Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013"

Transcript

1 Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται 0 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων διατάξεών του. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Γενικές Διατάξεις... 4 Β. Φορολογικό Μητρώο Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας... 7 Γ. Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Δ. Υποβολή Δηλώσεων Ε. Ενδοομιλικές συναλλαγές...14 ΣΤ. Φορολογικοί Έλεγχοι Ζ. Προσδιορισμός Φόρου Η. Είσπραξη Θ. Τόκοι και Πρόστιμα I. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή K. Έναρξη Ισχύος του Κώδικα Λ. Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.39 2

3 Με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας επιχειρείται η ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο των διατάξεων που βρίσκονται διάσπαρτες σε άλλα νομοθετήματα, κυρίως το Ν. 2238/1994 και τον Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και αφορούν σε διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης των σχετικών φόρων. Δεδομένου ότι με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ρυθμίζονται ζητήματα τα οποία μέχρι σήμερα ρυθμίζονταν από άλλους νόμους, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν καταργηθεί ρητώς παρά τη νομοθέτηση του νέου Κ.Φ.Ε. με το Ν. 4172/2013, τίθεται προβληματισμός για την παράλληλη εφαρμογή τους. Λαμβάνοντας πάντως υπόψη ότι ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών θα τεθεί σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 2014, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις του για τις οποίες προβλέπεται η άμεση εφαρμογή τους από τη δημοσίευση του Ν.4174/2013, υπάρχει επαρκής χρόνος για την ρητή κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν τα ίδια ζητήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες διατάξεις άλλων νόμων τουλάχιστον κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά ορισμένο ζήτημα σύμφωνα με τη γενική αρχή ότι ο νεότερος νόμος υπερισχύει του παλαιότερου. Να σημειωθεί ότι λόγω της θέσπισης για πρώτη φορά στην Ελλάδα Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών γίνεται συνοπτική αναφορά στο σύνολο των διατάξεών του, ακόμα και εάν δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε σχέση με ότι προβλεπόταν ήδη σε άλλα νομοθετήματα που ρύθμιζαν τα σχετικά ζητήματα μέχρι σήμερα. Αξίζει ωστόσο να αναφερθούν επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με το νέο Κώδικα. Εισάγεται γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής. Επιβάλλονται νέα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης (διαδικαστική ή φοροδιαφυγή) χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα μείωσής τους σε περίπτωση συμβιβασμού. Πέραν των προστίμων θεσπίζονται τόκοι για όλες τις περιπτώσεις καθυστερημένης πληρωμής φόρων (π.χ. εκπρόθεσμη ή ανακριβής δήλωση). Προβλέπονται ευρύτερες εξουσίες της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο ελέγχου ή είσπραξης των φόρων, όπως κυρίως η δυνατότητα εκτιμώμενου ή προληπτικού προσδιορισμού, αυστηρότερα μέτρα για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου (π.χ. δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς δικαστική απόφαση για τη διασφάλιση, άσκηση αγωγής καταδολίευσης), επέκταση της αλληλέγγυας ευθύνης και στους μετόχους και εταίρους των υπόχρεων εταιρειών υπό κάποιες προϋποθέσεις κτλ. Πάντως η ενσωμάτωση διαφόρων κανόνων και διαδικασιών σε ένα Κώδικα συνιστά σημαντική απλοποίηση του ισχύοντος πλαισίου. 3

4 A. Γενικές Διατάξεις 4

5 Α. Γενικές Διατάξεις (άρθρα 1-9) Καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δηλαδή του φόρου εισοδήματος, του Φ.Π.Α., του φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας, κάθε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς κλπ. και των επιβαλλόμενων από τον ίδιο τον Κώδικα χρηματικών κυρώσεων για την είσπραξη των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων φορολογιών. Προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης και ανάθεσης από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στα όργανα της Διοίκησης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ιδίου ή της Φορολογικής Διοίκησης. Προσδιορίζεται ο τρόπος κοινοποίησης των πράξεων της φορολογικής διαδικασίας τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η κοινοποίηση στα φυσικά πρόσωπα συντελείται: α) ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση, β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του εν λόγω προσώπου, γ) με επίδοση στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Επιπλέον, όσον αφορά στην κοινοποίηση στα νομικά πρόσωπα, αυτή συντελείται και με παράδοση της πράξης στην έδρα ή την εγκατάσταση του νομικού προσώπου στην Ελλάδα με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο του νομικού προσώπου. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση κοινοποίησης πράξης με συστημένη επιστολή, αυτή θεωρείται ως νομίμως κοινοποιηθείσα μετά την παρέλευση 15 ημερών (ή 30 ημερών σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας) από την ημέρα αποστολής. Η θέσπιση τεκμηρίου νόμιμης κοινοποίησης μετά την παρέλευση ορισμένου σύντομου χρονικού διαστήματος (15 ή 30 ημερών) και ανεξάρτητα από την εξέταση της πλήρους γνώσης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου της κοινοποιηθείσας πράξης θέτει ζήτημα συμβατότητάς της με την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, δεδομένου ότι η νόμιμη κοινοποίηση αποτελεί το σημείο έναρξης προθεσμιών για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων/μέσων. Επίσης, τίθεται ζήτημα επικάλυψης ορισμένων ζητημάτων που αφορούν στην επίδοση πράξεων με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Προβλέπεται η δυνατότητα κοινοποίησης πράξεων που αφορούν στη φορολογία ακινήτων με επίδοση στο πρόσωπο που έχει έννομη σχέση (π.χ. μίσθωση) με τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου που βρίσκεται στο ακίνητο ή με θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο. Προβλέπεται (με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων Φ.Π.Α.) η υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εκ μέρους του φορολογουμένου ο οποίος δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα ώστε η διοίκηση να επικοινωνεί μαζί του. Προβλέπεται η δεσμευτικότητα των ερμηνευτικών εγκυκλίων (σε αντίθεση με τις ατομικές απαντήσεις) για τη φορολογική διοίκηση (μέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή τους) και η μη επιβολή προστίμων μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολουθήσει τις εγκυκλίους αυτές. Αντιθέτως, προβλέπεται η μη δεσμευτικότητα των εγκυκλίων αυτών για τους φορολογούμενους. 5

