ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ"

Transcript

1 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστήρ Παλας Βουλιαγµένης ΑΞΕ Κατάσταση Αποτελεσµάτων...3 Ισολογισµός...4 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων...5 Κατάσταση ταµειακών ροών...6 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων...7 Σηµείωση 1: Γενικές πληροφορίες...7 Σηµείωση 2: Σηµαντικές λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις Βάση παρουσίασης, σηµαντικές λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις Υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Έσοδα Κόστος δανεισµού Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Φόρος εισοδήµατος Μισθώσεις Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πρόβλεψη για επισφάλειες ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Συνταξιοδοτικά προγράµµατα Προβλέψεις άνεια τραπεζών Κρατικές επιχορηγήσεις Σηµαντικές λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις...15 Σηµείωση 3: ιαχείριση κεφαλαίου και κινδύνων ιαχείριση κεφαλαίου ιαχείριση κινδύνων...16 Σηµείωση 4: Τοµείς δραστηριότητας...17 Σηµείωση 5: Κύκλος εργασιών & λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως...18 Σηµείωση 6: Κόστος πωλήσεων...18 Σηµείωση 7: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & λειτουργίας διαθέσεως...18 Σηµείωση 8: Έξοδα αναδιοργάνωσης...18 Σηµείωση 9: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα...19 Σηµείωση 10: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα...19 Σηµείωση 11: Φόρος εισοδήµατος...19 Σηµείωση 12: Αποτελέσµατα χρήσεως...19 Σηµείωση 13: Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή...20 Σηµείωση 14: Ασώµατες ακινητοποιήσεις...20 Σηµείωση 15: Ενσώµατες ακινητοποιήσεις...20 Σηµείωση 16: Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις...21 Σηµείωση 17: Αποθέµατα...21 Σηµείωση 18: Πελάτες...21 Σηµείωση 19: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα...22 Σηµείωση 20: Λοιπές απαιτήσεις...22 Σηµείωση 21: Τραπεζικά δάνεια...22 Σηµείωση 22: Υποχρεώσεις από παροχές προς το προσωπικό...23 Σηµείωση 23: Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις...24 Σηµείωση 24: Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις...25 Σηµείωση 25: Προβλέψεις...25 Σηµείωση 26: Επιχορηγήσεις παγίων...25 Σηµείωση 27: Μη ταµειακές συναλλαγές...25 Σηµείωση 28: Μερίσµατα...25 Σηµείωση 29: Μετοχικό κεφάλαιο...26 Σηµείωση 30: Αποθεµατικά...26 Σηµείωση 31: Χρηµατοοικονοµικά µέσα...26 Σηµείωση 32: Οψιγενή γεγονότα...27 Σηµείωση 33: Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών...27 Σηµείωση 34: εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις...28 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...29 Σελίδα 2 από 30

3 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Από 1 η Ιανουαρίου έως χιλιάδες Σηµεíωση Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων (26.519) (27.012) Μικτά αποτελέσµατα κέρδη/ (ζηµίες) 271 (1.051) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.299) (1.950) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.934) (2.075) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως προ εξόδων αναδιοργάνωσης (5.154) (4.151) Έξοδα αναδιοργάνωσης... 8 (3.159) (12.592) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως κέρδη / (ζηµίες) (8.313) (16.743) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.557) (1.830) Αποτελέσµατα προ φόρων κέρδη / (ζηµίες) (11.858) (18.512) Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (9.878) (13.158) Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή Βασικά (σε Ευρώ) 13 (0.23) (0.31) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 3 από 30

4 Ισολογισµός χιλιάδες Σηµεíωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούν ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις παγίων Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από φόρους Επιχορηγήσεις παγίων Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Προµηθευτές Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο... - (36.625) (26.747) Καθαρή θέση µετόχων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 4 από 30

5 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χιλιάδες Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Αποθε- µατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολα 1 η Ιανουαρίου ,600, (13.589) Μεταβολές από 1.1 µέχρι : Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους (13.158) (13.158) 31 η εκεµβρίου ,600, (26.747) η Ιανουαρίου ,600, (26.747) Μεταβολές από 1.1 µέχρι : Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους (9.878) (9.878) 31 η εκεµβρίου ,600, (36.625) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 5 από 30

6 Κατάσταση ταµειακών ροών χιλιάδες Σηµεíωση Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων Αποτέλεσµα περιόδου προ φόρων (11.858) (18.512) Προσαρµογές για: Μη-ταµειακά στοιχεία και λοιπές προσαρµογές που περιλαµβάνονται στο καθαρό αποτέλεσµα της περιόδου: Αποσβέσεις/ αποµείωση αξίας παγίων στοιχείων Προβλέψεις έξοδο/(έσοδο).. (81) 111 Συναλλαγµατικές διαφορές... (28) 3 Έσοδα από επιχορηγήσεις... (105) - Εκποιήσεις και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πιστωτικοί τόκοι Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων... (114) - Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (320) (261) (Μείωση)/αύξηση παροχών προς το προσωπικό... (476) - (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) (1.516) Μείον: Φόροι καταβληµένοι... (452) (74) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα... (2.810) (65) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.910) (12.703) Επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων... (10.428) (3.975) Εισροές από εκποίηση παγίων Τόκοι εισπραχθέντες (12) 61 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (10.123) (3.914) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων. (4.457) (3.274) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. (52) (48) Μερίσµατα καταβληµένα.... (72) - Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και ταµειακών διαθεσίµων (α)+(β)+(γ) (1.939) Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των καταστάσεων Σελίδα 6 από 30

7 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Αστήρ Παλας Βουλιαγµένης ΑΞΕ Σηµείωση 1: Γενικές πληροφορίες Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ (η «Εταιρεία») είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία που ανήκει στον Όµιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε / ), ενώ η διάρκειά της ορίστηκε πενήντα (50) έτη, δηλαδή µέχρι την 29 εκεµβρίου Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αριθµό µητρώου ΑΕ 41850/06/Β/98/78 και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Αθηναίων, οδός Σανταρόζα 1. Το υποκατάστηµα βρίσκεται στο ήµο Βουλιαγµένης, οδός Απόλλωνος 40. Σκοπός της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η ενάσκηση, εκµετάλλευση και η διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισµού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία µπορεί: Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να ενεργεί κάθε µορφής συναφείς εµπορικές εργασίες και επιχειρήσεις. Η Εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα(9) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για µια τριετία. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 1. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου Πρόεδρος Εκτελεστικό µέλος 2. Ανθιµος Θωµόπουλος Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 3. Πολυχρόνης Γριβέας Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 4. Τζαννετάκης Χαρίλαος Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 5. Ιωάννης Κυριακόπουλος Μέλος Μη εκτελεστ.µέλος 6. Γρηγόριος Κασιδόκωστας Μέλος Μη εκτελεστ.µέλος 7. ηµήτριος ηµόπουλος Μέλος Μη εκτελεστ.µέλος 8. Ιωάννης Συγγελίδης Μέλος Μη εκτελ.ανεξ.µέλος 9. Κων/νος Περεσιάδης Μέλος Μη εκτελ.ανεξ.µέλος Η Εταιρεία συντάσσει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, η οποία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 78.06%. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η µετοχή της Εταιρείας είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 εκεµβρίου 2007, ανέρχεται σε διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 η κάθε µια. Το συγκρότηµα της Βουλιαγµένης περιλαµβάνει: Τα ξενοδοχεία «Arion Resort & SPA» και «The Westin Athens» δυναµικότητας 123 δωµατίων και 162 δωµατίων αντίστοιχα και το ξενοδοχείο «Αφροδίτη» (το οποίο ανακαινίζεται) Το συγκρότηµα των καµπανών (το οποίο ανακαινίζεται.) To εστιατόριο πολυτελείας «Club House» (το οποίο ανακαινίζεται) Συνεδριακές αίθουσες και χώρους εκδηλώσεων πλήρως εξοπλισµένους Την αίθουσα εκδηλώσεων «Αίολος» Την παραλία «Astir Beach» (η οποία ανακαινίζεται) Σελίδα 7 από 30

8 Βοηθητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα αθλοπαιδιών Χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, και Ελικοδρόµιο Η διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος έχει ανατεθεί από την 1 Ιουλίου 2006 και για 15 έτη στην Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc (Starwood). Στα πλαίσια υλοποίησης της δεύτερης φάσης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας βρίσκονται υπό εξέλιξη τα έργα ανακαίνισης των καµπανών, της πλαζ «ASTIR BEACH» και του ξενοδοχείου Αφροδίτη. Σηµειώνεται ότι στις 29 Ιουνίου 2007 υπήχθησαν στον Αναπτυξιακό Νόµο τα επενδυτικά προγράµµατα των ξενοδοχείων «Arion Resort & SPA», «The Westin Athens» και «Αφροδίτη» συνολικής κρατικής επιχορήγησης Ευρώ χιλ. Επίσης στις 7 Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών επενδυτική πρόταση για την υπαγωγή της επένδυσης στην πλαζ «Astir Beach» και στο εστιατόριο πολυτελείας «Club House» στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12 Ιουνίου 2007 τον έλεγχο της χρήσης 2007 ανέλαβε η εταιρεία Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 27 Μαρτίου 2008, και θα υποβληθούν για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Σελίδα 8 από 30

9 Σηµείωση 2: Σηµαντικές λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις 2.1 Βάση παρουσίασης, σηµαντικές λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (οι «οικονοµικές καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής «.Π.Χ.Π.») που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Ε.Ε.»). Τα υιοθετηµένα από την Ε.Ε..Π.Χ.Π. µπορεί να διαφέρουν από τα.π.χ.π. που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), αν οποτεδήποτε νέα ή τροποποιηµένα.π.χ.π. δεν υιοθετηθούν από την Ε.Ε. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπήρχαν πρότυπα µε υποχρεωτική εφαρµογή στην χρήση τα οποία δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Επίσης δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των υιοθετηµένων από την Ε.Ε..Π.Χ.Π. και αυτών που έχουν εκδοθεί από το IASB και εφαρµόζονται από την Εταιρεία. Συνεπώς οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. όπως εκδόθηκαν από το IASB και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των διαθέσιµων πληροφοριών και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων στις ακόλουθες περιοχές: αναβαλλόµενος φόρος, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αποµείωση περιουσιακών στοιχείων, προβλέψεις για ανοιχτές φορολογικές χρήσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. Σηµαντικές λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις αναφέρονται στην Σηµείωση Υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις δηµοσιευµένων προτύπων που τέθηκαν σε ισχύ στην χρήση 2007.Π.Χ.Π. 7, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». ιερµηνεία 8, «Εύρος.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». ιερµηνεία 9, «Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων». ιερµηνεία 10, «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση». Η επίπτωση του.π.χ.π. 7 αποτυπώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις ενώ οι ανωτέρω διερµηνείες δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις δηµοσιευµένων προτύπων τα οποία θα τεθούν σε ισχύ µεταγενέστερα της χρήσης 2007.Λ.Π. 23, «Κόστος ανεισµού» (τροποποίηση) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2009)..Π.Χ.Π. 8, «Τοµείς ραστηριότητας» (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009)..Λ.Π. 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (τροποποίηση) (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009)..Π.Χ.Π. 2, «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» (τροποποίηση) (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009). ιερµηνεία 11,.Π.Χ.Π. 2 - «Συναλλαγές µεταξύ εταιριών Οµίλου και συναλλαγές σε ίδιες µετοχές» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από την 1 Μαρτίου 2007 και µετά). ιερµηνεία 12, «Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών» (σε ισχύ για περιόδους µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2008). ιερµηνεία 13, «Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από την 1 Ιουλίου 2008 και µετά). Σελίδα 9 από 30

10 ιερµηνεία 14, «.Λ.Π Περιορισµοί στα περιουσιακά στοιχεία καθορισµένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και αλληλεπίδραση αυτών», (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2008 και µετά). 2.3 Έσοδα Τα έσοδα επιµετρώνται µε βάση την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, απαλλασσόµενα κατά τα ποσά εκπτώσεων, ΦΠΑ και άλλων φόρων που σχετίζονται µε πωλήσεις. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού σε σχέση µε τις συνολικές υπηρεσίες που πρόκειται να εκτελεστούν. Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το επενδυµένο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού του στοιχείου. 2.4 Κόστος δανεισµού Τα έξοδα τόκων του δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο πραγµατοποιήσεως τους και αφορούν όλα τα έντοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Ο υπολογισµός των ανωτέρω εξόδων διενεργείται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, η οποία εφαρµόζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου και προσδιορίζεται µε βάση τη πραγµατική αξία αγοράς (ή έκδοσης) του χρηµατοπιστωτικού µέσου. 2.5 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης καθορίζονται πριν από τα έσοδα από επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Τα µικτά αποτελέσµατα καθορίζονται µετά από τις αποσβέσεις. 2.6 Φόρος εισοδήµατος Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των κερδών, προσδιορίζεται µε βάση την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία πραγµατοποιούνται τα κέρδη. Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου γίνεται µε τη µέθοδο του ισολογισµού (balance sheet liability method) και προσδιορίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύµφωνα µε τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις. Οι σηµαντικότερες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από τις προβλέψεις για συνταξιοδότηση του προσωπικού και τις λοιπές παροχές µετά την έξοδο του από την υπηρεσία, και από την διαγραφή εξόδων τα οποία έχουν για φορολογικούς σκοπούς κεφαλαιοποιηθεί. Τα φορολογικά οφέλη τα οποία δύνανται να προκύψουν από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες που µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις προς συµψηφισµό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η πραγµατοποίηση µελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για το συµψηφισµό των σωρευµένων φορολογικών ζηµιών. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι αναµένεται ότι θα ισχύουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή διακανονισθεί η υποχρέωση. Ο προσδιορισµός των µελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόµους που έχουν ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 2.7 Μισθώσεις Η Εταιρεία ως µισθωτής Οι συµβάσεις µίσθωσης περιουσιακών στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι η Εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων, Σελίδα 10 από 30

11 καταχωρούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης, στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας των µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστα καταβαλλόµενων µισθωµάτων. Κάθε ένα από τα µισθώµατα που καταβάλλεται, επιµερίζεται µεταξύ του ποσού που αφορά την αποπληρωµή του κεφαλαίου και του ποσού που αφορά την αποπληρωµή των εξόδων χρηµατοδότησης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής αποπληρωµής του ανεξόφλητου υπολοίπου της χρηµατοδότησης. Το ποσό που αφορά το ανεξόφλητο κεφάλαιο των υποχρεώσεων από µίσθωση περιουσιακών στοιχείων, καταχωρείται στις υποχρεώσεις. Το ποσό που αφορά την αποπληρωµή των εξόδων χρηµατοδότησης, µεταφέρεται σταδιακά στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτώνται στα πλαίσια µίας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπόκεινται σε αποσβέσεις. Η απόσβεση των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων γίνεται στο µικρότερο διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής τους και της διάρκειας της µίσθωσης. Οι συµβάσεις µίσθωσης περιουσιακών στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο εκµισθωτής διατηρεί ένα σηµαντικό µέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκµισθωµένα περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Το σύνολο των καταβαλλόµενων µισθωµάτων (στα οποία δεν περιλαµβάνεται η αξία τυχόν κινήτρων που παρέχονται από τον εκµισθωτή) µεταφέρεται σταδιακά και ισόποσα στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Στη περίπτωση όπου µια σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη περίοδο στην οποία διακόπτεται η σύµβαση. Σε περίπτωση που: α) η εκπλήρωση µιας σύµβασης εξαρτάται από τη χρήση ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή στοιχείων ή/και β) η σύµβαση εκχωρεί δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου, τότε απαιτείται αξιολόγηση εάν η σύµβαση είναι σύµβαση µίσθωσης. Η αξιολόγηση µιας σύµβασης εάν είναι ή εµπεριέχει σύµβαση µίσθωσης βασίζεται πάντοτε στην ουσία της εν λόγω σύµβασης. Η Εταιρεία ως εκµισθωτής Τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται στα πλαίσια συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης, απεικονίζονται στον ισολογισµό ανάλογα µε τη λειτουργική φύση τους. Τα εκµισθωµένα πάγια στοιχεία αποσβένονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία θα πρέπει να συµπίπτει µε την ωφέλιµη ζωή οµοειδών παγίων στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. Τα έσοδα από µισθώµατα (µείον την αξία τυχόν κινήτρων που παρέχονται από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 2.8 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Τα στοιχεία που περιέχουν οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καταχωρούνται στο νόµισµα εκείνο που αποδίδει καλύτερα την οικονοµική πραγµατικότητα των υποκείµενων γεγονότων και συνθηκών που αφορούν την εταιρεία, ( συναλλακτικό νόµισµα ). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ ( ), το συναλλακτικό νόµισµα της Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο συναλλακτικό νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την ηµεροµηνία διενέργειας της εκάστοτε συναλλαγής. Τα συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών και από τη µετατροπή των νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα αποτιµώνται στο νόµισµα των οικονοµικών καταστάσεων, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µε βάση τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία αυτή. Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτή συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά της χρήσης. εν υπάρχουν µη νοµισµατικά στοιχεία που είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα. 2.9 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη Ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται η µητρική καθώς και θυγατρικές αυτής, τα µέλη της ιοίκησης της Σελίδα 11 από 30

12 Εταιρείας, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα πρώτου βαθµού καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους Χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού και παθητικού (κυρίως διαθέσιµα, πελάτες, δανεισµός και προµηθευτές) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης τους µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί παράγωγα, είτε για εµπορικούς σκοπούς είτε για σκοπούς αντιστάθµισης Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, η Εταιρεία εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους. Αν συντρέχει περίπτωση απαξίωσης περιουσιακού στοιχείου, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του παγίου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζηµιάς αποµείωσης της αξίας του. Όταν το περιουσιακό στοιχείο δεν παράγει ταµειακές ροές που είναι ανεξάρτητες από άλλα περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών (cash generating unit) στην οποία ανήκει το υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο. Ένα ασώµατο πάγιο στοιχείο µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή εξετάζεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του παγίου. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας από την χρήση του (value in use). Για τον υπολογισµό της αξίας από την χρήση του στοιχείου, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς όσον αφορά στην διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το πάγιο για το οποίο οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών δεν έχουν προσαρµοσθεί ανάλογα ώστε να ληφθούν υπ όψη οι παραπάνω κίνδυνοι. Αν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από το αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό µειώνεται µέχρι την ανακτήσιµη αξία του. Η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, εκτός αν για το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη γίνει αναπροσαρµογή της αξίας του οπότε στην περίπτωση αυτή η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του αντιµετωπίζεται σαν µείωση της προηγούµενης αναπροσαρµογής του. Όταν, µεταγενέστερα, η ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται, το αναπόσβεστο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών (cash generating unit) αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε το αυξηµένο αυτό λογιστικό υπόλοιπο να µην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου στα προηγούµενα έτη / περιόδους. Η αντιστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αντιστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αξίας αντιµετωπίζεται σαν αύξηση αναπροσαρµογής Ασώµατες ακινητοποιήσεις Στο λογαριασµό «ασώµατες ακινητοποιήσεις» περιλαµβάνονται τα έξοδα λογισµικού. Η αξία κτήσης λογισµικού περιλαµβάνει δαπάνες οι οποίες συνδέονται άµεσα µε συγκεκριµένα προϊόντα λογισµικού που αποκτά η Εταιρεία και από τα οποία αναµένεται να προκύψουν µελλοντικά οφέλη τα οποία θα υπερβαίνουν σε διάρκεια το ένα έτος. Οι δαπάνες που τυχόν πραγµατοποιούνται κατά την ανάπτυξη των λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται σε περίοδο η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5 έτη. Οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών, όταν τυχόν πραγµατοποιούνται αναγνωρίζονται ως έξοδα και µεταφέρονται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων: απάνες ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης επιχειρησιακών µονάδων ή υποκαταστηµάτων, απάνες εκπαίδευσης προσωπικού, απάνες διαφήµισης και προβολής, και απάνες µετεγκατάστασης και αναδιοργάνωσης τµήµατος ή µέρος της Εταιρείας. Σελίδα 12 από 30

13 Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, η ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση αποµείωσης της λογιστικής αξίας τους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η ιοίκηση της Εταιρείας διενεργεί ανάλυση προκειµένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να ανακτηθεί. Όταν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν ακίνητα, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, µεταφορικά µέσα και εξοπλισµό, τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία µε σκοπό τη λειτουργική χρήση τους αλλά και για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη αξία κτήσης τους, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειµένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τους, τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της αξίας τους. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µεταγενέστερα της απόκτησης ενός παγίου που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό «ενσώµατες ακινητοποιήσεις», κεφαλαιοποιούνται µόνο στη περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες θα αποφέρουν στο µέλλον πρόσθετα οικονοµικά οφέλη για την Εταιρεία, πέρα από εκείνα τα οποία αναµένονταν αρχικά κατά την απόκτηση του παγίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριµένες δαπάνες µεταφέρονται απευθείας στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, κατά το χρόνο πραγµατοποίησης τους. Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει µε την έναρξη χρησιµοποίησης του και διακόπτεται µόνο µε τη πώληση ή µεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου. Κατά συνέπεια, η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός περιουσιακού στοιχείου το οποίο παύει να χρησιµοποιείται και προορίζεται προς πώληση, δεν διακόπτεται εκτός εάν έχει πλήρως αποσβεσθεί. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη µέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία, έχει ως εξής: Γήπεδα Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων Μηχανήµατα & µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός εν αποσβένονται έως 35 έτη έως 10 έτη έως 10 έτη έως 7 έτη Η ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία προκειµένου να διαπιστώσει, εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Όταν η λογιστική αξία ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, η Εταιρεία σχηµατίζει ανάλογη πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. Τα κέρδη και ζηµιές από πώληση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται βάσει της λογιστικής αξίας τους και λαµβάνονται υπόψη για το προσδιορισµό των λειτουργικών αποτελεσµάτων Αποθέµατα Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµής τους αξίας (εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διαθέσεως τους). Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες κτήσεως των αποθεµάτων και τις δαπάνες µεταφοράς τους στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται. Ειδικότερα, τα αναλώσιµα υλικά συντήρησης των µηχανηµάτων και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαµβάνονται στα αποθέµατα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσής τους Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πρόβλεψη για επισφάλειες Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, µειωµένες κατά το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. Σε Σελίδα 13 από 30

14 περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης απαιτήσεων πέραν των τριών µηνών επιβάλλονται νόµιµες επιβαρύνσεις. Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξίας µειωµένες κατά τις απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές παροχές. Πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας µιας απαίτησης, σχηµατίζεται όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η Εταιρεία δεν πρόκειται να εισπράξει το σύνολο των κεφαλαίων που είναι απαιτητά στα πλαίσια της σύµβασης και σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της. Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες απεικονίζεται στον ισολογισµό αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών. Όταν µία απαίτηση καταστεί µη-εισπράξιµη ή διακανονισθεί, τότε δύναται να διαγραφεί έναντι του ποσού της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για τη συγκεκριµένη απαίτηση εφόσον αυτό αναγνωρίζεται από την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία. Μεταγενέστερα της διαγραφής της, οποιεσδήποτε εισπράξεις καταχωρούνται σε πίστωση των αποτελεσµάτων ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Ως ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα θεωρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασµών «ταµείο και διαθέσιµα», και «συµφωνίες αγοράς και επαναπώλησης χρεογράφων» µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία απόκτησης τους. Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις επιταγές ηµέρας και τις καταθέσεις όψεως Συνταξιοδοτικά προγράµµατα Ως συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται το πρόγραµµα στο οποίο οι παροχές καθορίζονται µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ή ο µισθός. Στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης είναι ίση µε την παρούσα αξία των παροχών κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µειούµενης κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, µετά από προσαρµογή για µη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Η Εταιρεία εφαρµόζει τον «κανόνα περιθωρίου» του ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» σύµφωνα µε τον οποίο µέρος από τα κέρδη ή ζηµίες που έχουν προκύψει από αναλογιστικές µελέτες δύνανται να µην αναγνωριστούν και να αποσβεσθούν κατά το χρόνο που αποµένει ως τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων. Η υποχρέωση της χρηµατοδότησης εκτιµάται ετησίως από ανεξάρτητους και αναγνωρισµένους αναλογιστές µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές, προεξοφληµένες µε το επιτόκιο κρατικών οµολόγων µε διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης. Η µεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο που αποµένει ως τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων Προβλέψεις Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιροµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, β) για το διακανονισµό της υποχρέωσης, θεωρείται πιθανή η εκροή πόρων που εµπεριέχουν οικονοµικά οφέλη και γ) είναι εφικτό να προσδιοριστεί µε τρόπο αντικειµενικό το ποσό της υποχρέωσης άνεια τραπεζών Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρµόζεται µε τα κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζηµίες, από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή έξοδο, µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης µε το πραγµατικό επιτόκιο Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν κυρίως κτίρια, µηχανήµατα και εξοπλισµό αντιµετωπίζονται σαν αναβαλλόµενο έσοδο και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων. Σελίδα 14 από 30

15 2.21 Σηµαντικές λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι οι υποκειµενικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές που έχουν διενεργηθεί για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι οι κατάλληλες δεδοµένου των γεγονότων που ίσχυαν κατά την 31 η εκεµβρίου 2007 Πολλές από τις λογιστικές αρχές που υιοθετεί η Εταιρεία, από τη φύση τους, υπόκεινται σε τεχνικές µεθόδους εκτιµήσεων, σε παραδοχές αποτιµήσεων και σε άλλες υποκειµενικές αξιολογήσεις. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τέσσερις λογιστικές αρχές οι οποίες είναι σηµαντικές για την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων, εξαιτίας αφενός των υποκειµενικών κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών που εµπεριέχονται αναπόσπαστα στις αρχές αυτές, και αφετέρου λόγω της ευαισθησίας των οικονοµικών καταστάσεων σε αυτές Προβλέψεις για ζηµίες από απαιτήσεις κατά πελατών Οι προβλέψεις ζηµιών από απαιτήσεις κατά πελατών που σχηµατίζονται είναι αποτέλεσµα συνεχούς αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου των απαιτήσεων και των πιθανά εγγενών ζηµιών του. Η αξιολόγηση των απαιτήσεων διενεργείται από µέλη της ιοίκησης µε τη χρήση συγκεκριµένης µεθοδολογίας και οδηγιών που επανεξετάζονται και βελτιώνονται συνεχώς. Το βασικό συστατικό µέρος της µεθοδολογίας αυτής αποτελείται από τις µεµονωµένες προβλέψεις κατά πελατών και τις προβλέψεις σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Η ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει εάν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για πιθανές ζηµίες από αποµείωση του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων κατά πελατών µεµονωµένα για απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζουν καθυστέρηση ανα µέσο όρο από 60 έως 121 ήµερες και συγκεντρωτικά για απαιτήσεις η καθυστέρηση των οποίων υπερβαίνει τις 121 ηµέρες. Μία απαίτηση υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις, κατά την ηµεροµηνία αξιολόγησης, οι οποίες καταδεικνύουν ότι ο πελάτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και / ή όταν παρουσιάζει καθυστέρηση περισσότερο από 121 ηµέρες. Συνήθως, ως βάσιµες ενδείξεις αποµείωσης θεωρούνται η ανεπιτυχή επικοινωνία µε τον καθυστερηµένο πελάτη, ο χαµηλός όγκος συναλλαγών του, η σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του, και η πιθανότητα χρεοκοπίας του. Οι µεµονωµένες προβλέψεις αφορούν απαιτήσεις κατά πελατών όπου εξετάζεται µεµονωµένα η πιθανότητα αποµείωσης της αξίας τους, βάσει της καλύτερης δυνατής εκτίµησης της ιοίκησης για την παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών εισροών. Για την εκτίµηση των ταµειακών ροών, η ιοίκηση διενεργεί εκτιµήσεις για την οικονοµική κατάσταση του συγκεκριµένου πελάτη καθώς και για την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία οποιασδήποτε εγγύησης. Για την αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας προβλέψεων ζηµιών για απαιτήσεις κατά πελατών σε συγκεντρωτικό επίπεδο, η ιοίκηση λαµβάνει υπόψη και εξετάζει απαιτήσεις η καθυστέρηση των οποίων υπερβαίνει τις 121 ηµέρες. Η ακρίβεια των προβλέψεων που διενεργούνται εξαρτάται κυρίως από το πόσο καλά εκτιµώνται οι αναµενόµενες ταµειακές ροές στη περίπτωση των µεµονωµένων προβλέψεων, καθώς και από την παραδοχή που χρησιµοποιείται για το καθορισµό των προβλέψεων σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Παρόλο που τα παραπάνω εµπεριέχουν υποκειµενική κρίση, η ιοίκηση πιστεύει ότι οι διενεργηθείσες προβλέψεις είναι λογικές και δικαιολογούνται επαρκώς Καθαρό κόστος προγραµµάτων εξόδου από την υπηρεσία Το καθαρό κόστος των προγραµµάτων εξόδου από την υπηρεσία εκτιµάται µε αναλογιστικές µεθόδους µε τη χρήση παραδοχών για το επιτόκιο προεξόφλησης, την αύξηση αποδοχών και συντάξεων και την αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων. Οι παραδοχές αυτές διαµορφώνονται ουσιαστικά βάσει της ετήσιας µισθολογικής πολιτικής της Εταιρείας. Η αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων αντιπροσωπεύει τις εκτιµήσεις της ιοίκησης ως προς τη µέση απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων των προγραµµάτων. Για τον προσδιορισµό της παραδοχής της µακροπρόθεσµης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων, η Εταιρεία και οι σύµβουλοί βασίζονται τόσο σε υποθέσεις για µελλοντικές συνθήκες, βάσει ιστορικών αποδόσεων και διακυµάνσεων για κάθε κατηγορία περιουσιακού στοιχείου όσο και σε συσχετίσεις µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η παραδοχή της µακροπρόθεσµης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων προσαρµόζεται ετησίως βάσει αναθεωρηµένων εκτιµήσεων για τη µελλοντική απόδοση των επενδύσεων των προγραµµάτων, την πορεία των κεφαλαιαγορών καθώς και τις αλλαγές των κανονιστικών πλαισίων στα οποία Σελίδα 15 από 30

16 υπόκεινται τα διάφορα προγράµµατα και είναι πιθανόν να επηρεάζουν την πολιτική επενδύσεων των προγραµµάτων αυτών Ωφέλιµη ζωή παγίων στοιχείων που υπόκεινται σε απόσβεση Η ιοίκηση της Εταιρείας καθορίζει την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων, τις αντίστοιχες αποσβέσεις και επανεξετάζει την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η εκτίµηση της ιοίκησης βασίζεται στην αναµενόµενη περίοδο λειτουργικής χρησιµοποίησης των κτιρίων και των λοιπών παγίων στοιχείων που υπόκεινται σε απόσβεση, όπως έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός, και η οποία δεν αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά. Ωστόσο, η ιοίκηση δύναται να αλλάζει τους συντελεστές απόσβεσης στις περιπτώσεις όπου η ωφέλιµη ζωή εµφανίζεται να είναι διαφορετική από την αρχικά εκτιµηθείσα και προβαίνει σε διαγραφές ή αποµειώσεις της αξίας των οικονοµικά απαξιωµένων παγίων περιουσιακών στοιχείων Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση από φορολογικές ζηµίες Η ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση την δυνατότητα συµψηφισµού των διαθεσίµων φορολογικών ζηµιών έναντι µελλοντικών φορολογητέων κερδών και αναγνωρίζει απαίτηση από αναβαλλόµενη φορολογία εφόσον υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού. Η εκτίµηση της ιοίκησης βασίζεται στο επιχειρηµατικό της σχέδιο. Σηµείωση 3: ιαχείριση κεφαλαίου και κινδύνων 3.1 ιαχείριση κεφαλαίου Η ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την σχέση µεταξύ δανεισµού και ιδίων κεφαλαίων, καθώς και την υφιστάµενη απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων και καθορίζει την µακροπρόθεσµη επιχειρηµατική στρατηγική αποσκοπώντας στο βέλτιστο όφελος των µετόχων. Η κεφαλαιακή δοµή της Εταιρείας αποτελείται από τραπεζικό δανεισµό, διαθέσιµα και ίδια κεφάλαια. Κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού η σχέση δανεισµού προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 57.5% (2006: 39.2%). Η πολιτική διαχείρισης κεφαλαίου δεν άλλαξε σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις κεφαλαιακής επάρκειας. 3.2 ιαχείριση κινδύνων Συναλλαγµατικός κίνδυνος Οι τιµολογήσεις της Εταιρείας γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. Τα τιµολόγια τα οποία η Εταιρεία δέχεται σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένου ύψους ενώ η αγοραπωλησία συναλλάγµατος για τις ταµειακές ανάγκες των πελατών γίνεται σε καθηµερινή βάση και αφορά µικροποσά. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία έχει σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στο οποίο εκτίθεται η Εταιρεία παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη πιστωτικό και χρονολογικό όριο. εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στην Σηµείωση 18. Κίνδυνοι διακύµανσης επιτοκίων Οι τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας διασυνδέονται µε επιτόκιο Euribor και ο κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων προκύπτει κυρίως µέσω του δανεισµού µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η Εταιρεία παρακολουθεί την διακύµανση των επιτοκίων και δύναται σε κάθε περίπτωση να επαναπροσδιορίσει την τιµολογιακή της πολική σε περίπτωση υπέρµετρων αυξήσεων του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Η επίδραση πιθανής διακύµανσης των επιτοκίων αναλύεται στην Σηµείωση 31. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών καθώς και επενδυτικών Σελίδα 16 από 30

17 εκροών. Η Εταιρεία έχει επιχειρηµατικό σχέδιο βάσει του οποίου, εντός του 2008, θα ληφθούν µέτρα για την εξυπηρέτηση του επενδυτικού προγράµµατος καθώς και των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Σηµείωση 4: Τοµείς δραστηριότητας Οι κύριοι επιχειρηµατικοί τοµείς αφορούν δραστηριότητες ενοικίασης δωµατίων και παροχής επισιτιστικών υπηρεσιών. Από τους λοιπούς τοµείς δραστηριότητας (έσοδα ακτής, ενοικίαση καταστηµάτων κτλ.) κανένας τοµέας δεν συγκεντρώνει αυτόνοµα ποσοστό άνω 10% των συνολικών εσόδων, αποτελεσµάτων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έτσι ώστε να αποτελέσει αυτόνοµη δραστηριότητα. Οι τοµείς δραστηριότητας αναλύονται έως εξής: Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας Ενοικίαση δωµατίων Λοιποί τοµείς ΣΥΝΟΛΟ Από 1.1 έως Έσοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων Έσοδα από λοιπούς τοµείς Μη κατανεµηµένα έσοδα Σύνολο εσόδων Έξοδα δραστηριοτήτων... (9.903) (12.728) (1.513) (24.144) Αποσβέσεις... (4.867) (948) (15) (5.830) Αποτελέσµατα ανα τοµέα (3.661) (2.364) Κόστος εθελουσίας εξόδου & αποχ/σης από το ασφαλ/ριο συµβόλαιο.. (2.292) Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης. (867) Μη κατανεµηµένα κόστη (6.335) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (προ φόρων).... (11.858) Φόρος εισοδήµατος Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου.. (9.878) Πάγια περιουσιακά στοιχεία τοµέα την Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία τοµέα την Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις ανά τοµέα την Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις τοµέα την Σύνολο υποχρεώσεων Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας (όπως αναµορφώθηκε) Από 1.1 έως Ενοικίαση δωµατίων Επισιτιστικά Επισιτιστικά Λοιποί τοµείς ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων Έσοδα από λοιπούς τοµείς Μη κατανεµηµένα έσοδα Σύνολο εσόδων Έξοδα δραστηριοτήτων... (9.250) (12.138) (1.774) (23.162) Αποσβέσεις... (4.854) (781) (94) (5.729) Αποτελέσµατα ανα τοµέα..... (108) (2.940) (1.944) Κόστος εθελουσίας εξόδου... (10.621) Μη κατανεµηµένα κόστη. (5.947) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (προ φόρων)..... (18.512) Φόρος εισοδήµατος Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου.. (13.158) Σελίδα 17 από 30

18 Πάγια περιουσιακά στοιχεία τοµέα την Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία τοµέα την Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις ανά τοµέα την Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις τοµέα την Σύνολο υποχρεώσεων Οι πραγµατοποιηθείσες κατά την κλειόµενη και προηγούµενη χρήση επενδύσεις αφορούν κυρίως τον τοµέα ενοικίασης δωµατίων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην γεωγραφική περιοχή του ήµου Βουλιαγµένης όπου και βρίσκονται οι ξενοδοχειακές µονάδες της. Σηµειώνεται ότι οι κίνδυνοι και τα ποσοστά αποδόσεων δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς µεταξύ των ξενοδοχειακών µονάδων της Εταιρείας. Σηµείωση 5: Κύκλος εργασιών & λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έσοδα ενοικίων και δωµατίων Έσοδα επισιτιστικών τµηµάτων Λοιπά έσοδα κύκλου εργασιών Κύκλος εργασιών Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αφορούν κυρίως ενοικιάσεις καταστηµάτων και λοιπών χώρων καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις. Σηµείωση 6: Κόστος πωλήσεων Κόστος προσωπικού.... (12.103) (12.640) Αποσβέσεις.... (5.830) (5.729) Αναλώσεις..... (3.822) (3.478) Λοιπά έξοδα... (4.764) (5.165) Σύνολo (26.519) (27.012) Τα λοιπά έξοδα αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (πλυντικά, συντηρήσεις, προµήθειες ταξιδιωτικών γραφείων κτλ.) καθώς και αµοιβές διαχείρισης για υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης. Σηµείωση 7: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & λειτουργίας διαθέσεως Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αφορούν κυρίως κόστος προσωπικού διοικητικών τµηµάτων καθώς και αµοιβές διαχείρισης. Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αφορούν κυρίως διαφηµιστικές δαπάνες καθώς και κόστος προσωπικού τµηµάτων πωλήσεων. Σηµείωση 8: Έξοδα αναδιοργάνωσης Τα έξοδα αναδιοργάνωσης (µη επαναλαµβανόµενα) ύψους Ευρώ χιλ. αφορούν το κόστος αποχώρησης 41 εργαζοµένων από το πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης της Εταιρείας µε την Εθνική Ασφαλιστική ύψους Ευρώ 820 χιλ., το κόστος της εθελούσιας εξόδου το οποίο ανήλθε σε Ευρώ χιλ. (Σηµείωση 22), καθώς και µη επαναλαµβανόµενα σχετικά µε την ανακαίνιση έξοδα ύψους Ευρώ 867 χιλ. Τα έξοδα αναδιοργάνωσης της αντίστοιχης περυσινής περιόδου αφορούν το κόστος της περυσινής εθελούσιας εξόδου το οποίο ανήλθε σε ποσό Ευρώ χιλ. περίπου καθώς και τις αµοιβές συµβούλων ύψους Ευρώ χιλ. περίπου οι οποίες αφορούν το κόστος επαγγελµατικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στα πλαίσια του έργου ανάληψης της διαχείρισης του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος από την εταιρεία Starwood. Σελίδα 18 από 30

19 Σηµείωση 9: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αφορούν κυρίως έσοδα από τόκους αγοράς και επαναπώλησης χρεογράφων (ΡΕΠΟΣ). Σηµείωση 10: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Τόκοι και έξοδα δανείων.... (3.495) (1.795) Τόκοι χρηµατοδοτικής µίσθωσης..... (11) (14) Έξοδα προµηθειών... (51) (21) Σύνολo..... (3.557) (1.830) Το χρηµατοοικονοµικό κόστος αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων (Σηµείωση 21). Σηµ.1 Σηµείωση 11: Φόρος εισοδήµατος Αποτελέσµατα προ φόρων κέρδη / (ζηµίες)... (11.858) (18.512) Τρέχων φόρος... (493) (395) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Συνολικό έσοδο/(έξοδο) φόρου Σηµ.1 (κατόπιν ανακατάταξης κονδυλίων) Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού η Εταιρεία έχει αχρησιµοποίητες µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες ύψους Ευρώ χιλ. περίπου διαθέσιµες για συµψηφισµό έναντι µελλοντικών φορολογητέων κερδών. Από το σύνολο των φορολογικών ζηµιών Ευρώ 5.4 εκατ. αντιστοιχούν στο έτος 2005, Ευρώ 17.6 εκατ. αντιστοιχούν στο έτος 2006 και Ευρώ 9.6 εκατ. προέκυψαν στην κλειόµενη χρήση. Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο οι σχετικές ζηµίες δύναται να µεταφερθούν στο µέλλον για πέντε συνεχόµενες χρήσεις. Η Εταιρεία, βασισµένη στο επιχειρηµατικό της σχέδιο, έχει αναγνωρίσει συνολική απαίτηση από αναβαλλόµενη φορολογία ύψους Ευρώ χιλ. περίπου από την οποία ποσό ύψους Ευρώ χιλ. περίπου αφορά σε φορολογικές ζηµίες της κλειόµενης χρήσης. % % Σηµ Φόρος βάσει φορολογικού συντελεστή 25% (2006: 29%)... (25) (29) Μόνιµες φορολογικές διαφορές (491) (7) Λοιπά στοιχεία φόρου... 4 (493) 2 (395) Επίδραση χρήσης φορολογικού συντελεστή 25% επί των προσωρινών διαφορών (916) Συνολικό έσοδο/(έξοδο) φόρου (17) (29) Σηµ.1 (κατόπιν ανακατάταξης κονδυλίων) Ο αναβαλλόµενος φόρος έχει υπολογισθεί µε συντελεστή 25%, µετά την εφαρµογή του νόµου 3296/2004, ο οποίος καθορίζει συντελεστή 25% για τις χρήσεις µετά την 1 Ιανουαρίου Σηµείωση 12: Αποτελέσµατα χρήσεως Στα αποτελέσµατα χρήσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες χρεώσεις/(πιστώσεις): Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων.... (5.797) (5.729) Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων (33) (27) Σύνολο αποσβέσεων και υποτιµήσεων ακινητοποιήσεων περιόδου..... (5.830) (5.756) Παροχές προσωπικού (17.130) (25.611) Συναλλαγµατικές διαφορές λειτουργικών δραστηριοτήτων..... (28) (7) Κόστος αποθεµάτων... (3.822) (3.478) Στις παροχές προσωπικού περιλαµβάνεται το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους Ευρώ χιλ. (2006: χιλ.) καθώς και το κόστος αποχώρησης προσωπικού από το πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης ύψους Ευρώ 820 χιλ. Σελίδα 19 από 30

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η Μαρτίου 2006 127.800 21.314 4.770 (17.583) 136.301

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η Μαρτίου 2006 127.800 21.314 4.770 (17.583) 136.301 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2005

AΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2005 AΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 1.Στοιχεία ισολογισμού 3 2.Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 3 3.Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2010 (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Μάιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ιανουαρίου (13.589) Σεπτεµβρίου (23.190)

1 η Ιανουαρίου (13.589) Σεπτεµβρίου (23.190) ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η εκεµβρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (26.747) 127.137

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η εκεµβρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (26.747) 127.137 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2011 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ιανουαρίου (13.589) Ιουνίου (10.898)

1 η Ιανουαρίου (13.589) Ιουνίου (10.898) ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2008 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Σεπτεµβρίου 2010 Νοέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 1 ης υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάιος 2014 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «SPIDER» Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015 Ισολογισµός Ποσά - 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 1.482.359,73 1.524.679,65 Μηχανολογικός εξοπλισµός 547.483,85 590.935,68 Λοιπός εξοπλισµός 33.642,15

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 4 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα