Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C."

Transcript

1 Networks of Innovators: a synthesis of research issues Freeman, C. Research Policy, vol. 20, σελ , 1991 Σύνοψη Αυτό το άρθρο πρώτα παραθέτει κάποια σημαντικά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας της δεκαετίας του 60 σχετικά με τη σημασία που έχουν οι εξωγενείς πηγές, επιστημονικής, τεχνικής και εμπορικής πληροφόρησης για την επιτυχημένη καινοτομία από τις εταιρίες. Τα διλήμματα της συνεργασιακής έρευνας σε ανταγωνιστικούς κλάδους αναγνωρίσθηκαν και μελετήθηκαν εδώ και καιρό 1. Ποιο ή ποια είναι λοιπόν τα νέα στοιχεία που δικαιολογούν το καινούργιο ενδιαφέρον για τα δίκτυα καινοτομικών εταιριών; Ι. Εμπειρική Έρευνα σχετικά με τις Πηγές τις Επιτυχίας στην Καινοτομία Μέχρι τη δεκαετία του 60, οι περισσότερες μελέτες στην καινοτομία ήταν ανέκδοτες, περιγραφικές ή καθαρά τεχνικές 2. Οι γεωγράφοι και οι κοινωνιολόγοι τα κατάφερναν καλύτερα από τους οικονομολόγους στη διάρκεια της δεκαετίας του 50, ειδικά σε μελέτες διάχυσης, ενώ δεν ήταν παρά στη δεκαετία του 60 που ξεκίνησε στην οικονομική μια περισσότερο συστηματική εμπειρική προσέγγιση στις μελέτες της καινοτομίας. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 η περισσότερη, αν όχι όλη, η δουλειά ήταν συγκεντρωμένη στη μελέτη συγκεκριμένων μεμονωμένων καινοτομιών. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προσδιορισμού των παραγόντων που είναι σημαντικοί για την επιτυχία στην καινοτομία είναι μέσα από συγκρίσεις μεταξύ ζευγών καινοτομιών που πέτυχαν και που δεν πέτυχαν. Οι πιο σημαντικοί από τους κρίσιμους για την επιτυχία παράγοντες είναι: Οι ανάγκες των χρηστών και τα δίκτυα 3 1 Johnson, P., S., 1973, Solo, R., 1954, Woodward, E., Schumpeter, J., A., Lundvall, B., A., 1985,

2 Η σύνδεση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, παραγωγής και μάρκετινγκ 4 Η σύνδεση με εξωγενείς πηγές επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης Η συγκέντρωση υψηλής ποιότητας πόρων για Ε&Α στο καινοτομικό έργο Υψηλό κύρος, εμπειρία και παλαιότητα του κύριου υποστηρικτή της καινοτομίας Βασική έρευνα Νεώτερη έρευνα σε αρκετές χώρες και κλάδους, όπως ο κλάδος των μηχανών και των ηλεκτρονικών, επιβεβαίωσαν τα κύρια ευρήματα 5. Επιπλέον, σχεδόν όλες αυτές, αλλά και άλλες, μελέτες επιβεβαίωσαν τη θεμελιώδη σημασία της εξωτερικής συνεργασίας με χρήστες και των εξωτερικών πηγών τεχνογνωσίας. Αυτές οι εμπειρικές μελέτες κατέδειξαν τη σημασία τόσο των επίσημων, όσο και των άτυπων δικτύων. Ήδη από τη δεκαετία του 50, οι Carter και Williams 6 είχαν δείξει πως αυτές οι πολλαπλές διασυνδέσεις ήταν χαρακτηριστικές της «προοδευτικής εταιρίας». Στη Μ. Βρετανία ιδρύθηκαν Σύνδεσμοι Έρευνας (Research Associations) αμέσως μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, και στη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες αμέσως μετά. Αυτοί οι σύνδεσμοι θεωρούνταν ως ένας τρόπος επιμερισμού του κόστους απόκτησης τεχνικής πληροφόρησης, πρόσβασης σε εγκαταστάσεις δοκιμών, σε πιλοτικά εργοστάσια και σε ανάπτυξη πρωτοτύπων 7. Η προσδοκία ήταν πως οι Σύνδεσμοι Έρευνας θα προσέφεραν τεχνική πληροφόρηση και υποστήριξη προς τις εταιρίες που δεν είχαν δική τους προσπάθεια Ε&Α. Ωστόσο, η έρευνα της Ομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας (Federation of British Industries) σχετικά με την Ε&Α κατέδειξε ότι οι Σύνδεσμοι Έρευνας χρησιμοποιούνταν στην πραγματικότητα κατά κόρο από τις εταιρίες που είχαν και δική τους προσπάθεια Ε&Α. Έτσι, οι Σύνδεσμοι Έρευνας αποτελούσαν ένα σημαντική βοηθητική και συμπληρωματική πηγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης, παρά υποκατάστατο της ενδοεταιρικής καινοτομικής δραστηριότητας. 4 Aoki, M., 1986, Baba, Y., 1985, Imai, K. et al., Lundvall, B., A., 1985, Maidique, M., A. και Zirger, B., I., 1984, Mueser, R., Carter και Williams, 1957, Johnson, P., S.,

3 Το ίδιο κατά βάση συμπέρασμα αντλείται και από τις συμφωνίες licensing και μεταφοράς τεχνολογίας. Ξανά, η προσδοκία ήταν πως οι πληρωμές licensing θα έρεαν κυρίων από τις εταιρίες που δεν είχαν δική τους Ε&Α προς εκείνες που ήταν ισχυρές σε Ε&Α. Ωστόσο, η πρώτη έρευνα που έγινε στην Ολλανδία σχετικά με την Ε&Α στα τέλη της δεκαετίας του 50 και η έρευνα Ομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας το 1961 κατέδειξαν πως οι συναλλαγές licensing γίνονταν κυρίως μεταξύ εταιριών που είχαν ήδη δική τους Ε&Α. Το θέμα δεν είναι απλώς η απόκτηση μεγάλης ποσότητας πληροφόρησης συχνά υπάρχει υπερφόρτωση εξαιτίας της πληροφόρησης. Το πρόβλημα με την καινοτομία είναι η επεξεργασία της πληροφόρησης και της πληροφόρησης που προέρχεται από πολλαπλές πηγές σε χρήσιμη γνώση για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση νέων προϊόντων και διαδικασιών. Τα δίκτυα φάνηκε πως ήταν ζωτικά, τόσο για την απόκτηση, όσο και για την επεξεργασία των πληροφοριακών εισροών. Ούτε και τα περιφερειακά δίκτυα είναι καινούργιο φαινόμενο. Οι Piore και Sabel 8 προσφέρουν πολλά παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες ήταν ιστορικά σημαντικές, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της βιομηχανικής επανάστασης, οι εξωτερικές οικονομίες που δημιουργούνται από περιφερειακά δίκτυα εταιριών. Ο Alfred Marshall 9 ήδη από το 1980 έθιξε τη ζωτική σημασία των εξωτερικών οικονομιών σε «βιομηχανικές ζώνες», ενώ ο Dominique Foray 10 υπενθύμισε πως «τα μυστικά της βιομηχανίας είναι στον αέρα». Οι Perez και Soete 11 παρουσίασαν επίσης πειστικά επιχειρήματα σχετικά με το ρόλο των εξωτερικών οικονομιών για τα δίκτυα καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι, τόσο η εμπειρική όσο και η θεωρητική έρευνα έχουν από καιρό καταδείξει τη σημασία που έχουν για την επιτυχία της καινοτομίας τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά δίκτυα πληροφόρησης και συνεργασίας. Επιπλέον, έχει καταδείξει πως τα εξωτερικά δίκτυα ήταν σημαντικά τόσο για τις εταιρίες που έχουν δική τους Ε&Α, όσο και για εκείνες που δεν έχουν. ΙΙ. Η Διάδοση των Δικτύων Καινοτόμων στη Δεκαετία του 80 και Αλλαγές στον Τρόπο Λειτουργίας τους 8 Piore και Sabel, Marshall, A., Foray, D., Perez και Soete,

4 Πρώτα, είναι απαραίτητο τόσο να ορισθούν τα «δίκτυα καινοτόμων» με μεγαλύτερη ακρίβεια, όσο και να γίνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων δικτύων. Οι Imai και Baba 12 ορίζουν τα δίκτυα καινοτόμων ως ακολούθως: «Η δικτυακή οργάνωση είναι ένας βασικός θεσμικός διακανονισμός αντιμετώπισης της συστημικής καινοτομίας. Τα δίκτυα μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή οργάνωσης της παραγωγής η οποία βρίσκεται μεταξύ της αγοράς και της ιεραρχικής οργάνωσης. Εμπειρικά, είναι χαλαρά δομημένοι οργανισμοί που έχουν τόσο ασθενείς, όσο και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών τους Τονίζουμε τη σημασία των συνεργασιακών σχέσεων μεταξύ των εταιριών ως τον καίριο μηχανισμό συναρμογής των δικτύων. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι κοινοπραξίες, οι συμφωνίες licensing, οι συμβάσεις management, η ανάθεση υποκατασκευαστικού έργου, ο επιμερισμός της παραγωγής και η συνεργασία στην Ε&Α». Καθώς δείχνουν οι DeBresson και Amesse 13, υπάρχουν πολλοί ορισμοί των δικτύων, αλλά εκείνος που χρησιμοποιούν οι Imai και Baba συλλαμβάνει τα περισσότερα από τα σημεία που αφορούν την εξέταση δικτύων καινοτόμων. Εμβαθύνοντας και υποδιαιρώντας τον κάθε τύπο δικτύου καινοτομίας τον οποίο διακρίνουν, ο Πίνακας 1 δείχνει τις κατηγορίες δικτύων που είναι σχετικές με την καινοτομία. Πίνακας 1. Τύποι Δικτύων Καινοτομίας 1. Κοινοπραξίες και Εταιρίες Έρευνας 2. Συμφωνίες από κοινού Ε&Α 3. Συμφωνίες Τεχνολογικής Ανταλλαγής 4. Άμεση Επένδυση (μειοψηφική) με κίνητρο τεχνολογικούς παράγοντες 5. Συμφωνίες Licensing και Second Sourcing 6. Δίκτυα Υποκατασκευών, Επιμερισμού Παραγωγής και Προμηθευτών 7. Σύνδεσμοι Έρευνας 8. Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα επιδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από το κράτος 9. Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων και Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας για τεχνικές και επιστημονικές ανταλλαγές 10. Άλλα Δίκτυα, συμπεριλαμβανόμενων των Άτυπων Δικτύων 12 Imai, K. και Baba, Y., DeBresson και Amesse,

5 Κατά τον Camagni 14 αυτή η προσέγγιση δεν ταξινομεί τα περιφερειακά (ή τα Εθνικά) δίκτυα ως ξεχωριστή κατηγορία, αλλά θεωρεί πως τα περιφερειακά (ή Εθνικά) στοιχεία αποτελούν ένα «περιβάλλον» (milieu) το οποίο μπορεί να επιδρά σε όλους τους τύπους δικτύων, και ιδιαίτερα στην κατηγορία (6). Με τα λόγια του Camagni 15, «Ένα δίκτυο μπορεί να ορισθεί ως μια κλειστή ομάδα επιλεγμένων και ρητών διασυνδέσεων με εταίρους στο χώρο των συμπληρωματικών πόρων και εμπορικών σχέσεων μιας εταιρίας, το οποίο έχει ως στόχο τη μείωση της στατικής και δυναμικής αβεβαιότητας Οι δικτυακές σχέσεις άτυπης και σιωπηρής φύσης υπάρχουν επίσης εντός του τοπικού περιβάλλοντος, συνδέοντας τις εταιρίες με άλλους τοπικούς παράγοντες η πρότασή μας είναι η χρήση του όρου «δίκτυο» να γίνεται μόνο στην περίπτωση των ρητών διασυνδέσεων μεταξύ επιλεγμένων εταίρων». Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να γίνουν δυο παρατηρήσεις. Πρώτο, αυτές οι κατηγορίες δικτύων δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες εμπλέκονται σε αρκετές μορφές δικτύωσης. Ακόμα και αρκετά μικρές εταιρίες μπορούν να εμπλέκονται ταυτόχρονα στις πιο πολλές από αυτές τις μορφές συνεργασίας, όπως υποστηρίζει ο Acs 16. Επιπλέον, οι μεγάλες εταιρίες μπορεί να έχουν πολλές συμφωνίες σε κάθε κατηγορία συνεργασίας. Η βάση δεδομένων Arpo του Πολυτεχνείου του Μιλάνο δείχνει πως σχεδόν και οι 20 κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία είχαν περισσότερες από 50 συμφωνίες συνεργασίες πολλών ειδών η κάθε μια στη δεκαετία του 80, και κάποιες από αυτές είχαν περισσότερες από Ο Kodama 18 διευκρινίζει πως οι κορυφαίες Ιαπωνικές εταιρίες ηλεκτρονικών συμμετέχουν όχι μόνο σε έναν ή δυο ερευνητικούς οργανισμούς, αλλά κάποιες φορές μέχρι και σε περισσότερους από δώδεκα ταυτόχρονα. Δεύτερο, τα άτυπα δίκτυα (κατηγορία 10) είναι εξαιρετικά σημαντικά, αλλά πολύ δύσκολα στην ταξινόμηση και καταμέτρηση. Ωστόσο, ακριβώς εξαιτίας αυτής της δυσκολίας είναι σημαντικό να σημειωθεί πως αυτά τα δίκτυα παίζουν έναν ρόλο κάπως ανάλογο της «σιωπηρής γνώσης» μέσα σε κάθε εταιρία. Αναγνωρίζεται πλέον ευρέως πως στη διαδικασία της τεχνολογικής συσσώρευσης μέσα στις εταιρίες η 14 Camagni, op cit., σελ Acs, Cainarca, G., C. et al., Kodama,

6 σιωπηρή γνώση είναι συχνά πιο σημαντική από τις κωδικοποιημένες ρητές προδιαγραφές, τα μηχανολογικά σχέδια, κλπ 19. Επειδή η σιωπηρή γνώση μεταδίδεται δύσκολα, για την αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας είναι συνήθως κρίσιμη και η μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού, πέρα από την τεκμηρίωση, τα σχέδια κλπ. Έτσι, πίσω από κάθε επίσημο δίκτυο βρίσκονται συνήθως πολλαπλά άτυπα δίκτυα που του δίνουν ζωή. Ο Von Hippel 20 έχει αναλύσει τη διαδικασία της άτυπης μεταφοράς τεχνογνωσίας σε διάφορους κλάδους της Αμερικανικής βιομηχανίας, ειδικά στον κλάδο του ατσαλιού, καταδεικνύοντας εμπειρικά τη σημασία της και προσφέροντας μιαν οικονομική εξήγηση για τη διαφορετική της ένταση ανάλογα με το βιομηχανικό κλάδο, καθώς και τη σχέση της με την επίσημη συνεργασιακή Ε&Α και τις επίσημες συμφωνίες licensing. Επίσης, το άρθρο των Eriksson και Hakansson 21 τονίζει τη σημασία των άτυπων δικτύων. Οι προσωπικές σχέσεις πίστης και εμπιστοσύνης είναι σημαντικές τόσο στο επίσημο όσο και στο ανεπίσημο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, πολιτισμικοί παράγοντες όπως η γλώσσα, το μορφωτικό υπόβαθρο, η κοινή ιδεολογία και εμπειρίες, ακόμα και οι κοινές ερασιτεχνικές ενασχολήσεις, συνεχίζουν να παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη δικτύωση. Μια αποτίμηση αυτών των κοινωνιολογικών παραγόντων, τόσο στα επίσημα όσο και στα άτυπα δίκτυα, είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα των πιο στενών «οικονομικών» ερμηνειών, ενώ βοηθά πολύ στην κατανόηση της σημασίας των περιφερειακών δικτύων, της γεωγραφικής εγγύτητας και των «Εθνικών συστημάτων καινοτομίας» 22. Με αυτούς τους ορισμούς υπόψη, ας εξετάσουμε τις μεταβολές που σημειώθηκαν στη δεκαετία του 80 στη δικτύωση, τόσο σε ποσοτικούς όρους, όσο και σε όρους ποιοτικής μεταβολής. Αρκετοί είναι οι ερευνητές που επιχείρησαν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις 23. Μια από τις πιο χρήσιμες πηγές είναι η βάση δεδομένων MERIT, η οποία στήθηκε αρχικά από το TNO στην Ολλανδία και που εδρεύει τώρα στο Πανεπιστήμιο του Limburg 24. Βασίζεται στις δημόσιες ανακοινώσεις νέων συμφωνιών και έχει κάποια μεροληψία υπέρ των Ευρωπαϊκών και Βορειοαμερικανικών πηγών. Για προφανείς λόγους δεν καλύπτει την κατηγορία των 19 Pavitt, K., Von Hippel, 1986, Eriksson και Hakansson, Lundvall, B., A., 1988, Cainarca, G., C., et al., 1989, Camagni, R. και Gambarotto, F., 1988, Mowery, D., C., 1988, OECD, Hagedoorn, J., 1990, Hagedoorn, J. και Schakenraad, J.,

7 άτυπων δικτύων και η συστηματική της κάλυψη περιορίζεται στις κατηγορίες 1 μέχρι 6. Παρόλα αυτά, προσφέρει ξεκάθαρη επιβεβαίωση της εξαιρετικά γρήγορης διάδοσης των διεπιχειρηματικών δικτύων καινοτομίας στη βιοτεχνολογία, στην τεχνολογία υλικών και στην πληροφορική στη δεκαετία του Όταν τα δεδομένα της MERIT ταξινομηθούν με βάση τον τύπο της συμφωνίας, φαίνεται κάποια διακύμανση ανάλογα με τη φύση της τεχνολογίας, αλλά σε όλες τις κατηγορίες οι συμφωνίες συνεργασίας σε Ε&Α αντιστοιχούν σε περισσότερο από ¼ του συνόλου, με τις κοινοπραξίες να είναι επίσης πολύ σημαντικές. Αρκετές παλαιότερες μελέτες 26 είχαν δείξει πως οι κοινοπραξίες με κίνητρο την Ε&Α αύξαναν γρήγορα στη διάρκεια των δεκαετιών του 70 και του 80. Ειδικά ο Mowery κατέδειξε την αυξανόμενη σημασία τους στη διεθνή συνεργασία μεταξύ Αμερικανικών και άλλων παραγωγικών εταιριών. Η βάση δεδομένων MERIT επιβεβαίωσε την εκτίμηση του Mowery, αλλά κατέδειξε επίσης ότι οι κοινοπραξίες και οι άλλες μορφές της συνεργασίας σε Ε&Α είχαν αυξηθεί πολύ μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των Ιαπωνικών εταιριών. Μάλιστα, η «Τριάδα», οι ΗΠΑ Ευρώπη Ιαπωνία, εμπλέκονταν σε πάνω από 90% όλων των συμφωνιών που καταγράφονταν, ενώ από τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη μονάχα οι Ασιατικές νεοεκβιομηχανισμένες χώρες είχαν κάποια σημαντική παρουσία. Η άμεση επένδυση ήταν ιδιαίτερα σημαντική στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ειδική σχέση συμβίωσης μεταξύ των μεγάλων (κυρίως χημικών) εταιριών και των νέων (βιοτεχνολογικών) μικρών εταιριών, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές αυτής της τεχνολογίας. Η αγορά μειοψηφικών πακέτων μετοχών προσφέρει μια ειδική μορφή «συνεργασίας» μεγάλων μικρών εταιριών σε αυτές τις συνθήκες. Αυτές που περιγράφονται από τους Hagedoorn και Schakenraad 27 ως «τεχνολογικές ροές μονής κατεύθυνσης» είναι περισσότερο σημαντικές για τον πιο ώριμο κλάδο της πληροφορικής, απ ότι είναι για τη βιοτεχνολογία. Η σημασία τους στους δυο αυτούς κλάδους οφείλεται εν μέρει στη γρήγορη ανάπτυξη των συμφωνιών second sourcing. Οι συνήθεις συμφωνίες licensing αύξαναν γρήγορα σε αριθμό για μεγάλο διάστημα, αλλά από την πλευρά της δικτύωσης έχει μεγαλύτερη σημασία η αύξηση των συμφωνιών cross licensing και τεχνολογικών ανταλλαγών. Θα πρέπει 25 Hagedoorn, J. και Schakenraad, J., Mowery, D., C., 1988, 1989, OECD, Hagedoorn, J. και Schakenraad, J.,

8 να σημειωθεί, ωστόσο, πως η ταξινόμηση μιας συμφωνίας ως «μονής κατεύθυνσης» δεν συνεπάγεται αναγκαστικά πως η συνεργασία αυτή δεν είναι σημαντική, ειδικά στο ευρύτερο πλαίσιο των πολλαπλών συμφωνιών δικτύωσης και των ποικίλων στρατηγικών εναλλακτικών επιλογών. Παρόλα αυτά, αν θα έπρεπε να ταξινομηθούν οι διάφορες μορφές συνεργασίες με βάση την ένταση και την ισότητα της σχέσης που δημιουργούν, τότε η σειρά θα ήταν πιθανότατα (από τη μεγαλύτερη ένταση ισότητα, στη μικρότερη): (1) οι κοινοπραξίες, (2) οι συμφωνίες από κοινού Ε&Α, (3) οι τεχνολογικές ανταλλαγές, (4) η άμεση επένδυση, (5) οι συμβάσεις προμηθευτή πελάτη και (6) το licensing και το second sourcing 28. Επιπλέον, η βάση δεδομένων MERIT σχεδόν σίγουρα υποεκτιμά τον αριθμό των συμφωνιών licensing μονής κατεύθυνσης μεταξύ εταιριών της «Τριάδας» και εταιριών του Τρίτου Κόσμου, εφόσον αυτές αποτελούν σπάνια το αντικείμενο δημόσιων ανακοινώσεων. Όσον αφορά την κατηγορία (6), πολύ πιο σημαντική από την ποσοτική αύξηση του αριθμού των συμφωνιών είναι η ποιοτική μεταβολή στο περιεχόμενο των σχέσεων. Αυτό είναι κάτι που δύσκολα αποδεικνύεται στατιστικά, αλλά υπάρχουν ενδείξεις από πολλές μελέτες στην εξέλιξη της τεχνολογίας του μάνατζμεντ και των τάσεων της παραγωγικότητας, όπως είναι η αναφορά της ΜΙΤ Commission σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγικότητα 29. Αυτό που όλες οι μελέτες δείχνουν είναι ότι υπάρχει ανανεωμένο ενδιαφέρον για το παλαιό αντικείμενο των δικτύων μεταξύ κατασκευαστών υποκατασκευαστών και προμηθευτών πελατών. Μελέτη των Ιαπωνικών δικτύων μεταξύ μικρομεσαίων εταιριών στον κλάδο των ηλεκτρονικών δείχνει πως, ενώ στη δεκαετία του 50 οι υποκατασκευαστές θεωρούνταν κάπως συγκαταβατικά ως χαμηλού κόστους προμηθευτές οι οποίοι απορροφούσαν τις διακυμάνσεις του κλάδου, αυτή η στάση μεταβλήθηκε βαθιά στις επόμενες τρεις δεκαετίες, εν μέρει εξαιτίας του ελλείμματος παραγωγικής δυναμικότητας και δεξιοτήτων 30. Η τροποποίηση ή καινοτομία σε ένα τμήμα ή εξάρτημα κάποιου προϊόντος ή διαδικασίας από έναν από τους υποκατασκευαστές αναπόφευκτα επηρέαζε την παραγωγική διαδικασία συνολικά. Ειδικά στα ηλεκτρονικά, η καινοτομία μεταξύ των 28 Hagedoorn, J., Dertouzos, M., et al., (eds.), Van Kooij, E., H.,

9 υποκατασκευαστών υπόκειται στον περιορισμό της συμβατότητας με την τεχνολογία του πελάτη (ή της μητρικής εταιρίας). Για το λόγο αυτό, ο υποκατασκευαστής θα πρέπει να προσφέρει ένα προϊόν σύμφωνα με λεπτομερείς προδιαγραφές, οι οποίες μόνο εν μέρει μπορούν να τροποποιηθούν. Σε ένα βαθμό, αυτή η κατάσταση υποχρεώνει τις μητρικές ή κεντρικές εταιρίες να προσφέρουν συμβουλές και να προμηθεύουν την απαραίτητη τεχνολογία στους υποκατασκευαστές τους, έτσι ώστε να αυξήσουν τις τεχνολογικές και οικονομικές ικανότητές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εξάρτηση των κεντρικών εταιριών από αναβαθμισμένους υποκατασκευαστές, οι οποίοι στηρίζονται στην εξειδικευμένη τεχνολογία και στον εξοπλισμό τους, παρά στην παραδοσιακή προσέγγιση του χαμηλού τους κόστους. Ως εξήγηση για τη χρήση υποκατασκευαστών από μεγάλες εταιρίες στον Ιαπωνικό κλάδο ηλεκτρονικών δόθηκε η υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση των υποκατασκευαστικών εταιριών. Θέματα κόστους και διαχείρισης αποθεμάτων ήταν σε σύγκριση ασήμαντα. Καθώς οι τεχνολογικές ικανότητες των υποκατασκευαστών βελτιώθηκαν, άρχισε σε πολλές περιπτώσεις να αναπτύσσεται μια περισσότερο ίση σχέση μεταξύ μικρών και μεγάλων εταιριών. Αντί για την αυστηρή ιεραρχία μέσα στα βιομηχανικά γκρουπ, με τις μεγάλες και περίβλεπτες εταιρίες στην κορυφή και τις μικρές και αδύναμες στη βάση, οι μητρικές κομβικές εταιρίες έλαβαν τη θέση ενός πυρήνα μέσα σε ένα βιομηχανικό συνδυασμό από Kogaisha (εταιρίες «τέκνα»). Για να επιτευχθεί αυτός ο σταδιακός μετασχηματισμός, οι μητρικές εταιρίες ανέλαβαν μια σειρά δραστηριοτήτων, των οποίων ο κύριος στόχος ήταν η βελτίωση της ροής της πληροφόρησης από τον «γονιό» στο «τέκνο» και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των «τέκνων». Αυτών επιτεύχθηκε με την ανάθεση της λειτουργίας του συνδέσμου σε ένα ειδικό τμήμα μέσα στη μητρική εταιρία. Οι εταιρίες στις νέες τεχνολογίες, από την άλλη, συνδυάσθηκαν μεταξύ τους με έναν περισσότερο ανεξάρτητο τρόπο, σχηματίζοντας δίκτυα συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής και για την ανταλλαγή ερευνητικών εμπειριών και πληροφόρησης. Ο Van Kooij 31 υποστηρίζει πως οι τεχνολογικές απαιτήσεις έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο μετασχηματισμό των Ιαπωνικών δικτύων υποκατασκευαστών. 31 Van Kooij, E., H.,

10 Οι εξελίξεις που περιέγραψε η Saxenian 32 στο άρθρο της σχετικά με την τεχνολογική συνεργασία στη Silicon Valley της Καλιφόρνια παρουσιάζει κάποια συμπεράσματα που θυμίζουν πολύ τις εξελίξεις στην Ιαπωνία. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες στη μελέτη της είχαν συχνά τα χαρακτηριστικά του σχετικά μικρού αριθμού των νέων εταιριών υψηλής τεχνολογίας της Ιαπωνικής βιομηχανίας ηλεκτρονικών, όπως τα παρουσιάζει ο Van Kooij. Και στις δυο περιπτώσεις, η τεχνολογική ικανότητα και η εξειδίκευση ήταν οι βάσεις για μάλλον ισότιμες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εταιριών που είχαν ανάγκη η μια τις ιδιαίτερες ικανότητες της άλλης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και συστημάτων. Ο Imai 33 υποστήριξε πως η εξέλιξη των Ιαπωνικών εταιρικών και βιομηχανικών δικτύων έχει προχωρήσει τόσο ώστε να αποτελεί ένα νέο τύπο συστήματος παραγωγής. Ακολουθεί τα ίχνη των ποιοτικών αλλαγών στη μορφή των δικτύων, από τα προπολεμικά δίκτυα Zaibatsu (βασισμένα στην κοινή ιδιοκτησία και τον έλεγχο), στα πιο ασαφή και ευέλικτα δίκτυα (βασισμένα στην ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ περισσότερο ίσων εταίρων, οι οποίοι μπορεί να ανήκουν ή να μην ανήκουν στον ίδιο βιομηχανικό όμιλο). Στην περίπτωση των Συνδέσμων Έρευνας (κατηγορία 7 στον Πίνακα 1), μπορεί να παρατηρηθεί επίσης στην Ιαπωνία μια ανάλογη διαδικασία ποιοτικής αλλαγής τους. Όταν οι Ιάπωνες ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό παράδειγμα των Συνδέσμων Έρευνας, είχαν επίσης υπόψη τους την υποβοήθηση των μικρών εταιριών. Ο νόμος που πέρασε το 1961 για την ίδρυση των Engineering Research Associations (στο εξής ERA) προέβλεπε τη συνεργασία μεταξύ κρατικών εργαστηρίων, ειδικά το εργαστήριο μηχανικής του ΜΙΤΙ, και διάφορων κατασκευαστών τμημάτων και εξαρτημάτων, ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Καθώς η Ιαπωνική βιομηχανία προόδευε τεχνολογικά, υπήρξε στα τέλη της δεκαετίας του 60 συζήτηση σχετικά με το αν οι ERA ήταν πια αναγκαίες. Έτσι, αφότου είχαν στηθεί οι πρώτες 12 ERA την περίοδο , δεν δημιουργήθηκαν πλέον άλλες. Ωστόσο, αυτή η απόφαση αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρξε αληθινή έκρηξη στη δημιουργία νέων ERA (25 μεταξύ ). Ωστόσο, καθώς σημειώνουν οι Levy και Samuels 34, τόσο ο λόγος ύπαρξής τους, όσο και η φύση των συμμετεχόντων, είχαν αλλάξει. Οι νέες ERA ήταν κύρια 32 Saxenian, A., Imai, Levy και Samuels, σελ. 32,

11 στους κλάδους των ηλεκτρονικών, της πληροφορικής, της τεχνολογίας υλικών και τις βιοτεχνολογίας, ενώ ο στόχος τους είχε μετακινηθεί προς γενικότερους τομείς προηγμένης τεχνολογίας. Η κρατική υποστήριξη διπλασιάσθηκε μεταξύ του 1977 και του 1982, αλλά η χρηματοδότηση γίνεται από κοινού με τη βιομηχανία, ενώ οι διάφοροι βιομηχανικοί σύνδεσμοι συνεργάζονται συχνά με το ΜΙΤΙ για τη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο συνολικός όγκος της υποστήριξης που προσφέρει η Ιαπωνική κυβέρνηση στη βιομηχανική Ε&Α είναι, βέβαια, κατά πολύ μικρότερος εκείνου που παρέχουν οι ΗΠΑ, ή πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται αυτή η υποστήριξη είναι μέσα από ειδικά δάνεια ή από φορολογικές διευκολύνσεις απαλλαγές, ενώ είναι προσανατολισμένη προς συνεργασιακά προγράμματα δικτύωσης. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, 4/5 όλων των κρατικών δανείων για Ε&Α κατευθύνονταν προς κοινά προγράμματα, τα οποία περιλάμβαναν όχι μόνο τις ERA, αλλά και πολλούς άλλους τύπους κέντρων, ινστιτούτων, κονσόρτσια, φόρα, κλπ. Η προφανής επιτυχία πολλών από αυτά τα συνεργασιακά έργα και προγράμματα ώθησε στην ευρεία μίμηση αυτής της τεχνικής οργάνωσης και χρηματοδότησης, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Το Βρετανικό πρόγραμμα Alvey ( ) δημιουργήθηκε ως άμεσο αποτέλεσμα την μελέτης των Ιαπωνικών πρωτοβουλιών για τους υπολογιστές 5 ης γενιάς, ενώ παρόμοια προγράμματα ξεκίνησαν σε αρκετές ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στις ΗΠΑ 35. Όλα βασίζονταν στην αντίληψη των ERA ως προσωρινών συνασπισμών μεγάλων (και κάποιων μικρών) εταιριών, με τη συμμετοχή και Πανεπιστημίων και κρατικών εργαστηρίων, και με από κοινού χρηματοδότηση από τη βιομηχανία και από την κυβέρνηση. Διαδόθηκε τόσο πολύ αυτός ο νέος τρόπος χρηματοδότησης της Ε&Α στη δεκαετία του 80, ώστε μέχρι το τέλος της δεκαετίας τα ⅔ των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της έρευνας δαπανήθηκαν με αυτή τη μέθοδο για την υποστήριξη νέων γενικών (generic) τεχνολογιών. Οι Mytelka και Delapierre 36, και η Sharp 37 κατέδειξαν τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του 35 Arnold, E. και Guy, K., Mytelka και Delapierre, Sharp, M.,

12 προγράμματος ESPRIT για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών συμμαχιών και δικτύων στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρονικών. Τέλος, απομένει να εξετασθεί η 9 η κατηγορία του Πίνακα 1, η ηλεκτρονική δικτύωση. Δυστυχώς, λίγη έρευνα έχει γίνει σε αυτή την πλευρά της καινοτομικής δικτύωσης, ίσως γιατί είναι και ο περισσότερο πρόσφατος τύπος. Αυτού του τύπου η δικτύωση παίζει επίσης έναν πολύ σημαντικό ρόλο, παράλληλα με τα άλλα δίκτυα, στο Ιαπωνικό σύστημα, και αναφέρεται ειδικά από τον Van Kooij σε σχέση με το δίκτυο που έστησε η Toshiba για την ανάπτυξη του βίντεο. Οι Thomas και Miles 38 έδωσαν μια γενική εικόνα της ταχύτατης ανάπτυξης των υπηρεσιών τηλεματικής στη Μ. Βρετανία στη δεκαετία του 80, και της σημασίας που έχουν αυτές για την καινοτομία και για τη διάχυση της καινοτομίας. Συνοπτικά, σχετικά με τα μεταβαλλόμενα πρότυπα συνεργασίας στα δίκτυα καινοτόμων στη δεκαετία του 80: έχουν πραγματικά υπάρξει μεγάλες αλλαγές, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Σε ποσοτικούς όρους, υπάρχει αφθονία ενδείξεων για ισχυρή τάση ανόδου των διαφόρων μορφών συνεργασίας στην έρευνα, ειδικά για νέες γενικές τεχνολογίες (κατηγορίες 1 5 στον Πίνακα 1). Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν τόσο εκτεταμένες διεθνείς συνεργασίες, όσο και Εθνικά και περιφερειακά δίκτυα. Υπάρχουν επίσης πολλές ενδείξεις μιας ποιοτικής μεταβολής στη φύση των παλαιότερων δικτυακών σχέσεων, οι οποίες υπήρχαν από παλαιότερα: τα δίκτυα υποκατασκευαστών (6), οι Σύνδεσμοι Έρευνας (7) και τα κρατικά προγράμματα Ε&Α (8). Τέλος, οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τα δίκτυα προστιθέμενης αξίας (9) δημιουργούν εξολοκλήρου νέες δυνατότητες για δικτύωση, οι οποίες ακόμα και σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Αιτίες της Αλλαγής στη Δικτύωση για Καινοτομία Όταν οι Hagedoorn και Schakenraad 39 ανέλυσαν τα κίνητρα των εταιριών που τις ωθούν στη συνεργασία, βρήκαν πως κυρίαρχο κίνητρο είναι οι στρατηγικές που σχετίζονται με τις τεχνολογικές ικανότητες και με την τοποθέτηση στην αγορά. Η απλή έλλειψη χρηματοοικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης ερμήνευε μικρό αριθμό περιπτώσεων, ειδικά νέων εταιριών στη βιοτεχνολογία. 38 Thomas και Miles, Hagedoorn και Schakenraad,

13 Ειδικά στις συμφωνίες στην πληροφορική και στα νέα υλικά τα κύρια κίνητρα για συνεργασία σε Ε&Α ήταν συχνότατα η τεχνολογική συμπληρωματικότητα και η μείωση του χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων. Αυτά τα κίνητρα ήταν επίσης σημαντικά για τις κοινοπραξίες, αλλά στις περιπτώσεις αυτές το πιο ισχυρό κίνητρο ήταν η αύξηση των μεριδίων της αγοράς και η στρατηγική τοποθέτηση σε νέες αγορές. Σε γενικές γραμμές, οι Hagedoorn και Schakenraad βρήκαν πως, σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της παλαιότερης βιβλιογραφίας, ζητήματα επιμερισμού ή ελαχιστοποίησης του κόστους φάνηκαν να παίζουν σχετικά μικρό ρόλο συγκρινόμενα με στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και τις αγορές. Η Saxenian 40 τονίζει τη σημασία της τεχνολογικής συμπληρωματικότητα, της μείωσης του χρόνου υλοποίησης και των στρατηγικών αντικειμενικών σκοπών, σε σχέση με την ανάπτυξη νέων συστημάτων υπολογιστών στη Silicon Valley. Υποστηρίζει πως οι εταιρίες θα ήταν απλούστατα αδύνατο να ανταγωνισθούν, αν δεν εισέρχονταν σε μια ποικιλία μορφών τεχνολογικής συνεργασίας. Ο Mowery 41 καταλήγει στο ότι: «Η τεχνολογική εξέλιξη σε έναν αριθμό κλάδων έχει επίσης αυξήσει τη σημασία της πρόσβασης σε νέες ή πρωτόγνωρες τεχνολογίες Η συνεργασία μπορεί να προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση σε τεχνολογικές ικανότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς μέσα σε μια εταιρία, η ανάπτυξη των οποίων μπορεί να απαιτεί μεγάλη επένδυση και αρκετό χρόνο». Λαμβάνοντας υπόψη και τα ποσοτικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων MERIT, είναι ξεκάθαρο πως η κύρια πηγή αλλαγής που ωθεί τις εξελίξεις στη δικτύωση για καινοτομία είναι η ταχύτατη εξέλιξη και διάχυση νέων γενικών τεχνολογιών, ειδικά της πληροφορικής. Οι Imai και Baba 42 συνοψίζουν την κατάσταση ως εξής: «Η πληροφορική ασκεί μεγάλη επίδραση σε ολόκληρο το φάσμα των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών. Πρακτικά, ανακαινίζει ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Η κυρίαρχη μορφή καινοτομίας είναι πλέον συστημική Η διαδραστική διαδικασία της δημιουργίας πληροφόρησης και της μάθησης είναι κρίσιμη για τη συστημική καινοτομία. Η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: μεταξύ χρηστών και προμηθευτών, μεταξύ της Ε&Α, του μάρκετινγκ και της παραγωγής, και μεταξύ των φυσικών προϊόντων, του λογισμικού και των υπηρεσιών». 40 Saxenian, A., Mowery, σελ. 25, Imai και Baba,

14 Θα πρέπει λοιπόν να εξετασθούν κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πληροφορικής, τα οποία ώθησαν στη δεκαετία του 80 προς περισσότερα δίκτυα καινοτομίας, με μεγαλύτερη ένταση τεχνολογίας. Στην περίπτωση αυτή, η θεωρία του τεχνοοικονομικού παραδείγματος της Carlota Perez 43 προσφέρει την πιο πειστική ερμηνεία. Ενώ άλλοι συγγραφείς 44 χρησιμοποίησαν την έκφραση «αλλαγή τεχνολογικού παραδείγματος» για να περιγράψουν τις θεμελιώδεις αλλαγές στην τεχνολογία ενός συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου, η Perez τόνισε το γεγονός πως κάποιες από τις αλλαγές στο παράδειγμα είναι τόσο διεισδυτικές (επιδρούν σε όλους και σε όλα, pervasive) επειδή προσφέρουν μια σειρά από τεχνικά και οικονομικά οφέλη. Επηρεάζουν τη συμπεριφορά ολόκληρου του οικονομικού συστήματος, αλλάζοντας τους «λογικούς και αναμενόμενους» κανόνες συμπεριφοράς σε πολλούς, ή και σε όλους, τους κλάδους, μεταβάλλοντας επίσης τις σχέσεις μεταξύ των κλάδων και τις τεχνολογικές τους συμπληρωματικότητες. Είναι σαφές ότι η πληροφορική αποτελεί τέτοια περίπτωση. Όχι μονάχα έχει πια εφαρμογή σε κάθε τομέα παραγωγής και υπηρεσιών, αλλάζοντας κάποιες φορές δραστικά τόσο τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες, αλλά επιδρά σε όλες τις λειτουργίες μέσα σε κάθε εταιρία. Όχι μονάχα ο ίδιος ο κλάδος της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από έντονη τεχνολογική δικτύωση για την ανάπτυξη των προϊόντων του, αλλά και η διάχυση της πληροφορικής στην οικονομία σε νέους τομείς εφαρμογών εξαρτάται από την ανάπτυξη νέων δικτύων σε κάθε κλάδο. Τέλος, η πληροφορική προσφέρει τα τεχνικά μέσα για τη βελτίωση των δικτύων επικοινωνίας σε όλους τους κλάδους, και τα καθιστά εφικτά ακόμα και για κλάδους στους οποίους δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί. Έτσι, η πληροφορική είναι μια κατ εξοχήν τεχνολογία δικτύωσης. Η πληροφορική έχει προκαλέσει και έναν έντονο ανταγωνιστικό αγώνα μεταξύ των προμηθευτών των συστημάτων και προϊόντων της. Χαρακτηριστικό των περιόδων αλλαγής του τεχνοοικονομικού παραδείγματος είναι η άνοδος νέων εταιριών με ικανότητες στις νέες τεχνολογίες και η στρατηγική ανατοποθέτηση πολλών καταξιωμένων εταιριών, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη γρήγορη διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή που επηρεάζει τόσο τις αγορές τους, όσο και την ίδια τους την ύπαρξη. 43 Perez, C., π.χ. οι Dosi, G., et al.,

15 Είναι εκ των υστέρων προφανές, λοιπόν, πως στη δεκαετία του 80 ήταν αναμενόμενη μια περίοδος μεγάλης αναταραχής, με την άνοδο πολλών νέων στρατηγικών συμμαχιών και δικτύων. Αυτή είναι η εικόνα που απέδωσε και η βάση δεδομένων MERIT και άλλες παρόμοιες πηγές. Η ανάγκη των εταιριών της «Τριάδας» να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταίρους από κάθε μια από τις τρεις κύριες ζώνες (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ιαπωνία) ήταν ένα από τα κύρια κίνητρα αυτής της εξέλιξης. Οι Hagedoorn και Schakenraad 45 πρότειναν πως η διαφαινόμενη κάμψη του αριθμού των νέων συμφωνιών δικτύωσης στα τέλη της δεκαετίας του 80 μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως μεγάλο μέρος της στρατηγικής ανατοποθέτησης των εταιριών είχε πια πραγματοποιηθεί, εξαιτίας της υλοποίησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς. Στην Ιαπωνία, τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης στις δεκαετίες του 70 και του 80 ήταν η αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου των δικτύων προμηθευτών και τα επιδοτούμενα από το κράτος προγράμματα. Η επιθυμία της Ιαπωνικής κυβέρνησης να προωθήσει τη μετάβαση στην «Κοινωνία της Πληροφόρησης» όσο ταχύτερα ήταν δυνατό αποτέλεσε καίριο παράγοντα επιτάχυνσης αυτής της διαδικασίας 46. Η ανάγκη ανταγωνισμού των Ιαπωνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων ήταν ένας ακόμα κύριος παράγοντας της επιτάχυνσης της δικτύωσης για καινοτομία διεθνώς στη δεκαετία του 80, όπως επίσης και της ποιοτικής αλλαγής στα δίκτυα προμηθευτών πολλών κλάδων. Ωστόσο, δεν θα ήταν σωστό να υποστηριχθεί πως οι εξελίξεις στη δικτύωση ήταν κύρια ένα Ιαπωνικό φαινόμενο, ή ένα φαινόμενο που συνδέεται αποκλειστικά με την πληροφορική. Οι ενδείξεις είναι ξεκάθαρες ότι παρόμοιες εξελίξεις χαρακτηρίζουν όλες τις κύριες βιομηχανικές χώρες και, μάλιστα, η «παγκοσμιοποίηση» είναι μια σημαντική πλευρά της ανάπτυξης των νέων τύπων δικτύωσης. Επιπλέον, ακόμα και αν η πληροφορική αποτελούσε την κινητήρια δύναμη πίσω από τις περισσότερες νέες συμφωνίες και δίκτυα, μια παρόμοια διαδικασία επηρεάζει και άλλες ταχέως αναπτυσσόμενες γενικές τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνολογία υλικών και η βιοτεχνολογία. 45 Hagedoorn και Schakenraad, Freeman, C.,

16 Ξανά, η δικτύωση για καινοτομία είναι ένα παλαιό φαινόμενο, ενώ τα δίκτυα προμηθευτών είναι παλαιά όσο και οι βιομηχανικές οικονομίες. Η Ann Markusen 47 υπενθύμισε ότι πολλά από τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά του πρόσφατου κύματος συμφωνιών δικτύωσης ήταν ξεκάθαρα παρόντα και στη δικτύωση μεταξύ των εταιριών του Αμερικανικού βιομηχανικού συμπλέγματος αμυντικών βιομηχανιών, από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρησή της πως τα ζητήματα του μειούμενου κύκλου ζωής των προϊόντων, των μειούμενων χρόνων υλοποίησης και ανάπτυξης, των υψηλών προδιαγραφών απόδοσης, της υψηλής ποιότητας των εξαρτημάτων και των υλικών, της επιταχυνόμενης ανάπτυξης και διάχυσης νέων τεχνικών παραγωγής (όπως τα NC και το CAD), ήταν όλα κύρια χαρακτηριστικά των Αμερικανικών «δικτύων για καινοτομία» στα οπλικά συστήματα, πολύ πριν τη δεκαετία του 80. IV. Συμπεράσματα Υπάρχουν κάποια ζητήματα που θέτουν ερωτήματα για μελλοντική έρευνα και συζήτηση, τα οποία έχουν και σημαντικές επιπτώσεις κρατικής πολιτικής. Καταρχήν, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στη δικτύωση και στα επόμενα χρόνια. Κατά μια άποψη, η άνοδος των νέων συμφωνιών δικτύωσης είναι ένα μεταβατικό φαινόμενο προσαρμογής στη διάχυση των νέων γενικών τεχνολογιών. Καθώς οι εταιρίες θα εξοικειωθούν περισσότερο με αυτές τις τεχνολογίες πιθανώς να θελήσουν να θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό τους στρατηγικά ευαίσθητους τομείς, δηλαδή να αφομοιώσουν κάποια από τα δίκτυα που είναι τώρα το αντικείμενο των συμφωνιών συνεργασίας. Υπάρχουν παραδείγματα δικτύων μικρών εταιριών τα οποία απορροφήθηκαν από δίκτυα που τελούν υπό τον έλεγχο μιας μεγάλης εταιρίας. Οι Bressand και Kalypso 48 υποστηρίζουν ότι ένας αριθμός δικτύων παροχής υπηρεσιών είναι στην πραγματικότητα ένα αναδυόμενο ηλεκτρονικό καρτέλ, ειδικά στα συστήματα κράτησης θέσεων των αεροπορικών εταιριών. Η διαδικασία της συγκέντρωσης (από πολλές μικρές προς λιγότερες μεγαλύτερες εταιρίες) των κλάδων της πληροφορικής μπορεί να συγκριθεί με παρόμοιες τάσεις στην εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα πρότυπα της καινοτομίας στην πληροφορική έχουν την τάση να 47 Markusen, A., Bressand και Kalypso,

17 μεταβάλλονται με τρόπους που έχουν υποδείξει οι Abernathy και Utterback 49 και ο αριθμός των καινοτομικών εταιριών μειώνεται δραματικά, όπως έγινε διαδοχικά και με τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των υπολογιστών. Αυτός ο μακροχρόνιος κύκλος εξέλιξης μπορεί να σχετίζεται με τη θεωρία του Schumpeter, όπως πιστεύει η Carlota Perez 50. Μια εναλλακτική (και όχι αναγκαστικά αντίθετη) άποψη είναι το ότι η δικτύωση μεταξύ αυτόνομων εταιριών για καταστεί ακόμα περισσότερο σημαντική και θα αποτελέσει τελικά το συνήθη τρόπο ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών. Ακόμα και αν απορροφηθούν κάποιες μικρές εταιρίες, πολλές ακόμα θα δημιουργηθούν και θα αναπτύξουν τέτοιες εξειδικευμένες ικανότητες ώστε θα είναι σε θέση να εισέρχονται σε νέα εταιρικά δίκτυα με ίσους όρους με τις μεγάλες και καταξιωμένες εταιρίες. Η δικτύωση, σε πολλές εκφάνσεις της, ήταν ένα σύνηθες χαρακτηριστικό του βιομηχανικού και περιφερειακού τοπίου πολύ πριν την έλευση της σύγχρονης πληροφορικής. Η τελευταία, όχι μονάχα διευκολύνει τις διάφορες μορφές δικτύωσης, αλλά έχει και εγγενή χαρακτηριστικά (όπως η γρήγορη προσαρμογή της για την κάλυψη κάθε ανάγκης, η ευελιξία, κλπ), τα οποία μαζί με τη συστημική της φύση και την ποικιλία και πολυπλοκότητα των εφαρμογών της, οδηγούν σε μια μόνιμη διαρθρωτική μεταβολή της δομής και της συμπεριφοράς της βιομηχανίας. Είναι σαφές πως υπάρχει πολύς χώρος για θεωρητική και εμπειρική έρευνα για τα επόμενα χρόνια. Μακροχρόνιες μελέτες περίπτωσης στην εξέλιξη κάποιων δικτύων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνεχίσει η καταγραφή δεδομένων σχετικών με τα δίκτυα, όπως στη βάση δεδομένων MERIT, έτσι ώστε να μπορούν να μελετηθούν οι τάσεις. Οι μακροχρόνιες μελέτες περίπτωσης θα επέτρεπαν την καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων ζητημάτων, όπως οι συσχετισμοί ισχύος μέσα στα δίκτυα. Κάποιοι συγγραφείς τονίζουν τις αρκετά ισότιμες σχέσεις μεταξύ των μελών δικτύων για καινοτομία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως οι ισχυρότερες εταιρίες εκμεταλλεύονται τη θέση τους στον πυρήνα των δικτύων. Αυτή η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της δικτύωσης και της βιομηχανικής συγκέντρωσης συνδέεται στενά με τη θεωρητική συζήτηση στην Οικονομική σχετικά 49 Abernathy και Utterback, Perez, C.,

18 με τις αγορές, τις ιεραρχίες και το κόστος συναλλαγής 51. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετά άρθρα και βιβλία σχετικά με τα δίκτυα έχουν κύριο τίτλο ή υπότιτλο του τύπου «Πέρα από τις Αγορές και τις Ιεραρχίες» ή «Υπερβαίνοντας τις Αγορές και τις Ιεραρχίες» 52. Αυτή η κατάσταση δείχνει μια δυσαρέσκεια προς τη διχοτομία μεταξύ αγοράς και ιεραρχίας 53. Δείχνει ακόμα πως η δικτύωση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται με όρους «κόστους», συναλλαγής ή άλλο, αλλά να εξετάζεται επίσης σε όρους στρατηγικής συμπεριφοράς, δυνατότητας ιδιοποίησης, τεχνολογικής συμπληρωματικότητα, και συμπληρωματικότητας γενικότερα 54, αλλά και σε όρους κοινωνιολογικούς, όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις πίστης και εμπιστοσύνης, και η επαγγελματική ηθική της συνεργασίας. Ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα πως τα δίκτυα μπορεί να είναι ο «τρίτος δρόμος», μεταξύ της αγοράς και της ιεραρχίας, όπως πρότεινε ήδη από παλαιά ο ίδιος ο Williamson σε μια υποσημείωσή του για τα Ιαπωνικά Zaibatsu. Ωστόσο, ο Goto 55 υποστηρίζει πως: «Στην περίπτωση της μεταπολεμικής Ιαπωνικής οικονομίας, με το συνολικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη βιομηχανία, οι οποίες συνδέονταν με τον ταχύτατο ρυθμό της τεχνολογικής αλλαγής, υπήρχε μια κατάσταση ευνοϊκή για έναν συλλογικό τρόπο συναλλαγών ως περισσότερο αποτελεσματικό από την αγορά ή από την ιεραρχία». Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα σχετίζεται με τη γεωγραφία των δικτύων, στο περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Εδώ, είναι ιδιαίτερα σημαντική η μελέτη των άτυπων, όπως και των επίσημων, δικτύων, όπως και των τάσεων για δικτύωση για καινοτομία και των στρατηγικών των πολυεθνικών εταιριών. Μελέτες περιφερειακών και Εθνικών συστημάτων καινοτομίας θα μπορούσαν να φωτίσουν τη συνέχιση της ύπαρξης (ή την ανυπαρξία) γεωγραφικά προσδιορισμένων δικτύων, όπως και τους λόγους για την άνοδο (και την πτώση) τους. Οι Patel και Pavitt 56 υποστήριξαν πως οι καινοτομικές δραστηριότητες είναι μια σημαντική περίπτωση «μη παγκοσμιοποίησης». Ολόκληρο το ερευνητικό πεδίο των δικτύων έχει άμεση σχέση με τη χάραξη πολιτικής στο περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, όπως καταδεικνύει ο 51 Williamson, O., E., Imai, K. και Baba, Y., Για παράδειγμα, Foray, 1991, Storper και Harisson, Teece, D., J., Goto, Patel και Pavitt,

19 DeBresson 57. Η συμβολή των Οικονομολόγων στη μελέτη της δικτύωσης είναι ζωτικής σημασίας, αλλά σε αυτή θα πρέπει να εμπλακούν και άλλες Επιστήμες, εξαιτίας των πολλών και λεπτών ζητημάτων κοινωνιολογικής και πολιτικής φύσης, τόσο σε ότι αφορά τα άτυπα, όσο και τα επίσημα δίκτυα. Όπως και με τα περισσότερα μεγάλα ζητήματα, η προσέγγιση του φαινομένου της δικτύωσης από τους κοινωνικούς επιστήμονες είναι κρίσιμη. Βιβλιογραφία Acs, Z., J., L., High Technology Networks in Maryland, paper presented at Montreal Conference on Network Innovators, May 1990 Aoki, M., Horizontal versus Vertical Information Structure of the Firm, American Economic Review, vol. 76, 5, pp , 1986 Arnold, E. and Guy, K., Parallel Convergence National Strategies in Information Technology, Pinter, London, 1986 Baba, Y., Japanese Colour TV firms: Decision making from the 1950s to the 1980s, D.Phil. dissertation, University of Sussex, 1985 Bressand, A. and Kalypso, N., (eds.), Strategic Trends in Services: an Inquiry into the Global Service Economy, Harper and Row, New York, 1989 Cainarca, G., C., Colombo, M., G. and Mariotti, S., Accordi tra Imprese nel Sistema Industriale dell Informazione e della Comunicazione, in Cainarca, G., C. et al., Tecnologie dell Informazione e Accordi tra Imprese, Milano, 1989 Camagni, R., P., Local Milieu, Uncertainty and Innovation Networks, paper presented at Montreal Conference on Network Innovators, May 1990 Camagni, R., P. and Gambarotto, F., Gli Accordi di Cooperazione e le Nuove Forme di Sviluppo Esterno alle Imprese, Economia e Politica Industriale, vol. 58, 1988 Carter, C., F. and Williams, B., R., The Characteristics of the Technically Progressive Firms, Journal of Industrial Economics, vol. 7, 2, pp , 1959 DeBresson, C., Breeding Innovation Clusters: a Source of Dynamic Development, World Development, vol 17, 1, pp. 1-16, 1989 DeBresson, C. and Amesse, F., Networks of Innovators: a Review and Introduction to the Issue, Research Policy, vol. 20, pp , 1991 Dertouzos, M., Lester, R. and Solow, R., (eds.), Made in America, Report on the MIT Commission on Industrial Productivity, MIT Press, Cambridge, 1989 Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, L., (eds.), Technical Changes and Economic Theory, Pinter, London, 1989 Erikson, A. and Hakansson, H., Getting Innovations out of Supplier Networks, paper presented at the Montreal Conference on Network Innovators, May DeBresson, C.,

20 Federation of British Industries (FBI), Industrial Research in Manufacturing Industry, FBI and NIESR, London, 1961 Foray, D., The Secrets of the Industry are in the Air: Industrial Cooperation and the Organizational Dynamics of the Innovative Firm, Research Policy, vol. 20, pp , 1991 Freeman, C., Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London, 1987 Goto, A., Business Groups in a Market Economy, European Economic Reviews, pp , 1982 Hagedoorn, J., Organizational Modes of Inter-Firm Cooperation and Technology Transfer, Technovation, vol. 10, 1, pp , 1990 Hagedoorn, J. and Schakenraad, J., Strategic Partnering and Technological Cooperation, in Freeman, C. and Soete, L., (eds.), New Explorations in the Economics of Technical Change, Pinter, London, ch. 1, 1990 Imai, K., Evolution of Japan s Corporate and Industrial Networks, in Carlsson, B., (ed.), Industrial Dynamics, Kluwer, Dordrecht, ch. 6, 1989 Imai, K. and Baba, Y., Systemic Innovation and Cross-Border Networks: Transcending Markets and Hierarchies to Create a new Techno-Economic System, OECD, Conference on Science Technology and Economic Growth, Paris, June, 1989 Imai, K. et al., Managing the new Product Development Process: How Japanese Companies Learn and Unlearn, in Clark, K., B. et al., (eds.), The Uneasy Alliance: Managing the Productivity-Technology Dilemma, Harvard Business School Press, Boston, 1985 Johanson, J. and Mattson, L., G., Inter-organizational Relations in Industrial Systems: a Network Approach compared with the Transaction Cost Appraisal, International Studies of Management and Organization, vol. XVII, 1, pp , 1987 Johnson, P., S., Cooperation Research in Industry: an Economic Study, Wiley, New York, 1973 Kodama, F., Rivals Participation in Collective Research: Economic and Technological Rationale, NISTEP Conference, Tokyo, 2-4 February, 1990 Levy, J., D. and Samuel, R., J., Institutions and Innovation: Research Collaboration as Technology Strategy in Japan, Centre for International Studies, MIT (mimeo), 1989 Lundvall, B., A., Product Innovation and User-Producer Interaction, Aalborg University Press, Aalborg, 1985 Lundvall, B., A., Innovation as an Interactive Process: from User-Producer Interaction to the National System on Innovation, in Dosi, G. et al. (eds.), Technical Change and Economic Theory, Pinter, London, 1988 Lundvall, B., A., From Technology as a Productive Factor to Innovation as an Interactive Process, paper presented at the Montreal Conference on Network Innovators, May 1990 Maidique, M., A., and Zirger, B., I., The new Product Learning Cycle, Research Policy, vol. 14, pp , 1984 Markusen, A., The Military Industrial Divide: Cold War Transformation of the Economy and the Rise of new Industrial Complexes, paper presented at the Montreal Conference on Network Innovators, May

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνισμός Κώστας Τσεκούρας Καινοτόμες Επιχειρήσεις και Αγορές Περίγραμμα Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρήσεις Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

13/1/2010. Οικονομική της Τεχνολογίας. Ερωτήματα προς συζήτηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13/1/2010. Οικονομική της Τεχνολογίας. Ερωτήματα προς συζήτηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική της Τεχνολογίας Διάλεξη 6 η: Οικονομική Θεωρία και το Ζήτημα της Τεχνολογικής Αλλαγής: & II 1 Ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.

Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων 1. Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων 1. Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η Ανάπτυξη της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Τρόποι Άσκησης της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

Innovation, Networks and Vertical Integration. Robertson, P., L. και Langlois, R., N.

Innovation, Networks and Vertical Integration. Robertson, P., L. και Langlois, R., N. Innovation, Networks and Vertical Integration Robertson, P., L. και Langlois, R., N. Research Policy, vol. 24, σελ. 543 62, 1995 Σχόλια: Θεωρητικοί υπέρ και κατά της έννοιας της δικτύωσης. Διάκριση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας»

«Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας» «Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας» Ι. Χατζηκιάν 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Συστήματα Υγείας», ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας, Τμήματα Διοίκησης Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Συνεργασία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Συνεργασία ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Συνεργασία 1 Κεφάλαιο 8 Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποσαφήνιση ανάγκης για συντονισμό των διαδικασιών και αποσαφήνιση ευκαιριών για συνεργασία μεταξύ των εταίρων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 8 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της τεχνολογίας

Οικονομικά της τεχνολογίας Οικονομικά της τεχνολογίας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Κώστας Τσεκούρας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Η κοινωνική διάσταση της καινοτομίας ως μοχλός της αειφορίας Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εύα Σεμερτζάκη Υποδιευθύντρια και Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Networks of Innovators: a review and introduction to the issue. DeBresson, Chris

Networks of Innovators: a review and introduction to the issue. DeBresson, Chris Networks of Innovators: a review and introduction to the issue DeBresson, Chris Research Policy, vol. 20, σελ. 363 379, 1991 Το Αντικείμενο της Μελέτης Η έννοια των δικτύων χρησιμοποιείται για να περιγράψει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Τι είναι Καινοτομία;

Άσκηση Τι είναι Καινοτομία; This course unit aims to provide you with a comprehensive overview of the critical components by introducing some general aspects related to management and strategy, innovation processes, as well as by

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 6: Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 6: Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 6: Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. γενικού υποβάθρου, Ελληνική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. γενικού υποβάθρου, Ελληνική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Επιστημών Της Διοίκησης ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0126 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας ρ Αντώνης Λιβιεράτος Καινοτομία η μετατροπή μιας ιδέας, μιας πρακτικής ή ενός αντικείμενου που εκλαμβάνονται ως νέα από μια ομάδα ατόμων σε: o εμπορεύσιμο προϊόν/υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Απόδοσης - Balanced Scorecard Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκε μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Ημερίδα «Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 1 Ημερίδα «Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Αθήνα 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζερβας) Κ. Κοκκινοπλιτης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογική αλλαγή στην οικονομική σκέψη

Η τεχνολογική αλλαγή στην οικονομική σκέψη Η τεχνολογική αλλαγή στην οικονομική σκέψη Kλασικοί Νεοκλασικοί Schumpeter Εξελικτική οικονομική Η ιστορική συγκυρία Η βιομηχανική επανάσταση και η εμφάνιση του νέου βιομηχανικού συστήματος και σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομιών Ενότητα 4: Η Καινοτομία ως Διαδικασία Διαχείρισης. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομιών Ενότητα 4: Η Καινοτομία ως Διαδικασία Διαχείρισης. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομιών Ενότητα 4: Η Καινοτομία ως Διαδικασία Διαχείρισης Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12 η : Μεταφορά καινοτομίας, συστήματα καινοτομίας και γνώσης

Διάλεξη 12 η : Μεταφορά καινοτομίας, συστήματα καινοτομίας και γνώσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 12 η : Μεταφορά καινοτομίας, συστήματα καινοτομίας και γνώσης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2016 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε υποδομές, δίκτυα και υπηρεσίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Η δικτύωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 4 ο Μάθημα Χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών:

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιεραρχική αναλυση αποφασεων Analytic hierarchy process (AHP)

Ιεραρχική αναλυση αποφασεων Analytic hierarchy process (AHP) Ιεραρχική αναλυση αποφασεων Analytic hierarchy process (AHP) Εισαγωγή Παρουσιάστηκε από τον Thomas L. Saaty τη δεκαετία του 70 Μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην περιοχή των Multicriteria Problems Δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παπαδόπουλος Γ. Πέτρος (20/06) Επιβλέπων καθηγητής: Κάτος Β. Αναστάσιος Θεσσαλονίκη, 2007 Σκοπός και δομή εργασίας Σκοπός διπλωματικής:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού Διάλεξη 5η ( ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού Διάλεξη 5η ( ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού Διάλεξη 5η (2016-17) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379621 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/dsη141

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Η2020 & IPR Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Περιεχόμενα Συστάσεις Ορίζοντας 2020 (εν τάχει) Διανοητική ιδιοκτησία στον Ορίζοντα 2020 2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL Υπεύθυνη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Capabilities and Strategic Management. Teece, D., J., Pisano, G. και Shuen, A.

Dynamic Capabilities and Strategic Management. Teece, D., J., Pisano, G. και Shuen, A. Dynamic Capabilities and Strategic Management Teece, D., J., Pisano, G. και Shuen, A. Strategic Management Journal, vol. 18:7, σελ. 509 33, 1997 Μεταφρασμένο από τις Αγγλικές Σημειώσεις Σχόλια: Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -3 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Σχεδιασμός διαδικασιών ορισμός Συστημική προσέγγιση Μεθοδολογίες σχεδιασμού διαδικασιών Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική

Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική Στο κεφάλαιο αυτό: Θα ασχοληθούμε με την στρατηγική σε «εταιρικό επίπεδο» (corporate level strategy) Θα αναφερθούμε στις «εναλλακτικές εταιρικές στρατηγικές»

Διαβάστε περισσότερα