PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI"

Transcript

1 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets, 2013 Šīs publikācijas jebkuru daļu nedrīkst reproducēt vai izmantot jebkurāformāvai jebkādiem līdzekļiem, elektroniskiem vai mehāniskiem, fotokopēšana vai mikrofilmas ieskaitot, bez izdevēja rakstiskas atļaujas. Latvijas Elektrotehniskā komisija Kr.Barona iela 98, Rīga, LV-1001 Reģistrācijas nr. 183 Datums: LEK 136 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS

2 2 LEK 139:2013 Satura rādītājs 1. Ievads Atsauces uz normatīviem dokumentiem Vispārējs 1 kv elektrotīkla apraksts Pamata pieņēmumi 1 kv elektrotīkla ieviešanas idejai kv elektrotīkla izmantošanas vietu raksturojums Izmantojamās elektroiekārta un materiāli Transformatori Kabeļi Kompaktās transformatoru apakšstacijas Releju aizsardzība 1 kv elektrotīklam Pārsprieguma aizsardzība 1 kv elektrotīklam Komutācijas sadalnes 1 kv līnijas nozarojumos Zemēšanas pamatprincipi. Nosacījumi sprieguma krituma un īsslēguma strāvu aprēķiniem. Releju aizsardzība Zemēšana Nosacījumi īsslēguma strāvu aprēķinam 1 kv elektrotīkla projektēšanā Nosacījumi sprieguma zuduma aprēķinam 1 kv elektrotīkla projektēšanā kv elektrotīkla releju aizsardzības shēmas kv elektrotīkla aizsardzība ar vienu 1 kv fīderi (1 kv RAS) kv elektrotīkla aizsardzība ar diviem 1 kv fīderiem (1 kv RAS 2F) Materiālu uzskaitījums un konstrukciju grafiskie risinājumi - 20/1 kv, 20/1/0.42 kv, 1/0.42 kv transformatoru apakšstacijām Galvenās tehniskās prasības Lietošana Konstrukcija Pārsprieguma aizsardzība Zemsprieguma iekārta Marķēšana Masta apakšstaciju konstrukciju gabarīti /0,4 kv mastu apakšstacijas Tehniskais apraksts /0,4 kv masta apakšstacija vienstatņu starpbalstā - TA 1/0,4.50V-S Masta apakšstacija vienstatņu gala balstā ar atsaitēm - TA 1/0,4.50V-Ga Masta apakšstacija vienstatņu gala balstā ar atgāzni - TA 1/0,4.50V-Gs Masta apakšstacijas 1/0,4 kv piemērs ar pienākošo un aizejošo piekarkabeļa (AMKA) līniju /1/0,4 kv un 20/1 kv apakšstaciju konstrukcijas un to elementi Pielikums 1 1 kv releju aizsardzības iestatīšana Pielikums 2 Īsslēguma strāvu 1 kv tīklā aprēķina teorijas izklāsts... 33

3 3 LEK 139: Ievads 1 kv elektrotīkls ir jauns risinājums Latvijas elektrotīklā. 1 kv elektrotīkla risinājums pamatā paredzēts izmantošanai lauku apvidū ar garām zemsprieguma elektropārvades līnijām. 1 kv tīkls atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem definējams kā zemspriegums ar no tā izrietošajām elektrodrošības prasībām. 1 kv elektrotīkla tehnoloģija tiek izmantota Skandināvijas valstīs: Norvēģijā, Zviedrijā, kā arī Somijā un Igaunijā. Tehniskajā normatīvā prasības piemērojamas1 kv elektrotīkla projektēšanā un būvniecībā. 2. Atsauces uz normatīviem dokumentiem Normatīvā iekļautas atsauces uz sekojošiem normatīvajiem dokumentiem: SAD_KP132 AS Sadales tīkls kārtība 0,4 kv un 20 kv elektropārvades līniju koka balstu ražošana LEK 014 0,4 kv gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības LEK Pārspriegumu aizsardzība vidsprieguma elektrotīklos LEK Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos LEK 048 Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības LEK /0,4 kv masta apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības. Konstrukcijas un materiāli LVS HD 603 Sadales kabeļi ar nominālo spriegumu 0,6/1 kv LVS HD 626 S1 0,6/1 (1,2) kv nominālajam spriegumam Uo/U(Um) paredzēti iekarināmi sadales kabeļi LVS EN Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi LVS EN Hz, 50 kva līdz 2500 kvatrīsfāžu eļļas sadaltransformatori, kuru augstākais spriegums iekārtai nepārsniedz 36 kv. 1.daļa: Vispārīgās prasības LVS EN Spēka transformatori standartu sērija LVS EN Izlādņi. 4. daļa: Bezspraugumetāloksīdaizlādņi maiņstrāvas sistēmām (IEC ) LVS EN Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti standartu sērija LVS EN Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods) LVS EN Augstsprieguma komutācijas un vadības iekārtas. 202.daļa: Rūpnieciski izgatavotās augstsprieguma/zemsprieguma apakšstacijas

4 4 LEK 139: Vispārējs 1kVelektrotīkla apraksts 3.1. Pamata pieņēmumi1kv elektrotīkla ieviešanas idejai 1) Lietojot 1kV sprieguma līmeni zemsprieguma elektrotīklā iespējams pārvadīt līdz 6,25 reizēm lielāku jaudu salīdzinot ar 0,4kVelektrotīklu. Elektrotīklā pārvadāmo aktīvo jaudu var aprēķināt pēc sekojošas izteiksmes: kur (3.1.) P elektrotīklā pārvadāmā jauda; I strāva elektrolīnijā; U spriegums elektrolīnijā; R L elektrolīnijas aktīvā pretestība; cosφ jaudas koeficients. 400 V spriegumam sistēmai ievietojot formulā skaitliskās vērtības iegūstam: (3.2.) 1000 V spriegumam sistēmai ievietojot formulā skaitliskās vērtības iegūstam: (3.3.) Attiecinot 1000V sistēmā pārvadāmo jaudu pret 400V sistēmā pārvadāmo jaudu iegūstam (pieņemam, ka abos gadījumos vienāds): (3.4.) Iegūtais rezultāts parāda teorētisko maksimālo pārvadāmās jaudas pieaugumu palielinot elektrotīkla spriegumu no 400 V uz 1000 V, kā arī var secināt, ka 1 kv tīklā tādu pašu jaudu kā 0,4 kv tīklā var pārvadīt 6,25 reizes lielākā attālumā vai arī 2,5 reizes lielāku jaudu 2,5 reizes lielākā attālumā salīdzinot ar 0,4 kv tīklu. Reālais praksē sasniedzamais pārvadāmās jaudas vai elektrolīnijas garuma pieaugums ir robežās no 4 līdz 5 reizēm, jo jāņem vērā sprieguma zudums elektrolīnijās, transformatoros un elektrolīnijām jāizvēlas tehniski-ekonomiski pamatots šķērsgriezums. 2) Esošās 0,4kV līnijas (piekarkabeļus, kabeļus) var izmantot darbam ar 1 kvspriegumu un jaunu 1 kv elektrolīniju būvniecībā izmantojami tie paši piekarkabeļi un kabeļi, kas 0,4 kv līniju būvniecībā - neveidojas papildus noliktavas nomenklatūras. 3) Lietojot 1kV elektrotīkla tehnoloģiju atbilstošos objektos, kur nepieciešams jaudas palielinājums vai elektroenerģijas piegādes kvalitātes paaugstināšana, 1 kv tehniskais

5 5 LEK 139:2013 risinājums ir lētāks salīdzinot ar 20 kv līniju izbūvi un transformatoru punktu pienešanu tuvāk slodzes punktiem. 4) Iekārtas no 50V līdz 1000V maiņsprieguma un 75V līdz 1500V līdzsprieguma ir pakļautas Eiropas Savienības 2006/95/EC direktīvai (aizstāj 73/23/EEC). Balstoties uz šo direktīvu, visi instrumenti un iekārtas, kas tiek lietotas 50V līdz 1000V maiņsprieguma un 75V līdz 1500V līdzsprieguma robežās tiek klasificēti kā zemsprieguma instrumenti ar no tā izrietošām ekspluatācijas un drošības prasībām. Atbilstoši standartam LVS EN Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi spriegums, kura nominālā efektīvā vērtība ir Un 1 kv tiek definēts kā zemspriegums. 5) Elektroapgādes drošuma uzlabošana bojājums 1 kv elektrolīnijā neizsauc 20 kv elektrolīnijas atslēgumu. 20 kv 20 kv 20 kv nozarvieta Īsslēguma ietekmes zona 20 kv 20 kv 20/1 kv 1000 V Īsslēguma ietekmes zona 20 kv a) Īsslēguma ietekmes zona 20/0,4 kv 1/0,4 kv 400V 400V b) Lietotāji Lietotāji 3.1. attēls. Nozares bojājumu ietekmes diapazons: a) gadījumā ar 20kV nozari bez nozares aizsardzības b) gadījumā ar 1kV nozari

6 6 LEK 139: kv elektrotīkla izmantošanas vietu raksturojums 1 kv elektrotīkla risinājums pamatā paredzēts lietošanai lauku apvidū ar garām zemsprieguma elektropārvades līnijām. 1 kv elektrotīkla risinājumu tiek rekomendēts lietot elektroapgādes kvalitātes jautājumu risināšanai neperspektīvās vietās mežainos apvidos bez plānota slodzes pieauguma nākotnē, ar slodzi līdz 50 kva. Netiek rekomendēts lietot 1 kv elektrotīklu tehnoloģiju, ja elektrolīnijas garums nepārsniedz 1 km. Netiek rekomendēts lietot 1 kv elektrotīklu tehnoloģiju vietās, kur bez lielām investīcijām meža zemes transformācijā iespējams izbūvēt 20 kv elektrotīklu un kurās paredzams slodzes pieaugums. Nosacījumi (priekšnoteikumi) izvēloties 1 kv elektrotīkla izmantošanu: Iespējams izmantot esošo zemsprieguma tīklu, kas izbūvēts ar piekarkabeli (AMKA) vai kabeli; Maksimālā jauda vienam 1/0.42kV transformatoram 50kVA. Ievērojamas mežu zemes transformācijas izmaksas 20 kv gaisvadu līnijas būvniecības gadījumā vai arī nav iespējams saskaņot 20 kv gaisvadu līnijas izbūves projektu. Slodze tīklā sadalīta slodzes centrs / attālu esoši klientiorientējoši ~ 50% / 50% (pieļaujams arī cits sadalījums atbildoši pielietotajiem transformatoriem). Iespējams lietot risinājumu ar trīstinumu transformatoru 20/1/0.42kV. Ja tehniski-ekonomiski pamatoti iespējams 20/0.4 kv transformatoru novietot slodzes centrā tā, lai zemsprieguma līniju garums nepārsniegtu 1km, tad jālieto20/0.4 kv elektrotīkla risinājumu. Īpašu uzmanību jāpievērš vienreizējai kompensācijas par aizsargjoslu izvietošanu un mežu zemes transformācijas izmaksām. 4. Izmantojamās elektroiekārta un materiāli 4.1. Transformatori Eļļas izolācijas transformatoriem jāatbilst LVS EN standartu sērijas prasībām. Sausajiem transformatoriem jāatbilst LVS EN standartam.

7 7 LEK 139: Transformatori jāizvēlas ar tehniski-ekonomiski pamatotiem tukšgaitas un slodzes zudumiem, tiek rekomendēts lietot transformatorus ar tukšgaitas zudumiem vismaz C 0 un slodzes zudumiem vismaz B k līmenī. Izmantojamās transformatora zudumu klases un trokšņu līmenis nosakāms atbilstoši standarta LVS EN prasībām kv elektrotīklā uzstādāmajiem transformatoriem jāatbilst Tabulā 4.1.norādītājiem parametriem. Transformatoru jaudu nomināli un nozīmīgākie parametri 1 Tabula 4.1. Transformatoru tinumu spriegums, kv Transformatoru jauda, kva (iekavās norādīts jaudas sadalījums pa tinumiem) Transformatoru slēguma grupas Īsslēguma spriegums, % (trīstinumu transformatoram īsslēguma spriegums 20/1 kv un 20/0.42 kv tinuma pārim) 4.2. Kabeļi 20/1/ /1 1/ (63/31.5/31.5) 100 (100/50/50) 160 (160/60/100) 160 (160/100/60) Dyn11zn10 vai Dyn11zn Dyn Yzn11 1/0.42 sausā tipa Yzn11 vai Dyn11 4,0 10% 4,0 10% 4,0 10% 4,0 10% kv elektrotīklā lietojami standartam LVS HD 603 atbilstoši zemsprieguma kabeļi un standartam LVS HD 626 S1 atbilstoši zemsprieguma piekarkabeļi Tehniski ekonomisku apvērumu dēļ 1 kv tīklā netiek rekomendēts izmantot kabeļus ar šķērsgriezumu lielāku par Al4x70mm Piemēri orientējošai elektrolīnijas šķērsgriezuma izvēlei. Tiek pieņemts, ka elektrolīnijas galā uzstādīts viens transformators un tas tiek slogots ar nominālo jaudu, cos = Piezīme1: Pieļaujamas atkāpes no tabulā norādītajiem parametriem nosakot to uzņēmuma vadošajos tehniskajos norādījumos. Piezīme 2:Ja radusies nepieciešamība izmantot lielāku šķērsgriezumu, tad jāveic papildus izvērtēšanu par 1 kv elektrotīkla tehniski ekonomiski pamatotu izmantošanu

8 8 LEK 139: kVA transformatoram du,% l,m 4.1. attēls. Sprieguma zudums elektrolīnijas dažādiem kabeļu šķērsgriezumiematkarībā no elektrolīnijas garuma, 1 kv līnijas galā uzstādot 16kVA transformatoru, kā ierobežojums sprieguma zudums U=10% du,% kVA transformatoram l,m 4.2. attēls.sprieguma zudums elektrolīnijas dažādiem kabeļu šķērsgriezumiem atkarībā no elektrolīnijas garuma, 1 kv līnijas galā uzstādot 30 kva transformatoru, kā ierobežojums sprieguma zudums U=10% 4x35 4x50 4x70 4x95 dumax 1kV 4x35 4x50 4x70 4x95 dumax 1kV Linear (4x95)

9 9 LEK 139:2013 du,% kVA transformatoram l, m 4x35 4x50 4x70 4x95 dumax 1kV 4.3. attēls.sprieguma zudums elektrolīnijas dažādiem kabeļu šķērsgriezumiem atkarībā no elektrolīnijas garuma, 1 kv līnijas galā uzstādot 50 kva transformatoru, kā ierobežojums sprieguma zudums U=10% 4.3. Kompaktās transformatoru apakšstacijas Kompaktajām transformatoru apakšstacijām (KTA) jāatbilst standarta LVS EN prasībām KTA izvēle atkarībā no uzstādāmā 1/0.42 kv transformatora: eļļas transformatoriem ar jaudu līdz 50 kvaizmantojama AS Jauda ražotā KTAm-1214 vai līdzvērtīga cita ražotāja KTA sausā tipa transformatoriem ar jaudu līdz 30 kvaizmantojama AS Jauda ražotā Km-85 vai līdzvērtīga cita ražotāja KTA KTA 1 kv pievienojumam jābūt 1 kv līnijas tranzīta iespējai. 1 kv pievienojumam kabeļa maksimālais šķērsgriezums 150 mm KTA korpusiem jābūt izgatavotiem no cinkota tērauda. KTA pamatnei jābūt karsti cinkotai Kompakto transformatoru apakšstaciju uzstādīšana jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem Releju aizsardzība1 kv elektrotīklam kv elektrotīkla aizsardzību jānodrošina ar unificētu releju aizsardzības komplektu, tam jāatbilst standarta LVS EN standartu sērijas prasībām Sadalnes korpusa detaļām jābūt izgatavotām no tērauda (biezums 1,5mm) ar UV noturīgu pārklājumu (klase C4, SFS EN-ISO vai līdzvērtīgs). Aizsardzības pakāpes klase āra uzstādīšanai (IP-54 vai augstāka).

10 10 LEK 139: kv elektrotīkla aizsardzībai jāizmanto AS Jauda ražotais 1 kv RAS releju aizsardzības komplektsvai līdzvērtīgs cita ražotāja releju aizsardzības komplekts. Elektrotīklam ar diviem1 kvfīderiemjāizmantoas Jauda ražotais 1 kv RAS 2F releju aizsardzības komplektsvai līdzvērtīgs cita ražotāja releju aizsardzības komplekts. Norādījumus 1 kv releju aizsardzības iestatīšanai skatīt Pielikumā Pārsprieguma aizsardzība 1 kv elektrotīklam Uzstādāmajiem izlādņiem jāatbilst standarta LVS EN prasībām Izlādņa maksimālais darba spriegums 1.25 kvrms, maksimālais ilgstošais darba spriegums 1.0 kvrms JāizmantoABB POLIM-C1.0N tipa vai līdzvērtīgi cita ražotāja izlādņi Komutācijas sadalnes 1 kv līnijas nozarojumos kv elektrolīnijas komutācija paredzēta tikai 1 kv līnijas sākumā ar 1 kv elektrotīkla releju aizsardzību (skat.p. 5.4.). Aizliegts 1 kv elektrolīnijas nozarojumosuzstādīt komutācijas sadalni ar drošinātājiem, tas var izsaukt neatbilstošu 1 kvreleju aizsardzības darbību. Pieļaujams uzstādīt 1 kv līnijas nozarojuma komutācijas sadalni ar svirslēdžiem, 1kV līnijas komutācijai bez sprieguma. Svirslēdžiem un sadalnei jābūt paredzētai darbam ar 1 kvspriegumu. Piemēram, var tikt izmantota AS Jauda sadalnekn-1 vai līdzvērtīga cita ražotāja sadalne. 5. Zemēšanas pamatprincipi. Nosacījumi sprieguma krituma un īsslēguma strāvu aprēķiniem. Releju aizsardzība 5.1. Zemēšana Elektroietaišu zemēšana 1 kv elektrotīklā jāveic atbilstoši LEK 048 prasībām kv elektrotīklā jāizmantoit elektrotīkla zemēšanas sistēma sistēma, kurā barošanas avota neitrāle izolēta no zemes vai zemēta,pieslēdzot mēraparātus vai ierīces ar lielu pretestību, bet elektroietaises atklātāsstrāvvadošās daļas zemētas (skat att.).

11 11 LEK 139: attēls. IT sistēma. Elektroietaises atklātās strāvvadošās daļas zemētas. Barošanas avota neitrāle izolēta no zemes vai zemēta ar lielu pretestību. 1 barošanas avota neitrāles zemēšanas pretestība (ja tāda ir); 2 zemējums; 3 atklātās strāvvadošās daļas; 4 elektroietaises zemējums; Masta apakšstaciju zemēšana, kā arī zemējuma materiālu izvēle jāveic saskaņā ar LEK 119 prasībām, izņemot 1 kv sprieguma līmeni, kur transformatora neitrāle ir izolēta, līdz ar to funkcionālzemējuma un aizsargzemējuma vadi nedrīkst būt savstarpēji savienoti(skat att.). 1/0.42 kv transformatora apakšstacijas zemējuma kontūra pretestību jāaprēķina ievērojot LEK 048 prasības, aprēķinam izmantojot 1 kv tīkla zemesslēguma strāvu. Elektroietaisēs ar spriegumu līdz 1 kv, kuras barošanu saņem pa gaisvadu (kailvadu un piekarkabeļu) elektrolīnijām, atkārtotie zemējumi jāierīko atbilstoši standarta LEK 014 0,4 kv gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības nosacījumiem. Jāzemē vai jānullē arī kabeļu metāla mehāniskā aizsardzība (metāla caurules un metāla aizsargi kabeļiem balstos).

12 12 LEK 139: attēls. 20/1 kv masta apakšstacijas zemējuma shēma

13 13 LEK 139: Nosacījumi īsslēguma strāvu aprēķinam 1 kv elektrotīkla projektēšanā Izstrādājot projektu elektrotīklu rekonstrukcijai vai būvniecībai izmantojot 1 kv tehnoloģiju, projektā jābūt aprēķinātailielākajai īsslēguma strāvai 1 kv elektrotīklā (trīsfāzīgāīsslēguma strāva uz aizsardzības sadalnesizvadiem) un mazākajai īslēguma strāvai aizsargājamajā elektrotīkla posmā vienfāzīgāīsslēguma strāva aiz 1/0.42 transformatora reducējot to uz 1 kv sprieguma līmeni. Papildus Tehniskajā projektā jābūt aprēķinātām un uzrādītām sekojošām īsslēgumu strāvām: trīsfāzu strāva uz 1 kv aizsardzības sadalnesizvadiem; trīsfāzu un divfāzu īsslēguma strāva 1/0.42 kv transformatoru 1 kv pusē; trīsfāzu un vienfāzes īsslēguma strāva 1/0.42 kv transformatora 0.42 kv pusē reducēta uz 1 kv sprieguma līmeni; trīsfāzu, divfāzu un vienfāzes īsslēguma strāva 1/0.42 kv transformatoru 0.42 kv pusē pirms 0.4 kv tīkla aizsardzības. Īsslēguma strāvu 1 kv tīklā aprēķina teorijas izklāstu skatīt Pielikumā Nosacījumi sprieguma zuduma aprēķinam 1 kv elektrotīkla projektēšanā Pieļaujamais sprieguma zudums 1 kv elektrotīklā līdz 10% kv elektrotīkla releju aizsardzības shēmas 1 kv elektrotīkls strādā ar izolētu neitrāli (IT sistēma). Releju aizsardzība darbojas uz potenciālu starpības mērīšanas principa, mērot potenciālu starpību starp 1 kv nulles punktu (1 kv transformatora nulles izvadu) un zemi neitrāles spriegumu (skat. aprakstu Pielikumā 1.).

14 14 LEK 139: kv elektrotīkla aizsardzība ar vienu 1 kv fīderi (1 kv RAS) kur 5.3. attēls. Releju aizsardzības shēma viena 1 kvfīdera aizsardzībai Q1- automātslēdzis 1 kv līnijas komutēšanai; Q1/Y0 - automātslēdža neatkarīgā atslēdze (spriegumam); M - spriegummainis; K1- sprieguma laika relejs; S slēdzis; SF - automātslēdzis vadības ķēdes komutēšanai; N barošanas avota neitrāles izvads (skat. att. 5.1.).

15 15 LEK 139: kv elektrotīkla aizsardzība ar diviem 1 kvfīderiem (1 kv RAS 2F) kur 5.4. attēls. Releju aizsardzības shēma divu 1 kvfīderu aizsardzībai Q1 un Q2- automātslēdži 1 kv līnija komutēšanai; Q1/Y0 un Q2/Y0 - automātslēdža neatkarīgā atslēdze (spriegumam); M spriegummainis; K1 - sprieguma laika relejs; S slēdzis; SF - automātslēdzis vadības ķēdes komutēšanai; N barošanas avota neitrāles izvads (skat. att. 5.1.)

16 16 LEK 139: Materiālu uzskaitījums un konstrukciju grafiskie risinājumi - 20/1 kv, 20/1/0.42 kv, 1/0.42 kv transformatoru apakšstacijām 6.1. Galvenās tehniskās prasības Ja 1/0.42 kv transformatoru apakšstacijai pienāk kabeļu elektrolīnija, tad 1/0.42 kvtransformatoru apakšstacija izpildāma kompaktās transformatoru apakšstacijas izpildījumā: Ja apakšstacijā uzstādāmā transformatora jauda līdz 30 kv, tad izpildījums pamatāar sauso transformatoru, ekonomiski pamatotos gadījumos atļauts izmantot eļļas transformatorus. Ja apakšstacijā uzstādāmā transformatora jauda 50 kva, tad izpildījums ar eļļas transformatoru. Ja 1/0.42 kv transformatoru apakšstacijai pienāk piekarkabeļu elektrolīnija, tad 1/0.42 kvtransformatoru apakšstacija izpildāma masta tipa transformatoru apakšstacijas izpildījumā ar eļļas transformatoru. 20/1 kv un 20/1/0.4 kv masta apakšstacijām 1 kv izvadi veidojami kabeļu izpildījumā. Ja 1 kv līnija tiek izbūvēta piekarkabeļa izpildījumā posms no 1 kv releju aizsardzības sadalnes uz tuvāko balstu izpildāms ar kabeļu līniju Lietošana Apakšstacijas paredzētas pieslēgšanai 1 kvkabeļu un piekarkabeļu līnijām Konstrukcija Elektrolīniju koka balstu statņi izgatavojami no impregnētiem priedes koka stabiem, kuriem jāatbilst kārtības 0,4 kv un 20 kv elektropārvades līniju koka balstu ražošana prasībām (2011. gadā spēkā esoša kārtība: SAD_KP132) Konstrukcijas stabilitātes nodrošināšanai var lietot atgāžņus vai tērauda atsaites ar dzelzsbetona enkuriem Konstrukcijās var izmantot metāla elementus.konstrukcijas metāliskajām detaļām jābūt ar antikorozijas pārklājumu (karsti cinkotām) /0,4 kvtransformatora atslēgšana un ieslēgšana no augstākāsprieguma puses paredzēta tikai 1 kv līnijas sākumā Apakšstacijas konstrukcijas mehāniskajāaprēķinājāņem vērāslodzes, ko rada elektrolīnijas, transformatora iekārtu un elektromontieru svars, kāarīcitas iespējamās mehāniskās slodzes.

17 17 LEK 139: Pārsprieguma aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība 1 kv tīklā jāuzstāda piekarkabeļa līnijas sākumā un beigās. Kabeļu tīklā pārsprieguma aizsardzība nav jāuzstāda Apakšstacijas pārsprieguma aizsardzība izpildāma saskaņā ar LEK un LEK un attiecīgām spēkā esošām normām un noteikumiem, ievērojot sekojošo: izlādņa nominālajam spriegumam augstākā sprieguma pusē jābūt 1,2 reizes lielākam par elektrotīkla nominālo spriegumu; 0,4 kv pusē izlādņi uzstādāmi, ja zemsprieguma līnija(s) izbūvēta(s) ar kailvadiem Masta apakšstacijām ar sprieguma līmeņiem 20/1/0,4kV un 20/1 kvizlādņus var neuzstādīt uz transformatora1 kvizvadiem, ja no 1 kv releju aizsardzības sadalnes (RAS) ir paredzēts kabeļu izvads uz piekarkabeļu līniju, kur pirmajā balstā tiek uzstādīti izlādņi, kā arī 1 kv kabeļu līnijas garums līdz piekarkabeļu līnijas pirmajam balstam nepārsniedz 60 m Zemsprieguma iekārta Apakšstacijas 0,4 kv pusē uzstādāmi no zemes ar izolētu stieni darbināmi drošinātājslēdži vai zemsprieguma sadalne ,4 kvsadalnei jābūt noslēdzamai, un tās izpildījumam jāatbilst aizsardzības klasei IP 43 saskaņā ar standarta LVS EN prasībām ,4 kv pievadi no transformatora izvadiem līdz drošinātājslēdzim vai sadalnei izpildāmi ar izolētiem vadiem vai kabeļiem, kuru šķērsgriezumam jāatbilst uzstādāmā transformatora jaudai, ievērojot pieļaujamo transformatora pārslodzi Kabeļu un vadu stiprināšanai pie balsta lietojamas distantskavas. Kabeļi un vadi līdz 2 m augstumam ievietojami metāliskās vai nedegošās plastmasas caurulēs vai kārbās /0,4 kv masta apakšstacijām galvenās sadalnes funkciju var pildīt arī uzskaites sadalne, ja trīsfāzu īsslēguma strāva nepārsniedz ievada aizsardzības aparāta pieļaujamo elektrodinamiskās noturības lielumu un gadījumos, ja tas ir tehniski-ekonomiski pamatots Masta apakšstacijām 0,4 kv izvadi izveidojami un materiālu izvēle veicama saskaņā ar LEK 119 prasībām

18 18 LEK 139: Marķēšana Uz apakšstacijas katra balsta statņa (statņiem) 2,5 m augstumā no zemesredzamā vietā nostiprināma brīdinājuma zīme Bīstami elektrība un personālam labi saskatāmā vietā apakšstacijas operatīvais apzīmējums Personāla brīdināšanai uz apakšstacijas balsta statņiem 1 m attālumā no augstākā spriegumastrāvvadošajām daļām, kas ir zem sprieguma,atdalītāja vai drošinātāja atslēgtā stāvoklī un 1 m zem transformatora augstākā sprieguma izvadu strāvvadošajām daļām, uzkrāsojamas vai nostiprināmas dzeltenas joslas, kas norāda robežu, līdz kurai apkalpojošais personāls var tuvoties strāvvadošajām daļām. Joslām jābūt 20 mm platām un izvietotām ap apakšstacijas balsta statņiem un izveidotām ar krāsu, krāslenti, līmlenti vai citādi. Joslām jābūt noturīgām pret atmosfēras iedarbību Ja apakšstacijā uzstādīti drošinātājslēdži, tad katram drošinātājslēdzim jābūt no zemes redzamam marķējumam, kas norāda katras aizejošās līnijas numuru un līnijas drošinātāju kūstošo ieliktņu strāvu. Marķējumam jābūt arī uz visām aizejošajām līnijām Ja apakšstacijā uzstādīts zemsprieguma sadalnes skapis, jābūt marķētām (apzīmētām) aizejošajām līnijām, norādot līnijas numuru, kā arī drošinātāju kūstošo ieliktņu strāvas Ņemot vērā, ka 1 kv elektrolīnijās tiek izmantoti identiski materiāli ar 0,4 kv līnijās izmantotajiem, personāla brīdināšanai 1 kv elektrolīnijās sekojošās vietās jāuzstāda6.1. attēlā parādīto speciālo apzīmējumu: 1 kv elektrotīkla GVL no galvenās (maģistrālās) līnijas atzarojošās nozares sākumā; Ja uz vieniem un tiem pašiem balstiem uzstādītas 0,4 kv un 1 kv līnijas (ķēdes), tad uz 1 kv līnijas vietās, kur pienāk, nozarojas, kāda no līnijām. Apzīmējumam jābūt izgatavotam no atmosfēras ietekmi izturīga materiāla. Ar uzņēmumā vadošiem tehniskajiem norādījumiem var tikt noteikts izmantot papildus speciālos apzīmējumus.

19 19 LEK 139: mm 150mm 1kV 40mm 20mm 6mm 6.1. attēls. 1 kv elektrolīniju speciālais apzīmējums 6.7. Masta apakšstaciju konstrukciju gabarīti Masta apakšstaciju konstrukciju gabarīti Mērījuma punkti Attālums, m No zemes līdz transformatora 1 kv minimālais 4,5 strāvvadošajām daļām No zemes līdz 1 kv un 0,4 kvlīniju izvadiem minimālais 4,0 Starp 1 kv un 0,4 kvstrāvvadošajām daļām minimālais 0,5 No zemes līdz drošinātājslēdzim 3,5 No zemes līdz zemsprieguma sadales skapim 1,0 No apakšstacijas līdz tuvākajai ēkai minimālais 5,0 Tabula /0,4 kv mastu apakšstacijas Tehniskais apraksts Šajā energostandartāietvertas 1/0,4 kv masta apakšstaciju (turpmāk tekstā apakšstaciju ) konstrukcijas spēka transformatoriem ar jaudu līdz 50 kva. Apakšstaciju iekārtas novietotas vienstatņa koka balstos. Apakšstacijas var būt veidotas gan uz 1 kv līniju starpbalstiem (starpbalsta apakšstacija), gan uz gala balstiem (gala balsta apakšstacija).

20 20 LEK 139:2013 Masta apakšstacijas var uzstādīt kā ciemos u.c. blīvi apdzīvotās vietās, tā arī lauku apvidos II V vēja un I III apledojuma rajonos un pieslēgt 1 kvpiekarkabeļulīnijām. 1 kvpiekarkabeļu līnijas normatīvais stiepes spēks nedrīkst pārsniegt 4,5 kn. Vēja un apledojuma slodžu vērtības pieņemtas atkārtošanās biežumam vienu reizi 10 gados Energostandartā pieņemti šādi apakšstaciju marku apzīmējumi: kur TA 1/0, TA transformatoru apakšstacija; 2. 1/0,4 transformatora augstākais un zemākais spriegums, kv; 3. uzstādāmā transformatora maksimālā jauda: līdz 50 kva ieskaitot; 4. balsta konstrukcija: V vienstatņa balsts; 5. balsta tips: S starpbalsts, Ga gala balsts ar atsaitēm, Gs gala balsts ar atgāzni; 6. rezerves apzīmējums, kas var tikt izmantots balsta augstuma norādīšanai. Apakšstacijas apzīmējuma piemērs: TA 1/0,4.50V Ga nozīmē 1/0,4 kvvienstatņa galabalsta ar atsaitēm masta apakšstacijatransformatoriem ar jaudu līdz 50 kva ieskaitot.

21 21 LEK 139: /0,4 kvmasta apakšstacija vienstatņustarpbalstā - TA 1/0,4.50V-S 6.2. attēls. 1/0,4 kv masta apakšstacija vienstatņustarpbalstā - TA 1/0,4.50V-S

22 22 LEK 139: Konstrukcijas materiālu specifikācija 1 Konstrukcijas materiālu specifikācija Tabula 6.2. Pozīcija Materiāla nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes Spēka transformators 1/0,42kV gab. 1 spriegumam 1 2 Izlādnis POLIM-C1.3N gab. 3 ABB 3 Enkurspaile SO 214 gab. 1 ENSTO 4 Kabeļkurpe gab. 6 5 Izlādņukronšteins IK 04 gab. 1 Jauda 6 Āķis AK-8 kompl. 1 Jauda 7 Transformatora stiprināšanas bultskrūve M20x300 gab. 3 8 Bultskrūve M20x550 gab. 2 9 Elektrolīniju koka stabs, 5. klase(dmin=220mm) L=10000 gab Koka rīģelis gab Balstu cepurīte D=240 gab. 1 Piezīme1:Norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem.

23 23 LEK 139: Masta apakšstacija vienstatņu galabalstā ar atsaitēm - TA 1/0,4.50V-Ga 6.3. attēls. Masta apakšstacija vienstatņu gala balstā ar atsaitēm - TA 1/0,4.50 V-Ga

24 24 LEK 139: Konstrukcijas materiālu specifikācija 1 Konstrukcijas materiālu specifikācija Tabula 6.3. Pozīcija Materiāla nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes Spēka transformators gab. 1 1/0,42kV spriegumam 1 2 Izlādnis POLIM-C1.3N gab. 3 ABB 3 Enkurspaile SO 141 gab. 1 ENSTO 4 Kabeļkurpe gab. 6 5 Apakšstacijas atsaite kompl. 1 LEK119 6 Izlādņukronšteins IK 04 gab. 1 Jauda 7 Āķis AK-5 kompl. 1 Jauda 8 Transformatora stiprināšanas bultskrūve M20x300 gab. 3 9 Bultskrūve M20x550 gab Elektrolīniju koka stabs, 5. klase(dmin=220mm) L=10000 gab Koka rīģelis gab Balstu cepurīte D=240 gab. 1 Piezīme1: Norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem.

25 25 LEK 139: Masta apakšstacija vienstatņu galabalstā ar atgāzni - TA 1/0,4.50V-Gs 6.4. attēls. Masta apakšstacija vienstatņu gala balstā ar atgāzni - TA 1/0,4.50V-Gs

26 26 LEK 139: Konstrukcijas materiālu specifikācija 1 Konstrukcijas materiālu specifikācija Tabula 6.4. Pozīcija Materiāla nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes Spēka transformators 1/0,42kV gab. 1 spriegumam 1 2 Izlādnis POLIM-C1.3N gab. 3 ABB 3 Enkurspaile SO 141 gab. 1 ENSTO 4 Kabeļkurpe gab. 6 5 Atgāžņa stiprināšanas mezgls AM 20 gab. 1 Jauda 6 Izlādņukronšteins IK 04 gab. 1 Jauda 7 Āķis AK-5 kompl. 1 Jauda 8 Transformatora stiprināšanas bultskrūve M20x300 gab. 3 9 Bultskrūve M20x550 gab Elektrolīniju koka stabs, 5. klase(dmin=220mm) L=10000 gab Koka rīģelis gab Balstu cepurīte D=240 gab. 1 Piezīme1:Norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem.

27 27 LEK 139: Masta apakšstacijas 1/0,4 kv piemērsar pienākošo un aizejošo piekarkabeļa (AMKA) līniju 6.5. attēls. Masta apakšstacijas 1/0,4 kv piemērs ar pienākošo un aizejošo piekarkabeļa (AMKA) līniju

28 28 LEK 139: Konstrukcijas materiālu specifikācija 1 Konstrukcijas materiālu specifikācija Tabula 6.5. Pozīcija Materiāla nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes 1 Blokslēdzis SZ51 gab. 1 ENSTO 2 Kabeļu skava SO 71 gab. 6 ENSTO 3 Kopne PSS 10 gab. 4 ENSTO 4 Kopņu spaile KG43 gab. 4 ENSTO 5 Āķis AK-5 kompl. 1 Jauda 6 Enkurspaile SO 141 gab. 1 ENSTO Piezīme1: Norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem /1/0,4kV un 20/1 kv apakšstaciju konstrukcijas un to elementi Šajānodaļāietvertas 20/1/0,4 kv un 20/1 masta apakšstacijas konstrukcijas.apakšstaciju iekārtas novieto divos vertikālos koka statņos (portālbalstos), izmantojot metāla traversas un kronšteinus, ja apakšstacijās uzstādāmi trīsfāžu 20/1/0,4 kv un 20/1 kv spēka transformatori ar jaudu līdz 160 kva, kuru masa nepārsniedz 2000kg. Maksimāli pieļaujamie transformatora gabarīti: garums 1500 mm; platums 940 mm; augstums 1960 mm. Apakšstacijās var uzstādīt arīmazākas jaudas transformatorus, nodrošinot 4500 mm attālumu no zemes līdz transformatora 20 kvstrāvvadošām daļām. Apakšstaciju iekārtas novieto vienstatņu balstā, ja apakšstacijās uzstādāmi trīsfāžu 20/1/0,4 kv un 20/1 kv spēka transformatori ar jaudu līdz 100 kva, kuru masa nepārsniedz 860kg. Maksimālais transformatora augstums 1560mm Apakšstaciju pamata konstrukcijas un uzstādāmās 20 un 0,4 kv iekārtas skatīt LEK /0,4 kv masta apakšstacijas. Uzstādāmās 1 kv iekārtas norādītas 6.6. un 6.7. att Apakšstaciju marku apzīmējumus veido analoģiski kā LEK /0,4 kv masta apakšstacijas, tikai pie sprieguma līmeņiem jānorāda attiecīgi 20/1/0,4 kv vai 20/1 kv (skat. p ).

29 29 LEK 139: Piemērs 20/1/0,4 kv masta apakšstacijai 6.6. attēls - TA 20/1/0,4.160P-GDAS

30 30 LEK 139: Piemērs 20/1 kv masta apakšstacijai 6.7. attēls - TA 20/1.50V-GDA

31 31 LEK 139: kv releju aizsardzības iestatīšana Pielikums 1 1. Pārslodzes strāvas aizsardzības (L) iestatīšana Pārslodzes aizsardzībai minimālā iestatāmā vērtība 40A, minimālā nostrādes strāva 44A (skat. P1.1. att.) Pārslodzes aizsardzību 20/1/0.42 kv un 20/1 kv transformatoriem, jānodrošina saskaņojot uzstādāmo 20/1/0.42 kv, 20/1 kv un 1/0.42 kv transformatoru jaudas. Saskaņojot jaudas jāņem vērā vienlaicības koeficientus (Piemēram 20/1/0.42 kv 160 kva (160/60/100) transformatora 1 kv tinumam pieslēdzami 1/0.42 kv transformatori šādās kombinācijās 2x30 kva, 50 kva+16kva, 2x16kVA+30 kva). 2. Īsslēguma strāvas aizsardzības (S vai I) iestatīšana 1 kv RAS uzstādītajam automātslēdzim (ABB Tmax T4V 250/100 PR221DS- LS/I) ir divu veidu īsslēguma strāvas aizsardzības ar laika aizkavējumu (S) un bez laika aizkavējuma (I). Īsslēguma aizsardzībai (S un I) minimālā iestatāmā vērtība 100A, minimālā nostrādes strāva robežās no 90 līdz 110A (skat. P1.1.att.). 3. Sprieguma, laika releja (K1) iestatīšana Spriegummainis shēmā jāpievieno tā, ka tas mēra spriegumu starp 1 kv nulles punktu (1 kv transformatora nulles izvadu) un zemi neitrāles spriegumu (skat. normatīva p. 5.4.). Metāliska zemesslēguma gadījumā transformatora neitrāles spriegums pieaug līdz fāzes sprieguma vērtībai, bet notiekot nemetāliskam zemesslēgumam neitrāles sprieguma vērtība sasniedz 40% no metāliska zemesslēguma neitrāles sprieguma vērtības. Ņemot vērā augstāk minēto aprēķinam minimālo neitrāles sprieguma vērtību nemetāliska zemesslēguma gadījumā: U 577*40% 231V (P1.1.) 0

32 32 LEK 139:2013 Ņemot vērā spriegummaiņa transformācijas koeficientu k TR. SP. 2, 5 varam aprēķināt spriegumu spriegummaiņa sekundārajā pusē nemetāliska zemesslēguma gadījumā: U U k TR. SP. 2,5 92,4V (P1.2.) Sprieguma relejs jāiestata ar nostrādi 92V ar laika aizkavējumu 1s. P1.1.attēls.ABB Tmax T4V 250/100 PR221DS-LS/I automātslēdža darbības robežvērtības

33 33 LEK 139:2013 Īsslēguma strāvu 1 kv tīklā aprēķina teorijas izklāsts Pielikums fāžu īsslēgums Trīs fāžu īsslēgums ir simetrisks bojājums. Ņemot vērā tādu bojājumu tipu, sistēmai jābūt veidotai, lai tā varētu izturēt jebkādas īsslēgumu strāvu slodzes, un aizsardzībai jābūt spējīgai atslēgt tīklu it īpaši lielu īsslēguma strāvu gadījumā. Veicot īsslēguma strāvu aprēķinu 1 kv tīklā, jāņem vērā visas pilnās pretestības ietekmē uz īsslēguma strāvas lielumu attiecinātu uz bojājuma punktu 1000V sprieguma līmenī. Trīsfāzuīsslēguma strāvu var aprēķināta pēc sekojošās formulas: kur (P2.1.) Z SV = barojoša tīkla pilnā pretestība 1000V sprieguma līmeņa pusē; R j20 = 20 kv līnijas fāzes pretestība 1000V sprieguma līmeņa pusē; R m1 = 20/1 kv transformatora fāzes pretestība 1000V sprieguma līmeņa pusē; R j1 = 1 kv līnijas fāzes pretestība; X j20 = 20 kv līnijas fāzes reaktīvā pretestība 1000V sprieguma līmeņa pusē; X m1 = 20/1 kv transformatora fāzes reaktīvā pretestība 1000V sprieguma līmeņa pusē; X j1 = 1 kv līnijas fāzes reaktīvā pretestība. Barojošā tīkla īsslēgumapilno pretestību savienojuma punktā var noteikt, piemēram, no zināmas īsslēguma strāvas savienojuma punktā pēc formulas (P2.2.): (P2.2.) kur U Q = barojoša tīkla spriegums pieslēgšanas punktā; I kq = barojoša tīkla īsslēguma strāva pieslēgšanas punktā.

34 34 LEK 139: kv sprieguma līmeņa pretestības - reaktīvās pretestības un pilnās pretestības jāattiecina uz 1000V sprieguma līmeni, tās var aprēķināt ar sekojošo formulu, aprēķinot barojošā tīkla pilno pretestību: (P2.3.) Ieteicams noteikt īsslēguma pretestības un reaktīvās pretestības 20/1 kv transformatoriem 1000V sprieguma pusē. 400V sprieguma tīkla trīsfāžuīsslēguma strāvas aprēķins atbilst īsslēguma strāvu 1000V tīkla aprēķinam. Tā kā trīsfāžuīsslēgums ir simetrisks bojājums, 400V tīkla zemējuma iedarbības raksturs nemainās. Aprēķinot 400V tīkla trīsfāžuīsslēguma strāvu, tīkla pilnāpretestība bojājuma vietā, jāattiecina uz 400V sprieguma līmeni. Trīsfāžu bojājuma strāvu var aprēķināt pēc sekojošas formulas: kur (P2.4.) (P2.5.) Z SV = barojoša tīkla pilnā pretestība 400V sprieguma līmeņa pusē; R j20 = 20 kv līnijas fāzes pretestība 400V sprieguma līmeņa pusē; R m1 = 20/1 kv transformatora fāzes pretestība 400V sprieguma līmeņa pusē; R j1 = 1 kv līnijas fāzes pretestība 400V sprieguma līmeņa pusē; R m2 = 1/0.4kV transformatora fāzes pretestība; R j = 0.4kV līnijas fāzes pretestība; X j20 = 20 kv līnijas fāzes reaktīvā pretestība 400V sprieguma līmeņa pusē; X m1 = 20/1 kv transformatora fāzes reaktīvā pretestība 400V sprieguma līmeņa pusē; X j1 = 1 kv līnijas fāzes reaktīvā pretestība 400V sprieguma līmeņa pusē; X m2 = 1/0.4kV transformatora fāzes reaktīvā pretestība; X j = 0.4kV līnijas fāzes reaktīvā pretestība. Vērtības ar prim zīmi reducētas uz 400V sprieguma līmeni. Šo zīmju skaits norāda uz transformatoru skaitu cik reizes vērtībām jābūt attiecinātam. Piemēram, Z sv jābūt attiecinātam gan uz 20/1 kv transformatoru, gan uz 1/0.4 kv transformatoru.

35 35 LEK 139: fāžu īsslēgums Divu fāžu īsslēgums ir asimetrisks bojājums, tādēļ veicot aprēķinus jāņem vērā tiešas secībasun apgrieztās secības pretestības. Divu fāžu īsslēguma gadījumā fāzēm savā starpā ir kontakts, bet tām nav kontakta ar zemi. Turklāt pilnā pretestība divu fāžu īsslēguma gadījumā tiešas secības tīklā ir tāda pati kā trīsfāžu bojājumā, bet jāpieskaita pretējas secības tīkla pilno pretestību. Ir pieņemts, ka pretējas secības tīkla pilnā pretestība ir vienāda ar tiešas secības pilno pretestību. Tādā veidā pietiekami precīzuvērtību var iegūt divu fāžu īsslēguma strāvai no trīsfāžuīsslēguma strāvas aprēķina formulas: (P2.6.) Aprēķins var tikt īstenots vienlaicīgi 1000V un 400V tīklam ar trīsfāžuīsslēguma strāvu aprēķinātu izvēlēta pozīcijā. Divu fāžu īsslēguma gadījumā spriegums uz bojātām fāzēm ir atkarīgs no sprieguma zudumiem tīkla komponenšu bojājumu strāvas dēļ. Spriegums nebojātai fāzei paliek nemainīgs. Tikpat kā trīsfāžu bojājums, divu fāžu īsslēgums 400V tīklā parādās 1000V tīklā kā slodzes pieaugums. Tomēr 400V tīkla divu fāžu īsslēguma gadījumā, 1000V tīkla slodze pieaug asimetriski tā, lai divu fāžu kopēja strāva pieaug līdz pusei no īsslēguma strāvas. Turpretim trešā fāzē strāva pieaug līdz īsslēguma strāvas vērtībai fāzes zemesslēgums 1000V tīklā ar izolētu neitrāli Vienfāzes īsslēgums parādās, kad vads, pa kuru plūst elektriskā strāva pieskaras sazemētai tīkla daļai. Vienfāzes zemesslēgums var notikt tikai tīklā ar izolētu neitrāli. Sazemētā tīklā tas tiek definēts kā vienfāzes īsslēgums. 1000V sistēmā zemesslēguma bojājums var notikt, piemēram, tādā situācijā, kad fāzes vads tiek bojāts un pieskaras pie piekarkabeļa AMKA nesošā nullvada. Asimetrijas dēļ izlādes strāvu summa novirzās no nulles, tādā veidā parādoties zemesslēgumam strāva plūst caur sazemētām daļām. 1000V tīkla zemesslēguma strāvu virziens parādīts P2.1.att.:

36 36 LEK 139:2013 kur P2.1.attēls. Zemesslēguma strāvas virziens 1000V tīklā Zemesslēguma strāvasvērtības lielumu var aprēķināt pēc formulas: U = tīkla līnijas spriegums; C 0 = tīkla vienas fāzes zemes kapacitatīvā pretestība; R f = bojājuma pretestība;ω = 2πf. (P2.7.) Šo vienādojumu var izmantot strāvas aprēķinam, kura plūst no bojātas fāzes uz zemi. 1000V sadales tīkli ir izveidoti no galvaniski atsevišķiem atzarojumiem. Zemesslēguma strāva plūstoša caur nebojātu fāžu zemes kapacitatīvu pretestību sasniedz bojājuma punktu divos dažādos veidos: Caur 20/1 kv transformatora tinumiem; Caur 1/0.4kV transformatora tinumiem Zemesslēguma strāvas, plūstošas caur barošanas punktu, lielums ir atkarīgs no zemesslēguma atrašanās vietas tīklā. Zemesslēguma strāvas lielums ir atkarīgs no visa galvaniski savienotā1000v tīkla diapazona. Zemesslēgums arī atkarīgs no izvēlētākabeļa tipa un instalācijas metodes. Piemēram, ja tiek salīdzināti piekarkabeļi AMKA ar parastiem kabeļiem guldīšanai zemē,

37 37 LEK 139:2013 abiem kabeļu veidiem būs dažādas kapacitātes un sekojošas dažādas zemesslēguma strāvu vērtības. Parasti zemesslēguma strāva 1000V tīklā ir līdz 1A un piekarkabeļiem AMKA līdz 0.2A. Mazu zemesslēguma strāvas vērtību dēļ bojājuma pretestības ietekme uz neitrāles sprieguma vērtību paliek maza visos 1000V tīklos, uzbūvētos ar piekarkabeļiem AMKA. Pārspriegumi vienas fāzes zemes bojājumu iemesla dēļ izraisa dielektriķa sprieguma palielinājumu nebojātu fāžu izolācijās. Nepārtrauktā režīmā spriegums nebojātās fāzēs var palielināties līdz pat 5% no sprieguma līnijās. Taču īslaicīga zemesslēguma laikā pīķa spriegums var būt vairākas reizes lielāks nekā pīķa spriegums normālā režīmā. Kā rezultāts sprieguma asimetrijai, izraisītai ar zemesslēguma strāvas palīdzību, arī tīkla neitrāles punkta potenciāls ir atšķirīgs no zemes potenciāla, veidojas neitrāles spriegums. Šis spriegums ir tāds pats kā spriegums, kas tiek izveidots ar zemes bojājuma strāvu plūstošu caur zemes kapacitatīvopretestību. Sistēmas neitrāles spriegums ir funkcija no zemesslēguma strāvas un bojājuma pretestības, un tā mainās īpaši asimetrisko bojājumu gadījumā. Neitrāles spriegumu U 0 var aprēķināt pēc formulas: Neitrāles spriegumu var izteikt ar izteiksmēm: (P2.8.) (P2.9.) (P2.10.) kur I e = galvaniski savienota tīkla zemesslēguma strāva tiešā zemes bojājuma gadījumā; R f = bojājuma pretestība; U v = tīkla fāzes spriegums; U = tīkla līnijas spriegums. Tiešā (metāliskā) zemesslēguma gadījumā neitrāles spriegums ir vienāds ar fāzes spriegumu.

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_04_01_P1 Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija Brīvie eletroni metālos 1. Drudes metālu teorija Metālus vieno virne opīgu īpašību. Visi metāli ir labi siltuma un eletrisās strāvas vadītāji, tiem rasturīga aļamība, plastisums, gaismas spoguļreflesija.

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Interinstitutional File: 2011/0361 (COD) 8725/15 JUR 309 EF 87 ECOFIN 312 CODEC 684 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα