ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες ου εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» µε δ.τ. ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.. την 26 Α ριλίου 2012 και έχουν δηµοσιο οιηθεί µέσω του τύ ου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ε ισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύ ο συνο τικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να αράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν αρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των α οτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Ε ίσης ε ισηµαίνεται ότι χάριν α λο οίησης, στα δηµοσιευθέντα στο τύ ο συνο τικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµ τύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Στέφανος Μανέλλης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος του ιοικητικού Συµβουλίου ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.

2 Περιεχόµενα ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές ληροφορίες Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές ου χρησιµο οιεί η Εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Πάγια εριουσιακά στοιχεία Άυλα εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα Βιολογικά στοιχεία Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Κέρδη ανά µετοχή Μερίσµατα ανειακές υ οχρεώσεις Παροχές σε εργαζόµενους Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ οχρεώσεις, ενδεχόµενες α αιτήσεις Αναγνώριση εσόδων Κρατικές ε ιχορηγήσεις Μισθώσεις Κόστος ανεισµού Φόρος εισοδήµατος Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Πρόσθετα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Άυλα άγια Α οθέµατα Βιολογικά στοιχεία Πελάτες και λοι ές Εµ ορικές α αιτήσεις Σελίδα 2 από 26

3 5.6 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία µέσω α οτελεσµάτων Λοι ές α αιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αφορολόγητα α οθεµατικά Λοι ά α οθεµατικά ιαχείριση Κεφαλαίου Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προβλέψεις Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος Βραχυ ρόθεσµος Τρα εζικές υ οχρεώσεις Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού Λοι ά έξοδα Άλλα έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Συναλλαγές α ό Α αιτήσεις και Υ οχρεώσεις ρος Συνδεδεµένα Πρόσω α Ενδεχόµενα Ανάλυση Ευαισθησίας Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα Σελίδα 3 από 26

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» µε δ.τ. ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υ οβάλουµε ρος έγκριση τις εταιρικές ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε τη αρούσα έκθεση, ου αφορούν την διαχειριστική ερίοδο α ό 1 η Ιανουαρίου 2011 µέχρι και τη 31η εκεµβρίου Σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονοµική θέση και την ροβλε όµενη α ό το ιοικητικό Συµβούλιο ορεία της, στις αµέσως ε όµενες χρήσεις έχουµε να σας εκθέσουµε τα εξής: Τα σηµαντικότερα γεγονότα ου έλαβαν χώρα κατά το 2011 ήταν: Ο κύκλος εργασιών αρουσίασε αύξηση στα 6,17 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ το 2010, οι λειτουργικές ζηµίες ανήλθαν στις 1,61 εκ. ευρώ, έναντι 431 χιλ. ευρώ την ροηγούµενη χρήση, οι ζηµίες ρο φόρων ανήλθαν στα 1,7 εκ ευρώ έναντι 517 χιλ. ευρώ το 2010, και οι ζηµίες µετά α ό φόρους ανήλθαν στα 1,4 εκ. ευρώ, έναντι 526 χιλ. ευρώ την ροηγούµενη χρήση. Οικονοµική θέση της Εταιρείας Οι βασικοί αριθµοδείκτες ου εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά το τέλος του 2011, διαµορφώθηκαν σε σύγκριση µε το ροηγούµενο έτος, ως εξής: ιάρθρωσης κεφαλαίων Βαθµός αγιο οίησης (%) 11,14% 9,67% Καθαρά άγια / Ενεργητικό (%) Ξένα ρος ίδια κεφάλαια 1,98 1,44 Σύνολο υ οχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια ανειακή ε ιβάρυνση 0,66 0,59 Α οδοτικότητας Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Λειτουργικά κέρδη / Κύκλος εργασιών (%) -26,06% -9,76% Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Κέρδη ρό φόρων / Κύκλος εργασιών (%) -27,71% -11,71% Οι οικονοµικοί δείκτες δεν είναι ικανο οιητικοί, αρά τις συγκεκριµένες συνθήκες ου αφορούν τον κλάδο στον ο οίο δραστηριο οιείται αλλά και το γενικότερο αρνητικό οικονοµικό εριβάλλον. Προβλε όµενη ορεία Με βάση λοι όν τη µέχρι τώρα δυναµική δραστηριότητα της εταιρείας, των ε ενδυτικών σχεδίων ου βρίσκονται σε εξέλιξη, είµαστε αισιόδοξοι ότι το έτος 2012 θα είναι ικανο οιητικό α ό ά οψη ωλήσεων και α οτελεσµάτων. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό ως κίνδυνο τιµών αγοράς, ιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών α ό µεταβολή των ε ιτοκίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αρέχει γρα τές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων ό ως ο κίνδυνος ε ιτοκίου και ο ιστωτικός κίνδυνος. α) Κίνδυνος αγοράς 1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην Ελλάδα και συνε ώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 2) Κίνδυνος τιµής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των εριορισµένων ε ενδύσεων. Οι τιµές των ψαριών οι ο οίες καθορίζονται κυρίως α ό τις αγορές των χωρών της Ευρω αϊκής Ένωσης η ζήτηση και ροσφορά των εν λόγω αγορών έχουν σαν α οτέλεσµα την έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο της διακύµανσης των σχετικών τιµών. Σελίδα 4 από 26

5 3) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των ε ιτοκίων. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο α ό διακυµάνσεις στα ε ιτόκια ροέρχεται α ό τρα εζικά δάνεια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των ε ιτοκίων ου ε ικρατούν στην αγορά και τα ο οία ε ηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως α οτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση α ρόο των γεγονότων. Μια αύξηση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα ζηµία µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 16 χιλ. ευρώ το 2011 (2010: 15 χιλ. ευρώ). Μια µείωση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα κέρδος µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 16 χιλ. ευρώ το 2011 (2010: 15 χιλ. ευρώ ). β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις ιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές ωλήσεις γίνονται κυρίως σε ελάτες µε µειωµένο βαθµό α ωλειών. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ροϋ οθέτει ε αρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ε αρκών ιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα ιστώσεων. Η διοίκηση ε ισκο εί τις εριοδικές ροβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις ροσδοκώµενες ταµειακές ροές. Ε ι ρόσθετα η ιοίκηση εκτιµά ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι εριορισµένος µε δεδοµένα τις υ άρχουσες χρηµατοδοτικές γραµµές των Τρα εζικών ιδρυµάτων για κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης. (δ) Κίνδυνος α οθεµάτων Η Εταιρεία δεν αντιµετω ίζει ροβλήµατα α αξίωσης α οθεµάτων µε δεδοµένο ότι ο κύριος όγκος των α οθεµάτων αφορούν αραγωγή σε εξέλιξη νω ών ιχθύων. Η Εταιρεία ροκειµένου να εξυ ηρετήσει τις ανάγκες των ωλήσεών της είναι υ οχρεωµένη να τηρεί υψηλά α οθέµατα Βιολογικών στοιχείων έχοντας ως δεδοµένο ότι κατά µέσο όρο η ανά τυξη των ιχθύων ροκειµένου να φθάσουν στο εµ ορεύσιµο µέγεθος διαρκεί χρονικά µήνες. Για την αντιµετώ ιση του κινδύνου α ό ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω α ώλειας των α οθεµάτων α ό φυσικές καταστροφές, θνησιµότητα, κλο ές κλ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα χ φύλαξη ε ί εικοσιτετραώρου,εργαστηριακές εξετάσεις κ.λ.. για την ελαχιστο οίηση του κινδύνου αυτού. (ε) Λοι οί κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία δεν αντιµετω ίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες έραν αυτών ου αντιµετω ίζει το αγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα στα λαίσια της υ άρχουσας οικονοµικής συγκυρίας. Συναλλαγές συνδεµένων µερών Οι εµ ορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή ρόσω α στη διάρκεια της χρήσης 2011, έχουν ραγµατο οιηθεί υ ό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν διαφορο οιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές ου ραγµατο οιήθηκαν στη διάρκεια της ροηγούµενης χρήσης 2010 και συνε ώς δεν ε ηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις ε ιδόσεις της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. Στους κατωτέρω ίνακες αρουσιάζονται οι διεταιρικές ωλήσεις και οι λοι ές διεταιρικές συναλλαγές, µεταξύ της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, κατά την τρέχουσα χρήσης καθώς και τα διεταιρικά υ όλοι α α αιτήσεων και υ οχρεώσεων της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου, κατά την Οι συναλλαγές και οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών, τα συνδεδεµένα µε αυτή ρόσω α της εταιρείας κατά την ερίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2011 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΑΕ ΖΩΟΝΟΜΗ ΣΠΑΡΦΙΣ ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΝΙΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ X , ,14 ΖΩΟΝΟΜΗ X 4.912, ,50 ΣΠΑΡΦΙΣ ,83 0,00 X 0,00 0, ,83 ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ 0,00 X 0,00 ΝΙΜΟΣ 0,00 X 0, ,83 0, ,64 0,00 0, ,47 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΑΣ ΑΕ ΖΩΟΝΟΜΗ ΣΠΑΡΦΙΣ ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΝΙΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Χ 0,00 0,00 ΖΩΟΝΟΜΗ Χ 5.551,13 0, ,13 ΣΠΑΡΦΙΣ ,34 0,00 Χ 0,00 0, ,34 ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ 0,00 Χ 0,00 ΝΙΜΟΣ 0,00 0,00 Χ 0, ,34 0, ,13 0,00 0, ,47 Σελίδα 5 από 26

6 Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 31/12/2011 Αµοιβές.Σ ,52 Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υ άρχουν ουσιώδη µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 εκεµβρίου 2011 γεγονότα, ου να αφορούν την Εταιρεία. Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση και όσα ροαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις, ου καλύ τουν το χρονικό διάστηµα α ό 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 εκεµβρίου Με τιµή Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Στέφανος Μανέλλης Α όσ ασµα α ό το βιβλίο ρακτικών του.σ Μάνδρα Αττικής, 26 Α ριλίου 2012 Ο Πρόεδρος του.σ & ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ρος την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι αυτή ου αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου ου χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 27 Α ριλίου 2012 Αθήνα, 27 Α ριλίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 6 από 26

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ, οι ο οίες α οτελούνται α ό την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις α οτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και ερίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοι ές ε εξηγηµατικές ληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση, ό ως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, ου η διοίκηση καθορίζει ως α αραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε ί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Ελέγχου. Τα ρότυ α αυτά α αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο ό την α όκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την α όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις γνωστο οιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι ε ιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή εριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες ου σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις εριστάσεις, αλλά όχι µε σκο ό την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων ου χρησιµο οιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα, α ό κάθε ουσιώδη ά οψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ κατά την 31 η εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της ε ίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Ε αληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του εριεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα λαίσια των οριζόµενων α ό τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 27 Α ριλίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 7 από 26

8 1.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση Μη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία , ,78 Άυλα άγια ,27 97, , ,33 Κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα , ,71 Βιολογικά εριουσιακά στοιχεία , ,78 Πελάτες και Λοι ές Εµ ορικές Α αιτήσεις , ,38 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά στοιχεία , ,52 Λοι ές α αιτήσεις , ,47 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,87 Σύνολο εριουσιακών στοιχείων , ,20 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο και α οθεµατικά α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αφορολόγητα α οθεµατικά , ,96 Λοι ά α οθεµατικά , ,67 Α οτελέσµατα εις νέο , ,91 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,28 Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους , ,02 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις , ,46 Προβλέψεις , , , ,85 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και Λοι ές Εµ ορικές Υ οχρεώσεις , ,29 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , ,09 Βραχυ ρόθεσµα Τρα εζικά άνεια , ,74 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , ,81 Σύνολο υ οχρεώσεων , ,66 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ οχρεώσεων , ,20 Οι σηµειώσεις ου αρατίθενται στις σελίδες 11 έως 26 α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου 2011 Σελίδα 8 α ό 26

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ οσά εκφρασµένα σε Εύλογη αξία βιολογικών εριουσιακών στοιχείων έναρξης χρήσης , ,40 Αγορές βιολογικών εριουσιακών στοιχείων , ,00 Πωλήσεις βιολογικών εριουσιακών στοιχείων , ,56 Εύλογη αξία βιολογικών εριουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης , ,78 Κέρδη (ζηµίες) α οτίµησης στην εύλογη αξία κατά την λήξη της χρήσης , , ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ οσά εκφρασµένα σε Σηµείωση Πωλήσεις (Βιολογικά εριουσιακά στοιχεία) , ,56 Πωλήσεις( Μη βιολογικά εριουσικά στοιχεία) 0,00 426,00 Σύνολο κύκλου εργασιών , ,56 Ε ί τωση ε ιµέτρησης βιολογικών εριουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία , ,62 Μεταβολές α οθεµάτων µη βιολογικών στοιχείων 0,00 0,00 Αγορές α οθεµάτων µη βιολογικών 0,00-372,06 Αναλώσεις υλών βιολογικών στοιχείων , ,42 Aµοιβές και έξοδα ροσω ικού , ,23 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , ,22 Παροχές τρίτων , ,67 ιάφορα εξοδα , ,11 Α οσβέσεις , ,93 Λοι ά έξοδα , ,36 Άλλα έσοδα , ,56 Κέρδη/(Ζηµίες) α ό λειτουργικές δραστηριότητες , ,50 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 273,83 136,69 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , ,28 Κέρδη / (ζηµιές) ρο φόρων , ,09 Φόρος εισοδήµατος , ,06 Κέρδος µετά φόρου χρήσης , ,15 Α οδιδόµενο σε: Ιδιοκτήτες της εταιρείας , ,15 Κέρδη κατά µετοχή α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής Βασικά -µειωµένα σε ευρώ ,2286-0, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ οσά εκφρασµένα σε Κέρδος µετά φόρου χρήσης , ,15 Λοι ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρου 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,15 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης α οδιδόµενα σε: Ιδιοκτήτες της εταιρείας , ,15 Οι σηµειώσεις ου αρατίθενται στις σελίδες 11 έως 26 α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ οσά εκφρασµένα σε ΑΠΟ Ι ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά Υ έρ το άρτιο Λοι ά α οθεµατικά Αφορολόγητα Α οθεµατικά Α οτελέσµατα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υ όλοι α 01/01/ ,00 0, , , , ,69 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,15 0,00 Υ όλοι α 31/12/ ,00 0, , , , ,54 Υ όλοι α 01/01/ ,00 0, , , , ,54 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 0, , ,12 Υ όλοι α 31/12/ ,00 0, , , , ,42 Οι σηµειώσεις ου αρατίθενται στις σελίδες 11 έως 26 α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου 2011 Σελίδα 9 α ό 26

10 1.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ οσά εκφρασµένα σε /01-31/12/2010 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη ρο φόρων , ,09 Πλέον / µείον ροσαρµογές για: Α οσβέσεις , ,93 Προβλέψεις 8.763, ,17 Α οσβέσεις ε ιχ. αγιων , ,50 Α οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε ενδυτικής δραστηριότητας -273, ,08 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,28 Πλέον/ µείον ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) α οθεµάτων , ,54 Μείωση / (αύξηση) α αιτήσεων , ,22 (Μείωση) / αύξηση υ οχρεώσεων ( λην τρα εζών) , ,08 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , ,63 Καταβεβληµένοι φόροι , ,90 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,02 Ε ενδυτικές δραστηριότητες Α όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινο ραξιών και λοι ών ε ενδύσεων 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων αγίων εριουσιακών στοιχείων , ,45 Εισ ράξεις α ό ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων αγίων και λο ών 300,00 ε ενδύσεων Εισ ράξεις α ό ε ιχορηγήσεις ενσωµάτων αγίων Τόκοι εισ ραχθέντες 273,83 136,69 Μερίσµατα εισ ραχθέντα 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,76 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισ ράξεις α ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 Εισ ράξεις α ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων -1,50 Εξοφλήσεις υ οχρεώσεων α ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 Μερίσµατα ληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1,50 0,00 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) , ,26 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης , ,75 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης , ,01 Οι σηµειώσεις ου αρατίθενται στις σελίδες 11 έως 26 α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου 2011 Σελίδα 10 α ό 26

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Πληροφορίες για την Εταιρεία 1.1 Γενικές ληροφορίες Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ µε δ.τ.σπαρφισ Α.Ε. (η Εταιρεία) είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /03/Β/90/16 έχει την έδρα της στην Μάνδρα Αττικής (1ο χλµ Αττικής οδού -θέση Τρύ ιο Λιθάρι) Τ.Κ Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην εκτροφή και διάθεση ευρύαλων µεσογειακών ψαριών. Η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 95% της ανώνυµης εταιρείας «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» της ο οίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εριλαµβάνονται στις ενο οιηµένες καταστάσεις, µε τη µέθοδο της λήρους ενο οίησης, ού έχουν συνταχθεί α ό τη µητρική εταιρεία «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www. diassa.gr Οι αρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2011, εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Α ριλίου 2012 και υ όκεινται στην έγκριση των µετόχων της Εταιρείας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Το ιοικητικό Συµβούλιο α οτελείται α ό τους: 2 Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές ου χρησιµο οιεί η Εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( Π.Χ.Α) ό ως αυτά έχουν εκδοθεί α ό την Ε ιτρο ή ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, ό ως αυτές έχουν εκδοθεί α ό την Ε ιτρο ή Ερµηνείας Προτύ ων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα ο οία έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και α εικονίζονται σε Ευρώ, το ε ίσηµο νόµισµα της χώρας ό ου εδρεύει η Εταιρεία. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ α αιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές αραδοχές α ό τη διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν ε ισηµανθεί ό ου κρίνεται αναγκαίο. Οι ολιτικές ου αναφέρονται αρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέ εια σε όλες τις εριόδους ου αρουσιάζονται. 2.2 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας «Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη ε ιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως ρος τη φύση της δραστηριότητας και τους ε ιχειρηµατικούς κινδύνους ου συνε άγεται (ε ιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το ε ιχειρηµατικό εριβάλλον στο ο οίο ανα τύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας µόνο στην Ελλάδα. 2.3 Πάγια εριουσιακά στοιχεία Τα άγια εριουσιακά στοιχεία α εικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στις αξίες τεκµαιρόµενου κόστους ό ως αυτό ροσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης κατά την ρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ. Οι αξίες αυτές α εικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις σωρευµένες α οσβέσεις και (β) την τυχόν α αξίωση των αγίων. Οι δα άνες ου διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των αγίων κεφαλαιο οιούνται. Οι υ όλοι ες µεταγενέστερες δα άνες, ου διενεργούνται σε σχέση µε άγια εριουσιακά στοιχεία κεφαλαιο οιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, ου αναµένεται ότι θα ροκύψουν α ό την εκµετάλλευση των ε ηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δα άνες συντήρησης, ε ιδιόρθωσης κ.λ.. των αγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο ραγµατο οίησής τους. Οι α οσβέσεις ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο α όσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των άγιων εριουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν α οσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία αγίων, έχει ως εξής : Βιοµηχανικά κτίρια 40 έτη Λοι ά κτίρια 25 έτη Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξο λισµός 5-15 έτη Έ ι λα και λοι ός εξο λισµός 3,3-5 έτη Σελίδα 11 α ό 26

12 Μεταφορικά µέσα 5-10 έτη Τα γή εδα καθώς και τα άγια ου βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υ ό εκτέλεση) δεν α οσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα α οσβένονται κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε εριοδική βάση τα ενσώµατα εριουσιακά στοιχεία ροκειµένου να δια ιστώσει, εάν υφίσταται ιθανή α οµείωση της αξίας τους. Αν υ άρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώµατου εριουσιακού στοιχείου υ ερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται ρόβλεψη για ζηµιά α ό α οµείωση ροκειµένου η λογιστική αξία του αγίου να α εικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. Το ανακτήσιµο οσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξο λισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής ωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Καθαρή τιµή ώλησης είναι το οσό ου µ ορεί να ληφθεί α ό την ώληση ενός εριουσιακού στοιχείου στα λαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην ο οία τα µέρη έχουν λήρη γνώση και ροσχωρούν οικιοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε ρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του εριουσιακού στοιχείου. Για τον υ ολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές ροεξοφλούνται στην αρούσα αξία τους χρησιµο οιώντας ένα ρο-φόρου ροεξοφλητικό ε ιτόκιο ου αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των συναφών κινδύνων ρος το εριουσιακό στοιχείο. Για εριουσιακά στοιχεία ου δεν δηµιουργούν ταµιακές εισροές α ό τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες α ό εκείνες των άλλων εριουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιµο οσό ροσδιορίζεται για τη µονάδα ου δηµιουργεί ταµιακές ροές στην ο οία ανήκει το εριουσιακό στοιχείο. Ενσώµατα εριουσιακά στοιχεία διαγράφονται α ό τον ισολογισµό, όταν διατίθενται, α οσύρονται, ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α ό τη χρήση τους. Κέρδη ή ζηµίες ου ροκύ τουν α ό την α όσυρση ή διάθεση ενσώµατων εριουσιακών στοιχείων ροσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου α ό τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του εριουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού α οτελεσµάτων. 2.4 Άυλα εριουσιακά στοιχεία Τα λοι ά άυλα εριουσιακά στοιχεία ου α οκτήθηκαν α ό την Εταιρεία εµφανίζονται στη τιµή κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες α οσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές ροϋ οθέσεις, κατά το οσό της α οµείωσης της αξίας τους. Οι α οσβέσεις των άυλων εριουσιακών στοιχείων ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής α όσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως : Λογισµικά ρογράµµατα 3,3-5 έτη Τα εριουσιακά στοιχεία ου έχουν α εριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν α οσβένονται υ όκεινται σε έλεγχο α οµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Τα α οσβενόµενα εριουσιακά στοιχεία υ όκεινται και σε έλεγχο α οµείωσης της αξίας τους, όταν υ άρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το α αιτούµενο για την ώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών α οµείωσης τα εριουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές α οµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ α οτελέσµατα όταν ροκύ τουν. 2.5 Α οθέµατα Τα α οθέµατα (εµ ορεύµατα,, ροϊόντα, ρώτες ύλες, αναλώσιµα ) α εικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή αραγωγής τους και της ρευστο οιήσιµής τους αξίας. Ρευστο οιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή ώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των α οθεµάτων. Το κόστος των α οθεµάτων ροσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και εριλαµβάνει τις δα άνες α όκτησης των α οθεµάτων, τις δα άνες αραγωγής τους (εφόσον ρόκειται για ιδιο αραγόµενα ροϊόντα). 2.6 Βιολογικά στοιχεία Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση α ό µία ε ιχείρηση του βιολογικού µετασχηµατισµού των βιολογικών εριουσιακών στοιχείων για ώληση, σε γεωργικό ροϊόν ή σε ε ι ρόσθετα βιολογικά εριουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά εριουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υ ό τη διαχείριση µίας ε ιχείρησης, ενώ το γεωργικό ροϊόν α οτελείται α ό τη συγκοµιδή του ροϊόντος των βιολογικών εριουσιακών στοιχείων της ε ιχείρησης, το ο οίο ροορίζεται για ώληση, ε εξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωµα της διαχείρισης των βιολογικών εριουσιακών στοιχείων µ ορεί να ροέρχεται α ό ιδιοκτησία ή α ό άλλο τύ ο νοµικής ράξης. Ένα βιολογικό εριουσιακό στοιχείο ρέ ει να α οτιµείται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τό ο της ώλησης κόστος, εκτός α ό την ερί τωση ό ου η εύλογη αξία δεν µ ορεί να α οτιµηθεί αξιό ιστα. Αν υ άρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό εριουσιακό στοιχείο ή γεωργική αραγωγή, οι ε ικρατούσες τιµές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον ροσδιορισµό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία ε ιχείρηση έχει ρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιµο οιεί την ερισσότερο σχετική. Αν µία ε ιχείρηση έχει ρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιµο οιήσει την τιµή ου υ άρχει στην αγορά ου αναµένεται να χρησιµο οιηθεί. Η εταιρεία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών εριουσιακών στοιχείων τα α οτιµά κατά τηνηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερου ισολογισµού στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι την ώλησή τους κόστη. Κέρδος ή ζηµία ου µ ορεί να ροκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού εριουσιακού στοιχείου και την µεταγενέστερη α οτίµηση του (µείον τις εκτιµώµενες δα άνες ώλησης και στις δύο ερι τώσεις),καταχωρούνται στο Σελίδα 12 α ό 26

13 α οτέλεσµα της χρήσης κατά την ο οία ροκύ τουν. Κέρδος µ ορεί να ροκύ τει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού εριουσιακού στοιχείου. Τα βιολογικά εριουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υ οκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριµότητας ώστε να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να ενηµερωθούν για το χρόνο των µελλοντικών ταµειακών ροών τις ο οίες η ε ιχείρηση ροσδοκά να έχει α ό την εκµετάλλευση των βιολογικών όρων. 2.7 Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Οι α αιτήσεις α ό ελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα α οτιµούνται στο ανα όσβεστο κόστος χρησιµο οιώντας τη µέθοδο του α οτελεσµατικού ε ιτοκίου, µείον την ρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην ερί τωση ου η ανα όσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υ ερβαίνει την αρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό α οτιµείται στο ανακτήσιµο οσό αυτού, δηλαδή στην αρούσα αξία των µελλοντικών ροών του εριουσιακού στοιχείου, η ο οία υ ολογίζεται µε βάση το ραγµατικό αρχικό ε ιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται α ευθείας στα α οτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές α οµείωσης, δηλαδή όταν υ άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισ ράξει όλα τα οσά ου οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα. 2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα εριλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυ ρόθεσµες µέχρι 3 µήνες ε ενδύσεις, υψηλής ρευστο οιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 2.9 Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου, σε µείωση του ροϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη ου σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την α όκτηση ε ιχειρήσεων εριλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των ε ιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει ερί τωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές ωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά α ό ώληση ιδίων µετοχών, καθαρό α ό άµεσα για την συναλλαγή λοι ά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει ερί τωση, εµφανίζεται ως α οθεµατικό στα ίδια κεφάλαια Κέρδη ανά µετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως ου αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρώντας το µέσο όρο των µετοχών ου α οκτήθηκαν α ό την εταιρεία ως ίδιες µετοχές. Τα ροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται ανα ροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών µε τις ε ιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές Μερίσµατα Τα ληρωτέα µερίσµατα α εικονίζονται ως υ οχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους α ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ανειακές υ οχρεώσεις Όλες οι δανειακές υ οχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία ου αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των κεφαλαίων ου λαµβάνονται, αφού αφαιρεθούν ραγµατο οιηθέντα έξοδα ου σχετίζονται µε το δάνειο. Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υ οχρεώσεις α οτιµώνται στο ανα όσβεστο κόστος χρησιµο οιώντας τη µέθοδο του ραγµατικού ε ιτοκίου. Το ανα όσβεστο κόστος υ ολογίζεται αφού ληφθούν υ όψη δα άνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού οσού και του οσού ου θα ληρωθεί µέχρι τη λήξη. Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα α οτελέσµατα όταν οι υ οχρεώσεις διαγράφονται ή α οµειώνονται, καθώς και µέσω της διαδικασίας α όσβεσης Παροχές σε εργαζόµενους α) Βραχυ ρόθεσµες αροχές Οι βραχυ ρόθεσµες αροχές ρος τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. β) Παροχές ου θα καταβληθούν µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία Οι αροχές αυτές εριλαµβάνουν τόσο ρογράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και ρογράµµατα καθορισµένων αροχών (εφά αξ αροχές κατά την α οχώρηση α ό την υ ηρεσία, ε ιβαλλόµενες α ό το Ν. 2112/20). Το δουλευµένο κόστος των ρογραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ερίοδο ου αφορά. Το κόστος των ρογραµµάτων καθορισµένων αροχών και η υ οχρέωση ου αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό υ ολογίζονται ετησίως αναλογιστικά µε την χρήση της µεθόδου της ροβεβληµένης ιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Για την ροεξόφληση της µελλοντικής υ οχρέωσης χρησιµο οιείται το ε ιτόκιο των µακρο ροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου αντίστοιχης διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες ου ροκύ τουν α ό την αναθεώρηση των αραδοχών της αναλογιστικής µελέτης, αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα στον υ ολει όµενο µέσο χρόνο α ασχόλησης των συµµετεχόντων, κατά το µέρος ου στην έναρξη Σελίδα 13 α ό 26

14 κάθε χρήσης υ ερβαίνουν το 10%, της εκτιµώµενης µελλοντικής υ οχρέωσης. Η αναλογιστική µελέτη διενεργείται α ό ανεξάρτητο αναλογιστή Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ οχρεώσεις, ενδεχόµενες α αιτήσεις Η Εταιρεία σχηµατίζει ροβλέψεις όταν - υ άρχει αρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως α οτέλεσµα γεγονότων του αρελθόντος - είναι ιθανή εκροή όρων ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της υ οχρέωσης, - το οσό της σχετικής υ οχρέωσης µ ορεί να εκτιµηθεί µε αξιο ιστία. Η ιοίκηση της Εταιρείας ε ανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού ροβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης και τις ανα ροσαρµόζει έτσι ώστε να α εικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην ερί τωση ου κρίνεται αναγκαίο, ροεξοφλούνται µε βάση ένα ρο-φόρου ροεξοφλητικό ε ιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υ οχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστο οιούνται, εκτός και αν η ιθανότητα για εκροή όρων ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες α αιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστο οιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι ιθανή Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα εριλαµβάνουν την εύλογη αξία αραχθέντων Ιχθύων και λοι ών Βιολογικών στοιχείων, ωλήσεων εµ ορευµάτων και λοι ών α οθεµάτων και αροχής υ ηρεσιών. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: - Πωλήσεις Βιολογικών στοιχείων: Αναγνωρίζεται κατά την ώληση (των Ιχθύων) µετά την συγκοµιδή. Τα ροϊόντα αραδίδονται σε ελάτες, τα ροϊόντα γίνονται α οδεκτά α ό αυτούς και η είσ ραξη της α αίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. - Πωλήσεις εµ ορευµάτων, ροϊόντων και λοι ών α οθεµάτων : Οι ωλήσεις εµ ορευµάτων, ροϊόντων και λοι ών α οθεµάτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία αραδίδει τα εµ ορεύµατα και τα ροϊόντα στους ελάτες, τα εµ ορεύµατα και τα ροϊόντα γίνονται α οδεκτά α ό αυτούς και η είσ ραξη της α αίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. - Κέρδη/ Ζηµιές α ό µεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών εριουσιακών στοιχείων : Αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως/ εριόδου και ροέρχονται α ό µεταβολές τόσο στην τιµή όσο και στην οσότητα των Βιολογικών εριουσιακών στοιχείων. - Παροχή υ ηρεσιών: Τα έσοδα α ό αροχή υ ηρεσιών λογίζονται την ερίοδο ου αρέχονται οι υ ηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της αρεχόµενης υ ηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των αρεχόµενων υ ηρεσιών. Έσοδα α ό τόκους Τα έσοδα α ό τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του α οτελεσµατικού ε ιτοκίου Έσοδα α ό µερίσµατα Τα έσοδα α ό µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. Τα έσοδα εριλαµβάνουν ωλήσεις ροϊόντων, εµ ορευµάτων και λοι ών α οθεµάτων και αροχής υ ηρεσιών Κρατικές ε ιχορηγήσεις Οι κρατικές ε ιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υ άρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισ ραχθούν και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις ου έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι ε ιχορηγήσεις ου καλύ τουν ραγµατο οιηθείσες δα άνες καταχωρούνται ως έσοδο της εριόδου εντός της ο οίας ραγµατο οιήθηκαν οι ε ιχορηγούµενες δα άνες. Οι ε ιχορηγήσεις ου καλύ τουν το κόστος α οκτηθέντων εριουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του ε ιχορηγηθέντος εριουσιακού στοιχείου Μισθώσεις Οι µισθώσεις αγίων ό ου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιο οιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του αγίου στοιχείου ή της αρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα ε ιµερίζεται µεταξύ της υ οχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να ε ιτυγχάνεται ένα σταθερό ε ιτόκιο στην υ ολει όµενη χρηµατοοικονοµική υ οχρέωση. Οι αντίστοιχες υ οχρεώσεις α ό µισθώµατα, καθαρές α ό χρηµατοοικονοµικά έξοδα, α εικονίζονται στις υ οχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου ου αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα α οτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα άγια ου α οκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση α οσβένονται στη µικρότερη χρήση µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των αγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους αν ταξινοµηθούν σαν άγια εριουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν ε ενδυτικά ακίνητα δεν α οσβένονται και αρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. Μισθώσεις ό ου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται α ό τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι ληρωµές ου γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές α ό τυχόν κίνητρα ου ροσφέρθηκαν α ό τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα χρήσης µε σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εριόδου της µίσθωσης Κόστος ανεισµού Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον βασικό λογιστικό χειρισµό βάσει του ο οίου το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα α ό το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές αγίων ) λογίζεται στα α οτελέσµατα της χρήσεως ου αφορά. Το Σελίδα 14 α ό 26

15 καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος α οτελείται α ό τους δεδουλευµένους τόκους ε ί των συναφθέντων δανείων, ου υ ολογίζονται βάσει της µεθόδου του ραγµατικού ε ιτοκίου,αφαιρουµένων των δεδουλευµένων ιστωτικών τόκων, ου ροκύ τουν α ό τη βραχυ ρόθεσµη ε ένδυση των διαθεσίµων Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος εριλαµβάνει: (α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, ου ροκύ τει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, ό ως αυτό ροσδιορίζεται α ό τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. (β) Τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, ο ο οίος ροσδιορίζεται µε την µέθοδο της υ οχρέωσης του Ισολογισµού, µε βάση τις ροσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων και υ ολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές ου αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των εριουσιακών στοιχείων και του διακανονισµού των υ οχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση ου αναµένεται ότι θα υ άρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµο οίηση των ροσωρινών διαφορών ου τις δηµιουργούν. (γ) Τον φόρο εισοδήµατος και τις ροσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος ου θα ροκύψουν α ό τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε ρόβλεψη. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση α οτελεσµάτων. Κατ εξαίρεση, ο φόρος εισοδήµατος ου αφορά γεγονότα, οι συνέ ειες των ο οίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Η ε ιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος α οτελείται α ό τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), ου σχετίζονται µε τα α εικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες) αλλά θα καταλογισθούν α ό τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου ου αφορά συναλλαγές ου καταχωρήθηκαν α ευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην ο οία ερί τωση καταχωρείται α ευθείας, κατά ανάλογο τρό ο στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Συνδεδεµένα µέρη ορίζονται οι ε ιχειρήσεις, στις ο οίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη ε ιρροή στη διαµόρφωση των οικονοµικών και διαχειριστικών ολιτικών τους. Ε ίσης, συνδεδεµένα µέρη είναι τα µέλη της ιοίκησης της Εταιρείας, συγγενικά ρόσω α αυτών µε ρώτο βαθµό συγγένειας, ε ιχειρήσεις ου κατέχονται α ό αυτά ή στις ο οίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη ε ιρροή. 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό ως κίνδυνο τιµών αγοράς, ιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών α ό µεταβολή των ε ιτοκίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αρέχει γρα τές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων ό ως ο κίνδυνος ε ιτοκίου και ο ιστωτικός κίνδυνος. α) Κίνδυνος αγοράς 1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην Ελλάδα και συνε ώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 2) Κίνδυνος τιµής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των εριορισµένων ε ενδύσεων. Οι τιµές των ψαριών οι ο οίες καθορίζονται κυρίως α ό τις αγορές των χωρών της Ευρω αϊκής Ένωσης η ζήτηση και ροσφορά των εν λόγω αγορών έχουν σαν α οτέλεσµα την έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο της διακύµανσης των σχετικών τιµών. 3) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των ε ιτοκίων. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο α ό διακυµάνσεις στα ε ιτόκια ροέρχεται α ό τρα εζικά δάνεια.η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των ε ιτοκίων ου ε ικρατούν στην αγορά και τα ο οία ε ηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως α οτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση α ρόο των γεγονότων. Μια αύξηση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα ζηµία µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 16 χιλ. ευρώ το 2011 (2010: 15 χιλ. ευρώ). Μια µείωση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα κέρδος µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 16 χιλ. ευρώ το 2010 (2010: 15 χιλ. ευρώ ). β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις ιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές ωλήσεις γίνονται κυρίως σε ελάτες µε µειωµένο βαθµό α ωλειών. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ροϋ οθέτει ε αρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ε αρκών ιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής φύσης των Σελίδα 15 α ό 26

16 δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα ιστώσεων. Η διοίκηση ε ισκο εί τις εριοδικές ροβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις ροσδοκώµενες ταµειακές ροές. Ε ι ρόσθετα η ιοίκηση εκτιµά ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι εριορισµένος µε δεδοµένα τις υ άρχουσες χρηµατοδοτικές γραµµές των Τρα εζικών ιδρυµάτων για κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης. (δ) Κίνδυνος α οθεµάτων Η Εταιρεία δεν αντιµετω ίζει ροβλήµατα α αξίωσης α οθεµάτων µε δεδοµένο ότι ο κύριος όγκος των α οθεµάτων αφορούν αραγωγή σε εξέλιξη νω ών ιχθύων. Η Εταιρεία ροκειµένου να εξυ ηρετήσει τις ανάγκες των ωλήσεών της είναι υ οχρεωµένη να τηρεί υψηλά α οθέµατα Βιολογικών στοιχείων έχοντας ως δεδοµένο ότι κατά µέσο όρο η ανά τυξη των ιχθύων ροκειµένου να φθάσουν στο εµ ορεύσιµο µέγεθος διαρκεί χρονικά Για την αντιµετώ ιση του κινδύνου α ό ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω α ώλειας των α οθεµάτων α ό φυσικές καταστροφές, θνησιµότητα, κλο ές κλ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα χ φύλαξη ε ί εικοσιτετραώρου,εργαστηριακές εξετάσεις κ.λ.. για την ελαχιστο οίηση του κινδύνου αυτού. (ε) Λοι οί κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία δεν αντιµετω ίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες έραν αυτών ου αντιµετω ίζει το αγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα στα λαίσια της υ άρχουσας οικονοµικής συγκυρίας. 3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Η εύλογη αξία των Βιολογικών στοιχείων ροσδιορίζεται µε βάση την µέση τιµή ώλησης η ο οία ισχύει τiς δύο ρώτες εβδοµάδες της ε όµενης εριόδου µείον τα εκτιµώµενα κόστη ωλήσεων. Η εύλογη αξία των χρηµατο ιστωτικών µέσων ου δια ραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), ροσδιορίζεται α ό τις δηµοσιευόµενες τιµές ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ιοίκησης ε ανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και ροσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, ου κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η Εταιρία ροβαίνει σε εκτιµήσεις και αραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και αραδοχές ου ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να ροκαλέσουν ουσιώδεις ροσαρµογές στις λογιστικές αξίες των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων στους ε όµενους δώδεκα µήνες έχουν ως κάτωθι. (α) Εύλογη αξία των Βιολογικών στοιχείων : Βιολογικά στοιχεία είναι ο εµ ορεύσιµος γόνος του ιχθυογεννητικού σταθµού και τα α οθέµατα των ιχθύων τα ο οία βρίσκονται στους ιχθυοκλωβούς, οµαδο οιηµένα σε οµάδες ανάλογα µε το βάρος γρ., γρ γρ., γρ, µεγαλύτερα των 600 γρ. Η εύλογη αξία των Βιολογικών στοιχείων ροσδιορίζεται µε βάση την µέση τιµή ώλησης η ο οία ισχύει τiς δύο ρώτες εβδοµάδες της ε όµενης εριόδου µείον τα εκτιµώµενα κόστη ωλήσεων. (β) Προβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις: Η ιοίκηση της Εταιρίας ροβαίνει σε εριοδική ε ανεκτίµηση της ε άρκειας της ρόβλεψης σχετικά µε τις ε ισφαλείς α αιτήσεις σε συνάρτηση της ιστωτικής της ολιτικής. (γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος: Η ρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάσει το ΛΠ 12 υ ολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων ου θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και εριλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση, ρόβλεψη για τους ρόσθετους φόρους και αναγνώριση µελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος ενδέχεται να α οκλίνει α ό τα σχετικά οσά τα ο οία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκ ι τόµενες ροσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό ου είναι ιθανό ότι θα υ άρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα το ο οίο θα χρησιµο οιηθεί έναντι των εκ ι τόµενων ροσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµο οίητων φορολογικών ζηµιών. Η Εταιρεία λαµβάνει υ όψη την ύ αρξη µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και ακολουθεί µια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασµού κατά την εκτίµηση της ανάκτησης των αναβαλλόµενων φορολογικών α αιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιµήσεις ου σχετίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις, α αιτούν α ό τη ιοίκηση να κάνει υ οθέσεις σχετικά µε το χρονικό ροσδιορισµό µελλοντικών γεγονότων, ό ως της ιθανότητας του αναµενόµενου µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και τις διαθέσιµες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασµού. (δ) Παροχές µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία: Οι υ οχρεώσεις για τις αροχές αυτές υ ολογίζονται στη βάση χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υ οθέσεων ου α αιτούν α ό την ιοίκηση να κάνει αραδοχές σχετικά µε τα ε ιτόκια ροεξόφλησης, τα οσοστά αυξήσεων των µισθών, τα οσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοι ούς αράγοντες. Οι µεταβολές σε αυτές τις βασικές αραδοχές µ ορεί να έχουν σηµαντική ε ίδραση στην υ οχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε εριόδου. Το καθαρό κόστος της εριόδου α οτελείται α ό την αρούσα αξία των αροχών ου κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υ οχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος ροϋ ηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές. Η α οζηµίωση ροσω ικού λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία και ο λογαριασµός νεότητας δεν χρηµατοδοτούνται. Λόγω του µακρο ρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω ρογραµµάτων καθορισµένων αροχών, αυτές οι υ οθέσεις υ όκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας. Σελίδα 16 α ό 26

17 5. Πρόσθετα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Τα ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Γή εδα Οικό εδα & Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα & Μηχανολογικό ς εξο λισµός Μεταφορικά µέσα Έ ι λα & Σύνολο Λοι ός εξο λισµός Αξία κτήσεως , , , , , ,81 Σωρευµένες α οσβέσεις ( ,46) ( ,69) ( ,60) ( ,03) ( ,78) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,03 Προσθήκες , ,66 966, ,45 Πωλήσεις -µεταφορές (0,02) (0,02) Α οσβέσεις εριόδου (93.154,18) (50.227,39) (10.166,08) (4.254,03) ( ,68) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Αξία κτήσεως , , , , , ,12 Σωρευµένες α οσβέσεις 0,00 ( ,52) ( ,08) ( ,68) ( ,06) ( ,34) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,78 Προσθήκες 0, , , , ,33 Πωλήσεις -µεταφορές 0,00 0,00 Α οσβέσεις εριόδου 0, , , , , ,87 Ανα όσβεστη αξία , , , , , ,24 Ε ί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται υ οθήκες και ροσηµειώσεις. 5.2 Άυλα άγια Τα άυλα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Αξία κτήσεως 3.984,70 Σωρευµένες α οσβέσεις (3.833,90) Ανα όσβεστηαξία 150, Υ όλοι ο έναρξης 150,80 Α οσβέσεις εριόδου (53,25) Ανα όσβεστη αξία , Αξία κτήσεως 3.984,70 Σωρευµένες α οσβέσεις (3.887,15) Ανα όσβεστη αξία , Υ όλοι ο έναρξης 97,55 Α οσβέσεις εριόδου (53,28) Ανα όσβεστη αξία , Α οθέµατα Τα α οθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά , ,71 και Είδη συσκευασίας , ,71 Σελίδα 17 α ό 26

18 5.4 Βιολογικά στοιχεία Η µεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : Εύλογη αξία βιολογικών εριουσιακών στοιχείων έναρξης χρήσης , ,40 Αγορές βιολογικών εριουσιακών στοιχείων , ,00 Κέρδη α οτίµησης στην εύλογη αξία κατά την χρήση , ,94 Πωλήσεις χρήσης , ,56 Εύλογη αξία βιολογικών εριουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης , ,78 Τα α οθέµατα των ιχθύων τα ο οία βρίσκονται στους ιχθυοκλωβούς, οµαδο οιηµένα σε οµάδες ανάλογα µε το βάρος γρ., γρ γρ., γρ, µεγαλύτερα των 600 γρ., α οτιµώνται στην εύλογη αξία τους, σύµφωνα µε το ΛΠ 41, η ο οία ροσδιορίζεται µε βάση την µέση τιµή ώλησης η ο οία ισχύει τiς δύο ρώτες εβδοµάδες της ε όµενης εριόδου µείον τα εκτιµώµενα κόστη ωλήσεων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αρ. 34/ της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς η "Ε ί τωση ε ιµέτρησης βιολογικών εριουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία" στην Κατάσταση α οτελεσµάτων της εριόδου ροκύ τει εάν α ό τα κέρδη ή ζηµίες α ό µεταβολές στην εύλογη αξία των βιολογικών εριουσιακών στοιχείων αφαιρέσουµε τις ωλήσεις των βιολογικών εριουσιακών στοιχείων. Η Εταιρία, λόγω εφαρµογής νέου µηχανογραφικού συστήµατος και διαθέτοντας τις σχετικές ληροφορίες, α οφάσισε να ροβεί στη ορθή α οτίµηση των βιολογικών στοιχείων, ακολουθώντας τη µέθοδο ροσαρµογής της µέσης τιµής ώλησης η ο οία ισχύει τις ε όµενες δύο εβδοµάδες της ε όµενης χρήσης µε την αφαίρεση των ροβλε όµενων εξόδων µέχρι το σηµείο ώλησης. Η ε ίδραση α ό την ε ανεκτίµηση των βιολογικών στοιχείων, ήταν να µειωθούν τα Βιολογικά στοιχεία,της ροηγούµενης χρήση,κατά ,94, τα Ίδια Κεφάλαια κατά ,53 και ο Αναβαλλόµενος φόρος κατά , Πελάτες και λοι ές Εµ ορικές α αιτήσεις Οι ελάτες και οι λοι ές Εµ ορικές α αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Πελάτες , ,23 Ε ιταγές σε καθυστέρηση , ,00 Ε ισφαλείς- Ε ίδικοι ελάτες και χρεώστες 0, ,90 Μείον: Προβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις ( ,22) ( ,75) Σύνολο , ,38 ΟΙ ανωτέρω α αιτήσεις α ό ελάτες είναι εισ ρακτέες κατά µέσο όρο εντός 3-4 µηνών α ό την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι ροβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις, οι ο οίες αναλύονται ως εξής: Υ όλοι ο Προβλέψεων ,03 Προβλέψεις χρήσεως ,72 Υ όλοι ο ροβλέψεων ,75 Προβλέψεις χρήσεως ,82 ιαγραφές χρήσης ,35 Υ όλοι ο ροβλέψεων ,22 Οι ροβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υ άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα εισ ράξουν όλα τα οσά ου ροβλέ ονται βάσει των αρχικών όρων των συµβάσεων ώλησης. Ενδείξεις µη εισ ραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών, και η καθυστέρηση της είσ ραξης των α αιτήσεων, έραν του έτους. Το οσό της ρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των α αιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών ου θα εισ ραχθούν. Η λογιστική αξία των α αιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού ( ρόβλεψης), µε αναγνώριση της µείωσης στα α οτελέσµατα στο κονδύλι «Λοι ά Έξοδα». Μεταγενέστερες ανακτήσεις α οµειωµένων οσών αναγνωρίζονται ως έσοδο στο κονδύλι Άλλα Έσοδα. Η µέγιστη έκθεση στον ιστωτικό κίνδυνο α ό τις α αιτήσεις ανέρχεται για την εταιρεία είναι ,12 το 2011 και ,38 το Η εύλογη αξία των α αιτήσεων ταυτίζεται ερί ου µε την λογιστική αξία τους. Σελίδα 18 α ό 26

19 5.6 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία µέσω α οτελεσµάτων Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω α οτελεσµάτων της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,52 Υ όλοι ο 31/12/ ,52 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,52 Α οτίµηση 1.037,63 Υ όλοι ο 31/12/ ,15 Πρόκειται για το οθετήσεις υψηλής ρευστότητας, repos, µε βραχυ ρόθεσµο ε ενδυτικό ορίζοντα. 5.7 Λοι ές α αιτήσεις Οι Λοι ές α αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Ελληνικό ηµόσιο , ,42 Προκαταβολές σε Προµηθευτές 0, ,05 Λογ/σµοί διαχ/σεως ροκαταβολών & ιστώσεων 242,44 135,20 Έξοδα ε οµένων χρήσεων 4.291, ,80 Εσοδα χρήσεως εισ ρακτέα 2.069, ,00 Σύνολο , ,47 - Οι α αιτήσεις α ό το Ελληνικό ηµόσιο αφορούν κατά κύριο λόγω ε ιστροφές ΦΠΑ. - Η µέγιστη έκθεση στον ιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των α αιτήσεων.εκτός των α αιτήσεων α ό το Ελληνικό ηµόσιο. - Οι α αιτήσεις α ό το Ελληνικό ηµόσιο είναι βεβαίας εισ ράξεως αλλά δεν είναι εύκολα ροσδιορισµένος ο χρόνος είσ ραξης. 5.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Ταµείο 139,14 84,55 Καταθέσεις όψεως και ροθεσµίας , ,46 Σύνολο , , Μετοχικό Κεφάλαιο Κατά την 31 εκεµβρίου 2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Τα δικαιώµατα των µετόχων είναι ανάλογα µε το οσοστό του κεφαλαίου, στο ο οίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής και εριλαµβάνουν: ικαίωµα µερίσµατος: Ποσοστό 35% των ρος διανοµή καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση του τακτικού α οθεµατικού α ό τα κέρδη κάθε χρήσης διανέµεται µετόχους ως µέρισµα. ικαίωµα ροτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. ικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση,. ικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της α όσβεσης κεφαλαίου ου αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό α οφασισθεί α ό τη Γενική Συνέλευση. Στις 31 εκεµβρίου 2011 δεν κατέχονται µετοχές της µητρικής Εταιρείας Η Εταιρεία δεν έχει ρόγραµµα δικαιωµάτων ροαίρεσης µετοχών 5.10 Αφορολόγητα α οθεµατικά Τα Αφορολόγητα α οθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Σελίδα 19 α ό 26

20 Λοι ά αφορολόγητα , ,96 Σύνολο , ,96 Τα α οθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι ο οίες, είτε αρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους ρος τους µετόχους, είτε αρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας ε ενδύσεων. Η φορολογική υ οχρέωση, ου θα ε ισωρευθεί κατά τη διανοµή των α οθεµατικών αυτών θα αναγνωρισθεί κατά το χρόνο της λήψεως της α όφασης ερί διανοµής και σε σχέση µε το οσό της διανοµής Λοι ά α οθεµατικά Τα Λοι ά α οθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Τακτικό α οθεµατικό , ,67 Σύνολο , ,67 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού α οθεµατικού» - µε την κατ έτος µεταφορά οσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά α ό φόρους, κερδών είναι υ οχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του α οθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό α οθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, µ ορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρεµένες ζηµιές ιαχείριση Κεφαλαίου 1) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υ άρχει εµ ιστοσύνη εκ µέρους των ε ενδυτών και των ιστωτών και να υ οστηρίζεται η µελλοντική της ανά τυξη. Το κεφάλαιο ε ισκο είται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης, ώστε η σχέση του µε το καθαρό χρέος να διαµορφώνεται ερί ου σε 1:1. Ο συντελεστής υ ολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υ ολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµ εριλαµβάνονται βραχυ ρόθεσµα και µακρο ρόθεσµα δάνεια µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα). Το συνολικό κεφάλαιο υ ολογίζεται ως ίδια κεφάλαια ου εµφανίζονται στον ενο οιηµένο ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. Ο συντελεστής µόχλευσης έχει ως εξής: Συνολικός ανεισµός , ,74 Μείον : Χρηµατικά διαθέσιµα , ,01 Καθαρό χρέος , ,73 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,54 Σύνολο κεφαλαίου , ,27 Συντελεστής µόχλευσης 45,34% 34,26% 2)Α ό τις διατάξεις ερί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, ε ιβάλλονται εριορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια ου έχουν ως εξής: α. Η α όκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την ερί τωση της α όκτησης µε σκο ό την διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µ ορεί να έχει ως α οτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε οσό κατώτερο α ό το οσό του µετοχικού κεφαλαίου ροσαυξηµένου µε τα α οθεµατικά για τα ο οία η διανοµή τους α αγορεύεται α ό τον Νόµο. β. Σε ερί τωση ου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο α ό το ½ του µετοχικού κεφαλαίου το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε ροθεσµία έξι µηνών α ό την λήξη της χρήσης, ου θα α οφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. γ. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µ ορεί να λυθεί µε δικαστική α όφαση µετά α ό αίτηση ο οιουδή οτε έχει έννοµο συµφέρον. δ. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, ρος σχηµατισµό του Τακτικού α οθεµατικού, το ο οίο χρησιµο οιείται α οκλειστικά ρος εξίσωση, ρο άσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υ ολοί ου του λογαριασµού Α οτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του α οθεµατικού αυτού καθίσταται ροαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. ε. Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε οσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού α οθεµατικού και του καθαρού α οτελέσµατος α ό την ε ιµέτρηση εριουσιακών στοιχείων και υ οχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υ οχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι α οφασισθεί α ό την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε λειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην ερί τωση αυτή. Το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον οσοστού 35% ε ί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Α οθεµατικού ρος κεφαλαιο οίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών ου αραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε λειοψηφία τουλάχιστον 70% Σελίδα 20 α ό 26

21 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µ ορεί να α οφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 3) H εταιρεία συµµορφώνεται λήρως µε τις σχετικές διατάξεις ου ε ιβάλλονται α ό την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Η κίνηση για τον Αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έχει ως ακολούθως: Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις και υ οχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες : 5.13 Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους Η κίνηση της καθαρής υ οχρέωσης για το ροσω ικό έχει ως ακολούθως: Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,86 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως 4.418,57 Ε ίδραση ερικο ής/ διακανονισµού 1.725,31 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης 1.767,49 Υψος άµεσης καταβολής α οζηµιώσεων ,21 Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,02 Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,02 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως 6.883,64 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης 1.880,11 Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,77 Οι αναλογιστικές αραδοχές είναι οι ακόλουθες: Ε ιτόκιο ροεξόφλησης 4,40% 4,40% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1,50% 4,50% Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης ληθωρισµού 2,00% 2,00% Η αναλογιστική µελέτη έγινε α ό ανεξάρτητους αναλογιστές Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Οι Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ου αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αφορούν κρατικές ε ιχορηγήσεις. Η κίνηση των κρατικών ε ιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: Σελίδα 21 α ό 26

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008 MARE NOSTRUM AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ I.FAMILY Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009

Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009 Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ου έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Μάνδρα Αττικής (Θέση Τρύ ιο Λιθάρι 1 o χλµ. Αττικής Οδού) ΤΚ 19600 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 1 ης υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοιαζόµαστε για τους αριθµούς ε ειδή νοιαζόµαστε για τους ανθρώ ους ΘΕΜΑ: "Έγκριση ισολογισµού έτους 2012" Ο Ισολογισµός είναι ένας λογιστικός ίνακας ου εµφανίζει τα εριουσιακά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26526/01NT/Β/92/229(05) Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26526/01NT/Β/92/229(05) Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

C A S A Κ Λ Ι Μ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

C A S A Κ Λ Ι Μ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. C A S A Κ Λ Ι Μ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23122/03/B/90/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΓΕ.ΜΗ.: 121672807000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 1 ης υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (1) από (66) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµοί (Εταιρικοί και Ενο οιηµένοι) της 31 εκεµβρίου 2005 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») [«Α Τρίµηνο 2011»] [Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ] ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ AE

ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ AE ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ AE Ισολογισµός Έναρξης Εκκαθάρισης της 1 ης Ιουλίου 2008 Οικονοµικές Καταστάσεις της oικονοµικής περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 1 Ιουλίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα