Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν"

Transcript

1 Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

2 Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται από τα Τμιματα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, δεν ςασ υποδζχομαι απλά ςε ζνα ςφγχρονο και ανταγωνιςτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οφτε ςτο πιο καταξιωμζνο και αναγνωριςμζνο MBA πρόγραμμα, αλλά ςασ υποδζχομαι ςε ζνα νζο κφκλο τθσ ηωισ ςασ, θ ολοκλιρωςθ του οποίου κα ςασ ζχει προςδϊςει ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία ςε επαγγελματικό και προςωπικό επίπεδο. Εμείσ ςτο ΜΒΑ πλιρουσ φοίτθςθσ πιςτεφουμε ότι θ αποςτολι μασ είναι να εκπαιδεφςουμε τουσ αυριανοφσ θγζτεσ, οι οποίοι κα δρουν ωσ ςυντελεςτζσ αλλαγισ και καινοτομίασ., κα ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ του κόςμου των επιχειριςεων ςτο μζλλον και ταυτόχρονα κα διαμορφϊνουν νζα γνϊςθ και πρακτικι ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων. Προςωπικό όραμα αλλά και ςυνεπισ προςανατολιςμόσ όλων των διδαςκόντων ςτο πρόγραμμα αυτό, αποτελεί όχι μόνο το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται ςτθν εξαίρετθ ιςτορικι διαδρομι του, αλλά να αποτελζςει ςιμερα και αφριο, το ςθμείο αναφοράσ για τα προγράμματα ΜΒΑ τθσ Ελλάδασ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Το πρόγραμμα ζχει διαμορφωκεί για να ανταποκρίνεται τόςο ςτισ δικζσ ςασ επαγγελματικζσ φιλοδοξίεσ όςο και ςε διεκνείσ ακαδθμαϊκζσ και επαγγελματικζσ προδιαγραφζσ. Οι επιλογζσ που δίνονται μζςω του προγράμματοσ επιτρζπουν ςτουσ φοιτθτζσ να επωφελοφνται πολλαπλά, αφοφ οι ςυμμετζχοντεσ του προγράμματοσ αποκτοφν ςταδιακά εμπεριςτατωμζνθ γνϊςθ ςε τομείσ και κεματικζσ διοίκθςθσ, που τουσ προετοιμάηει όχι απλά για τθ διαχείριςθ ςφγχρονων διοικθτικϊν προκλιςεων, αλλά προπαραςκευάηει ςτο να θγθκοφν των ελλθνικϊν και διεκνϊν δεδομζνων τθσ εποχισ μασ. Ζχουμε επενδφςει ςε ανκρϊπινο δυναμικό υψθλοφ επιπζδου ϊςτε με τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο Πρόγραμμα αυτό να αποκτιςετε ζνα ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Όλοι εμείσ ςτο ΜΒΑ κεωροφμε ότι θ επιλογι ςασ να φοιτιςετε ςτο πρόγραμμα μασ αποτελεί προνόμιο. Με τθν ευχι, να αξιοποιιςετε τθν ε- μπειρία ςασ αυτι ςτο ζπακρο. Ο Διευκυντισ του προγράμματοσ Καθηγητήσ Γεϊργιοσ Κουρζτασ

3 Μεθοδολογία του προγράμματοσ ςπουδϊν Ο ι ςτόχοι του προγράμματοσ επιτυγχάνονται με τθ χριςθ των πλζον ςφγχρονων παιδαγωγικϊν μεκόδων οι οποίεσ περιλαμβάνουν: Διαλζξεισ από καταξιωμζνουσ κακθγθτζσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κακϊσ και διακεκριμζνουσ Κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίων τθσ Αλλοδαπισ. Παρουςιάςεισ από επιτυχθμζνα ςτελζχθ ελλθνικϊν επιχειριςεων. Ζρευνεσ, ατομικζσ ι ομαδικζσ, ςε προβλιματα που αντιμετωπίηουν Ελλθνικζσ επιχειριςεισ, προκειμζνου να εξοικειωκοφν οι φοιτθτζσ με τον Ελλθνικό επιχειρθματικό χϊρο, να καλλιεργθκεί ςε αυτοφσ ζνα πνεφμα ςυνεργαςίασ και να τουσ δοκεί θ ευκαιρία να αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ ςφνκεςθσ, ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των διαφόρων επιχειρθματικϊν κεμάτων και προβλθμάτων. Αναλφςεισ και ςυηθτιςεισ πραγματικϊν περιπτϊςεων (case studies), και εφαρμογζσ επιχειρθματικϊν παιγνίων (Business Games). Μελζτθ τθσ πιο ςφγχρονθσ διεκνϊσ βιβλιογραφίασ και αρκρογραφίασ. Οι φοιτθτζσ ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ κάκε μακιματοσ υπόκεινται ςε εξετάςεισ. Τα κζματα των εξετάςεων ςυνικωσ απαιτοφν κριτικι ςκζψθ και όχι αποςτικιςθ. Στα περιςςότερα μακιματα οι εξετάςεισ διεξάγονται με ανοικτά βιβλία. Απόφοιτοι MBA Full Time Ο ι απόφοιτοι εκτόσ από τισ γνϊςεισ τουσ, μποροφν να είναι ςίγουροι για τθν άμεςθ επαγγελματικι αποκατάςταςι τουσ. Σιμερα όλοι οι απόφοιτοί μασ, ζχουν καταλάβει υψθλζσ διευκυντικζσ κζςεισ ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα, και αρκετοί από αυτοφσ βρίςκονται ανάμεςα ςτουσ ςθμερινοφσ μασ φοιτθτζσ ωσ διδάςκοντεσ. Η επαγγελματικι αποκατάςταςθ των αποφοίτων δεν είναι μζλθμα μόνο δικό τουσ. Το ΜΒΑ Full Time, με το γραφείο διαςφνδεςθσ του Πανεπιςτθμίου, με τθ ςυνεργαςία του με επιχειριςεισ και πρϊτιςτα μζςα από τα επιχειρθςιακά παίγνια- διεκνείσ διαγωνιςμοφσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ αποφοίτουσ του να διεκδικιςουν κζςεισ απαςχόλθςθσ που άπτονται των ενδιαφερόντων τουσ. Οι ελλθνικζσ και διεκνείσ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται το Πρόγραμμα προςπακοφν να ταιριάξουν το προφίλ των αποφοίτων μασ με τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ.

4 Γιατί να επιλζξετε το MBA Full Time Γιατί είναι το πρϊτο Πρόγραμμα MBA ςτθν Ελλάδα με ςυςςωρευμζνθ Εμπειρία και Γνϊςθ από το 1985 ςτθν εκπαίδευςθ υψθλοφ επιπζδου ςτελεχϊν ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων. Γιατί εδϊ διδάςκει το εμπειρότερο διδακτικό και ερευνθτικό προςωπικό από διακεκριμζνα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, με πλοφςιο δθμοςιευμζνο επιςτθμονικό ζργο ςτα εγκυρότερα διεκνι περιοδικά και ςθμαντικι διεκνι ε- παγγελματικι εμπειρία. Γιατί ςτο MBA αναπτφςςουμε τθν επόμενθ γενιά των θγετϊν τθσ ελλθνικισ επιχείρθςθσ και διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ. Γιατί το ΜΒΑ προςφζρει πρόςβαςθ ςε μεγάλο αρικμό κορυφαίων ελλθνικϊν και διεκνϊν επιχειριςεων. Γιατί κα ςπουδάςετε ςε ζνα από τα καλφτερα Πανεπιςτιμια ςτισ επιςτιμεσ των οικονομικϊν και τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ επιχειριςεων ςτθν Ευρϊπθ, το οποίο ζχει αναγνωριςκεί για τθν υψθλι ποιότθτα των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και του ε- ρευνθτικοφ ζργου του. Γιατί το ΜΒΑ είναι ςε ςυνεχι επαφι και αλλθλεπίδραςθ με το διεκνζσ και το ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρθματικό γίγνεςκαι. Γιατί κα ζχετε τθν δυνατότθτα να ςυναντιςετε και να ςυνεργαςτείτε με εξαίρετουσ φοιτθτζσ οι οποίοι προζρχονται από διαφορετικι ακαδθμαϊκι κατάρτιςθ και πολιτιςμικό υπόβακρο δίνοντασ επιπρόςκετα τθ δυνατότθτα για ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ. Γιατί οι φοιτθτζσ του ΜΒΑ, κάκε χρόνο γνωρίηουν παγκόςμιεσ διακρίςεισ ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ όπωσ το Global Management Challenge (2008, 1θ και 2θ κζςθ Παγκόςμια) και το E-Strat, το μεγαλφτερο επιχειρθματικό παίγνιο τθσ L Oreal (2006, πρόκριςθ ςτθν πζμπτθ ςειρά Παγκόςμια). Γιατί το ΜΒΑ προςφζρει ζνα δυναμικό, πολυδιάςτατο, ςφγχρονο πρόγραμμα ςπουδϊν- Ευρφ φάςμα μακθμάτων επιλογισ και δυνατότθτα εξειδίκευςθσ ςτισ κατευκφνςεισ Οργάνωςθ & Διοίκθςθ Επιχειριςεων - Χρθματοοικονομικι - Μάρκετινγκ. Γιατί κα ζχετε τθ δυνατότθτα να μοιραςκείτε τθν κουλτοφρα του προγράμματοσ, ϊςτε οι φοιτθτζσ να νοιϊκουν μζροσ τθσ ομάδασ του ΜΒΑ μαηί με το διδακτικό και διοικθτικό προςωπικό. Γιατί το MBA ζχει άρτια υποδομι και δίνει κίνθτρα για ςυνεργαςία με επιχειριςεισ ςε ςυγκεκριμζνα ερευνθτικά προγράμματα. Γιατί μζςω των εξαιρετικϊν δεςμϊν που το ΜΒΑ ζχει δθμιουργιςει και διατθρεί με τισ ςθμαντικότερεσ ελλθνικζσ και πολυεκνικζσ επιχειριςεισ κα ζχετε προνομιακι πρόςβαςθ ςτα ςτελζχθ και επιχειριςεισ οι οποίοι διαμορφϊνουν το παρόν και το μζλλον τθσ οικονομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ. Γιατί δίνεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ μακθμάτων κακϊσ και απόκτθςθσ ευρφτερθσ κουλτοφρασ τθσ επιςτιμθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων μζςα από τισ ςυνεργαςίεσ με αντίςτοιχα προγράμματα ΜΒΑ Αμερικανικϊν και Ευρωπαϊκϊν Πανεπιςτθμίων. Γιατί ςε ςυνεργαςία με τισ μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ δίνεται θ δυνατότθτα χορθγιϊν για τθν εκπόνθςθ μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν ςε εξειδικευμζνα προβλιματα ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων, ςτθ Χρθματοοικονομικι και το Μάρκετινγκ.

5 Δομή του προγράμματοσ Εξάμηνο Α' Management & Ηγετικζσ Ικανότθτεσ Ποςοτικζσ Μζκοδοι για τθ Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων Οικονομικά για Στελζχθ Επιχειριςεων & Οργανιςμϊν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων Εξάμηνο Β' Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ Διοικθτικι Λογιςτικι Διοίκθςθ Marketing Επιχειρθςιακι Ζρευνα Πλθροφοριακά Συςτιματα Διοίκθςθσ Επιχειρθςιακι Στρατθγικι Εξάμηνο Γ' (οι φοιτητζσ επιλζγουν μια από τισ ακόλουθεσ ειδικεφςεισ) 1η Εξειδίκευςη: Οργάνωςη και Διοίκηςη Επιχειρήςεων Διοίκθςθ Παραγωγισ Εργαςιακζσ Σχζςεισ Διοίκθςθ Στρατθγικϊν Αλλαγϊν 2η Εξειδίκευςη: Χρηματοοικονομική Διοίκηςη 3η Εξειδίκευςη: Διοίκηςη Μάρκετινγκ Ερευνθτικι Μεκοδολογία και Ζρευνα Αγοράσ Διοίκθςθ Πωλιςεων και Τεχνικζσ Πωλιςεων Διεκνζσ και Βιομθχανικό Μάρκετινγκ Μαθήματα Επιλογήσ Ζμπειρα Συςτιματα Διοίκθςθσ Διοίκθςθ Διεκνϊν Επιχειριςεων Συςτιματα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Οργανωςιακι ςυμπεριφορά Διαχείριςθ Κινδφνου και Παράγωγα Χρθματοοικονομικά Προϊόντα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα Ειδικά Θζματα Χρθματοδότθςθσ Ανάλυςθ Αγορϊν Χριματοσ και Κεφαλαίου Φορολογία για Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων Συμπεριφορά Καταναλωτι Διοίκθςθ Προϊόντοσ Διοίκθςθ Ολοκλθρωμζνθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ Στρατθγικό Μάρκετινγκ Διοίκθςθ Δικτφων Διανομισ Εξάμηνο Δ' Εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ανάλυςθ και Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίου Θζματα Προχωρθμζνθσ Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ και Ανάλυςθσ Διεκνισ Χρθματοοικονομικι

6 Βραβεία & Διακρίςεισ Σ τα πλαίςια Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν ΜΒΑ Full Time και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ μεταπτυχιακισ διδακτικισ πρακτικισ, οι φοιτθτζσ του Προγράμματοσ ςυμμετζχουν ςε παγκόςμια επιχειρθματικά παίγνια (business games), όπωσ: E-strat Business Game (L OREAL) Global Management Challenge Για τουσ φοιτθτζσ τα παιχνίδια αυτά δεν αποτελοφν κάτι «διαφορετικό», απλά αποτελοφν αφορμι για να αντιμετωπίςουν το ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ τουσ εαυτοφσ. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ , θ ομάδα MANAJERKS : Χαράλαμποσ Δθμθτρίου, Γεϊργιοσ Δοφλθσ, Γεωργία Κωςτάκθ, Ευγενία Παπαμθτροποφλου και Χριςτίνα Παπαναγιϊτου κατζλαβαν τθν 8η θζςη ςτον ελλθνικό τελικό του διαγωνιςμοφ Global Management Challenge. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ , θ ομάδα PWC- HAVOC (Δ. Μπατςοφλθσ και Γ. Παπαβαςιλείου) κατζκτθςαν τθν πρϊτη θζςη ανάμεςα ςε 256 ομάδεσ! Τθ δεφτερη θζςη κατζλαβαν οι φοιτιτριζσ μασ Ο. Καρατόγλου, Χ. Αποςτολοποφλου, Α. Κουντοφρθ και Ν. Μπλάνα. Ζνα ζτοσ νωρίτερα ( ), θ ομάδα "ΝΕΜΟ": Φλϊρα Μπάμθ, Κατερίνα Μπρίγκου, Γιάννθσ Παπαδομαρκάκθσ, Σταφροσ Σχετάκθσ, Παναγιϊτα Χουχοφμθ κζρδιςαν τθν τζταρτη θζςη ανάμεςα ςε 220 ομάδεσ. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ , H ομάδα MONTECHRISTO, με τουσ: Δθμιτρθ Γεωργιόπουλο, Άκθ Καπαςακαλίδθ, Ελευκερία Καποποφλου, Δθμιτρθ Καφόρο και Σπφρο Λορεντηάτο κατζλαβε τθν τζταρτη θζςη παγκοςμίωσ, ςτο διαγωνιςμό Global Management Challenge, ενϊ θ ομάδα Cartoons με τουσ Γ. Αλεξάκθ, Δ. Κανελλόπουλο και Γ. Χρθςτάκθσ, διαγωνίςτθκε με άλλεσ ομάδεσ ( φοιτθτζσ) από 124 ςυνολικά χϊρεσ και κατζκτθςε τθν 16η θζςη ςτο διαγωνιςμό E-strat Business Game. Σο Βήμα των Επιχειρήςεων Σ το Βιμα των Επιχειριςεων προςκαλοφνται ςτελζχθ διαφόρων κλάδων από τον Ιδιωτικό και Δθμόςιο Τομζα, δίνοντασ τθν ευκαιρία επικοινωνίασ με τθν Ελλθνικι και Διεκνι αγορά. Το Βιμα των Επιχειριςεων είναι ο αμφικεατρικόσ διάλογοσ μεταξφ καταξιωμζνων ςτελεχϊν από όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ, κακϊσ και τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ. Τα ςτελζχθ αναλφουν, κρίνουν, προτείνουν, οι φοιτθτζσ ρωτοφν, ςυηθτοφν και μελετοφν τισ αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ ανά περίπτωςθ. Το Βιμα των επιχειριςεων είναι θ επαφι τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ, θ πιο άμεςθ επαφι των φοιτθτϊν με τθν αγορά εργαςίασ και τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςε αυτι, προςφζροντασ με αυτό τον τρόπο ςτουσ μελλοντικοφσ απόφοιτουσ του ΜΒΑ εφόδια ηωισ. Σκοπόσ του MBA άλλωςτε είναι εκτόσ από τισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ οι φοιτθτζσ να αποκτοφν τθν εμπειρία που κα τουσ χρειαςτεί μελλοντικά για τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.

7 Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ Τ θν Ευρϊπθ και τθν οικονομία τθσ ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν οι τελειόφοιτοι - υποψιφια ςτελζχθ του MBA, με επιςκζψεισ κάκε χρόνο ςε μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ άνκιςθσ του ςφγχρονου επιχειρείν. Στοκχόλμη 2011 Κοπεγχάγη 2011 Σκοτία 2009 Βερολίνο 2007

8 Τλικοτεχνική Τποδομή Η διδαςκαλία των μακθμάτων του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ΜΒΑ Full Time πραγματοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν & Ζρευνασ του Ο.Π.Α., ςτθν οδό Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33. Για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των Προγραμμάτων, χρθςιμοποιοφνται ςφγχρονα μζςα διδαςκαλίασ (video projector, overhead projector, Η/Υ) που διακζτει το Π.Μ.Σ. Το MBA Full Time διακζτει πλιρεσ και ςφγχρονο εργαςτιριο υπολογιςτϊν. Το εργαςτιριο είναι εξοπλιςμζνο με ςφγχρονουσ Η/ Υ και διακζτει τισ πρόςφατεσ εκδόςεισ διαδεδομζνων ςτατιςτικϊν, μακθματικϊν και οικονομετρικϊν λογιςμικϊν προγραμμάτων. Επιπλζον, είναι ςυνδεδεμζνο με το δίκτυο του Πανεπιςτθμίου για πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι βιβλιοκικθ του και ςε διεκνείσ επιςτθμονικζσ τράπεηεσ δεδομζνων. Το εργαςτιριο των υπολογιςτϊν ςτεγάηεται ςτον 9ο όροφο του Κζντρου Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν και Ζρευνασ του ΟΠΑ ςτθν οδό Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33. Επίςθσ, για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του MBA οι φοιτθτζσ μασ επιςκζπτονται το Κζντρο Υπολογιςτϊν του ΟΠΑ, ζνα από τα μεγαλφτερα και πιο ςφγχρονα κζντρα υπολογιςτϊν που βρίςκεται ςτον 3ο όροφο τθσ πτζρυγασ Δεριγνφ, του κεντρικοφ κτιρίου του Πανεπιςτθμίου. Μζςω τθσ υπθρεςίασ Ιδεατοφ Ιδιωτικοφ Δικτφου (Virtual Private Network) του ΟΠΑ οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε βάςεισ βιβλίων/ περιοδικϊν τθσ βιβλιοκικθσ του ΟΠΑ, από το ςπίτι τουσ. Χορηγίεσ από Επιχειρήςεισ Α πό το ακαδθμαϊκό ζτοσ δθμιουργικθκε μία νζα εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, με ςκοπό τθ ςφνδεςθ του ΜΒΑ με τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Η νζα αυτι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ζχει ωσ ςκοπό τθν προςζλκυςθ ελλθνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ ενδιαφζρονται να παρζχουν χορθγίεσ ςτθν εκπόνθςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν από τουσ τελειόφοιτουσ φοιτθτζσ του ΜΒΑ ςε πραγματικά κζματα που ενδιαφζρουν τθν εταιρεία. Στόχοσ του νζου προγράμματοσ χορθγιϊν είναι να διευρυνκεί περαιτζρω θ δυνατότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων να ςυνεργαςτοφν με το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και ειδικότερα με το ΜΒΑ και να ςυνειςφζρουν ςτθν επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο τθσ χϊρασ.

9 Διδακτικό Προςωπικό ΑΤΛΩΝΙΣΗ Γ., Ph.D. ςτο Μάρκετινγκ, University of Strathclyde, Scotland, Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ΒΑΚΟΛΑ Μ., Ph.D. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, University of Salford Επίκουρθ Κακθγιτρια Οργανωςιακισ Ψυχολογίασ ΔΕΔΟΤΛΗ Ε., Ph.D. ςτθ Λογιςτικι, University of Essex, Λζκτορασ Λογιςτικισ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ., Ph.D. ςτο Μάρκετινγκ, Institut d Administration des Entreprises Aix-en-Provence, Aix- Marseille III Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ΘΩΜΑΚΟ Δ., Ph.D. ςτα Οικονομικά, Columbia University Κακθγθτισ Εφαρμοςμζνθσ Οικονομετρίασ ΚΑΛΟΓΕΡΑ Α., Ph.D. ςτα Νομικά, University of Göttingen Δικθγόροσ ςτον Άρειο Πάγο ΚΑΡΑΜΑΝΗ Κ., Ph.D. ςτθ Λογιςτικι, University of Edinburgh Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Λογιςτικισ ΚΑΡΔΑΡΑ Δ., Ph.D. ςτα Πλθροφοριακά Συςτιματα, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Επίκουροσ Κακθγθτισ Διοίκθςθσ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΚΑΙΜΑΣΗ Κ., Ph.D. ςτθ Xρθματοοικονομικι- Mακροοικονομικι, Middlesex University Επίκουροσ Κακθγθτισ Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ ΚΟΕΝ., Ph.D. ςτθ Λογιςτικι, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Επίκουρθ Κακθγιτρια Λογιςτικισ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Φ., Ph.D. ςτθν Ψυχολογία, University College London Επίκουρθ Κακθγιτρια Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ ΚΟΤΡΕΣΑ Γ., Ph.D. ςτα Οικονομικά, University of Birmingham Κακθγθτισ Διεκνοφσ Χρθματοδότθςθσ ΚΡΗΣΙΚΟ Ε., Ph.D. ςτθν Πλθροφορικι και Διοικθτικι Επιςτιμθ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Λζκτορασ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΚΤΡΙΑΚΙΔΟΤ Ο., Ph.D. ςτθν Ψυχολογία, University of Surrey Επίκουρθ Κακθγιτρια Οργανωςιακισ Συμπεριφοράσ ΜΙΧΙΩΣΗ Α., Ph.D. ςτον Προγραμματιςμό και Λειτουργία των Παραγωγικϊν Συςτθμάτων, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν ΜΠΑΛΣΑ Γ., Ph.D. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, University of Warwick Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Δ., Ph.D. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Universite De Montpellier I Κακθγθτισ Μάνατημεντ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α., Ph.D. ςτθν Επιχειρθςιακι Πολιτικι, Freie Universität Berlin Κακθγθτισ Βιομθχανικϊν Σχζςεων & Διαπραγματεφςεων ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ Ν., Ph.D. ςτο Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Επίκουροσ Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ΠΑΝΗΓΤΡΑΚΗ Γ., Ph.D. ςτθ Διαφιμιςθ, University College of Wales Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ Ν., Ph.D. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Πανεπιςτιµιο τθσ Κολωνίασ Ομότιμοσ Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Β., Ph.D. ςτθ Στρατθγικι Διοίκθςθ, London Business School, London University Κακθγθτισ Επιχειρθςιακισ Στρατθγικισ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Κ., Ph.D. in Computer Science, University of Manchester Senior Lecturer in Information and Decision Systems ΠΑΠΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Γ., Ph.D. ςτθ Λογιςτικι, Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ Λζκτορασ Λογιςτικισ ΠΑΣΟΤΡΑΣΗ Β., Ph.D. ςτα Οικονομικά, University of Glasgow Κακθγθτισ Οικονομικϊν ΚΑΡΜΕΑ Δ., Ph.D. ςτο Μάρκετινγκ, Cardiff University Επίκουροσ Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ΠΤΡΟΤ., Ph.D. ςτα Χρθματοοικονομικά, Brunel University Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Χρθματοοικονομικισ ΧΤΣΗΡΗ Λ., Ph.D. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, University of Kent Κακθγθτισ Μάνατημεντ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Δ., Ph.D. ςτθ Στρατθγικι και Οργάνωςθ Διεκνϊν Επιχειριςεων, University of Reading Λζκτορασ Μάνατημεντ

10 Αιτήςεισ Η περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων για το πρόγραμμα πλιρουσ φοίτθςθσ διαρκεί από τθν 1η Ιανουάριου ζωσ την 31η Μαΐου κάθε ζτουσ. Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ μαηί με τα υποςτθρικτικά αυτϊν ζγγραφα υποβάλλονται ςυνεχϊσ κατά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι κυλιόμενθ και ςυνεχισ και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ προςφοράσ κζςεων ςτο πρόγραμμα ανακοινϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Προχποθζςεισ Δίδακτρα Ο ι φοιτθτζσ ςτο πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA γίνονται δεκτοί με βάςθ τα εξισ κριτιρια: Βακμόσ πτυχίου. Ζκκεςθ περιγραφισ επαγγελματικϊν ςτόχων. Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Επίδοςθ ςτο GMAT. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ. Συνζντευξθ υποψθφίου. Επικυμθτι θ εργαςιακι εμπειρία. Ο ι ςπουδζσ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA - Master in Business Administration πραγματοποιοφνται με τθν καταβολι διδάκτρων. Tο ςυνολικό κόςτοσ φοίτθςθσ ςτο ΜΒΑ Πλιρουσ Φοίτθςθσ ανζρχεται, ςτο ποςό των Ευρϊ, για τουσ πολίτεσ των 27 κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενϊ για του πολίτεσ κρατϊν εκτόσ Ε.Ε. ανζχεται ςτο ποςό των Ευρϊ. Τποτροφίεσ Επικυμθτι θ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Τ ο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν χορθγεί ανά ακαδθμαϊκό εξάμθνο μία υποτροφία θ οποία χορθγείται αποκλειςτικά και μόνο βάςει τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν μασ. Επικοινωνία MBA Full Time Ευελπίδων 47A & Λευκάδοσ 33 6οσ όροφοσ, Γραφείο 600 Ακινα Τθλ: , 616 Φαξ: aueb.gr

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.mba.aueb.gr Χαιρετισμός του Διευθυντή Κ αλωσορίζοντάς σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA Πλήρους Φοίτησης το οποίο υποστηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΒΑ Part Time. Προστιθέμενη αξία στους πιο σύγχρονους και δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους. www.mba-parttime.aueb.gr

ΜΒΑ Part Time. Προστιθέμενη αξία στους πιο σύγχρονους και δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους. www.mba-parttime.aueb.gr ΜΒΑ Part Time Προστιθέμενη αξία στους πιο σύγχρονους και δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους www.mba-parttime.aueb.gr Χαιρετισμός του Διευθυντή Καλωσορίζοντάς σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό ΜΒΑ για Στελέχη Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Νέας Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Το μοναδικό ΜΒΑ για Στελέχη Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Νέας Τεχνολογίας στην Ελλάδα Το μοναδικό ΜΒΑ για Στελέχη Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Νέας Τεχνολογίας στην Ελλάδα www.telecom-mba.aueb.gr Χαιρετισμός του Διευθυντή & του Υπευθύνου Ειδίκευσης Τ ο ΜΒΑ στην Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά»

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ) ΤΗΛ. 24670 87181 και 2467087195, 2461068221 FAX +32467 087063 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΛΔΥΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ.) ΣΤΘΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)» ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΕΔΑ ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Ινστιτούτο Νεολαίας Δημιοσργώ-Επιτειρώ-Καινοτομώ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ:

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: Α.Ε.Ι. Θεολογικζσ Επιςτιμεσ: ΤΜΗΜΑΤΑ Θεολογίας Κοινωνικισ Θεολογίασ Ποιμαντικισ & Κοινωνικισ Θεολογίασ Φιλολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

IT-driven transformation and mobile market trends

IT-driven transformation and mobile market trends IT-driven transformation and mobile market trends Κακθγθτισ Γ. Δουκίδθσ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Innovation and Design Thinking in Mobile Applications and Services Διευκυντισ Εργαςτθρίου Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΝΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Νομπελίςτεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιλογι των νικθτϊν για βραβεία φψουσ 200.000 δολαρίων Οι νικθτζσ των Διεκνϊν Βραβείων Ωνάςθ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS www.ludus-project.eu Δρ. Δημήτρησ Χ. Παπαδόπουλοσ - ΠΡΟΜΕΑ papadopoulos@promea.gr ΠΡΟΜΕΑ: Εταιρεία Προαγωγήσ Μεθοδολογιών Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα