή γησης στους Δήμους του ποσοστού (15%) της ειδι κής εισφοράς. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). 2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) (ΦΕΚ 168/Α /1989). 3. Το Π.Δ. 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουρ γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε ρα, με την έκδοση του Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α / ). 4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ). 6. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίησης του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α ). 7. Την αριθ απόφαση περί «Ανάθεσης αρμοδι οτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β / ). 8. Το άρθρο 2 του Ν. 3697/Α /2008 (ΦΕΚ 194/Α / ), με το οποίο καταργήθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί. 9. Τις διατάξεις του ν. 2362//95 (ΦΕΚ 247/Α ) «περί Δη μοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του Ν.3054/02 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α /2002), όπως αντικαταστά θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/ ). 11. Την Κ.Υ.Α. Δ2/Γ/666/ «Λογαριασμός Χρημα τοδότησης εταιρειών εμπορίας Πετρελαιοειδών για Με ταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας» (ΦΕΚ 78/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ / (ΦΕΚ 859/Β ) Κ.Υ.Α. 12. Το με α.π.2714/ έγγραφο της ΚΕΔΚΕ με το οποίο μας υπεβλήθη το Πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2010 με το οποίο εκδόθηκε η 99η απόφαση αυτού, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα να συμπεριληφθεί ο Δήμος Αμφιλοχίας στους δικαιούχους Ο.Τ.Α των αντι σταθμιστικών οφειλών του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Το με α.π. 2953/ έγγραφο της ΚΕΔΚΕ, με το οποίο ζητείται να συμπεριληφθεί ο Δήμος Αμφιλοχίας στους δικαιούχους Δήμους στην κατανομή της ειδικής εισφοράς για το Το έγγραφο με αρ. 3103/ της ΚΕΔΚΕ, στο οποίο, παρατίθενται τα Κατωτέρω στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί το ποσοστό επιδότησης του Δήμου Αμφιλοχίας ως εξής: α) πληθυσμός: κάτοικοι. β) συνολική χωρητικότητα καυσίμων m Το με α.π. 86/ έγγραφο της ΚΕΔΚΕ στο οποίο επισυνάπτεσαι πίνακας στον οποίο καταγράφεται ο υπολογισμός του ποσοστού της επιδότησης του αρ. 16 του Ν.1571/1985, όπως ισχύει, που πρέπει να λάβει κάθε Δικαιούχος Δήμος. 16. Τον πληθυσμό των Δήμων, Ασπροπύργου, Ελευ σίνας, Μάνδρας, Αγ. Θεοδώρων, Εχεδώρου, Ελ. Κορδε λιού, Μεγάρων Ν.Περάμου και Αμφιλοχίας, με βάση την τελευταία απογραφή, τη Διυλισπκή και την αποθηκευ τική ικανότητα των Διυλιστηρίων και με συντελεστή βαρύτητας: α) Πληθυσμού 40%. β) Διυλιστικής ικανότητας 50%, και γ) Αποθηκευτικής ικανότητας 10% 17. Την απόφαση αρ. Δ2/5810/2008 (ΦΕΚ 487/Α). 18. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε: 1. Κατανέμεται κατ έτος από τον Κ.Α.Ε. Εσόδων 3421 «Εσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανά πτυξης Ε.Λ. χρηματοδότησης εταιρειών εμπορίας πε τρελαιοειδών προϊόντων για τις μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της Χώρας (άρθρο 19 Ν. 3054/2002 ΦΕΚ 230/Α ) για την ετήσια ενίσχυση περιβαλ λοντικών προγραμμάτων των Δήμων στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα διυλιστήρια, «ΕΛΠΕ Α.Ε.» (Διυλιστήρια ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.» (Διυλιστήριο Κορίνθου), ή και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρε λαιοειδών με χωρητικότητα άνω των Μ3 με τα ακόλουθα ποσοστά: α. 25,35% στον Δήμο Ασπροπύργου, β. 23,77% στον Δήμο Ελευσίνας Μάνδρας, γ. 18,08% στον Δήμο Αγίων Θεοδώρων, δ. 20,07% στον Δήμο Εχεδώρου Ελευθερίου Κορ δελιού, ε. 7,62% στον Δήμο Μεγάρων, στ. 2,02% στον Δήμο Ν. Περάμου, ζ. 3,09% στον Δήμο Αμφιλοχίας, Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων των Διυλιστηρίων ΕΛΠΕ, που λειτουργούν στα όρια των Δήμων Ελευσίνας Μάνδρας και Εχεδώρου Ελ. Κορ δελιού, βρίσκεται στους Δήμους Ελευσίνας και Εχεδώ ρου, από το ανωτέρω ποσοστό που αντιστοιχεί στους Δήμους αυτούς το 75% θα αποδίδεται στους Δήμους Ελευσίνας και Εχεδώρου και το υπόλοιπο 25% στους Δήμους Μάνδρας και Έλ. Κορδελιού αντίστοιχα. 2. Στον Δήμο Αμφιλοχίας θα χορηγηθεί το αναλογούν ποσοστό της επιδότησης του 3,09% επί των εγγεγραμ μένων πιστώσεων του ΚΑΕ 2229 του Ειδικού Φορέα 31/120 του Από την ισχύ των διατάξεων της παρούσας καταρ γείται η απόφαση Δ2/5810/ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ F Aριθ /Δ4 (3) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των διοικητικών υπαλλήλων Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α / ) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α / ) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων ορ γανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κρι τήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊστα μένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 περ. 10 του παραπάνω νόμου 3839/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 284 παρ. 13α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Την αριθ. Δ4/151/ απόφαση σύστασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σιβιτανιδείου Σχολής (ΦΕΚ 170/Β / ). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της αιτούμενης Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά

6 25162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ), τα Υπη ρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. 5. Την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Γεωργίου, για την αναγκαιότητα άμε σης συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για το διοικητικό προσωπικό της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., ως εξής: α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Α από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου και υπηρετούν στη Σιβιτανίδειο Σχολή. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφο ρετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί χτηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από υφισταμένων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 2. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπό θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. 3. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυν σης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέ τηση τους. 4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την παρούσα, λειτουργεί χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέ χρι την επιλογή λοιπών προϊσταμένων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη. 5. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσί ας. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπι κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ (4) Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Αγρο τικής Ανάπτυξης Πορταριάς σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μουδανιών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 2. Την αριθ. 1/13933/ απόφαση του Περιφε ρειακού Διευθυντή Ν. Χαλκιδικής (ΦΕΚ 985/Β / ) με την οποία συστήθηκε η αμιγής Δημοτική Επιχεί ρηση Αγροτικής Ανάπτυξης Πορταριάς Ν. Χαλκιδικής, την με αριθ. 1521/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 423/Β / ) και την αριθ / (ΦΕΚ 1761/ Β / ), με τις οποίες τροποποιήθηκε το καταστα τικό της ως άνω αμιγούς επιχείρησης. 3. Την αριθ. 284/2010 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Μουδανιών για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέ της βιωσιμότητας προσαρμογής της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης αγροτικής ανάπτυξης Πορταριάς Δήμου Μουδανιών και τη μετατροπή της σε Κοινωφελή επι χείρηση σύμφωνα με τον ν. Ν.3463/ Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που συ ντάχθηκε για το σκοπό αυτό, καθώς και το γεγονός ότι οι σκοποί της επιχείρησης που θα προκύψει είναι επι τρεπτοί και συνάδουν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επιλεγείσα μορφή της κοινωφελούς επιχείρησης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προσαρμογή του καταστατικού Δη μοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Αγροτικής Ανάπτυξης Πορταριάς» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και την μετα τροπή της σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυ ξης Μουδανιών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Μ.), ως εξής: Επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Α.Μ» Κατηγορία επιχείρησης: Κοινωφελής Επιχείρηση Επι χείρηση του Ν. 3463/2006. Σκοπός: Το αντικείμενο και οι δραστηριότητες της νέας επιχείρησης θα είναι: Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Η επιστημονική υποστήριξη και η ανάπτυξη δράσεων επιστημονικής έρευνας στους τομείς της αγροτικής παραγωγής αλλά και σε όλους τους τομείς της οικο νομικής δραστηριότητας του Δήμου. Η ανάπτυξη συνεργασιών με παρόμοιους Εθνικούς φορείς ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η διοργάνωση σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδη λώσεων. Η προβολή των αγροτικών προϊόντων και η διοργά νωση εκθέσεων με αντικείμενο την αγροτική παραγωγή του Δήμου, του τουρισμού αλλά και όλων των παραγω γικών τομέων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Δήμου. Η παροχή κοινωφελών υπηρεσιών και η ανάπτυξη δράσεων σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου Μουδανιών και της αγροτικής παραγωγής και γενικό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τερα με την οικονομική ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων του. Διάρκεια της επιχείρησης: Η διάρκεια της επιχείρη σης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έδρα της Επιχείρησης: Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Πορταριά του Νομού Χαλκιδικής. Κεφάλαιο της επιχείρησης: Με την προσαρμογή επέρ χεται αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης ποσού η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μουδανιών και συγκεκριμένα από τον ΚΑ του οικονομικού έτους Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές δι οικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμ βούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστο: Τρία μέλη (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και ένας εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος του αγροτικού συνεται ρισμού Πορταριάς, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Μου δανιών που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι κείμενο της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ σότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους τακτικό προ σωπικό, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών, στη θέση ενός δημότη ή κατοίκου του Δήμου χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της συστατικής πράξης. Πόροι της επιχείρησης: Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών φο ρέων. Οι Δωρεές κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ σικά πρόσωπα. Λοιπές επιχορηγήσεις. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά σεών της. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους. Λύση της επιχείρησης: Η επιχείρηση λύεται όταν: Α. Παρέλθει η διάρκειά της. Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ γός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρη ση Ανάπτυξης Μουδανιών υποκαθιστά αποκλειστικά, αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Αγροτικής Ανάπτυξης Πορτα ριάς του Δήμου Μουδανιών (Α.Δ.Ε.Α.Α.Π.), εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο. Κάλυψη δαπάνης: Από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη για το δήμο ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ), για την οποία υπάρχει εγγεγραμ μένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2010 στον Κ.Α (σύμφωνα με την από βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη ρεσιών του Δήμου). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πολύγυρος, 27 Αυγούστου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ F (5) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Σαρρίδου Μερσίνη του Κων/νου. Με την αριθ. 3455/ απόφαση του Νομάρχη Εβρου έχει χορηγηθεί στη Σαρρίδου Μερσίνη του Κων/ νου, κατοίκου Αλεξ/πολης, άδεια άσκησης επαγγέλμα τος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΕΛΑΜΑΤΗ F (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κιουτσιούκη Αποστολία του Ιωάν νη. Με την αριθ. 3537/ απόφαση του Νομάρχη Έβρου έχει χορηγηθεί στην Κιουτσιούκη Αποστολία του Ιωάννη, κατοίκου Ορεστιάδας, άδεια άσκησης επαγγέλ ματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΕΛΑΜΑΤΗ

8 25164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1545 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τρόπου ψηφοφορίας των εκλο γέων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 169 27 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 94. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 18 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα