Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ"

Transcript

1 Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ, καὶ τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἐκ γ, μετανοίας γ καὶ εὐθὺς χῦμα ἀναγινώσκουμε τοὺς ψαλμούς: ψαλμὸς δ Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἱσήκουσάς μου ὁ ψαλμός Ϟ Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με καὶ ὁ ψαλμὸς ιβ Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος Εἶτα Δόξα, καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεὸς ἐκ γ, μετανοίας γ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν καὶ τοὺς ψαλμούς: ψαλμὸς κδ Πρὸς σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου ὁ ψαλμὸς λ Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα καὶ ὁ 90 ος ψαλμὸς Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, μεθ οὓς Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα κτλ. ἐκ γ, μετανοίας γ. Εἶτα τὸ Μεθ ἠμῶν ὁ Θεός χύμα καὶ ἄνευ μέλους, καὶ μετ αὐτὸ χύμα ὠσάυτως τὰ τροπάρια Τὴν ἡμέραν διελθών Δόξα Τὴν ἡμέραν παρελθών Καὶ νῦν Τὴν ἡμέραν διαβὰς Εἶτα χῦμα τοὺς στίχους Ἡ ἀσώματος φύσις τὰ Χερουβίμ Καὶ εὐθὺς χθαμαλὴ τῇ φωνῇ τὸ Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν Μεθ ὃ ὠσαύτως χύμα τοὺς στίχους Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ὧν ὁ μὲν πρῶτος καὶ ὁ πρωτελευταῖος τρισσεύεται, οἱ δὲ λοιποὶ δευτερούνται, πλὴν τοῦ τελευταίου ἅπαξ μόνον λεγομένου. Εἶτα, τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν..ὅτι σοῦ ἐστιν Καὶ χῦμα τὰ τροπάρια Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου Δόξα Ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου Καὶ νῦν Ὅτι οὒκ ἔχομεν παρρησίαν Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν Εἶτα τὴν εὐχὴν Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ, μετανοίας γ καὶ οἱ ψαλμοὶ, ν Ἐλέησόν με ὁ Θεός καὶ ρα Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου καὶ ἡ εὐχὴ Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἠμῶν Τὸ τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριὰς

2 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2 κτλ. καὶ μετὰ τὸ Ὅτι σοῦ ἐστι χῦμα τὰ τροπάρια Ἐλέησον ἡμᾶς Δόξα Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς Καὶ νῦν Τῆς εὐσπλαχνίας τὴν πύλην Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν Καὶ ἡ εὐχὴ Δεσπότα Θεὲ Πάτερ παντοκράτορ Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τους ψαλμοὺς, ξθ Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες ρμβ Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα χῦμα τὴν μικρὰν Δοξολογίαν. Μεθ ἣν ψάλλομεν τὸν κανόνα τῆς Θεοτόκου κατ ἦχον καὶ ἡμέραν (ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου). Μετὰ δὲ τὴν συμπληρῶσιν αὐτοῦ, τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς Πάτερ ἠμῶν Ὅτι σοῦ ἐστι Καὶ τὸ τροπάριον Κύριε τῶν δυνάμεων ἑπτάκις χῦμα μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα, Δόξα τῷ Πατρί Κύριε εἰ μὴ τοὺς ἁγίους σοῦ Καὶ νῦν Πολλὰ τὰ πλήθη Παναγία Θεοτόκε Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου πάντα χῦμα. Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Ὁ Θεὸς οἰκειρῆσαι ἡμᾶς καὶ ποιοῦμεν τὰς γ μεγάλας μετανοίας, λέγοντες καθ ἑαυτοὺς καὶ ἔνα στίχον τῆς εὐχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ Κύριε καὶ δεσπότα τῆς ζωῆς μου εἶτα τὰς ιβ μικράς, καὶ πάλιν μετάνοιαν μεγάλην, καὶ τὸν τελευταῖον στίχον τῆς εὐχῆς. Μετὰ δὲ τὴν τελευταίαν μετάνοιαν, τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς Πάτερ ἠμῶν Ὅτι σοῦ ἐστι Κύριε ἐλέησον ιβ καὶ τὰς εὐχὰς Ἄσπιλε ἀμόλυντε Καὶ δὸς ἡμῖν Δεσπότα Ὑπερένδοξε ἀειπάρθενε Ἡ ἐλπίς μου ὁ πατήρ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου Δόξα, καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Ὁ ἱερεὺς πρὸ τῶν βασιλικῶν πυλῶν ἐκφωνεῖ Εἰρήνη πᾶσι. Ὁ χορὸς Καὶ τῷ πνεύματί σου. Ὁ ἱερεὺς Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε. Ὁ χορός Σοὶ Κύριε. Καὶ ἡμῶν κεκλιμένων λέγει εὐθὺς Δεσπότα πολυέλεε Εἰθ οὕτω αἰτεῖται καὶ λαμβάνεται ὑπ ἀλλήλων ἡ συγχώρησις. Ὁ δὲ ἱερεὺς λέγει τὸ Εὐθώμεθα καὶ τὰς λοιπὰς αἰτήσεις τῆς ἐκτενοῦς δεήσεως καὶ εἶτα τὸ Δι εὐχῶν... Καὶ οὕτως ἀπερχόμεθα ἐν τοῖς κελλίοις ἠμῶν ἢ ἐν τοῖς οἰκείοις ἡμῶν, ἔνθα λέγομεν καὶ τὴν εὐχὴν Τοῖς μισοῦσιν καὶ ἀδικοῦσιν ἡμᾶς

3 3 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ μεγάλου ἀποδείπνου τελεῖται ἐν τῷ νάρθηκι. Β. Εἰς ἑκάστην Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην καὶ Πέμπτην Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ, καὶ τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἐκ γ, μετανοίας γ καὶ εὐθὺς χῦμα ἀναγινώσκουμε τοὺς ψαλμούς: ψαλμὸς δ Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἱσήκουσάς μου ὁ ψαλμός Ϟ Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με καὶ ὁ ψαλμὸς ιβ Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος Εἶτα Δόξα, καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεὸς ἐκ γ, μετανοίας γ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν καὶ τοὺς ψαλμούς: ψαλμὸς κδ Πρὸς σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου ὁ ψαλμὸς λ Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα καὶ ὁ 90 ος ψαλμὸς Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, μεθ οὓς Δόξα, καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα κτλ. ἐκ γ, μετανοίας γ. Εἶτα ψάλλομεν τοὺς στίχους Μεθ ἠμῶν ὁ Θεός ἐξ ἑκατέρου τῶν χορῶν ἐναλλὰξ ἀργῶς καὶ μεγαλοφώνως, εἰς ἦχον πλ.β, ἐπιλέγοντες μεθ ἕκαστον στίχον τὸ Ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, ὠσάυτως καὶ εἰς τὸ Δόξα καὶ εἰς τὸ Καὶ νῦν Ἄρχεται δὲ αὐτῶν ὁ δεξιὸς χορός. Καὶ συμπληρωθέντων πάντων, λέγει πάλιν ὁ δεξιὸς ἀργότερον τὸν πρῶτον στίχον ὅλον Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεὸς. Καὶ εὐθὺς χῦμα καὶ ἄνευ μέλους, τὰ τροπάρια Τὴν ἡμέραν διελθών Δόξα Τὴν ἡμέραν παρελθών Καὶ νῦν Τὴν ἡμέραν διαβὰς Καὶ εἶτα ἀρχομένου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ, ψάλλονται οἱ στίχοι Ἡ ἀσώματος φύσις τὰ Χερουβίμ ἐναλλὰξ ὑπ ἀμφοτέρων τῶν χορῶν, ἅπαξ ἕκαστος. Τὸν δὲ τελευταῖον στίχον Ἅγιε, ἅγιε, ἅγιε, τρισάγιε Κύριε, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν, λέγει ὁ ἀριστερὸς χορὸς χῦμα. Καὶ εὐθὺς ὁ πρωεστὼς χθαμαλὴ τῇ φωνῇ τὸ Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν Εἶτα ἄρχεται ὁ ἀριστερὸς χορὸς τοῦ στίχου Παναγία Δεσποινα Θεοτόκε ὅπερ καὶ τρισσεύεται οἱ δὲ λοιποὶ στίχοι δευτεροῦνται μετὰ δὲ τὸ Ὅσιοι θεοφόροι πατέρες ἠμῶν,ψάλλεται ἐκ β ὁ στίχος τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς ἢ τοῦ ναοῦ εἶτα τὸ Ἡ ἀήττητος καὶ ἀκατάλυτος δίς,

4 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 4 μεθ ὃν τὸ Ὁ Θεὸς ἱλάσθητι ἠμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, ἐκ τρίτου καὶ ἔσχατον ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ Ἐλέησον ἡμᾶς, ἅπαξ. Ποιοῦμεν δὲ ἐν ἑκάστῳ τῶν στίχων ἀνὰ μίαν μικρὰν μετάνοιαν, πλὴν τοῦ τελευταίου. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης τρισάγιον, χωρὶς μετανοιῶν. Παναγία τριάς Πάτερ ἠμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Μεθ ὅ, τῇ μὲν Δευτέρᾳ ἑσπέρας καὶ τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, ἀναγινώσκει ὁ ἀναγνώστης χύμα τὰ τροπάρια Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου Δόξα Ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου Καὶ νῦν Ὅτι οὒκ ἔχομεν παῤῥησίαν Τῇ δὲ Τρίτῃ ἑσπέρας, καὶ τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας, ἀντ αὐτῶν λέγει ταύτα: Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν μου Στίχος Εἴπλεψον ἐπ ἐμέ Ὡς φοβερὰ ἡ κρίσις σου Δόξα Δάκρυά μοι δὸς ὁ Θεός Καὶ νῦν Τὴν ἀκαταίσχυντον Εἶτα τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν Εἶτα τὴν εὐχὴν Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ, μετανοίας γ καὶ οἱ ψαλμοὶ, ν Ἐλέησόν με ὁ Θεός καὶ ρα Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου καὶ ἡ εὐχὴ Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἠμῶν Τὸ τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριὰς κτλ. καὶ μετὰ τὸ Ὅτι σοῦ ἐστι Καὶ ἀρχομένου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ, ψάλλομεν τὰ τροπάρια Ἐλέησον ἡμᾶς Δόξα Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς Καὶ νῦν Τῆς εὐσπλαχνίας τὴν πύλην Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν Καὶ ἡ εὐχὴ Δεσπότα Θεὲ Πάτερ παντοκράτορ Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τους ψαλμοὺς, ξθ Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες ρμβ Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα χῦμα τὴν μικρὰν Δοξολογίαν. Εἶτα ψάλλεται ὁ κανὼν τῆς ἡμέρας, ὅστις ἐστὶν ὁ ἑξῆς: α. Τῇ Δευτέρᾳ, Τρίτῃ, Τετάρτῃ καὶ Πέμπτῃ τῆς Α ἑβδομάδας τῶν Νηστειῶν εἰς τὸ ἀποδεῖπνον, ψάλλομεν τὸν μέγα κανόνα Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς τέσσερα τμήματα, ἀνὰ ἓν τμῆμα καθ ἑκάστην ἑσπέραν, μετὰ τῶν εἱρμῶν ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ καὶ τοὺς μὲν εἱρμοὺς λέγομεν ἄνευ στίχου, εἰς δὲ τὰ τροπάρια λέγομεν τὸν στίχον Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς ἐλέησόν με, ποιοῦντες ἐν ἑκάστῳ καὶ γ μικρὰς μετανοίας πρὸ τοῦ τρια-

5 5 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ δικοὺ ἑκάστης ᾠδῆς λέγομεν Δόξα, πρὸ δὲ τοῦ θεοτοκίου τὸ Καὶ νῦν. Ἀφ ἕκτης ᾠδῆς, ψάλλει ὁ δεξιὸς χορὸς ἀργῶς τὸ κοντάκιον Ψυχή μου, ψυχή μου Μετὰ δὲ τὴν συμπληρῶσιν τῆς θ ᾠδῆς, ψάλλει τὸν εἱρμὸν αὐτῆς Ἀσπόρου συλλήψεως ἀργὼς. β. Ἀπὸ δὲ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἑσπέρας μέχρι τῆς Πέμπτης πρὸ τοῦ Λαζάρου ἑσπέρας, καθ ἑκάστην εἰς τὰ ἀποδεῖπνα, ψάλλομεν τὸν κανόνα τοῦ Θεοτοκαρίου (ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου), καὶ σὺν αὐτῷ ψάλλεται καὶ ἀνὰ εἷς κανὼν τοῦ Μηναίου οἱ ἀπὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα συμπίπτοντες. Προηγεῖται δὲ ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου εἰς δ τροπάρια καὶ ἕπεται ἡ ὁμώνυμος ᾠδὴ τοῦ ἁγίου εἰς δ τροπάρια. Ἀπὸ γ ᾠδῆς, κάθισμα τοῦ Μηναίου, ἅπαξ. Ἀφ ἕκτης, κάθισμα τοῦ Θεοτοκαρίου. Καὶ μετὰ τὴν θ ᾠδήν, τὰ δ προσόμοια τῆς Θεοτόκου, εἶτα τὰ γ τοῦ Μηναίου καὶ τὸ θεοτοκίον αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ συμπληρωθῶσιν οἱ κανόνες τοῦ Μηναίου, λέγονται μόνοι οἱ τῆς Θεοτόκου, ὡς σύνηθες. Μετὰ δὲ τὴν συμπληρῶσιν τοῦ κανόνος, τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς Πάτερ ἠμῶν Ὅτι σοῦ ἐστι Καὶ ἀρχομένου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ ψάλλεται μεγαλοφώνως καὶ ἀργὼς εἰς ἦχον πλ.β τὸ τροπάριον Κύριε τῶν δυνάμεων ἑξάκις, μετὰ τῶν πέντε στίχων αὐτοῦ, ἐναλλὰξ ὑπ ἀμφοτέρων τῶν χορῶν. Εἶτα ὁ δεξιὸς χορὸς λέγει Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, ὁ ἀριστερὸς χορὸς Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ ψάλλει ὁ δεξιὸς χορὸς ἀργότερον τὸ Κύριε τῶν δυνάμεων μεθ ἠμῶν γενοῦ ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν καὶ ὁ ἀριστερὸς τὸ τέλος Κύριε τῶν δυνάμεων ἐλέησον ἠμᾶς. Εἶτα ἀναγινώσκεται χῦμα τὸ Δόξα τῷ Πατρί Κύριε εἰ μὴ τοὺς ἁγίους σοῦ Καὶ νῦν Πολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν καὶ εἶτα ὁ μὲν δεξιὸς χορὸς ψάλλει ἀργὼς τὸ Παναγία Θεοτόκε, ὁ δὲ ἀριστερὸς ὠσάυτως ἀργὼς τὸ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου.ὁ ἀναγνώστης τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Ὁ Θεὸς οἰκειρῆσαι ἡμᾶς καὶ ποιοῦμεν τὰς γ με-

6 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 6 γάλας μετανοίας, λέγοντες καθ ἑαυτοὺς καὶ ἔνα στίχον τῆς εὐχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ Κύριε καὶ δεσπότα τῆς ζωῆς μου εἶτα τὰς ιβ μικράς, καὶ πάλιν μετάνοιαν μεγάλην, καὶ τὸν τελευταῖον στίχον τῆς εὐχῆς. Μετὰ δὲ τὴν τελευταίαν μετάνοιαν, τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστνιν Κύριε ἐλέησον ιβ καὶ τὰς εὐχὰς Ἄσπιλε ἀμόλυντε Καὶ δὸς ἡμῖν Δεσπότα Ὑπερένδοξε ἀειπάρθενε Ἡ ἐλπίς μου ὁ πατήρ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου Δόξα, καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Ὁ ἱερεὺς πρὸ τῶν βασιλικῶν πυλῶν ἐκφωνεῖ Εἰρήνη πᾶσι. Ὁ χορὸς Καὶ τῷ πνεύματί σου. Ὁ ἱερεὺς Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε. Ὁ χορός Σοὶ Κύριε. Καὶ ἡμῶν κεκλιμένων λέγει εὐθὺς Δεσπότα πολύέλεε Εἶτα στρεφόμενος πρὸς ἀνατολὰς λέγει τό Εὐθώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ τὰς λοιπὰς αἰτήσεις τῆς ἐκτενοῦς δεήσεως. Μεθ ὃ κλινόντων πάντων τὰς κεφαλὰς μέχρι ἐδάφους, κατέρχεται ὁ ἱερεὺς τῶν βαθμίδων καὶ προχωρεῖ μέχρι τῶν βασιλικῶν πυλῶν εὐλόγων, καὶ εἶτα ἐπανέρχεται πάλιν πρὸ τῶν ἁγίων θυρῶν γινομένης δὲ τῆς συγχωρήσεως ταύτης, ψάλλει ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ Πάντων προστατεύεις ἀγαθή τῇ Δευτέρᾳ καὶ Τετάρτῃ ἑσπέρας τῇ δὲ Τρίτῃ ἑσπέρας καὶ Πέμπτῃ, ἀντ αὐτοῦ ψάλλει τὸ Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ Καὶ εἶτα ὁ ἱερεὺς τὸ Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν καὶ ἡμεῖς τὸ Ἀμήν. Καὶ οὕτως ἀπερχόμεθα ἐν τοῖς κελλίοις ἡμῶν ἢ ἐν τοῖς οἰκείοις ἡμῶν, ἔνθα λέγομεν καὶ τὴν εὐχὴν Τοῖς μισοῦσιν καὶ ἀδικοῦσιν ἡμᾶς Σημείωσις: Ἐν τοῖς ἀποδείπνοις τῆς Α ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, ἐν τέλει μετὰ τὰς εὐχὰς Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ καὶ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου, ἀνοίξας ὁ ἱερεὺς τὴν ἁγίαν πύλην, ἐκφωνεῖ Καὶ ὑπὲρ τοῦ κατάξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, καὶ ἀναγινώσκει τὸ εὐαγγέλιον τῆς παννυχίδος μεθ ὃ λέγει Εἰρήνη πᾶσι. Ὁ χορὸς Καὶ τῷ πνεύματί σου. Ὁ ἱερεὺς Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν Ὁ χορός Σοι Κύριε, καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς ἀνωτέρω προεγράφησαν. Ἑτέρα: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τελεῖται ἐν τῷ ναῷ.

7 7 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Γ. Εἰς ἑκάστην Παρασκευὴν καὶ Σάββατον α. Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀναγινώσκομεν ὡς ἔθος τὸ μικρὸν ἀποδεῖπνον ἄνευ μετανοιῶν. Μετὰ δὲ τὸ Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν ψάλλομεν τὸν τῆς αὔριον κανόνα τοῦ Μηναίου εἰς δ τροπάρια καὶ τὸν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ ἐνδιάτακτου ἤχου εἰς δ τροπάρια, καταλιμπανομένου τοῦ κανόνος τῆς Θεοτόκου. Ἀφ ἕκτης, τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου. Μετὰ δὲ τὴν θ ᾠδὴν τὰ γ προσόμοια τοῦ Μηναίου, καὶ θεοτοκίον ὅμοιον. Εἶτα τὸ Ἄξιόν ἐστιν Τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Πίστιν Χριστοῦ Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου. Μετὰ δὲ τὸ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου, λέγομεν τὸ Ἐπὶ σοὶ χαίρει Ἅγιε ἄγγελε Τῇ ὑπερμάχῳ χῦμα, καὶ ἀναγινώσκομεν τοὺς κδ οἴκους τῆς Θεοτόκου, ὡς ἔθος εἶτα χῦμα τὸ Τῇ ὑπερμάχῳ καὶ τὸ Θεοτόκε Παρθένε Καὶ εὐθὺς ὁ ἱερεὺς Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς καὶ ἀναγινώσκει τὸ τῆς παννυχίδος εὐγγέλιον. Μεθ ὃ Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός καὶ ποιεῖ τὴν μικρὰν ἀπόλυσιν εἶτα τὸ Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ τὸ Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν. β. Τῇ Παρασκευῇ τῆς Β, Γ, Δ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀναγινώσκομεν ὡς ἔθος τὸ μικρὸν ἀποδεῖπνον ἄνευ μετανοιῶν. Μετὰ δὲ τὸ Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν ψάλλομεν τὸν κανόνα τοῦ Θεοτοκαρίου (ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου) εἰς δ τροπάρια καὶ τὸν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ ἐνδιάτακτου ἤχου εἰς δ τροπάρια. Εἶτα τὸ Ἄξιόν ἐστιν Τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῶν κεκοιμημένων Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου. Μετὰ δὲ τὸ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου, λέγομεν τὸ Ἐπὶ σοὶ χαίρει Ἅγιε ἄγγελε Τῇ ὑπερμάχῳ χῦμα, καὶ ἀναγινώσκομεν τοὺς κδ οἴκους τῆς Θεοτόκου, ὡς ἔθος εἶτα χῦμα τὸ Τῇ ὑπερμάχῳ καὶ τὸ Θεοτόκε Παρθένε Μεθ ὃ Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός καὶ ποιεῖ τὴν

8 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 8 μικρὰν ἀπόλυσιν εἶτα τὸ Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ τὸ Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν. γ. Τῇ Παρασκευῇ τῆς Ε ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀναγινώσκομεν ὡς ἔθος τὸ μικρὸν ἀποδεῖπνον ἄνευ μετανοιῶν. Μετὰ δὲ τὸ Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν ψάλλομεν τὸν τῆς αὔριον κανόνα τοῦ Μηναίου εἰς δ τροπάρια καὶ τὸν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ ἐνδιάτακτου ἤχου εἰς δ τροπάρια, καταλιμπανομένου τοῦ κανόνος τῆς Θεοτόκου. Εἶτα τὸ Ἄξιόν ἐστιν Τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου Τῇ ὑπερμάχῳ Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου. Μετὰ δὲ τὸ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν μικρὰν ἀπόλυσιν εἶτα τὸ Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ τὸ Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν. δ. Τῇ Παρασκευῇ τῆς Στ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀναγινώσκομεν ὡς ἔθος τὸ μικρὸν ἀποδεῖπνον ἄνευ μετανοιῶν. Μετὰ δὲ τὸ Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν ψάλλομεν τὸν κανόνα τοῦ Λαζάρου Ὠδὴν ἐπινίκιον μετὰ τῶν εἱρμών, λέγοντες εἰς τὰ τροπάρια στίχον Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἠμῶν δόξα σοι, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα ἑκάστης ᾠδῆς τὸ Δόξα,καὶ τὸ Καὶ νῦν Καὶ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ κανόνος, ψάλλομεν αὖθις τὸν εἱρμὸν τῆς θ ᾠδῆς Ἐποίησε κράτος Εἶτα τό Ἄξιόν ἐστιν Τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τοῦ Τριωδίου Ἡ πάντων χαρά Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου. Μετὰ δὲ τὸ Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν μικρὰν ἀπόλυσιν εἶτα τὸ Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ τὸ Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν ε. Τῷ Σαββάτῳ τῆς Α ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, ὡς ἀνωτέρω, ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου. Εἰς τὸ τρισάγιον τὸ κοντάκιον τοῦ Τριωδίου Ὁ ἀπερίγραπτος λόγος τοῦ πατρός Ἐν τέλει δὲ οἱ οἶκοι τῆς Θεοτόκου, ὡς ἔθος.

9 9 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ στ. Τῷ Σαββάτῳ τῆς Β, Δ και της Ε ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, ὡς ἀνωτέρω, ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου. Εἰς τὸ τρισάγιον ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, κατ ἦχον. Ἐν τέλει δὲ οἱ οἶκοι τῆς Θεοτόκου, ὡς ἔθος. ζ. Τῷ Σαββάτῳ τῆς Γ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, κανόνα τῆς Θεοτόκου οὐ λέγομεν, οὔτε οἴκους ἐν τέλει. Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, κοντάκιον τοῦ Σταυροῦ Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαῖα... Τὰ λοιπὰ ὡς ἔθος. η. Τῷ Σαββάτῳ τῆς Στ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, κανόνα τῆς Θεοτόκου οὐ λέγομεν, οὔτε οἴκους ἐν τέλει. Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, κοντάκιον τῶν Βαΐων Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ Τὰ λοιπὰ ὡς ἔθος. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου τελεῖται ἐν τῷ νάρθηκι.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ Χαιοεςηρςήοιξι Οἴκξι εἰπ ςὸμ Ἅγιξμ ἔμδξνξμ Μεγαλξμάοςσοα Γεώογιξμ ςὸμ Τοξπαιξτόοξμ Ἐκ χειρογράφου δημοσιευθέμτος εἰς τὸ ἔργομ «Ὑμμογραφικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου», ἐπιμελείᾳ

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα