Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/ )» (ΦΕΚ Α ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. Α/34) όπως αντικαταστάθηκε αντιστοίχως από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α/101) β) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Φ.Ε.Κ. Α/70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς µε τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Φ.Ε.Κ. Α/101), 31 του ν. 2076/1992 (Φ.Ε.Κ. Α/130), 19 του ν. 2367/1995 (Φ.Ε.Κ. Α/261), 22 του ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α/21) και 48 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. Α/312) και γ) του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 (Φ.Ε.Κ. Α/136), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α/98), 3. Την υπ' αριθµ. 15/Α/Φ19/4040/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου», 4. Την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης εκεµβρίου 2002 «σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση» (ΕΕΕΚ L 9), προς εναρµόνιση µε την οποία εκδίδεται το διάταγµα αυτό, 5. Ότι από την εφαρµογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π..., 6. Τις υπ' αριθµ. 127/ και 171/ γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1 της Οδηγίας) 1. Το διάταγµα αυτό ρυθµίζει την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. 2. Οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού δεν έχουν εφαρµογή σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης για ασφαλιστικές συµβάσεις, εφόσον οι ακόλουθες προϋποθέσεις συντρέχουν, σωρευτικά: α) η ασφαλιστική σύµβαση απαιτεί µόνο γνώση της παρεχόµενης ασφαλιστικής κάλυψης, β) η ασφαλιστική σύµβαση δεν είναι σύµβαση ασφάλισης ζωής, γ) η ασφαλιστική σύµβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη, δ) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του προσώπου δεν είναι η ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ε) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από οποιονδήποτε προµηθευτή, εφόσον η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει: αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας, ή ζηµίας αγαθών που παρέχει ο προµηθευτής αυτός, ή ββ) την ζηµία ή απώλεια αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται µε το ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον προµηθευτή αυτόν, ακόµη και αν η ασφάλιση καλύπτει ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, υπό τον όρο ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη είναι παρεπόµενη της κύριας κάλυψης, που αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται µε το ταξίδι, στ) το ποσό του ετήσιου ασφαλίστρου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ και η συνολική διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων ανανεώσεων, δεν υπερβαίνει περίοδο πέντε (5) ετών. 3. Οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού δεν εφαρµόζονται στις υπηρεσίες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχονται σε σχέση µε κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός των ορίων της Κοινότητας. Με την επιφύλαξη της ισχύος διατάξεων ειδικών νόµων, η

2 ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολαβητικής δραστηριότητας από διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε τρίτη χώρα και εργαζόµενους στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γίνεται υπό όρους ίσης µεταχείρισης όλων των προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκήσουν δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην Ελληνική αγορά. ιατάξεις ειδικών νόµων, που προβλέπουν ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολαβητικής δραστηριότητας, εξακολουθούν να ισχύουν για διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε Τρίτη χώρα και εργαζόµενους στην Ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εφόσον εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκήσουν δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην Ελληνική αγορά. Άρθρο 2 Ορισµοί (άρθρο 2 της Οδηγίας) Για τους σκοπούς του διατάγµατος αυτού: 1. ως «ασφαλιστική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που έχει λάβει διοικητική άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τα άρθρα 3,14,15,20 και την παρ.4 του άρθρου 35 του ν.δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α/10) όπως ισχύει ή λειτουργεί ως υποκατάστηµα σύµφωνα µε την παρ. Α του άρθρου 42α του ν.δ. 400/1970 ή δραστηριοποιείται µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παρ. Α του άρθρο 42β του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει. 2. ως «αντασφαλιστική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, πλην των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους έχει ασφαλίσει ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση. 3. ως «ασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοείται κάθε δραστηριότητα είτε παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχής συνδροµής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν ασκούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος συνδέεται µε σχέση εργασίας µε αυτήν και ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης αυτής. «Κατ' εξαίρεση, υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, χωρίς να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν, στο σύνολό τους, το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.» [Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.4 του άρθρ.11 του Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/ ] εν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση οι δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός αυτής της δραστηριότητας δεν είναι η συνδροµή του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύµβασης, καθώς και η κατ' επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών ασφαλιστικής επιχείρησης ή οι δραστηριότητες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών. 4. ως «αντασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοείται κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων αντασφάλισης ή σύναψης αυτών ή κάθε δραστηριότητα παροχής συνδροµής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν ασκούνται από αντασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο αντασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος συνδέεται µε σχέση εργασίας µε αυτήν και ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης αυτής. εν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση οι δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός της δραστηριότητας αυτής δεν είναι η συνδροµή του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση αντασφαλιστικής σύµβασης, η κατ' επάγγελµα διαχείριση

3 περιπτώσεων ζηµιών έναντι αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και οι δραστηριότητες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών. 5. ως «ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. 6. ως «αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή δραστηριότητες αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. 7. ως «συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορά κάθε µία από αυτές. Θεωρείται, επίσης, ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν κάθε µια από αυτές, κάθε πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία είναι συµπληρωµατική προς την κύρια επαγγελµατική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής του και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη. 8. ως «µεγάλοι κίνδυνοι» νοούνται οι κίνδυνοι που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 13 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει. 9. ως «κράτος µέλος καταγωγής» νοείται: α) εάν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο διαµένει και στο οποίο ασκεί τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έδρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του διοίκηση. 10. ως «κράτος µέλος υποδοχής» νοείται το κράτος µέλος στο οποίο ο ασφαλιστικός ή ο αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες. 11. ως «αρµόδια αρχή» νοείται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α/38). 12. ως «σταθερό εναπόθεµα» νοείται κάθε µέσο που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να αναφέρεται ευχερώς σε αυτές για εύλογο εν όψει των σκοπών των πληροφοριών, χρονικό διάστηµα και που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών. Ειδικότερα, στο «σταθερό εναπόθεµα» συµπεριλαµβάνονται δισκέτες, CD-ROM, DVD και ο σκληρός δίσκος των ηλεκτρονικών υπολογιστών των πελατών, όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενώ δεν περιλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του διαδικτύου, εκτός αν οι ιστοσελίδες αυτές πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. Άρθρο 3 Εγγραφή σε µητρώο (άρθρο 3 της Οδηγίας) 1. Ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγράφεται στο µητρώο που τηρείται από τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή από τα Επαγγελµατικά Τµήµατα των Ενιαίων Επιµελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχει αυτός την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία του. Ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγράφεται στο µητρώο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Τµήµατος του Μικτού Επιµελητηρίου στην περιφέρεια των οποίων έχει αυτός την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 1569/1985, όπως ισχύει. Για την εγγραφή του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων αυτός ενεργεί και στην οποία δηλώνεται ρητά η ιδιότητά του ως συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. 2. Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένου και του νοµικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα

4 συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, εγγράφεται σε ειδική µερίδα του µητρώου του οικείου Επιµελητηρίου, στην οποία και καταχωρίζεται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης, τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης. Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένου και του νοµικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, κοινοποιεί στο οικείο Επιµελητήριο το νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου, µε την οποία ορίζεται ότι την πραγµατική διοίκηση των σχετικών διαµεσολαβητικών δραστηριοτήτων έχει το συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο. 3. Το οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή το Επαγγελµατικό Τµήµα του Ενιαίου Επιµελητήριου, στην περιφέρεια του οποίου διατηρεί ο διαµεσολαβητής την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία του, εκδίδει δελτίο ταυτότητας ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Στο δελτίο αυτό αναφέρονται η διάρκεια ισχύος του, το όνοµα και το επώνυµο του διαµεσολαβητή ή η εταιρική επωνυµία του νοµικού προσώπου, η διεύθυνσή του, ο αριθµός µητρώου και, εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, τα ονόµατα των φυσικών προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 2. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να επιστρέψει το ανωτέρω δελτίο στην αρχή που το εξέδωσε όταν λήξει η ισχύς του ή όταν αυτός διαγραφεί από το οικείο µητρώο. Αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ασκούν τις διαµεσολαβητικές δραστηριότητές τους υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος ή κράτη, στο µητρώο αναφέρονται επίσης το κράτος ή τα κράτη αυτά. 4. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) οργανώνει και τηρεί γενικό µητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των ανωτέρω προσώπων που περιέχονται στα µητρώα που τηρούνται στα οικεία Επιµελητήρια. Στο γενικό αυτό µητρώο εγγράφονται και οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές ή συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος και πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτών των διαµεσολαβητών αποστέλλονται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων από το οικείο Επιµελητήριο. 5. Κάθε Επιµελητήριο που τηρεί µητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, αποστέλλει στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγµή τα καταχωριζόµενα στο µητρώο του στοιχεία. Η καταχώριση αυτή γίνεται ατελώς. 6. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώνει αµέσως το οικείο µητρώο για κάθε µεταβολή, η οποία αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο µητρώο. Επίσης ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώσει αµέσως το µητρώο ότι προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού µεσολαβητή ή να διακόψει αυτήν, πριν από την δήλωση έναρξης ή διακοπής, αντίστοιχα. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και η ασφαλιστική ή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων, ενεργεί ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής. 7. Ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές ή συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές εγγεγραµµένοι στο οικείο µητρώο του αρµοδίου Επιµελητήριου µπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Κοινότητα, τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης όσο και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6, ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαµεσολάβηση, περιλαµβανοµένης και της διαµεσολάβησης από συνδεδεµένους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ασκούν τα πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο οικείο µητρώο των αρµοδίων Επιµελητηρίων. Άρθρο 4 Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα (άρθρο 4 της Οδηγίας)

5 1. Κάθε ενδιαφερόµενος που ζητεί την εγγραφή του στο οικείο µητρώο ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, υποβάλλει τα ακόλουθα: Α. Αν πρόκειται για δραστηριότητα µελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συµβάσεων µε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή µεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων, για την διεύρυνση των εργασιών τους (ασφαλιστικός σύµβουλος) έναντι αµοιβής: α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, β) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστο τριών µηνών για έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ' υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί, δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, ε) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατέχει γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές γνώσεις. [Η περ. ε τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3α του άρθρου 11 του Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/ ] Με την παρ.3β του άρθρ.11 του Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/ ορίζεται ότι: Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές γνώσεις των υποψήφιων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών, των συνδεδεµένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών, των υπαλλήλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των υπαλλήλων επιχειρήσεων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση περαιτέρω εκπαίδευσης των προσώπων αυτών». στ) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελµατικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύµβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ευρώ κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ' ονόµατι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρµόζονται κάθε πέντε χρόνια, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται στην Eurostat. H πρώτη αναπροσαρµογή θα γίνει µετά την 15η Ιανουαρίου Ο ασφαλιστικός σύµβουλος συνδέεται µε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή µεσίτη ή συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε σύµβαση έργου, δεν δικαιούται όµως V αντιπροσωπεύει ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή µεσίτη και να υπογράφει ασφαλιστήρια. Αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί, µε ειδική συµφωνία ν' αναθέτει στον ασφαλιστικό σύµβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. B. Αν πρόκειται για δραστηριότητες έναντι αµοιβής (i) παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής, προσυπογραφής ή σύναψης από τον ίδιο ή µέσω άλλου και για λογαριασµό µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών ή µεσιτικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συµβάσεων (ασφαλιστικός πράκτορας), (ii) φέρει σε επαφή ασφαλιζόµενους ή αντασφαλιζόµενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατ' εντολή του ασφαλιζόµενου, χωρίς δέσµευση ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι αµοιβής καταβαλλόµενης από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, (iii) διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, παραλαβής της αποδοχής της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και της έγκρισης του ασφαλιζόµενου ή αντασφαλιζοµένου και παροχής βοήθειας για τη διαχείριση και την εκτέλεσή της, ιδίως κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης (µεσίτης ασφαλίσεων).

6 α. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του εδαφίου Α, β. έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι: i) έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών την διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή µεσιτείας ή ως µεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικός σύµβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής µεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισµού ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ii) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. i, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέµατα, ή γ) έχει εργασθεί επί δύο έτη µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, ή δ) έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αν έχει µεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέµατα, ή ε) έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόµιµος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόµιµος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Για την εγγραφή διαµεσολαβητή ως ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων στο οικείο µητρώο, απαιτείται επιπλέον η κατοχή γενικών εµπορικών ή επαγγελµατικών γνώσεων που αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 7 παρ.1ε και 15α παρ.3 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει. 3. Για την εγγραφή συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο οικείο µητρώο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, η ασφαλιστική επιχείρηση, τα ασφαλιστικά προϊόντα της οποίας διαθέτει, οφείλει να καταθέσει στο οικείο Επιµελητήριο βεβαίωση µε την οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Α ή, όπου αυτό είναι αναγκαίο και της παραγράφου 1 περίπτωση Β. Αν ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός µεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, πρέπει επιπλέον να πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου Για την εγγραφή στο οικείο µητρώο νοµικού προσώπου ως ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α, εδ. α-στ, αντίστοιχα, αφορούν: α. το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης, β. τους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές. 5. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται στο οικείο Επιµελητήριο, το οποίο και προβαίνει στον αναγκαίο για την εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής, έλεγχό τους. 6. Σε κάθε περίπτωση, η αρµόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση πρέπει να έχουν αποδεδειγµένα τις γνώσεις και ικανότητες που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους. 7. Για την έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή πρέπει να πληρούνται σε µόνιµη βάση οι επαγγελµατικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται από το αρµόδιο Επιµελητήριο ανά τριετία. Σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διαγράφεται από το µητρώο. Εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διενεργεί διασυνοριακές ασφαλιστικές εργασίες διαµεσολάβησης η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ενηµερώνει το Κράτος υποδοχής για τη διαγραφή αυτή, µε όλα τα πρόσφορα µέσα. Το αρµόδιο Επιµελητήριο χορηγεί στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά µε την εγγραφή του στα Μητρώα και τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχεία α & β και στην περίπτωση νοµικού προσώπου το όνοµα ή τα ονόµατα του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος. 8. Ο πελάτης, καταβάλλοντας καλόπιστα το ασφάλιστρο στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς τον ασφαλιστή και αν ακόµη ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στον ασφαλιστή, εκτός αν ο πελάτης,

7 ενεργώντας µε δόλο καταβάλει το ασφάλιστρο σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, ο οποίος δεν έχει εξουσία από την ασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του δόλου του πελάτη φέρει ο ασφαλιστής. Ο ασφαλιστής ή αντασφαλιστής, καταβάλλοντας χρηµατικά ποσά στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή υπέρ του ασφαλισµένου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του παρά µόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγµατι τα χρηµατικά ποσά. Άρθρο 5 ιατήρηση κεκτηµένων δικαιωµάτων (άρθρο 5 της Οδηγίας) Τα πρόσωπα που ασκούσαν, πριν από τον Σεπτέµβριο 2000 δραστηριότητες ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και είχαν εγγραφεί στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, µε επίπεδο κατάρτισης και εµπειρίας αντίστοιχο εκείνου που απαιτεί το διάταγµα αυτό, εγγράφονται αυτόµατα στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της περίπτωσης στ, της παρ. 1Α του άρθρου 4. Τα πρόσωπα που ασκούσαν από το Σεπτέµβριο 2000 µέχρι και την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού, δραστηριότητες ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και είχαν εγγραφεί σε µητρώο, επανεγγράφονται σ' αυτό µε απόφαση του οικείου Επιµελητηρίου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ν. 1569/1985 και της περίπτωσης στ, της παρ. 1Α του άρθρου 4 του παρόντος. Οι συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων που ασκούσαν αποδεδειγµένα το επάγγελµα αυτό πριν από την 16η Μαΐου 1997 και είχαν δικαίωµα εγγραφής σε µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 Α), όπως ισχύει, και το άρθρο 36 παράγραφος 31 του ν. 2496/1997 και εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελµα τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να εγγραφούν στο οικείο µητρώο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µέχρι την 30ή Ιουνίου 2007, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1Α του άρθρου 4 του παρόντος. [Το τρίτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/ [] Η απόδειξη της άσκησης του επαγγέλµατος αυτού γίνεται µε την υποβολή σχετικής σύµβασης µε ασφαλιστική επιχείρηση, που είχε συναφθεί πριν από την 16 Μαΐου 1997 ή σχετικής βεβαίωσης ασφαλιστικής επιχείρησης για την άσκηση του επαγγέλµατος πριν από την ηµεροµηνία αυτή και βεβαίωση της αρµόδιας ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ότι ο ενδιαφερόµενος είχε υποβάλει δήλωση άσκησης δραστηριότητας ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Άρθρο 6 Γνωστοποίηση της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη. (άρθρο 6 της Οδηγίας) 1. Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε περισσότερα κράτη µέλη µε καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενηµερώνει την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Εντός προθεσµίας ενός µηνός µετά την ενηµέρωση αυτή, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής που το επιθυµούν, την πρόθεση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και ενηµερώνει ταυτόχρονα τον ενδιαφερόµενο διαµεσολαβητή. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά του ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει αµέσως τη δραστηριότητά του αν το κράτος µέλος υποδοχής δεν επιθυµεί να λαµβάνει τη σχετική γνωστοποίηση. 2. Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγεγραµµένος σε µητρώο άλλου κράτους µέλους, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του

8 έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης την πρόθεσή του να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα και έχει παρέλθει ένας µήνας από τη σχετική γνωστοποίηση. Κατά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης δραστηριοποίησης στην Ελλάδα µε καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ηµεδαπής το όνοµα και το επώνυµο του διαµεσολαβητή ή την εταιρική επωνυµία του, τη διεύθυνσή του, τον αριθµό µητρώου του και τα κράτη µέλη στα οποία αυτός δραστηριοποιείται. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 εφαρµόζονται αναλόγως για τον νόµιµο αντιπρόσωπο, τον ειδικό αντιπρόσωπο ή τον φορολογικό αντιπρόσωπο. Άρθρο 7 Αρµόδιες Αρχές (άρθρο 7 της Οδηγίας) 1. Αρµόδια αρχή για την διασφάλιση της εφαρµογής του παρόντος, ορίζεται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 2. Το µητρώο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών τηρείται από τα αρµόδια Επιµελητήρια. Άρθρο 8 Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών (άρθρο 9 της Οδηγίας) 1. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών µελών προκειµένου να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. 2. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε τους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές στους οποίους έχουν επιβληθεί µέτρα ή κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 του παρόντος, οι δε πληροφορίες αυτές ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσµα την διαγραφή των διαµεσολαβητών από το οικείο µητρώο. Επί πλέον οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία µετά από αίτηση µιας από τις αρχές αυτές. 3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν ή να παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα µε το παρόν διάταγµα, οφείλουν να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 (EEL 228/ ) για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ ΕΟΚ (Τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής, στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 1992 (EEL 360/ ), για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (Τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) όπως αυτές υιοθετήθηκαν από το π.δ. 252/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/1986). Άρθρο 9 Κυρώσεις (άρθρο 8 της Οδηγίας) 1. Κάθε πρόσωπο, είτε πρόκειται περί Έλληνος υπηκόου, είτε περί υπηκόου κράτους µέλους, που ασκεί την δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, χωρίς να έχει εγγραφεί σε µητρώο Επιµελητηρίου ή σε σχετικό µητρώο κράτους µέλους µε την αντίστοιχη ιδιότητα, τιµωρείται µε τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 1 άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν η πράξη του τιµωρείται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις και µε πρόστιµο έως ευρώ, που επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από διαπίστωση της παράβασης µε πράξη της αρµόδιας αρχής. Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, µε τις πιο

9 πάνω ποινές τιµωρούνται οι νόµιµοι εκπρόσωποί του (παρ.2 άρθρου 3 ν. 1569/1985 Φ.Ε.Κ. Α/183). 2. Με την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, εκπρόσωποι ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εππιχείρησης καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, είτε πρόκειται περί Έλληνος υπηκόου είτε περί υπηκόου κράτους µέλους, που χρησιµοποιεί στις υπηρεσίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης ή στις υπηρεσίες συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί σε σχετικό µητρώο Επιµελητηρίου ή αντίστοιχο µητρώο κράτους µέλους µε την αντίστοιχη ιδιότητα, τιµωρούνται µε τις ίδιες ποινές και πρόστιµο που προβλέπονται στην παρ. 1. Άρθρο 10 Καταγγελίες (άρθρα 10 & 11 της Οδηγίας) 1. Ασφαλισµένοι, αντισυµβαλλόµενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία, στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης κατά ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του διατάγµατος αυτού, ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δηµόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις ή παραλείψεις, που κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία µπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόµενο διαµεσολαβητή. Για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 298/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/133), κατόπιν προηγούµενης ακροάσεως του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για την βασιµότητα των καταγγελλοµένων και των παρεχοµένων εξηγήσεων από τον καταγγελλόµενο. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται εντός ευλόγου χρόνου αιτιολογηµένη απάντηση προς τον καταγγέλλοντα. 2. Αν τα εµπλεκόµενα µέρη αποδέχονται, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης µπορεί να παραπέµψει την διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή ν. 3297/ (Φ.Ε.Κ. Α/259), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εµπλεκοµένων µερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων. Άρθρο 11 Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι διαµεσολαβητές (άρθρο 12 της Οδηγίας) 1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, πριν τη σύναψη της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης και, αν είναι αναγκαίο, σε περίπτωση τροποποίησης ή ανανέωσης αυτής, παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: α) την ταυτότητα και διεύθυνσή του, β) το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τα µέσα για την εξακρίβωση της εγγραφής του, γ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή του σε συγκεκριµένη ασφαλιστική επιχείρηση, όταν η συµµετοχή του υπερβαίνει το 10% των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής, δ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή µητρικής επιχείρησης συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης που υπερβαίνει το 10% των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, ε) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και σε κάθε ενδιαφερόµενο, να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και, ενδεχοµένως, για τις διαδικασίες εξώδικης επίλυσης των διαφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10. Για την προτεινόµενη σύµβαση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ενηµερώνει επιπλέον τον πελάτη για το κατά πόσον: α) παρέχει συµβουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου 2 να παρέχει αµερόληπτη ανάλυση, ή β) έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης αποκλειστικά σε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, µετά

10 από σχετικό αίτηµα του πελάτη, ενηµερώνει αυτόν για τις επωνυµίες των συγκεκριµένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή γ) δεν έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης αποκλειστικά σε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ούτε παρέχει συµβουλές βάσει αµερόληπτης ανάλυσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, µετά από σχετικό αίτηµα του πελάτη, οφείλει να ενηµερώσει αυτόν για τις επωνυµίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τις οποίες µπορεί να ασκεί και πράγµατι ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ότι µία συγκεκριµένη πληροφορία παρέχεται µόνο µετά από αίτηµα του πελάτη, ο πελάτης ενηµερώνεται σχετικά µε το δικαίωµά του να ζητεί την πληροφορία αυτή. 2. Όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής παρέχει συµβουλές στον πελάτη βάσει αµερόληπτης ανάλυσης και τον πληροφορεί σχετικά, οφείλει να τις παρέχει µε βάση την ανάλυση επαρκούς αριθµού ασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε θέση να προτείνει, σύµφωνα µε επαγγελµατικά κριτήρια, την ασφαλιστική σύµβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του πελάτη. 3. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης ασφάλισης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής πρέπει, τουλάχιστον, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο πελάτης, να διευκρινίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του, καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές που δίδονται σε αυτόν, σχετικά µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν. Οι διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόµενης ασφαλιστικής σύµβασης. 4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3 δεν χρειάζεται να παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής διαµεσολαβεί στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων και στην περίπτωση αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Άρθρο 12 Όροι ενηµέρωσης (άρθρο 13 της Οδηγίας) 1. Κάθε πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στους πελάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 11 γνωστοποιείται: α) γραπτώς ή επί σταθερού εναποθέµατος διαθεσίµου και προσιτού στον πελάτη, β) µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον πελάτη, γ) σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έχουν συµφωνήσει µεταξύ τους οι συµβαλλόµενοι. 2. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στην περ. α της προηγουµένης παραγράφου, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 µπορούν να παρέχονται προφορικά εφόσον το ζητήσει ο πελάτης ή εάν απαιτείται άµεση κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες παρέχονται στον πελάτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης. 3. Σε περίπτωση ασφάλισης από απόσταση, οι πληροφορίες που δίδονται προηγουµένως στον πελάτη συνάδουν προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και διέπουν την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Επιπλέον, παρέχονται στον πελάτη πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης. Άρθρο 13 Μεταβατική ιάταξη Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της αρµόδιας αρχής, που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 2, αρµόδια αρχή είναι η ιεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άρθρο 14

11 Από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού καταργείται κάθε διάταξη του ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/183) που έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος καθώς και κάθε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού ή ανάγεται σε θέµατα ρυθµιζόµενα από αυτό. Άρθρο 15 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του διατάγµατος αυτού ανατρέχει στην µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν επιβολή κυρώσεων των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δηµοσίευση του διατάγµατος αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 196 20060914 Τέθηκε σε ισχύ: 14.09.2006 Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 190/2006 (ΦΕΚ Α )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 190/2006 (ΦΕΚ Α ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 190/2006 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2002 (OR. en) 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 SURE 34 CODEC 834 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Η Εταιρεία µεσιτείας ασφαλίσεων Vita Insurance Brokers, ως ασφαλιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL 15.1.2003 L 9/3 Ο ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4583 / /1/2019 ΕΕΑ - ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

Νόμος 4583 / /1/2019 ΕΕΑ - ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 Νόμος 4583 / 2018 14/1/2019 ΕΕΑ - ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 47 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις Καταργούνται: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11551 18 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4583 Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11551 18 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4583 Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», (χάριν συντομίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-00148/2002 2000/0213(COD) EL 08/04/2002 Κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ Επωνυμία: Διακριτικός Τίτλος: Έδρα & Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΝΟΜΟΣ: 2328/1995 ΦΕΚ: Α 159/03.08.1995 ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) Μυρτώ Χαμπάκη Senior Manager Risk Management Services Crowe SOL Consulting

Η Οδηγία για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) Μυρτώ Χαμπάκη Senior Manager Risk Management Services Crowe SOL Consulting Η Οδηγία για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) Μυρτώ Χαμπάκη Senior Manager Risk Management Services Crowe SOL Consulting 1 Περιεχόμενα Η ασφαλιστική αγορά το 2016 2017 Ρυθμίζοντας τον κλάδο IDD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 --------------------- Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες 92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 28/01/1992 σ. 0032-0033 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT PROFILE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

PRODUCT PROFILE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ PRODUCT PROFILE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο «μη πληρωμής» των υποχρεώσεων αγοραστή σας είτε σε περίπτωση πτώχευσης ή

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT PROFILE ΕΊΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ

PRODUCT PROFILE ΕΊΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ PRODUCT PROFILE ΕΊΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ Η συστηματική, μεθοδική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσέγγιση που ακολουθούν τα καταρτισμένα στελέχη της εταιρίας μας, αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 19-12-2018 Αριθμ.πρωτ.800 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2019 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2018

Αριθμός 38(Ι) του 2019 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2018 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4692, 21.3.2019 190 Ν. 38(Ι)/2019 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΈΚΔΟΣΗΣ: 03/08/2017

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΈΚΔΟΣΗΣ: 03/08/2017 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΈΚΔΟΣΗΣ: 03/08/2017 ΙΣΧYΣ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΑΝΑΓΡΑΦOΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΈΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΈΩΣ ΌΤΟΥ ΕΚΔΟΘΕI ΝEΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΟΡIΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΓΡAΦΕΙ ΌΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 89/05.04.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές» (Φ.Ε.Κ. υπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 1. Να αναφερθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης που ισχύει σήμερα αποτελείται από το νομοθετικό διάταγμα Ν.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930,

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, 3.12.2004 Αριθμός 821 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Ο Έφορος Ασφαλίσεων με απόφαση του όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4182, 21/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4182, 21/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ------------ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ, 11 Δεκεµβρίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ, 11 Δεκεµβρίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ, 11 Δεκεµβρίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κατάργηση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ, 11 Δεκεµβρίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ, 11 Δεκεµβρίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ, 11 Δεκεµβρίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κατάργηση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική Νοµοθεσία Νόµος 35 (Ι) / 2002 Περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών & Κανονισµοί 192 / 2002 Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 2

Ασφαλιστική Νοµοθεσία Νόµος 35 (Ι) / 2002 Περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών & Κανονισµοί 192 / 2002 Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 2 **************** ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ******************** Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 1 Ασφαλιστική Νοµοθεσία Νόµος 35 (Ι) / 2002 Περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών & Κανονισµοί 192

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4583 / /1/2019 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

Νόμος 4583 / /1/2019 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 Νόμος 4583 / 2018 18/1/2019 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4583 / /1/2019 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

Νόμος 4583 / /1/2019 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 Νόμος 4583 / 2018 18/1/2019 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 N. 153(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1.Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ακαδηµίας 7 Τ.Κ Αθήνα. 2. Tα Επιµελητήρια της χώρας.

ΠΡΟΣ: 1.Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ακαδηµίας 7 Τ.Κ Αθήνα. 2. Tα Επιµελητήρια της χώρας. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Αθήνα, 12 / 09 / 2012 Αριθ. Πρωτ. : Κ1-1336 Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 10181 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. ΧΑΪΜΑΝΤΑΣ, ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/08.01.2019 Θέμα 2: Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΤ. Κ.Α.: & 205.0

ΘΕΜΑ ΣΧΕΤ. Κ.Α.: & 205.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΕΙΣ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ, ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ κ.λπ. (ΦΕΚ 212 Α)

ΠΡΟΣ. των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ κ.λπ. (ΦΕΚ 212 Α) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 379 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας εοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας εοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ, 31 Ιανουαρίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση του Τροποποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/17.12.2018 Θέμα 2: Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Μεσιτών και κατάργηση Δόκιμου Μεσίτη

Νόμος Μεσιτών και κατάργηση Δόκιμου Μεσίτη Νόμος Μεσιτών και κατάργηση Δόκιμου Μεσίτη ΦΕΚ 86 Α Νόμος 4072/ 11-4-2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΘΕΜΑ: Kαταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων. συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΘΕΜΑ: Kαταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων. συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α 89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75). Yποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα