Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd"

Transcript

1 0076/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Έγκριση και δημοσιοποίηση εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2016 Regulated Publication Date: 09/09/2016

2 08 Σεπτεμβρίου 2016 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited, που αφορά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 (μη ελεγμένα αποτελέσματα) Με την παρούσα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2016, μελέτησε και ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 και περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 («Έκθεση»), σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως επίσης και τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 και Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. Η Έκθεση δε θα σταλεί στους μετόχους της Εταιρείας. Ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας Αλήθεια, το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη 2016 και ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης θα διατίθεται προς το κοινό στα γραφεία της Εταιρείας, στο Μέγαρο Έλληνα, στην οδό Θεοτόκη 6, Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Σέρβος, Λειτουργός Συμμόρφωσης Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

3 Ellinas Finance Public Company Ltd ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 3 4 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 5 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 6 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση των Ταμιακών Ροών 7 Συνοπτική Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 8 Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 9 Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 10 Συνοπτική Κατάσταση των Ταμιακών Ροών 11 Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 12-25

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που εκφράζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Κατά την κατάρτιση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2016 εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2016 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του συγκροτήματος. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες Δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος που δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, είναι η παραχώρηση εταιρικών και προσωπικών δανείων, οι χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων για επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών, η προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών, οι επιχειρηματικές συμμετοχές (private equity) σε κυπριακές επιχειρήσεις και η αποστολή και παραλαβή χρημάτων από και προς το εξωτερικό (MoneyGram). Ανασκόπηση της Οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος Το κέρδος μετά την φορολογία ανήλθε στις 21,691 σε σχέση με κέρδος ύψους 61,494 που πραγματοποιήθηκε την αντίστοιχη περίοδο του Εισοδήματα Τα εισοδήματα για την περίοδο παρουσίασαν αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 421,024 σε σχέση με 392,048 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν 100,488 (2015: 36,518). Σημειώνεται ότι εισόδημα ύψους 74,128 (2015: 40,183) προέκυψε από εισπράξεις από επισφαλείς χρεώστες για τους οποίους είχε γίνει πρόνοια. Τα εισοδήματα από χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων παρουσίασαν μείωση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν στις 39,115 σε σχέση με 47,418 του πρώτου εξαμήνου του Αύξηση της τάξης του 15% παρουσίασαν τα εισοδήματα από προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και την υπηρεσία αποστολής και παραλαβής χρημάτων (MoneyGram) τα οποία ανήλθαν σε 296,811 για την περίοδο σε σχέση με 257,950 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αύξηση παρουσίασαν τα εισοδήματα από βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις τα οποία ανήλθαν σε 49,976 για την περίοδο σε σχέση με 35,613 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 1

6 Μείωση κατά 7% είχαν τα έσοδα από τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και μείωση κατά 10% τα έξοδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα από χρηματοδοτήσεις ανήλθαν από 4,490 την περσινή περίοδο σε 4,179 και τα έξοδα από χρηματοδοτήσεις ανήλθαν από 2,288 την περσινή περίοδο σε 2,055. Η εικόνα των Οικονομικών καταστάσεων διαμορφώθηκε και από τη ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες η οποία ανήλθε σε 2,161 για την περίοδο σε σύγκριση με ζημία 15,049 για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Λειτουργικά έξοδα Τα διοικητικά και άλλα έξοδα, εξαιρουμένων της πρόνοιας και διαγραφής για επισφαλείς χρεώστες για την περίοδο, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 26%. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 179,834 για την περίοδο σε σχέση με 142,568 την περσινή περίοδο. Μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα Δεν υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα εις την κατάσταση των αποτελεσμάτων της 1 ης εξαμηνίας του 2016 και ούτε κατά την αντίστοιχη περίοδο του Προοπτικές και αναμενόμενα αποτελέσματα για το έτος 2016 Η Εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει τις επιχειρηματικές τις δραστηριότητες, πέραν των σχεδίων για επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου & Χρηματιστήριο Αθηνών, σε δανειοδοτικές υπηρεσίες όπως χρηματοδοτήσεις μέσω προεξόφλησης μεταχρονολογημένων επιταγών, χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans και bridge finance), σε άλλα εμπορικά και προσωπικά δάνεια, στην επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram καθώς και άλλες επενδύσεις. Η μελλοντική πορεία της Εταιρείας θα επηρεαστεί άμεσα από την κατάσταση της κεφαλαιαγοράς και από την δυνατότητα της Εταιρείας να εισπράξει ποσά από πρόνοιες για επισφαλείς χρεώστες, όπως επίσης και από την γενική πορεία της κυπριακής οικονομίας. 2

7

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. 30/06/ /06/2015 Εισοδήματα 3 421, ,048 Καθαρή (πρόνοια)/είσπραξη επισφαλών χρεωστών (26,360) 3,665 Κόστος προσωπικού (178,397) (165,562) Αποσβέσεις (15,297) (15,842) Άλλα εισοδήματα από εργασίες 4 2,588 4,719 Διοικητικά και άλλα έξοδα (179,834) (142,568) Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 23,724 76,460 Έσοδα χρηματοδότησης 5 4,179 4,490 Έξοδα χρηματοδότησης 5 (2,055) (2,288) Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 2,124 2,202 Καθαρή (ζημία)/κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες 6 (2,161) (15,049) Κέρδος πριν την φορολογία 23,687 63,613 Φορολογία (1,996) (2,119) Κέρδος περιόδου 21,691 61,494 Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Στις 30 Ιουνίου 2016 Σημ. 30/06/ /12/2015 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 47,524 51,565 Ακίνητα για επένδυση , ,221 Άυλα στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 317, ,461 Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1,150,446 1,093,645 Κυκλοφορούν ενεργητικό Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 5,336,122 4,233,804 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 129, ,043 Φορολογία εισπρακτέα 96,736 96,620 Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 893,487 1,933,773 Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 6,456,168 6,396,240 Ολικό ενεργητικού 7,606,614 7,489,885 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 14 9,280,000 9,280,000 Αποθεματικό προσόδου (2,198,236) (2,219,927) Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στου μετόχους 7,081,764 7,060,073 Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις , ,812 Ολικό Υποχρεώσεων 524, ,812 Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7,606,614 7,489,885 5

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό προσόδου Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,920,000 (1,150,946) 8,769,054 Συνολικά έσοδα περιόδου - 61,494 61,494 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,920,000 (1,089,452) 8,830,548 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,280,000 (2,219,927) 7,060,073 Συνολικά έσοδα περιόδου - 21,691 21,691 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,280,000 (2,198,236) 7,081,764 6

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30/06/ /06/2015 Σημ. Ροή μετρητών από εργασίες Κέρδος περιόδου 21,691 61,494 Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 4,110 4,752 Απόσβεση ακινήτων για επένδυση 10 11,089 11,089 Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Ζημιά/(Κέρδος) από επενδυτικές δραστηριότητες 6 2,161 15,049 Τόκοι εισπρακτέοι 5 (4,179) (4,490) Τόκοι πληρωτέοι Φορολογία 1,996 2,119 Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 36,966 90,308 (Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (1,102,318) (477,822) (Αύξηση)/μείωση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (71,970) (30,976) Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 95,038 93,121 Ροή μετρητών (σε)/από εργασίες (1,042,284) (325,369) Φορολογία που πληρώθηκε (2,112) (2,235) Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από εργασίες (1,044,396) (327,604) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 (69) (6,715) Εισπράξεις από επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη - 8,944 Τόκοι που εισπράχθηκαν 5 4,179 4,490 Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 4,110 6,719 Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Τόκοι που πληρώθηκαν 5 - (295) Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες - (295) Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (1,040,286) (321,180) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 1,933,773 2,517,208 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του εξαμήνου 893,487 2,196,028 7

12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. 30/06/ /06/2015 Εισοδήματα 3 421, ,048 Καθαρή (πρόνοια)/είσπραξη επισφαλών χρεωστών (26,360) 3,665 Κόστος προσωπικού (178,397) (165,562) Αποσβέσεις (15,297) (15,842) Άλλα εισοδήματα από εργασίες 4 2,588 4,719 Διοικητικά και άλλα έξοδα (179,834) (142,568) Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 23,724 76,460 Έσοδα χρηματοδότησης 5 4,179 4,490 Έξοδα χρηματοδότησης 5 (2,055) (2,288) Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 2,124 2,202 Καθαρή (ζημία)/κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες 6 (2,161) (15,049) Κέρδος πριν την φορολογία 23,687 63,613 Φορολογία (1,996) (2,119) Κέρδος περιόδου 21,691 61,494 Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Στις 30 Ιουνίου 2016 Σημ. 30/6/ /12/2015 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 47,524 51,565 Ακίνητα για επένδυση , ,221 Επένδυση σε Θυγατρική 12 1,710 1,710 Άυλα στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 317, ,461 Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1,152,156 1,095,355 Κυκλοφορούν ενεργητικό Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 5,336,122 4,233,804 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 129, ,043 Φορολογία εισπρακτέα 96,736 96,620 Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 891,777 1,932,063 Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 6,454,458 6,394,530 Ολικό ενεργητικού 7,606,614 7,489,885 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 14 9,280,000 9,280,000 Αποθεματικό προσόδου (2,198,236) (2,219,927) Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στου μετόχους 7,081,764 7,060,073 Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις , ,812 Ολικό υποχρεώσεων 524, ,812 Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7,606,614 7,489,885 9

14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό προσόδου Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,920,000 (1,150,946) 8,769,054 Συνολικά έσοδα περιόδου - 61,494 61,494 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,920,000 (1,089,452) 8,830,548 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,280,000 (2,219,927) 7,060,073 Συνολικά έσοδα περιόδου - 21,691 21,691 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,280,000 (2,198,236) 7,081,764 10

15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30/06/ /06/2015 Ροή μετρητών από εργασίες Σημ. Κέρδος περιόδου 21,691 61,494 Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 4,110 4,752 Απόσβεση ακινήτων για επένδυση 10 11,089 11,089 Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Ζημιά/(κέρδος) από επενδυτικές δραστηριότητες 6 2,161 15,049 Τόκοι εισπρακτέοι 5 (4,179) (4,490) Τόκοι πληρωτέοι Φορολογία 1,996 2,119 Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 36,966 90,308 (Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (1,102,318) (477,822) (Αύξηση)/μείωση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (71,970) (30,976) Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 95,038 93,121 Ροή μετρητών (σε)/από εργασίες (1,042,284) (325,369) Φορολογία που πληρώθηκε (2,112) (2,235) Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από εργασίες (1,044,396) (327,604) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 (69) (6,715) Εισπράξεις από επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη - 8,944 Τόκοι που εισπράχθηκαν 5 4,179 4,490 Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 4,110 6,719 Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Τόκοι που πληρώθηκαν 5 - (295) Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες - (295) Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (1,040,286) (321,180) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 1,932,063 2,515,498 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του εξαμήνου 891,777 2,194,318 11

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η εταιρεία Ellinas Finance Public Company Limited (η Εταιρεία ), συστάθηκε στην Κύπρο στις 7 Δεκεμβρίου 1992, ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία Έλληνας Χρηματοδοτήσεις Λίμιτεδ. Στις 29 Φεβρουαρίου 2000 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Ellinas Finance Ltd και την ίδια ημερομηνία μετατράπηκε σε δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Στις 7 Ιουνίου 2005 η εταιρεία μετονομάστηκε σε Ellinas Finance Public Company Limited. Κύριες δραστηριότητες Η Εταιρεία άρχισε τις δραστηριότητές της στις 8 Ιουνίου Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως παραχώρηση εταιρικών και προσωπικών δανείων, χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων για επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών, προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών, επιχειρηματικές συμμετοχές (private equity) σε κυπριακές επιχειρήσεις και αποστολή και παραλαβή χρημάτων από και προς το εξωτερικό (MoneyGram). 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, αναφέρονται στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία των μη ελεγμένων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, ήταν οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015 εκτός από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων προτύπων, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων Η ετοιμασία των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 12

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. Κρίσεις Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στη σημείωση 4 ''Αναγνώριση εισοδημάτων'' - εισόδημα από προμήθειες: κατά πόσο το Συγκρότημα και η Εταιρεία ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή ως κύριοι συμβαλλόμενοι στη συναλλαγή. Παραδοχές και εκτιμήσεις Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις οι οποίες έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδες σφάλμα στο επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις: Σημείωση 10 - έλεγχος απομείωσης: σημαντικές υποστηρίζουσες παραδοχές αναφορικά με τις ανακτήσιμες αξίες και τις αξίες χρήσης. Σημείωση 19 - αναγνώριση και επιμέτρηση προβλέψεων και ενδεχομένων υποχρεώσεων: σημαντικές παραδοχές για την πιθανότητα και το μέγεθος της εκροής στοιχείων ενεργητικού. Σημείωση 13 - πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - το Συγκρότημα και η Εταιρεία εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις. 13

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2015 Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων 39,115 47,418 Προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και υπηρεσία αποστολής και παραλαβής χρημάτων (MoneyGram) 296, ,950 Βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις 49,976 35,613 Μεσοπρόθεσμες δανειοδοτήσεις 35,122 51, , ,048 4.ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2015 Διάφορα έσοδα εκμετάλλευσης 708 1,489 Ενοίκια εισπρακτέα 1,880 3,230 2,588 4,719 5.ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2015 Πιστωτικοί τόκοι 4,179 4,490 Έσοδα χρηματοδότησης 4,179 4,490 Τόκοι πληρωτέοι Άλλα έξοδα χρηματοδότησης 2,055 1,993 Έξοδα χρηματοδότησης 2,055 2,288 Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 2,124 2,202 14

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ζημία)/κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου (2,039) (2,193) (13,010) (2,161) (15,049) 7.ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2015 Κέρδος για την περίοδο μετά την φορολογία 21,691 61,494 Αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά την διάρκεια της περιόδου 16,000,000 16,000,000 Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας: Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων Μεσοπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις Επενδύσεις για ίδιο όφελος Προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και υπηρεσία MoneyGram Άλλοι τομείς Περίοδος που έληξε 30 Ιουνίου 2016 Εισοδήματα 39,115 85, ,811 2, ,612 Κέρδος/(Ζημία) πριν από πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Ολικό 5,601 12,185 (2,161) 42, ,497 Διαγραφή για επισφαλείς χρεώστες (9,216) (1,358) (10,574) Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (718) (25,642) (26,360) Κέρδος/(ζημία) πριν από τη φορολογία και τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης (4,333) (14,815) (2,161) 42, ,563 Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 2,124 Φορολογία (1,996) Κέρδος έτους 21,691 Ενεργητικό 643,909 4,824,002 1,286, ,356 9,755 7,606,614 Παθητικό 15, , ,776 1, ,850 16

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας: Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων Μεσοπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις Επενδύσεις για ίδιο όφελος Προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και υπηρεσία MoneyGram Άλλοι τομείς Περίοδος που έληξε 30 Ιουνίου 2015 Εισοδήματα 47,418 86, ,950 4, ,767 Κέρδος/(Ζημία) πριν από πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Διαγραφή επισφαλών χρεωστών - (7) Καθαρή είσπραξη/(πρόνοια) επισφαλών χρεωστών (11,311) 14,976 Κέρδος/(ζημία) πριν από τη φορολογία και τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης Ολικό 8,701 15,904 (15,049) 47, , (7) 3,665 (2,610) 30,873 (15,049) 47, ,411 Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 2,202 Φορολογία (2,119) Κέρδος έτους 61,494 Ενεργητικό 1,205,403 4,741,236 1,228,520 2,197,240 42,015 9,414,414 Παθητικό 31, , ,666 3, ,866 17

22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κτίρια και εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Οχήματα Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,512 61,578 37,350 69, ,154 Προσθήκες - 5,942-1,291 7,233 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,512 67,520 37,350 71, ,387 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,512 67,520 37,350 71, ,387 Προσθήκες Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,512 67,520 37,350 71, ,456 Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,835 57,978 37,020 52, ,237 Επιβάρυνση έτους 1,532 2, ,856 9,585 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,367 60,845 37,350 57, ,822 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,367 60,845 37,350 57, ,822 Επιβάρυνση για το εξάμηνο 765 1,056-2,289 4,110 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,132 61,901 37,350 59, ,932 Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,380 5,619-11,525 47,524 Στις 31 Δεκεμβρίου ,145 6,675-13,745 51,565 18

23 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ακίνητα Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,294 Απομείωση στην αξία (12,000) (12,000) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,294 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,294 Προσθήκες - - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,294 Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,894 Επιβάρυνση έτους 22,179 22,179 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,073 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,073 Επιβάρυνση για το εξάμηνο 11,089 11,089 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,162 Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,132 Στις 31 Δεκεμβρίου , ,221 19

24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11.AYΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογισμικά Φήμη και προγράμματα Πελατεία Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,405 10,000 96,405 Προσθήκες Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,999 10,000 96,999 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,999 10,000 96,999 Προσθήκες Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,999 10,000 96,999 Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,405 10,000 96,405 Επιβάρυνση έτους Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,601 10,000 96,601 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,601 10,000 96,601 Επιβάρυνση για το εξάμηνο Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,699 10,000 96,699 Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Στις 31 Δεκεμβρίου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρεία Όνομα Χώρα σύστασης Κύριες δραστηριότητες Συμμετοχή % 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2015 Ellinas Finance (Custodian) Ltd Κύπρος Εγγραφή μετοχών 100 1,710 1,710 Η θυγατρική Εταιρεία είναι αδρανής από την ημερομηνία ίδρυσης της αφού δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που κατέχει η Θυγατρική Εταιρεία είναι τα μετρητά στην τράπεζα από την έκδοση του μετοχικού της κεφαλαίου. 20

25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30 Ιούνιος Δεκέμβριος 2015 Χρεώστες Δανείων 16,269,863 15,152,239 Χρεώστες από αποστολή χρημάτων MoneyGram 175, ,783 Χρεώστες από προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών 536, ,339 Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (11,650,733) (11,624,373) Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά 5,330,793 4,229,988 Άλλα εισπρακτέα 1,585 1,502 Προκαταβολές και προπληρωμές 3,744 2,314 5,336,122 4,233,804 Η ιστορική εμπειρία της Εταιρείας στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημίες από είσπραξή των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας. Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες: 30 Ιούνιος Δεκέμβριος 2015 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (11,624,373) (10,519,610) Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (100,488) (1,434,814) Ανάκτηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες 74, ,051 Υπόλοιπο (11,650,733) (11,624,373) Η εταιρεία εξασφαλίζει τα εισπρακτέα ποσά με εγγυήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: Προσωπικές εγγυήσεις Ενεχυριασμένες εμπορεύσιμες μετοχές Ακίνητη περιουσία Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης και της καταναγκαστικής αξίας πώλησης των απαιτήσεων η οποία εκτιμάται ότι προσεγγίζει την παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της απαίτησης. Ως εκ τούτου η αξία των εξασφαλίσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον υπολογισμό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την εκποίηση εξασφαλίσεων βασίζονται σε παραδοχές για έναν αριθμό παραγόντων και ως εκ τούτου οι πραγματικές ζημιές μπορεί να διαφέρουν. Τυχόν μειώσεις στην εύλογη αξία αυτών 21

26 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ των εξασφαλίσεων θα σημαίνει και περαιτέρω αύξηση των απαιτούμενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 14.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2015 Αριθμός Αριθμός Εγκεκριμένο (55,555,555 συνήθεις μετοχές των 0.58 η καθεμία) 55,555,555 32,222,222 55,555,555 32,222,222 55,555,555 32,222,222 55,555,555 32,222, Ιουνίου Δεκεμβρίου 2015 Αριθμός Αριθμός Εκδοθέν και πλήρως πληρωμένο (16,000,000 συνήθεις μετοχές των 0.58 η καθεμία) 16,000,000 9,280,000 16,000,000 9,280,000 16,000,000 9,280,000 16,000,000 9,280, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30 Ιούνιος Δεκέμβριος 2015 Πιστωτές 8,480 7,621 Αναβαλλόμενο εισόδημα 295, ,113 Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 6,673 10,138 Οφειλόμενα έξοδα 4,496 20,853 Μερίσματα πληρωτέα 14,948 14,948 Άλλοι πιστωτές 14,588 5,037 Πιστωτές από υπηρεσία MoneyGram 180, , , ,812 22

27 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 30 Ιουνίου 2016 ήταν ως ακολούθως: 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2015 % % Αιμίλιος Έλληνας Δημήτρης Πετρίδης Δρ. Γιάννης Πίτσιλλος Ανδρέας Γρηγορίου Άγγελος Λούης ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν άμεσα και έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 30 Ιουνίου 2016 ήταν τα ακόλουθα: 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2015 % % SFS Group Public Company Ltd Ellinas (Insurance Agencies) Ltd Δημήτρης Πετρίδης Δρ. Γιάννης Πίτσιλλος ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η αμοιβή των συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών ήταν ως εξής: Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων Αριθμός Συμβούλων Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Αμοιβή Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου 1 33,000 37,000 Αμοιβή μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων 3-4 3,350 2,250 Αμοιβή προσώπου συνδεδεμένο με Διοικητικό Σύμβουλο 2 25,080 13,709 23

28 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 19.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 30 Ιούνιος Δεκεμβρίου 2015 Εισόδημα Εισόδημα Μικτό Απομείωση περιόδου Μικτό Απομείωση έτους Δημήτρης Πετρίδης (1) 17, ,027-1,700 Νέαρχος Πετρίδης (2) 25,054-1,036 4, Έμιλυ Πετρίδου (3) 10, , D.P. Agro Ltd (4) 154, ,572 8, , ,777 15,342 D.P. Agro Ltd (5) 1,810 1, ,707 1, D.P. Agro Ltd (6) 23,685 23,685 1,348 22,337 22,337 2,337 D.P. Agro Ltd (7) 53,307 53,307 3,049 50,258 50,258 5,258 D.P. Agro Ltd (8) 46,889 46,889 2,668 44,222 44,222 4, , ,263 18, , ,301 30,638 1) Το δάνειο εισπρακτέο από το κ. Δημήτρη Πετρίδη είναι επενδυτικό δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 7.5% και δεν έχει ημερομηνία λήξης. 2) Το δάνειο εισπρακτέο από το κ. Νέαρχο Πετρίδη είναι προσωπικό δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 6%, και ημερομηνία λήξης 17 Νοεμβρίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη κα. Έμιλυ Πετρίδου είναι προσωπικό δάνειο με επιτόκιο 5,44%, και ημερομηνία λήξης 7 Οκτωβρίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 15 Μαΐου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 23 Ιουνίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 30 Απριλίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 30 Απριλίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 29 Μαΐου

29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20.ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Στις 30 Ιουνίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε σχέση με τις δραστηριότητες της. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος και της Εταιρείας πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν το Συγκρότημα και η Εταιρεία να υποστούν οποιαδήποτε σημαντική ζημιά. Με βάση εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το οικονομικό αποτέλεσμα και αβεβαιότητες σε σχέση με αυτά τα θέματα. 25

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00012757/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Ellinas Finance Public Company Ltd

Ellinas Finance Public Company Ltd Ellinas Finance Public Company Ltd ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 21 Σεπτεμβρίου 2017 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited, που αφορά το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00017188/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ANNOUNCEMENT ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00013094/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ΑNNOUNCEMENT EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014.

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014. 0065/00009146/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Μή εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30/6/2014 Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017

Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 0018/00020953/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση - 01-09-2017 2. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα ήλωση των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 0065/00004387/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH Attachments: 1. Εξαμηνιαία 2. Διαχείριση 3. Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0121/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Constantinou Bros Properties Plc CBAM

0121/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Constantinou Bros Properties Plc CBAM 0121/00017180/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Constantinou Bros Properties Plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση της εταιρείας Constantinou Bros Properties Plc, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP 0042/00015667/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00017176/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC,

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Σελίδα Ομιλία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00017982/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΣ 2016 ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Τσιμεντοποιία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015

Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015 0043/00010648/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Attachments: 1. Announcement Louis plc 26 February 2. Commentary Louis

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 3. Η ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 3. Η ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 27 Απριλίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κνωσσός Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ σε συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 27 Απριλίου, 2012 αποφάσισε τα πιο κάτω: 1. Εξέτασε και ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Σελίδα Ομιλία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0072/00017163/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 0043/00006099/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Attachments: 1. Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 2. Ενδεικτικά Μη Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 1

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0087/00015002/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 1 Ενδιάμεση κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα