ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Ιουλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1147/Β / ) και ΔΙΔΙΚ/Φ.38/26032/ (ΦΕΚ 1261/Β / ) κοινών υπουργικών απο φάσεων Καταβολή επιδόματος ειδικών συνθηκών στους δι καιούχους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με υπ αριθμ. 43 «Συμπλήρωση διάταξης του υπ αριθμ. 1 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από Εμπειρο γνώμονες Αξιολογητές του Ε.Μ.Α. (Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την υποβοήθηση του έργου των Υποεπιτροπών Διενέργειας και Αξιολό γησης των Διαγωνισμών, για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των Ανοικτών Δημόσιων Διεθνών Διαγωνισμών των έργων «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιη μένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Μέτρου 1.4» και «Κατάρτιση ανέργων σε πι στοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Μέτρου 3.6», που προκηρύχθηκαν με τις υπ αριθμ. 607/ και 608/ αντί στοιχα, αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ.725/ τ. Β / ) απόφασής μας «Συγκρότηση Επι τροπών Ελέγχου Δαπανών κατά τις Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές» Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 725/ τ. Β / ) απόφασής μας «Συγκρότηση Επι τροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων κατά τις Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές» Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/Β 1/3/16128 (1) Τροποποίηση των υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1147/ Β / ) και ΔΙΔΙΚ/Φ.38/26032/ (ΦΕΚ 1261/ Β / ) κοινών υπουργικών αποφάσεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: (α) του άρθρου 7 παρ. 2α και παρ. 8 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/ ) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», (β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), (γ) του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α ) «Ρυθμίσεις Θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προ σώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» και ειδικότερα το άρθρο 21 που αφορά στη «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμά των». 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της περί γενικών διατάξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων. 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1147/Β / ) κοινή υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οι κονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοι νοτικού Πλαισίου Στήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/26032/ (ΦΕΚ 1261/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσό ντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού

2 13040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πλαισίου Στήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημό σιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 5. Την από 13 Ιουλίου 2006 πρόταση του Γενικού Γραμ ματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/ Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1147/Β / ) απόφασή μας, ως ακολούθως: (α) Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύ εται αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταμένους των υποκείμενων Οργανικών Μονάδων, που ορίζεται από αυτόν». (β) Η περίπτωση Α της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικα θίσταται ως ακολούθως: «Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: άτομα δεκαεπτά (17). Οι απαιτούμενες ειδικότητες, καθώς και ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα ορίζονται με το σχετικό ερώτημα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς την Επιτροπή Αξιολόγησης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 2860/2000». (γ) Η περίπτωση Δ της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικα θίσταται ως ακολούθως: «Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού: άτομα 3 ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων: άτομο 1». 2. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/26032/ (ΦΕΚ 1261/Β / ) απόφασή μας, ως ακολούθως: (α) Οι υποπεριπτώσεις i, ii και iii της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 1, αντικαθίστανται ως ακολού θως: «β. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10ετής. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ο χρόνος εμπειρίας μειώνεται κατά δύο (2) έτη και για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί κησης, κατά ένα (1) έτος». (β) Η περίπτωση (1) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο Ιδρύ ματος της αλλοδαπής». Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. 2/29792/0022 (2) Καταβολή επιδόματος ειδικών συνθηκών στους δικαι ούχους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λει τουργία της Κυβερνήσεως, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 π.δ. 63/2005 «Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά Όργανα». 4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α /1995). 5. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδι κα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151/Α /1994), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του ν. 2328/95 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 2 ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδει ών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις άρ. 9 παρ. 7 και 8 ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» 9. Τις διατάξεις άρ. 12 του ν. 3444/2006 «Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου Ρύθμιση θεμά των Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμ ματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/ Α / ). 10. Τις διατάξεις ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαρια σμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 280/Α /1999). 11. Την υπ αριθμ /Ζ/ (ΦΕΚ 645/Β / ) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών και του Υπουργού Επικρατείας, με την οποία συ στάθηκε Ειδικός Λογαριασμός στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. 12. Το γεγονός ότι η σύσταση του ειδικού λογαριασμού και τα έσοδα που εισρέουν σε αυτόν, συσχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Επι κοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επι κοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, στηρίζουν και ενισχύουν την πολυφωνία, την ελεύθερη έκφραση και τη δημοκρατία, μέσω της προώθησης, πα ρακολούθησης και εφαρμογής των νομοθετικών ρυθ μίσεων, που αφορούν το ραδιοτηλεοπτικό τομέα, για τις οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι αρμόδιες. 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού της παρ.1α του άρθρου 12 του ν. 3444/2006, η οποία ανέρχεται στο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιά δων ( ) Ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος. 14. Την υπ αριθμ. Υ93/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 789/Β / ). 15. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε: 1. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού διατίθενται απο κλειστικά και μόνο για την καταβολή επιδόματος ειδικών συνθηκών στους κατωτέρω αναφερόμενους δικαιούχους υπαλλήλους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και για κανέναν άλλο σκοπό. 2. Το ύψος του επιδόματος ειδικών συνθηκών ανέρ χεται μηνιαίως στο ποσό των διακοσίων εξήντα (260) Ευρώ ανά δικαιούχο και κατανέμεται ισόποσα στους δικαιούχους ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 3. Το επίδομα ειδικών συνθηκών καταβάλλεται, λόγω του αντικειμένου της υπηρεσίας που αφορά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στους τακτικούς υπαλλήλους, στους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου και στους υπαλλήλους με σύμ βαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, που υπηρε τούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επικοι νωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, περι λαμβανομένων των μονίμων δημοσιογράφων, καθώς και των υπηρετούντων υπαλλήλων με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν από την Υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί, ειδικά επιδόματα, μη συνυπολογιζομένων των βασικών, συνδεδεμένα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας προέλευσής τους, τα οποία αθροιστικώς υπερβαίνουν το ποσό του επιδόματος ειδικών συνθηκών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Σε περίπτωση που αθροιστι κώς υπολείπονται του ύψους του επιδόματος ειδικών συνθηκών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, τότε ο αποσπα σμένος στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπάλληλος λαμβάνει τη διαφορά. Δεν δικαιούνται του επιδόματος ειδικών συνθηκών: α) οι δημοσιογράφοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, β) οι αποσπασμένοι δημοσιογράφοι στη Γενική Γραμ ματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέ ρωσης από άλλες Υπηρεσίες, γ) οι υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Επικοινω νίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με βάση τις διατάξεις άρ. 30 ν. 1558/1985, τις διατάξεις άρ. 71 ν. 1943/1991 και τις διατάξεις άρ. 33 παρ.1 5 ν. 2190/1994, δ) οι υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνί ας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ε) οι έχοντες συνάψει με τη Γενική Γραμματεία Επικοι νωνίας και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σύμβαση έργου, στ) οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επικοι νωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρ. 34 ν. 2725/1999 και απουσιάζουν από την Υπηρεσία με ειδική άδεια που προβλέπεται στην υπ αριθμ. 161/2000 (ΦΕΚ 885/Β /2000) υπουργική απόφαση, ζ) το επί θητεία προσωπικό, η) οι προσωρινά απασχολούμενοι από τον ΟΑΕΔ και θ) οι από οποιονδήποτε φορέα προερχόμενοι για πρα κτική εκπαίδευση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. 