Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής"

Transcript

1 Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Νίκος Αµβράζης Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ. Abstract: In this paper I present the results from a study that I have been conducting into the effects of the use of a mediate language while teaching a language as a foreign/second language. More specifically, I tested the participants on the teaching method they prefer while following a language course i.e a Greek course for Erasmus students in the School of Modern Greek Language (A.U.Th). I focus on the reports specifically concerned with the role of the teacher s choice regarding the use of a mediate language (i.e English) and its impact on the student s strategy towards language acquisition. The issue of mediate language as a teaching method has been a topic of heated debate among teachers and the present paper is trying to support the argument that the mediation of a language is much more a teacher s choice than a student s request. Λέξεις κλειδιά: γλωσσική µέθοδος, ενδιάµεση γλώσσα, άµεση µέθοδος, γλωσσική αυτονοµία. Εισαγωγή Το θέµα της χρήσης ενδιάµεσης γλώσσας (π.χ. της Αγγλικής) στη διδασκαλία µιας γλώσσας (στην περίπτωσή µας της ελληνικής) ως δεύτερης / ξένης αποτελεί κοµβικό σηµείο στη διδακτική προσέγγιση, καθώς καθορίζει τόσο το πλαίσιο της µεθόδου και τις επιλογές του δασκάλου, όσο και τις στρατηγικές που αναπτύσσει ο µαθητής στην πορεία του προς την εκµάθηση/κατάκτηση της γλώσσας στόχου (Davidson et al. 994:27-8). Τόσο η υιοθέτηση όσο και η απόρριψη της ενδιάµεσης γλώσσας έχουν υποστηρικτές αλλά και πολέµιους, µε επιχειρήµατα που είναι γνωστά στο χώρο γενικότερα των µεθόδων διδασκαλίας µιας γλώσσας ως δεύτερης / ξένης. Η έρευνα που παρουσιάζουµε εδώ δεν έρχεται να πάρει τη θέση της µιας ή της άλλης πλευράς, αλλά φιλοδοξεί να φωτίσει κάποιες πλευρές του ζητήµατος και να ελέγξει παράλληλα κάποια από τα θεµελιώδη επιχειρήµατα που υιοθετούνται από τους υποστηρικτές της χρήσης ενδιάµεσης γλώσσας. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση αφορούν την πρώτη φάση µιας έρευνας που συνεχίζεται τη στιγµή της δηµοσίευσης αυτού του άρθρου. 2. Πλαίσιο έρευνας υπόθεση εργασίας Αφορµή για την παρούσα έρευνα έδωσε το πρόγραµµα Unique (δράση του προγράµµατος Leonardo da Vinci) στο οποίο συµµετείχε το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. Το πρόγραµµα (Απρίλιος 24-Μάιος 26) αφορούσε, όπως προδίδει και ο τίτλος του (Standardisation of teaching methods of less popular European languages), στην τυποποίηση µεθόδων διδασκαλίας για την εκµάθηση των λιγότερο οµιλούµενων (ο αρχικός όρος popular τροποποιήθηκε στη συνέχεια σε spoken) γλωσσών. Ως τέτοιες γλώσσες συµµετείχαν, εκτός από τα Ελληνικά, τα Πολωνικά, τα Βελγικά (Dutch), τα Λιθουανικά και τα Σλοβακικά. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος έχουν παρουσιαστεί (Αµβράζης & Παναγοπούλου 26) και έχουν πάρει την τελική τους µορφή στην έκδοση ενός οδηγού που είναι κοινός και για τις 29. Selected Papers from the 8 th ISTAL

2 42 Νίκος Αµβράζης πέντε γλώσσες και έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά (Κοιλιάρη, Παναγοπούλου, Αµβράζης, 27). Έχοντας ως στόχο τον τελικό οδηγό-πρόταση για την τυποποίηση διδακτικών µεθόδων προχωρήσαµε σε µία έρευνα µε σκοπό: α) Την καταγραφή των χαρακτηριστικών που συνθέτουν το προφίλ των σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας. β) Την ανάλυση των αναγκών του παραπάνω κοινού. γ) Το σχολιασµό µεθοδολογικών παραµέτρων που πλαισίωναν το πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν. Στην έρευνα συµµετείχαν, εκτός από το Σχολείο του Α.Π.Θ., το ιδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθήνας και το αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Η λεπτοµερής ταυτότητα και τα αποτελέσµατα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί, δηµοσιευτεί και βρίσκονται επίσης διαθέσιµα στην ιστοσελίδα Ένα στοιχείο της παραπάνω έρευνας για το πρόγραµµα ελληνικών οδήγησε στην παρούσα εργασία: τόσο το κοινό, όσο και οι διδάσκοντες παρουσίασαν σχεδόν ταυτόσηµη συµπεριφορά στις µεθοδολογικές παραµέτρους και ειδικότερα στη χρήση ή µη µιας ενδιάµεσης γλώσσας στο πρόγραµµα που παρακολουθούσαν/δίδασκαν. Αυτή η τάση ήταν αναντίστοιχη µε το σύνολο της έρευνας, δηλαδή µε τα αποτελέσµατα των υπολοίπων χωρών. Αυτή η παρέκκλιση, στην οποία θα αναφερθούµε στη συνέχεια, οδήγησε στην υπόθεση πως πιθανόν η προτίµηση των σπουδαστών επηρεάζεται από την εκάστοτε επιλογή του δασκάλου εγκρίνοντάς την, όπως προκύπτει, σε κάθε περίπτωση (και στις πέντε χώρες). Πιο συγκεκριµένα, το γεγονός πως οι σπουδαστές στα προγράµµατα ελληνικών σε µεγάλο βαθµό επιλέγουν τη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας, ενδεχοµένως αντανακλά τη θετική τους στάση απέναντι στην εµπειρία τους από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Εάν η παραπάνω υπόθεση ισχύει, τότε εγείρονται ζητήµατα που άπτονται της προσέγγισης της διδακτικής µεθόδου, δεδοµένου ότι βασικό επιχείρηµα των δασκάλων για την επιλογή της χρήσης ενδιάµεσης γλώσσας αποτελεί η απαίτηση των σπουδαστών οι οποίοι πιέζουν για µετάφραση ουσιαστικά στα αγγλικά είτε λεξιλογίου είτε ζητηµάτων µεταγλώσσας. Στην παραπάνω απαίτηση παραµερίζονται ενδοιασµοί και παραβιάζονται πολλές φορές αρχές που, όχι λίγες φορές, κάνουν το δάσκαλο να νιώθει άβολα απέναντι στη θεωρητική του κατάρτιση και τοποθέτηση. Άµεσος είναι επίσης ο αντίκτυπος στις στρατηγικές που αναπτύσσει ο ίδιος ο σπουδαστής στην πορεία κατάκτησης της γλώσσας στόχου και κυρίως σε όσες ενισχύουν τη δυνατότητα αυτονόµησης σ αυτή την πορεία (Ridley 997). Τόσο µια πρώτη ερµηνεία της παραπάνω έρευνας, όσο και της έρευνας που ακολούθησε, αµφισβητούν το στοιχείο της απαίτησης από πλευράς σπουδαστών και συνηγορούν µάλλον προς µία αποδοχή της επιλογής του δασκάλου. Μια αποδοχή ωστόσο, που είναι δύσκολο να αποµονωθεί από το συνολικότερο διδακτικό γίγνεσθαι και να ερµηνευτεί ως συνειδητή επιλογή µεθόδου του σπουδαστή. 2. Ταυτότητα έρευνας µεθοδολογία Βασική παράµετρος προκειµένου να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί ή όχι η παραπάνω υπόθεση αποτελεί η διεξαγωγή της έρευνας σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση υλοποιήθηκε πριν την έναρξη του προγράµµατος και η δεύτερη φάση έλαβε χώρα τη δεύτερη εβδοµάδα του προγράµµατος. Είναι προφανές πως επιδιώκεται να αποκλειστεί σε πρώτη φάση η όποια επιρροή από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα στην επιλογή του σπουδαστή ως προς τη χρήση ή µη ενδιάµεσης γλώσσας. Οι σπουδαστές συµπλήρωναν ένα ερωτηµατολόγιο την ηµέρα της εγγραφής τους στο πρόγραµµα. Το ίδιο κοινό

3 Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής 42 συµπλήρωνε ένα παραπλήσιο ερωτηµατολόγιο δύο εβδοµάδες µετά την έναρξη του προγράµµατος. Η ταυτότητα της έρευνας έχει ως εξής: ιάρκεια προγράµµατος: 4 εβδοµάδες Αριθµός υποκειµένων: 86 Φύλο: 48 φοιτήτριες / 38 φοιτητές Επίπεδο γλωσσοµάθειας: Α, Α2 (αρχάριοι) Προέλευση: Ευρώπη (κυρίως φοιτητές του προγράµµατος Erasmus) Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής: Αύγουστος-Σεπτέµβριος (26) Μέθοδος έρευνας: Ερωτηµατολόγιο (ερωτήσεις κλειστού τύπου)-συνέντευξη Με δεδοµένη την ευρύτερη έρευνα στα πλαίσια του Unique που παρείχε µια λεπτοµερή καταγραφή του προφίλ των σπουδαστών του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του (Α.Π.Θ.) αποφύγαµε µία αντίστοιχη καταγραφή του προφίλ, περιοριζόµενοι στα βασικά στοιχεία που αφορούν στην προέλευση και κυρίως στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τη γλωσσοµάθεια των σπουδαστών. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί βασικό συστατικό της έρευνας, καθώς είναι πιθανή η καταγραφή της όποιας προηγούµενης εµπειρίας από ανάλογη συµµετοχή σε προγράµµατα εκµάθησης γλώσσας, κάτι που θα έπρεπε να ληφθεί κατά το δυνατό υπόψη. Προβλέπαµε, µε άλλα λόγια, πως άτοµα που έµαθαν ξένες γλώσσες µε τη µέθοδο χρήσης ενδιάµεσης γλώσσας θα την επέλεγαν και για το συγκεκριµένο πρόγραµµα (εφόσον βέβαια η εµπειρία τους ήταν θετική). Αυτή τη στάση επιχειρήσαµε να επιβεβαιώσουµε µέσω της συνέντευξης, καθώς αποφύγαµε µία ανάλογη ερώτηση που θα ανέσυρε προηγούµενες εµπειρίες, παρεµβαίνοντας ενδεχοµένως στην επιλογή των σπουδαστών. Στη δεύτερη φάση επανήλθαµε, στα τµήµατα αυτή τη φορά, µε ένα ελαφρά διαφοροποιηµένο ερωτηµατολόγιο που περιλάµβανε, επιπλέον του πρώτου, µία ερώτηση για τη µέθοδο που χρησιµοποιεί η δασκάλα στο µάθηµα ως προς τη χρήση ή µη ενδιάµεσης γλώσσας. Τέλος, προσθέσαµε και µία ερώτηση µε την οποία τους ζητούσαµε να θυµηθούν τι είχαν επιλέξει στην αντίστοιχη ερώτηση για την ενδιάµεση γλώσσα στο πρώτο ερωτηµατολόγιο. Με την ερώτηση αυτή προσπαθούσαµε να ελέγξουµε και να ερµηνεύσουµε ποιοτικά την όποια µετακίνηση ενδεχοµένως παρατηρούσαµε ποσοτικά στο σύνολο του δείγµατος. 2.2 Αποτελέσµατα της έρευνας Στον πίνακα απεικονίζεται το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των υποκειµένων της έρευνας. Στην πλειοψηφία τους οι συµµετέχοντες βρίσκονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ κάποιοι κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές. 3 άτοµα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και βρίσκονται στην Ελλάδα για αναζήτηση εργασίας ή λόγω της οικογένειάς τους. Τα άτοµα αυτά βρέθηκαν σε τµήµατα µε κοινό των φοιτητών του προγράµµατος Erasmus, καθώς δεν µπορούσαν για λόγους ωραρίου να παρακολουθήσουν προγράµµατα που απευθύνονταν σε κοινό µε τα δικά τους χαρακτηριστικά. Πίνακας : Εκπαιδευτικό υπόβαθρο των υποκειµένων της έρευνας Εκπαιδευτικό υπόβαθρο βάθµια 3βάθµια 3βάθµια+

4 422 Νίκος Αµβράζης Στον επόµενο πίνακα (Πίνακας 2) βλέπουµε το επίπεδο γλωσσοµάθειας των συµµετεχόντων. Όπως παρατηρούµε, όλοι οι συµµετέχοντες µιλούν Αγγλικά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία µιλούν Αγγλικά πολύ καλά ή αρκετά καλά, ενώ µόνο δύο δήλωσαν µέτρια επίδοση στα Αγγλικά. Ακολουθούν, βάσει του συνόλου οµιλητών, τα Γαλλικά, τα Γερµανικά, τα Ισπανικά και τα Ιταλικά. Υπενθυµίζουµε πως οι παραπάνω γλώσσες δεν είναι οι µητρικές αλλά έχουν δηλωθεί σαν επιπλέον γλώσσες που µιλούν τα υποκείµενα της έρευνας. Πίνακας 2: Επίπεδο γλωσσοµάθειας των υποκειµένων της έρευνας Ξένη/ες γλώσσα/ες Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Ισπανικά Ιταλικά Πολύ καλά Αρκετά καλά Μέτρια Στη συνέχεια, βλέπουµε τον πίνακα µε την επιλογή των υποκειµένων απέναντι στη µέθοδο διδασκαλίας, όσον αφορά στη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας ή της άµεσης µεθόδου (χρήση µόνο της γλώσσας στόχου). 48 από τους συµµετέχοντες προτιµούν τη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας (Αγγλικά), ενώ 38 επιλέγουν τη χρήση µόνο της γλώσσας στόχου. Υπενθυµίζουµε πως πρόκειται για την επιλογή των σπουδαστών όπως καταγράφεται την ηµέρα της εγγραφής τους στο πρόγραµµα. Πίνακας 3: Προτιµώµενη µέθοδος διδασκαλίας (πριν την έναρξη) Μέθοδος διδασκαλίας (πριν την έναρξη) Χρήση γλώσσας στόχου 3 2 Χρήση ενδιάµεσης γλώσσας Άλλο Θεωρούµε σκόπιµο εδώ να παραθέσουµε τον αντίστοιχο πίνακα από την έρευνα στα πλαίσια του Unique καθώς η σύγκριση παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στον πίνακα 4 βλέπουµε τις αντίστοιχες απαντήσεις στο σύνολο των τεσσάρων χωρών και στον πίνακα 5 τις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια του ελληνικού δείγµατος. Οι πίνακες 4 και 5 απεικονίζουν την προτίµηση των συµµετεχόντων αφού πλέον έχει αρχίσει το πρόγραµµα.

5 Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής 423 Πίνακας 4: Προτιµώµενη µέθοδος διδασκαλίας (4 χώρες Unique) Teaching Method Unique* Direct Use of other language Other Πίνακας 5: Προτιµώµενη µέθοδος διδασκαλίας (ελληνικό δείγµα Unique) Teaching method (Greek) Direct Use of other language Other Παρατηρεί εύκολα κανείς το στοιχείο που, όπως είπαµε στην αρχή, έδωσε την αφορµή για την παρούσα έρευνα: το ελληνικό δείγµα παρουσιάζει ιδιαίτερη απόκλιση από το αντίστοιχο των υπολοίπων χωρών. Εάν µάλιστα προσθέταµε στη χρήση της γλώσσας στόχου (direct method) και το ποσοστό εκείνων που δεν απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο γιατί δεν γνώριζαν Αγγλικά (σε όλες τις χώρες η έρευνα διεξήχθη στα Αγγλικά), τότε στην περίπτωση του πίνακα 4 η προτίµηση της γλώσσας στόχου θα υπερτερούσε της χρήσης ενδιάµεσης γλώσσας. Στο ελληνικό δείγµα θα τροποποιούσε ελαφρά τα ποσοστά. Να σηµειώσουµε εδώ, πως υποθέτουµε τον παραπάνω συνυπολογισµό, καθώς ως ενδιάµεση γλώσσα θεωρήθηκε η αγγλική και κατά συνέπεια πιστεύουµε πως τα άτοµα που δεν γνώριζαν Αγγλικά δεν είχαν λόγο να επιλέξουν τη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας. Η συζήτηση και οι τυχόν ενστάσεις για την επιλογή της αγγλικής ως ενδιάµεσης έχει προηγηθεί και καταγραφεί (Κοιλιάρη, Παναγοπούλου, Αµβράζης 27). Γεγονός ωστόσο, είναι πως το δείγµα που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο την ηµέρα της εγγραφής του στο πρόγραµµα (πίνακας 3) συµπεριφέρεται σχεδόν ταυτόσηµα µε το αντίστοιχο δείγµα του πίνακα 4. Σε ποσοστά η συµπεριφορά αποτυπώνεται ως εξής: Πίνακας 6: Σύγκριση των στοιχείων του Πίνακα 4 / Πίνακα 5 / Πίνακα 3 Άµεση µέθοδος Χρήση ενδιάµεσης γλ. Άλλο είγµα 4 χωρών Unique 45% 53% 2% Ελληνικό δείγµα Unique 24% 76% -- Ελληνικό δείγµα (26) 44% 56% --

6 424 Νίκος Αµβράζης Έχοντας καταγράψει την παραπάνω τάση σε πρώτη φάση, επανήλθαµε στο τέλος της δεύτερης εβδοµάδας µε ένα αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο στο οποίο ζητούσαµε πλέον να καταγράψουν καταρχήν τη µέθοδο της δασκάλας. Εφόσον η δασκάλα χρησιµοποιούσε ενδιάµεση γλώσσα, οι σπουδαστές έπρεπε να αξιολογήσουν ποσοτικά αυτή τη χρήση επιλέγοντας: Η δασκάλα χρησιµοποιεί αγγλικά τόσο όσο χρειάζοµαι. Η δασκάλα χρησιµοποιεί αγγλικά περισσότερο από όσο χρειάζοµαι. Η δασκάλα χρησιµοποιεί αγγλικά λιγότερο από όσο χρειάζοµαι. Επιπλέον, οι σπουδαστές απαντούσαν εκ νέου στο ερώτηµα σχετικά µε τη µέθοδο που προτιµούν. Τέλος, τους ζητήσαµε να επαναλάβουν την προτίµησή τους όπως την κατέγραψαν στο πρώτο ερωτηµατολόγιο που είχαν συµπληρώσει πριν δύο εβδοµάδες. Όπως ήδη αναφέραµε, σκοπός αυτής της επανάληψης ήταν να ελέγξουµε µεµονωµένα τις όποιες τυχόν µετακινήσεις, συνδέοντάς τες ενδεχοµένως µε άλλα χαρακτηριστικά, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό µε µια ποσοστιαία και µόνο καταγραφή των όποιων µετακινήσεων. Όπως βλέπουµε στον πίνακα 7, υπάρχει πράγµατι µια µετακίνηση ως προς την επιλογή της µεθόδου που επιθυµούν, δύο εβδοµάδες µετά την έναρξη του προγράµµατος. Πίνακας 7: Προτιµώµενη µέθοδος διδασκαλίας (δεύτερη εβδοµάδα) Μέθοδος διδασκαλίας (2η εβδοµάδα) Χρήση γλώσσας στόχου Χρήση ενδιάµεσης γλώσσας Άλλο Η συµπεριφορά του κοινού πλέον πλησιάζει πολύ στην αντίστοιχη που καταγράψαµε στο ευρύτερο κοινό (πρόγραµµα Ελληνικών) που ελέγξαµε στα πλαίσια του Unique (πίνακας 5). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν στην ανάλυση της θετικής στάσης ως προς τη χρήση της ενδιάµεσης γλώσσας από τη δασκάλα (Πίνακας 8). Μέσω της ερώτησης αυτής, προσπαθήσαµε να φιλτράρουµε την επιλογή της µεθόδου που αφορά στη χρήση της ενδιάµεσης γλώσσας από τη δασκάλα. Πίνακας 8: Ανάλυση θετικής στάσης απέναντι στη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας Ανάλυση θετικής στάσης λιγότερο τόσο όσο περισσότερο

7 Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής 425 Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, από τους 62 σπουδαστές που επιλέγουν τη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας οι 6 θα ήθελαν λιγότερη χρήση της. Αυτοί δηλώνουν πως η δασκάλα τους χρησιµοποιεί ενδιάµεση γλώσσα περισσότερο απ όσο θα ήθελαν. Άλλοι 4 δηλώνουν πως θα ήθελαν περισσότερη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας. Τέλος, από την ερώτηση σχετικά µε το τι είχαν επιλέξει πριν την έναρξη του προγράµµατος (πίνακας 9) διαπιστώνουµε µια µεγαλύτερη διαρροή ( δεν θυµάµαι ) στην οµάδα που επέλεξε την ενδιάµεση γλώσσα ως προτιµώµενη µέθοδο. Πιο συγκεκριµένα, συµµετέχοντες, από αυτούς που επιλέγουν τη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας, δηλώνουν πως δεν θυµούνται ποια µέθοδο είχαν επιλέξει στο πρώτο ερωτηµατολόγιο. Για την οµάδα που προτιµά την άµεση µέθοδο µε χρήση της γλώσσας στόχου και µόνο, οι διαρροές ( δεν θυµάµαι ) είναι τέσσερις. Την ερµηνεία και αυτού του χαρακτηριστικού, όπως και του συνόλου των αποτελεσµάτων, θα τη συζητήσουµε σε επόµενη ενότητα και αφού πρώτα σταθούµε σε κάποια στοιχεία που προέκυψαν από τη συνέντευξη µε κάποια από τα υποκείµενα. Πίνακας 9: Ταυτοποίηση πρώτης επιλογής Ταυτοποίηση πρώτης επιλογής % 4 8% 6% 4% 2% ε θυµάµαι 2η εβδοµάδα Εγγραφή % Χρήση γλώσσας στόχου Χρήση ενδιάµεσης γλώσσας 2.3 Αποτελέσµατα της συνέντευξης Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου επιλέξαµε δειγµατοληπτικά 6 υποκείµενα από την οµάδα που επέλεξε τη χρήση της ενδιάµεσης γλώσσας και 6 υποκείµενα από την οµάδα που επέλεξε την άµεση µέθοδο µε χρήση αποκλειστικά της γλώσσας στόχου. Στόχος της συνέντευξης ήταν να διερευνηθεί εκτενέστερα το υπόβαθρο που επηρεάζει πιθανώς την επιλογή των υποκειµένων. Αυτό το υπόβαθρο διερευνήθηκε µέσω του ερωτηµατολογίου µόνο στο επίπεδο εκπαίδευσης και γλωσσοµάθειας. Περαιτέρω διερεύνηση θεωρήθηκε πως αφενός θα επιβάρυνε ποσοτικά το ερωτηµατολόγιο (παρατηρήθηκε στην έρευνα του Unique) και αφετέρου θα αναδείκνυε το στοιχείο που θέλαµε να ελέγξουµε επηρεάζοντας ενδεχοµένως τις απαντήσεις των υποκειµένων. Ένα στοιχείο που προέκυψε από συνδυαστική ανάλυση των ερωτηµατολογίων και επαληθεύτηκε και µέσω της συνέντευξης είναι η σχέση της γλωσσοµάθειας, όπως και της συνάφειας των σπουδών, µε την αντίστοιχη επιλογή. Ένα 67% των ατόµων που επέλεξαν την αποκλειστική χρήση της γλώσσας στόχου είχε επάρκεια στην αγγλική και γνώριζε σε πολύ καλό επίπεδο µια ακόµη γλώσσα. Από τη συνέντευξη προέκυψε πως

8 426 Νίκος Αµβράζης το 8% της παραπάνω οµάδας είχε ανάλογη εµπειρία της ίδιας µεθόδου όταν µάθαινε µια ξένη γλώσσα και επιθυµούσε την εφαρµογή της και στο πρόγραµµα των ελληνικών. Επιπλέον, προέκυψε πως το % των υποκειµένων που συµµετείχαν στη συνέντευξη και έχουν αντικείµενο µία ξένη φιλολογία ή και ελληνική (φοιτητές των ξένων τµηµάτων αλλά και της ελληνικής φιλολογίας), επέλεξαν την άµεση µέθοδο ως προτιµώµενη µέθοδο µάθησης. Η απάντηση των υποκειµένων αυτών ως προς την επιλογή τους συνίσταται στην εκτίµησή τους πως πρόκειται για µια πιο επιστηµονική µέθοδο που έχει άµεσα αποτελέσµατα κυρίως στον τοµέα της παραγωγής προφορικού λόγου. Επισηµαίνουν ακόµη το γεγονός πως είναι η µόνη δίκαιη µέθοδος όταν υπάρχει κοινό µε διαφορετική γνώση της αγγλικής. Από την άλλη πλευρά, το δείγµα των υποκειµένων που θέλουν τη χρήση της ενδιάµεσης γλώσσας, έχει επίσης µια ανάλογη εµπειρία από την εκµάθηση µια ξένης γλώσσας στο παρελθόν. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η επισήµανση, από ένα ποσοστό 48% του δείγµατος αυτού, πως η χρήση της αγγλικής ήταν πολλές φορές περιττή καθώς η δασκάλα φαίνεται να µεταφράζει λεξιλόγιο ή µεταγλώσσα χωρίς να της ζητηθεί. Το ποσοστό αυτό θα επιθυµούσε χρήση της αγγλικής, µόνο για εξήγηση φαινοµένων γραµµατικής και σύνταξης. Οι υπόλοιποι (52%) θεωρούν πως η χρήση της ενδιάµεσης γλώσσας τούς διευκολύνει, ενώ παράλληλα εξοικονοµούν χρόνο καθώς δε χρειάζεται να ψάχνουν στο λεξικό. Παράλληλα πιστεύουν πως είναι ο µόνος τρόπος για να κατανοήσουν φαινόµενα γραµµατικής και σύνταξης. Τέλος, ένα δεύτερο κοµµάτι της συνέντευξης αποτελούσε ο άλλος πόλος της διδασκαλίας, οι δασκάλες των τµηµάτων. ε δόθηκε ερωτηµατολόγιο, καθώς το ίδιο προσωπικό συµµετείχε και στην έρευνα του Unique συµπληρώνοντας εκτενές ερωτηµατολόγιο. Έχοντας ήδη κατά νου τα αποτελέσµατα εκείνης της έρευνας, δε σταθήκαµε πλέον στο εάν και κατά πόσο χρησιµοποιούν ενδιάµεση γλώσσα αλλά στο γιατί χρησιµοποιούν την ενδιάµεση γλώσσα. Η ερώτηση αφορούσε στα πλεονεκτήµατα και τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου. Η απάντηση εδώ επαληθεύει τα αποτελέσµατα της έρευνας του Unique, όπου όλες οι απαντήσεις επικεντρώνονταν στα εξής: Οι σπουδαστές ζητούν, επίµονα πολλές φορές, µετάφραση. Εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο πλαίσιο επικοινωνίας. Οικονοµία χρόνου. Ασφαλέστερος τρόπος διάδρασης (οι σπουδαστές επιβεβαιώνουν ότι κατάλαβαν κάτι που εξήγησε η δασκάλα). Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου οι δασκάλες καταγράφουν: Ανοµοιογενές κοινό ως προς τη γνώση της όποιας ενδιάµεσης γλώσσας (η γνώση αγγλικών δεν προαπαιτείται για εγγραφή στα προγράµµατα γλώσσας). Η γλωσσική µεταφορά (language transfer) που συνειδητά ή και ασυνείδητα επιχειρούν πολλές φορές οι σπουδαστές µε αναµενόµενα αποτελέσµατα σύγχυσης σε φαινόµενα που η µεταφορά είναι αδύνατη. Αν προστεθεί και η αδυναµία λόγω ελλιπούς γνώσης της ενδιάµεσης γλώσσας, τότε µπορούµε να αντιληφθούµε το πρόβληµα. Καθυστέρηση στη χρήση της γλώσσας στόχου ακόµη και για πλαίσια στα οποία οι σπουδαστές µπορούν να ανταποκριθούν, π.χ συνεχίζουν να χρησιµοποιούν το I have a question ενώ µπορούν να πουν έχω µία ερώτηση. Στο σύνολο τους, ωστόσο, οι δασκάλες δηλώνουν στη συνέντευξη ότι προσπαθούν να µειώσουν τη χρήση της ενδιάµεσης γλώσσας προοδευτικά. Το ερώτηµα βέβαια παραµένει για το τι εννοούµε λέγοντας προοδευτικά και πώς το προσδιορίζουµε σε ένα πρόγραµµα διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων ή σε ένα πρόγραµµα έξι µηνών.

9 Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Συζήτηση-συµπεράσµατα Όπως ήδη υπαινιχθήκαµε στην εισαγωγή, σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι να φέρει κάποια δεδοµένα στη συζήτηση για τη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας ή τη χρήση αποκλειστικά και µόνο της γλώσσας στόχου. Πιστεύουµε πως το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση αυτή και που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι το γεγονός πως το επιχείρηµα των δασκάλων για απαίτηση από πλευράς των σπουδαστών για µετάφραση δεν ισχύει, τουλάχιστον µε την καθολικότητα που περιγράφεται. Ένα σηµαντικό ποσοστό (~ 44%) και µάλιστα µέσα σ αυτό το ποσοστό άτοµα µε την πιο συνειδητή επιλογή ως προς τη µέθοδο που εξετάζουµε, θα προτιµούσε την αποφυγή της όποιας ενδιάµεσης γλώσσας. Θεωρούµε παράλληλα πως η διαφορά που προκύπτει στη δεύτερη φάση της έρευνας, µε τη σαφή προτίµηση προς τη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας, υποκρύπτει σε σηµαντικό βαθµό την αποδοχή ως προς τη συνολική εικόνα που αποκοµίζουν από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Με άλλα λόγια, θεωρούµε πως εάν οι δασκάλες χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά τη γλώσσα στόχο ξεπερνώντας αρχικά την επιµονή κάποιων σπουδαστών, η εικόνα θα ήταν η ίδια, µε τη γλώσσα στόχο αυτή τη φορά να προηγείται έναντι της ενδιάµεσης γλώσσας. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, µένει να επιβεβαιωθεί σε ένα επόµενο στάδιο της έρευνας. Θα συµφωνήσουµε εδώ πως η συζήτηση έχει προεκτάσεις που αφορούν σε πεδία της διδακτικής, καθώς η αποδοχή των παραπάνω στοιχείων φέρνει το δάσκαλο αντιµέτωπο µε την ευθύνη της επιλογής που προφανώς είναι δική του και δεν του υπαγορεύεται. Προς την κατεύθυνση αυτή η οποία, ας µην ξεχνάµε, αλληλεπιδρά µε την αυτονοµία του σπουδαστή, δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις (Ridley 997:3). Ο ρόλος του δασκάλου στην παραπάνω παραποµπή δεν είναι να διδάξει στρατηγικές µάθησης, αλλά να ενισχύσει µε τις δικές του µεθόδους εκείνες τις στρατηγικές του σπουδαστή που θα τον φέρουν πιο κοντά στο στόχο του, κάνοντάς τον παράλληλα ικανό να παρακολουθεί και να ελέγχει ο ίδιος την πορεία του προς το στόχο αυτό. Η παρούσα εργασία δεν µπορεί να φωτίσει µε δεδοµένα επιµέρους στοιχεία που θα ενίσχυαν τη συζήτηση προς την κατεύθυνση συγκεκριµένων και αιτιολογηµένων µεθοδολογικών προτάσεων. εν επιµείναµε, για παράδειγµα, στο κατά πόσο χρησιµοποιείται η ενδιάµεση γλώσσα µόνο για το γνωστικό πεδίο (και σε ποιους επιµέρους τοµείς) και όχι για την παροχή ανατροφοδότησης ή για κινητοποίηση µέσω κινήτρων, τοµείς εξαιρετικά σηµαντικοί σε σχέση και µε τη γλώσσα που τους υλοποιεί (Dam 995, McGarry 995, Ushioda 996). Συλλέξαµε ανάλογες πληροφορίες µόνο µέσω της συνέντευξης, καθώς στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κύρια η αρχική στάση του κοινού µας απέναντι στη µέθοδο και όχι η µέθοδος στα επιµέρους συστατικά της. Από τη συνέντευξη, ωστόσο, προκύπτουν κάποια αρχικά στοιχεία που προϊδεάζουν για µια µη επιλεκτική χρήση της ενδιάµεσης γλώσσας, που καλύπτει τόσο το γνωστικό αντικείµενο όσο και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται η διαδικασία. Σε δύο περιπτώσεις µάλιστα, οι δασκάλες δηλώνουν πως συλλαµβάνουν τον εαυτό τους «να παρασύρεται» κάποιες φορές στη χρήση ενδιάµεσης γλώσσας ακόµα και σε σηµεία που είναι περιττό. Με αρκετά καίρια σηµεία να χρίζουν περαιτέρω ερευνητικής δουλειάς, θα κλείσουµε αυτή την ανακοίνωση παραθέτοντας ένα σχόλιο ενός φοιτητή που συµµετείχε στην πρώτη έρευνα στα πλαίσια του Unique και ο οποίος στην ερώτηση για την ενδιάµεση γλώσσα συµπλήρωσε στο πεδίο σχόλια : 4 weeks in this programme I have improved my English.

10 428 Νίκος Αµβράζης Βιβλιογραφία Αµβράζης, Ν. & Ε. Παναγοπούλου (26). Η δράση Unique µε τίτλο Standardisation of teaching methods of less spoken European languges. Πρώτα συµπεράσµατα. Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστηµίου δυτικής Μακεδονίας µε τίτλο «η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη / ξένη». Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Dam, L. (995). From Theory to Classroom Practice. In Learner Autonomy 3. Dublin: Authentik. Davidson, H., R. Deuser & R. Stenberg (994). The role of metacognition in problem solving. In Metacalfe & A. Shimamura (eds.), Metacognition, pp Cambridge, Mass.:MIT Press. Κοιλιάρη, Α., Ε. Παναγοπούλου & Ν. Αµβράζης (27). Τυποποιηµένο πρόγραµµα διδασκαλίας για τις λιγότερο διδασκόµενες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέθοδος µε εφτά βήµατα. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. McGarry, D. (995). The role of Authentic Texts. In Learner Autonomy 4. Dublin: Authentik. Ridley, J. (997). Developing learners thinking skills. In D. Little (ed.) Learner Autonomy 6. Dublin: Authentik. Ushioda, E. (996). The role of Motivation. In Learner Autonomy 5. Dublin: Authentik.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία Πουλιτσίδου Νιόβη- Χριστίνα Τζιρτζιγάνης Βασίλειος Φωκάς Δημήτριος Στόχος έρευνας Να διερευνηθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία [Η Ελληνική Γλώσσα στην Ευρώπη] Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία Α. Ευρωπαϊκοί φορείς αρμόδιοι για την άσκηση γλωσσικής πολιτικής - Συμβουλευτικά όργανα και οργανισμοί Ευρωπαϊκή Επιτροπή - http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_en.html

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχος 2. Μεθοδολογία 3. Ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Bilingual education: The case of immersion classes in Canada Androniki

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη. Αξιοποιήστε στο έπακρο την εμπειρία του Erasmus+!

Erasmus+ Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη. Αξιοποιήστε στο έπακρο την εμπειρία του Erasmus+! Erasmus+ Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη Αξιοποιήστε στο έπακρο την εμπειρία του Erasmus+! Erasmus+: ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές To Erasmus+ έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2 Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Α. Παράμετροι που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας Γ2 Πολλές παράμετροι επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 7 Μαΐου 2017

Εκδήλωση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 7 Μαΐου 2017 Εκδήλωση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 7 Μαΐου 2017 Εισήγηση της Β. Δενδρινού, Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4.1. Αποτελέσματα από το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δασκάλων και πειραματικής εφαρμογής των νοερών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : Αθηνά Ανδριανοπούλου ΠΕ19 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Προγραμματισμός σε Ψευδογλώσσα - Δομές Επανάληψης. Το πρόβλημα ελαστικής/ανελαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : Βαρβιτσιώτης Ιωάννης ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ελεύθερη πτώση επιτάχυνση της βαρύτητας g ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους διδάσκοντες) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ

«ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ «ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΟΡΙΜΟ: Η «αυτοεκπληρούμενη πρόβλεψη» (self-fulfilling prophecy) είναι ένας κοινωνικο-ψυχολογικός μηχανισμός, ο οποίος μετατρέπει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σύνοψη απαντήσεων συμμετεχόντων στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος από το εργαλείο MAIT και τελικός σχολιασμός Σημείωση σχεδιαγραμμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους φοιτητές) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον Στόχοι της Σχολικής Πρακτικής Ι Επιδιώκεται οι φοιτητές/-τριες: Να εξοικειωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα