LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME :"

Transcript

1 PLUTARQUE LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME : XVI. [13] Ὁ δ ὲ Μάρκελλο ἀποδειχθεὶ ὕπατο τ ὸ τρίτο <2> εἰ Σικελία ἔπλευσε. Α ἱ γὰ ρ Ἀίβου περ ὶ τὸ πόλεμο εὐπραξίαι Καρχηδοίου ἐπῆρα αὖθι ἀτιλαμβάεσθαι τῆ ή σου, μάλιστα τεταραγμέω τῶ περ ὶ τὰ Συρακούσα μετ ὰ τὴ Ἱερωύμου το ῦ τυράου τελευτή. <3> Δι ὸ κα ὶ Ῥωμαίω ἦ ἐκε ῖ προαπεσταλμέη δύαμι κα ὶ στρατηγὸ Ἄππιο. Ταύτη παραλαμβά οτι τ ῷ Μαρκέλλ ῳ προσπίπτουσι Ῥωμαῖοι πολλο ί, συμφορ ᾷ κεχρημέοι <4> τοιαύτ ῃ. Τῶ περ ὶ Κά α παραταξαμέω πρὸ Ἀίβα ο ἱ μὲ ἔφυγο, ο ἱ δ ὲ ζῶτε ἥλωσα, τοσοῦτο πλῆθο, ὡ δοκεῖ Ῥωμαίοι ὑπολελεῖφθαι μηδ ὲ τοὺ <5> τ ὰ τείχη διαφυλάξοτα. Το ῖ δ' ἄρα τοσοῦτο <το ῦ > φροήματο κα ὶ μεγαλοψυχία περιῆ, ὥστε τοὺ μὲ αἰχμαλώτου ἐπ ὶ μικροῖ λύτροι ἀποδιδό το Ἀίβου μ ὴ λαβεῖ, ἀλλ' ἀποψηφίσασθαι, κα ὶ περιϊδεῖ τοὺ μὲ <6> ἀαιρεθέτα, τοὺ δὲ πραθέτα ἔξω τῆ Ἰταλία, τῶ δ ὲ φυγ ῇ περιγεομέω τ ὸ πλῆθο εἰ Σικελία ἀποστεῖ λαι, διακελευσαμέου Ἰταλία μ ὴ ἐπιβαίει, ἕω πολεμοῦσι <7> πρὸ Ἀίβα. Οὗτοι δ ὴ τ ῷ Μαρκέλλῳ παραγεομέ ῳ προσπεσότε ἀθρόοι κα ὶ χαμα ὶ καταβαλότε αὑτού, ᾔτου τάξι ἐπιτί μου στρατεία, μετ ὰ πολλῆ βοῆ κα ὶ δακρύω ἐπαγγελλόμεοι δείξει δι' ἔργω ἀτυχ ίᾳ τι ὶ μᾶλλο ἢ δι' ἀαδρία αὐτῶ τὴ τροπὴ ἐκείη γεομέη. <8> Οἰκτίρα οὖ αὐτοὺ ὁ Μάρκελλο ἔ γραψε πρὸ τὴ σύγκλητο, αἰτούμεο ἐκ τούτω ἀε ὶ τῆ στρατιᾶ <9> τ ὸ ἐπιλεῖπο ἀαπληροῦ. Λό γω δ ὲ πολλῶ γεομέω, ἐποιήσατο γώμη ἡ βουλ ή, μηδὲ εἰ δημόσια πράγματα δεῖσθαι Ῥωμαί ου ἀθρώπω ἀάδρω ε ἰ δ ὲ βούλεται χρῆσθαι Μάρκελλο αὐτοῖ, < ἴ> ὡ μηδε ὶ τῶ ἐπ' ἀδρείᾳ ομιζομέω στεφάω κα ὶ γερῶ τυχεῖ <10> ὑπάρχο<το>. Το ῦτο τ ὸ δόγμα Μάρκελλο ἠί ασε, κα ὶ μετ ὰ τὸ ἐ Σικελ ίᾳ πόλεμο ἐπαελθώ, ἐμέμψατο τὴ βουλή, ὡ ἀτ ὶ πολλῶ κα ὶ μεγάλω οὐ παρασχοῦσα αὐτ ῷ τοσούτω δυστυχία ἐπαορθώσασθαι πολιτῶ. [14] XVII. A son arrivée en Sicile, son premier soin avait été de se venger de la perfidie d'hippocrate, général des Syracusains, qui, pour faire sa cour aux Carthaginois, et s'élever par leur moyen à la tyrannie de la Sicile, avait massacré près de Léontium un grand nombre de Romains. Marcellus prit cette ville d'assaut, et ne fit aucun mal aux habitants; mais tous les déserteurs qu'il y trouva furent battus de verges et mis à mort. Hippocrate fit porter cette nouvelle à Syracuse, en y ajoutant que Marcellus avait passé tous les habitants au fil de l'épée, sans distinction d'âge; et profitant du trouble où étaient les Syracusains, il s'empara de la ville. Marcellus n'en fut pas plutôt informé, que, se mettant en marche avec toute son armée, il alla camper auprès de Syracuse, où il envoya des ambassadeurs pour instruire les habitants de ce qui s'était passé à Léontium. Mais tout ce que ces députés purent dire ayant été inutile, et les Syracusains, dominés par le parti d'hippocrate, s'étant obstinés à ne pas les croire, Marcellus commença d'assiéger la ville par mer et par terre : Appius commandait l'armée de terre, et Marcellus, avec soixante galères à cinq rangs de rames, remplies de toutes sortes d'armes et de traits, outre une machine qu'il avait fait dresser sur huit galères liées ensemble, s'approcha des murailles, plein de confiance dans la force de ses batteries, dans la multitude de ses préparatifs, et plus encore dans sa propre réputation. XVIII. Ἧ ἄρα λόγο οὐδεὶ ἦ Ἀρχιμήδει κα ὶ τοῖ Ἀρχιμήδου <8> μηχαήμασι. Ὧ ὡ μὲ ἔ ργο ἄξιο σπουδῆ οὐδὲ ὁ ἀὴρ προὔθετο, γεωμετρία δ ὲ παιζούση ἐγεγόει πάρεργα τ ὰ πλεῖ στα, πρότερο φιλοτιμηθέτο Ἱέρωο το ῦ βασιλέω κα ὶ πείσατο Ἀρχιμήδη τρέψαι τι τῆ τέχη ἀπὸ τῶ οητῶ ἐπ ὶ τ ὰ σωματικ ά, κα ὶ τὸ λόγο ἁμῶ γ έ πω δι' αἰσθήσεω μείξατα ταῖ χρεί αι ἐμφαέστερο καταστῆσαι <9> τοῖ πολλοῖ. Τὴ γὰρ ἀγαπωμέη ταύτη κα ὶ περιβόητο ὀργαικὴ ἤρξατο μὲ κιεῖ ο ἱ περ ὶ Εὔδοξο κα ὶ Ἀρχύτα, ποικίλλοτε τ ῷ γλαφυρ ῷ γεωμετρία, κα ὶ λογικῆ κα ὶ γραμμικῆ ἀποδείξεω οὐκ εὐποροῦτα προβλήματα δι' αἰσθητῶ κα ὶ ὀργαικῶ παραδειγμά τω <10> ὑπερείδοτε, ὡ τ ὸ περ ὶ δύο μέσα ἀ ὰ λόγο πρόβλημα κα ὶ στοιχεῖο ἐπ ὶ πολλ ὰ τῶ γραφομέω ἀαγκαῖο εἰ ὀργαικὰ ἐξῆγο ἀμφότεροι κατασκευά. Μεσογράφου τιὰ ἀπὸ καμπύλω γραμμ<ατ> ῶ κα ὶ <11> τμημάτω μεθαρμόζοτε ἐπε ὶ δ ὲ Πλάτω ἠγαάκτησε καὶ διετείατο πρὸ αὐτού, ὡ ἀπολλύτα κα ὶ διαφθείροτα τ ὸ γεωμετρία ἀγαθό, ἀπ ὸ τῶ ἀσωμάτω κα ὶ οητῶ ἀποδιδρασκούση ἐπ ὶ τ ὰ αἰσθητ ά, κα ὶ προσχρωμέη αὖθι α ὖ σώ μασι πολλῆ κα ὶ φορτικῆ βααυσουργία δεομέοι, οὕτω διεκρίθη γεωμετρία ἐκπεσοῦσα μηχαικ ή, καὶ περιορωμέη πολὺ χρόο ὑπ ὸ φιλοσοφία, μία τῶ στρατιωτίδω <12> τεχῶ ἐγεγόει.

2 XVIII. Mais Archimède ne tenait pas grand compte de toutes ces machines, qui, en effet, n'étaient rien auprès des siennes : non qu'il les donnât pour des inventions d'un grand prix; il ne les regardait lui-même que comme de simples jeux de géométrie, qu'il n'avait faits que dans des moments de loisir, et la plupart sur les instances du roi Hiéron, qui ne cessait de l'engager à tourner son art, des choses purement intellectuelles, vers les objets sensibles, et de rendre ses raisonnements en quelque sorte accessibles aux sens et palpables au commun des hommes, en les appliquant par l'expérience à des choses d'usage. Cette mécanique si recherchée, si vantée, eut pour premiers inventeurs Eudoxe et Archytas, qui voulurent par là embellir et égayer pour ainsi dire la géométrie, en appuyant, par des exemples sensibles et sur des preuves mécaniques, certains problèmes dont la démonstration ne pouvait être fondée sur le raisonnement et sur l'évidence. Tel est le problème des deux moyennes proportionnelles, qu'on ne peut trouver par des démonstrations géométriques, et qui sont néanmoins une base nécessaire pour la solution de plusieurs autres problèmes. Ces deux géomètres le résolurent par des procédés mécaniques, au moyen de certains instruments appelés mésolabes, tirés des lignes courbes et des sections coniques. Mais quand Platon leur eut reproché avec indignation qu'ils corrompaient la géométrie; qu'ils lui faisaient perdre toute sa dignité, en la forçant comme un esclave de descendre, des choses immatérielles et purement intelligibles, aux objets corporels et sensibles; d'employer une vile matière qui exige le travail des mains, et sert à des métiers serviles : dès lors la mécanique, dégradée, fut séparée de la géométrie; et, longtemps méprisée par la philosophie, elle devint un des arts militaires. XIX. Κα ὶ μέτοι κα ὶ Ἀρχιμήδη, Ἱέρωι τ ῷ βασιλε ῖ συγγεὴ ὢ κα ὶ φίλο, ἔγραψε ὡ τ ῇ δοθείσῃ δυάμει τ ὸ δοθὲ βάρο κιῆσαι δυατό ἐστι, κα ὶ εαιευσάμεο ὥ φασι ῥώμ ῃ τῆ ἀποδεί ξεω εἶπε ὡ ε ἰ γῆ εἶχε ἑτέρα, ἐκίησε ἂ ταύτη μεταβὰ εἰ <13> ἐκείη. Θαυμάσατο δ ὲ τοῦ Ἱέρωο, κα ὶ δεηθέτο εἰ ἔργο ἐξαγαγεῖ τ ὸ πρόβλημα κα ὶ δεῖξα ί τι τῶ μεγάλω κιούμεο ὑπὸ σμικρᾶ δυάμεω, ὁλκάδα τριάρμεο τῶ βασιλικῶ πό ῳ μεγάλ ῳ κα ὶ χειρ ὶ πολλ ῇ εωλκηθεῖ σα, ἐμβαλὼ ἀθρώπου τε πολλοὺ κα ὶ τὸ συήθη φόρτο, αὐτὸ ἄπωθε καθήμεο, ο ὐ μετὰ σπουδῆ ἀλλ' ἠρέμα τ ῇ χειρ ὶ σείω ἀρχή τια πολυσπάστου, προσηγάγετο, λείω κα ὶ ἀπταί στω ὥσπερ δι ὰ θαλάσση ἐπιθέουσα. <14> Ἐκπλαγεὶ οὖ ὁ βασιλεὺ κα ὶ συοήσα τῆ τέχη τὴ δύαμι, ἔπεισε τὸ Ἀρχιμήδη ὅπω αὐτ ῷ τ ὰ μὲ ἀμυομέ ῳ τ ὰ δ' ἐπιχειροῦτι μηχαή ματα κατασκευάσ ῃ <15> πρὸ πᾶσα ἰδέα πολιορκία. Οἷ αὐτὸ μὲ οὐκ ἐχρήσατο, το ῦ βίου τὸ πλεῖστο ἀπόλεμο κα ὶ παηγυρικὸ βιώσα, τότε δ' ὑπῆρχε τοῖ Συρακοσίοι εἰ δέο ἡ παρασκευ ή, κα ὶ μετ ὰ τῆ παρασκευῆ ὁ δημιουργό. XIX. Archimède avança un jour au roi Hiéron, dont il était le parent et l'ami, qu'avec une force donnée, on pouvait remuer un fardeau, de quelque poids qu'il fût. Plein de confiance en la force de sa démonstration, il se vanta que, s'il avait une autre terre, il remuerait à son gré celle-ci, en passant dans l'autre. Le roi, étonné de cette assertion, le pria de réduire en pratique son problème, et de lui faire voir une grande masse remuée par une petite force. Archimède ayant fait tirer à terre, avec un grand travail, et à force de bras, une des galères du roi, ordonna qu'on y mît la charge ordinaire, avec autant d'hommes qu'elle en pourrait contenir; ensuite, s'étant assis à quelque distance, sans employer d'effort, en tirant doucement de la main le bout d'une machine à plusieurs poulies, il ramène à lui la galère, qui glissait aussi légèrement et avec aussi peu d'obstacle que si elle avait fendu les flots. Le roi, émerveillé d'un tel pouvoir de l'art, engagea Archimède à lui faire toutes sortes de machines et de batteries de siége, soit pour l'attaque, soit pour la dé- 176 fense des places. Mais il n'en fit point d'usage, car il passa presque tout son règne sans faire la guerre, et vécut dans une profonde paix. Tous ces préparatifs servirent alors aux Syracusains, à qui ils furent d'un grand secours, et qui, outre les machines, eurent l'artiste qui les avait faites.

3 XX. [15] Ὡ οὖ προσέβαλο ο ἱ Ῥωμαῖοι διχόθε, ἔκπληξι ἦ τῶ Συρακοσίω κα ὶ σιγ ὴ δι ὰ δέο, μηδὲ ἂ <2> ἀθέξει πρὸ βία κα ὶ δύαμι οἰομέω τοσαύτη. Σχάσατο δ ὲ τὰ μηχαὰ τοῦ Ἀρχιμήδου, ἅμα τοῖ μὲ πεζοῖ ἀπήτα τοξεύματ ά τε πατοδαπ ὰ κα ὶ λίθω ὑπέρογκα μεγέθη, ῥοίζῳ κα ὶ τάχει καταφερομέω ἀπίστ ῳ κα ὶ μηδεὸ ὅλω τ ὸ βρῖθο στέγοτο ἀθρόου ἀατρεπό τω <3> τοὺ ὑποπίπτοτα κα ὶ τὰ τάξει συγχεότω ταῖ δ ὲ αυσὶ ἄφω τῶ τειχῶ ὑπεραιωρούμεαι κεραῖαι, τὰ μὲ ὑπ ὸ βρίθου στηρίζοτο ἄωθε ὠθοῦσαι κατέδυο εἰ βυθό, τὰ δ ὲ χερσ ὶ σιδηραῖ < ἢ> στόμασι εἰκασμέαι γεράω ἀασπῶσαι πρῴραθε ὀρθὰ ἐπ ὶ πρύ μα < ἀ> ἐβάπτιζο, ἢ δι' ἀτιτόω ἔδο ἐπιστρεφομέω κα ὶ περιαγομέω τοῖ ὑπ ὸ τ ὸ τεῖ χο ἐκπεφυκόσι κρημοῖ κα ὶ σκοπέλοι προσήρασσο, ἅμα φθόρ ῳ πολλ ῷ <4> τῶ ἐπιβατῶ συτριβομέα. Πολλάκι δ ὲ μετέωρο ἐξαρθεῖσα αῦ ἀπ ὸ τῆ θαλάσση δεῦρο κἀκεῖ σε περιδιουμέη κα ὶ κρεμαμέη θέαμα φρικῶδε ἦ, μέχρι ο ὗ τῶ ἀδρῶ ἀπορριφέτω καὶ διασφεδοηθέτω κε ὴ προσπέσοι τοῖ τείχεσι ἢ περιολίσθοι τῆ λαβῆ ἀείση. <5> Ἣ δ' ὁ Μάρκελλο ἀπ ὸ το ῦ ζεύγματο ἐπῆγε μηχαή, σαμβύκη μὲ ἐκαλεῖτο δι' ὁμοιότητ ά τια σχή ματο <6> πρὸ τ ὸ μουσικὸ ὄργαο. Ἔτι δ' ἄπωθε αὐτῆ προσφερομέη πρὸ τ ὸ τεῖχο, ἐξήλατο λί θο δεκατάλατο ὁλκή, εἶθ' ἕτερο ἐπ ὶ τούτ ῳ κα ὶ τρίτο, ὧ ο ἱ μὲ αὐτῆ ἐμπεσότε μεγάλ ῳ κτύπ ῳ καὶ κλύδωι <τῆ μηχαῆ> τή τε βάσι συηλόησα, κα ὶ τ ὸ γόμφωμα διέσεισα <7> κα ὶ διέσπασα τοῦ ζεύγματο, ὥστε τὸ Μάρκελλο ἀπορούμεο αὐτό τε ταῖ αυσὶ ἀποπλεῖ κατ ὰ τάχο, κα ὶ τοῖ πεζοῖ ἀαχώρησι παρεγγυῆσαι. [15] XX. Les Romains donc ayant donné l'assaut de deux côtés différents, les Syracusains, consternés, restaient dans le silence, craignant de ne pouvoir résister à de si grands efforts, et à une puissance si redoutable. Mais quand Archimède eut mis ces machines en jeu, elles firent pleuvoir sur l'infanterie romaine une grêle de traits de toute espèce et des pierres d'une grosseur énorme, qui volaient avec tant de roideur et de fracas, que rien n'en pouvait soutenir le choc, et que, renversant tous ceux qui en étaient atteints, elles jetaient le désordre dans tous les rangs. Du côté de la mer, il avait placé sur les murailles d'autres machines qui, abaissant tout à coup sur les galères de grosses antennes en forme de crocs, et cramponnant les vaisseaux, les enlevaient par la force du contrepoids, les laissaient retomber ensuite, et les abîmaient dans les flots; il en accrochait d'autres par la proue avec des mains de fer ou des becs de grue, et, après les avoir dressées sur leur poupe, il les enfonçait dans la mer, ou les amenait vers la terre par le moyen de cordages qui tiraient les uns en sens contraire des autres; là, après avoir pirouetté quelque temps, elles se brisaient contre les rochers qui s'avançaient de dessous les murailles, et la plupart de ceux qui les montaient périssaient misérablement. On voyait sans cesse des galères, enlevées et suspendues en l'air, tourner avec rapidité, et présenter un spectacle affreux : quand les hommes qui les montaient avaient été dispersés et jetés bien loin, comme des pierres lancées avec des frondes, elles se fracassaient contre les murailles; ou les machines venant à lâcher prise, elles retombaient dans la mer. La machine que Marcellus faisait avancer sur huit galères liées ensemble était appelée sambyce, à cause de sa ressemblance avec l'instrument de musique de ce nom. Elle était encore assez loin des murailles, lorsque Archimède lança contre elle un rocher du poids de dix talents (8) ; ensuite un second, puis, un troisième, qui, la frappant avec un sifflement et un fracas horribles, en détachèrent les appuis, et donnèrent aux vaisseaux de si violentes secousses, qu'ils se séparèrent les uns des autres. Marcellus, ne sachant plus que faire, se retira promptement avec ses galères, et envoya l'ordre aux troupes de terre de faire aussi leur retraite. XXI. <8> Βουλευομέοι δ' ἔδοξε αὐτοῖ ἔτι υκτὸ ἂ δύωται προσμεῖξαι τοῖ τείχεσι τοὺ γὰ ρ τόου, οἷ χρῆσθαι τὸ Ἀρχιμήδη, ῥύμη ἔχοτα ὑπερπετεῖ ποιήσεσθαι τὰ τῶ βελῶ ἀφέ σει, ἐγγύθε δ ὲ κα ὶ τελέω ἀπράκτου <9> εἶαι, διάστημα τῆ πληγῆ οὐκ ἐχούση. Ὁ δ' ἦ ὡ ἔ οικε ἐπ ὶ ταῦτα πάλαι παρεσκευασμέο ὀργάω τε συμμέτρου πρὸ πᾶ διάστημα κιήσει κα ὶ βέ λη βραχέα, κα ὶ διαδοχὰ ο ὐ μεγάλω, πολλῶ δ ὲ κα ὶ συεχῶ τρημάτω, οἷ σκορπίοι βραχύτοοι μέ, ἐγγύθε δ ὲ πλῆξαι <δυατο ὶ> παρεστήκεσα ἀόρατοι τοῖ πολεμίοι. XXI. Il tint donc conseil, et il fut résolu que le lendemain, avant le jour, on s'approcherait, s'il était possible, des murailles, parce que les machines d'archimède, ayant beaucoup de portée, lanceraient les traits par-dessus leurs têtes; et que celles qu'il pourrait employer de près seraient sans effet, le coup n'ayant point de force à si peu de distance. Mais Archimède avait, de longue main, préparé pour cela même des machines qui portaient à toutes les distances, et des traits plus courts qui se succédaient presque sans interruption. Il avait fait aux murailles des trous fort près les uns des autres, où il avait placé des scorpions d'une médiocre portée, que les ennemis ne pouvaient apercevoir, et qui faisaient de fréquentes blessures à ceux qui s'en approchaient.

4 [16] Ὡ οὖ προσέμειξα οἰόμεοι λαθάει, αὖθι α ὖ βέλεσι πολλοῖ ἐτυγχάοτε <κα ὶ> πληγαῖ, πετρῶ μὲ ἐκ κεφαλῆ ἐπ' αὐτοὺ φερομέω ὥσπερ πρὸ κάθετο, το ῦ <δ ὲ> τείχου τοξεύματα παταχό θε ἀαπέμποτο, <2> ἀεχώρου ὀπίσω. Κἀταῦθα πάλι αὐτῶ εἰ μῆκο ἐκτεταγμέω, βελῶ ἐκθεό τω κα ὶ καταλαμβαότω ἀπιότα, ἐγίετο πολὺ μὲ αὐτῶ φθόρο, πολὺ δ ὲ τῶ εῶ συγκρουσμό, οὐδὲ ἀτιδρᾶσαι τοὺ πολεμίου <3> δυαμέω. Τ ὰ γὰρ πλεῖστα τῶ ὀργάω ὑπ ὸ τ ὸ τεῖχο ἐσκευοποίητο τῷ Ἀρχιμήδει, κα ὶ θεομαχοῦσι ἐῴκεσα ο ἱ Ῥωμαῖοι, μυρίω αὐτοῖ κακῶ ἐξ ἀφαοῦ ἐπιχεομέω. [16] Arrivés au pied des murailles, où ils se croyaient bien à couvert, ils furent encore assaillis d'une grêle de traits, ou accablés de pierres, qui tombaient à plomb sur leurs têtes; il n'y avait pas un endroit de la muraille d'où l'on ne tirât sur eux. Ils prirent donc le parti de reculer; mais ils s'étaient à peine éloignés, qu'archimède fit pleuvoir sur eux, dans leur retraite, une si grande quantité de traits, qu'il leur tua beaucoup de monde et fracassa un grand nombre de leurs vaisseaux, sans qu'ils pussent eux-mêmes faire aucun mal aux ennemis, car Archimède avait dressé la plupart de ses machines à couvert derrière les murailles, et les Romains, accablés de toutes parts, sans voir d'où les coups partaient, semblaient combattre contre les dieux. [17] Ο ὐ μὴ ἀλλ' ὁ Μάρκελλο ἀπέφυγ έ τε, κα ὶ τοὺ σὺ ἑαυτ ῷ σκώπτω τεχίτα κα ὶ μηχαοποιοὺ ἔ λεγε <2> "ο ὐ παυσόμεθα πρὸ τὸ γεωμετρικὸ τοῦτο Βριάρεω πολεμοῦτε, ὃ ταῖ μὲ αυσὶ ἡμῶ κυαθί ζει πρὸ τὴ θάλασσα, <τὰ δ ὲ σαμβύκα> ῥαπίζω μετ' αἰσχύη ἐκβέβληκε, τοὺ δ ὲ μυθικοὺ ἑκατό γχειρα ὑπεραίρει, <3> τοσαῦτα βάλλω ἅμα βέλη καθ' ἡμῶ;" τ ῷ γὰρ ὄτι πάτε ο ἱ λοιπο ὶ Συρακόσιοι σῶμα τῆ Ἀρχιμήδου παρασκευῆ ἦσα, ἡ δ ὲ κιοῦσα πάτα κα ὶ στρέφουσα ψυχ ὴ μία, τῶ μὲ ἄλλω ὅπλω ἀτρέ μα κειμέω, μόοι δ ὲ τοῖ ἐκείου τότε τῆ πόλεω χρωμέη κα ὶ πρὸ <4> ἄμυα κα ὶ πρὸ ἀσφάλεια. Τέ λο δ ὲ τοὺ Ῥωμαίου < ὁρῶ> οὕτω περιφόβου γεγοότα ὁ Μάρκελλο, ὥστ' ε ἰ καλῴδιο ἢ ξύλο ὑπὲρ τοῦ τείχου μικρὸ ὀφθείη προτειόμεο, τοῦτ' ἐκεῖο, μηχαή τια κιεῖ ἐπ' αὐτοὺ Ἀρχιμήδη βοῶ τα ἀποτρέπεσθαι κα ὶ φεύγει, ἀπέσχετο μάχη ἁπάση κα ὶ προσβολῆ, τ ὸ λοιπὸ ἐπ ὶ τ ῷ χρό ῳ τὴ πολιορκί α θέμεο. [17] Cependant Marcellus, échappé de ce danger, se mit à railler les ingénieurs et les ouvriers qu'il avait dans son camp, de ce qu'archimède en se jouant plongeait ses vaisseaux dans la mer, comme des coupes à puiser de l'eau, et outrageait honteusement sa sambyce. Il est vrai que les Syracusains n'étaient que comme le corps de ces machines d'archimède, et que seul il était l'âme qui faisait tout mouvoir et agir. Tous les autres moyens de défense étaient suspendus; la ville ne se servait que de ceux d'archimède, soit pour l'attaque, soit pour la défense. Enfin, Marcellus voyant les Romains si effrayés, qu'à la vue seule d'une corde ou d'un pieu de bois qui paraissait sur la muraille, ils tournaient le dos et prenaient la fuite, en criant que c'était quelque nouvelle machine qu'archimède allait lancer contre eux, cessa toutes les attaques, et changea le siége en blocus. XXII. <5> Τηλικοῦτο μέτοι φρόημα κα ὶ βάθο ψυχῆ κα ὶ τοσοῦτο ἐκέκτητο θεωρημά τω πλοῦτο Ἀρχιμήδη, ὥστ' ἐφ' οἷ ὄομα κα ὶ δόξα οὐκ ἀθρωπίη, ἀλλ ὰ δαιμοίου τιὸ ἔ σχε συέσεω, μηθὲ ἐθελῆσαι σύγγραμμα περ ὶ <6> τούτω ἀπολιπεῖ, ἀλλ ὰ τὴ περ ὶ τ ὰ μηχαικὰ πραγματεία κα ὶ πᾶσα ὅλω τέχη χρεία ἐφαπτομέη ἀγε ῆ κα ὶ βάαυσο ἡγησάμεο, <εἰ > ἐκεῖα καταθέσθαι μόα τὴ αὑτο ῦ φιλοτιμία, οἷ τ ὸ καλὸ κα ὶ περιττὸ ἀμιγὲ <7> το ῦ ἀαγκαί ου πρόσεστι, ἀσύγκριτα μὲ ὄτα τοῖ ἄλλοι, ἔρι δ ὲ παρέχοτα πρὸ τὴ ὕλη τ ῇ ἀποδείξει, τῆ μὲ τ ὸ μέγεθο κα ὶ τ ὸ κάλλο, τῆ δ ὲ τὴ ἀκρίβεια κα ὶ <8> τὴ δύαμι ὑπερφυ ῆ παρεχομέη ο ὐ γὰ ρ ἔστι ἐ γεωμετρ ίᾳ χαλεπωτέρα κα ὶ βαρυτέρα ὑποθέσει ἐ ἁπλουστέροι λαβεῖ καὶ καθαρωτέροι στοιχείοι γραφομέα. <9> Κα ὶ τοῦθ' ο ἱ μὲ εὐφυΐ ᾳ το ῦ ἀδρὸ προσάπτουσι, ο ἱ δ' ὑπερβολ ῇ τιι πόου ομίζουσι ἀπόω <10> πεποιημέ ῳ κα ὶ ῥᾳδίω ἕκαστο ἐοικὸ γεγοέ αι. Ζητῶ μὲ γὰρ οὐκ ἄ τι εὕροι δι' αὑτο ῦ τὴ ἀπόδειξι, ἅμα δ ὲ τ ῇ μαθήσει παρίσταται δόξα το ῦ κἂ αὐτὸ εὑρεῖ οὕτω λεία ὁδὸ ἄγει κα ὶ ταχεῖα ἐπ ὶ τ ὸ δεικύμεο. <11> Οὔκου οὐδ' ἀπιστῆσαι τοῖ περ ὶ αὐτο ῦ λεγομέοι ἐστί, ὡ ὑπ' οἰκεία δ ή τιο κα ὶ συοίκου θελγόμεο ἀε ὶ σειρῆο, ἐλέ ληστο κα ὶ σίτου, κα ὶ θεραπεία σώματο ἐξέλειπε, β ίᾳ δ ὲ πολλάκι ἑλκόμεο ἐπ' ἄλειμμα κα ὶ λουτρό, ἐ ταῖ ἐσχάραι ἔγραφε σχήματα τῶ γεωμετρικῶ, κα ὶ το ῦ σώματο ἀληλιμμέου διῆγε τ ῷ δακτύλῳ γραμμά, ὑφ' ἡδοῆ μεγάλη κάτοχο ὢ κα ὶ μουσόληπτο <12> ἀληθῶ. Πολλῶ δ ὲ κα ὶ καλῶ εὑρετὴ γεγοώ, λέγεται τῶ φίλω δεηθῆαι κα ὶ τῶ συγγεῶ, ὅπω αὐτο ῦ μετ ὰ τὴ τελευτὴ ἐπιστήσωσι τ ῷ τάφ ῳ τὸ περιλαμβάοτα τὴ σφαῖρα ἐτὸ κύλιδρο, ἐπιγράψατε τὸ λόγο τῆ ὑπεροχῆ το ῦ περιέχοτο στερεο ῦ πρὸ τ ὸ περιεχόμεο.

5 XXII. Au reste, Archimède avait une âme si élevée, un esprit si profond et une si grande richesse de théories géométriques, qu'il ne voulut jamais rien laisser par écrit sur la construction de ces machines qui lui avaient acquis tant de gloire, et lui avaient fait attribuer, non une science humaine, mais une intelligence divine; regardant la mécanique, et en général tout art qu'on exerce pour le besoin, comme des arts vils et obscurs, il ne se livra qu'aux sciences dont la beauté et la perfection ne sont liées à aucune nécessité, et avec lesquelles toutes les autres ne sauraient entrer en comparaison : dans les premières, la démonstration dispute de prix avec le sujet : l'un donne la grandeur et la beauté, l'autre opère la conviction et donne une force merveilleuse. Dans toute la géométrie, on ne trouverait pas des questions plus difficiles et plus profondes exposées en des termes plus simples, et par des principes plus clairs que celles qu'archimède a traitées. Les uns attribuent cette clarté à sa facilité naturelle; d'autres, à l'excès du travail, qui donne un air si facile à ce qui a le plus coûté. On pourrait bien ne pas découvrir de soi-même la démonstration de certains problèmes; mais, après l'avoir lue dans ses écrits, on se persuade qu'on l'aurait trouvée sans peine : tant le chemin par lequel il mène à la démonstration est facile et court! Il ne faut donc pas refuser de croire ce qu'on dit de lui : que, sans cesse attiré par la géométrie comme par une sirène domestique, il oubliait de boire et de manger, et négligeait tous les soins de son corps; traîné souvent par force aux bains et aux étuves, il traçait sur les cendres du foyer des figures géométriques, et sur son corps frotté d'huile il tirait des lignes avec le doigt : tant cette étude le ravissait! tant il était réellement possédé de la passion des Muses! Mais, quoiqu'il eût fait plusieurs inventions très belles, il pria, diton ses parents et ses amis de ne mettre, après sa mort, sur son tombeau, qu'une sphère inscrite dans un cylindre, et de marquer, dans l'inscription, de quelle quantité, dans ces deux solides, le contenant surpasse le contenu. [18] Ἀρχιμήδη μὲ οὖ τοιοῦτο γεόμεο, ἀήττητο ἑαυτό τε κα ὶ τὴ πόλι ὅσο ἐφ' ἑαυτ ῷ διεφύλαξε. [18] Ce fut par ces connaissances profondes en mécanique qu'archimède se conserva invincible, lui et sa ville, autant qu'il dépendit de lui. XXV. <8> Μάλιστα δ ὲ τ ὸ Ἀρχιμήδου πάθο ἠίασε Μάρκελλο. Ἔτυχε μὲ γὰρ αὐτό τι καθ' ἑαυτὸ ἀασκοπῶ ἐπ ὶ διαγράμματο, κα ὶ τ ῇ θεωρ ίᾳ δεδωκὼ ἅμα τή τε διάοια κα ὶ τὴ πρό σοψι, ο ὐ προῄσθετο τὴ καταδρομὴ τῶ <9> Ῥωμαίω οὐδ ὲ τὴ ἅλωσι τῆ πόλεω ἄφω δ' ἐπιστά το αὐτ ῷ στρατιώτου κα ὶ κελεύοτο ἀκολουθεῖ πρὸ Μάρκελλο, οὐκ ἐβούλετο πρὶ ἢ τελέσαι τὸ πρόβλημα κα ὶ καταστῆσαι πρὸ τὴ ἀπόδειξι ὁ δ' ὀργισθεὶ κα ὶ σπασάμεο <10> τ ὸ ξίφο ἀεῖ λε αὐτό. Ἕτεροι μὲ οὖ λέγουσι ἐπιστῆαι μὲ εὐθὺ ὡ ἀποκτεοῦτα ξιφήρη τὸ Ῥωμαῖο, ἐκεῖ ο δ' ἰδότα δεῖσθαι κα ὶ ἀτιβολεῖ ἀαμεῖαι βραχὺ χρόο, ὡ μ ὴ καταλίπ ῃ τ ὸ ζητούμεο ἀτελὲ καὶ <11> ἀθεώρητο, τὸ δ' ο ὐ φροτίσατα διαχρήσασθαι. Κα ὶ τρίτο <δ'> ἐστ ὶ λόγο, ὡ κομίζοτι πρὸ Μάρκελλο αὐτ ῷ τῶ μαθηματικῶ ὀργάω σκιόθηρα κα ὶ σφαίρα κα ὶ γωία, αἷ ἐαρμόττει τ ὸ τοῦ ἡλίου μέγεθο πρὸ τὴ ὄψι, στρατιῶται περιτυχότε, κα ὶ χρυσίο ἐ τ ῷ τεύχει <12> δό ξατε φέρει, ἀπέκτεια. Ὅτι μέτοι Μάρκελλο ἤλγησε, κα ὶ τὸ αὐτόχειρα το ῦ ἀδρὸ ἀπεστρά φη καθάπερ ἐαγ ῆ, τοὺ δ' οἰκείου ἀευρὼ ἐτίμησε, ὡμολόγηται. XXV. Mais rien n'affligea tant Marcellus que la mort d'archimède. Ce philosophe était alors chez lui, appliqué à quelque figure de géométrie; et comme il donnait à cette méditation tout son esprit et tous ses sens, il n'avait pas entendu le bruit des Romains qui couraient de toutes parts dans la ville, et il ignorait qu'elle fût en leur pouvoir. Tout à coup il se présente à lui un soldat qui lui ordonne de le suivre pour aller trouver Marcellus. Il refuse d'y aller jusqu'à ce qu'il ait achevé la démonstration de son problème. Le Romain, irrité, tire son épée et le tue. D'autres disent qu'un soldat étant allé d'abord à lui, l'épée à la main, pour le tuer, Archimède le pria instamment d'attendre un moment, afin qu'il ne laissât pas son problème imparfait; et que le soldat, qui se souciait fort peu de sa démonstration, le perça de son épée. Un troisième récit, c'est qu'archimède étant allé lui-même porter à Marcellus, dans une caisse, des instruments de mathématiques, tels que des cadrans au soleil, des sphères, et des angles avec lesquels on mesure la grandeur du soleil, des soldats qui le rencontrèrent, croyant que c'était de l'or qu'il portait dans cette caisse, le tuèrent pour s'en emparer. Mais ce qui est avoué de tous les historiens, c'est que Marcellus fut très affligé de sa mort, qu'il eut horreur du meurtrier comme d'un sacrilège, et qu'ayant fait chercher les parents d'archimède, il les traita de la manière la plus honorable.

6 M. VITRUVE POLLION, DE L'ARCHITECTURE, LIVRE NEUVIÈME 9. Archimedis vero quum multa miranda inventa et varia fuerint, ex omnibus etiam infinita solertia id quod exponam videtur esse expressum nimium. Hiero enim Syracusis auctus regia potestate, rebus bene gestis quum auream coronam votivam diis immortalibus in quodam fano constituisset ponendam, manupretio locavit faciendam, et aurum ad sacoma appendit redemptori. Is ad tempus opus manu factum subtiliter regi approbavit et ad sacoma pondus coronae visus est praestitisse. 9. Archimède a fait une foule de découvertes aussi admirables que variées. Parmi elles, il en est une surtout dont je vais parler, qui porte le cachet d'une grande intelligence. Hiéron régnait à Syracuse. Après une heureuse expédition, il voua une couronne d'or aux dieux immortels, et voulut qu'elle fût placée dans un certain temple. Il convint du prix de la main d'oeuvre avec un artiste, auquel il donna au poids la quantité d'or nécessaire. Au jour fixé, la couronne fut livrée au roi, qui en approuva le travail. On lui trouva le poids de l'or qui avait été donné. 10. Posteaquam indicium est factum (10), dempto auro, tantundem argenti in id coronarium opus admixtum esse; indignatus Hiero se contemptum esse, neque inveniens qua ratione id furtum deprehenderet, rogavit Archimedem, uti se sumeret sibi de eo cogitationem. Tunc is, quum haberet eius rei curam, casu venit in balineum, ibique quum in solium descenderet, animadvertit, quantum corporis sui in eo insideret, tantum aquae extra solium effluere. Itaque quum eius rei rationem explicationis ostendisset, non est moratus, sed exsilivit gaudio motus de solio, et nudus vadens domum versus, significabat clara voce invenisse quod quaereret. Nam currens identidem Graece clamabat : Εὕ ρηκα, Εὕρηκα. 10. Plus tard, on eut quelque indice que l'ouvrier avait soustrait une partie de l'or, et l'avait remplacée par le même poids en argent mêlé dans la couronne. Hiéron, indigne d'avoir été trompé, et ne pouvant trouver le moyen de convaincre l'ouvrier du vol qu'il avait fait, pria Archimède de penser à cette affaire. Un jour que, tout occupé de cette pensée, Archimède était entré dans une salle de bains, il s'aperçut par hasard qu'à mesure que son corps s'enfonçait dans la baignoire, l'eau passait pardessus les bords. Cette découverte lui donna l'explication de son problème. Il s'élance immédiatement hors du bain, et, dans sa joie, se précipite vers sa maison, sans songer à s'habiller. Dans sa course rapide, il criait de toutes ses forces qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, disant en grec : Εὕρηκα, Εὕ ρηκα. 11. Tum vero ex eo inventionis ingressu duas dicitur fecisse massas aequo pondere, quo etiam fuerat corona, unam ex auro, alteram ex argento. Quum ita fecisset, vas amplum ad summa labra implevit aqua, in quo demisit argenteam massam : cuius quanta magnitudo in vase depressa est, tantum aquae effluxit. Ita exempta massa, quanto minus factum fuerat, refudit sextario mensus, ut eodem modo, quo prius fuerat, ad labra aequaretur. Ita ex eo invenit, quantum pondus argenti ad certam aquae mensuram responderet. 11. Aussitôt après cette première découverte, il fit faire, dit-on, deux masses de même poids que la couronne, l'une d'or, l'autre d'argent; ensuite il remplit d'eau jus-qu'aux bords un grand vase, et y plongea la masse d'argent qui, à mesure qu'elle enfonçait, faisait sortir un volume d'eau égal à sa grosseur. Ayant ensuite ôté cette masse, il mesura l'eau qui manquait, et en remit un setier dans le vase pour qu'il fût rempli jusqu'aux bords, comme auparavant. Cette expérience lui fit connaître quel poids d'argent répondait à une certaine mesure d'eau. 12. Quum id expertus esset, tum auream massam similiter pleno vase demisit, et ea exempta, eadem ratione mensura addita, invenit ex aqua non tantum defkuxisse, sed tantum minus, quanto minus magno corpore eodem pondere auri massa esset quam argenti. Postea vero repleto vase in eadem aqua ipsa corona demissa, invenit plus aquae defluxisse in coronam, quam in auream eodem pondere massam : et ita ex eo, quod plus defuxerat aquae in corona quam in massa, ratiocinatus, deprehendit argenti in auro mixtionem, et manifestum furtum redemptoris. 12. Il plongea aussi de même la masse d'or dans le vase plein d'eau; et après l'en avoir retirée et avoir également mesuré l'eau qui en était sortie, il reconnut qu'il n'en manquait pas autant, et que le moins répondait à celui qu'avait le volume de la masse d'or comparé avec le volume de la masse d'argent qui était de même poids. Le vase fut rempli une troisième fois, et la couronne elle-même y ayant été plongée, il trouva qu'elle en avait fait sortir plus d'eau que la massé d'or, qui avait le même poids, n'en avait fait sortir; et, calculant d'après le volume d'eau que la couronne avait fait sortir de plus que la masse d'or, il découvrit la quantité d'argent qui avait été mêlée à l'or, et fit voir clairement ce que l'ouvrier avait dérobé.