ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα Μορφές Συνεργασίας και ικτύωσης στο Νοσοκοµειακό Τοµέα: τα παραδείγµατα του Αµβούργου και της Βιέννης Επιβλέπων: Χρήστος Μπουρσανίδης Σπουδάστρια: Ευαγγελία Μποστάνογλου ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Το πρόσταγµα για Αποδοτική, Αποτελεσµατική και Ποιοτική παραγωγή και παροχή των υπηρεσιών υγείας αναδεικνύεται ως βασική πρόκληση για τη δόµηση Συστηµάτων Υγείας µε αυξηµένη λειτουργική-διοικητική ικανότητα. Για την επίτευξη των παραπάνω κρίνεται χρήσιµη -µεταξύ άλλων- η επιστηµονική διερεύνηση και ανάδειξη νέων ιοικητικών τάσεων και εργαλείων ηµόσιου Μάνατζµεντ Υγείας διεθνών εµπειριών. Η συγκεκριµένη εργασία εστιάζεται στην ανάδειξη σύγχρονων τάσεων και εργαλείων ηµόσιου Μάνατζµεντ Υγείας αναφορικά µε το Νοσοκοµειακό Τοµέα µέσα από τα παραδείγµατα των Αποκεντρωµένων Συνεργασιών/ Συνδέσµων των Νοσοκοµείων του Αµβούργου και της Βιέννης, µε σκοπό τη συµβολή τους στην επιστηµονική συζήτηση αναφορικά µε την ενίσχυση ή/και µετεξέλιξη των αντίστοιχων Θεσµών στη χώρα µας. Η µεθοδολογία βασίστηκε στη συστηµατική κριτική αναστοχαστική επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού των σχετικών µε τα δύο παραδείγµατα ιστοσελίδων και στη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Βασική προσπάθεια επίσης αποτέλεσε η συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των δύο παραδειγµάτων µεταξύ τους, καθώς και µε την ελληνική πραγµατικότητα. Επιστηµονικοί προβληµατισµοί, οι οποίοι σχετίζονται µε τις νέες και καινοτόµες ιδέες και τάσεις ηµόσιου Μάνατζµεντ Υγείας παρουσιάζονται επίσης στην εργασία αυτή. Η εργασία ολοκληρώνεται µε σκέψεις για µια βέλτιστη δόµηση των αντίστοιχων Αποκεντρωµένων Θεσµών ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα µας και µε βασικό συµπέρασµα ότι: η δυναµική των κοινωνικών συστηµάτων και θεσµών των εκάστοτε χωρών και η δηµιουργική αφοµοίωση καταξιωµένων διεθνών εµπειριών µπορούν να οδηγήσουν στη βέλτιστη δόµηση αυτών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ιοικητική και Λειτουργική Αποκέντρωση, Κορπορατισµός, ιαδικασίες ιαπραγµατεύσεων, Μάνατζµεντ Συµβάσεων, Συνεργασίες/Σύνδεσµοι Νοσοκοµείων, «υποστηρικτικές υπηρεσίες», «υπηρεσίες πυρήνα», Καινοτόµες ιοικητικές οµές (Κέντρα, Ινστιτούτα και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών), Εργαλεία Μάνατζµεντ 2

3 S U M M A R Y The order for Efficient, Effective and Qualitative production and provision of health services arises as a basic challenge for the structure of Health Care Systems with advanced operational-administrative capacity. For the achievement of what has been mentioned above, the scientific research -among others- and the emergence of new Public Health Management trends and instruments derived from international experience is regarded as useful. This project is focused on the indication of modern administrative trends and instruments of Public Health Management through the examples of the Decentralized Cooperations/Associations of the Hospitals of Hamburg and Vienna. The purpose of this project is the contribution to the scientific debate about the reinforcement or/and evolution of the corresponding institutions in our country. The methodology of the project was based on the systematic and critical elaboration of the firstborn material of the sites of the two above-mentioned examples as well as on the study of the relevant bibliography. A basic effort was also the comparative presentation and evaluation between the two examples as well as with the Greek reality. Scientific issues concerning the new and innovative concepts and trends of Public Health Management are also presented in this project. The project is completed with thoughts about the optimal structure of the corresponding Decentralized Institutions of Health Services Management in our country and with the basic conclusion that: the dynamics of social systems and institutions of the countries and the constructive adoption of tested international experiences could lead to the optimal structure of them. KEY WORDS: Administrative and Operational Decentralization, Corporatism, Negotiation Processes, Contract Management, Cooperations/Associations of Hospitals, supportive services, core services, Innovative Managerial Structures (Centers, Institutes, Companies of Services Provision) 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντοµογραφίες Αρκτικόλεξα.5 Εισαγωγή Ανάπτυξη αναλυτικού πλαισίου αναφοράς : Η έννοια της Αποκέντρωσης στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής ιοίκησης : Σύγχρονες τάσεις ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ιοικητικά Αποκεντρωµένα και Κορπορατιστικά δοµηµένα Μοντέλα Συστηµάτων Υγείας : οµή και Λειτουργία του Συστήµατος Υγείας της Γερµανίας : οµή και Λειτουργία του Συστήµατος Υγείας της Αυστρίας Το παράδειγµα Συνεργασίας του Νοσοκοµειακού Τοµέα του Αµβούργου : Μια πρώτη προσέγγιση του Σκοπού και της Οργάνωσης της Μορφής Συνεργασίας του Αµβούργου : ιοίκηση, Έλεγχος και Οργάνωση του LBK Hamburg : Κέντρα Εξυπηρέτησης και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών : Θυγατρικές Επιχειρήσεις Το παράδειγµα Συνεργασίας του Νοσοκοµειακού Τοµέα της Βιέννης : Μια πρώτη προσέγγιση του Σκοπού και της Οργάνωσης της Μορφής Συνεργασίας της Αµβούργου : Έλεγχος και Οργάνωση του Wiener Kav : Γενική ιοίκηση : Υποεπιχείρηση: Αστικοί Νοσοκοµειακοί Οργανισµοί Βιέννης : Υποεπιχείρηση: ιοίκηση του Γενικού Νοσοκοµείου Βιέννης : Υποεπιχείρηση: Τεχνικών, Οικονοµικών και άλλων υπηρεσιών : Υποεπιχείρηση: Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων (Γηριατρικά Κέντρα) Τα Μοντέλα ιοίκησης Αµβούργου Βιέννης και η ελληνική πραγµατικότητα : Μεθοδολογικές επισηµάνσεις : Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας και Πρόνοιας στην ελληνική επικράτεια : Συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των παραδειγµάτων Αµβούργου-Βιέννης : Σκέψεις βέλτιστης δόµησης των Αποκεντρωµένων οµών ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα 88 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 Συντοµογραφίες Αρκτικόλεξα Αρ. Φ. ~ Αριθµός Φύλλου βλ. ~ βλέπε κα. ~ κυρία πρβ. ~ παράβαλε σ. ~ σελίδα.σ. ~ ιοικητικό Συµβούλιο Ε.Σ. ~ Εποπτικό Συµβούλιο ΕΣ ~ Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης κ.α. ~ και άλλα κ.ο.κ ~ και ούτω καθ εξής ΚΕ ΚΕ ~ Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας ΕΕΤΑΑ ~ Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ν. ~ Νόµος ο.π. ~ όπου παραπάνω Πε.Σ.Υ.Π ~ Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας και Πρόνοιας π.χ. ~ παραδείγµατος χάρη AK ~ Allgemein Krankehaus (Γενικό Νοσοκοµείο) BMSG ~ Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Οµοσπονδιακό Υπουργείο για την Κοινωνική Ασφάλεια και τις Γενεές) BZG ~ Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελµάτων Υγείας) ConsiG ~ Consulting in der Gesundheitwirtschaft (Συµβουλευτική για τον Οικονοµικό τοµέα της υγείας) EDV ~ Elektronische Datenverarbeitung (Ηλεκτρονική Επεξεργασία εδοµένων) GmbH ~ Gesellschaft mit beschränker Haftung (Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης) IfN ~ Institute für Notfallmedizin (Ινστιτούτο για την Επείγουσα Ιατρική) IGV ~ Informatik im Gesundheitsverbund (Πληροφορική στις Ενώσεις Υγείας) IVF ~ Interner Versicherungsfonds (Εσωτερικά Κονδύλια Ασφάλισης) 5

6 LBK Hamburg ~ Landesbetriebe für die Krankenhaüser im Hamburg ( ιοικητική Μονάδα ιαχείρισης Νοσοκοµείων του Αµβούργου) LWK ~ Landesbetrieb Wäscherei für Krankenhäuser ( ιαχειριστική Μονάδα Πλυντηρίων Νοσοκοµείων) MIM ~ Managementcenter für innovative Medizin ( ιοικητικό Κέντρο Ιατρικών Καινοτοµιών) Wiener Kav ~ Wiener Krankenanstaltenverbund (Σύνδεσµος Νοσοκοµείων Βιέννης) ΡMC ~ Personal-Management-Center (Κέντρο ιοίκησης Προσωπικού) SBR+L ~ Servicebetriebe Einkauf und Logistik ( ιαχειριστική Μονάδα Προµηθειών και Logistic) SWOT ~ Strengths Weaknesses Opportunities Threats SWR ~ Serviceeinheit Wäsche und Reinigung (Υπηρεσιακή Μονάδα Πλυντηρίων και Καθαρισµού) ZIT ~ Zentralinstitut für Transfusionsmedizin (Κεντρικό Ινστιτούτο Αιµοδοσίας) 6

7 Εισαγωγή Με άλλα λόγια η ανάγκη καθίσταται αναγκαία. Η συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για µια περισσότερο Αποδοτική, Αποτελεσµατική και Ποιοτική λειτουργία των Νοσοκοµειακών µονάδων, τόσο στη χώρα µας όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχει οδηγήσει αρκετές χώρες στην υιοθέτηση νέων µεθόδων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των µονάδων αυτών µε σκοπό τον Εκσυγχρονισµό και την Εναρµόνιση των Συστηµάτων Υγείας βάσει της εξέλιξης και διαφοροποίησης των αναγκών, προσδοκιών και απαιτήσεων των πολιτών. Με άλλα λόγια: α) η ολοένα και µεγαλύτερη αντίληψη και συσχέτιση των Νοσοκοµειακών Μονάδων ως επιχειρήσεων µε συγκεκριµένες εισροές, παραγωγική διαδικασία και εκροές, β) οι συζητήσεις περί της ανάγκης µείωσης των αυξανόµενων δαπανών του συγκεκριµένου κοινωνικοοικονοµικού τοµέα, οι οποίες δεν δικαιολογούν και µια αντίστοιχη αύξηση της Αποτελεσµατικότητας και της Ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, γ) η συνεχώς αυξανόµενη τάση οριοθέτησης και διάκρισης του «πυρήνα των παρεχόµενων υπηρεσιών» ενός Νοσοκοµείου από εκείνες που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «υποστηρικτικές υπηρεσίες» και δ) η προσπάθεια αποφυγής της ιδιωτικοποίησης αυτών, έχουν οδηγήσει: α) στη σκέψη της πρακτικής ανάθεσης σε τρίτους των υπηρεσιών αυτών, όπως διατροφή, εκπαίδευση, καθαρισµός, φύλαξη, πληροφοριακή υποστήριξη, προµήθεια αναλώσιµων και πάγιων υλικών, τεχνική υποστήριξη, αλλά και κλινικών ερευνών, φαρµακείου κ.α., ή β) στην πιο προωθηµένη µορφή οργάνωσης, παραγωγής και διάθεσης των υπηρεσιών αυτών µέσω της υιοθέτησης πρακτικών Συνεργασίας και ικτύωσης των Νοσοκοµειακών Μονάδων, µε τη µορφή επιχειρήσεων υπεύθυνων για τις σχετικές διαδικασίες. Στη βάση κατά συνέπεια µιας ιδιαίτερης µορφής της πρακτικής του "outsourcing υποστηρικτικών υπηρεσιών", από τα Νοσοκοµεία, έχουν δηµιουργηθεί στο διεθνές περιβάλλον διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες θεωρούν αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη την παραγωγή και διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών εκτός Νοσοκοµείου, ώστε αυτό να επικεντρωθεί στις «υπηρεσίες πυρήνα». Καινοτοµία 7

8 αποτελεί το γεγονός ότι η παραγωγή και διάθεση των υπηρεσιών αυτών δε νοείται µέσω της ελεύθερης αγοράς και του ιδιωτικοοικονοµικού τοµέα, αλλά µέσω της δηµιουργίας Τοπικών Συνεργασιών στο Νοσοκοµειακό Τοµέα. Αναδεικνύονται έτσι ως σηµαντικές -µεταξύ άλλων- τάσεις ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, η Αποκεντρωµένη Οργάνωση και ιοίκηση αυτών, η δηµιουργία Συνεργασιών και εν γένει Κορπορατιστικών οµών κ.α. Στόχος λοιπόν της συγκεκριµένης εργασίας είναι η παρουσίαση πρωτοβουλιών, που αφορούν στις αποκεντρωµένες δοµές και δίκτυα Συνεργασίας των Νοσοκοµειακών µονάδων του Αµβούργου και της Βιέννης, µε σκοπό την ανάδειξη τάσεων και εργαλείων ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στα πλαίσια αποκεντρωµένων µορφών ιοίκησης και κατά συνέπεια τη συµβολή στη δηµόσια συζήτηση της χώρα µας αναφορικά µε την ενίσχυση ή/και µετεξέλιξη των αντίστοιχων αποκεντρωµένων δοµών ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στην κριτική και αναστοχαστική επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού των σχετικών µε τα εξεταζόµενα παραδείγµατα ιστοσελίδων 1, καθώς και στη µελέτη σχετικής βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, η παράθεση των κύριων δράσεων των δύο παραδειγµάτων, αποτελεί το αποτέλεσµα της προσπάθειας µετάφρασης των σχετικών ιστοσελίδων και βιβλιογραφικών αναφορών µέσω µιας λογικά συνεκτικής παρουσίασης αυτών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρεµβάλλεται και η προσωπική κρίση για τις εκάστοτε δραστηριότητες, που έχουν αναληφθεί από τα εξεταζόµενα παραδείγµατα, οι οποίες όµως παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο κεφάλαιο των συµπερασµάτων και συγκρίσεων. Η όλη εργασία εκτείνεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται µε την ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου αναφοράς σχετικά µε τη σηµασία της αποκέντρωσης στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής ιοίκησης και στις νέες τάσεις ιοίκησης Νοσοκοµειακών Μονάδων. Η παρουσίαση της δοµής και λειτουργίας των Συστηµάτων Υγείας των χωρών των δύο παραδειγµάτων 1 Σηµειώνεται ότι λόγω της κατεξοχήν ενασχόλησης µε τις ιστοσελίδες των δύο παραδειγµάτων, οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός του κειµένου -αναφορικά µε τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες- γίνονται ως ένα βαθµό κωδικοποιηµένα, ώστε να αποφευχθεί η αναφορά µακροσκελών ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Πιο συγκεκριµένα, αυτές παρουσιάζονται µέσα στο κείµενο µε τη µορφή site+αύξοντα 8

9 πραγµατοποιείται στο δεύτερο κεφάλαιο. Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στα παραδείγµατα του Αµβούργου και της Βιέννης αντίστοιχα και ειδικότερα του τρόπου οργάνωσης αυτών, των εργαλείων ιοίκησης που χρησιµοποιούν και του πλήθους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η εµπειρία της χώρας µας σχετικά µε τέτοιου είδους Συνεργασίες και διοικητικές πρακτικές, η συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των δύο παραδειγµάτων και οι σκέψεις για µια βέλτιστη δόµηση των αντίστοιχων Αποκεντρωµένων οµών ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, αποτελούν τα αντικείµενα του πέµπτου και τελευταίου κεφαλαίου της εργασίας. Το Παράρτηµα τέλος της εργασίας αποτελεί µια προσπάθεια παράθεσης των κύριων σηµείων των Καταστατικών των δύο παραδειγµάτων. αριθµός+ηµεροµηνία πρόσβασης παραπέµποντας στη Βιβλιογραφία της εργασίας, όπου γίνεται αναφορά της πλήρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 9

10 1. Ανάπτυξη αναλυτικού πλαισίου αναφοράς 1.1: Η έννοια της Αποκέντρωσης στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής ιοίκησης Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τάσεις Περιφερειακής Οργάνωσης και ιοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας έχουν αποτελέσει βασική ενασχόληση αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, µέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού των Συστηµάτων Υγείας. Παρά τις όποιες αποκλίσεις παραδείγµατα, όπως οι Περιφερειακοί Φορείς Νοσοκοµειακής Περίθαλψης (Αgences Regionales de l Hospitalization = A.R.H.) στη Γαλλία, οι Περιοχές και Ζώνες Υγείας στην Ισπανία, τα Primary Care Groups (P.C.G.) και οι Τοπικές Αρχές στην Αγγλία (Μαυροειδή Ο, 2002), καθώς και τα διοικητικά αποκεντρωµένα και κορπορατιστικά δοµηµένα µοντέλα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Γερµανίας (Μπουρσανίδης, 1995) και της Αυστρίας, των οποίων οι πρωτοβουλίες αποτελούν και το βασικό αντικείµενο της παρούσας εργασίας, αποτελούν απόδειξη της ανάγκης για Αποκεντρωµένη ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Στη χώρα µας αρκετά πρόσφατα και µέσω του Ν. 2889, Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις (2001) φαίνεται να υπάρχει µια πιο επισταµένη ενασχόληση µε την ανάγκη Περιφερειακής Οργάνωσης και ιοίκησης του Συστήµατος Υγείας. Η εκχώρηση λοιπόν αρµοδιοτήτων και η προώθηση πρωτοβουλιών από τα ανώτερα κέντρα λήψης αποφάσεων (top/strategic management) προς τα µεσαία (intermediate management), τα κατώτερα (lower/operational management) και τελικά στον ίδιο τον πολίτη αρχίζει να λαµβάνει πρωταγωνιστικό και αναγκαίο ρόλο για την επίτευξη του σκοπού της αποτελεσµατικής κάλυψης των αναγκών που δηµιουργούνται, µέσα από τη Συνεργασία οµών ηµόσιας ιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Η εκχώρηση αρµοδιοτήτων στη λήψη αποφάσεων άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα Κράτη Μέλη και από αυτά προς τους εκάστοτε αποκεντρωµένους θεσµούς και από τους τελευταίους προς πρωτοβουλίες οργάνωσης από τους πολίτες (ενώσεις, σύλλογοι, συµβούλια, σωµατεία κ.α) αντανακλώντας τη λεγόµενη «κοινωνία των πολιτών» (βλ. σχετικά διάγραµµα 1). 10

11 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Πυραµίδα Εκχώρησης Αρµοδιοτήτων στο πεδίο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής Ε.Ε. Κράτη Μέλη Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τοπικές Πρωτοβουλίες Συνεργασίας και ικτύωσης ρώντα Υποκείµενα Σύλλογοι, Σωµατεία, Ενώσεις, Οµάδες Πίεσης Πηγή: ίδια διαµόρφωση Κοινωνία των πολιτών Η αποκεντρωµένη εξάλλου Οργάνωση και ιοίκηση των Κρατικών οµών οδηγεί σε µια πιο αποτελεσµατική άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής ιοίκησης. Η δυνατότητα έκφρασης, διεκδίκησης, ανάδειξης, ιεράρχησης και κάλυψης αναγκών αποτελούν διαδικασίες για τη χάραξη µέτρων και δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίες µπορούν να λάβουν χώρα µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο στα πλαίσια της τοπικής κοινότητας. Η διοικητική αποκέντρωση και δη η αποκέντρωση της Κοινωνικής ιοίκησης και των Υπηρεσιών Υγείας φαίνεται να καθίσταται αναγκαία, από τη στιγµή που αναζητούνται ή θα πρέπει να αναζητούνται τρόποι διαχείρισης και κάλυψης των αναγκών των πολιτών. Μια Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική ιοίκηση που δηµιουργείται και ασκείται κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών και µε τη συµµετοχή αυτών, κατά το σχεδιασµό ή/και την υλοποίηση των διαφόρων δράσεων, µπορεί να διαγνώσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα, τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου της εκάστοτε περιοχής, έτσι ώστε να δρα πιο εξειδικευµένα και άρα πιο αποτελεσµατικά. Με άλλα λόγια η αποκεντρωµένη µορφή Κοινωνικής ιοίκησης είναι αυτή που µπορεί: Να εξειδικεύει και να εφαρµόζει µε τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο τις κατευθυντήριες γραµµές άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Κεντρική ιοίκηση. Να καταγράφει τις ιδιαίτερες ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας και να προτείνει στην Κεντρική ιοίκηση νέες δράσεις αντιµετώπισης και διαχείρισης αυτών (όπως η 11

12 γήρανση του πληθυσµού και η ανάγκη δηµιουργία Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων, ανάγκη δηµιουργίας Κέντρων Αποκατάστασης, δράσεις για τη διαχείριση της µετανάστευσης, της συµφιλίωσης οικογενειακού και εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.) και δηµιουργίας των κατάλληλων για αυτές κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και ελέγχου αυτών. Να προλάβει αρκετές φορές αρνητικές επιπτώσεις από διάφορα κοινωνικά προβλήµατα θέτοντας σε εφαρµογή και προωθώντας διάφορες πρωτοβουλίες αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης µέσω διαφόρων κοινωνικών οµάδων και µη κυβερνητικών οργανώσεων (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., 1995). Να επιτυγχάνει την πολυπόθητη κοινωνική συνοχή και ειρήνη µέσα από δραστικούς τρόπους ένταξης και επανένταξης, κοινωνικοποίησης και ενσωµάτωσης των πολιτών στην τοπική και ευρύτερη κοινωνική ζωή. Να αναπτύσσει, διαδίδει και αξιοποιεί οποιοδήποτε είδος πληροφορίας αναφορικά µε τις υπηρεσίες κάλυψης αναγκών. Να δηµιουργεί κοινωνικές υπηρεσίες µε ανεπτυγµένη προσπελασιµότητα και προσβασιµότητα σε αυτές. Να προωθεί και ενδυναµώνει τους τρόπους συµµετοχής των πολιτών προς την βελτιστοποίηση της ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης τόσο µεµονωµένα όσο και οµαδικά, καθιστώντας αυτούς δρώντα υποκείµενα των εξελίξεων και αποφάσεων που τα αφορούν. Να προωθεί και να ενδυναµώνει τους τρόπους και τις µορφές Συνεργασίας και δικτύωσης µεταξύ θεσµών, οργανισµών, επιχειρήσεων, εθελοντικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορούν και πρέπει κατά συνέπεια να δηµιουργηθούν µορφές Συνεργασίας και δικτύωσης ως αποτελεσµατικοί τρόποι κάλυψης αναγκών, εφόσον η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν κατεξοχήν κοινωνικό θεσµό (Μπαµπάς Σ., 1992). Η εκάστοτε τοπική κοινωνία µπορεί να σχεδιάζει, να οργανώνει, να διοικεί, να παράγει και να ελέγχει µε αποτελεσµατικό τρόπο υπηρεσίες κάλυψης αναγκών, από ότι η «αποµακρυσµένη» Κεντρική ιοίκηση, εφόσον ενεργά υποκείµενα και ταυτόχρονα αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι αυτής. Στη βάση λοιπόν της Αρχής της Επικουρικότητας και της Περιφερειακής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας έχουν προταθεί -παρά τη σχετική έλλειψη επιστηµονικών 12

13 αναζητήσεων- Κορπορατιστικές οµές και Εργαλεία ιοίκησης µεταξύ των τριών Επιπέδων ιοίκησης και Λήψης Απόφασης, µε εµφανή την ανάγκη σηµαντικού βαθµού εκχώρησης αρµοδιοτήτων και αναγωγής του ρόλου της Κεντρικής ιοίκησης σε κύρια Επιτελικό/Εποπτικό, µε χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στοιχεία νέας Αρχιτεκτονικής και ιοικητικής Κουλτούρας ιοικητικό Επίπεδο Κεντρικό Επίπεδο (Μακροεπίπεδο) Περιφερειακό Επίπεδο (Μεσοεπίπεδο) Τοπικό επίπεδο (Μικροεπίπεδο) ιοικητική οµή Κυβέρνηση Κεντρική ιοίκηση Περιφερειακή ιοίκηση ιοικήσεις Νοσοκοµείων και Ταµείων Κορπορατιστικές οµές Συµβούλιο Συντονισµένης ράσης Υπηρεσιών Περιφερειακό Φόρουµ Υγείας Ειδικά Συστήµατα ιαπραγµατεύσεων Εργαλεία Πολιτικής Μάνατζµεντ Κοινωνικό Συµβόλαιο Υγείας Περιφερειακές Συµβάσεις Υγείας Ειδικές Συµβάσεις Υγείας Πηγή: Μπουρσανίδης, 2000 Στο σηµείο αυτό βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο βαθµός µιας αποτελεσµατικά αποκεντρωµένης διάρθρωσης της ηµόσιας ιοίκησης διαφέρει από χώρα σε χώρα, µε χαρακτηριστικά προωθηµένης αποκεντρωµένης διοικητικής οργάνωσης τις περιπτώσεις των οµόσπονδων χωρών (π.χ. Γερµανία, Αυστρία), αλλά και άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης σε αντίθεση µε την Ελλάδα, η οποία φαίνεται να χαρακτηρίζεται ακόµα από υψηλό βαθµό συγκεντρωτισµού. Παρόλα αυτά κριτήρια όπως η Αποδοτική, Αποτελεσµατική και Ποιοτική παραγωγή και παροχή Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και η όξυνση του Ανταγωνισµού και της ιδέας της ιδιωτικοποίησης του χώρου αυτού, ανέδειξαν µια τάση «αποσυγκέντρωσης» διαφόρων λειτουργιών µεταξύ Μεσο και Μικροεπιπέδου. Η τάση αυτή ως νέο εργαλείο αποδοτικότερης και αποτελεσµατικότερης ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας φαίνεται να υιοθετείται και στις περιπτώσεις του Αµβούργου και της Βιέννης µέσω ενός επαναπροσδιορισµού του ρόλου και τις λειτουργίας των Νοσοκοµείων και τελικά της ανάγκης εκχώρησης της παραγωγής και παροχής των λεγόµενων «υποστηρικτικών υπηρεσιών» σε Μοντέλα ιοίκησης των Νοσοκοµείων σε περιφερειακή βάση υπό τη µορφή Συνδέσµων, ως µια εκ των κάτω πρωτοβουλία των τοπικών κοινωνιών. Η παραδοχή ότι οι περιφερειακές δοµές και οι οριζόντιες 13

14 διαδικασίες Μάνατζµεντ προσφέρουν µια προσέγγιση λύσης στις διάφορες προκλήσεις των Συστηµάτων Υγείας (Μπουρσανίδης, 2000) φαίνεται να κατακτά έδαφος και να αποτυπώνεται µέσα από σύγχρονα και καινοτόµα Μοντέλα ιοίκησης κύρια στις Οµοσπονδιακά δοµηµένες χώρες. 1.2: Σύγχρονες τάσεις ιοίκησης αναφορικά µε τη ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Η εξέλιξη και σύνθεση των αναγκών, προσδοκιών και απαιτήσεων των πολιτών, καθιστά αναγκαία µια ανάλογη εξέλιξη και σύνθεση των ιοικητικών πρακτικών, έναν ιοικητικό Εκσυγχρονισµό στη ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Ο χώρος της ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί έναν από τους πλέον µεταβαλλόµενους κοινωνικούς τοµείς αν σκεφθεί κανείς τις ραγδαίες ιατρικές εξελίξεις και τις συνεχώς µεταβαλλόµενες προσδοκίες των πολιτών αναφορικά µε την έκταση, σύνθεση και ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων ιοίκησης του χώρου αυτού µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα προέρχονται από ένα συνδυασµό Έρευνας, ιοίκησης, Τεχνολογικών και ιαρθρωτικών Αλλαγών για την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής αξιοποίησης χρηµατικών (value for money) και λοιπών πόρων και ταυτόχρονα την κάλυψη των σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί.. Αν δεχθούµε ότι βασικές δραστηριότητες/λειτουργίες της ιοίκησης αποτελούν: η Ερµηνεία/Επεξήγηση των σκοπών και στόχων, που πρέπει να επιτευχθούν και των πιθανών προβληµάτων σε αυτή τη διαδικασία, η διαδικασία Λήψης Απόφασης, σχετικά µε την επιλογή της πιο αποτελεσµατικής και αποδοτικής πρακτικής επίτευξης των σκοπών και στόχων, ο Σχεδιασµός και ο Συντονισµός της πρακτικής που επιλέχθηκε, η Εφαρµογή της και ο Έλεγχος, τότε µπορεί να υποστηριχθεί ότι νέες τάσεις προσέγγισης και διαχείρισης έχουν διαµορφωθεί σε κάθε µια από τις παραπάνω δραστηριότητες/ διοικητικές φάσεις. Η ανάπτυξη κατά συνέπεια ηλεκτρονικών εφαρµογών για η διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για το σαφέστερο προσδιορισµό των σκοπών και στόχων ενός Οργανισµού, µέσα από µια πιο 14

15 αποτελεσµατική συλλογή απαραίτητων για αυτή τη φάση πληροφοριών. Η φάση της εφαρµογής µπορεί να υποστηριχθεί και να αυξήσει τις πιθανότητες ακρίβειας και επιτυχίας της µέσα από εργαλεία όπως: η Ανάλυση της Κρίσιµης ιαδροµής (Critical Path Analysis PERT Analysis), η Ανάλυση ικτύων (Network Analysis) κ.α. Με ανάλογο τρόπο ο Έλεγχος από τη ιοίκηση µπορεί να υποστηριχθεί και να καταστεί περισσότερο αποτελεσµατικός µέσα από τον έλεγχο του οριακού κόστους της κάθε δραστηριότητας (activity unit cost), της Λογιστικής, των Επιθεωρήσεων και του Εσωτερικού Ελέγχου (Council of Europe, 1979). Οι νέες τάσεις στη φάση της Λήψης Απόφασης (decision-making) παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερο µια προτίµηση προς πρακτικές Συνεργασίας και ικτύωσης, Αποκεντρωµένων και Κορπορατιστικά δοµηµένων Μοντέλων ιοίκησης (Μπουρσανίδης 2000), ως µια περαιτέρω εξειδίκευση εργαλείων Πολιτικής και ιοίκησης Υγείας, όπως οι Περιφερειακές Συµβάσεις Υγείας κ.α. (βλ. πίνακα 1, σ. 13) και ως µια από τις πλέον αποδοτικές λύσεις προς επιλογή, στα πλαίσια των εναλλακτικών λύσεων του τρόπου επίτευξης των σκοπών και στόχων, που µια ιοίκηση έχει θέσει. Αναφορικά µε το Νοσοκοµειακό Τοµέα η λογική της πρακτικής αυτής βασίζεται στην ολοένα και µεγαλύτερη κατανόηση ότι η διαδικασία εξέλιξης των Νοσοκοµείων συσχετίζεται τόσο µε διαδικασίες «πυρήνα», όπως η ιαγνωστική, η Θεραπεία και η Νοσηλεία όσο και µε διαδικασίες διοικητικής, οικονοµικής και τεχνικής υποδοµής. Ταυτόχρονα το γεγονός ότι ιατρικές και τεχνολογικές καινοτοµίες, καθώς και άλλες απαραίτητες επιχειρηµατικές δραστηριότητες για τη λειτουργία ενός Νοσοκοµείου, που αγοράζονται από την ελεύθερη αγορά έχουν οδηγήσει στην αντίληψη ότι τέτοιου είδους διαδικασίες µπορούν να αναληφθούν µέσω Σύγχρονων Οργανωτικών Μορφών από τα Νοσοκοµεία, δηλαδή Μορφές Συνεργασίας και ικτύωσης αυτών. Η παραπάνω αντίληψη σε συνδυασµό µε το συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης οδήγησαν αρκετούς Νοσοκοµειακούς Οργανισµούς και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. Länder) στην υιοθέτηση της στρατηγικής θεωρίας, η οποία υποστηρίζει την «Εντόπια Ανάπτυξη» (Humusbildung), δηλα δή την καθιέρωση παραγωγής και διάθεσης των υποστηρικτικών προς ένα Νοσοκοµείο παροχών σε µια τοπική επιχείρηση του 15

16 Οµόσπονδου Κρατιδίου. Στην επιχείρηση αυτή ανήκουν περαιτέρω η προσέλκυση και φροντίδα του δυναµικού αυτής, καθώς και της ενιαίας εφαρµογής σύγχρονων τεχνικών σε κεντρικά προσφερόµενες υπηρεσίες προς τους µεµονωµένους Νοσοκοµειακού ς Οργανισµ ούς. Η πρακτική αυτή σηµαίνει «Συνεργασία Υποδοµών σε Τοπική Βάση» και όχι στις λειτουργίες «πυρήνα» ενός Νοσοκοµείου, γεγονός που αποδεικνύει τη δυνατότητα δηµιουργικής µεταφοράς ιδιωτικοοικονοµικών εργαλείων στον τοµέα της ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Spira V., 1999). Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται η αναγκαιότητα, οι λόγοι ανάπτυξης και τα αποτελέσµατα της πρακτικής αυτής. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Αναγκαιότητα και Αποτελέσµ ατα του Μοντέλου Συνεργασία και ικτύωσης Ανάπτυξη του Ανταγωνισµού στο χώρο της Υγεία Οικονοµίες Κλίµακας Αύξηση του Κόστους Αύξηση της Αγοραστικής λειτουργίας ηµιουργία Συνεργασιών ύναµης των Νοσοκοµείων των Νοσοκοµείων και ικτύων στο Νοσοκοµειακό Τοµέα αναφορικά µε τις υποδοµ ές/ Επικέντρωση Νοσοκοµείων Ανάγκη Αποδοτική ς, «υποστηρικτικές λειτουργίες» στις υπηρεσίες «πυρήνα» Αποτελεσµατικής και Ποιοτικής σε τοπικό επίπεδο Αποτελεσµατική, Αποδοτική παροχής υπηρεσιών υγείας και Ποιοτική κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών των Αποφυγή της πιθανότητας πολιτών της τοπικής κοινωνίας Ιδιωτικοποίησης των Νοσοκοµείων Πηγή: ίδια διαµόρφωση Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµο να αναφερθεί το γεγονός ότι στην επιλογή της πρακτικής δηµιουργίας Συνεργασιών και ικτύων υπάρχουν διάφοροι τρόποι και µορφές στις οποίες η πρακτική αυτή µπορεί να εξειδικευτεί. Οι εξειδικεύσεις αυτές, οι οποίες διαφοροποιούν τον τρόπο τελικά εφαρµογής της διαδικασίας επίτευξης των σκοπών και στόχων, προκύπτουν από κριτήρια όπως (Eichhorn et al,2000): Η Ένταση της Συνεργασίας. Η Συνεργασία µπορεί να έχει απλά τη µορφή ανταλλαγής πληροφοριών, προφορικής συµφωνίας, κοινής χρήσης Θεσµών/ Ιδρυµάτων και συσκευών, τα οποία ανήκουν σε κάποιον από τους συνέταιρους µέσω συµβάσεων προµηθειών και παροχών, δηµιουργίας και λειτουργίας κοινών Θεσµών/Ιδρυµάτων και την επιµέλεια επιχειρήσεων. Όπως γίνεται κατανοητό όσο προχωράµε στις µορφές αυτές Συνεργασίας η ένταση αυτής αυξάνεται, από την 16

17 άποψη του βαθµού εκχώρησης αρµοδιοτήτων σε ένα συλλογικό οργανισµό και της δεσµευτικότητας που απορρέει από αυτόν. Το Αντικείµενο της Συνεργασίας. Η µορφή της Συνεργασίας µπορεί να πραγµατοποιείται στα πλαίσια συγκεκριµένων πεδίων δραστηριοτήτων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, όπως π.χ: στον Ιατρικό Τοµέα (συµφωνία και συντονισµός στη δοµή των ειδικών τµηµάτων, κοινή χρήση ιατρικών συσκευών, προµήθεια/παροχή ειδικών υπηρεσιών, όπως παθολογία, ραδιολογία, τηλεϊατρική, τηλεσυµβουλευτική κ.α.), στο Νοσηλευτικό Τοµέα (ενιαία διάθεση προσωπικού, εκτεταµένη ετοιµότητα υπηρεσιών κ.α.), στον Ιατροτεχνολογικό Τοµέα (φαρµακείο, ραδιολογία, εργαστήρια µε κοινή χρήση αυτών ή δηµιουργία κοινής επιχείρησης κ.α.), στον Οικονοµικό Τοµέα και στον Τοµέα του Εφοδιασµού/Εξυπηρέτησης (κοινή χρήση ή δηµιουργία κοινής επιχείρησης αναφορικά µε τα πλυντήρια, τις υπηρεσίες καθαριότητας, φροντίδας/εφοδιασµού φαγητού και κεντρικής αποστείρωσης, κεντρική αποθήκη, διάθεση αποβλήτων) στον Τεχνικό Τοµέα (Ιατροτεχνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης, ένωση των εργασιών συντήρησης και επισκευής, κ.α.) στο ιοικητικό Τοµέα (κοινές προµήθειες, ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµ ένων κοινοί ιαγωνισµοί, Λογιστική/Έλεγχος, κ.α.) στους υπόλοιπους Τοµείς (Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση-Κατάρτιση, Κοινωνική Υπηρεσία, κ.α.) Το Είδος των Συµµετεχόντων στη Συνεργασία. Τα είδη Συνεργασίας που µπορούν να παρατηρηθούν εδώ αναφέρονται καταρχήν στη λεγόµενη Οριζόντια και Κάθετη Συνεργασία, όπου στην µεν πρώτη η Συνεργασία πραγµατοποιείται µεταξύ φορέων του ίδιου τοµέα και µε ίδια ή παρόµοια παραγωγή και διάθεση αγαθών ή/και υπηρεσιών και στη δεύτερη µεταξύ διαφορετικών τοµέων και οργανωτικών µορφών. Με βάση αυτό το κριτήριο διάκρισης της δοµής και µορφής που µπορεί να λάβει µια Συνεργασία παρατηρούνται συνεργασίες µεταξύ Νοσοκοµείων και µεταξύ Νοσοκοµείων και: α) Ιατρικών Συλλόγων/Ενώσεων, β) Θεσµών Αποκατάστασης, γ) Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων και δ) προµηθευτών. 17

18 Όπω ς παρατηρείται από την παραπάνω παρουσίαση υπάρχουν διάφορες δοµές και µορφές Συνεργασίας στις οποίες µπορεί να συνυπάρχει η πλήρωση περισσοτέρων του ενός κριτηρίου, όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω. Παρατηρούνται έτσι τόσες περιπτώσεις Συνεργασιών όσοι και οι συνδυασµοί των παραπάνω κριτηρίων διάκρισης. Πιο προωθηµένη και συνεχώς υιοθετούµενη τάση φαίνεται να είναι αυτή της δηµιουργίας κοινών Επιχειρήσεων/Συνδέσµων µεταξύ των Νοσοκοµείων σε τοπική βάση, για την παραγωγή και διάθεση των λεγόµενων «υποστηρικτικών υπηρεσιών» ή αλλιώς των «υποδοµών». Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι απώτερος σκοπός δεν είναι η διοχέτευση τους στον ιδιωτικοοικονοµικό τοµέα, αλλά η παραµονή τους στα Νοσοκοµεία αλλάζοντας όµως τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των υπηρεσιών και αγαθών αυτών, ώστε να είναι εφικτή η ικανοποίηση των κριτηρίων της Αποτελεσµατικότητας, Αποδοτικότητας και Ποιότητας της παροχής υπηρεσιών υγείας. Με άλλα λόγια εντοπίζεται µια συνεχώς αυξανόµενη τάση δηµιουργίας µιας ιδιαίτερης µορφής «outsourcing», η οποία στη γερµανική βιβλιογραφία έχει ονοµαστεί ως «umsourcing» (Spira V., 1999), ενώ ως αντίστοιχος αγγλικός όρος θα µπορούσε να υιοθετηθεί το «intrasourcing». r Αν και το φαινόµενο αυτό «αποσυγκένρωσης», δηλαδή εκχώρησης αρµοδιοτήτων από τα Νοσοκοµεία προς ένα κοινό ιοικητικό Θεσµό (από το µικρο στο µεσο επίπεδο) αναφορικά µε την παραγωγή και παροχή των «υποστηρικτικών υπηρεσιών» φαίνεται να αποτελεί µια διαδικασία οξύµωρη αναφορικά µε την ανάγκη ιοικητικής και Λειτουργικής Αποκέντρωσης των Υπηρεσιών Υγείας, εντούτοις φαίνεται αναγκαίο µέσα στα πλαίσια του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της επίτευξης κριτηρίων Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας. Τα παραδείγµ ατα του Αµβούργου και της Βιέννης έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτήν ακριβώς την τάση και να αναδείξουν ότι η διαδικασία αυτή δε σηµαίνει τάση αφαίρεση ς αρµοδιοτήτων από τα Νοσοκοµεία όσο µια τάση επαναπροσδιορισµού των αρµοδιοτήτων και του ρόλου του Μεσο και Μικροεπιπέδου ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και δηµιουργίας Συνδέσµων/Συνεργασιών ως κοινή εκ των κάτω απόφαση, µε αποτέλεσµα την αύξηση της αγοραστικής δύναµης των Νοσοκοµείων και της ανταγωνιστικής τους θέσης εν γένει. 18

19 2. ιοικητικά Αποκεντρωµένα και Κορπορατιστικά δοµηµένα µοντέλα Συστηµάτων Υγείας 2.1: οµή και Λειτουργία του Συστήµατος Υγείας της Γερµανίας Η Γερµανία αποτελεί µια Οµοσπονδιακή ηµοκρατία και συγκεκριµένα διακρίνεται σε 16 οµόσπονδα κρατίδια, τα λεγόµενα Länder. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάθε Οµόσπονδο Κρατίδιο έχει το δικό του Σύνταγµα, του οποίου η γενικές αρχές συνάδουν µε αυτές του Οµοσπονδιακού Συντάγµατος. Η οµοσπονδιακή µορφή της Γερµανίας δικαιολογεί και την ύπαρξη δύο Κοινοβουλευτικών Σωµάτων της Άνω (Bundestag) και της Κάτω Βουλής (Bundesrat) 2. Η Γερµανία θεωρείται ως η πρώτη χώρα, η οποία ήδη από το 1883 θέσπισε την υποχρεωτική Ασφάλιση Υγείας σύµφωνα µε το µοντέλο Bismarck και αποτελεί επίσης σηµαντική πρωτοτυπία το γεγονός ότι κατάφερε να εντάξει σε αυτή διάφορες κοινωνικές οµάδες (ανέργους, ανάπηρους, µαθητές κ.α.). Στις επόµενες έτσι δεκαετίες, από την αρχική θέσπιση του συγκεκριµένου Ασφαλιστικού Συστήµατος, ξεκίνησε µια συνεχής κάλυψη διαφόρων «κινδύνων» ή καλύτερα αναγκών, που δηµιουργούνται από εργατικά ατυχήµατα και την ανικανότητα προς εργασία (1884), τη γήρανση και την αναπηρία (1889), την ανεργία (1927) και την ανάγκη Μακρόχρονης Νοσηλευτικής Φροντίδας (1994) (European Observatory on Health Care Systems, Germany, 2000). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η θεµελιώδης µορφή του πολιτικού και ιοικητικού Συστήµατος της Γερµανίας και ειδικότερα του Συστήµατος Υγείας χαρακτηρίζεται από «ιαµοιρασµό» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µεταξύ των Οµόσπονδων Κρατιδίων και της Κεντρικής Κυβέρνησης και µε αρµοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί σε µη Κυβερνητικά Κορπορατίστικα Σώµατα (Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Ενώσεις Επαγγελµατιών Υγείας, Τοπικές Οργανώσεις για την παροχή υγειονοµικών και προνοιακών παροχών, Νοσοκοµειακές Ενώσεις κ.α.). Ταυτόχρονα 2 Η Άνω Βουλή αποτελείται από 672 αιρετά µέλη και έχει ως βασικές αρµοδιότητες την ψήφιση νόµων, την εκλογή του Καγκελάριου και τον έλεγχο της Κυβέρνησης. Η Κάτω Βουλή αντιπροσωπεύει τα 16 οµόσπονδα κρατίδια και δεν αποτελείται από άµεσα αιρετούς αντιπροσώπους. Βασική αρµοδιότητα της Κάτω Βουλής είναι να εγκρίνει του νόµους που έχουν ψηφισθεί από την Άνω Βουλή 2. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι παράλληλα µε αυτές τις Βουλές υπάρχει και η 19

20 αποτελεί ιδιαίτερη πρωτοτυπία, µε στοιχεία διδακτικά τόσο για τη χώρα µας όσο και τη διεθνή επιστηµονική σκέψη, το γεγονός ότι η όλη λογική του κορπορατιστικού αυτού µοντέλου κοινωνικής διοίκησης έχει οδηγήσει σε µια υπερσκέλιση του βασικού ερωτήµατος αναφορικά µε τη βιωσιµότητα των Συστηµάτων Υγείας, αγορά εναντίον κράτος και ιδιωτικοποίηση εναντίον κρατικοποίηση αναδεικνύοντας την ιδέα της Κοινωνικής Οικονοµίας της Αγοράς (Soziale Wirtschaft) (Μπουρσανίδης, 1995) ως µια πρωτοπόρα σκέψη και πολιτικοδιοικητική πρακτική για την κάλυψη υγειονοµικών και εν γένει κοινωνικών αναγκών. Αποτέλεσµα της µακρόχρονης αυτής πρακτικής το υ Κορπορατισµού είναι ότι η κάλυψη των αναγκών Υγείας και Πρόνοιας στη Γερµανία φαίνεται να αποτελεί θέµα διαπραγµάτευσης και κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων κοινωνικών οµάδων και των οργανώσεών τους. Πρωταγωνιστές έτσι στη διαµόρφωση των δράσεων και των τρόπων κάλυψης των υγειονοµικών και προνοιακών αναγκών του πληθυσµού είναι (European Observatory on Health Care Systems, Germany, 2000): Οι νόµιµες Οργανώσεις των Ιατρών και των Οδοντιάτρων από την πλευρά της προσφοράς και τα Ταµεία Ασθένειας και οι διάφορες Οργανώσεις από την πλευρά της ζήτησης 3. Τα Νοσοκοµεία, τα οποία δε φαίνεται να αντιπροσωπεύονται από κάποιον εκ του νόµου κορπορατίστικο θεσµό, αλλά από Οργανώσεις που βασίζονται στο Ιδιωτικό ίκαιο, παρόλα αυτά είναι χαρακτηριστικό το γεγονός της ολοένα και αυξανόµενης επιφόρτισης αυτών µε νοµικές υποχρεώσεις. Σηµειώνεται τέλος ότι οι Νοσοκοµειακές Οργανώσεις υπάρχουν τόσο σε τοπικό (βλ. Σύνδεσµος Νοσοκοµείων Αµβούργο υ ) όσο και σε εθνικό επίπεδο µε την Οµοσπονδία αυτών. Τα αυτόνοµα Ταµεία Ασθένειας, τα οποία επίσης οργανώνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Άξιο αναφοράς για την έκταση του Κορπορατισµού στη Γερµανία και του προωθηµένου Κοινωνικού ιαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων αποτελεί το πλήθος των Ταµείων Ασθένειας που στα µέσα του 1999 έφθαναν τα 453. Οι Κορπορατίστικοι θεσµοί, οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε τα Ταµεία Ασθένειας, αλλά αντανακλούν άλλα είδη θεσµοθετηµένης Ασφάλισης Υγείας, όπως: α) λεγόµενη Τοπική Βουλή ή Συµβούλιο του εκάστοτε Οµόσπονδου Κρατιδίου µε τον ανάλογο θα λέγαµε Πρωθυπουργό του (Landtag). 20

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/29.06.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο προϋπολογισµός προγραµµάτων αποτελεί ένα σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail:

Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.1448/ 92672 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου Federation of Greek Industries Greek General Confederation of Labour CONFERENCE LIFELONG DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF THE WORKFORCE; ROLES AND RESPONSIBILITIES Athens 23-24 May 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 59625 / 853 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart)

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Βασίζεται στη µέθοδο του διαγράµµατος συστηµατοποίησης και αναλύσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συµβάντων. Τα βασικά συστατικά είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου Εισαγωγή Το δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του (Διακήρυξη Λουξεμβούργου 1997) Η Προαγωγή της Υγείας στο χώρο Εργασίας (ΠΥΕ) είναι μια συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκηση & Ευρωπαϊκή Ένωση Το Σήμερα και το Αύριο

Αυτοδιοίκηση & Ευρωπαϊκή Ένωση Το Σήμερα και το Αύριο Spur : Νέες μορφές κοινωνικής και διαπολιτισμικής ενασχόλησης και εθελοντισμού για την ενίσχυση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη Αυτοδιοίκηση & Ευρωπαϊκή Ένωση Το Σήμερα και το Αύριο 1η Τριήμερη συνάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία κ. Νίκου Αναλυτή, Αντιπροέδρου ΣΕΒ στο Συνέδριο της Ένωσης ιοικητικών ικαστών (26-27/6/2003)

Οµιλία κ. Νίκου Αναλυτή, Αντιπροέδρου ΣΕΒ στο Συνέδριο της Ένωσης ιοικητικών ικαστών (26-27/6/2003) Οµιλία κ. Νίκου Αναλυτή, Αντιπροέδρου ΣΕΒ στο Συνέδριο της Ένωσης ιοικητικών ικαστών (26-27/6/2003) µε θέµα: «Απασχόληση, Κοινωνική Ασφάλιση, Μετανάστευση και η ικαστική τους Προστασία» Η Ευρώπη αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007 Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007 Ορισµοί: Ποιότητα στην υγεία: ικανοποίηση των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία στον Ιδιωτικό Τοµέα Πρόσκληση 100 Έργα µε ιδιωτική συµµετοχή

Ηλεκτρονική Υγεία στον Ιδιωτικό Τοµέα Πρόσκληση 100 Έργα µε ιδιωτική συµµετοχή Ηλεκτρονική Υγεία στον Ιδιωτικό Τοµέα Έργα µε ιδιωτική συµµετοχή Τα επόµενα βήµατα 1 Στόχοι πρόσκλησης 100 του Μέτρου 2.6 ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 8 Μαρτίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 22777/291 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ρ. Πάνος Λιβέρης, Υπεύθυνος Συµβούλου ιευθ.υποστήριξης Προγραµµάτων ηµοσίου Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-06 Εργαλεία εφαρµογής Ευρεία ανάλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα