ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 3» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 4» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...6 Περιφέρειες... 7 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 8 Πίνακες Διοριστέων...9 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. 4996/3058/ πράξη του Γενι κού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, του Ιωάννη Κουράκου του Θωμά (Α.Δ.Τ. Σ ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος, του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α / ) και του άρθρου 12 του Ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45/Α / ), από 1ης Ιανουαρίου 2015, ως μονί μου υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών, με Γ βαθμό και το 1ο Μ.Κ. του βαθμού αυτού, όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής της TE κατηγορίας του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α /2011), όπως ισχύει, επειδή, σύμφωνα με το Π.Δ. υπ αριθμ. 173/2014 (ΦΕΚ 277/Α / ) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής», έληξε η θητεία του ως Βουλευτού. (Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών της Βουλής: 5020/3081/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 229/ΥΟΔΔ/ Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. ΔIΑΔΙΠΥΔ/Φ4/26/31470/ απόφαση του Aναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό τητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επι θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α / ). Για την ηλεκτρονι κή διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, μετατάσσονται αμοιβαία οι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραί ωσης Υποθέσεων Πολιτών, κατηγο ρίας ΠΕ και ΔΕ αντι στοίχως ως εξής: α) Τζάκου Καλλιόπη του Νικολάου, από το ΚΕΠ με κω δικό 699ΠΓ του Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττικής στο ΚΕΠ με κωδικό 1 του Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττι κής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, β) Κωτσανίτη Αικατερίνη του Νικολάου, από το ΚΕΠ με κωδικό 1 του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής στο ΚΕΠ με κωδικό 699ΠΓ του Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττι κής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3) Με την υπ αριθμ /01/2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46

2 2608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και 54 του Π.Δ 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΑΤΣΙΠΗ Άννας του Σω κράτη, με Γ βαθμό και ΜΚ 5 του Γ βαθμού, Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικών Γραμμα τέων, κατόπιν της από 17/3/2015 έγγραφης καταγγελίας της και απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της την ίδια ημερομηνία. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. πρωτ /01/972/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι λίας και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ), ανακαλείται η με αρίθμ. πρωτ. 1436/ (ΦΕΚ 135/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Αιγαί ου κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό της Μα ριάνθης Χουρμούζη του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο μετατάχθη κε το έτος 1995 από το Υπουργείο Αιγαίου (νυν Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) η εν λόγω υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Λογιστι κού με βαθμό Γ, και στο οποίο Υπουργείο Αιγαίου κα τείχε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητι κού Λογιστικού, αναδρομικά από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ), λόγω του γεγονότος ότι προκάλεσε δολίως αλλοίωση στο βαθ μό του απολυτηρίου Λυκείου της το οποίο αποτελού σε κριτήριο για το διορισμό της στο Υπουργείο Αιγαί ου, άλλως υποβοήθησε την παράνομη έκδοση από τη διοίκηση της ανωτέρω ανακληθείσας απόφασης του Υπουργού Αιγαίου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 6/Α / ), διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης με την Υπηρεσία της Λιβανίου Ρεμούνδου Ζαννέ τας του Παντελή, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, του Υπουργείου Οικονομί ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού από επειδή στις συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και έχει υπερβεί το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας της. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για το ζήλο, το ενδιαφέρον και την ανώ τερη αντίληψη καθήκοντος που επέδειξε στη διάρκεια των τριάντα πέντε (35) ετών και πλέον ευδόκιμης πα ραμονής της σ αυτή. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (4) Με την υπ αριθμ. Φ.10/3558/ απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, παρ. 8, 152, περ. β, 153, 156 και 165, παρ. 2 και 4 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τ.α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», και ύστερα από την αριθμ. 3/ Πράξη του Περιφερειακού Υπηρε σιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, ο Μαρκάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, εκπαι δευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, με βαθμό Β, Μ.Κ. 1 και A.M , απολύεται από την Υπηρεσία, λόγω ανικανότητας ως προς την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, η οποία οφείλεται σε μη ιάσιμο νόσημα. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (5) Με Προεδρικό διάταγμα της 6ης Απριλίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό 53/ απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών για ένα (1) έτος και με δαπάνες του δημοσίου οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ Τάξης: α) Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνα Δαλαμάγκα του Βα σιλείου στο Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας, και β) Αμυνταίου, Αλεξάνδρα Παμπουκίδου του Χρήστου, στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς. (Αριθ. βεβ. δαπάνης Υ.Δ.Ε. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ /Φ.9004/ πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ορ γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/1988 (Α 191) και του άρθρου 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012 (Α 14), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2609 αορίστου χρόνου, του Παναγιώτη Νικολαΐδη του Δημη τρίου, φύλακας Δικαστηρίων, με βαθμό Δ κατηγορίας ΥΕ που υπηρετεί σε προσωρινή προσωποπαγή θέση του κλάδου «Φυλάκων» του Εφετείου Θεσσαλονίκης, από , ημερομηνία κατά την οποία, η υπηρε σία μας τον απαλλάσσει από την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του, λόγω της από υποβολής στην υπηρεσία, της από έγγραφης δήλωσης καταγγελίας της σύμβασής του. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Β. ΑΡΒΑΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 96/ απόφαση Δημάρχου Παιανίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999, των άρθρων 27 παρ. 2 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τo υπ αριθμ. πρωτ. 424/ έγγραφο του 1ου Γυμνα σίου Γλυκών Νερών, ανακαλείται η υπ αρ. 398/ προηγούμενη απόφαση του ιδίου, περί διορισμού της υπαλλήλου ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ του Ελευθερίου, κλά δου ΥΕ16 Προσωπικού καθαριότητας (Εργατών καθαρι ότητας) (ΦΕΚ 8/τ.ΝΠΔΔ/ ), λόγω έλλειψης τυ πικού προσόντος, αναδρομικά από , διότι εν γνώσει της συνέβαλε στη σχετική διαδικασία διορισμού, εφόσον γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν κατείχε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και ως εκ τούτου αίρεται ο χρονικός περιορισμός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης, αφού η έκδοσή της προκλήθηκε από απατηλή ενέργεια της ίδιας και ανακαλείται οποτεδήποτε. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /14122/ ). Με την υπ αριθμ. 95/ απόφαση Δημάρχου Παιανίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999, των άρθρων 27 παρ. 2 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τo υπ αριθμ. πρωτ. 797/ έγγραφο του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών, ανακαλείται η υπ αρ. 06/2001 προη γούμενη απόφαση του Δημάρχου Γλυκών Νερών, περί διορισμού του υπαλλήλου ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΑΝΗ του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων (ΦΕΚ 81/ τ.νπδδ/ και ΦΕΚ 120/Γ / διόρθω σης ημερομηνίας διορισμού), λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, αναδρομικά από , διότι εν γνώ σει του συνέβαλε στη σχετική διαδικασία διορισμού, εφόσον γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν κατείχε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και ως εκ τούτου αίρεται ο χρονικός περιορισμός της ανάκλησης της διοικητι κής πράξης, αφού η έκδοσή της προκλήθηκε από απα τηλή ενέργεια του ίδιου και ανακαλείται οποτεδήποτε. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /14525/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, του άρθρου 170 παρ. 4 του Ν. 3584/2007, κατόπιν της υπ αριθμ. πρωτ / απόφασης του ιδίου, με την οποία προσλήφθηκε η Μαυρομάτη Αυθεντία του Ιωάννη, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Δήμο Αθηναίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ 834/Γ / ), κατόπιν της υπ αρ. πρωτ / αίτησης παραίτη σης της ενδιαφερόμενης, λύεται η σχέση εργασίας της ανωτέρω από μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /14189/ ). Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ - Με την υπ αριθμ /1502/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά (υπ αριθμ. 20/2014 πρακτικό) και τις δια τάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών Γε νικών Καθηκόντων, με μεταφορά της θέσης του /13635/ ). Με την υπ αριθμ /1505/ απόφαση του Δη μάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρ θρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδό τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά (υπ αριθμ. 21/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρ θρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων, με μετα φορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Πειραιά: 2304/ ) /13637/ ). Με την υπ αριθμ. 173/ απόφαση του Δημάρ χου Κηφισιάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 23/2014 πρα κτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΓΛΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Εργα τών Καθαριότητας στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού, με με ταφορά της θέσης της.

4 2610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Κηφισιάς: 4784/ ) /10285/ ). Με την υπ αριθμ. 172/ απόφαση του Δημάρ χου Κηφισιάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 23/2014 πρα κτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΣΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΣ του Νικολάου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Ερ γατών Καθαριότητας Εσωτερικών Εξωτερικών Χώρων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Κηφισιάς: 4784/ ) /10288/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλί ου του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμ. 11/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετα τάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δαμιανού, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητι κού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού σε κενή οργανική θέση / ) /12088/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. 189/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Δήμου Κορυδαλλού, που εκδόθηκε κα τόπιν της υπ αρ. 119/ απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης με εντολή στο Γενικό Γραμματέα της υπογρα φής εγγράφων πιστοποιητικών και πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3064/2002, των άρθρων 79, 101 και 183 του Ν. 3584/2007 του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν.3230/2004, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και της αμετάκλητης υπ αρ. 1002/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετατάσσεται α) η υπάλληλος με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ ΣΟ ΦΙΑ του Αλεξάνδρου, με βαθμό Ε, από την ειδικότητα ΔΕ Μουσικών στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών, με ταυτόχρο νη μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας και το βαθμό που κατέχει και β) ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, με βαθμό Ε, από την ειδικότη τα ΔΕ Μουσικών στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών, με ταυ τόχρονη μεταφορά της θέσης του, με την ίδια σχέση ερ γασίας. και το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Κορυ δαλλού: ) 27135/14742/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Ν. 4310/2014, κατόπιν της από αίτησης του ενδιαφερόμενου και της υπεύθυνης δήλωσής του και της υπ αριθμ. Πρωτ /2916/ σύμφωνης γνώμης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, μετατάσσεται ο μόνι μος υπάλληλος, ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Δ, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου) στην Περι φέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην Υπ. Εσωτερικών: 716/ ). οικ /16182/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Ν. 4310/2014, κατόπιν της από αίτησης του εν διαφερόμενου και της υπεύθυνης δήλωσής του και της υπ αριθμ. Πρωτ /6872/ σύμφωνης γνώ μης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μετατάσσεται ο μό νιμος υπάλληλος, ΓΑΤΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Στε φάνου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Β, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Καρδίτσας) στην Περιφέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην Υπ. Εσωτερικών: 719/ ). οικ /16184/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Ν. 4310/2014, κατόπιν της από αίτησης της εν διαφερόμενης και της υπεύθυνης δήλωσής της και της υπ αριθμ. Πρωτ (10915)/ σύμφωνης γνώ μης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, μετατάσσε ται η μόνιμη υπάλληλος, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθ μό Ε, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην Υπ. Εσωτερικών: 720/ ). οικ /16193/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2611 Ν. 4310/2014, κατόπιν της από αίτησης της εν διαφερόμενης και της υπεύθυνης δήλωσής της και της υπ αριθμ. Πρωτ /4128/ σύμφωνης γνώ μης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, μετατάσσε ται η μόνιμη υπάλληλος, ΒΑΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντω νίου, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας), με βαθμό Δ, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας) στην Περιφέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση κατη γορίας ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην Υπ. Εσωτερικών: 721/ ). οικ /16195/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμ. 7/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετα τάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του Γεωργίου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Εργα τών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση / ) /10563/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμ. 7/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετα τάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Χρήστου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Εργα τών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση / ) /12087/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβου λίου του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμ. 7/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, με τατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΦΩ ΤΕΙΝΗ του Παναγιώτη, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση / ) /12091/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 101 και 183 του Ν. 3584/2007, του άρ θρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (υπ αρ. 10/2014 πρακτικό), και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Λαζάρου, με βαθμό Δ, από την ειδι κότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών Γενικά, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Αθη ναίων: / ) /12036/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότη ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμ. 7/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλλη λος, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παντελή, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με μεταφορά της θέσης του / ) /12086/ ). Με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δημάρ χου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, κα θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά (υπ αριθμ. 11/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας: 13899/ ) /12714/ ). Με την υπ αριθμ. 84/ απόφαση του Δημάρ χου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, κα θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά (υπ αριθμ. 11/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΒΟΥ ΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας: 13798/ ) /12713/ ).

6 2612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 83/ απόφαση του Δημάρ χου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, κα θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά (υπ αριθμ. 11/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΕΣΕ ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας: 13805/ ) /12715/ ). Με την υπ αριθμ. 86/ απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά (υπ αριθμ. 11/2014 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, με τατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΠΟΘΗΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γεωργίου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΥΕ Εργα τών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ Επιστατών Καθαριό τητας, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας: 13806/ ) /12712/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Ν. 4310/2014, κατόπιν της από αίτησης του ενδιαφερόμενου και της υπεύθυνης δήλωσής του και της υπ αριθμ. Πρωτ / σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, μετατάσσεται ο υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη, ειδι κότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ, από το Δήμο Αγίας Παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής, σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπα γή θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην Υπ. Εσωτερικών: 714/ ) /14730/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Ν. 4310/2014, κατόπιν της από αίτησης του ενδιαφερόμενου και της υπεύθυνης δήλωσής του και της υπ αριθμ. πρωτ / σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Αμαρουσίου, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΜΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), με βαθμό Ε, από το Δήμο Αμαρουσίου στην Περιφέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην Υπ. Εσωτερικών: 715/ ). οικ /16171/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 8 του Ν. 4250/2014, άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4255/2014, του άρθρου 48 του Ν. 4274/2014 και του άρθρου 63 του Ν. 4277/2014, του άρθρου 9 του Ν. 4285/2014, όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4310/2014, κατόπιν της από αίτησης της ενδιαφερόμενης και της υπεύθυνης δήλωσής της και της υπ αριθμ. Πρωτ. Οικ /4147/ σύμφωνης γνώμης του Περι φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Σαράντου, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότη τας Δημόσιας Υγιεινής, με βαθμό Ε, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας) στην Περιφέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην Υπ. Εσωτερικών: 717/ ). οικ /16178/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την Α.Π. οικ / απόφαση της Περιφε ρειάρχη Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου μόνον του Α.Ν 261/1968 «Περί χρόνου ανακλήσεως παράνομων Διοικητικών Πράξεων» (ΦΕΚ 12/Α / ), των άρθρων 1, 6 και 21 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α / ), τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ σεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας», τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 246 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), τις διατάξεις της 44403/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β / , όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/ τ.β / ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α / ), τις διατάξεις της παρ. 5

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2613 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, την ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/ οικ.25958/ (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ ΚΕΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης ανακαλείται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος της η υπ αρίθμ πρωτ. οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142/Γ / με την οποία η Καραβούλια Βασιλική του Κωνσταντίνου με βαθμό Ε, μετατάχθηκε από την κατηγορία ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητι κού Οικονομικού. Η Περιφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (8) ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟY Διά της υπ αριθμ. 89/ αποφάσεως τού Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου Πα ντελεήμονος, εκδοθείσης συμφώνως προς τάς δια τάξεις των άρθρων 37 καί 38 τού Ν. 590/1977: «Περί καταστα τικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τάς διατά ξεις τού άρθρου 6 τού Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41 παρ. 3 τού Ν. 3528/2007, καί την υπ αριθμ. ΔΙΠΑ ΑΔ/Φ.Κ/14/οικ.34389/ υπουργική απόφασιν, την άπό απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος καί την υπ αριθμ. 172/ Απόφασιν τού Μητροπολιτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, διορίζεται: Ο Ευλαβέστατος Διάκονος π. Νεκτάριος Λαγουμίδης, τού Λεωνίδου, ως Διάκονος τού Ιερού Ναού Αγίου Ελευ θερίου Ξάνθης και κατατάσσεται εις την ΔΕ Μισθολο γικήν κατηγορίαν με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ καί Μηδέν (0) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διευθύνσεως Προγραμμ. και Ανάπτυξης Ανθρ. Δυν. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 110/ ). Ο Μητροπολίτης Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 4/26/ απόφαση του Δ.Σ. του Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλαδός, που εκδόθηκε κατ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2273/1994 και του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/1997, διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ζαχαρία Παπαδόπουλου του Γεωργίου, με ειδικότη τα ΥΕ Εργατών, από , ημερομηνία οικειοθελούς αποχώρησης του για συνταξιοδότηση κατόπιν της με α.π. 385/ αίτηση του. μενων Ελληνικού Δημοσίου: ). Ο Πρόεδρος κ.α.α. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ00/14921/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡ ΓΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Β του κλά δου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 4414/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ00/14626/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια απο δεκτή η υπ αριθμ. 3708/ δεύτερη αίτηση του «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 3256/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωα ννίνων γίνεται δεκτή η επαναφορά στην υπηρεσία, από ημερομηνία αίτησης επανόδου στην υπηρεσία, του μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής Πρέντζα Γεωργίου του Κωνσταντίνου, που είχε παραι τηθεί από τη θέση του, λόγω υποβολής υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές της , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 129 του Π.Δ. 6/2012 και του άρθρου 12 παραγρ. 1 του Ν. 3231/2004. (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού/Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας 1169/ ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Με την υπ αριθμ. 2969/ απόφαση του Διοι κητή του Γ.Ν. Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 και 74 του