4. Το επίδομα ειδικών συνθηκών περικόπτεται λόγω διορισμού ή μετάταξης σε άλλη Υπηρεσία, οριστικής αποχώρησης, διαθεσιμότητας, αργίας, θέσεως εκτός υπηρεσίας, για οποιαδήποτε αιτία και ασχέτως από την τυχόν δικαίωση του υπαλλήλου, άδειας άνευ απο δοχών, άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του αρ. 58 ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης ειδικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπάλληλος δικαιούται τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες υπηρεσίας του στο διά στημα αυτό. Διάστημα υπηρεσίας άνω των 15 ημερών υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης αποχής του υπαλ λήλου από τα καθήκοντά του, για την οποία έχει γίνει περικοπή των αποδοχών του καθώς και στις περιπτώ σεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής του προστίμου, γίνεται περικοπή και στο επίδομα ειδικών συνθηκών για το αντίστοιχο διάστημα. Το επίδομα ειδικών συνθηκών εξακολουθεί να χορη γείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Κατά την κανονική άδεια, την άδεια κύησης, την άδεια λοχείας και την άδεια της παρ. 2 του άρ. 53 ν. 2683/99 όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης κατά την αναρ ρωτική άδεια κατά την περίοδο κύησης και εξωσωμα τικής γονιμοποίησης, που αποδεικνύονται από σχετικά παραστατικά στοιχεία, την αιμοδοτική, την εκλογική, τη γονική των τεσσάρων (4) ημερών, την άδεια οθό νης, τη φοιτητική, τη βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ έτος, την αναρρωτική άδεια που χορηγείται από όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τους νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. καθώς και την αναρρωτική άδεια που χορηγείται από κοινωφελή Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου (όπως Ερρίκος Ντυνάν, Ωνάσειο, Παπαγεωργίου κ.λπ.), εφ όσον έχει προηγηθεί νοσηλεία ή επέμβαση σε αυτά, που αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο, κ.λπ). Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και σε περίπτωση χορήγησης αναρρωτικής άδειας από ιδιωτικές κλινικές, εφ όσον η νοσηλεία ή η πραγματοποιηθείσα επέμβαση σ αυτές αποδεικνύονται από σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο καθώς και δελτίο παροχής υπηρεσιών). β) Στους υπαλλήλους που πάσχουν από δυσίατα νο σήματα, τα οποία αποδεικνύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις άρ. 54 παρ. 5 και άρ. 56 παρ. 6 ν. 2683/99 όπως εκάστοτε ισχύει. γ) Κατά τα διαστήματα που οι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων. δ) Κατά το διάστημα που οι υπάλληλοι απουσιάζουν με άδεια για εκπαίδευση, επιμόρφωση, εξειδίκευση, συμμε τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε εί

4 13042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των σκοπών της Υπηρεσίας μετά από εντολή της. 5. Το επίδομα ειδικών συνθηκών θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο στους δικαιούχους και το ύψος του δεν θα επηρεάζεται από το ύψος των μηνιαίων αποδοχών, άλλων επιδομάτων ή παροχών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Το επίδομα ειδικών συνθηκών είναι ανεξάρτητο από το κίνητρο απόδοσης του άρ. 12 παρ. 1 και 7 και του άρ. 24 παρ. 2 ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ), όπως εκάστοτε ισχύει και δεν ενσωματώνεται σε αυτό. 6. Το επίδομα ειδικών συνθηκών υπόκειται βάσει της κείμενης νομοθεσίας α) σε κράτηση 2% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 2,55% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για τους μονίμους υπαλλήλους και κράτηση 2% υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. β) για τους εκτάκτους και τους μονίμους υπαλλήλους που έχουν επιλέξει ως φορέα ασφάλισης το Ι.Κ.Α., θα γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από τα ασφαλιστικά τους Ταμεία καθώς και 1% κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (μη μέτοχοι). Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Υπη ρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό θα εκδίδει ύστερα από εντολή της Δ24 Λογ. Δημ. του ΓΛΚ εκά στοτε χρηματικό ένταλμα στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος στην ομάδα 234 σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνί ας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης με αρ Τα έσοδα του παραπάνω ειδικού λογαριασμού θα μεταφέρονται ύστερα από εντολή του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε έντοκο λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελ λάδος (Α.Τ.Ε.), για τη διάθεσή τους στους δικαιούχους όπως αυτοί θα καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 12 παρ. 1 δ του ν. 3444/2006. Η πληρωμή του επιδόματος ειδικών συνθηκών θα γίνε ται κάθε τρίμηνο από τις πιστώσεις του έντοκου λογα ριασμού στην Α.Τ.Ε. με ειδικές καταστάσεις, εκτός του έτους 2006 που η πληρωμή του θα γίνει σε δυο δόσεις από την ισχύ του νόμου 3444/2006. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι την και η δεύτερη δόση μέχρι την Η Δ/νση Διοίκησης διαβιβάζει, εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου τριμήνου, στη Δ/νση Οικονομι κών Υπηρεσιών κατάσταση με τα ονόματα των δικαι ούχων του επιδόματος του προηγουμένου τριμήνου. Στη συνέχεια το Τμήμα Προϋπολογισμού & Αποδοχών Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει ειδικές καταστάσεις πληρωμής με το ποσό του επιδόματος ειδικών συνθηκών που αναλογεί στον κάθε υπάλληλο και με τις αντίστοιχες κρατήσεις. Οι εν λόγω καταστάσεις αποστέλλονται στην Α.Τ.Ε. εντός του πρώτου εικοσαημέρου εκάστου τριμήνου. Οι εκκαθαριστές των αποδοχών ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα, θα εισπράττουν από την Α.Τ.Ε. το σύνολο των κρατήσεων των ασφαλιστικών ταμείων και του φόρου εισοδήματος και θα τα αποδίδουν αρμοδί ως. Στη συνέχεια, με την προσκόμιση στο αντίστοιχο υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. εξοφλημένων των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης της κατάθεσης των πιο πάνω κρατήσεων, ο ταμίας του υποκαταστήματος της Α.Τ.Ε. θα προβαίνει στην οριστική εξόφληση του καθαρού πληρωτέου ποσού κάθε κατάστασης. Το εν λόγω επίδομα θα πιστώνεται στους λογαρια σμούς μισθοδοσίας των δικαιούχων υπαλλήλων, που ήδη τηρούνται στην Α.Τ.Ε. και στους λογαριασμούς που θα ανοίξουν ειδικά για αυτό το σκοπό οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν μισθοδοτούνται μέσω Α.Τ.Ε. 7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση του Νόμου σε εφαρμογή του οποίου εκ δίδεται. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. 2122/05/06 (3) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με υπ αριθμ. 43 «Συμπλήρωση διάταξης του υπ αριθμ. 1 Γενικού Κανονισμού Λιμένα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973 (Α 261) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ τικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικαταστά θηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος» (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού (Α 40). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 37α του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261), που προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Λιμενικού Σώματος και άλλες δι ατάξεις» (Α 172). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α 162). 4. Τον υπ αριθμ. 43 Γενικό Κανονισμό Λιμένα που εκ δόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο (α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμέ νων με αριθ. 43 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ με αριθ. 43 «Συμπλήρωση διάταξης του αριθ. 1 Γενικού Κανονι σμού Λιμένα». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Α 261) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ τικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικαταστά θηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος» (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού (Α 40). 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 39). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α 162). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κανονισμό Λιμένων: Άρθρο 1 Όρια Ισχύος. Ο παρών Γενικός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες, στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της Χώρας. Άρθρο 2 Συμπλήρωση διάταξης του υπ αριθμ. 1 Γενικού Κανο νισμού Λιμένα (Β 336/1993). Στο άρθρο 6 του υπ αριθμ. 1 Γενικού Κανονισμού Λι μένα προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως ακολούθως: «Με Ειδικό Κανονισμό Λιμένα, είναι δυνατόν κάθε Λιμενική Αρχή να ρυθμίζει το θέμα της ρυμούλκησης πλοίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε λιμένα, την χωροταξική του διαμόρφωση, τα βυθίσματα, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, την πυκνότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας, το μήκος των πλοίων, τις ελικτικές ικανότητες των πλοίων, κ.λπ.». Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού παύει να εφαρμόζεται κάθε διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τη διάταξη του παρόντος Κανονισμού. Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2006 Αντιναύαρχος Η.Α. Σιωνίδης Λ.Σ. Αρχηγός (β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ (4) Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ομά δα Εργασίας αποτελούμενη από Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές του Ε.Μ.Α. (Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας για την υποβοήθηση του έργου των Υποε πιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνι σμών, για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των Ανοικτών Δημόσιων Διεθνών Διαγωνισμών των έργων «Κατάρτιση ανέρ γων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κα τάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Μέτρου 1.4» και «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Μέτρου 3.6», που προκηρύ χθηκαν με τις υπ αριθμ. 607/ και 608/ αντίστοιχα, αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Το ν. 2150/1994 (ΦΕΚ 98 Α ) άρθρο 13 «Εθνικό Ινστι τούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 2224/1994 άρθρο 18 παράγραφος 3 και 4 «Ρύθ μιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.». 4. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ (ΦΕΚ 107/Α /1997). 5. Το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α /1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998, όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 18/200 (ΦΕΚ 15/Α /2000) κατ εφαρμογή της οδηγίας 97/52 (ΕΕL 318/ ). 6. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α / ). 7. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286/Α / ). 8. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί συστάσεως και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. 9. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α / ) «Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης και Διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων». 10. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1813/Β / ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το Ενιαίο Σύ στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελεγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( ) για όλα τα επιχειρησιακά προγράμ ματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 11. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1690/Β / )

6 13044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 12. Την υπ αριθμ. οικ. 5057/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Β Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία εντάσσεται το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποι ημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Μέτρου 1.4» με κωδικό ΟΠΣ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Β Αιγαίου , στο Μέτρο 4 «Αντιμετώπιση της ανεργίας» του Άξονα Το υπ αριθμ. Ε.Π.0883 ΤΡΟΠ. 1/ του Υπουρ γείου Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ 088/3 με συνολικό προϋπολογισμό , Την υπ αριθμ. ΟΙΚ. 5056/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Β. Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία εντάσσεται το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποι ημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Μέτρου 3.6» με κωδικό ΟΠΣ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Β. Αιγαίου , στο Μέτρο 6 «Ενέργειες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυνα μικού προώθηση της απασχόλησης» του Άξονα Το υπ αριθμ. Ε.Π0883 ΤΡΟΠ. 1/ του Υπουρ γείου Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ 088/3 με συνολικό προϋπολογισμό , Την υπ αριθμ. 607/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Β Αιγαίου για την «Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχων του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Μέτρου 1.4» στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Την υπ αριθμ. 608/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Β. Αιγαίου για την «Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχων του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Μέτρου 3.6» στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Την υπ αριθμ. 1371/10 Μαΐου 2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» του Μέτρου 1.4 στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Την υπ αριθμ. 1372/10 Μαΐου 2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» του Μέτρου 3.6 στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Το υπ αριθμ. 128/2006 πρακτικό της Ειδικής Επι τροπής επιλογής μελών Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 21. Τις υποβληθείσες προτάσεις, ανά θεματικό πεδίο, για την υλοποίηση των ως άνω προκηρυχθέντων προ γραμμάτων κατάρτισης, από τους υποψήφιους αναδό χους, αποφασίζουμε: 1. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές μέλη του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας, για την υποβοήθηση του έργου των Υποεπιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνισμών, για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των έργων «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποι ημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» του Μέτρου 1.4 και «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» του Μέτρου 3.6 που προκηρύχθηκαν με τις υπ αριθμ. 607/ και 608/ αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Βορείου Αιγαίου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΑΓΓΑΙΟΥ Έργο των Εμπειρογνωμόνων Αξιολογητών είναι η υπο βοήθηση του έργου των Υποεπιτροπών Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, στην αξιολόγηση βαθμολό γηση των τεχνικών προσφορών για συγκεκριμένο αριθ μό κριτηρίων και η συμπλήρωση «Δελτίων Αξιολόγησης», με σχετική τεκμηρίωση για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που εξετάζουν. Κάθε Τεχνική Προσφορά αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Τα Δελτία Αξιολόγησης παραδί δονται στην αντίστοιχη Υποεπιτροπή των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισμών. Ως Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές ορίζονται οι κά τωθι: Α/Α Αριθ. Επώνυμο Όνομα Μητρώου ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 35 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΤΡΑ ΠΗΓΉ ΜΑΣΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΑΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΟΓΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. Το έργο της παραπάνω Επιτροπής Ομάδας Εργα σίας θα διενεργηθεί εκτός ωραρίου εργασίας των με λών της, με διάρκεια από την ημερομηνία της σύστασης της και μέχρι περάτωσης των εργασιών της. 3. Το έργο είναι αμειβόμενο και βαρύνει τους πόρους

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Υ.Δ./ Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαί ου. Οι αμοιβές θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του/των αρμοδίου/ων Υπουργού/ων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 4. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των αξιολογητών βαρύνουν ομοίως τους πόρους της Τεχνι κής Βοήθειας της Ε.Υ.Δ./Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου. 5. Ο ακριβής χρόνος απασχόλησης ή ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες θα συμμετέχει κάθε μέλος της παραπάνω επιτροπής, θα πιστοποιηθεί από το Γε νικό Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνισμών. 6. Η παραπάνω Επιτροπή Ομάδα Εργασίας έχει προ σωρινό χαρακτήρα και παύει να λειτουργεί μετά την ολοκλήρωση του έργου της. Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ F Aριθμ (5) Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 725/τ. Β / ) απόφασής μας «Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών κατά τις Νομαρχιακές και Δημο τικές Εκλογές». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284/τ. Α / ), «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 713/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί κησης & Αποκέντρωσης, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 14 του ν. 3202/ Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 725/τ. Β / ) απόφασή μας, περί συγκρότησης των ανωτέρω Επιτρο πών, για τους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου. 4. Την ανάγκη ορισμού υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου για την επικουρία των ανωτέρω Επιτροπών στο έργο τους και 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, η οποία θα προσδιοριστεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Εσωτερικών Δημόσιας Δ/σης & Αποκ/σης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 άρθρου 14 ν. 3202/2003, αποφασί ζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 725/τ. Β / ) απόφασή μας και ορίζουμε για τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών τους: Α. Για το Νομό Ιωαννίνων: 1. Λαμπρινή Ντάγιου, με αναπληρώτρια την Κασσιανή Στασινού και 2. Διονύσιο Τσολίγκα, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μπαρέκα. Β. Για το Νομό Αρτας: 1. Δημήτριο Μαζέτα, με αναπληρώτρια την Χρυσάνθη Μάμαλη και 2. Χριστίνα Λύτρα, με αναπληρώτρια την Χρύσω Πα παδιώτη. Γ. Για το Νομό Θεσπρωτίας: 1. Ευάγγελο Κώστα, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Ντούσκα και 2. Χαράλαμπο Γεωργάκη με αναπληρώτρια την Γε ωργία Καντρή. Α. Για το Νομό Πρέβεζας: 1. Ερμιόνη Κριτσιμά Κιουτσούκη, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Παπαμιχαήλ και 2. Βασιλική Φίλιππα, με αναπληρώτρια την Κασσιανή Νικολάου. Ιωάννινα, 4 Ιουλίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ F Aριθμ (6) Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 725/τ. Β / ) απόφασής μας «Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων κατά τις Νομαρχι ακές και Δημοτικές Εκλογές». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 εδάφιο η του άρθρου 15 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284/τ. Α / ), «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ. 645/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη σης & Αποκέντρωσης, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παρα βάσεων, του άρθρου 15 του ν. 3202/ Την υπ αριθμ / ( ΦΕΚ 725/τ. Β / ) απόφασή μας, περί συγκρότησης των ανωτέρω Επιτρο πών, για τους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου 4. Την ανάγκη ορισμού υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου για την επικουρία των ανωτέρω Επιτροπών στο έργο τους και 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, η οποία θα προσδιοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Δ/σης & Αποκ/σης, Οικονομίας & Οικονομικών, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 725/τ. Β / ) απόφασή μας και ορίζουμε για τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών τους: Α. Για το Νομό Ιωαννίνων: 1. Ασπασία Ντούμα, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Τζιάλλα Σιαφάκα και 2. Γιαννούλα Γιάκκα, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Καρακώστα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα