Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης"

Transcript

1 Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης (Statement of Limited Warranty - "Δήλωση SOLW") περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Εγγύηση για Μηχανές, Μέρος 2 - Απαιτούμενοι Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες και Μέρος 3 - Πληροφορίες Εγγύησης. Οι όροι του Μέρους 2 αντικαθιστούν ή τροποποιούν τους όρους του Μέρους 1 στις αναφερόμενες χώρες. Το Μέρος 3 - Πληροφορίες Εγγύησης ("Μέρος 3") παρέχεται με τη Μηχανή και περιλαμβάνει πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν, όπως π.χ. η περίοδος εγγύησης, το είδος των υπηρεσιών εγγύησης και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών για τη Μηχανή. Οι λέξεις "εσείς"/"(ε)σάς" παραπέμπουν στο νομικό πρόσωπο που απέκτησε τη Μηχανή για προσωπική του χρήση. Με τον όρο "IBM" νοείται το νομικό πρόσωπο IBM από το οποίο εσείς ή ο μεταπωλητής σας προμηθευτήκατε τη Μηχανή, για παράδειγμα, η International Business Machines Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες, η IBM World Trade Corporation ή η τοπική εταιρεία IBM στη χώρα σας. Η παρούσα Δήλωση SOLW είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες στην ιστοσελίδα Πληροφορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης μπαταριών, διατίθενται στην ιστοσελίδα Μέρος 1 - Εγγύηση για Μηχανές Μηχανή (Machine) είναι μια συσκευή με επωνυμία IBM, συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών (features), αναβαθμίσεων (upgrades) και προαιρετικών της τμημάτων (accessories), και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού, είτε αυτά είναι προφορτωμένα στη Μηχανή είτε εγκαταστάθηκαν αργότερα. Ορισμένες Μηχανές περιλαμβάνουν Κώδικα Μηχανής (Machine Code), όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα Ο Κώδικας Μηχανής αποτελείται από οδηγίες υπολογιστή, επιδιορθώσεις (fixes), αντικαταστάσεις και σχετικά υλικά, όπως π.χ. δεδομένα και κωδικοί πρόσβασης, στα οποία βασίζεται ή τα οποία παρέχονται, χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται από Κώδικα Μηχανής και τα οποία επιτρέπουν τη λειτουργία των επεξεργαστών, της υποδομής αποθήκευσης ή άλλων λειτουργιών της μηχανής. Η IBM εγγυάται ότι μια Μηχανή που χρησιμοποιείται στο καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας της θα συμμορφώνεται με τις επίσημες δημοσιευμένες προδιαγραφές της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης της Μηχανής, η IBM θα επισκευάζει ή θα ανταλλάσσει τη Μηχανή χωρίς χρέωση. Η IBM μπορεί να σας ζητήσει να της προσκομίσετε απόδειξη αγοράς (δηλαδή, ένα αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς) ώστε να βεβαιωθεί ότι δικαιούσθε τη λήψη υπηρεσιών εγγύησης. Εάν η Μηχανή δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί από τηλεφώνου, με ηλεκτρονικό τρόπο, με την εφαρμογή αναβάθμισης Κώδικα Μηχανής ή λογισμικού, ή με μονάδα CRU (όπως περιγράφεται παρακάτω), τότε η IBM, ο υπεργολάβος της ή ένας μεταπωλητής που είναι εξουσιοδοτημένος από την IBM να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης θα προβαίνει, κατά τη διακριτική της/του ευχέρεια, 1) στην επισκευή της Μηχανής ώστε αυτή να λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση, είτε 2) στην αντικατάστασή της με άλλη, τουλάχιστον ισοδύναμη λειτουργικώς, Μηχανή. Εάν δεν είναι σε θέση να προβεί σε καμία από τις δύο ενέργειες, μπορείτε να επιστρέψετε τη Μηχανή στον τόπο αγοράς της ώστε να σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό που καταβάλατε. Εκτός εάν άλλως καθορίσει η IBM, αυτές οι εγγυήσεις ισχύουν μόνο στη χώρα ή περιοχή όπου αγοράστηκε η Μηχανή. Οι εγγυήσεις της IBM ισχύουν για Μηχανές που αποκτήσατε για δική σας χρήση και όχι για Μηχανές που αποκτήσατε για μεταπώληση. Η IBM δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία μιας Μηχανής IBM, ούτε ότι η IBM θα διορθώσει όλα τα ελαττώματα. Αυτές οι εγγυήσεις είναι οι αποκλειστικές εγγυήσεις που παρέχει η IBM και αντικαθιστούν όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ή υποσχέσεων ικανοποιητικής ποιότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Οι εγγυήσεις της IBM δεν ισχύουν σε περίπτωση κακής χρήσης, τροποποίησης, ζημίας μη προκληθείσας από την ΙΒΜ, μη συμμόρφωσης με τις παρασχεθείσες από την IBM οδηγίες ή όπως άλλως προβλέπεται στο Μέρος 3. Οποιαδήποτε τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη που παρέχεται για μια Μηχανή που καλύπτεται από εγγύηση, όπως η παροχή βοήθειας αναφορικά με ερωτήσεις τύπου "πώς να" καθώς και ερωτήσεις σχετικές με την ετοιμασία (set-up) και εγκατάσταση Μηχανής, παρέχονται χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να μην επιτρέπεται ο αποκλεισμός ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων και, επομένως, ο ανωτέρω αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια των εγγυήσεων περιορίζεται στην περίοδο εγγύησης και μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου δεν ισχύει καμία εγγύηση. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί στη διάρκεια σιωπηρών εγγυήσεων και, επομένως, ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει. Καμία διάταξη της παρούσας Δήλωσης SOLW δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που απορρέουν από το νόμο και για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα συμβατικής παραίτησης ή περιορισμού. Δεν παρέχεται εγγύηση για προαιρετικά τμήματα, αναλώσιμα και δομικά μέρη (π.χ. πλαίσια και καλύμματα). Οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από εγγύηση, εκτός εάν η IBM προβλέπει την παροχή τέτοιας εγγύησης στο Μέρος 3. Οι εγγύηση για Μηχανές ακυρώνεται σε περίπτωση αφαίρεσης ή τροποποίησης των αναγνωριστικών ετικετών μιας Μηχανής ή εξαρτημάτων της. Δεν παρέχεται Πιστοποίηση Έγκρισης Εκτός εάν η IBM έχει άλλως ορίσει σε μια δημοσιευμένη επιστολή ανακοίνωσης μιας Μηχανής, η Μηχανή δεν είναι πιστοποιημένη για τη σύνδεση καθ' οιονδήποτε τρόπο σε διεπαφές δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών. Μπορεί να απαιτείται από το νόμο περαιτέρω πιστοποίηση πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας σύνδεσης. Z /2015 Σελίδα 1 από 9

2 Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης Η περίοδος εγγύησης αρχίζει: (α) για μια Μηχανή που καθορίζεται ως Μηχανή Εγκαθιστώμενη από τον Πελάτη (Customer Set Up - "Μηχανή CSU"), κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του τυπικού χρονικού περιθωρίου παράδοσης, (β) για μια Μηχανή που δεν καθορίζεται ως Μηχανη CSU, κατά την προγενέστερη των ακόλουθων ημερομηνιών: (i) την εργάσιμη ημέρα κατά την οποία η IBM ολοκληρώνει την τυπική της διαδικασία εγκατάστασης και (ii) 45 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της Μηχανής από την IBM. Ορισμένες υπηρεσίες και προσφορές προϊόντων της IBM που συνδέονται με την "Ημερομηνία Εγκατάστασης" μιας Μηχανής θα τιμολογούνται, και η περίοδος ισχύος τους θα αρχίζει, κατά την ημερομηνία έναρξης εγγύησης της Μηχανής, όπως καθορίζεται ανωτέρω. Εγκαταστάσεις Πρέπει να ακολουθείτε τις παρεχόμενες οδηγίες για την εγκατάσταση Μηχανών CSU. Εάν μια Μηχανή για την εγκατάσταση της οποίας είναι υπεύθυνη η IBM δεν καθίσταται διαθέσιμη για εγκατάσταση στην ΙΒΜ εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αποστολής της Μηχανής από την IBM στον αγοραστή ή στο μεταπωλητή, η εγκατάσταση θα υπόκειται σε μια χρέωση βάσει των όρων μιας χωριστής σύμβασης υπηρεσιών με την IBM. Εάν πρόκειται για Μηχανή για την εγκατάσταση της οποίας είναι υπεύθυνη η IBM και ο αγοραστής επιλέξει να μεριμνήσει μόνος του για την εγκατάσταση ή τεχνική εξυπηρέτηση της Μηχανής, ή εάν προβεί στη μετεγκατάσταση της Μηχανής ή αναθέσει σε τρίτο μέρος την εγκατάσταση, τεχνική εξυπηρέτηση ή μετεγκατάσταση της Μηχανής, η IBM διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει τη Μηχανή προτού προβεί στην παροχή υπηρεσιών εγγύησης για τη Μηχανή. Η IBM μπορεί, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, να σας χρεώσει για την εν λόγω επιθεώρηση. Εάν η Μηχανή δεν είναι σε αποδεκτή κατάσταση για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, όπως κρίνει κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια η IBM, μπορείτε να ζητήσετε από την IBM να επαναφέρει τη Μηχανή σε αποδεκτή κατάσταση για την τεχνική της εξυπηρέτηση ή να αποσύρετε το αίτημά σας για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης. Η IBM θα κρίνει εάν η αποκατάσταση είναι εφικτή. Η υπηρεσία αποκατάστασης παρέχεται έναντι χρέωσης. Εάν καθοριστεί, μπορεί να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, όπως π.χ. χρεώσεις για τη μεταφορά ή τον ειδικό χειρισμό της Μηχανής. Ορισμένες προσθήκες, μετατροπές ή αναβαθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την αφαίρεση εξαρτημάτων και την επιστροφή τους στην IBM. Για ένα εξάρτημα ή προσθήκη της IBM που εγκαθίσταται κατά την αρχική εγκατάσταση μιας Μηχανής IBM ισχύει η περίοδος εγγύησης της Μηχανής, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της Μηχανής. Για ένα εξάρτημα ή προσθήκη της IBM που αντικαθιστά ένα ήδη εγκατεστημένο εξάρτημα ή προσθήκη θα ισχύει το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν εξάρτημα ή την αντικατασταθείσα προσθήκη. Για ένα εξάρτημα ή προσθήκη της IBM που προστίθεται σε μια Μηχανή χωρίς να αντικαθιστά ένα ήδη εγκατεστημένο εξάρτημα ή την προσθήκη ισχύει η καθορισμένη περίοδος εγγύησης για το εξάρτημα ή η προσθήκη που προστίθεται. Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η IBM, η περίοδος εγγύησης, το είδος των υπηρεσιών εγγύησης και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών για το εν λόγω εξάρτημα ή προσθήκη θα είναι ίδια με αυτά που ισχύουν για τη Μηχανή στην οποία εγκαταστάθηκε. Όταν οι υπηρεσίες εγγύησης περιλαμβάνουν την ανταλλαγή μιας Μηχανής ή ενός εξαρτήματος, το μέρος που αντικαθίσταται περιέρχεται στην κυριότητα της IBM και το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό περιέρχεται στη δική σας κυριότητα. Δηλώνετε ότι όλα τα μέρη που αφαιρούνται είναι γνήσια και χωρίς μετατροπές. Το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό δεν θα είναι απαραίτητα καινούργιο, αλλά θα είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το αντικατασταθέν μέρος. Το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό καλύπτεται από το καθεστώς εγγύησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν μέρος. Υπηρεσίες Εγγύησης Εάν η Μηχανή IBM δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση τεχνικής εξυπηρέτησης που παραλάβατε με τη Μηχανή για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λήψης τεχνικής υποστήριξης και προσδιορισμού προβλημάτων. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της τεκμηρίωσης τεχνικής εξυπηρέτησης για τη Μηχανή στην ιστοσελίδα στην ενότητα "Support and Downloads". Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την τεκμηρίωση επισκευής και συντήρησης, επικοινωνήστε με την IBM ή το μεταπωλητή για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης. Τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία με την IBM παρέχονται στο Μέρος 3. Η IBM θα επιχειρήσει τη διάγνωση και επίλυση του προβλήματος είτε από τηλεφώνου είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω κάποιου δικτυακού τόπου της IBM. Ορισμένες Μηχανές περιέχουν λειτουργίες εξ αποστάσεως υποστήριξης για την άμεση αναφορά προβλημάτων και την εξ αποστάσεως ανάλυση και επίλυση προβλημάτων από την ΙΒΜ. Πρέπει να ακολουθείτε τις καθορισμένες από την IBM διαδικασίες προσδιορισμού και επίλυσης προβλημάτων. Μετά τον προσδιορισμό του προβλήματος, εφόσον η IBM καθορίζει ότι απαιτούνται επί τόπου υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης, προγραμματίζεται η επίσκεψη ενός τεχνικού στην τοποθεσία εγκατάστασης για την παροχή των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες εγγύησης μπορεί να παρέχονται στη δική σας τοποθεσία ή σε μια τοποθεσία της IBM. Η IBM μπορεί να αποστείλει ολόκληρη τη Μηχανή ή τμήμα της Μηχανής ή του λογισμικού της σε άλλες τοποθεσίες της IBM ή άλλων εταιρειών ανά τον κόσμο. Η IBM χρησιμοποιεί διεθνείς ανθρώπινους πόρους (μη μόνιμους κατοίκους που χρησιμοποιούνται τοπικά και προσωπικό σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο) για την παράδοση υπηρεσιών εγγύησης. Η IBM δεν είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση ή προστασία οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών, προγραμμάτων που δεν παρασχέθηκαν από την IBM με τον αρχικό εξοπλισμό ή δεδομένων που περιέχονται σε μια Μηχανή που επιστρέφεται στην IBM. Πριν επιστρέψετε μια Μηχανή στην IBM, θα πρέπει να διαγράψετε με ασφάλεια όλα τα προγράμματα μη-ibm και όλα τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων εμπιστευτικού, αποκλειστικού και προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με οποιοδήποτε Z /2015 Σελίδα 2 από 9

3 φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από την επιστρεφόμενη στην IBM Μηχανή και να βεβαιωθείτε ότι η Μηχανή είναι απαλλαγμένη από οποιουσδήποτε νομικούς περιορισμούς που θα εμπόδιζαν την επιστροφή της. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την επαρκή εφεδρική αποθηκευση (backup) περιεχομένου. Eνημερώσεις. Είστε υπεύθυνοι να μεταφορτώνετε (download) ή να αποκτάτε από την IBM και να εγκαθιστάτε τις καθορισμένες αναβαθμίσεις Κώδικα Μηχανής (μικροκώδικα, βασικό κώδικα εισόδου/εξόδου συστήματος (basic input/output system - "BIOS"), βοηθητικά προγράμματα, προγράμματα οδήγησης συσκευών (device drivers) και διαγνωστικά προγράμματα που παρέχονται με μια Μηχανή) και άλλου λογισμικού χωρίς καθυστέρηση από ένα δικτυακό τόπο της IBM ή από άλλα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας παρέχει η IBM. Μπορείτε να ζητήσετε από την IBM να σας εγκαταστήσει, ως χρεώσιμη υπηρεσία, τον αναβαθμισμένο Κώδικα Μηχανής. Η IBM, ο υπεργολάβος της ή ο μεταπωλητής θα διαχειρίζεται και θα εγκαθιστά επιλεγμένες μηχανικές τροποποιήσεις (engineering changes) για τη Μηχανή. Μονάδες CRU. Ορισμένα εξαρτήματα Μηχανών IBM θεωρούνται Μονάδες Αντικαθιστώμενες από τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - "Μονάδες CRU"). Εάν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με μια μονάδα CRU (π.χ. πληκτρολόγιο, μνήμη, μονάδα σκληρού δίσκου), η IBM θα σας την αποστέλλει ώστε να την εγκαταστήσετε εσείς. Οι Υποχρεώσεις σας Εσείς: α. Θα ενημερώνετε την IBM ή το μεταπωλητή για οποιαδήποτε αλλαγή τοποθεσίας της Μηχανής, β. Πριν την ανταλλαγή μιας Μηχανής ή ενός εξαρτήματος, θα έχετε αφαιρέσει όλες τις προσθήκες (features), τα εξαρτήματα, τις επιλογές, τις μετατροπές και τα προσαρτήματα που δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση και θα εξασφαλίσετε ότι η Μηχανή είναι απαλλαγμένη από οποιουσδήποτε νομικούς περιορισμούς που θα εμπόδιζαν την ανταλλαγή της, γ. Όταν το είδος των υπηρεσιών εγγύησης απαιτεί την παράδοση στην IBM μιας μηχανής στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη, θα την αποστέλλετε κατάλληλα συσκευασμένη, όπως καθορίζει η IBM, στην τοποθεσία που καθορίζει η IBM. Μετά την επισκευή ή ανταλλαγή της Μηχανής, η IBM θα σας επιστρέψει την επισκευασμένη Μηχανή, ή θα σας παράσχει μια Μηχανή αντικατάστασης, με δικά της έξοδα, εκτός εάν η IBM άλλως καθορίσει, δ. Θα εξασφαλίζετε την εξουσιοδότηση του κυρίου της Μηχανής πριν ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, εάν απαιτείται, ε. Θα παρέχετε επαρκή και ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις σας και στη Μηχανή ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή των υπηρεσιών (οι οποίες εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι καθαρές, επαρκώς φωτιζόμενες και κατάλληλες για το συγκεκριμένο σκοπό), συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλου χώρου εργασίας για την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση της Μηχανής IBM, στ. Θα ακολουθείτε τις παρεχόμενες από την ΙΒΜ διαδικασίες υποβολής αιτήσεων παροχής υπηρεσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις υποχρεώσεις χειριστών και τις προμήθειες, προτού προβείτε στην υποβολή μιας αίτησης. ζ. Θα επιτρέπετε στην IBM, στον υπεργολάβο της ή στο μεταπωλητή να εγκαθιστά τις υποχρεωτικές μηχανικές τροποποιήσεις (engineering changes), όπως π.χ. αυτές που απαιτούνται για λόγους ασφάλειας, και η. Θα παραμένετε υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία της Μηχανής και όλων των δεδομένων που περιέχονται σε αυτήν σε κάθε περίπτωση εξ αποστάσεως πρόσβασης της IBM στη Μηχανή για να σας βοηθήσει στην απομόνωση της αιτίας του προβλήματος. Εάν αρνηθείτε την εξ αποστάσεως πρόσβαση της IBM, η IBM μπορεί να περιορίζεται στις δυνατότητές της να λύσει το πρόβλημα. Περιορισμός Ευθύνης Η συνολική ευθύνη της IBM για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με αυτή τη Μηχανή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πραγματικών άμεσων ζημιών που έχετε υποστεί έως τα ποσά που καταβλήθηκαν για τη Μηχανή που αποτελεί αντικείμενο της αξίωσης, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας εγείρεται η αξίωση. Αυτός ο περιορισμός ισχύει από κοινού για την IBM, τις θυγατρικές της, τους εργολάβους της και τους προμηθευτές της. Η IBM δεν θα φέρει ευθύνη ειδικές, παρεπόμενες, έμμεσες ή οικονομικές αποθετικές ζημίες ή περιπτώσεις παραδειγματικής αποζημίωσης, ούτε για απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αξίας, εσόδων, άυλης εμπορικής αξίας ή προσδοκώμενων κερδών. Τα ακόλουθα ποσά, σε περίπτωση που η IBM φέρει ευθύνη για αυτά κατά το νόμο, δεν υπόκεινται στον ανωτέρω ποσοτικό περιορισμό: i) αποζημίωση για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου), ii) αποζημίωση για φθορά σε ακίνητη και κινητή περιουσία, και iii) αποζημιώσεις που σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο δεν μπορούν να περιοριστούν. Εσείς και η IBM συμφωνείτε να μεριμνάτε για τη δική σας διαχείριση κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων της απαιτούμενης ασφάλισης) για την κάλυψη τυχών περιπτώσεων ζημίας, καταστροφής, απώλειας, κλοπής ή κρατικής δήμευσης (από κοινού "Απώλεια") της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθενός των δύο μερών (είτε βρίσκεται στην κυριότητά τους είτε έχει μισθωθεί) και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα φέρει ευθύνη προς το άλλο μέρος για τέτοια Απώλεια, με την εξαίρεση της ευθύνης για αμέλεια που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Εφαρμοστέο Δίκαιο Η νομοθεσία της χώρας όπου αποκτήσατε τη Μηχανή θα διέπει, και θα ισχύει σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και εκτέλεση των δικών σας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της IBM αναφορικά με τα θέματα που καλύπτει η παρούσα Δήλωση SOLW, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κανόνες σύγκρουσης δικαίου. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας στην οποία αποκτήθηκε η Μηχανή. Z /2015 Σελίδα 3 από 9

4 Μέρος 2 Απαιτούμενοι Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες ΑΜΕΡΙΚΗ Εφαρμοστέο Δίκαιο Να αντικατασταθεί η φράση "της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" με Καναδάς της Επαρχίας του Οντάριο. Ηνωμένες Πολιτείες, Ανγκουίλα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρτίνος, Αντίγκουα/Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, Γουιάνα, Γρενάδα, Νήσοι Κέιμαν, Ντομίνικα, Σαιντ Κιτς και Νέβις της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Ισημερινός, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη, Περού, Χιλή να αντικατασταθεί η φράση "τη λήξη του τυπικού χρονικού περιθωρίου παράδοσης" με: την ημερομηνία παράδοσης. ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Να αντικατασταθούν όλες οι εμφανίσεις της λέξης "χώρα(ς)" (π.χ. στη φράση "χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή") με: Χονγκ Κονγκ Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Χονγκ Κονγκ Κορέα Δημοκρατία της Κορέας Ταϊβάν Ταϊβάν Μακάο Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Μακάο Ταϊβάν Ταϊβάν Εγγύηση για Μηχανές Αυστραλία Να προστεθεί: Οι καθορισμένες εγγυήσεις είναι επιπρόσθετες σε οποιαδήποτε δικαιώματα βάσει του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών (Consumer Law) της Αυστραλίας ή άλλης παρεμφερούς νομοθεσίας και περιορίζονται μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Με τον "Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτικών της Αυστραλίας" νοείται η Κατάσταση 2 (Schedule 2) του Νόμου περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (Competition and Consumer Act) του Στις περιπτώσεις όπου ένα προϊόν που σας προμηθεύουμε θεωρείται, για τους σκοπούς του Νόμου περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών του 2010, μια "συναλλαγή καταναλωτή" (consumer transaction, όπως ορίζεται στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών της Αυστραλίας), μπορεί να ισχύουν, επιπλέον των άλλων δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη σύμβασή μας, τα ακόλουθα: τα προϊόντα IBM παρέχονται με εγγυήσεις ο αποκλεισμός των οποίων δεν είναι δυνατός βάσει του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών της Αυστραλίας. Δικαιούσθε μια αντικατάσταση των αγαθών ή μια επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας και ως αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη ευλόγως προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Δικαιούσθε επίσης μια επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών εάν αυτά δεν έχουν αποδεκτή ποιότητα και η δυσλειτουργία δεν οδηγεί σε σοβαρή δυσλειτουργία. Νέα Ζηλανδία Να προστεθεί: Οι εγγυήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο είναι επιπρόσθετες σε οποιαδήποτε δικαιώματα τυχόν έχετε με βάση το Νόμο περί Εγγυήσεων Καταναλωτών του 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) ή άλλο νόμο για τον οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού ή περιορισμού. Ο Νόμος περί Εγγυήσεων Καταναλωτών του 1993 δεν ισχύει για την περίπτωση οποιωνδήποτε αγαθών που παρέχει η IBM εάν τα αγαθά προορίζονται να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικούς σκοπούς όπως αυτοί ορίζονται στο Νόμο. Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης (α) Να αντικατασταθεί η φράση "κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του τυπικού χρονικού περιθωρίου παράδοσης" με: Ιαπωνία: κατά το τέλος της 10 ης ημέρας από την ημερομηνία αποστολής από την IBM Κορέα: κατά την τελευταία ημέρα του τυπικού χρονικού περιθωρίου παράδοσης Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: κατά την προγενέστερη των ακόλουθων ημερομηνιών: (i) τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την άφιξη στην τοποθεσία εγκατάστασης του Πελάτη και (ii) δύο μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Όταν η εν λόγω Μηχανή παραδίδεται για σύνδεση σε μια Μηχανή για την εγκατάσταση της οποίας είναι υπεύθυνη η IBM, η ημερομηνία έναρξης της περιόδου εγγύησης της Εγκαθιστώμενης από τον Πελάτη Μηχανής θα είναι η μεταγενέστερη των δύο ημερομηνιών εγκατάστασης. Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης (β) Ιαπωνία: να αντικατασταθεί το κείμενο της περίπτωσης "i" με το εξής κείμενο: "τη 10η ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία η IBM ολοκληρώνει την τυπική της διαδικασία εγκατάστασης" Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Μακάο: στο εδάφιο "ii", να αντικατασταθούν οι λέξεις "45 ημέρες" με: 75 ημέρες Εφαρμοστέο Δίκαιο Να αντικατασταθεί η φράση "της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" με Καμπότζη, Λάος: της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία: της Πολιτείας ή Επικράτειας όπου αποκτήθηκε η Μηχανή, Z /2015 Σελίδα 4 από 9

5 Εφαρμοστέο Δίκαιο Να προστεθεί: Επίλυση Διαφορών Βιετνάμ, Ινδία, Καμπότζη, Λάος, Φιλιππίνες: Η τελεσίδικη διευθέτηση διαφορών θα γίνεται με διαιτησία η οποία θα λαμβάνει χώρα στη Σιγκαπούρη σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας της Σιγκαπούρης (Singapore International Arbitration Center) ("Κανόνες SIAC"). Ινδονησία: Η τελεσίδικη διευθέτηση διαφορών θα γίνεται με διαιτησία η οποία θα λαμβάνει χώρα στην Τζακάρτα, Ινδονησία, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Διαιτησίας του Εθνικού Συμβουλίου Διαιτησίας της Ινδονησίας (Badan Arbitrase Nasional Indonesia ή "BANI"). Μαλαισία: Η τελεσίδικη διευθέτηση διαφορών θα γίνεται με διαιτησία η οποία θα λαμβάνει χώρα στην Κουάλα Λουμπούρ σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Διαιτησίας του Περιφερειακού Κέντρου Διαιτησίας της Κουάλα Λουμπούρ (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration - "Κανόνες KLRCA"). Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διαφορά στην Κινεζική Επιτροπή Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Διαιτησίας (China International Economic and Trade Arbitration Commission) στο Πεκίνο, για διαιτησία σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας. Εφαρμοστέο Δίκαιο Να προστεθεί: Δικαιοδοσία Στις παρακάτω χώρες, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών θα είναι τα ακόλουθα δικαστήρια: Χονγκ Κονγκ, Μακάο: τα δικαστήρια της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας (Special Administrative Region - "SAR") Χονγκ Κονγκ, Κορέα: το Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Σεούλ, Δημοκρατία της Κορέας, Ταϊβάν: τα δικαστήρια της Ταϊβάν. ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA) Ευρωπαϊκή Ένωση Να προστεθεί στο τέλος της πρώτης παραγράφου: Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για την απόρριψη μπαταριών στην ιστοσελίδα Εγγύηση για Μηχανές Ιρλανδία Να προστεθεί: Πέραν των όσων προβλέπονται ρητώς στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στο Άρθρο 12 του Νόμου περί Πώλησης Αγαθών του 1893 (Sale of Goods Act 1893), όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο περί Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών του 1980 (Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980) ("Νόμος του 1980"), αποκλείονται με το παρόν όλες οι εγγυήσεις και προϋποθέσεις (ρητές ή σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο ή άλλες), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οποιωνδήποτε εγγυήσεων που απορρέουν από το Νόμο περί Πώλησης Αγαθών του 1893 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο του 1980 (συμπεριλαμβανομένου, για την αποφυγή αμφιβολιών, και του άρθρου 39 του Νόμου του 1980). Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης Αυστρία, Ελλάδα, Κύπρος να αντικατασταθεί η φράση "λήξη του τυπικού χρονικού περιθωρίου παράδοσης" με: ημερομηνία παράδοσης της μηχανής Τσεχική Δημοκρατία, Ισραήλ, Σλοβακία να αντικατασταθεί η φράση "λήξη του τυπικού χρονικού περιθωρίου παράδοσης" με: ημερομηνία παράδοσης της μηχανής Ισπανία: να αντικατασταθεί η φράση "κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του τυπικού χρονικού περιθωρίου παράδοσης" με: επτά ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν Στο εδάφιο "ii", να αντικατασταθούν οι λέξεις "45 ημέρες" με: 75 ημέρες MEA (Μέση Ανατολή και Αφρική): Στο εδάφιο "ii", να αντικατασταθούν οι λέξεις "45 ημέρες" με: 60 ημέρες Υπηρεσίες Εγγύησης Δυτική Ευρώπη Να προστεθεί: Η Εγγύηση για Μηχανές που έχουν αποκτηθεί στη Δυτική Ευρώπη έχει ισχύ και εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μηχανές έχουν ανακοινωθεί και καταστεί διαθέσιμες στις εν λόγω χώρες. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, με τον όρο "Δυτική Ευρώπη" νοούνται οι χώρες Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Κράτος του Βατικανού, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, και κάθε άλλη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ημερομηνία προσχώρησης. Σε περίπτωση που αγοραστεί μια Μηχανή στη Δυτική Ευρώπη, μπορούν να αποκτηθούν υπηρεσίες εγγύησης για την εν λόγω Μηχανή σε οποιαδήποτε χώρα της Δυτικής Ευρώπης από μεταπωλητή εξουσιοδοτημένο από την IBM για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, ή απευθείας από την IBM, υπό την προϋπόθεση ότι η Μηχανή έχει ανακοινωθεί και τεθεί στη διάθεση της IBM στη χώρα όπου επιθυμείτε να λαμβάνετε τις υπηρεσίες. Z /2015 Σελίδα 5 από 9

6 Αυστρία, Γερμανία Να προστεθεί: Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση στην IBM της Μηχανής που έχει υποστεί βλάβη θα επιβαρύνουν την IBM. Μέση Ανατολή, Αφρική Να προστεθεί: Εάν αγοράσετε μια Μηχανή σε χώρα της Μέσης Ανατολής ή της Αφρικής, μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης για την εν λόγω Μηχανή από τον οργανισμό IBM στη χώρα αγοράς, εφόσον ο εν λόγω οργανισμός IBM παρέχει υπηρεσίες εγγύησης στη συγκεκριμένη χώρα, ή από το μεταπωλητή της IBM που έχει την έγκριση της IBM να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης για την εν λόγω Μηχανή στη συγκεκριμένη χώρα. Οι υπηρεσίες εγγύησης είναι διαθέσιμες σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών της IBM ή από έναν εγκεκριμένο από την IBM παροχέα υπηρεσιών. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα μεταφοράς για Μηχανές που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών της IBM ή από έναν εγκεκριμένο από την IBM παροχέα υπηρεσιών. Περιορισμός Ευθύνης Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Μάλτα, Πορτογαλία Να προστεθεί η ακόλουθη φράση μετά τη λέξη "υπερβαίνει" και πριν τις λέξεις "των πραγματικών": το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 500,000 (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) ή του ποσού Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο Να αντικατασταθεί η φράση "το ποσό των πραγματικών άμεσων ζημιών που έχετε υποστεί έως τα ποσά" με: το 125% των ποσών Εφαρμοστέο Δίκαιο Να αντικατασταθεί η φράση "της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" με: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Κροατία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν: της Αυστρίας, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Ανδόρα, Βανουάτου, Γαλλική Γουιάνα, Γαλλική Πολυνησία, Γκαμπόν, Γουινέα, Γουινέα- Μπισάου, Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κομόρες, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λίβανος, Μαγιότ, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαρόκο, Μαυρίκιος, Μαυριτανία, Μπένιν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Νέα Καληδονία, Νήσοι Ουαλλίς και Φουτουνά, Νήσοι Πράσινου Ακρωτηρίου, Νίγηρ, Ρεϋνιόν, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Τζιμπουτί, Τόγκο, Τσαντ και Τυνησία: της Γαλλίας, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ανγκόλα, Γκάμπια, Γκάνα, Δυτική Όχθη/Γάζα, Ερυθραία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ιορδανία, Κατάρ, Κένυα, Κουβέιτ, Λιβερία, Μαλάουι, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Μπαχρέιν, Μποτσουάνα, Νιγηρία, Ομάν, Ουγκάντα, Πακιστάν, Ρουάντα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σαουδική Αραβία, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Τανζανία και Υεμένη: της Αγγλίας, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία: της Φινλανδίας, Ρωσία: της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής. Εφαρμοστέο Δίκαιο Να προστεθεί: Δικαιοδοσία Στις παρακάτω χώρες, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών θα είναι τα ακόλουθα δικαστήρια: Ανδόρα: το Εμπορικό Δικαστήριο των Παρισίων, Αυστρία: το δικαστήριο της Βιέννης, Αυστρία (Inner-City), Ελλάδα: το αρμόδιο δικαστήριο της Αθήνας, Ισραήλ: τα δικαστήρια του Τελ Αβίβ-Τζάφα, Ιταλία: τα δικαστήρια του Μιλάνου, Πορτογαλία: τα δικαστήρια της Λισαβόνας, Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, Ισπανία: τα δικαστήρια της Μαδρίτης, Τουρκία: τα Κεντρικά Δικαστήρια (Çağlayan) της Κωνσταντινούπολης και οι Εκτελεστικές Διευθύνσεις της Κωνσταντινούπολης, Δημοκρατία της Τουρκίας, Ηνωμένο Βασίλειο: τα δικαστήρια της Αγγλίας. Εφαρμοστέο Δίκαιο Να προστεθεί: Επίλυση Διαφορών Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Κροατία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται τελεσίδικα βάσει των Κανόνων Διαιτησίας και Συμβιβασμού (Rules of Arbitration and Conciliation) του Ομοσπονδιακού Οικονομικού Επιμελητηρίου (Federal Economic Chamber) στη Βιέννη ("Κανόνες Βιέννης"). Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Βανουάτου, Γαλλική Γουιάνα, Γαλλική Πολυνησία, Γκαμπόν, Γουινέα, Γουινέα- Μπισάου, Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κομόρες, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λίβανος, Μαγιότ, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαρόκο, Μαυρίκιος, Μαυριτανία, Μπένιν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Νέα Καληδονία, Νήσοι Ουαλλίς και Φουτουνά, Νήσοι Πράσινου Ακρωτηρίου, Νίγηρ, Ρεϋνιόν, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Τζιμπουτί, Τόγκο, Τσαντ και Τυνησία: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας, Z /2015 Σελίδα 6 από 9

7 η οποία θα διεξάγεται από το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας (International Court of Arbitration - "ICC") στο Παρίσι, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας, εκτός εάν άλλως προβλέπεται κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ανγκόλα, Γκάμπια, Γκάνα, Δυτική Όχθη/Γάζα, Ερυθραία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ιορδανία, Κατάρ, Κένυα, Κουβέιτ, Λιβερία, Λιβύη, Μαλάουι, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Μπαχρέιν, Μποτσουάνα, Νιγηρία, Ομάν, Ουγκάντα, Πακιστάν, Ρουάντα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σαουδική Αραβία, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Τανζανία και Υεμένη: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας, η οποία θα διεξάγεται από το Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (London Court of International Arbitration - "LCIA"), σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του LCIA, εκτός εάν άλλως προβλέπεται κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας στο Ελσίνκι, Φινλανδία σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας της Φινλανδίας. Ρωσία: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται από το Δικαστήριο Διαιτησίας της Μόσχας. Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: Όλες οι διαφορές θα διευθετούνται τελεσίδικα μέσω διαιτησίας, η οποία θα διεξάγεται από το Ίδρυμα Διαιτησίας της Νότιου Αφρικής (Arbitration Foundation of South Africa - "Κανόνες AFSA"), σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του ICC, εκτός εάν άλλως προβλέπεται κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Z /2015 Σελίδα 7 από 9

8 Μέρος 3 Πληροφορίες Εγγύησης Τύπος(-οι) Μηχανής Χώρα Αγοράς Περίοδος Εγγύησης Είδος Υπηρεσιών Εγγύησης Επίπεδο Παροχής Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες εγγύησης προγραμματίζονται με βάση: 1) την ώρα παραλαβής του αιτήματος παροχής υπηρεσιών, 2) την τεχνολογία της Μηχανής και την ύπαρξη τυχόν εφεδρικών Μηχανών, και 3) τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων. Για πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα σε συγκεκριμένη χώρα και τοποθεσία, επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της IBM. ** Περιλαμβάνει Υπηρεσίες Βασικής Εγγύησης και πρόσθετες Υπηρεσίες Παράτασης Εγγύησης. Απευθυνθείτε στους οικονομικούς σας συμβούλους για να αποφασίσετε αναφορικά με την κατάλληλη οικονομική μεταχείριση αυτής της προσφοράς. Είδη Υπηρεσιών Εγγύησης Είδος 1 Υπηρεσίες Παροχής Μονάδων Αντικαθιστώμενων από τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - "Μονάδες CRU"), συμπεριλαμβανομένων Υπηρεσιών Παροχής Εξαρτημάτων Μόνο Η IBM σας παρέχει τις μονάδες CRU ώστε να τις εγκαταστήσετε εσείς. Οι πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες CRU και οι οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται με τη Μηχανή και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή από την IBM κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι μονάδες CRU ορίζονται ως μονάδες CRU Επιπέδου 1 (υποχρεωτικές) ή Επιπέδου 2 (προαιρετικές). Η εγκατάσταση μιας μονάδας CRU Επιπέδου 1 αποτελεί δική σας ευθύνη. Εάν η IBM εγκαταστήσει μια μονάδα CRU Επιπέδου 1 κατόπιν αιτήματός σας, θα σας χρεώσει για την εγκατάσταση. Μπορείτε μόνοι σας να εγκαταστήσετε μια μονάδα CRU Επιπέδου 2 ή να ζητήσετε από την IBM να την εγκαταστήσει, χωρίς πρόσθετη χρέωση, βάσει του είδους υπηρεσιών εγγύησης που έχει καθοριστεί για τη Μηχανή σας. Η IBM καθορίζει, στο συνοδευτικό υλικό της μονάδας CRU αντικατάστασης, εάν η ελαττωματική μονάδα CRU πρέπει να επιστραφεί στην IBM. Όταν απαιτείται επιστροφή, αποστέλλονται οδηγίες και υλικά συσκευασίας μαζί με τη μονάδα CRU αντικατάστασης. Η ΙΒΜ μπορεί να σας χρεώσει για τη μονάδα CRU αντικατάστασης εάν η IBM δεν παραλάβει την ελαττωματική μονάδα CRU εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της μονάδας εγκατάστασης. Είδος 5 Υπηρεσίες CRU και Επί Τόπου Υπηρεσίες Κατά τη διακριτική ευχέρεια της IBM, θα λαμβάνετε υπηρεσίες CRU ή η IBM ή ο μεταπωλητής σας θα επισκευάζει τη Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη στην τοποθεσία σας και θα επαληθεύει τη λειτουργία της. Είδος 6 Υπηρεσίες CRU και Υπηρεσίες Courier ή Αποθήκης Κατά τη διακριτική ευχέρεια της IBM, θα λαμβάνετε υπηρεσίες CRU ή θα αποσυνδέετε τη Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη και η IBM θα κανονίζει την παραλαβή της. Η ΙΒΜ θα σας παρέχει τα απαιτούμενα υλικά συσκευασίας και μια υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) θα παραλαμβάνει τη Μηχανή και θα την παραδίδει στο καθορισμένο κέντρο επισκευής. Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση της Μηχανής, η IBM θα κανονίζει την παράδοση της Μηχανής στις εγκαταστάσεις σας. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και την επαλήθευση λειτουργίας. Είδος 7 Υπηρεσίες CRU και Υπηρεσίες με Μεταφορά ή Αποστολή από τον Πελάτη Κατά τη διακριτική ευχέρεια της IBM, θα λαμβάνετε υπηρεσίες CRU ή θα παραδίδετε ή θα αποστέλλετε, όπως ορίζει η IBM, μια Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη, κατάλληλα συσκευασμένη (με προκαταβολή των εξόδων μεταφοράς, εκτός εάν η IBM ορίσει διαφορετικά) σε καθορισμένη από την IBM τοποθεσία. Μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση της Μηχανής, η IBM θα την ετοιμάζει για παραλαβή από εσάς ή, στην περίπτωση της Υπηρεσίας με Αποστολή από τον Πελάτη (Mail-in), θα σας την επιστρέφει με δικά της έξοδα, εκτός εάν η IBM καθορίσει διαφορετικά. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και την επαλήθευση λειτουργίας. Είδος 8 Υπηρεσίες CRU και Υπηρεσίες Ανταλλαγής Μηχανής Κατά τη διακριτική ευχέρεια της IBM, θα λαμβάνετε συγκεκριμένες υπηρεσίες CRU ή η IBM θα μεριμνά για την αποστολή μιας Μηχανής αντικατάστασης στην τοποθεσία σας. Πρέπει να συσκευάσετε τη Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη χρησιμοποιώντας τη συσκευασία αποστολής της Μηχανής αντικατάστασης και να επιστρέψετε τη Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη στην IBM. Τα έξοδα μεταφοράς για την αποστολή της Μηχανής από και προς την IBM καταβάλλονται από την ΙΒΜ. Η ΙΒΜ μπορεί να σας χρεώσει για τη Μηχανή αντικατάστασης εάν δεν παραλάβει τη Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που εσείς παραλάβατε τη Μηχανή αντικατάστασης. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και την επαλήθευση λειτουργίας. Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών Τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών που ορίζονται παρακάτω είναι στόχοι σχετικά με τους χρόνους απόκρισης και δεν αποτελούν εγγυήσεις. Το καθορισμένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Για την παροχή υπηρεσιών εκτός της κανονικής περιοχής κάλυψης της IBM μπορεί να ισχύουν χρεώσεις. Οι χρόνοι απόκρισης βασίζονται στις τοπικά ισχύουσες εργάσιμες ημέρες και στο τοπικά ισχύον εργάσιμο ωράριο. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, όλοι οι χρόνοι απόκρισης μετρώνται από την ώρα επικοινωνίας με την IBM για τον προσδιορισμό ενός προβλήματος μέχρι την ώρα που η IBM θα έχει λύσει το πρόβλημα εξ αποστάσεως ή θα έχει προγραμματίσει την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Z /2015 Σελίδα 8 από 9

9 1 Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Next Business Day - NBD) = 9x5, βάσει εμπορικά εύλογης προσπάθειας. 3 Ίδια Ημέρα (Same Day - SD) = 24x7. Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην εγκατάσταση και χρήση διαθέσιμων τεχνολογιών εξ αποστάσεως υποστήριξης, εργαλείων σύνδεσης και άλλου εξοπλισμού για την άμεση αναφορά προβλημάτων και τον εξ αποστάσεως προσδιορισμό και επίλυση προβλημάτων, ενδέχεται να παρατηρείτε αυξημένους χρόνους απόκρισης. Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας IBM Για να επικοινωνήσετε με την IBM στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλέστε τον αριθμό IBM-SERV (ή ). Εκτός ΗΠΑ και Καναδά, απευθυνθείτε στα τοπικά γραφεία της IBM στη συγκεκριμένη χώρα ή επισκεφθείτε τον κατάλογο "IBM Directory of Worldwide Contacts" στο δικτυακό τόπο Z /2015 Σελίδα 9 από 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003)

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3791, 31.12.2003 6038 Κ.Δ.Π. 924/2003 Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Αγία Λουκία κινητό 0,2613 0,2832 0,2083 Αγία Λουκία σταθερό 0,2613

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Κράτους και το Μέρος 3

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Αυτή η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει τα Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, Μέρος 2 - Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ -

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Τοπικές Κλήσεις Προς Χρέωση ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0371 Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W Τιμοκατάλογος Προγράμματος W ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ W Μηνιαίο Πάγιο 60 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 Mobile Internet 1,5GB Χρεώσεις μετά την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15 Eισ Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 734 411 1,79 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 258.693 44.533 5,81 ΕΛΒΕΤΙΑ 821.844 184.455 4,46 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 30 2 15,00 ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 44 Μάρτιος 2007 Μέτρια επίδοση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet)

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Βάσει της παρούσας Σύμβασης, ο Πελάτης δικαιούται να παραγγείλει Επιλέξιμα Προϊόντα (ΕΠ) από την ΙΒΜ. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα ΕΠ παρέχονται σε Προσαρτήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q σελ 3 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Smart EU Combo Q no

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2008/0249(COD) 18.6.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-38 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE441.312v01-00) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα ήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο ίκαιο κάθε Κράτους και το Μέρος 3 -

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ με τη συμμετοχή όσων τοπικών και περιφερειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Lenovo Μέρος 1 - Γενικοί Όροι

ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Lenovo Μέρος 1 - Γενικοί Όροι ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Lenovo Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Η παρούσα ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης περιλαµβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εµπίπτουν στο ίκαιο κάθε Κράτους και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Ευρώπη... 5 Αμερική... 8 Ασία... 12 Αυστραλία... 14 Αφρική... 15 2 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΡΟΤΑΡΥ Φίλες και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) Μόλυνση (Λανθάνουσα λοίμωξη): 1.900.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS) ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 10% 02/01/14 εως ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως ΟΛΕΣ N/A Διαθέσιμο μόνο σε BRUSSELS ZAVENTEM APT & MAX ΚΡΑΤΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΕΣ 20% 02/01/14 εως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 20% 02/01/14 εως 13/02/14

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 45 Απρίλιος 2007 Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολλών άλλων χωρών στην ετοιµότητα για χρήση νέων τεχνολογιών Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής...σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 7 Οκτωβρίου 2017

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 7 Οκτωβρίου 2017 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών 7 Οκτωβρίου 2017 1/5 Υπηρεσία double play GR+300 double play GR double play GR +360 double play CU Xclusive telephony GR double play 30 Mbps double play 50 Mbps 48,51 41,46 50,61

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Υπηρεσία WIND Broadband WIND WIND Fiber 100 WIND Fiber 200 WIND Fiber 100

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.99 21.50 21.50 Ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 7 Οκτωβρίου 2017

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 7 Οκτωβρίου 2017 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 7 Οκτωβρίου 2017 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 18.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 751/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.1.2014 COM(2014) 1 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Διαβάστε περισσότερα