ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυµάτων και άυλες µετοχές» (ΦΕΚ Α /73/ ). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 1806/1988 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα χρηµατιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /207/ ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυµάτων και άυλες µετοχές» (ΦΕΚ Α /73/ ). 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /228/ ). 5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α /98/ ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1

2 Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των άρθρων 23 και 27 παρ. 2 του ν. 2396/1996 και στις Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ιαµεσολάβησης του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. (θ) του ν. 2396/1996 (από κοινού: οι «Εταιρίες»). Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε τα άρθρα 4 και 5 παρ. 2 της παρούσας Απόφασης ισχύουν αντίστοιχα και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) ή της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.). 2. Η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τις Εταιρίες από τις υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών καθώς και από την υποχρέωση για την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τις πιστώσεις που παρέχουν τα Μέλη του Χ.Α. σε επενδυτές. Άρθρο 2 Έντυπα Καταγραφής Εντολών 1. Οι Εταιρίες τηρούν όλες τις εντολές που δέχονται για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων είτε σε χωριστά για κάθε εντολή έντυπα µε αύξουσα αρίθµηση, είτε σε συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες καταχωρούνται περισσότερες εντολές µε την σειρά λήψης τους. Τα Έντυπα Καταγραφής Εντολών φέρουν την υπογραφή του προσώπου που έλαβε την εντολή και την κατέγραψε στο Έντυπο Καταγραφής Εντολής και έχουν το ελάχιστο περιεχόµενο που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. εν απαιτείται αύξουσα αρίθµηση των Εντύπων Καταγραφής Εντολών εάν αυτά φέρουν σήµανση του χρόνου λήψης της εντολής µε µηχανικό µέσο (time stamp). Εάν τα Εντυπα Καταγραφής Εντολών τηρούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο πρέπει να αναφέρουν το πρόσωπο που έλαβε και καταχώρισε την εντολή και το χρόνο λήψης της εντολής. 2. Οι εντολές που δίδονται προφορικά αυτοπροσώπως από τον πελάτη καταγράφονται υποχρεωτικά σε Έντυπα Καταγραφής Εντολών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο και υπογράφονται από τον πελάτη. εν απαιτείται τήρηση Εντύπων Καταγραφής Εντολών εάν οι εντολές δίδονται εγγράφως, περιλαµβάνουν τα στοιχεία της προηγουµένης παραγράφου και φυλάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Απόφασης. 3. Η τήρηση των στοιχείων του άρθρου αυτού δεν απαλλάσσει τις Εταιρίες από την υποχρέωση καταγραφής των εντολών σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3340/2005 2

3 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» (ΦΕΚ Α /112/ ). Άρθρο 3 Επιβεβαιώσεις 1. Εταιρίες, οι οποίες διαβιβάζουν εντολές για λογαριασµό πελατών είτε στο πλαίσιο λήψης και διαβίβασης εντολών είτε στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους, σε τρίτες επιχειρήσεις για εκτέλεση ή για περαιτέρω διαβίβαση, οφείλουν να ενηµερώνονται εγκαίρως από τις επιχειρήσεις αυτές για την εκτέλεση της κάθε εντολής και να εκδίδουν, ατοµικά για κάθε πελάτη, στοιχεία για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης κάθε εντολής («Επιβεβαιώσεις»). 2. Οι Επιβεβαιώσεις εκδίδονται εντός της ηµέρας κατά την οποία η Εταιρία λαµβάνει την ειδοποίηση ότι η εντολή του πελάτη εκτελέσθηκε και έχουν το ελάχιστο περιεχόµενο που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Οι Επιβεβαιώσεις εκδίδονται σε έντυπα, µε αύξουσα αρίθµηση και φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της Εταιρίας, η οποία µπορεί να τίθεται και µε µηχανογραφικό µέσο. Η Επιβεβαίωση τίθεται στη διάθεση του πελάτη, για λογαριασµό του οποίου διαβιβάσθηκε για εκτέλεση ή εκτελέσθηκε η εντολή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Η Εταιρία τηρεί αντίγραφο της Επιβεβαίωσης που παραδίδει στους πελάτες της. 3. Oι Εταιρίες δεν υποχρεούνται να εκδίδουν Επιβεβαιώσεις, εφόσον ο πελάτης έχει συνάψει απευθείας σύµβαση µε την επιχείρηση που εκτελεί τις συναλλαγές και βάσει αυτής η επιχείρηση που εκτελεί τις συναλλαγές αποστέλλει στον πελάτη στοιχεία µε το περιεχόµενο που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. 4. Οι Εταιρίες δεν υποχρεούνται να εκδίδουν Επιβεβαιώσεις για συναλλαγές για τις οποίες εκδίδουν Πινακίδια σύµφωνα µε το άρθρο 4. Άρθρο 4 Αρχεία - Πινακίδια 1. Τα Μέλη του Χ.Α. εκδίδουν Πινακίδια για όλες τις συναλλαγές που καταρτίζουν στις αγορές αξιών του Χ.Α. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για τις συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., για τις συναλλαγές των οποίων διενεργούν την εκκαθάριση. 2. Τα Μέλη του Χ.Α. που εκτελούν εντολές για κατάρτιση συναλλαγών στις αγορές αξιών του Χ.Α. λαµβάνουν από το Χ.Α. Αρχείο Εκτελεσθεισών Συναλλαγών 3

4 και τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. λαµβάνουν από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Αρχείο των προς Εκκαθάριση Παραγώγων Πράξεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων αντίστοιχα. Επιπροσθέτως οι Ειδικοί ιαπραγµατευτές λαµβάνουν από το Χ.Α. Αρχείο Ανεκτέλεστων Εντολών Ειδικής ιαπραγµάτευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία. 3. Τα Μέλη του Χ.Α. που εκτελούν εντολές για κατάρτιση συναλλαγών στις αγορές αξιών του Χ.Α. και τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προβαίνουν στην έκδοση Πινακιδίων την ηµέρα λήψης των αντίστοιχων Αρχείων από το Χ.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Τα Πινακίδια εκδίδονται ατοµικά για κάθε επενδυτή, ακόµη και σε περίπτωση εκτέλεσης συγκεντρωτικών εντολών επί παραγώγων ή συναλλαγών για οµάδα επενδυτών επί κινητών αξιών. Εταιρίες που εκτελούν συναλλαγές οι οποίες έχουν διαβιβασθεί σε αυτές µε τη διαµεσολάβηση άλλης Εταιρίας ή πιστωτικού ιδρύµατος, διαβιβάζουν, την ηµέρα λήψης των αντίστοιχων Αρχείων, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή συγκεντρωτική κατάσταση των Πινακιδίων που εξέδωσαν στην Εταιρία ή το πιστωτικό ίδρυµα, που διαβίβασε την εντολή. Τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. διαβιβάζουν στα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. που εκτέλεσαν συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων στις οποίες εκκαθάρισαν αντίγραφα των Πινακιδίων ή συγκεντρωτική κατάστασή τους. 4. Το περιεχόµενο του Πινακιδίου συµφωνεί µε τα στοιχεία των συναλλαγών που περιλαµβάνονται στα Αρχεία κατά περίπτωση του Χ.Α. ή της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετάθεσης εκκαθάρισης συναλλαγών που καταρτίζονται στις αγορές αξιών του Χ.Α. σε Θεµατοφύλακα, το Μέλος που κατάρτισε τις συναλλαγές εκδίδει το Πινακίδιο στο όνοµα του επενδυτή, για λογαριασµό του οποίου καταρτίσθηκε η συναλλαγή ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός κατά το χρόνο έκδοσης του Πινακιδίου, στο όνοµα της επιχείρησης που διαβίβασε στο Μέλος την εντολή για κατάρτιση της συναλλαγής που αποτυπώνεται στο Πινακίδιο. 5. Εάν ο Κωδικός Πελάτη (Κωδικός ΟΑΣΗΣ) που έχει δηλωθεί στο Αρχείο Συναλλαγών δεν αντιστοιχεί στο Λογαριασµό Χειριστή, που το Μέλος δηλώνει κατά την εκκαθάριση της σχετικής πράξης, το Πινακίδιο εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνοµα του επενδυτή που αντιστοιχεί στο Λογαριασµό Χειριστή, ο οποίος έχει δηλωθεί στην εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή, εάν έχει ήδη εκδοθεί Πινακίδιο, το Μέλος υποχρεούται να το ακυρώσει και να εκδώσει νέο στο όνοµα του επενδυτή που αντιστοιχεί στο Λογαριασµό Χειριστή, όπου θα διενεργηθεί η εκκαθάριση της πράξης. Την ίδια υποχρέωση έχει το Μέλος, που καθίσταται υπόχρεο να εκκαθαρίσει τη συναλλαγή από ίδια διαθέσιµα. 6. Τα Μέλη του Χ.Α. σε περίπτωση έκδοσης Πινακιδίου σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, αποστέλλουν στο Χ.Α. αυθηµερόν Αρχείο Μεταβολών. Το 4

5 Χ.Α. καταρτίζει καθηµερινά Συνολικό Αρχείο Μεταβολών για όλα τα Μέλη του, το οποίο διαβιβάζει αυθηµερόν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 7. Τα Πινακίδια έχουν το περιεχόµενο που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Τα Πινακίδια εκδίδονται σε έντυπα µε αύξουσα αρίθµηση και τίθενται στη διάθεση του επενδυτή, στο όνοµα του οποίου καταρτίσθηκε η συναλλαγή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Το µέλος τηρεί αντίγραφο των Πινακιδίων που αποστέλλει στον επενδυτή. Τα Πινακίδια που εκδίδουν τα Μέλη του Χ.Α. που καταρτίζουν συναλλαγές στις αγορές αξιών υπογράφονται από το χρηµατιστηριακό τους εκπρόσωπο. Τα Πινακίδια που εκδίδουν τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υπογράφονται από ειδικά εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. Οι υπογραφές αυτές µπορούν να τίθενται και µε µηχανογραφικό µέσο. 8. Η τήρηση και διαβίβαση των Αρχείων του άρθρου αυτού γίνεται ηλεκτρονικά. Σε έκτακτες περιπτώσεις, βλάβης ή αδυναµίας λειτουργίας των συστηµάτων, τα Αρχεία καταρτίζονται εγγράφως και διαβιβάζονται σε έντυπη µορφή. Τα στοιχεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος ηλεκτρονικής κατάρτισης και διαβίβασης των Αρχείων καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η έγγραφη κατάρτιση και διαβίβασή τους ορίζονται στον Κανονισµό του Χ.Α.. Άρθρο 5 Βιβλία Μερίδων Πελατών και Κατάσταση Περιθωρίου Ασφάλισης 1. Εταιρίες, οι οποίες παρέχουν µια ή περισσότερες από τις παρακάτω επενδυτικές υπηρεσίες : (α) λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών, (β) λήψη και εκτέλεση εντολών πελατών, (γ) διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών και κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών φυλάττουν ή διακινούν χρήµατα ή χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών ή έχουν εξουσία διάθεσης σε αυτά, οφείλουν να καταγράφουν σε Βιβλία Μερίδων Πελατών (Βιβλία Χρηµάτων και Βιβλία Χρηµατοπιστωτικών Μέσων) που τηρούνται ανά πελάτη κάθε κίνηση χρηµάτων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων αναγράφοντας και την ηµεροµηνία και την αιτιολογία της κίνησης. Για τις πιστωτικές εγγραφές που καταχωρούνται στα Βιβλία Μερίδων Πελατών αρκεί η καταγραφή της αιτιολογίας της σχετικής κίνησης. 2. Τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποχρεούνται να τηρούν ηµερήσια αναλυτική κατάσταση των ανοικτών θέσεων και περιθωρίων ασφάλισης ανά πελάτη, µε αναγραφή του κωδικού του, η οποία απεικονίζει το σύνολο των περιθωρίων ασφάλισης που έχει παράσχει κάθε πελάτης. 5

6 Άρθρο 6 Αποδείξεις Παραλαβής ή Παράδοσης Τίτλων και Είσπραξης ή Πληρωµής Χρηµάτων 1. Για παραλαβή ή παράδοση τίτλων και για την είσπραξη ή πληρωµή χρηµάτων, η Εταιρία εκδίδει Απόδειξη Παραλαβής ή Παράδοσης (άυλων ή εγχάρτων) Τίτλων και Απόδειξη Είσπραξης ή Πληρωµής Χρηµάτων αντίστοιχα. Οι Αποδείξεις αυτές εκδίδονται από τις Εταιρίες σε πρωτότυπο, το οποίο παραδίδεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Η Εταιρία τηρεί αντίγραφο των Αποδείξεων που εκδίδει. Η έκδοση διενεργείται σε έντυπα µε αύξουσα αρίθµηση, τα οποία φέρουν υπογραφή του ειδικά εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της Εταιρίας. 2. Σε περίπτωση µεταφοράς άυλων τίτλων εκτός χρηµατιστηριακών συναλλαγών, οι Εταιρίες που ενεργούν ως Χειριστές του Λογαριασµού Αξιών Επενδυτή για την παραλαβή ή παράδοση τίτλων µέσω του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών µπορούν, αντί της Απόδειξης της παραγράφου 1, να εκδίδουν βεβαιώσεις και εκτυπώσεις µέσω του Σ.Α.Τ. και να τις παραδίδουν στον πελάτη. Η Εταιρία τηρεί αντίγραφο των βεβαιώσεων και εκτυπώσεων του Σ.Α.Τ. που εκδίδει. Άρθρο 7 Χρονικό ιάστηµα Τήρησης - Τρόπος Έκδοσης 1. Τα Έντυπα Καταγραφής Εντολών, τα αντίγραφα των Επιβεβαιώσεων και των Πινακιδίων, τα Αρχεία που οι Εταιρίες λαµβάνουν από ή αποστέλλουν προς το Χ.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τα Βιβλία Μερίδων Πελατών, τα αντίγραφα των Αποδείξεων Παραλαβής ή Παράδοσης Τίτλων και Είσπραξης ή Πληρωµής Χρηµάτων και οι βεβαιώσεις και εκτυπώσεις του Σ.Α.Τ., τηρούνται από τις Εταιρίες για διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά την παρέλευση του έτους έκδοσής τους, µε τρόπο που καθιστά ευχερή την εύρεση και αναπαραγωγή τους. 2. Οι υποχρεώσεις διατήρησης των βιβλίων και στοιχείων συνεχίζουν να υφίστανται µέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 1 και µετά την ανάκληση της άδειας της Εταιρίας. 3. Με την εξαίρεση των Επιβεβαιώσεων, των Πινακιδίων και των Αποδείξεων Παραλαβής ή Παράδοσης Τίτλων και Είσπραξης ή Πληρωµής Χρηµάτων που εκδίδονται υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή και τίθενται στη διάθεση του πελάτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του, τα βιβλία και στοιχεία της Απόφασης αυτής µπορούν να εκδίδονται και να τηρούνται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή. 6

7 Άρθρο 8 Από την έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις των παρακάτω Αποφάσεων: α) η υπ αριθµ. 6280/Β.508/ Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ Β /417) και β) οι Αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθµ.: 6160/86/ (ΦΕΚ Β /990/ ), 6/150/ (ΦΕΚ Β /40/ ), 9/207/ (ΦΕΚ Β /34/ ), 6/213/ (ΦΕΚ Β /480/ ), 3/269/ (ΦΕΚ Β /693/ ) και 4/275/ (ΦΕΚ Β /1084/ ). Άρθρο 9 1. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). 2. Η παρούσα ισχύει δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). 3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα µέλη 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Α. Για εντολές απόκτησης ή διάθεσης χρηµατοπιστωτικών µέσων εκτός από παράγωγα προϊόντα 1. Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παραγγελέα ή τον κωδικό διαπραγµάτευσης, µέσω του οποίου θα εκτελεστεί η εντολή (Κωδικός ΟΑΣΗΣ του παραγγελέα). 2. Την ηµεροµηνία και την ακριβή ώρα λήψης της εντολής. 3. Το είδος εντολής (αγορά, πώληση, εγγραφή, άσκηση, ειδικοί όροι κ.λ.π.) µε µνεία εάν πρόκειται για ανοικτή πώληση. 4. Το σύµβολο των κινητών αξιών. 5. Την ποσότητα των κινητών αξιών καθώς και το τυχόν ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιµών ή ένδειξη market. 6. Το χρηµατιστήριο ή η οργανωµένη αγορά στην οποία ο παραγγελέας επιθυµεί την εκτέλεση της εντολής. 7. Τον Κωδικό συναλλαγών της οµάδας επενδυτών, σε περίπτωση εντολών για λογαριασµό οµάδας επενδυτών. 8. Τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος ή της Ε.Π.Ε.Υ. που θα εκτελέσει την εντολή ή θα διαµεσολαβήσει για την εκτέλεσή της, εφόσον η Εταιρία συνεργάζεται µε περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύµατα ή Ε.Π.Ε.Υ. B. Για εντολές επί παραγώγων προϊόντων Ι. Τα γενικά στοιχεία καταγραφής είναι: 1. Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παραγγελέα ή ο κωδικός διαπραγµάτευσης του παραγγελέα, εάν η εντολή αφορά κατάρτιση συναλλαγής ή άσκηση δικαιώµατος επαναγοράς ή επαναπώλησης για λογαριασµό του παραγγελέα, ή ο κωδικός εκκαθάρισης, ή εάν η εντολή αφορά άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης για λογαριασµό παραγγελέα. 2. Η ηµεροµηνία και ώρα λήψης της εντολής. 3. Το είδος της εντολής (αγορά, πώληση, άσκηση, άνοιγµα ή κλείσιµο θέσης). 4. Το χρηµατιστήριο ή η οργανωµένη αγορά, στην οποία ο παραγγελέας επιθυµεί την εκτέλεση της εντολής. 5. Τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος ή της Ε.Π.Ε.Υ. που θα εκτελέσει την εντολή ή θα διαµεσολαβήσει για την εκτέλεσή της, εφόσον η Εταιρία συνεργάζεται µε περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύµατα ή Ε.Π.Ε.Υ. 6. Ο αριθµός των συµβολαίων. 7. Η σειρά του παραγώγου, η οποία προσδιορίζεται από: 8

9 (α) το µήνα και το έτος λήξης της σειράς παραγώγου, (β) σε περίπτωση που η εντολή αφορά κατάρτιση συναλλαγής σε δικαιώµατα προαίρεσης ή άσκηση αντιστοίχου δικαιώµατος, πρέπει επίσης να αναγράφονται: (i) ο τύπος του δικαιώµατος, (ii) το είδος δικαιώµατος (call/put) και (iii) η προκαθορισµένη τιµή άσκησης του δικαιώµατος (strike price). (γ) το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιµών που τυχόν θα ορίσει ο παραγγελέας ή την ένδειξη market (δ) η διάρκεια ισχύος της εντολής, εάν δεν πρόκειται για εντολή µε ηµεροµηνία (date order). 8. Άλλα στοιχεία, όροι ή περιορισµοί που τυχόν αφορούν την εντολή, όπως ενδεικτικά εάν πρόκειται για εντολή τυποποιηµένης ποσότητας Συµβολαίων (block order), για εντολή καταχωρήσιµη ή µη στο βιβλίο εντολών (fill and store, fill or kill, fill and kill order) ή για εντολή τυποποιηµένου ή µη τυποποιηµένου συνδυασµού (standard or non standard combination order). IΙ. Στοιχεία καταγραφής συγκεντρωτικών εντολών στην αγορά παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 1. Τα στοιχεία αναγνώρισης της Εταιρίας ιαχείρισης σε εκτέλεση σχετικών εντολών, της οποίας καταρτίστηκε η συγκεντρωτική συναλλαγή. 2. Ο µεταβατικός λογαριασµός διαπραγµάτευσης (transitory account), που τηρεί η Εταιρία ιαχείρισης για λογαριασµό των παραγγελέων, µέσω του οποίου καταρτίστηκε η συγκεντρωτική εντολή. 3. Το ονοµατεπώνυµο των τελικών επενδυτών. 4. Ο κωδικός συναλλαγών του συγκεκριµένου τελικού επενδυτή. 5. Το είδος της συναλλαγής (αγορά, πώληση κ.λ.π.). 6. Η ηµεροµηνία εκτέλεσης της συναλλαγής. 7. Το είδος, την ποσότητα και την τιµή µονάδας των τίτλων. 8. Η ειδική ένδειξη ότι πρόκειται για συγκεντρωτική συναλλαγή. 9. Η προµήθεια που οφείλεται από την Εταιρία ιαχείρισης στο Μέλος της Αγοράς Παραγώγων για την κατάρτιση της συγκεντρωτικής συναλλαγής. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Για εντολές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων µη διαπραγµατεύσιµων σε αγορές του Χ.Α., οι Επιβεβαιώσεις εκτέλεσής τους περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Α. Για Κινητές Αξίες: Ι. Υποχρεωτικά κατ ελάχιστο: 1. Το ονοµατεπώνυµο του παραγγελέα. 2. Τον κωδικό πελάτη του παραγγελέα. 3. Τα στοιχεία της Ε.Π.Ε.Υ., προς την οποία διαβιβάστηκε η εντολή προς εκτέλεση. 4. Το σύνολο των αποκτηθέντων ή διατεθέντων τεµαχίων, τη µέση τιµή µονάδας τους και την ηµεροµηνία των σχετικών πράξεων. 5. Τη συνολική προµήθεια που εισέπραξε η Ε.Π.Ε.Υ. 6. Την οργανωµένη αγορά ή το σύστηµα διαπραγµάτευσης, όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή ή τον αντισυµβαλλόµενο ή τον εκδότη, από τον οποίον αποκτήθηκαν ή στον οποίον διατέθηκαν οι κινητές αξίες, εφόσον διατίθεται. Β. Για Παράγωγα Προϊόντα: Ι. Υποχρεωτικά κατ ελάχιστο: 1. Tο ονοµατεπώνυµο του παραγγελέα. 2. Tον κωδικό πελάτη του παραγγελέα. 3. Tα στοιχεία της Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία διαβιβάστηκε η εντολή προς εκτέλεση. 4. Τον αριθµό των παραγώγων συµβολαίων (προϊόντων), που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν, τη µέση τιµή µονάδας και τις ηµεροµηνίες διενέργειας των σχετικών πράξεων απόκτησης ή διάθεσης. 5. Την οργανωµένη αγορά ή το σύστηµα διαπραγµάτευσης, όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή ή τον αντισυµβαλλόµενο ή τον εκδότη των παραγώγων προϊόντων, εφόσον διατίθεται. 6. Tη σειρά του παραγώγου προϊόντος (εφόσον παρέχεται), η οποία ενδεικτικά προσδιορίζεται από: (α) το µήνα και το έτος λήξης της σειράς, 10

11 (β) σε περίπτωση που η καταρτισθείσα συναλλαγή αφορά σε δικαίωµα προαίρεσης, πρέπει επίσης να αναγράφονται: (i) ο τύπος του δικαιώµατος, (ii) το είδος δικαιώµατος (call/put) και (iii) η προκαθορισµένη τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος (strike price). 7. Tην τιµή της συναλλαγής ή το τίµηµα του δικαιώµατος προαίρεσης (premium). 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΙ ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α. Αγορά Κινητών Αξιών Ι. Για την εκτέλεση των εντολών στην αγορά κινητών αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, τα Πινακίδια, που εκδίδουν ηµερησίως τα Μέλη της αγοράς κινητών αξιών Χ.Α. περιλαµβάνουν: 1. Το ονοµατεπώνυµο του παραγγελέα - επενδυτή. 2. Τον κωδικό πελάτη του παραγγελέα (Κωδικός ΟΑΣΗΣ). 3. Το σύνολο των αποκτηθέντων ή διατεθέντων τεµαχίων, τη µέση τιµή µονάδας τους και την ηµεροµηνία διενέργειας των σχετικών πράξεων. 4. Μνεία εάν επρόκειτο για ανοικτή πώληση. 5. Την αµοιβή του Μέλους. 6. Τα έξοδα διαπραγµάτευσης και εκκαθάρισης της συναλλαγής (δηλαδή αµοιβές Χ.Α., Κ.Α.Α., εισφορές υπέρ Κεφαλαίων κ.λ.π.). 7. ιευκρίνιση ότι αναλυτικά στοιχεία για τις πράξεις µέσα από τις οποίες εκτελέστηκε η εντολή, περιλαµβανοµένης της τιµής µονάδας, της ηµεροµηνίας και της ώρας εκτέλεσης κάθε πράξης, γνωστοποιούνται στον πελάτη, εφόσον ζητηθούν. ΙΙ. Αν η συναλλαγή έγινε στα πλαίσια οµάδας επενδυτών µε εφαρµογή της Απόφασης 3/269/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β /693/ ), τα Πινακίδια, που εκδίδονται χωριστά σε κάθε παραγγελέα - επενδυτή, περιλαµβάνουν επιπρόσθετα και τον κωδικό πελάτη της οµάδας επενδυτών (Κωδικός ΟΑΣΗΣ οµάδας). Β. Αγορά Παραγώγων Ι. Για την εκτέλεση των εντολών επί παραγώγων προϊόντων, τα Πινακίδια, που εκδίδουν ηµερησίως τα Μέλη ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., περιλαµβάνουν: 1. Το ονοµατεπώνυµο του παραγγελέα. 2. Τον κωδικό διαπραγµάτευσης του παραγγελέα, ή τον κωδικό υπό διαχείριση του παραγγελέα, εάν πρόκειται για συναλλαγή που καταρτίστηκε στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου του παραγγελέα. 3. Τον κωδικό εκκαθάρισης του παραγγελέα. 4. Την ηµεροµηνία κατάρτισης της συναλλαγής. 5. Το είδος της συναλλαγής (αγορά, πώληση, άνοιγµα ή κλείσιµο θέσης). 6. Τον αριθµό των συµβολαίων. 12

13 7. Την σειρά του παραγώγου, η οποία προσδιορίζεται από: (α) το µήνα και το έτος λήξης της σειράς, (β) την υποκείµενη αξία της σειράς, οριζόµενη κατά είδος και ποσότητα ανά συµβόλαιο, (γ) σε περίπτωση που η καταρτισθείσα συναλλαγή αφορά σε δικαίωµα προαίρεσης, πρέπει επίσης να αναγράφονται: (i) ο τύπος του δικαιώµατος, (ii) το είδος δικαιώµατος (call/ρut) και (iii) η προκαθορισµένη τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος (strike ρrice). 8. Την τιµή της συναλλαγής ή το τίµηµα του δικαιώµατος προαίρεσης (premium). 9. Ειδική ένδειξη εάν πρόκειται για συναλλαγή που προκύπτει από διάσπαση συγκεντρωτικής συναλλαγής (basket order). ΙΙ. Για την εκτέλεση των εντολών άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης ή άσκησης δικαιωµάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης ή λήξης συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, τα Πινακίδια, που εκδίδουν ηµερησίως τα Μέλη ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., περιλαµβάνουν: 1. Tο ονοµατεπώνυµο του παραγγελέα. 2. Τον κωδικό διαπραγµάτευσης του παραγγελέα, εάν πρόκειται για άσκηση δικαιώµατος επαναγοράς ή επαναπώλησης. 3. Τον κωδικό εκκαθάρισης του παραγγελέα. 4. Την ηµεροµηνία άσκησης ή λήξης. 5. Τον αριθµό της άσκησης, όπως αυτός δίνεται από το σύστηµα εκκαθάρισης. 6. Το είδος της άσκησης (άσκηση από τον παραγγελέα ή από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.). 7. Τον αριθµό των συµβολαίων για τα οποία διενεργείται η άσκηση ή επέρχεται η λήξη. 8. Την σειρά του παραγώγου, η οποία προσδιορίζεται από: (α) το µήνα και το έτος λήξης της σειράς, (β) την υποκείµενη αξία της σειράς, οριζόµενη κατά είδος και ποσότητα ανά συµβόλαιο. 9. Την τιµή άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης, την ηµερήσια τιµή συναλλαγής σε περίπτωση επαναγοράς ή την τιµή λήξης. 10. Τα τυχόν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του παραγγελέα για παραδόσεις ή παραλαβές υποκείµενων αξιών, όπως προκύπτουν από την άσκηση ή τη λήξη. 11. Την ηµεροµηνία παραδόσεων ή παραλαβών (value date). 13

14 12. Τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του παραγγελέα για χρηµατικό διακανονισµό που προκύπτουν από την άσκηση, την επαναγορά, την επαναπώληση ή τη λήξη. 13. Την ηµεροµηνία του χρηµατικού διακανονισµού (value date). 14

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/15.10.1996 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΑΗ 40/586/26.5.2011 τoυ Διοικητικού υμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης υναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της «Εταιρείας Εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/2.6.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) Η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα