Σπογγαλιεία / Sponge Fishing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπογγαλιεία / Sponge Fishing"

Transcript

1

2 ÊÁËÙÓÇÑÈÁÔÅ ÓÔÇÍ ÊÁËÕÌÍÏ WELCOME TO KALYMNOS Ôï ôýôáñôï óå Ýêôáóç íçóß ôçò ÄùäåêáíÞóïõ. Âñßóêåôáé ìåôáîý Êù êáé ËÝñïõ. ÐåñéâÜëëåôáé áðü áñêåôü ìéêñü íçóéü, áðü ôá ïðïßá äýï ìüíï êáôïéêïýíôáé: ç ØÝñéìïò êáé ç ÔÝëåíäïò. Åßíáé ïñåéíü íçóß ìå åðéâëçôéêü âïõíü ùñßò äýíôñá áëëü åßíáé ãåìüôá áðü áñùìáôéêü âüôáíá üðùò èõìüñé, ñßãáíç, èñßìðç êáé Üëëá, ðïõ åõèýíïíôáé ãéá ôï åêðëçêôéêü Êáëýìíéêï ìýëé. ÕðÜñ ïõí åýöïñåò êïéëüäåò üðùò åßíáé ï Âáèýò, ìå óçìáíôéêþ ðáñáãùãþ óå åóðåñéäïåéäþ êáé åëáéüäåíôñá. Ç ÊÜëõìíïò åßíáé ðáóßãíùóôç ùò ôï íçóß ôùí óöïõããáñüäùí. Ç èüëáóóá õðþñîå ðüíôá ôï êõñßáñ ï óôïé åßï ôçò æùþò ôïõ ôüðïõ, ðïõ åîáêïëïõèåß íá äéáôçñåß ôï ðáñáäïóéáêü ôçò ñþìá. Ôá üìïñöá ôïðßá, ôá êñõóôüëëéíá íåñü êáé ç öéëïîåíßá ôùí êáôïßêùí ôçò åßíáé ìåñéêü áðü áõôü ðïõ ðáßñíåé ï åðéóêýðôçò. Îåêéíþíôáò áðü ôçí ÊÜëõìíï ìðïñåßôå íá åðéóêåöèåßôå üëá ôá ãåéôïíéêü íçóéü: Êù, ËÝñï, ÐÜôìï, Ëåéøïýò, ÁóôõðÜëáéá ìå çìåñþóéá åêäñïìþ. Åßäåò ôçí íþóïí üðïõ áíèåß ç óõêþ, êáé ç åëáßá óãïõñü áðëþíåé ôá áñãõñü ôçò öýëëá; Åßäåò ôçí êüñçí ôïõ Çëßïõ êáé ôçò ÈáëÜóóçò, ôçí ìçôýñá ôïõ óðüããïõ, ç ïðïßá ôßêôåé óêýìíïõò, ãåííü ðáëëçêüñéá êáé áíáôñýöåé ãßãáíôåò êáé âáóéëåßò ôïõ Ðüíôïõ; Ôçí ÊÜëõìíïí åßäåò. Åßíáé ìßá ôùí ÄùäåêáíÞóùí. Situated between Kos and Leros, Kalymnos is the fourth largest island in the Dodecanese. It is surrounded by quiet islets, some inhabited only by sheep and goats, others like Telendos and Pserimos with just a few houses and tavernas. The Kalymnian landscape is rocky, its majestic mountain slopes fragrant with thyme, sage and oregano - essential ingredients in the delicious honey for which the island is famous. Fertile valleys offer pleasing contrast, especially Vathi with its turquoise fiord and peaceful groves of citrus fruit. Kalymnos is best known as home of the world s finest sponge divers. The sea has always been a focal point for island life and its colourful traditions and sense of community remain almost unchanged. Picturesque landscapes for walking, clear blue seas for snorkelling or scuba-diving, rock faces of unique quality for climbing and a warm-hearted hospitality are just some of the pleasures that await the visitor. Kalymnos is also a good base for visiting nearby islands. Patmos, Lipsi, Leros, Kos and Nisiros are all accessible for day trips. Have you seen the isle where the fig tree blossoms, where the gnarled olive tree spreads its silvery leaves? Have you beheld the daughter of the Sun and the Sea, The mother of the sponge? She who conceives young lions, breeds giants and the Kings of the Main? Tis Kalymnos you have seen, one of the Twelve Islands. Óêåýïò Æåñâüò Skevos Zervos

3 Σπογγαλιεία / Sponge Fishing

4 Κάστρο της Χρυσοχεριάς Μύλοι Fortress of Hrisoheria Mills Το Κάστρο του Χωριού The Fortress of Hora Το Οχυρό Καστρί στον Εμπορειό The Fortress of Kastri at Emborios Οικόσημα στο Κάστρο του Χωριού Coat of Arms at the Fortress of Hora

5 Η πρωτεύουσα Πόθια με το Κεντρικό Λιμάνι The Capital Pothia with the Central Harbour

6 Σπάνια απεικόνιση του Θεού Πατέρα σε ορθόδοξο ναό, έργο Σ. Μαγκλή στον Μητροπολιτικό ναός του Σωτήρος Χριστού. A Rare depiction of God the Father in orthodox churches. Work of S. Maglis, at the Cathedral Christ the Saviour. To Επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο στην Παναγιά Κεχαριτωμένη The wood carved gilled iconostasis of Panagia Keharitomeni Η Αποκαθήλωση έργο του Γ. Οικονόμου βραβευμένο από την Ακαδημία Τεχνών του Μονάχου στον Μητροπολιτικό ναό του Σωτήρος Χριστού. "The Deposition" by G. Ιconomou awarded by the Academy of Arts in Munich at the Cathedral Christ the Saviour. Το τέμπλο του Σωτήρος Χριστού έργο του Ιωάννη Χαλεπά The iconostasis of Christ the Saviour work of J. Halepas Ενώπιων Ποντίου Πιλάτου Before Pontius Pilate

7 Μουσείο Θαλασσίων Ευρημάτων Βαλσαμίδη Valsamidis Sea World Museum To Καλύμνικο Σπίτι The Kalymnian House Μουσείο Θαλασσίων Ευρημάτων Βαλσαμίδη Valsamidis Sea World Museum Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου Kalymnos Nautical Museum

8 Η Κόρη της Καλύμνου από τα λίγα αριστουργήματα χαλκοχυτικής που σώθηκαν από την αρχαιότητα. The "Daughter of Kalymnos" one of the few copper casting masterpieces that has survived from antiquity. Tα μαρμάρινα ελληνιστικών χρόνων. Σπάνια συγκέντρωση τόσο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. The Hellenistic marbles. A Rare concentration with so high artistic value. Η πτέρυγα με τα προϊστορικά The hall with the prehistoric findings. Αναπαράσταση τέμπλου πρωτο βυζαντινής περιόδου. A representation of an iconostasis from the Early Byzantine period.

9 Κολυμβητήριο 50μ 50m swimming pool Γήπεδο ποδοσφαίρου στίβος με ελαστικό τάπητα. Soccer pitch athletics rubber track

10 Το πεδίο Παλάτι στα Σκάλια Sector Palace at Skalia Το πεδίο Σπηλιά της Συκάτης στη Συκάτη Sector Sykati Cave at Sykati Οικογενειακή Υπόθεση A Family matter Κατακτώντας τα Βράχια Conquering the Rocks Αναρρίχηση με θέα Rock Climbing with view

11 Κατάδυση σε Ναυάγιο Wreck Diving Κατάδυση σε σπήλαια Diving in caves Το πολύτιμο σφουγγάρι The precious Sponge Κατάδυση σε Ναυάγιο Wreck Diving

12 Η παραλία του Μασσουριού Massouri Beach Ο Αη Γιάννης στις Μυρτιές Saint John at Myrties Είσοδος σπηλαιοβάραθρου Ψερίμου The entrance of Pserimos cave Ο Πλατύ Γιαλός Platys Gialos Beach Αθλητικές Εγκαταστάσεις Sports Grounds Σπηλαιοβάραθρο Ψερίμου Pserimos Cave Αθλητικές Εγκαταστάσεις Sports Grounds

13 Εξερευνώντας τα ύψη Exploring the hights Ιστιοπλοΐα Sailing Εξερευνώντας τα βάθη Exploring the depths Ιστιοσανίδα Wind Surfing

14 Πάσχα στην Κάλυμνο Easter at Kalymnos Πανηγύρι στον Αϊ Γιάννη Feast at St. Johns yard Λιάσιμο σφουγγαριών στον Άγιο Νικόλα Drying sponges at St. Nikolas Η Είσοδος στο Βαθύ The entrance to Vathi

15 Το κτήριο του Επαρχείο The Subprefectures Building Το κτήριο του Επαρχείο The Subprefectures Building Καΐκια / Caiques Ο Άγιος Σάββας St. Savvas Πανοραμική Θέα του Λιμανιού από το εκκλησάκι της Ανάστασης Panoramic harbor view from the Chapel of the Resurrection

16 Ο οχυρωμένος οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου Τhe fortified settlement of St. Konstantinos Πανοραμική Τελένδου / Panoramic view of Telendos Ηλιοβασίλεμα στην Τέλενδο Sunset at Telendos

17 Χρυσή αμμουδιά και τουρκουάζ νερά Golden sand and turquoise waters

18 ÁÎÉÏÈÅÁÔÁ - ÎÅÍÁÃÇÓÇ - ÐÅÑÉÇÃÇÓÇ Ç þñá Þôáí êüðïôå ç ðñùôåýïõóá ôçò Êáëýìíïõ, óôï êýíôñï ôïõ íçóéïý. ÐÜíù áðü ôç þñá îå ùñßæåé ôï ìåãüëï âõæáíôéíü êüóôñï, ãåìüôï åêêëçóßåò êáé åñåßðéá. íáò ìéêñüò êüóìïò ìå ðáíïñáìéêþ èýá. Óå ìéêñþ áðüóôáóç âñßóêåôáé ï íáüò ôïõ Êáëõäíáßïõ Áðüëëùíá, äùñéêïý ñõèìïý, ôùí Åëëçíéóôéêþí ñüíùí. Áðü ôá õëéêü ôïõ íáïý ôßóèçêå ðüíù ôïõ ç åêêëçóßá ôïõ ñéóôïý ôçò ÉåñïõóáëÞì áðü ôçí Áãßá ÅëÝíç Þ áðü ôïí áõôïêñüôïñá ôïõ Âõæáíôßïõ ÁñêÜäéï. ëëïé åíäéáöýñïíôåò þñïé åßíáé ôï öñïýñéï ÊáóôÝëé, êïíôü óôï Ìáóïýñé, ôï åñåéðùìýíï Âõæáíôéíü êüóôñï ôïõ Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ óôçí ÔÝëåíäï, ôï ôéôáíéêü Êáóôñß óôïí Åìðïñåéü ( íåïëéèéêþò åðï Þò), ç ÂáóéëéêÞ ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç óôï ÌåëéôóÜ á, ï íáüò ôùí Áãßùí Áðïóôüëùí óôï ñãïò, ôï Åíåôéêü êüóôñï ôçò ñõóï åñéüò, ê.ë.ð. ÕðÜñ ïõí ìåñéêü åñãáóôþñéá åðåîåñãáóßáò óöïõããáñéþí, üðïõ èá îåíáãçèåßôå óôá ìõóôéêü êáé óôéò ðüíôá öéëéêýò ðñïò ôï ðåñéâüëëïí ìåèüäïõò ôçò óðïããáëéåßáò. SIGHT SEEING Hora was once the capital town of Kalymnos in the center of the island. Above the town stands big fortress of a Byzantine construction, built 300 m above sea level. It comprises ruins of houses and cisterns and 9 churches, two of which are renowned for their frescos. The view from the fortress is one of the most beautiful. Below you spreads the valley of Pothia and the port, the gleaming sea and the island of Kos in the distance. Not far from Hora stands the Temple of the Kalydnian Apollo, a remnant of the Hellenistic period, built in Doric style. Parts of this ancient temple were used to build the church of Jesus Christ of Jerusalem believed to have been commissioned by Saint Helen or by the Byzantine Emperor Arcadius. There are many other sites of interest; among them the fortress of Kastelli, just past the resort of Massouri, the picturesque island of Telendos, where the ruined Byzantine fortress of St. Constantine is situated and the gigantic Neolithic fort of Emporio. On the other side of the island in Vathi, within Hellenistic walls stand the ruins of a Paleo-Christian basilica. Also worth visiting are the tombs at Damos, the church of Saint John in Argos and many others. Local sponge factories will undoubtfully brief you on the sponge fishing and processing methods which are known to be friendly to the environment.

19 KALYMNOS OFFICIAL WEB SITE: Brochure designed & produced by Orama Creative Tel: Photos by: M. Smalios, A. Theodoropoulos, P. Roditis, Ch. Hatzioannou, N. Smalios, J. Koulias, St. Klimis

20 ÁÑ ÁÉÏËÏÃÉÊÏ ÌÍÇÌÅÉÏ ÊÁÓÔÑÏ ÅÊÊËÇÓÉÁ/ÌÏÍÁÓÔÇÑÉ ÐÁÑÁËÉÁ ÌÁÑÉÍÁ ÓÐÇËÁÉÏ ÖÁÑÏÓ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÉÁÌÁÔÉÊÁ ËÏÕÔÑÁ/ÐÇÃÅÓ ÖÁÑÁÃÃÉ ÊÁÔÁÄÕÓÅÉÓ ÐÏËÇ/ ÙÑÉÏ ÉËÉÏÌÅÔÑ. ÁÐÏÓÔÁÓÅÉÓ ÌÏÍÏÐÁÔÉÁ ÏÑÅÉÂÁÓÉÁÓ ANCIENT MONUMENT CASTLE CHURCH/MONASTERY BEACH MARINA CAVE LIGHTHOUSE AIRPORT SPAS CANYON SCUBA DIVING CITY/VILLAGE KILOM/CAL DISTANCES TRECKING PATHS ÁÑ ÁÑÉÏÉ BEGINNERS ÐÅÑÉÐÅÔÅÉÙÄÇÓ ADVENTURUS