6 Να σημειωθεί ότι στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας, ο οποίος ωστόσο δεν έχει μέχρι σήμερα επιβληθεί. Βεβαίως λόγω της έναρξης εφαρμογής του Κώδικα την είναι πιθανή η νομοθετική επιβολή του φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τους υφιστάμενους φόρους που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία, όπως κυρίως το φόρο ακίνητης περιουσίας. 6

7 Β. Φορολογικό Μητρώο Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 7

8 Β.1 Φορολογικό Μητρώο (άρθρο 10) Θεσπίζεται υποχρέωση σε κάθε υπόχρεο πρόσωπο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να ζητά εγγύηση (το ύψος και το είδος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) από το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο σε περίπτωση που μέτοχος ή εταίρος του υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την υποβολή της δήλωσης εγγραφής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμος εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πτώχευσε ή κατέστη αφερέγγυο και η πτώχευση ή η αφερεγγυότητα είχε σαν αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον Προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την απαίτηση παροχής εγγύησης από το πρόσωπο που υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο. Ειδικότερα εγγύηση μπορεί να ζητηθεί μόνο εάν από τις εργασίες του νομικού προσώπου τίθεται άμεσος κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από τη μη είσπραξη μελλοντικών φόρων. Θεσπίζεται υποχρέωση του φορολογούμενου να ενημερώνει τη φορολογική διοίκηση σε περίπτωση μεταβολών στην επωνυμία, το διακριτό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρα του, του αντικειμένου της δραστηριότητάς του ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρείχε στη διοίκηση κατά το χρόνο εγγραφής του στο μητρώο. Η απαίτηση χορήγησης εγγύησης σε περιπτώσεις προσπάθειας καταστρατήγησης των φορολογικών διατάξεων κυρίως μέσω της πτώχευσης και στη συνέχεια της έναρξης νέας δραστηριότητας από τα ίδια πρόσωπα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Ωστόσο, θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας γρήγορος τρόπος επίλυσης των διαφορών που θα προκύπτουν αναφορικά με τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και το ύψος της απαιτηθείσας από τη φορολογική διοίκηση εγγύησης, προκειμένου να μην καταστεί δυσχερέστερη η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει περίπτωση ενδεχόμενης ζημίας του Δημοσίου. Β.2 Α.Φ.Μ. (άρθρο 11) Προβλέπεται η χορήγηση Α.Φ.Μ σε κάθε φορολογούμενο, καθώς και σε πρόσωπο που δεν είναι φορολογούμενος, εάν αυτό απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμου, όπως κυρίως στα πρόσωπα που πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό του περιεχομένου και του τρόπου χορήγησης του Α.Φ.Μ, των περιπτώσεων αναφοράς του Α.Φ.Μ. στις δηλώσεις ή άλλα έγγραφα και των περιπτώσεων γνωστοποίησης του Α.Φ.Μ. 8

9 Β.3 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (άρθρο 12) Προβλέπεται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στο φορολογούμενο για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών και το οποίο χορηγείται από τη Φορολογική Διοίκηση μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και έχει υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις στο παρελθόν. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης Οφειλής μηνιαίας ισχύος για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Προβλέπεται η απαγόρευση χορήγησης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής σε περίπτωση λήψης μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου για οικονομικά εγκλήματα. Η πρόβλεψη της μη χορήγησης ενημερότητας σε περίπτωση λήψης μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου για οικονομικά εγκλήματα ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο αλλοιώνει τη φύση του μέτρου ως έμμεσου τρόπου εξαναγκασμού των οφειλετών του Δημοσίου για την καταβολή των οφειλών τους μετατρέποντάς το σε κύρωση. 9

10 Γ. Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων 10

11 Γ.1 Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 13) Ορίζεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων τα οποία θα πρέπει να απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία (ΚΦΑΣ) και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Ορίζεται ο χρόνος τήρησης των βιβλίων και στοιχείων ως εξής: o o o για διάστημα πέντε (5) συναπτών ετών, μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Αρχή της πράξης διοικητικού εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εντός του πέμπτου έτους παραγραφής, υποβολής από αλλοδαπή αρχή αιτήματος χορήγησης πληροφορίας, άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, και έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης. Γ.2 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους (άρθρα 14-15) Θεσπίζεται υποχρέωση του φορολογουμένου να παρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή έγγραφου αιτήματος από τη Διοίκηση τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα απαιτούμενα έγγραφα. Θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατικών υπηρεσιών να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να επιδεικνύουν τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. Θεσπίζεται υποχρέωση ορισμένων τρίτων (π.χ. τράπεζες, ΟΣΕΚΑ, συμβολαιογράφοι) να παρέχουν εντός δέκα (10) ημερών στη Φορολογική Διοίκηση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με τον φορολογούμενο με εξαίρεση πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον εισαγγελικών αρχών ή ποινικών δικαστηρίων χωρίς την προηγούμενη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί για είκοσι (20) επί πλέον ημέρες σε εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις. Προβλέπεται άρση του επαγγελματικού απορρήτου μετά από έγγραφη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα για την χορήγηση στοιχείων που καλύπτονται από το απόρρητο αυτό. Δεν καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και επομένως θεσπίζεται υποχρέωση χορήγησης των στοιχείων που αφορούν τρίτους στις οικονομικές τους συναλλαγές με τον φορολογούμενο. Γ.3 Φορολογικό απόρρητο Υποχρέωση Εχεμύθειας (άρθρο 17) Προβλέπεται η υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης και όλων των υπαλλήλων να τηρούν απόρρητα όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του φορολογουμένου, τα οποία περιήλθαν σε γνώση κατά την άσκησης των καθηκόντων τους. Επιτρέπεται η χρήση των απόρρητων πληροφοριών και των στοιχείων κατά τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό για την επίτευξη του σκοπού των καθηκόντων για τον οποίο χορηγήθηκαν. Ορίζεται ότι τα στοιχεία που περιέρχονται στην κατοχή κάποιου προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο και το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία αυτά. 11

12 Δ. Υποβολή Δηλώσεων 12

13 Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18-20) Προβλέπεται η υποχρέωση του φορολογουμένου για υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση των δηλώσεων κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Δίδεται η εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα για τον ορισμό της μορφής των φορολογικών δηλώσεων, των πληροφοριών και στοιχείων που πρέπει να αναφέρονται στη φορολογική δήλωση και τυχόν τα παραρτήματά της, καθώς και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων. Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα φορολογική δήλωση περιέχει λάθος ή παράλειψη. Θεωρείται ότι η αρχική και η τροποποιητική δήλωση έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη στην περίπτωση όπου ο φορολογούμενος έχει αμφιβολίες σχετικά με την υποχρέωση υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή, ή τις εκπτώσεις που διενεργούνται σχετικά με αυτή. Προβλέπεται ότι η υποβολή επιφύλαξης δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων διαγράφει το ποσό του φόρου, για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη, ενώ ο τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρος επιστρέφεται. Προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στην ειδική διοικητική διαδικασία (ενδικοφανής προσφυγή) ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της επιφύλαξης από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 13

14 Ε. Ενδοομιλικές συναλλαγές 14

15 Ε.1 Φάκελος Τεκμηρίωσης (άρθρο 21) Ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών η υποχρέωση τήρησης από τα συνδεδεμένα πρόσωπα σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. φακέλου τεκμηρίωσης για τις μεταξύ τους συναλλαγές καθώς και την μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κ.Φ.Ε. Προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης εφόσον : α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες ( ) ετησίως και αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ετησίως, β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες ( ) ετησίως και αθροιστικά όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ετησίως. Ορίζεται ότι ο φάκελος τεκμηρίωσης συνοδεύεται από το «Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών» ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός πενήντα (50) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων, ενώ τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης ή επικαιροποίησης σχετικού αιτήματος του φακέλου τεκμηρίωσης σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς που επηρεάζουν τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτόν. Η επικαιροποίηση γίνεται εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο επέρχεται η μεταβολή. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών είχε θεσπιστεί ήδη με τον Ν. 3775/2009, ο οποίος είχε τροποποιηθεί με σειρά νόμων και ειδικότερα τους Ν. 3842/2010, 4046/2012, 4056/2012, 4110/2013 και 4170/2013. Να σημειωθεί ότι o Ν.4172/2013 προέβλεπε την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών μέχρι τη 16η Αυγούστου 2013 για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξής της. Ωστόσο, με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών έως τις 20/09/2013. Ε.2 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (άρθρο 22) Ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών η δυνατότητα υποβολής αιτήματος προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελούν τα κριτήρια για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές εξελίξεις. Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά στην τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 15

16 Προβλέπεται ότι η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη ενώ η ισχύς της δεν μπορεί να ανατρέχει στο παρελθόν (φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης προέγκρισης). Η έκδοση της απόφασης προέγκρισης δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη διενέργεια διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας διμερούς συμβάσεως αποφυγής διπλής φορολογίας. Προβλέπεται ότι η απόφαση προέγκρισης μπορεί να αναθεωρηθεί, να ανακληθεί ή να ακυρωθεί με απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών τιμολογήσεων είχε ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 4110/2013, ενώ σύμφωνα με την παρ. 19 του ίδιου άρθρου είχε εφαρμογή από την και μετά. Δεδομένου ότι ο νέος Κώδικας θα τεθεί σε εφαρμογή από , θα είναι δυνατή η υποβολή στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αιτήσεων προέγκρισης της μεθοδολογίας μελλοντικών συναλλαγών από την ως άνω ημερομηνία και μετά, αν και χρειάζεται στο σημείο αυτό πιο λεπτομερής ρύθμιση για τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής. 16

17 ΣΤ. Φορολογικοί Έλεγχοι 17

18 ΣΤ.1 Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης (άρθρα 23-25) Ορίζονται οι εξουσίες της φορολογικής διοίκησης αναφορικά με τον έλεγχο της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και τα είδη του φορολογικού ελέγχου (επιτόπιος ή από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης). Προβλέπεται ότι η Φορολογική Διοίκηση διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της. Προβλέπεται η διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου ο οποίος πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατό να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Προβλέπεται η διενέργεια πλήρους επιτόπιου ελέγχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Θεσπίζεται η υποχρέωση πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης των λοιπών εγγράφων του φορολογουμένου καθώς και στη λήψη αντιγράφων από αυτά. Τις ίδιες εξουσίες έχει η φορολογική διοίκηση και στα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά. Διευκρινίζεται ότι για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου απαιτείται εντολή φορολογικού ελέγχου και επίδειξη αυτής και του δελτίου ταυτότητας του ελεγκτή στον φορολογούμενο. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός πρέπει να διενεργηθεί κατά τη διάρκεια του επίσημου ωραρίου λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Ορίζεται η παράταση της διάρκειας του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου άπαξ κατά έξι (6) μήνες καθώς και η παράταση μέχρι έξι (6) μήνες επιπλέον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Προβλέπεται το δικαίωμα του επανελέγχου της φορολογικής περιόδου που έχει ήδη ελεγχθεί μόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο. ΣΤ.2 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26) Προβλέπεται η επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Εξαιρετικά είναι δυνατή η επιλογή υποθέσεων με άλλα κριτήρια βάση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. ΣΤ.3 Μέθοδοι και αποτελέσματα ελέγχου (άρθρα 27-28) Προβλέπεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να χρησιμοποιεί τεχνικές ελέγχου για τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης : α) η αρχή των αναλογιών, β) η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογουμένου, γ) η καθαρή θέση της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και δ) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 18

19 Προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης στο φορολογούμενο των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, εκδίδεται προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοροποίησης του φόρου που προκύπτει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογούμενου και των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Μετά την υποβολή αυτού ο φορολογούμενος μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του εντός 20 ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου και στη συνέχεια εκδίδεται οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο. 19

20 Ζ. Προσδιορισμός Φόρου 20

21 Ζ.1 Είδη πράξεων προσδιορισμού του φόρου (άρθρα 30-35) Ορίζεται η έννοια της «πράξης προσδιορισμού του φόρου» και προβλέπονται οι κατηγορίες πράξεων προσδιορισμού του φόρου που μπορεί να εκδώσει η φορολογική διοίκηση. Άμεσος προσδιορισμός φόρου : προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια της διοίκησης ταυτόχρονα με την υποβολή από το φορολογούμενο της φορολογικής του δήλωσης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο φορολογούμενο να τροποποιεί τη φορολογική του δήλωση καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά του φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου που κατέβαλε με αποτέλεσμα να προκύπτει νέος άμεσος προσδιορισμός φόρου, ο οποίος υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου: προκύπτει χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τη Φορολογική Διοίκηση όταν αυτή δικαιούται να εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και η οποία βασίζεται σε στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή σε κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου: η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου όταν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση ενώ έχει σχετική υποχρέωση με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της. Εάν ο φορολογούμενος υποβάλλει στη συνέχεια φορολογική δήλωση, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ εκτίμηση φορολογητέας ύλης στην περίπτωση αυτή. Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η νομοθετική εξουσιοδότηση που παρέχει στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τον προσδιορισμό της κατ εκτίμηση φορολογητέας ύλης σε περίπτωση μη υποβολής από το φορολογούμενο δήλωσης προσκρούει στη συνταγματική αρχή της νομιμότητας του φόρου, καθώς με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται εμμέσως το αντικείμενο του φόρου. Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου: η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος. Ο προσδιορισμός αυτός υπόκειται σε μεταγενέστερη διόρθωση μόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σχετικά με την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ενώ η διοίκηση υποχρεούται σε έκδοσή της εάν κάνει δεκτή την τροποποιητική δήλωση. Προληπτικός προσδιορισμός φόρου : πραγματοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως μέσω της μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων. Η πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την εκπνοή της ημερομηνίας υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος είτε καταβάλλει εφάπαξ την οφειλή που ορίζεται από τον προληπτικό προσδιορισμό του φόρου είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το συνολικό ποσό της οφειλής. Ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου ακολουθείται από διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός ενός (1) έτους μετά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης προληπτικού ελέγχου. 21

22 Ζ.2 Παραγραφή του δικαιώματος για επιβολή φόρου (άρθρο 36) Προβλέπονται νέες περιπτώσεις παραγραφής του δικαιώματος για επιβολή φόρου ως ακολούθως: Δυνατότητα έκδοσης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου Παράταση 5ετούς παραγραφής α) υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός 5 ου έτους του χρόνου παραγραφής β) αίτημα για χορήγηση πληροφοριών από χώρα της αλλοδαπής γ) άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, ένδικου βοηθήματος ή μέσου Έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής 5 έτη από τη λήξη του φορολογικού έτους Για περίοδο 1 έτους από: - λήξη πενταετίας - την παραλαβή τους από τη φορολογική αρχή - την έκδοση απόφασης που δεν προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή μέσο 20 έτη από τη λήξη του φορολογικού έτους Προβλέπεται ότι σε περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου για έτος, για το οποίο έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου προς έλεγχο, η προσαρμογή διενεργείται στο παλαιότερο έτος για το οποίο δεν έχει ακόμη παραγραφεί το δικαίωμα αυτό (άρθρο 36 παρ.4). Οι νέες διατάξεις περί παραγραφής μπορούν να αποβούν ευνοϊκότερες για το Δημόσιο αν θεωρηθεί ότι η 20ετής παραγραφή που αφορά περιπτώσεις φοροδιαφυγής ισχύει και σε κάθε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης φόρου. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ερμηνεία του όρου «φοροδιαφυγή» (βλ. σχετικά παρακάτω). Σε μια τέτοια περίπτωση η πενταετής παραγραφή θα ισχύει μόνο αναφορικά με τις διαδικαστικές παραβάσεις. Εξάλλου, η πρόβλεψη της δυνατότητας διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου παρά την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την διενέργεια ελέγχου φαίνεται να καταστρατηγεί τις διατάξεις περί παραγραφής και επομένως την ασφάλεια δικαίου. Η ερμηνεία της παραγράφου 4 του άρθρου 36 δεν είναι, σε αυτήν την κατεύθυνση, ευχερής. 22

23 Ζ.3 Γενική Διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38) Εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο γενικός κανόνας κατά της φοροαποφυγής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η φορολογική διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που έχει δρομολογηθεί με βασικό σκοπό την αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Ορίζεται η έννοια της «ρύθμισης» η οποία θεωρείται τεχνητή εφόσον στερείται εμπορικής ουσίας και στοχεύει στην αποφυγή της φορολόγησης ή οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Για τον καθορισμό του εάν η ρύθμιση έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα συγκρίνεται το ύψος του οφειλόμενου φόρου από έναν υποκείμενο στο φόρο, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω ρύθμιση, με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος υποκείμενος στο φόρο υπό τις ίδιες συνθήκες, σε περίπτωση απουσίας της ρύθμισης. Με τη διάταξη αυτή υιοθετείται στο ελληνικό δίκαιο γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής σύμφωνα με τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λόγω της έλλειψης εμπειρίας της Φορολογικής Διοίκησης δημιουργείται προβληματισμός ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Όπως επισημαίνεται και από την επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η νέα διάταξη θα προκαλέσει πλήθος ερμηνευτικών αμφισβητήσεων λόγω της γενικότητας με την οποία είναι διατυπωμένη, καθώς και των ευρύτατων περιθωρίων διακριτικής ευχέρειας που αφήνει στη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με την Επιτροπή θα ήταν προτιμότερη η επιλογή του κριτηρίου της «αμιγώς επίπλαστης κατάστασης», η οποία έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον προσδιορισμό του τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα πρέπει κατά την εφαρμογή της νέας διάταξης να περιορίζονται στην αντιμετώπιση των επίπλαστων καταστάσεων που αποβλέπουν στην φοροαποφυγή. 23

24 Η. Είσπραξη 24

25 Η.1 Είσπραξη (άρθρα 40-44) Ορίζεται ότι η είσπραξη των φόρων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αλλά η είσπραξη μπορεί να ανατεθεί σε κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε πιστωτικά ιδρύματα. Καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και οι προθεσμίες εντός των οποίων καταβάλλεται ο οφειλόμενος φόρος. Σε περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου στο φορολογούμενο. Σε περίπτωση εκτιμώμενου ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ο φόρος καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού. Ορίζεται προθεσμία 90 ημερών για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων η οποία ξεκινά από την υποβολή από το φορολογούμενο του αιτήματος επιστροφής του φόρου, εκτός αν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικές διατάξεις. Προβλέπεται η δυνατότητα του φορολογούμενου να ζητήσει με έγγραφο αίτημά του την παρακράτηση από τη φορολογική διοίκηση ποσού φόρου προς επιστροφή με σκοπό το συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης από τη διοίκηση προγράμματος ρύθμισης οφειλών (τμηματικής καταβολής με δόσεις της οφειλής του) σε περίπτωση επίκλησης από το φορολογούμενο οικονομικής του αδυναμίας για την καταβολή του φόρου εντός της νόμιμης προθεσμίας. Προβλέπεται η νόμιμη σειρά εξόφλησης των φορολογικών οφειλών. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα τμηματικής καταβολής των φορολογικών οφειλών, το οποίο εγκρίνει η φορολογική διοίκηση, αποκλειστικά και μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της οικονομικής αδυναμίας για την καταβολή του φόρου εγκαίρως και της δυνατότητας του να είναι συνεπής με το πρόγραμμα ρύθμισης. Η.2 Αναγκαστική Εκτέλεση (άρθρα 45-49) Απαριθμούνται οι εκτελεστοί τίτλοι βάσει των οποίων η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη φορολογικών οφειλών. Δίνεται η δυνατότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν επίκειται κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων να προβαίνει με βάση τους προβλεπόμενους στον Κώδικα εκτελεστούς τίτλους και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια τρίτου είτε στα χέρια του. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να λαμβάνει τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα με βάση τον εκτελεστό τίτλο κατ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Προβλέπεται η μη εφαρμογή του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού αναφορικά με τους φόρους που καλύπτονται από τον Κώδικα. Θεσπίζεται η υποχρέωση της φορολογικής διοίκησης να αποστέλλει στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης. Σε περίπτωση μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού εντός τριάντα (30) ημερών από 25

26 την επίδοση της ατομικής ειδοποίησης το αρμόδιο όργανο μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Προβλέπεται η δυνατότητα λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή εγγραφής υποθήκης και πριν τη νόμιμη προθεσμία για την καταβολή των φόρων ή την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης ή την παρέλευση των 30 ημερών από την ως άνω ειδοποίηση σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων) που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου. Για τη λήψη μέτρων από τη φορολογική διοίκηση απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Οικονομικού Εισαγγελέα. Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης από τη φορολογική διοίκηση αγωγής καταδολίευσης. Η3. Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50) Επαναδιατυπώνεται το άρθρο του ΚΦΕ για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικών προσώπων τόσο κατά το χρόνο λειτουργίας τους όσο και κατά το χρόνο διάλυσής τους, ενώ προστίθενται και άλλα πρόσωπα που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη. Θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη των κατά το χρόνο διάλυσης του νομικού προσώπου μετόχων ή εταίρων, του οποίου δεν έχουν εξοφληθεί κατά το χρόνο διάλυσής του οι φορολογικές του υποχρεώσεις με την προϋπόθεση ότι αυτοί συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο τουλάχιστον σε ποσοστό 5%. Η ευθύνη των προσώπων αυτών για την καταβολή των οφειλομένων από το νομικό πρόσωπο φόρων περιορίζεται μέχρι το ποσό των καταβληθέντων κερδών κατά τα τρία τελευταία έτη πριν τη λύση του νομικού προσώπου λόγω της ιδιότητάς τους ως μετόχων ή εταίρων. Θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που υπήρξαν μέτοχοι ή εταίροι κατά τα 3 τελευταία έτη πριν τη λύση του νομικού προσώπου για την καταβολή του οφειλόμενου κατά τη διάλυσή του φόρου, με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου και μόνο εάν η οφειλή αφορά την περίοδο που ήταν μέτοχοι ή εταίροι. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται περιορισμένη ευθύνη των προσώπων αυτών για την καταβολή της οφειλής τους, έως το ποσό των καταβληθέντων κερδών. Και στις δύο περιπτώσεις εξαίρεση προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Η.4 Παραγραφή (άρθρο 51) Προβλέπεται πενταετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων που καλύπτονται από τον Κώδικα. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση διακοπής της πενταετούς παραγραφής, το Δημόσιο διατηρεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς το δικαίωμά του να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση. 26

27 Θ. Τόκοι και Πρόστιμα 27

28 Θ.1 Τόκοι Εκπρόθεσμης Καταβολής - Διαδικαστικές Παραβάσεις - Παραβάσεις Φοροδιαφυγής Πρόστιμα (άρθρα 53-61) Προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας έως και την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Αντίθετα προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος φόρου εκ μέρους του φορολογούμενου (αχρεώστητη καταβολή), η Φορολογική Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία της καταβολής του υπερβάλλοντος φόρου μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου διενεργηθεί εντός 90 ημερών από την αίτηση επιστροφής. Προβλέπεται ο καθορισμός του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Προβλέπεται η διάκριση των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, σε διαδικαστικές και σε έχουσες ως σκοπό τη φοροδιαφυγή. Εισάγεται η έννοια της φοροδιαφυγής η οποία λογίζεται ως η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος, μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των φόρων, τελών ή εισφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Ειδικότερα ως φοροδιαφυγή θεωρείται: o o o o o Η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών. Η είσπραξη επιστροφής των φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων. Η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Να σημειωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας. Λόγω του ευρύτατου ορισμού της έννοιας της «φοροδιαφυγής» δημιουργείται προβληματισμός ως προς τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος σε περίπτωση διαπίστωσης από τον έλεγχο λογιστικών διαφορών. Ωστόσο, η απαίτηση από το νόμο ύπαρξης δόλου του φορολογούμενου («με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου»), μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκλείει τις περιπτώσεις που η προκύπτουσα διαφορά φόρου οφείλεται για παράδειγμα σε εσφαλμένη ερμηνεία των εφαρμοζόμενων διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να αιτιολογεί επαρκώς τις αποφάσεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις φοροδιαφυγής, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί και δικαστικώς η ύπαρξη της πρόθεσης μη πληρωμής των φόρων. 28

29 Θ.2 Κατάλογος Διαδικαστικών Παραβάσεων (άρθρο 54) Κατάλογος Διαδικαστικών Παραβάσεων Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακράτησης φόρου Μη συμμόρφωση σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφορίας ή στοιχείου Μη συνεργασία στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου Μη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του διορισμού του φορολογικού εκπροσώπου Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Μη συμμόρφωση με υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΦΔ Θ.3 Πρόστιμα σε διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54) Διαδικαστική Παράβαση Πρόστιμο Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης (δεν προκύπτει φόρος) Άλλη παράβαση όπου ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων Άλλη παράβαση όπου ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα Άλλη παράβαση όπου ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Υποτροπή εντός 5 ετών Διπλασιασμός αρχικού προστίμου Δεύτερη υποτροπή εντός 5 ετών Τετραπλασιασμός αρχικού προστίμου 29

30 Θ.4 Πρόστιμα σε παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55) Πράξεις φοροδιαφυγής Πρόστιμο Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικού στοιχείου με αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής για ποσό αξίας μεγαλύτερο από τα Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψη εικονικών στοιχείων Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψη εικονικών στοιχείων με αξία μερικώς εικονική Αδύνατος προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας Λήψη εικονικού στοιχείου εφόσον η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη Λήψη εικονικού στοιχείου εφόσον η λήψη του δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου έτους Εικονικότητα του στοιχείου που αφορά στο χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αφορά σε άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή, και η έκδοσή του δεν επιφέρει απώλεια εσόδων Διενέργεια έκπτωσης φόρου εισροών ή λήψη επιστροφής λόγω λήψης νοθευμένου φορολογικού στοιχείου ή μη απόδοση φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία 40% της αξίας της αποκρυβείσας συναλλαγής και ελάχιστο πρόστιμο % της αξίας του στοιχείου 50% της αξίας του στοιχείου Επιβολή προστίμου για το μέρος της εικονικής αξίας 25% της αξίας του στοιχείου 25% της αξίας του στοιχείου 15% της αξίας του στοιχείου 500 ανά εικονικό στοιχείο και ανώτατο πρόστιμο ανά φορολογικό έτος (πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου) 50% του φόρου που εξέπεσε ή που έλαβε ως επιστροφή ή του μη αποδοθέντος φόρου, ανεξάρτητα από το εάν προκύπτει φόρος για καταβολή 30

31 Θ.5 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56) Παράβαση Πρόστιμο Εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης εντός της νόμιμης προθεσμίας Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα ή μη διάθεση Φακέλου Τεκμηρίωσης Υποτροπή εντός 5 ετών σε 1/1000 των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων (όχι μικρότερο από και όχι μεγαλύτερο από ) σε 1/1000 των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων (όχι μικρότερο από και όχι μεγαλύτερο από ) Διπλασιασμός του αρχικού προστίμου Δεύτερη υποτροπή εντός 5 ετών Τετραπλασιασμός του αρχικού προστίμου Θ.6 Άλλα Πρόστιμα (άρθρα 58-61) Παράβαση Πρόστιμο Εκπρόθεσμη καταβολή φόρου (παρέλευση δίμηνης προθεσμίας από τη νόμιμη προθεσμία καταβολής) Εκπρόθεσμη καταβολή φόρου (μετά από 1 έτος από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας) Εκπρόθεσμη καταβολή φόρου (μετά από 2 έτη από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας) Ανακριβής δήλωση με διαφορά φόρου 5%-20% Ανακριβής δήλωση με διαφορά φόρου 21%-50% Ανακριβής δήλωση με διαφορά φόρου μεγαλύτερο από 51% Μη υποβολή δήλωσης Μη απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 10% του μη εμπροθέσμως καταβληθέντος φόρου 20% του φόρου 30% του φόρου 10% επί του ποσού της διαφοράς μεταξύ του φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση και του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό 30% επί του ποσού της διαφοράς 100% επί του ποσού της διαφοράς Πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση Πρόστιμο ίσο με το ποσό του μη αποδοθέντος φόρου Παρεμπόδιση ή απόπειρα παρεμπόδισης έργου φορολογικής αρχής ή υπόθαλψη ή συνέργεια σε παράβαση Ίδιο πρόστιμο με το επιβληθέν στο φορολογούμενο 31

32 Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων από το φορολογούμενο αιτήματος για απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας, με εξαίρεση όσα επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Προβλέπεται η πρόσκληση σε ακρόαση του φορολογούμενου πριν την έκδοση πράξεων καταλογισμού τόκων ή επιβολής προστίμων τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έκδοσή τους, με εξαίρεση τις πράξεις που αφορούν σε διαδικαστικές παραβάσεις. Προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή τόκων και προστίμων έως την 30 η ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού τόκου ή επιβολής προστίμου. 32

33 I. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή 33

34 Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής από το φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής με αίτημα την επανεξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης των πράξεων επιβολής φόρου σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου αυτών εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών πράξεων. Προβλέπεται ότι η απευθείας άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης είναι απαράδεκτη. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου (αμφισβήτηση της συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης της πράξης αυτής) (άρθρο 35 παρ. 1). Προβλέπεται ότι με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα το 100% του αμφισβητούμενου φόρου. Επίσης δημιουργείται υποχρέωση για την καταβολή του 50% αυτού ενώ αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου 50%. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αιτήματος αναστολής πληρωμής του 50% του αμφισβητούμενου φόρου. Η αναστολή χορηγείται μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη του φορολογουμένου. Η αίτηση θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα σε περίπτωση μη έκδοσης της απόφασης αναστολής εντός 20 ημερών. Η κλήση σε ακρόαση του φορολογουμένου είναι δυνητική, εάν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, και κατ εξαίρεση υποχρεωτική εάν προσκομισθούν νέα στοιχεία ή ο φορολογούμενος επικαλεσθεί νέα περιστατικά. Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο εντός 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε περίπτωση μη έκδοσης της απόφασης εντός της νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Εξαιρετικά, η προθεσμία εκτείνεται σε 120 ημέρες στην περίπτωση ενδικοφανών προσφυγών που κατατίθενται στην φορολογική αρχή μέχρι τις Η άσκηση περαιτέρω προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια γίνεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της διοικητικής δικονομίας. Προβλέπεται ότι, ο φορολογούμενος φέρει το βάρος απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου σε περίπτωση αμφισβήτησής της στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής. Η ειδική διοικητική διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης είχε ήδη θεσπιστεί με το Ν. 4152/2013 με τον οποίο προστέθηκε το άρθρο 70 Β στο Ν. 2238/1994 ( Κ.Φ.Ε.). Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η νέα διαδικασία θα ισχύσει για πράξεις που εκδίδονται από και μετά. Ωστόσο, η Υπηρεσία αυτή δεν έχει συσταθεί μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά, τουλάχιστον ως προς την έναρξη λειτουργίας της. Από τη διατύπωση της διάταξης φαίνεται ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης είναι ευρύτερη από την αντίστοιχη της Επιτροπής του άρθρου 70 Α του ΚΦΕ. Ειδικότερα, ενώ η τελευταία ήταν αρμόδια για την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε κάθε αντικείμενο που προκύπτουν μετά από έλεγχο (πράξεων καταλογισμού φόρου ή επιβολής κυρώσεων για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας), η νέα Υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν λόγω της έκδοσης από τη φορολογική διοίκηση οποιασδήποτε πράξης σε βάρος του φορολογούμενου και επομένως όχι μόνο αυτών που προκύπτουν μετά από έλεγχο. 34

35 K. Έναρξη Ισχύος του Κώδικα 35

36 Κ.1 Έναρξη Ισχύος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τίθενται σε ισχύ από 1 η Ιανουαρίου 2014, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις: Οι διατάξεις του 7 ου κεφαλαίου του Κώδικα για τους φορολογικούς ελέγχους (εξουσίες της φορολογικής διοίκησης, πράξεις προσδιορισμού φόρου) εφαρμόζονται σε όλες τις χρήσεις (με επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα εντολή ελέγχου ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου. Οι διατάξεις του 10 ου κεφαλαίου του Κώδικα για τις κυρώσεις (τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, παραβάσεις και πρόστιμα) εφαρμόζονται για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος του, δηλαδή την , με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.2 του Κώδικα που αφορά στις κυρώσεις για παραβάσεις φοροδιαφυγής που εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράττονται από την δημοσίευση του Ν.4174/2013, ήτοι από τις 26 Ιουλίου Οι διατάξεις του άρθρου 55, παρ.2 του Κώδικα μπορούν να εφαρμοστούν και στις παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από τη δημοσίευση του Κώδικα εφόσον : α) Ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους επισύρουν τα πρόστιμα των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του Ν. 2523/1997, δηλαδή πρόστιμα για ορισμένες παραβάσεις του ΚΒΣ (αυτοτελής παραβάσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων που ορίζονται στον ΚΒΣ και έχουν ως συνέπεια την απόκρυψη συναλλαγής όταν η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των και της έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, λήψης εικονικών, νόθευσης αυτών, καθώς και καταχωρήσεις στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, όταν είναι μεγαλύτερη των καθώς και πρόστιμα ΦΠΑ για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία. β) το νέο καθεστώς επιλεχθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από τον υπόχρεο ως ευνοϊκότερο για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 36

37 Κ.2 Επιλογή ευνοϊκότερου καθεστώτος του Ν.4174/2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος Κατηγορίες υποθέσεων Συνέπειες υπαγωγής στο ευνοϊκότερο καθεστώς του Ν. 4174/2013 Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.). Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 45 ημερών από τη δημοσίευση του κώδικα ( ), δηλαδή μέχρι Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 45 ημερών από τη δημοσίευση του κώδικα ( ), δηλαδή μέχρι Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 45 ημερών από τη δημοσίευση του κώδικα ( ), δηλαδή μέχρι ή 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης σε περίπτωση που η υπόθεση είχε συζητηθεί αλλά εκκρεμούσε κατά τη δημοσίευση του κώδικα (έως στις ) η έκδοσή της. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι τη δημοσίευση του κώδικα ( ). Για τις υποθέσεις για τις οποίες α) έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι και β) δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς μετά από κατάθεση αιτήματος διοικητικής επίλυσης ή ενδικοφανούς προσφυγής. Για τις υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του κώδικα (δηλαδή στις ) ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του ΣτΕ. Έκδοση πράξης επιβολής προστίμου με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς από τον προϊστάμενο της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Δεν εφαρμόζονται κατά της πράξης αυτής οι διατάξεις περί συμβιβασμού. Έκδοση πράξης επιβολής προστίμου με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς από τον προϊστάμενο της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Δεν εφαρμόζονται κατά της πράξης αυτής οι διατάξεις περί συμβιβασμού. Εφαρμογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος στο πλαίσιο του διοικητικού συμβιβασμού ή της ενδικοφανούς προσφυγής. Δεν είναι δυνατή η μείωση των προστίμων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Κατάργηση της δίκης (άρθρα 142 και 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) μετά την υποβολή αντιγράφου του πρακτικού του συμβιβασμού στα αρμόδια δικαστήρια. Το αίτημα της υπαγωγής στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την Πράξη Επιβολής Προστίμου ή στην Αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 70 Α και 70 Β του Ν. 2238/94 (ΚΦΕ) κατά περίπτωση. Προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό της διαδικασίας βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επαναϋπολογισμό των προστίμων με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς του Ν.4174/2013. Προβλέπεται η μη εφαρμογή των διατάξεων περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού σε περίπτωση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες διατάξεις του Ν. 4174/2013. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά πέραν όσων προκύπτουν με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς επαναϋπολογισμού των προστίμων, δεν επιστρέφονται. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2523/1997 σχετικά με τη δήλωση του εισοδήματος από ακίνητα και τα πρόστιμα Φ.Π.Α. για την έκδοση πλαστών, νοθευμένων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων αντίστοιχα, καταργούνται. 37

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία LEGAL INSIGHTS ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων

Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων Το Αλφαβητικό Ευρετήριο της εργασίας μας, βρίσκεται προς διευκόλυνση σας, στο τέλος του κειμένου Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν.4174/2013)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν.4174/2013) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν.4174/2013) Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 23.9.15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3909 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν.4174/2013)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν.4174/2013) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν.4174/2013) Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 6.9.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΚΦΑΣ Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.».

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.». Αθήνα, 18.4.2013 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νένα Π. Διονυσοπούλου

Νένα Π. Διονυσοπούλου 0 Περιεχόμενα ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4174 (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013)... 7 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 7 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4491 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4165 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες. ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τ οπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 154 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σημάδια σταδιακής ανάκαμψης της χώρας αποτυπώνονται στη βραχυπρόθεσμη πορεία των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 67 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4446/2016

Tax Flash Νόμος 4446/2016 Tax Flash Νόμος 4446/2016 Δεκέμβριος 2016 Ο Νόμος 4446/2016 με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 23-06-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2330 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 10-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 929 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/08/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3357 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2227 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11.04.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1355 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Να σταλεί με e-mail στις Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1057490/194/Β0013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.1. Το ερώτηµα...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.2. Η διαφθορά στο σύστηµα...σφάλμα! Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25-09-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3961 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10/03/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 940 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-6-2009 Αριθμ.πρωτ.588 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έλεγχος δηλώσεων ν.3296/2004. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1055521/1586/δε-α/πολ.1072/3-6-09 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρόστιμα όπως προβλέπονται με τον Ν 4174/2013 μετά από τις αλλαγές με τον ν. 4337/2015

Τα πρόστιμα όπως προβλέπονται με τον Ν 4174/2013 μετά από τις αλλαγές με τον ν. 4337/2015 Τα πρόστιμα όπως προβλέπονται με τον Ν 4174/2013 μετά από τις αλλαγές με τον ν. 4337/2015 Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γενικα Ισχύουν από 17/10/2015 και μετά όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3591 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα