ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ"

Transcript

1 ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD.

2 STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba STN EN x, Vykurovacie systémy v budovách Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému

3 Úvod: Od 8. novembra 2005 platí na Slovensku zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy. V energetickej hospodárnosti budov sa hodnotia tieto parametre: Potreba tepla na vykurovanie (kwh/ m 2 ), Potreba energie na vykurovanie (kwh/(rok. m 2 )), Potreba energie na prípravu teplej vody(kwh/(rok. m 2 )), Celková dodaná energia ( súčet potrieb energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody) (kwh/(rok. m 2 )), Primárna energia (kwh/(rok. m 2 )), CO 2 emisie (kg/(rok. m 2 )). Na základe týchto veličín sa pri energetickej certifikácii budova zatrieďuje do energetickej triedy.

4 Celková potreba energie na prípravu teplej vody: vyjadruje potrebu energie na prípravu teplej vody a vlastnú potrebu energie. Pre jej výpočet platí norma STN EN časti 1, 2, 3. Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Potreba energie na prípravu teplej vody- súčtom potreby základnej energie na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody vrátane potreby vlastnej energii v zdroji tepla potrebnej na ohrev vody v zásobníkoch teplej vody, distribučnej sústave teplej vody a potreby energie, ktorú treba dodať v čase medzi otvorením výtoku a dosiahnutím jej výpočtovej teploty. Vlastná potreba energie Vlastná potreba energie - elektrická energia, ktorú spotrebúvajú zabudované elektrické zariadenia (napr. cirkulačné čerpadlá, zariadenie na úpravu vody, meracie a regulačné prístroje), a elektrická energia spotrebovaná na prípravu teplej vody vo vykurovacích zariadeniach.

5 Energetická požiadavka na zdroj tepla Zdroj tepla pre systém prípravy teplej vody (ďalej TV) musí poskytovať energiu potrebnú na uspokojenie energetických potrieb systému prípravy TV. Energetická požiadavka na zdroj tepla Q W,gen,out (MJ/deň) je daná vzťahom: Q W,gen,out = Q W + Q W,dis,ls + Q W,st,ls + Q W,p,ls Kde: Q W,gen,out - je celkový tepelný výkon zdroja (MJ/deň) Q W - potreba energie na ohrev teplej vody (MJ/deň) Q W,dis,l s - tepelné straty distribučného systému teplej vody (MJ/deň) Q W,st,ls -tepelné straty zásobníka teplej vody (ak existujú) (MJ/deň) Q W,p,ls - tepelné straty z pripájacieho potrubia (ak existujú) (MJ/deň)

6 STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch Norma STN EN opisuje štyri metódy výpočtu potreby energie dodanej na ohrev teplej vody. Výpočet potreby energie na ohrev teplej vody Potreba energie na ohrev teplej vody sa môže stanoviť: na základe programov odberu teplej vody, na základe požadovaného objemu, podľa podlahovej plochy. podľa tabuľkových hodnôt potreby energie na ohrev teplej vody

7 Potreba energie na ohrev teplej vody Q W (MJ/deň) stanovená na základe programov odberu teplej vody Metóda je založená na využití 24-hodinových cyklov, ktoré definujú požiadavky na odber teplej vody. V prílohe A STN EN uvedené tri programy prípravy teplej vody: pre jednu osobu ( 36 l vody s teplotou 60 C) pre jednu rodinu so stredným komfortom (sprchovanie, 100 l vody s teplotou 60 C) pre rodinu s tromi osobami v vyšším komfortom (kúpanie a sprchovanie, 200 l vody s teplotou 60 C) Programy určujú priemernú dennú spotrebu energie s odobraným objemom TV.

8 Potreba energie na ohrev teplej vody stanovená na základe požadovaného objemu Metóda založená na výpočte požadovaného objemu teplej vody za deň. Potreba energie na ohrev teplej vody závisí od dodaného objemu vody a teploty teplej vody. Vypočíta sa podľa vzťahu: Q W = 4,182. V W,day. ( θ W,del - θ W,0) Kde: Q W - je potreba energie na ohrev teplej vody (MJ/deň), V W,day - objem dodanej teplej vody za deň ohriatej na požadovanú teplotu (m 3 /deň), θ W,del - teplota dodanej teplej vody ( C) θ W,0 - teplota privádzanej studenej vody ( C) Objem teplej vody V W,day sa vypočíta : V W,day = 0,001. V W,f,day. f Kde: V W,f,day je objem teplej vody v litroch s teplotou θ W,del na funkčnú jednotku na deň, závisí od: typu budovy, uskutočňovanej činnosti v budove, kategórie, napr. hotela (počet hviezdičiek) f - počet funkčných jednotiek, ktoré sa uvažujú vo výpočte. Pre rodinné domy je príslušná hodnota funkčnej jednotky f jeho podlahová plocha.

9 Potreba energie na ohrev teplej vody určená podľa podlahovej plochy Potreba energie na ohrev teplej vody Q W určená podľa podlahovej plochy sa vypočíta podľa vzťahu: Q W = A. Q W,A, day Kde: Q W - potreba energie na ohrev teplej vody (MJ/deň) A.- celková podlahová plocha vypočítaná z vonkajších rozmerov budovy (m 2 ) Q W,A, day - špecifická potreba energie na ohrev TV v kwh/m 2 za rok (definovaná pre teplotu vody na výstupe z ohrievača napr. 60 C a teplotu studenej vody napr. 10 C). Hodnota v kwh/m 2 je stanovená pre jednotlivé kategórie budov na národnej úrovni (podľa vyhlášky č. 311/2009 Z.z. (tab.1). Typ budovy a b c d e f g h i - iné typy budov Špecifick á potreba tepla v kwh/m 2 za rok ,4 80 kwh/m 2 Kategória budovy Rodinné domy Bytové domy Administratívne budovy Budovy škôl a školských zariadení Budovy nemocníc Budovy hotelov a reštaurácií Športové haly a iné budovy určené na šport Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby Zhromažďovanie haly Sklady Plavárne Jednotka

10 STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: systémy prípravy teplej vody, distribúcia Cieľom tejto časti normy je charakterizovať systémy teplej vody a štandardizovať metódy výpočtu nasledovných tepelných strát : Tepelných strát z distribučného systému teplej vody Spätne získateľných tepelných strát pre vykurovaný priestor z distribučného systému teplej vody Vlastnej spotreba energie distribučného systému teplej vody

11 Tepelné straty z distribúcie teplej vody Celkové tepelné straty rozvodu teplej vody Q W,dis,ls sa stanovia zo vzťahu: Q W,dis,ls = ΣQ W,dis,ls,ind + Q W,dis,ls,col Kde: Q W,dis,ls - je celková tepelná strata rozvodu teplej vody (MJ/deň) ΣQ W,dis,ls,ind - súčet tepelných strát jednotlivých prívodných potrubí bez cirkulačného okruhu (MJ/deň) Q W,dis,ls,col - tepelná strata cirkulácie distribučného systému, ak je navrhnutý (MJ/deň)

12 Tepelná strata prívodného potrubia bez cirkulačného okruhu Tepelná strata prívodného potrubia bez cirkulačného okruhu Q W,dis,ls,ind sa vypočíta podľa vzťahu: Q W,dis,ls,ind = (0,001. ρ W. c W ). V W,dis. (θ W,dis,nom - θ amb ). n tap Kde: Q W,dis,ls,ind je tepelná strata prívodného potrubia bez cirkulačného okruhu (MJ/deň), ρ W - objemová hmotnosť vody (kg/m 3 ) c W - merná tepelná kapacita vody (kj/(kg.k)), V W,dis - objem vody v potrubí (m 3 ), θ amb - priemerná okolitá teplota potrubia ( C), θ W,dis,nom menovitá teplota teplej vody v potrubí ( C), n tap - počet odberov teplej vody v priebehu dňa.

13 Tepelná strata cirkulácie distribučného systému Tepelné straty cirkulácie distribučného systému Q W,dis,ls,col (MJ/deň) sa stanoví zo vzťahu: Q W,dis,ls,col = Q W,dis,ls,col,on + Q W,dis,ls,col,off Kde: Q W,dis,ls,col - je tepelná strata cirkulácie distribučného systému (MJ/deň), Q W,dis,ls,col,on - tepelná strata potrubí počas cirkulácie teplej vody (MJ/deň), Q W,dis,ls,col,off - tepelná strata potrubí v čase bez cirkulácie (MJ/deň).

14 Tepelná strata potrubí pri cirkulácii teplej vody Tepelná strata potrubí pri cirkulácii teplej vody Q W,dis,ls,col,on (MJ/deň) sa stanoví zo vzťahu: Q W,dis,ls,col,on = Σ i 0,0036. U W,i. L W,i. (θ W,dis,avg,i - θamb,i ). t W Kde: Q W,dis,ls,col,on - je tepelná strata potrubí pri cirkulácii teplej vody Q W,dis,ls,col,on (MJ/deň), U W,i lineárna tepelná vodivosť úseku i (W/(m.K)), L W,i - dĺžka úseku potrubí vrátane dĺžkových prirážok (m), θ W,dis,avg,i - priemerná teplota teplej vody v úseku potrubia ( C), θ amb,i - priemerná teplota v okolí úseku potrubia ( C), t W čas chodu cirkulačného čerpadla (h/deň).

15 Tepelná strata potrubí po dobu bez cirkulácie Tepelná strata potrubí po dobu bez cirkulácie Q W,dis,ls,col,off (MJ/deň) sa stanoví podľa vzťahu: Q W,dis,ls,col,off = Σ i (0,001. ρ W. c W ). V W,dis,i. (θ W,dis,avg,i - θ amb,i ). n norm Kde: Q W,dis,ls,col,off - je tepelná strata potrubí po dobu bez cirkulácie (MJ/deň), ρ W - hustota vody (kg/m 3 ), c W - merná tepelná kapacita vody (kj/(kg.k)), V W,dis - objem vody v potrubí (m 3 ), θ amb - priemerná okolitá teplota potrubia ( C), θ W,dis,nom - menovitá teplota teplej vody v potrubí ( C), n tap - počet odberov teplej vody v priebehu dňa.

16 Zmena tepelných strát potrubím TV počas nepretržitej cirkulácie počas dňa pri rôznych typoch a hrúbkach tepelných izolácií a pri rôznych teplotách okolitého prostredia Súčiniteľ prechodu tepla tepelnej izolácie λ (W/mK) λ= 0,04 W/mK Hrúbka tepelnej izolácie (mm) Lineárny súčiniteľ prestupu tepla potrubím TV (W/mK) Teplota okolitého prostredia 20 C 15 C 10 C 5 C Tepelné straty potrubia TV (MJ/deň) 10 0,42 127,31 145,50 163,68 181, ,29 87,39 99,88 112,36 124, ,20 60,48 69,12 77,76 86, ,16 49,29 56,33 63,37 70,42 ako sa zmenia tepelné straty potrubím TV počas nepretržitej cirkulácie počas dňa pri rôznych typoch a hrúbkach tepelných izolácií a pri rôznych teplotách okolitého prostredia (20 C, 15 C,10 C, 5 C) Vstupné údaje: materiál potrubia meď, potrubie DN 32 (35x1,5), teplota teplej vody 60 C. 10 0,50 149,99 171,42 192,84 214,27 λ= 0,05 W/mK 20 0,35 106,14 121,31 136,47 151, ,25 74,39 85,02 95,64 106, ,20 61,08 69,81 78,54 87,26 bez tepelnej izolácie - 1,10 332,64 380,16 427,68 475,20

17 Zmena tepelných strát potrubím TV počas nepretržitej cirkulácie počas dňa pri rôznych typoch a hrúbkach tepelných izolácií a pri rôznych teplotách okolitého prostredia Tepelné straty potrubia s neprerušovanou cirkuláciou pri rôznych typoch a hrúbkach tepelných izolácií a pri rôznych teplotách okolitého prostredia (MJ/deň) Teplota okolitého prostredia 20 C Teplota okolitého prostredia 15 C Teplota okolitého prostredia 10 C Teplota okolitého prostredia 5 C 50 0 Hrúbka tepelnej izolácie (mm) bez tepelnej izolácie λ= 0,04 W/mK λ= 0,05 W/mK -

18 Zmena tepelných strát potrubím TV bez cirkulácie počas dňa pri rôznych typoch a hrúbkach tepelných izolácií a pri rôznych teplotách okolitého prostredia Teplota okolitého prostredia 20 C 15 C 10 C 5 C Súčiniteľ prechodu tepla tepelnej izolácie λ (W/mK) Hrúbka tepelnej izolácie (mm) Lineárny súčiniteľ prestupu tepla potrubím TV (W/mK) Tepelné straty potrubia TV bez cirkulácie (MJ/deň) 10 0,42 2,591 2,961 3,332 3,702 λ= 0,04 W/mK 20 0,29 2,591 2,961 3,332 3, ,20 2,591 2,961 3,332 3, ,16 2,591 2,961 3,332 3, ,50 2,591 2,961 3,332 3,702 λ= 0,05 W/mK 20 0,35 2,591 2,961 3,332 3, ,25 2,591 2,961 3,332 3, ,20 2,591 2,961 3,332 3,702 bez tepelnej izolácie - 1,1 2,591 2,961 3,332 3,702

19 Zmena tepelných strát potrubím TV bez cirkulácie počas dňa pri rôznych typoch a hrúbkach tepelných izolácií a pri rôznych teplotách okolitého prostredia 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Tepelné straty potrubia s neprerušovanou cirkuláciou pri rôznych typoch a hrúbkach tepelných izolácií a pri rôznych teplotách okolitého prostredia Teplota okolitého prostredia 20 C Teplota okolitého prostredia 15 C Teplota okolitého prostredia 10 C Teplota okolitého prostredia 5 C 1 0,5 0 Hrúbka tepelnej izolácie (mm) λ= 0,04 W/mK λ= 0,05 W/mK bez tepelnej izolácie

20 Iné energetické straty pri distribúcii teplej vody Iné energetické straty vznikajúce pri distribúcii teplej vody sú: tepelné straty z odberných miest, vlastná spotreba energie pre elektrické káble, vlastná spotreba energie pre cirkulačné čerpadlo. V prípade, že tepelné straty distribučného systému nastanú vo vykurovanom priestore, môžu sa pripočítať ako tepelné zisky pri energetickom hodnotení vykurovacej sústavy.

21 STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba. Tepelná strata zásobníkového ohrievača teplej vody Tepelná strata nepriamo ohrievaného zásobníkového ohrievača teplej vody Q W,st,ls sa stanoví podľa tepelnej straty Q W,st,sby zistenej z dokumentácie výrobcu podľa vzťahu : Q W,st,ls = ((θ W,st,avg - θamb,avg ) / θ W,st,sby ). Q W,st,sby Kde: Q W,st - je tepelná strata nepriamo ohrievaného zásobníkového ohrievača teplej vody (MJ/deň), θ W,st,avg - priemerná teplota vody v zásobníkovom ohrievači teplej vody ( C), θ amb,avg - stredná teplota v okolí zásobníkového ohrievača teplej vody ( C), θ W,st,sby teplotný rozdiel medzi teplotou vody v zásobníku a jeho okolia θ W,st,sby = 45( C), Q W,st,sby pohotovostná tepelná strata zásobníka (MJ/deň).

22 Tepelná strata prívodného a vratného potrubia vykurovacej vody k ohrievaču vody Výpočet tepelnej straty prívodného a vratného potrubia vykurovacej vody do zásobníkového ohrievača vody je rovnaký ako výpočet tepelných strát potrubia pri distribúcii teplej vody. Strata prívodného a vratného potrubia vykurovacej vody k ohrievaču vody Q W,p,ls sa stanoví podľa vzťahu: Q W,dis,ls,ind = (0,001. ρ W. c W ). V W,dis. (θ W,dis,nom - θ amb ). n tap Kde: Q W,dis,ls,ind je tepelná strata prívodného potrubia bez cirkulačného okruhu (MJ/deň), ρ W - objemová hmotnosť vody (kg/m 3 ) c W - merná tepelná kapacita vody (kj/(kg.k)), V W,dis - objem vody v potrubí (m 3 ), θ amb - priemerná okolitá teplota potrubia ( C), θ W,dis,nom menovitá teplota teplej vody v potrubí ( C), n tap - počet odberov teplej vody v priebehu dňa.

23 STN EN x, Vykurovacie systémy v budovách Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému Cieľom jednotlivých častí série noriem STN EN x je určiť pre rôzne zdroje tepla ich Energetickú stratu zdroja tepla. Ide o viacdielnu sériu noriem, v ktorej každá časť sa zaoberá iným druhom zdroja tepla ((plynové kotly, solárne tepelné kolektory, výmenníková stanica, tepelné čerpadlo, fotovoltika...) a podrobným výpočtom zohľadňujúcim všetky špecifiká daného druhu zdroja, čím určuje energetickú stratu zdroja tepla. Väčšina častí z tejto normy je zatiaľ iba v anglickom jazyku. Pred nadobudnutím platnosti tejto normy boli pre potreby energetického certifikátu energetické straty dané účinnosťou zdroja na výrobu tepla počítané podľa vyhlášky 625/2006 Z. z.

24 Zaradenie do energetických tried z hľadiska potreby energie na ohrev teplej vody Celková potreba energie na prípravu teplej vody na 1 m 2 podlahovej plochy budovy EP (kwh/(rok.m 2 )) sa stanoví podľa vzťahu: EP = Q / A (kwh/(rok.m2)) Kde: EP - je celková potreba energie na prípravu teplej vody na 1 m 2 podlahovej plochy budovy (kwh/(rok.m 2 )) Q- celková potreba energie na prípravu teplej vody (kwh/ rok) A.-podlahová plocha vypočítaná z vonkajších rozmerov budovy (m 2 ) Následne sa určí energetická trieda na prípravu teplej vody v závislosti od typu budovy a celkovej potreby energie na prípravu teplej vody na 1 m 2 podlahovej plochy budovy podľa vyhlášky č. 311/2009 Z. z.

25 Škála energetických tried na prípravu teplej vody podľa vyhlášky č. 311/2009 z. z. energetická trieda A B C D E F G rodinné domy < >72 bytové domy < >78 administratívne budovy < >24 Typ budovy budovy škôl a školských zariadení < >36 budovy nemocníc < budovy hotelov a reštaurácií < > >192 športové haly a iné budovy určené na šport < >36 budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby < >23 Objekt z hľadiska potreby energie na ohrev teplej vody vyhovuje v energetickej certifikácii, keď je zaradený do energetických tried A alebo B.

26 Literatúra: [1] Zákon č. 555/2005. Z.z.: Zákon o energetickej hospodárnosti budov. [2] STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch [3] STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia [4] STN EN Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba [5] STN EN x, Vykurovacie systémy v budovách Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému [6] STERNOVÁ, Z. a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava: Jaga Group, [7] Vyhláška č. 311/2009 Z.z.: Vyhláška o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0511/11

27 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Bratislava 2006 1 Spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2 Strana 1 z 12 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.1. Úvod... 2 1.2. Vstupné podklady... 2 1.3. Okrajové podmienky... 2 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIACH OBJEKU...

Διαβάστε περισσότερα

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN )

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN ) TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN 73 0540) prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Z histórie

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE A) Architektonicko-estetické požiadavky celková kompozícia budovy (priestorové riešenie s dopadom na vylúčenie monotónnych nezaujímavých priečelí), architektonické

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Príprava teplej úžitkovej vody

Príprava teplej úžitkovej vody Príprava teplej úžitkovej vody Skratka TÚV alebo OPV znamená teplá úžitková voda alebo ohrev pitnej vody. To, že je v našich krajinách teplá voda 24 hodín denne, sa berie dnes ako samozrejmosť. No ešte

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice ENERGETICKÝ AUDIT administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice ENERGETICKÝ AUDIT ADMISTRATÍVNEJ BUDOVY Národná kriminálna

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

Dozretá kvalita

Dozretá kvalita Cenník produktov TERMOBRIK C e n n í k p l a t n ý o d 1. 5. 2 0 1 2 V e r í m e t r a d í cii, t v o r í m e h o d n o t y. Dozretá kvalita cennik maj 2012.indd 1 doprava zdarma 14.4.2012 11:02 2 D R

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL ST 50-5 Obj. č. 7 719 001 550 SO 200 1 Obj. č. 7 719 001 169 ST 80 5 Obj. č. 7 719 001 551 SK 130 3 ZB Obj. č. 7 719 000 958 ST 75 Obj. č. 7 719 001 406

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra výkonových elektrotechnických systémov Bakalárska práca Textová časť 2009 Michal Hrabek ZÁVEREČNÁ BAKALÁRSKA PRÁCA Názov práce: Štúdia ročných

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DOM

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DOM ÚSTAV KONŠTRUKCIÍ V ARCHITEKTÚRE A INŽINIERSKYCH STAVIEB FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE IV. ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ ANONYMNEJ SÚŤAŽE NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG VYKUROVANIE

všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG VYKUROVANIE všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG 2012 - VYKUROVANIE Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie iešenie pre trvalo udržateľný rozvoj pre rezidenčné a komerčné

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce OBJEKT č.48 SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce ADMINISTRATÍVNA

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti úspor energie v školách

Možnosti úspor energie v školách Možnosti úspor energie v školách Bratislava, júl 2007 1. Úvod Energia je, podľa slovníka, sila, ktorá má schopnosť vykonávať prácu resp. pohyb. Bez energie by nič neexistovalo. Energia je všade, mení sa

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

V čísle neprehliadnite :

V čísle neprehliadnite : V čísle neprehliadnite : Zo sveta technických noriem - Výber noriem na podporu projektovania stavieb z pohľadu energetickej hospodárnosti a legislatívy Odborný článok Energetická certifikácia budov - realita

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla Rek.vyhlášky 630/2005 Z.z. (ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva

Διαβάστε περισσότερα

2015 / 16 ESTIA SÉRIA 4 / ESTIA HI POWER. Vzduchovo-tepelné čerpadlá

2015 / 16 ESTIA SÉRIA 4 / ESTIA HI POWER. Vzduchovo-tepelné čerpadlá 2015 / 16 ESTIA SÉRIA 4 / ESTIA HI POWER Vzduchovo-tepelné čerpadlá ESTIA HI POWER Náš príspevok pre životné prostredie Aktuálnou, dnešnou témou je využitie znovuobnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým

Διαβάστε περισσότερα

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie.

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Komplexné reišenie kúrenia: Wolf - tepelné čerpadlá 02 03 Obsah Úsporné a šetrné kúrenie s vysokoefektívnymi tepelnými

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard

Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard, verzia 9e, revidovaná 05.09.2016 1/28 Štruktúra kritérií

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu

Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu Integrated System HVAC in Family House Bc. Mário Mičo Diplomová práca 2015 Prohlašuji, ţe beru na vědomí, ţe odevzdáním diplomové/bakalářské

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník TÚV $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pre odborné zaobchádzanie Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! 6 720 642 856 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29 Konopné izolácie Cenník izolačného materiálu platný od 1.1. 2015 Konopná izolácia PREMIUM PREMIUM /rolky hrúbka (mm) dĺžka (bm) cena za m² bez DPH cena za m² s DPH 30 10,0 3,87 4,64 40 8,0 5,16 6,19 50

Διαβάστε περισσότερα

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM. Cenník platný od 1.4.

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM.  Cenník platný od 1.4. Cenník produktov Cenník platný od 1.4.2015 V E R Í M E T R A D Í C I I, T V O R Í M E H O D N O T Y. SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM TEHLY STROPY PREKLADY DOPRAVA ZDARMA TEHLY STROPY PREKLADY NOVINKA SUPRA

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice Spracovateľ: Slovenská

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH Bratislava, júl 2007 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH 1. ÚVOD Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje

Διαβάστε περισσότερα

4,88 ESTIA S É R I A 4

4,88 ESTIA S É R I A 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIA 4 Tepelné čerpadlá vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlá vzduch-voda Náš príspevok pre životné prostredie Aktuálnou témou dneška je využitie znovuobnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým

Διαβάστε περισσότερα

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Planungsunterlage Projektové podklady Hocheffizienz-Wärmepumpen Vysokoefektívne tepelné čerpadlá BWL-1-A, BWL-1-I Luft/Wasser vzduch-voda BWS-1 Sole/Wasser soľanka-voda Obsah Obsah... strana Základy 1.

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie Produktový katalóg 2015 Vykurovanie Daikin Altherma: v srdci každého vykurovacieho riešenia 2 Prečo si vybrať vykurovacie systémy Daikin? Vďaka nášmu európskemu

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Stavebná fakulta Kapalo Peter Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z Európskeho

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch Domácnosti Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch SPP Poradíme Vám Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch OBSAH 1. Úvod 4 2. Spotreba energie v domácnostiach

Διαβάστε περισσότερα

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne prof. Ing. I. Chmúrny,

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Úvod Obrázok 1 Základná verzia A Obrázok * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je len ako dodatočné príslušenstvo Obrázok

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Katalóg kritérií adaptovaný na slovenské podmienky

Katalóg kritérií adaptovaný na slovenské podmienky Príloha 1 CESBA tool SK Common European Sustainable Building Assessment Katalóg kritérií adaptovaný na slovenské podmienky pre budovy financované z verejných zdrojov - novostavby verzia 1.2 5. november

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

THERMO-ECO-ENGINEERING PROJEKCIA A PORADENSTVO PRE ÚSPORU TEPELNEJ ENERGIE

THERMO-ECO-ENGINEERING PROJEKCIA A PORADENSTVO PRE ÚSPORU TEPELNEJ ENERGIE Ing. Juraj Šmelík: Rozpožítanie metodikou +/-40%, postup výpočtu Strana 1/5 ROZPOČÍTANIE METODIKOU +/- 40% POSTUP VÝPOČTU Ing. Juraj ŠMELÍK, s.r.o., Hlinícka 1, Bratislava juraj.smelik@gmail.com, tel.fax:

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému Bezpečné a pohodlné bytové stanice EvoFlat zabezpečujú

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá Kvalitná vykurovacia technológia vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika Buderus preto dodáva kompletný program výhradne cez odborných kúrenárov.

Διαβάστε περισσότερα

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla Puzdro nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla nehorľavosť A L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 rovnaká lambda v celom priereze vysoká mechanická odolnosť dlhodobá stálosť Nový svet izolácií! je

Διαβάστε περισσότερα