Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης"

Transcript

1 Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Η πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην επξχηεξν δηεζλνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο. Πξάγκαηη, κνινλφηη ν εκθχιηνο ππήξμε θαη αξρήλ κία αλακέηξεζε ηδενινγηθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εζσηεξηθνχ ραξαθηήξα, νη δηεζλείο ηνπ πηπρέο ήηαλ ηφζεο θαη ηέηνηαο ζεκαζίαο, ψζηε λα είλαη αδχλαηνλ λα απνκνλσζεί απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζε επξχηεξν δηεζλέο επίπεδν. Η ζχγθξνπζε, κε άιια ιφγηα, ππήξμε κελ εκθχιηα, επεξεάζηεθε φκσο απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα άζθεζε (ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ) ηε δηθή ηεο επηξξνή ζην εμαηξεηηθά ξεπζηφ θαη θαηά ζπλέπεηα αθφκα ππφ δηακφξθσζε δηεζλέο ζχζηεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ Σν βαζηθφ επηρείξεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ είλαη φηη ν ειιεληθφο εκθχιηνο πφιεκνο ππήξμε κία αλακέηξεζε ηδενινγηθή, ε νπνία φκσο ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ επίδξαζε ζηξαηεγηθψλ παξακέηξσλ. Αιιά θαη αληίζηξνθα: απνηέιεζε κία ζχγθξνπζε βαζηζκέλε ζε ζηξαηεγηθνχο ππνινγηζκνχο (ηφζν απφ ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο, φζν θαη απφ ηξίηα κέξε πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπκκεηείραλ ζε απηή), νη νπνίνη δηακνξθψλνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηθψλ αληηιήςεσλ, πξνθαηαιήςεσλ, θνβηψλ θ.ν.θ. Θα ππνζηεξηρζεί, θαηά ζπλέπεηα, φηη ε ζηελή δηαζχλδεζε ηνπ ηδενινγηθνχ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ παξάγνληα επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ, θαζηζηψληαο εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ Διιάδα έλα απφ ηα πξψηα πεδία αληηπαξάζεζεο θαη κάιηζηα έλνπιεο ησλ δχν θφζκσλ, αλαηνιηθνχ/θνκκνπληζηηθνχ θαη δπηηθνχ/θαπηηαιηζηηθνχ, νη νπνίνη ήξζαλ αληηκέησπνη ζηε ζπλέρεηα επί δεθαεηίεο ζην πιαίζην ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Σν ππφβαζξν γηα ηελ εθδήισζε ηεο έλνπιεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο ησλ εηψλ είρε δεκηνπξγεζεί ήδε απφ ηα ρξφληα ηεο θαηνρήο ηεο Διιάδαο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ( ). Η δξάζε αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ, κε ζεκαληηθφηεξε απφ θάζε άπνςε ην ΔΑΜ, ππήξμε αλακθίβνια ε θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηελ 1

2 θαηερφκελε ρψξα. Δθκεηαιιεπφκελν ηελ αδξάλεηα ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηεο πξνπνιεκηθήο αζηηθήο πνιηηηθήο εγεζίαο, ην πνιηηηθά θαζνδεγνχκελν απφ ην ΚΚΔ ΔΑΜ αλαδείρζεθε γξήγνξα ζε εγεκνληθή δχλακε ηνπ ειιεληθνχ αληηζηαζηαθνχ θηλήκαηνο, ελψ ε ζπγθξφηεζε, ιίγν αξγφηεξα, ηνπ ΔΛΑ σο ζηξαηησηηθήο ηνπ πηέξπγαο, ηνπ παξείρε ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο νινέλα επξχηεξεο θιίκαθαο έλνπισλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν. Σν γεγνλφο, εμάιινπ, φηη θακία άιιε αληηζηαζηαθή νξγάλσζε δελ θαηφξζσζε λα απνθηήζεη ην ιατθφ έξεηζκα θαη ηελ επηξξνή ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο, αλήγαγε εμ αληηθεηκέλνπ ην ΚΚΔ ζε θαζνξηζηηθφ πνιηηηθφ παξάγνληα φρη κφλν φζν ζα δηαξθνχζε ε θαηνρή, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ζα εξρφηαλ ε εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο. Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ έπξεπε λα απαληεζεί ήηαλ εάλ ε ΔΑΜηθή εγεζία θηινδνμνχζε λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ πνιηηηθφ ξφιν κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο, ή εάλ, αληίζεηα, ζθφπεπε λα απνζπξζεί απφ ην πξνζθήλην φηαλ ε ζπγθπξία πνπ είρε επηβάιεη ηελ έλνπιε αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε ζα είρε παξέιζεη. Γηα ηνπο κε εληαγκέλνπο ζην ΔΑΜ/ΔΛΑ Έιιελεο, ε απάληεζε ήηαλ πεξίπνπ απηνλφεηε: ην ΔΑΜ/ΔΛΑ ζα ιεηηνπξγνχζε ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ σο ην φρεκα ηνπ ΚΚΔ γηα ηε βίαηε εθφζνλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχζαλ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ επηβνιή ελφο ζνβηεηηθνχ ηχπνπ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα. Σελ άπνςε απηή, εμάιινπ, ζπκκεξηδφηαλ θαη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία επηδίσθε κε θάζε ηξφπν λα δηαηεξήζεη ηελ απειεπζεξσκέλε Διιάδα εληφο ηεο βξεηαληθήο ζθαίξαο επηξξνήο. Δάλ, επνκέλσο, γηα ηνπο Έιιελεο ην δήηεκα πνπ εηίζεην ήηαλ θπξίσο ηδενινγηθφ, γηα ηνπο Βξεηαλνχο ηζχλνληεο ήηαλ πξσηίζησο ζέκα δηαζθάιηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ ζηε γεσπνιηηηθά θξίζηκε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Γηα ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ηπρφλ ππέξκεηξε γηγάλησζε ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ, ζε βαζκφ πνπ ζα θαζηζηνχζε ηελ εγεκνλία ηνπ κε αλαζηξέςηκε, δελ ζήκαηλε απιψο ηνλ θίλδπλν δηνιίζζεζεο ηεο Διιάδαο ζηνλ θνκκνπληζκφ πξννπηηθή πνπ έηζη θη αιιηψο δελ γηλφηαλ δεθηή κε ζπκπάζεηα ζην Λνλδίλν. Δλείρε, πνιχ πεξηζζφηεξν, ηνλ θίλδπλν κεηαηξνπήο ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο ζε πνιηηηθφ δνξπθφξν ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε νπνία, απνθηψληαο έλα ζηξαηεγηθφ πξνγεθχξσκα ζηα ζεξκά κεζνγεηαθά χδαηα, ζα θαηάθεξλε έηζη απνθαζηζηηθφ πιήγκα ζηε δεζπφδνπζα βξεηαληθή ζέζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Απηφο, εμάιινπ, ππήξμε θαη ν ιφγνο πνπ νη Βξεηαλνί πξνηίκεζαλ ηειηθά λα ζπζηάζνπλ ηα ζηξαηησηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηε δξάζε ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ ζην βσκφ ηεο απνθπγήο ηνπ, απεπθηαίνπ 2

3 γηα ηνπο ίδηνπο, ελδερνκέλνπ επηβνιήο ελφο θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε 1. Οη θφβνη ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ Διιήλσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ κε επηθπιαθηηθφηεηα ηε δξάζε ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ νμχλνληαλ αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη ην ΔΑΜ/ΔΛΑ θαηέθεπγε νξηζκέλεο θνξέο ζηελ ηαθηηθή ηεο ηξνκνθξάηεζεο ή αθφκα θαη ηεο εμφλησζεο κειψλ άιισλ ειιεληθψλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ (φπσο π.ρ. ηνπ ΔΓΔ, ηεο ΔΚΚΑ θαη ηεο ΠΑΟ). Η πιήξεο δηάξξεμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ θαη ησλ ππφινηπσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ έκειιε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1943 λα ιάβεη ηε κνξθή έλνπιεο κεηαμχ ηνπο αλακέηξεζεο: ε πξψηε θάζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ήηαλ πηα γεγνλφο. Δπηβεβαηψλνληαο ηελ απνθαζηζηηθή ζεκαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, νη νπνίεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπλπθαίλνληαλ κε ηελ ηδενινγηθή απέρζεηα έλαληη ηνπ θνκκνπληζκνχ, ε βξεηαληθή πιεπξά επέιεμε λα εληζρχζεη ηνλ ΔΓΔ ζηε ζχγθξνπζε κε ην ΔΑΜ/ΔΛΑ, απνζθνπψληαο πξνθαλψο ζηε δεκηνπξγία ελφο φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξνπ αλαρψκαηνο απέλαληη ζηε δηαθαηλφκελε θνκκνπληζηηθή πιεκκπξίδα. Η ζχλαςε αλαθσρήο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1944, βάζεη ηεο νπνίαο νη αληηκαρφκελνη δεζκεχνληαλ λα δηαθφςνπλ ηηο αςηκαρίεο, απνθφξηηζε κφλα πξνζσξηλά ηελ έληαζε, θαζψο πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ έηνπο ε θαηάζηαζε ζα δηνιίζζαηλε θαη πάιη πξνο ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο θίια πξνζθείκελεο πξνο ην ΚΚΔ δπλάκεηο θαη ζε εθείλεο πνπ αληηζηξαηεχνληαλ ην ΔΑΜ/ΔΛΑ. ην κεηαμχ, ε επλντθή γηα ηνπο πκκάρνπο ηξνπή ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είρε ζέζεη θαη πάιη δπλακηθά επί ηάπεηνο ηα ζηξαηεγηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην κειινληηθφ θαζεζηψο ηεο Διιάδαο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1944, φηαλ πιένλ ε ηχρε ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηα Βαιθάληα, είρε πιένλ θξηζεί θαη ε απνρψξεζή ηνπο ήηαλ απιψο ζέκα ρξφλνπ, νη Βξεηαλνί ηζχλνληεο ήηαλ ινγηθφ λα ελδηαθέξνληαη πξσηίζησο γηα ηε κεηαπνιεκηθή ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ, ε νπνία ζα απέβαηλε πξνο φθεινο ηεο Βξεηαλίαο κφλν ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί ε λνκή ηεο εμνπζίαο ζηελ απειεπζεξσκέλε Διιάδα. Δίλαη, άιισζηε, ελδεηθηηθφ ηνπ βξεηαληθνχ ελδηαθέξνληνο φηη ήδε απφ ηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 1944 ην Λνλδίλν είρε ζπεχζεη λα θαηαιήμεη ζε κία πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία κε ηε Μφζρα γηα ηηο ζθαίξεο επηξξνήο ζηα Βαιθάληα, βάζεη ηεο νπνίαο, ζε αληάιιαγκα ηεο 1 πλνιηθφηεξα γηα ηε βξεηαληθή πνιηηηθή έλαληη ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο βι. Prokopis Papastratis, British policy towards Greece during the Second World War, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 3

4 αλαγλψξηζεο ηεο ζνβηεηηθήο εγεκνλίαο ζηε Ρνπκαλία, εμαζθαιηδφηαλ ε βξεηαληθή πξσηνθαζεδξία ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα 2 : «Οη Ρψζνη», ηφληδε ζηηο 11 Ινπλίνπ 1944 ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο Οπίλζηνλ Σζψξηζηι απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ πξφεδξν ησλ ΗΠΑ Φξάλθιηλ Ρνχδβειη, «είλαη έηνηκνη λα καο επηηξέςνπλ λα ιάβνπκε ην πξνβάδηζκα ζηηο ειιεληθέο ππνζέζεηο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ην ΔΑΜ [ ] κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηηο εζληθέο δπλάκεηο ηεο Διιάδαο» 3. Η πξνθαηαξθηηθή βξεηαλνζνβηεηηθή ζπκθσλία επηβεβαηψζεθε ηηο παξακνλέο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Αζήλαο κέζσ ηεο ζπλνκνιφγεζεο ηεο επίζεο δηκεξνχο πκθσλίαο ηεο Μφζραο (πην γλσζηήο σο πκθσλίαο ησλ Πνζνζηψλ) θαη κάιηζηα έπεηηα απφ ζπλελλφεζε ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν κεηαμχ ησλ Οπίλζηνλ Σζψξηζηι θαη Ισζήθ ηάιηλ. Η αλαγλψξηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ηεο βξεηαληθήο πξσηνθαζεδξίαο ζηε ξχζκηζε ησλ ειιεληθψλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ, ζε αληάιιαγκα αληίζηνηρσλ «παξαρσξήζεσλ» ηνπ Λνλδίλνπ πξνο φθεινο ηεο Μφζραο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, πξνδηέγξαθε ηε ζηάζε ηεο ζνβηεηηθήο εγεζίαο ζε κία ελδερφκελε αλακέηξεζε ζηελ, απειεπζεξσκέλε πιένλ, Διιάδα. Η ελ ιφγσ πκθσλία, εμάιινπ, ππήξμε κία επηπιένλ απηή απφδεημε ηεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο πνπ απέδηδαλ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ: νη Βξεηαλνί ελδηαθέξνληαλ πξσηίζησο γηα ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δηθή ηνπο ζθαίξα πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ελψ νη νβηεηηθνί απέδηδαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν ησλ θξαηψλ ηεο βαιθαληθήο ελδνρψξαο κε ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε ηεο ζνβηεηηθήο αζθάιεηαο 4. Όηαλ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1944 ε ακνηβαία θαρππνςία αλάκεζα αθελφο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη ζηηο αζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ηε ζηήξηδαλ, θαη αθεηέξνπ ζηελ εγεζία θαη ζηα κέιε ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ, ζα θιηκαθσλφηαλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο έλνπιεο αλακέηξεζεο, νη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Μφζραο, φπσο απηέο είραλ απνηππσζεί ζηε πκθσλία ησλ Πνζνζηψλ, ζα απνδεηθλχνληαλ ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζχγθξνπζεο. Οη Βξεηαλνί επέιεμαλ λα εληζρχζνπλ κε θάζε δηαζέζηκν κέζν ηηο ειιεληθέο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο πνπ 2 Βι. Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1944, vol. V (Washington: United States Government Printing Office, 1965), ζζ ην ίδην, ζ Γηα ηε πκθσλία ησλ Πνζνζηψλ βι. κεηαμχ άιισλ Panos Tsakaloyiannis, The Moscow Puzzle, Journal of Contemporary History, 21(1) (1986), ζζ

5 κάρνληαλ ζηελ Αζήλα ελαληίνλ ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ, ελψ αληίζεηα νη νβηεηηθνί απέθπγαλ ηελ παξακηθξή εκπινθή, φρη κφλν ζηξαηησηηθή, αιιά θαη πνιηηηθή, αθήλνληαο ηελ εγεζία ηνπ ΚΚΔ λα ζεθψζεη κφλε ηεο ην βάξνο ηνπ έλνπινπ αγψλα.: εάλ ην ΔΑΜ επηθξαηνχζε, ηφηε ε νβηεηηθή Έλσζε ζα απνθηνχζε απνθαζηζηηθή επηξξνή ζε κία ρψξα ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ίδηα, θαζψο ζα ηεο επέηξεπε λα απνθηήζεη ηελ πνιππφζεηε πξφζβαζε ζηα ζεξκά χδαηα ηεο Μεζνγείνπ εάλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ΔΑΜ απνηχγραλε ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηφηε ε βξεηαληθή παξέκβαζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνχλ αλάινγεο ζνβηεηηθέο ελέξγεηεο ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Η ςπρξή ζηάζκηζε ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ είρε επηθξαηήζεη ηεο φπνηαο ηδενινγηθήο ζπλάθεηαο, πξνδηαγξάθνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα: ην ΔΑΜ εηηήζεθε ζηε κάρε ηεο Αζήλαο θαη αλαγθάζηεθε λα ππνγξάςεη ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, απνδερφκελν ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ. Οη κήλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηε ζπλνκνιφγεζε ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο δελ ππήξμαλ ε απαξρή κίαο πεξηφδνπ εζληθήο ζπκθηιίσζεο, αιιά αληίζεηα απιψο ην δηάιεηκκα κέρξη ηελ επαλέλαξμε ηεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο 5. Οη δχν αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο είραλ πιένλ απνθξπζηαιισζεί ηδενινγηθά: απφ ηε κηα πιεπξά νη πξνζθείκελνη ζην ΔΑΜ θαη θαη επέθηαζε ζην ΚΚΔ, θαη απφ ηελ άιιε φινη φζνη αληηηίζελην ζηελ πξννπηηθή εγθαζίδξπζεο ελφο θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα. Μέζα ζε ζπλζήθεο πνιηηηθήο πφισζεο, δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ηνπ παξειζφληνο αλαηξέπνληαλ ζην βσκφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλνχ ερζξνχ: έηζη, π.ρ., βεληδειηθνί θαη αληηβεληδειηθνί ζπλέπξαηηαλ ελαληίνλ ηεο απεηιήο αλαηξνπήο ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ αληηπξνζψπεπε ην ΔΑΜ, αθήλνληαο θαηά κέξνπο ην αβπζζαιέν κίζνο ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ 6 αληίζηνηρα, ην ππέξ ηεο κνλαξρίαο απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηεο 1 εο επηεκβξίνπ 1946 επηβεβαίσλε ηελ ηάζε ζπζπείξσζεο ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ γχξσ απφ νπνηνλδήπνηε παξάγνληα εηθαδφηαλ φηη κπνξνχζε λα αλαραηηίζεη ηνλ θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο αληηπαξάζεζεο κνηξαία πξνζδηφξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ηελ αλαδήηεζε δηεζλψλ εξεηζκάησλ ζην δξφκν γηα ηελ ηειηθή επηθξάηεζε: ε εγεζία ηνπ 5 Γηα ηελ πεξίνδν απηή κε εηδηθή αλαθνξά ζην ξφιν ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα βι. αλαιπηηθφηεξα Heinz Richter, Η επέμβαζε ηων Άγγλων ζηεν Ελλάδα: από ηε Βάρκιδα ζηον εμθύλιο πόλεμο, Φεβροσάριος 1945 Αύγοσζηος 1946 (Αζήλα: Δζηία, 1997). 6 Γηα ηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ βι. αλαιπηηθφηεξα George Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece ( ) (Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1983). 5

6 ΚΚΔ ήηαλ αζθαιψο αλακελφκελν λα ζηξαθεί γηα ππνζηήξημε πξνο ηελ πιεπξά ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (έζησ θη αλ ε νβηεηηθή Έλσζε εμαθνινπζνχζε λα εκθαλίδεηαη επηθπιαθηηθή), ελψ αληίζεηα ε θπβεξλεηηθή πιεπξά δελ κπνξνχζε παξά λα ζηξαθεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ κεγάισλ δπηηθψλ δπλάκεσλ αξρηθά ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη αξγφηεξα ησλ ΗΠΑ. Η δηνιίζζεζε ηεο Διιάδαο πξνο ηνλ αλνηρηφ εκθχιην πφιεκν έιαβε ραξαθηήξα ακεηάθιεην φηαλ ην ΚΚΔ αλαθνίλσζε ηελ απφθαζή ηνπ λα απφζρεη απφ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 31 εο Μαξηίνπ Η ζπλέρηζε θαη ε πεξαηηέξσ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δηψμεσλ εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ θνκκνπληζηψλ επηβάξπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην ήδε εμαηξεηηθά ηεηακέλν θιίκα, σζψληαο ηειηθά ηελ θαηάζηαζε ζηα άθξα. Ήδε, ε ηδενινγηθή θφξηηζε έκνηαδε λα απνθιείεη πιένλ ηελ πηζαλφηεηα νπνηνπδήπνηε ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1946 νη θνκκνπληζηέο αλαθνίλσζαλ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιάδαο (ΓΔ), γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά επηζεκνπνίεζε ηελ έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ. Η γελίθεπζε, εμάιινπ, ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θαη ζε εθείλεο ΓΔ πνιχ γξήγνξα αλέδεημε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ, θαζψο ε δξάζε ησλ καρεηψλ ηνπ ΓΔ εληζρπφηαλ απφ ηα φκνξα πξνο ηελ Διιάδα θνκκνπληζηηθά θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1946 πξνζέθπγε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ, επηθαινχκελε ηελ απεηιή πνπ ζπληζηνχζε ε ζπλέρηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ ειιεληθή αζθάιεηα θαη εδαθηθή αθεξαηφηεηα. Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο λα ζπζηήζεη εηδηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπκβάλησλ ζηα βφξεηα ειιεληθά ζχλνξα απνθάιππηε γηα αθφκα κία θνξά ηελ απξνζπκία ηεο Μφζραο, ε νπνία δελ πξνέβαιε βέην ελαληίνλ ηεο απφθαζεο, λα ππνζηεξίμεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο δπλάκεηο ηνπ ΓΔ. Η απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο, σζηφζν, κνινλφηη απνηεινχζε κία δηπισκαηηθή επηηπρία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, θάζε άιιν παξά αξθνχζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ επηθξάηεζε ηεο αζηηθήο εηο βάξνο ηεο θνκκνπληζηηθήο παξάηαμεο. Η ίδηα, εμάιινπ, ε ζπλέρηζε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά θχξην ιφγν ζηνπο δχζβαηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Διιάδαο, ζα απνθάιππηε πνιχ ζχληνκα φρη κφλν ηελ αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα αληηκεησπίζεη κφλε ηεο ηελ θνκκνπληζηηθή πξφθιεζε, αιιά θαη εθείλε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο λα ζεθψζεη ην βάξνο ηεο ελίζρπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ ζε κία νινέλα θιηκαθνχκελε, απφ ζηξαηησηηθή άπνςε, αλακέηξεζε. 6

7 ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1947 ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ελεκέξσζε επίζεκα ηηο ΗΠΑ φηη αδπλαηνχζε λα ζπλερίζεη ηελ απνζηνιή βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα κεηά ηελ 31 ε Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, σζψληαο νπζηαζηηθά ηελ Οπάζηλγθηνλ λα αλαιάβεη εθείλε ην ξφιν ηεο πξνζηάηηδαο ηεο Αζήλαο. Πξάγκαηη, ζηηο 12 Μαξηίνπ 1947 ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Υάξξπ Σξνχκαλ αλαθνίλσζε ζην Κνγθξέζν ησλ ΗΠΑ ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ λα παξάζρεη 300 εθαηνκκχξηα δνιάξηα σο νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ελίζρπζε πξνο ηελ Διιάδα γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο. Σν ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηνπ Γφγκαηνο Σξνχκαλ ήηαλ απφιπηα ζαθέο θαη πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά απφ ηνλ ίδην ηνλ εκπλεπζηή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ζπλεδξίαζεο ηνπ Κνγθξέζνπ: ζρεδφλ φια ηα έζλε ηνπ θφζκνπ είραλ νπζηαζηηθά λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δσήο, ηεο ειεπζεξίαο κέζσ ηεο επηθξάηεζεο ηεο βνχιεζεο ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηεο θαηαπίεζεο ιφγσ ηεο βίαηεο θαηίζρπζεο ηεο κεηνςεθίαο ζε απηφ ην πιαίζην, ε πνιηηηθή ησλ ΗΠΑ δελ κπνξνχζε λα είλαη άιιε απφ ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ ειεχζεξσλ ιαψλ πνπ αγσλίδνληαλ ελάληηα ζηελ πξνζπάζεηα ππνηαγήο ηνπο απφ έλνπιεο κεηνςεθίεο ή απφ εμσηεξηθέο πηέζεηο 7. Η δηαηχπσζε ηνπ Γφγκαηνο Σξνχκαλ, ην νπνίν ζεκαηνδφηεζε ηε κεηαηφπηζε ηεο Διιάδαο απφ ηε βξεηαληθή ζηελ ακεξηθαληθή ζθαίξα επηξξνήο, απνηχπσλε αλάγιπθα ηελ αιιειεπίδξαζε ζηξαηεγηθήο θαη ηδενινγίαο. ηηο ζπλζήθεο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ν θφβνο ηεο θνκκνπληζηηθήο επέθηαζεο σζνχζε ηηο ΗΠΑ λα απνηξέςνπλ κε θάζε κέζν ηελ εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηνλ αληίπαιν: θαηά ζπλέπεηα, ε ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ ήηαλ απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα θαηηζρχζνπλ ησλ θνκκνπληζηψλ ζηνλ εκθχιην πφιεκν θαη λα εμαζθαιηζζεί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηβίσζε ελφο θηινδπηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα, ε απφθαζε ηεο Οπάζηλγθηνλ λα εκπιαθεί ζηελ ειιεληθή εκθχιηα αλακέηξεζε πξνζδηνξηδφηαλ θαη απφ ηελ απέρζεηα ησλ Ακεξηθάλσλ πξνο ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ηε ζπλαθφινπζε πξνηίκεζή ηνπο πξνο θαζεζηψηα πνπ έηεηλαλ λα ελζηεξλίδνληαη ηηο βαζηθέο αμίεο ησλ θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε ζηξαηεγηθή θαη ε ηδενινγηθή πηπρή ηνπ Γφγκαηνο Σξνχκαλ ιεηηνπξγνχζαλ σο έλα είδνο αλαηξνθνδνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο: νη ζηξαηεγηθέο αλεζπρίεο ησλ ΗΠΑ επέηεηλαλ ηνλ ηδενινγηθφ θφβν έλαληη ηνπ θνκκνπληζκνχ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε απφιπηε αληίζεζε ησλ Ακεξηθάλσλ ηζπλφλησλ απέλαληη ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία ελίζρπε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο αλεζπρίεο θ.ν.θ. 7 Γηα ην Γφγκα Σξνχκαλ βι. κεηαμχ άιισλ Howard Jones, A new kind of war : America s global strategy and the Truman Doctrine in Greece (New York: Oxford University Press, 1989). 7

8 ε θάζε πεξίπησζε, ε ελεξγή αλάκημε ησλ ΗΠΑ ζηνλ ειιεληθφ εκθχιην πφιεκν ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηειηθή ηνπ έθβαζε. Η νινέλα απμαλφκελε ξνή ακεξηθαληθήο νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζπλέηεηλε απνθαζηζηηθά ζηε ζηαδηαθή επηθξάηεζή ηεο ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ηνπ ΓΔ. ηελ πην θξίζηκε, εμάιινπ, ζηηγκή ηεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο, κία άιιε δηεζλήο εμέιημε έκειιε λα θαηαθέξεη έλα ζπληξηπηηθφ πιήγκα εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ θνκκνπληζηψλ: ε ξήμε Σίην ηάιηλ, ε νπνία ην θαινθαίξη ηνπ 1948 νδήγεζε ζηελ απνπνκπή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απφ ηελ Κνκηλθφξκ, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ηεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηνπγθνζιαβηθήο βνήζεηαο πξνο ηνλ ΓΔ θαη ην θαινθαίξη ηνπ επφκελνπ έηνπο ην θιείζηκν ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ ζπλφξσλ γηα ηνπο Έιιελεο αληάξηεο. Τπφ ην βάξνο ηεο αλσηεξφηεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο απνζηέξεζεο ηνπ ΓΔ απφ ηε γηνπγθνζιαβηθή ππνζηήξημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ζχκπηπμεο θαη αλαζχληαμεο ζην αζθαιέο γηνπγθνζιαβηθφ έδαθνο, ε ηχρε ησλ Διιήλσλ θνκκνπληζηψλ ζηα βνπλά ηεο βφξεηαο Διιάδαο ήηαλ πηα πξνδηαγξακκέλε: ζην ηέινο Απγνχζηνπ ηνπ 1949 ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα ηνπ ΓΔ εηηήζεθαλ ζην Γξάκκν θαη ζην Βίηζη, αλαγθαδφκελα λα ππνρσξήζνπλ ζηελ Αιβαλία. ηελ πξψηε έλνπιε αληηπαξάζεζε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη δπλάκεηο πνπ πξφζθεηλην ηδενινγηθά ζηνλ δπηηθφ θφζκνπ είραλ επηθξαηήζεη αληίζηνηρσλ θνκκνπληζηηθψλ. Απνηειψληαο επηκέξνπο πεξηζηαηηθφ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ν ειιεληθφο εκθχιηνο πφιεκνο επεξεάζηεθε αιιά θαη επεξέαζε ηηο εμαηξεηηθά ξεπζηέο θαη επκεηάβιεηεο δηεζλείο ηζνξξνπίεο ηεο επνρήο. ε κία εμαηξεηηθά πνισκέλε απφ ηδενινγηθή άπνςε φπσο ν Φπρξφο Πφιεκνο, θάζε επηηπρία ηνπ ελφο ζπλαζπηζκνχ ζρεδφλ κνηξαία θαηαγξαθφηαλ σο απνηπρία ηνπ αληίπαινπ θαη αληίζηξνθα. ε απηφ ην παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, ν ειιεληθφο εκθχιηνο πφιεκνο ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, νη νπνίεο ζα παξέκελαλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Η Διιάδα απνηέιεζε πξνπχξγην ηεο Γχζεο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δηαηεξψληαο ηδηαίηεξα ζηελνχο δεζκνχο κε ηηο ΗΠΑ, αλ θαη αξγφηεξα ε αλζεθηηθφηεηα απηήο ηεο εηδηθήο ζρέζε δνθηκάζηεθε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ζθιεξά. Ληγφηεξν απφ ηξία ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ, ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ επηβεβαίσζε κε ηξφπν θαηεγνξεκαηηθφ ηνλ δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ιχζε ζην ηδηαίηεξα πηεζηηθφ 8

9 πξφβιεκα αζθάιεηαο πνπ αληηκεηψπηδε ε Αζήλα ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ εμαθνινπζεηηθά ηεο αζθνχζαλ νη βφξεηνη γείηνλέο ηεο. 9

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Μαλφιεο Κνχκαο Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ηάιηλ θέξεηαη λα εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Σδίιαο φηη «ηνχηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Λπθνχξγνο Κνπξθνπβέιαο O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Ο ραξαθηήξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ σο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεζνπνιεκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων 1 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων ηελ εηζήγεζε απηή ζα ππνζηεξίμσ φηη ηα αίηηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ήηαλ πξψηηζηα ζηξαηεγηθά,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ.

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ. Κπξηαθή 25 επηέκβξε 2011 2 ει. ΔΝΘΔΣΖ ΔΚΓΟΖ: "ηα 70 ρξφληα απν ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ" ΗΣΟΡΗΑ ηα 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ ηηο 27 ηνπ επηέκβξε ζπκπιεξψλνληαη 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ, ηνπ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Βάτνο Καινγξεάο Ειζαγωγή: Η έννοια ηηρ εθνικοθποζύνηρ Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο» εηζήρζεζαλ ζηελ πνιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα