ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, και σύ σταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α /βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμα ρουσίου» Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, και σύ σταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμα ρουσίου» Α) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, Β) Σύσταση Ενιαίου Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Πατρέων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 138/2011 (1) Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α /βάθ μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, και σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α /βάθμιας Εκπαίδευσης Δή ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103, του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ , τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/ (Φ.Ε.Κ. 114/2006, τ.α ) «Κ.Δ.Κ.», 2) Τη με αριθμό 8440/ απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. με θέμα «καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», 3) Το με αριθμό πρωτ. οικ. 4569/2010 (εγκ.11) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, 4) Τις με αριθμό 71/2011 και 138/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, 5) Τη με αριθμό 15794/12669/2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της 138/2011 Α.Δ.Σ. Αμαρουσίου, αποφασίζει (με πλειοψηφία): Συγχωνεύουμε τα παρακάτω αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Α /βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου: 1. «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού, 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου», (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, 47688/2000, Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β και 6630/4188/ , Φ.Ε.Κ. 541/2010, τ.β ). 2. «Σχολική Επιτροπή 3ου, 11ου Δημοτικού, 3ου, 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου» (Αποφάσεις του Νο μάρχη Αν. Αττικής 6533/1992, Φ.Ε.Κ. 253/1992, τ.β και 38154/1992 Φ.Ε.Κ. 741/1992 τ.β και αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 10088/2001, Φ.Ε.Κ. 406/2001 τ.β, 10846/2008, Φ.Ε.Κ. 909/2008 τ.β και 6673/4220/ , Φ.Ε.Κ. 657/2010, τ.β ). 3. «Σχολική Επιτροπή 18ου Δημοτικού, 18ου Νηπια γωγείου Δήμου Αμαρουσίου» (Αποφάσεις του Γ.Γ. Πε ριφέρειας Αττικής 47678/2000, Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β και 6669/4218/ , Φ.Ε.Κ. 497/2010 τ.β ). 4. «Σχολική Επιτροπή 1ου,2ου Ειδικού Δημοτικού, Ειδι κού Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου» (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 25531/2001, Φ.Ε.Κ. 633/2001, τ.β και 6668/4217/ , Φ.Ε.Κ. 485/2010, τ.β ). 5. «Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού, 7ου, 8ου Νη πιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου» (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 47679/2000, Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β, 12063/2002, Φ.Ε.Κ. 387/2002 τ.β και 6634/4190/ , Φ.Ε.Κ. 497/2010, τ.β ). 6. «Σχολική Επιτροπή 4ου, 15ου Δημοτικού, 4ου, 16ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου» (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 20156/2001, Φ.Ε.Κ. 732/2001, τ.β και 6636/4192/ , Φ.Ε.Κ.485/2010, τ.β ). 7. «Σχολική Επιτροπή 9ου, 17ου Δημοτικού, 9ου,11ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου» (Απόφαση του Πε ριφερειακού Διευθυντή 30096/1995, Φ.Ε.Κ. 831/1995, τ.β, αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 10086/2001, Φ.Ε.Κ. 403/2001 τ.β και 6638/4193/ ,Φ.Ε.Κ. 634/2010, τ.β ). 8. «Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού, 5ου Νηπιαγω γείου Δή

2 18432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 25530/2001, Φ.Ε.Κ. 633/2001, τ.β και 6642/4212/ , Φ.Ε.Κ. 485/2010, τ.β ). 9. «Σχολική Επιτροπή 16ου Δημοτικού, 10ου Νηπιαγω γείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 25530/2001, Φ.Ε.Κ. 633/2001, τ.β και 6659/4209/ , Φ.Ε.Κ. 485/2010, τ.β ). 10. «Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού, 19ου Νηπιαγω γείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 47680/2000, ΦΕΚ 59/2001, τ.β και 6657/4208/ Φ.Ε.Κ. 497/2010, τ.β ), 11. «Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού, 6ου Νηπια γωγείου Δήμου Αμαρουσίου» (Αποφάσεις του Γ.Γ. Πε ριφέρειας Αττικής 47727/2000, Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β και 6656/4207/ , Φ.Ε.Κ. 485/2010 τ.β ). 12. «Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού, 13ου Νηπιαγω γείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 47725/2000, Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β, 23371/2004, Φ.Ε.Κ. 917/2004, τ.β και 6654/4205/ , Φ.Ε.Κ. 485/2010, τ.β ). 13. «Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου, 7ου Δημοτι κού Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 52687/2000 Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β και 6652/4204/ , Φ.Ε.Κ. 436/2010 τ.β ). Συστήνουμε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Α /βάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 1. ΟΝΟΜΑ ΕΔΡΑ Σχολική Επιτροπή Α /βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. 2. ΣΚΟΠΟΣ Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για τη κάλυψη των δαπα νών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρω τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. ΠΟΡΟΙ Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται: α) Από την επιχορήγηση του δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει και τα οποία ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των ετη σίως. β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. στ) Από έκτακτες επιχορηγήσεις που το ποσόν δι αμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της. 4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία της Σχολικής Επιτροπής είναι το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευ μένων Σχολικών Επιτροπών, τα χρηματικά υπόλοιπα τους τα οποία μεταφέρονται σ αυτήν, ότι αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργία τους, καθώς και κάθε περιουσιακό στοιχείο που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί κατά τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής. 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από δεκαπέντε (15) μέλη με την εξής σύνθεση: Έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψη φία (ο ορισμός των 2 μελών γίνεται από την ίδια την μειοψηφία και ακολουθεί ο ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο), Δυο (2) Διευθυντές, με τους αναπληρωτές τους εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας (1) εκπρόσωπος της ένωσης γονέων με τον αναπληρωτή του, και στην περίπτωση που δεν υπάρ χει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχο λικής μονάδας. Έξι (6) δημότες ή κάτοικοι εκ των οποίων ένας (1) με ειδικές γνώσεις ανάλογες με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. και τέσσερις (5) χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Επειδή ο αριθμός των μελών της Σχολικής Επιτροπής είναι 15/μελές στην περίπτωση που συμμετέχει ο οι κείος διευθυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη ή εκ περιτροπής μείωση από τους δημότες ή κατοίκους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται σε δυο (2) έτη και λή γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην πα ρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114/2006, τ.β ). Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ F Αριθμ. απόφ. 139/2011 (2) Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β /βάθ μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, και σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Δή ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ ,τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/ (Φ.Ε.Κ. 114/2006,τ.Α ) «Κ.Δ.Κ.», 2) Τη με αριθμό 8440/ απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. με θέμα «καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», 3) Το με αριθμό πρωτ. οικ. 4569/2010 (εγκ.11) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, 4) Τις με αριθμό 72/2011 και 139/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, 5) Τη με αριθμό 15796/12691/2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της 139/2011 Α.Δ.Σ. Αμαρουσίου, αποφασίζει (με πλειοψηφία): Συγχωνεύουμε τα παρακάτω αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου: 1. «Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου, Πει ραματικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων Δήμου Αμαρου σίου», (Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 30061/1995, Φ.Ε.Κ. 831/95, τ.β, αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Ατ τικής 23370/2004, Φ.Ε.Κ. 917/2004 τ.β, 29218/2007, Φ.Ε.Κ. 2336/2007 τ.β και 6628/4186/ , Φ.Ε.Κ. 634/2010 τ.β ). 2. «Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου, 1ου Λυκείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 47689/2000, Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β και 6629/4187/ , Φ.Ε.Κ. 658/2010 τ.β ). 3. «Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου, 6ου Λυκείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 20344/2001, Φ.Ε.Κ. 633/2001, τ.β και 6632/4189/ , Φ.Ε.Κ. 543/2010 τ.β ). 4. «Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου, 2ου Λυκείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 30102/1995, Φ.Ε.Κ. 831/1995, τ.β και 6671/4219/ , Φ.Ε.Κ. 485/2010 τ.β ). 5. «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου Δή (Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 30098/1995, Φ.Ε.Κ. 831/1995 τ.β και απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 6635/4191/ , Φ.Ε.Κ. 543/2010 τ.β ). 6. «Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου, 3ου Λυκείου, Ι.Ε.Κ. Δή (Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 30095/1995, Φ.Ε.Κ. 831/1995 τ.β και αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 45785/2001, Φ.Ε.Κ. 1124/2001 τ.β, 27913/2006, Φ.Ε.Κ. 949/2006 τ.β, 6674/4221/ , Φ.Ε.Κ. 485/2010 τ.β ). 7. «Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ. Δή (Αποφάσεις του Νομάρχη Αν. Αττικής 6532/1992, Φ.Ε.Κ. 282/1992, τ.β, 38151/1992, Φ.Ε.Κ. 741/1992 τ.β, 27935/1994, Φ.Ε.Κ. 769/1994 τ.β και αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρει ας Αττικής 23369/2004, Φ.Ε.Κ. 863/2004, τ.β,10847/2008 Φ.Ε.Κ. 909/2008, τ.β, 6667/4216/ , Φ.Ε.Κ. 634/2010 τ.β ). 8. «15η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου, 8ου Λυκείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 5807/1997, Φ.Ε.Κ. 1145/1997, τ.β, 20714/2001, Φ.Ε.Κ. 633/2001, τ.β και 6666/4215/ , Φ.Ε.Κ. 634/2010 τ.β ). 9. «Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου, 4ου Λυκείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 47690/2000, Φ.Ε.Κ. 59/2001, τ.β και 6664/4214/ , Φ.Ε.Κ. 497/2010 τ.β ). 10. «Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου, 9ου Λυκείου Δή (Αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 20157/2001, Φ.Ε.Κ. 732/2001, τ.β και 6640/4195/ , Φ.Ε.Κ. 634/2010 τ.β ). Συστήνουμε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Β /βάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 1. ΟΝΟΜΑ ΕΔΡΑ «Σχολική Επιτροπή Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου». Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. 2. ΣΚΟΠΟΣ Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για τη κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ τευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντί στοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργα νισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχο λικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. ΠΟΡΟΙ Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται: α) Από την επιχορήγηση του δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει και τα οποία ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των ετη σίως β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. στ) Από έκτακτες επιχορηγήσεις που το ποσόν δι αμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της. 4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία της Σχολικής Επιτροπής είναι το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευ μένων Σχολικών Επιτροπών, τα χρηματικά υπόλοιπά τους τα οποία μεταφέρονται σ αυτήν, ότι αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργία τους, καθώς και κάθε περιουσιακό στοιχείο που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί κατά τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής.

4 18434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από δεκαπέντε (15) μέλη με την εξής σύνθεση: Έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψη φία (ο ορισμός των 2 μελών γίνεται από την ίδια την μειοψηφία και ακολουθεί ο ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο), Δυο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους. Ένας (1) εκπρόσωπος της ένωσης γονέων με τον αναπληρωτή του και στην περίπτωση που δεν υπάρ χει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμε νων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Ένας (1) εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχο λικής μονάδας. Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι εκ των οποίων ένας (1) με ειδικές γνώσεις ανάλογες με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. και τέσσερις (4) χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Επειδή ο αριθμός των μελών της Σχολικής Επιτροπής είναι 15/μελής στην περίπτωση που συμμετέχει ο οι κείος διευθυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη ή εκ περιτροπής μείωση από τους δημότες ή κατοίκους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται σε δυο (2) έτη και λή γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην πα ρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114/2006, τ.β ). Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ Αριθμ. απόφ. 180 (3) Α) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης Δήμου Πατρέων, Β) Σύσταση Ενιαίου Νο μικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Πατρέων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης Δήμου Πατρέων». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 102 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ 87 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ 87 Α ). 3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/ τεύχος Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/06 περί του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 5. Την απόφαση του ΥΠΕΣΔΑΗΔ αριθμ. πρωτ. 8440/ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτρο πών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 6. Το άρθρο 25 του Ν.1828/ Τις ανάγκες του διευρυμένου Δήμου. 8. Το γεγονός ότι ο διευρυμένος Δήμος Πατρέων προ έκυψε με την ενσωμάτωση των Δήμων Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων και Ρίου. Στους Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν Σχολικές Επιτροπές Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης. 9. Την με αριθ. πρωτ /5620/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της νομιμότητας της Α.Δ.Σ. 180/2011 του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Πατρέων, αναφορικά με την συγ χώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ σης και τη σύσταση ενιαίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων», αποφασίζει:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Εγκρίνει τη συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων: Ε.Σ.Ε. Σχολεία Αρ. Απ. Γ.Γ. Περιφέρειας ΦΕΚ Δυτ. Ελλάδος 2η ΕΣΕ 1ο Ειδ. Δ.Σ. 1o Ειδ. Ν 15841/ ΦΕΚ Β 1978/ η ΕΣΕ 21ο Δ.Σ. 22ο N και 69ο Ν 15874/ ΦΕΚ Β 1990/ η ΕΣΕ 36ο Δ.Σ. 11ο Ν 15834/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 8ο Δ.Σ. 10ο Ν 18000/ ΦΕΚ Β 2160/ η ΕΣΕ 9ο Δ.Σ. 12ο Ν 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ ηΕΣΕ 11ο Δ.Σ. 6ο Ν 15831/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 15ο Δ.Σ. 37ο Ν 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 25ο Δ.Σ. 30ο Ν 67ο Ν 15872/ ΦΕΚ Β 2037/ η ΕΣΕ 13ο Δ.Σ. 1ο Νηπ/γείο 21108/ ΦΕΚ 2026/ η ΕΣΕ 40o Δ.Σ. 38ο Ν 15848/ ΦΕΚ Β 1953/ η ΕΣΕ 7ο Δ.Σ. 17ο Ν 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 2ο Δ.Σ. 15ο Ν 15835/ ΦΕΚ Β 2037/ η ΕΣΕ 32ο Δ.Σ. 21ο Νηπ/γείο 15828/ ΦΕΚ Β 1993/ η ΕΣΕ 14ο Δ.Σ. 4ο Ν 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 17ο Δ.Σ. 2ο Νηπ/γείο 18000/ ΦΕΚ Β 2160/ η ΕΣΕ 45ο Δ.Σ. 23ο Νηπ/γείο 15829/ ΦΕΚ Β 2026/ ο,1 9o, 37o, 38o Δ.Σ. 28η ΕΣΕ 3ο και 44ο Ν/γεία 18000/ ΦΕΚ Β 2160/ η ΕΣΕ 51ο Δ.Σ. 24ο Νηπ/γείο 15850/ ΦΕΚ Β 2012/ η ΕΣΕ 50ο Δ.Σ. 41ο Νηπ/γείο 15873/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 61ο Δ.Σ. 52ο Νηπ/γείο 15873/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 47ο Δ.Σ. 14ο Νηπ/γείο 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 42ο Δ.Σ. 27ο και 71ο Νηπ/γείο 15865/ ΦΕΚ Β 2012/ η ΕΣΕ 53ο Δ.Σ. 13ο Νηπ/γείο 15866/ ΦΕΚ Β 1991/ η ΕΣΕ 45ο και 60ο Νηπ/γεία 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 3ο Δ.Σ. 5ο Νηπ/γείο 15832/ ΦΕΚ Β 1990/ η ΕΣΕ 54ο Δ.Σ. 61ο Νηπ/γείο 15867/ ΦΕΚ Β 2012/ η ΕΣΕ 56ο, 58ο, 66ο Δ.Σ. 18ο, 26ο, 36ο Νηπ/γεία 15874/ ΦΕΚ Β 1990/ η ΕΣΕ 68o Δ.Σ. 62ο Νηπ/γείο 15873/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 55ο Δ.Σ. 32ο και 66ο Νηπ/γεία 15831/ ΦΕΚ Β 2026/ η ΕΣΕ 57ο Δ.Σ. 35ο Νηπ/γείο 15868/ ΦΕΚ Β 1989/ η ΕΣΕ 60ο Δ.Σ. 57ο και 42ο Νηπ/γείο 15836/ ΦΕΚ Β 1978/ η ΕΣΕ 62ο Δ.Σ. 49ο Νηπ/γείο 15875/ ΦΕΚ Β 1989/ /θ Πειρ Δ.Σ Παν/μίου 1/θ Πειρ. Δ.Σ. Παν/μίου Πειρ. Ν/γείο 47η ΕΣΕ Παν/μίου 15874/ ΦΕΚ Β 1990/ η ΕΣΕ 39 Δ.Σ. 70ο Νηπ/γείο 15875/ ΦΕΚ Β 1989/ η ΕΣΕ 69o Δ.Σ. 72ο Νηπ/γείο 16603/3826/ ΦΕΚ Β 969/ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αρ. Απ. Γ.Γ. Αριθμός ΦΕΚ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 1ο Δημ. Σχολείο 15875/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15875/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15850/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15871/ ΦΕΚ Β 1999/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ ο» 15857/ ΦΕΚ Β 1993/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15850/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 15832/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15833/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15871/ ΦΕΚ Β 1999/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15833/ ΦΕΚ Β 1978/ o» 15830/ ΦΕΚ Β 1993/ o» 18000/ ΦΕΚ 2160/ ο» 15861/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/

6 18436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αρ. Απ. Γ.Γ. Αριθμός ΦΕΚ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 43ο» 15850/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 15874/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15837/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15858/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15858/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15832/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15874/ ΦΕΚ Β 1990/ ο Ειδ. Δημ. Σχ / ΦΕΚ Β 1990/ ο»»» 15852/ ΦΕΚ Β 2026/ ο Ειδ. Δ.Σ. Εκπ/σης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού Πάτρας 15869/ ΦΕΚ Β 2037/ Ειδ. Δημ.Τυφλών 15873/ ΦΕΚ Β 2026/ /θ Ειδικό Δ.Σ. Κωφών Βαρηκόων 15870/ ΦΕΚ Β 1978/ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Αρ. Απόφασης Γ.Γ. Αριθμός ΦΕΚ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 7ο Νηπιαγωγείο 15858/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15858/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15850/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ o» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ o» 15864/ ΦΕΚ Β 1989/ o» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15858/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15858/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15850/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 18000/ ΦΕΚ Β 2160/ ο» 15850/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 18000/ ΦΕΚ Β 2160/ ο» 15858/ ΦΕΚ Β 1990/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο» 15849/ ΦΕΚ Β 1978/ ο Νηπιαγωγείο 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15851/ ΦΕΚ Β 1989/ ο» 15873/ ΦΕΚ Β 2026/ ο Νηπιαγωγείο ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15873/ ΦΕΚ Β 2026/ ο» 15854/ ΦΕΚ 2012/ ο» 15855/ ΦΕΚ Β 1990/ o» 15859/ ΦΕΚ Β 2012/ ο» 15856/ ΦΕΚ Β 2012/ Ειδικό Ν/γείο Τυφλών 15838/ ΦΕΚ 2037/ Ειδικό Ν/γείο Κωφών 18000/ ΦΕΚ Β 2160/ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ: 1η ΕΣΕ 1ο Δημοτ. Σχολείο Οβρυάς 19926/ η ΕΣΕ 2ο Δημοτ. Σχολείο Οβρυάς 24246/ η ΕΣΕ 1ο Νηπ/γείο Οβρυάς 2353/ / η ΕΣΕ 3o Nηπ/γείο Οβρυάς 2353/ /

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η ΕΣΕ Δημοτ. και Νηπ/γείο Σαραβαλίου 2353/ / η ΕΣΕ Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων 2353/ / η ΕΣΕ 1ο Νηπ/γείο Δεμενίκων 2353/ / η ΕΣΕ 2ο Νηπ/γείο Δεμενίκων 2353/ / η ΕΣΕ Νηπ/γείο Μαυρομανδήλας 2353/ / η ΕΣΕ Νηπ/γείο και Δημοτ. Σχολ. Κρήνης 2353/ / η ΕΣΕ Νηπ/γείο και Δημοτ. Σχολ. Καλλιθέας 2353/ / η ΕΣΕ 2ο Νηπ/γείο Οβρυάς 19926/ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Δρεπάνου 6057/ Β/ Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Αραχωβιτίκων 6056/ Β/ Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Ψαθοπύργου 6052/ Β/ Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου Ρίου 6055/ Β/ Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου Ρίου 6054/ Β/ Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ακταίου Ρίου 6043/ Β/ Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Ακταίου Ρίου 6051/ Β/ Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Ρίου 6049/ Β/ /θεσιου Νηπιαγωγείου Καστελλοκάμπου Ρίου 6048/ Β/ /θεσιου Νηπιαγωγείου Κ. Καστριτσίου Ρίου 6044/ Β/ Δημοτικού Σχολείου Κ. Καστριτσίου 6045/ Β/ Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Α. Καστριτσίου 6043/ / Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Σελλών 61024/17324/ / ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ Δημοτικό Σχολείο Βραχναίικων 11278/ / Νηπιαγωγείο Βραχναίικων 11278/ / Νηπιαγωγείου Τσουκαλέικων 11278/ / Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Καμινίων 11278/ / ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1η ΕΣΕ 1ο Δημοτ. Σχολ. και 1ο Νηπ/γείο Παραλίας 7747/ / η ΕΣΕ 2ου Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Παραλίας 7747/ / η ΕΣΕ Δημοτ. Σχολ. και Νηπ/γείου Ροϊτίκων 7747/ / η ΕΣΕ 3ο Δημοτ. Σχολ. και 3ο Νηπ. Παραλίας 80/ / Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Μιντιλογλίου 7747/ / Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Μιντιλογλίου 7747/ / ου Νηπιαγωγείου Παραλίας 7035/ / Β. Εγκρίνει τη Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Πατρέων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχο λείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων». ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του εν λόγω Νομικού Προσώπου είναι: 1. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.). 2. Αμοιβή καθαριστριών. 2. Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων. 3. Κάθε είδους εξοπλισμού των αντίστοιχων σχολείων. 4. Ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων, κατόπιν εισηγήσεως προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 5. Ο εφοδιασμός με βιβλία για τις αντίστοιχες σχο λικές βιβλιοθήκες από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Τη διαχείριση εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνονται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διά ταξη νόμου. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το εν λόγω Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Δι οικητικό του Συμβούλιο, που θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής: 1. Το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου, ή ένα Δημοτικό Σύμβουλο, από την πλειοψηφία. 2. Τρείς (3) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με τους αναπληρωτές. 3. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας, με τους αναπληρωτές. 4. Δύο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους. 5. Έναν Εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων με τον ανα πληρωτή του. 6. Έναν Εκπρόσωπο Συλλόγου Δασκάλων και Νηπια γωγών, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, με τον ανα πληρωτή του. 7. Ενα δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή.

8 18438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχο λικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψή φου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω νομικού προσώπου ακολουθεί την Δημοτική περίοδο και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. ΠΟΡΟΙ 1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ. 2. Τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου. 3. Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. 4. Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 5. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 6. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το εν λόγω ίδιο Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προ σώπων που περιέρχονται στο νέο Δήμο. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισμού του Δήμου Πατρέων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 20 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου που αφορούν στην Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Την 15η-3-2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 05/28-02-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγχώνευση των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2168 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμι ας εκπαίδευσης του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 440 18 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.... 1 Υποβιβασμός, συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 13 ο.- Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1864 23 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών επιτροπών της Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση δημοτικού Νομικού Προσώπου δημοσίου δι καίου στο Δήμο Πλαστήρα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 1 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 818 10 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών σχολικών μο νάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 6/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 6/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6/28-02-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ.81/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.07.05 12:40:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1408 17 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου... 1 Σύσταση Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 621 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Άνω Λιοσίων»...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Αριθ. 320

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Αριθ. 320 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της 20-6-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ. 320 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήμερα 20-6-11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 854 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύστα ση νέας με την επωνυμία Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της 20-6-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ. 321 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήμερα 20-6-11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1056 30 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Νομικών Προ σώπων Δημοσίου Δικαίου Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και Σύσταση νέου Νομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1674 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί ου των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.απόφ. 108/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας (αρ. 109, Ν.3852/10) και σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΔΑ: 4ΑΘ3Ω9Ο-Ρ Αρ. απόφ. 112/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκ παίδευσης (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 28 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ ΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.16 17:29:02 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 9 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία λαϊκής αγοράς Μοσχάτου της περιοχής Β Πειραιά... 1 Αυτοδίκαιη λύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1521 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Ελευθεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 8/2/2016 Αρ. Πρωτ.: 256 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 674 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 20/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 20/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 20/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 578/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συναίνεση για καταβολή και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8725/837 Έγκριση της υπ αριθμ. 101/2005 απόφασης του Διοικητι κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ σης Αποχέτευσης Γρεβενών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 135/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 135/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 135/2014 ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 151/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 134/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 134/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 134/2014 ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 732 5 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Λεύκτρου... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1408 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή διαμορφωθείσας πίστωσης του κατ απο κοπή χορηγήματος υπό ΚΑΕ1611....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 711 16 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο : 2494350315 Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 39 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1398 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση ΝΠΔΔ του δήμου Νεάπολης Συκεών Ν. Θεσ σαλονίκης με την επωνυμία 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63018 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1922 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ ΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 55/2012 Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος B τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Από το πρακτικό της 13ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: Ψ9Υ4ΩΗ3-ΕΑΑ Από το πρακτικό της 13ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. αποφάσεως : 187 ΘΕΜΑ «Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 203 3 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ41.1/579 Επανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.02 08:33:23 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 20707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/09/2014 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0531/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0531/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0531/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2015 ΔΗΜΟΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 210/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 621 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου Χολαργού....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 471/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης στα άρθρα 3 & 4 των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα