LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME :"

Transcript

1 PLUTARQUE LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME : XVI. [13] Ὁ δ ὲ Μάρκελλο ἀποδειχθεὶ ὕπατο τ ὸ τρίτο <2> εἰ Σικελία ἔπλευσε. Α ἱ γὰ ρ Ἀίβου περ ὶ τὸ πόλεμο εὐπραξίαι Καρχηδοίου ἐπῆρα αὖθι ἀτιλαμβάεσθαι τῆ ή σου, μάλιστα τεταραγμέω τῶ περ ὶ τὰ Συρακούσα μετ ὰ τὴ Ἱερωύμου το ῦ τυράου τελευτή. <3> Δι ὸ κα ὶ Ῥωμαίω ἦ ἐκε ῖ προαπεσταλμέη δύαμι κα ὶ στρατηγὸ Ἄππιο. Ταύτη παραλαμβά οτι τ ῷ Μαρκέλλ ῳ προσπίπτουσι Ῥωμαῖοι πολλο ί, συμφορ ᾷ κεχρημέοι <4> τοιαύτ ῃ. Τῶ περ ὶ Κά α παραταξαμέω πρὸ Ἀίβα ο ἱ μὲ ἔφυγο, ο ἱ δ ὲ ζῶτε ἥλωσα, τοσοῦτο πλῆθο, ὡ δοκεῖ Ῥωμαίοι ὑπολελεῖφθαι μηδ ὲ τοὺ <5> τ ὰ τείχη διαφυλάξοτα. Το ῖ δ' ἄρα τοσοῦτο <το ῦ > φροήματο κα ὶ μεγαλοψυχία περιῆ, ὥστε τοὺ μὲ αἰχμαλώτου ἐπ ὶ μικροῖ λύτροι ἀποδιδό το Ἀίβου μ ὴ λαβεῖ, ἀλλ' ἀποψηφίσασθαι, κα ὶ περιϊδεῖ τοὺ μὲ <6> ἀαιρεθέτα, τοὺ δὲ πραθέτα ἔξω τῆ Ἰταλία, τῶ δ ὲ φυγ ῇ περιγεομέω τ ὸ πλῆθο εἰ Σικελία ἀποστεῖ λαι, διακελευσαμέου Ἰταλία μ ὴ ἐπιβαίει, ἕω πολεμοῦσι <7> πρὸ Ἀίβα. Οὗτοι δ ὴ τ ῷ Μαρκέλλῳ παραγεομέ ῳ προσπεσότε ἀθρόοι κα ὶ χαμα ὶ καταβαλότε αὑτού, ᾔτου τάξι ἐπιτί μου στρατεία, μετ ὰ πολλῆ βοῆ κα ὶ δακρύω ἐπαγγελλόμεοι δείξει δι' ἔργω ἀτυχ ίᾳ τι ὶ μᾶλλο ἢ δι' ἀαδρία αὐτῶ τὴ τροπὴ ἐκείη γεομέη. <8> Οἰκτίρα οὖ αὐτοὺ ὁ Μάρκελλο ἔ γραψε πρὸ τὴ σύγκλητο, αἰτούμεο ἐκ τούτω ἀε ὶ τῆ στρατιᾶ <9> τ ὸ ἐπιλεῖπο ἀαπληροῦ. Λό γω δ ὲ πολλῶ γεομέω, ἐποιήσατο γώμη ἡ βουλ ή, μηδὲ εἰ δημόσια πράγματα δεῖσθαι Ῥωμαί ου ἀθρώπω ἀάδρω ε ἰ δ ὲ βούλεται χρῆσθαι Μάρκελλο αὐτοῖ, < ἴ> ὡ μηδε ὶ τῶ ἐπ' ἀδρείᾳ ομιζομέω στεφάω κα ὶ γερῶ τυχεῖ <10> ὑπάρχο<το>. Το ῦτο τ ὸ δόγμα Μάρκελλο ἠί ασε, κα ὶ μετ ὰ τὸ ἐ Σικελ ίᾳ πόλεμο ἐπαελθώ, ἐμέμψατο τὴ βουλή, ὡ ἀτ ὶ πολλῶ κα ὶ μεγάλω οὐ παρασχοῦσα αὐτ ῷ τοσούτω δυστυχία ἐπαορθώσασθαι πολιτῶ. [14] XVII. A son arrivée en Sicile, son premier soin avait été de se venger de la perfidie d'hippocrate, général des Syracusains, qui, pour faire sa cour aux Carthaginois, et s'élever par leur moyen à la tyrannie de la Sicile, avait massacré près de Léontium un grand nombre de Romains. Marcellus prit cette ville d'assaut, et ne fit aucun mal aux habitants; mais tous les déserteurs qu'il y trouva furent battus de verges et mis à mort. Hippocrate fit porter cette nouvelle à Syracuse, en y ajoutant que Marcellus avait passé tous les habitants au fil de l'épée, sans distinction d'âge; et profitant du trouble où étaient les Syracusains, il s'empara de la ville. Marcellus n'en fut pas plutôt informé, que, se mettant en marche avec toute son armée, il alla camper auprès de Syracuse, où il envoya des ambassadeurs pour instruire les habitants de ce qui s'était passé à Léontium. Mais tout ce que ces députés purent dire ayant été inutile, et les Syracusains, dominés par le parti d'hippocrate, s'étant obstinés à ne pas les croire, Marcellus commença d'assiéger la ville par mer et par terre : Appius commandait l'armée de terre, et Marcellus, avec soixante galères à cinq rangs de rames, remplies de toutes sortes d'armes et de traits, outre une machine qu'il avait fait dresser sur huit galères liées ensemble, s'approcha des murailles, plein de confiance dans la force de ses batteries, dans la multitude de ses préparatifs, et plus encore dans sa propre réputation. XVIII. Ἧ ἄρα λόγο οὐδεὶ ἦ Ἀρχιμήδει κα ὶ τοῖ Ἀρχιμήδου <8> μηχαήμασι. Ὧ ὡ μὲ ἔ ργο ἄξιο σπουδῆ οὐδὲ ὁ ἀὴρ προὔθετο, γεωμετρία δ ὲ παιζούση ἐγεγόει πάρεργα τ ὰ πλεῖ στα, πρότερο φιλοτιμηθέτο Ἱέρωο το ῦ βασιλέω κα ὶ πείσατο Ἀρχιμήδη τρέψαι τι τῆ τέχη ἀπὸ τῶ οητῶ ἐπ ὶ τ ὰ σωματικ ά, κα ὶ τὸ λόγο ἁμῶ γ έ πω δι' αἰσθήσεω μείξατα ταῖ χρεί αι ἐμφαέστερο καταστῆσαι <9> τοῖ πολλοῖ. Τὴ γὰρ ἀγαπωμέη ταύτη κα ὶ περιβόητο ὀργαικὴ ἤρξατο μὲ κιεῖ ο ἱ περ ὶ Εὔδοξο κα ὶ Ἀρχύτα, ποικίλλοτε τ ῷ γλαφυρ ῷ γεωμετρία, κα ὶ λογικῆ κα ὶ γραμμικῆ ἀποδείξεω οὐκ εὐποροῦτα προβλήματα δι' αἰσθητῶ κα ὶ ὀργαικῶ παραδειγμά τω <10> ὑπερείδοτε, ὡ τ ὸ περ ὶ δύο μέσα ἀ ὰ λόγο πρόβλημα κα ὶ στοιχεῖο ἐπ ὶ πολλ ὰ τῶ γραφομέω ἀαγκαῖο εἰ ὀργαικὰ ἐξῆγο ἀμφότεροι κατασκευά. Μεσογράφου τιὰ ἀπὸ καμπύλω γραμμ<ατ> ῶ κα ὶ <11> τμημάτω μεθαρμόζοτε ἐπε ὶ δ ὲ Πλάτω ἠγαάκτησε καὶ διετείατο πρὸ αὐτού, ὡ ἀπολλύτα κα ὶ διαφθείροτα τ ὸ γεωμετρία ἀγαθό, ἀπ ὸ τῶ ἀσωμάτω κα ὶ οητῶ ἀποδιδρασκούση ἐπ ὶ τ ὰ αἰσθητ ά, κα ὶ προσχρωμέη αὖθι α ὖ σώ μασι πολλῆ κα ὶ φορτικῆ βααυσουργία δεομέοι, οὕτω διεκρίθη γεωμετρία ἐκπεσοῦσα μηχαικ ή, καὶ περιορωμέη πολὺ χρόο ὑπ ὸ φιλοσοφία, μία τῶ στρατιωτίδω <12> τεχῶ ἐγεγόει.

2 XVIII. Mais Archimède ne tenait pas grand compte de toutes ces machines, qui, en effet, n'étaient rien auprès des siennes : non qu'il les donnât pour des inventions d'un grand prix; il ne les regardait lui-même que comme de simples jeux de géométrie, qu'il n'avait faits que dans des moments de loisir, et la plupart sur les instances du roi Hiéron, qui ne cessait de l'engager à tourner son art, des choses purement intellectuelles, vers les objets sensibles, et de rendre ses raisonnements en quelque sorte accessibles aux sens et palpables au commun des hommes, en les appliquant par l'expérience à des choses d'usage. Cette mécanique si recherchée, si vantée, eut pour premiers inventeurs Eudoxe et Archytas, qui voulurent par là embellir et égayer pour ainsi dire la géométrie, en appuyant, par des exemples sensibles et sur des preuves mécaniques, certains problèmes dont la démonstration ne pouvait être fondée sur le raisonnement et sur l'évidence. Tel est le problème des deux moyennes proportionnelles, qu'on ne peut trouver par des démonstrations géométriques, et qui sont néanmoins une base nécessaire pour la solution de plusieurs autres problèmes. Ces deux géomètres le résolurent par des procédés mécaniques, au moyen de certains instruments appelés mésolabes, tirés des lignes courbes et des sections coniques. Mais quand Platon leur eut reproché avec indignation qu'ils corrompaient la géométrie; qu'ils lui faisaient perdre toute sa dignité, en la forçant comme un esclave de descendre, des choses immatérielles et purement intelligibles, aux objets corporels et sensibles; d'employer une vile matière qui exige le travail des mains, et sert à des métiers serviles : dès lors la mécanique, dégradée, fut séparée de la géométrie; et, longtemps méprisée par la philosophie, elle devint un des arts militaires. XIX. Κα ὶ μέτοι κα ὶ Ἀρχιμήδη, Ἱέρωι τ ῷ βασιλε ῖ συγγεὴ ὢ κα ὶ φίλο, ἔγραψε ὡ τ ῇ δοθείσῃ δυάμει τ ὸ δοθὲ βάρο κιῆσαι δυατό ἐστι, κα ὶ εαιευσάμεο ὥ φασι ῥώμ ῃ τῆ ἀποδεί ξεω εἶπε ὡ ε ἰ γῆ εἶχε ἑτέρα, ἐκίησε ἂ ταύτη μεταβὰ εἰ <13> ἐκείη. Θαυμάσατο δ ὲ τοῦ Ἱέρωο, κα ὶ δεηθέτο εἰ ἔργο ἐξαγαγεῖ τ ὸ πρόβλημα κα ὶ δεῖξα ί τι τῶ μεγάλω κιούμεο ὑπὸ σμικρᾶ δυάμεω, ὁλκάδα τριάρμεο τῶ βασιλικῶ πό ῳ μεγάλ ῳ κα ὶ χειρ ὶ πολλ ῇ εωλκηθεῖ σα, ἐμβαλὼ ἀθρώπου τε πολλοὺ κα ὶ τὸ συήθη φόρτο, αὐτὸ ἄπωθε καθήμεο, ο ὐ μετὰ σπουδῆ ἀλλ' ἠρέμα τ ῇ χειρ ὶ σείω ἀρχή τια πολυσπάστου, προσηγάγετο, λείω κα ὶ ἀπταί στω ὥσπερ δι ὰ θαλάσση ἐπιθέουσα. <14> Ἐκπλαγεὶ οὖ ὁ βασιλεὺ κα ὶ συοήσα τῆ τέχη τὴ δύαμι, ἔπεισε τὸ Ἀρχιμήδη ὅπω αὐτ ῷ τ ὰ μὲ ἀμυομέ ῳ τ ὰ δ' ἐπιχειροῦτι μηχαή ματα κατασκευάσ ῃ <15> πρὸ πᾶσα ἰδέα πολιορκία. Οἷ αὐτὸ μὲ οὐκ ἐχρήσατο, το ῦ βίου τὸ πλεῖστο ἀπόλεμο κα ὶ παηγυρικὸ βιώσα, τότε δ' ὑπῆρχε τοῖ Συρακοσίοι εἰ δέο ἡ παρασκευ ή, κα ὶ μετ ὰ τῆ παρασκευῆ ὁ δημιουργό. XIX. Archimède avança un jour au roi Hiéron, dont il était le parent et l'ami, qu'avec une force donnée, on pouvait remuer un fardeau, de quelque poids qu'il fût. Plein de confiance en la force de sa démonstration, il se vanta que, s'il avait une autre terre, il remuerait à son gré celle-ci, en passant dans l'autre. Le roi, étonné de cette assertion, le pria de réduire en pratique son problème, et de lui faire voir une grande masse remuée par une petite force. Archimède ayant fait tirer à terre, avec un grand travail, et à force de bras, une des galères du roi, ordonna qu'on y mît la charge ordinaire, avec autant d'hommes qu'elle en pourrait contenir; ensuite, s'étant assis à quelque distance, sans employer d'effort, en tirant doucement de la main le bout d'une machine à plusieurs poulies, il ramène à lui la galère, qui glissait aussi légèrement et avec aussi peu d'obstacle que si elle avait fendu les flots. Le roi, émerveillé d'un tel pouvoir de l'art, engagea Archimède à lui faire toutes sortes de machines et de batteries de siége, soit pour l'attaque, soit pour la dé- 176 fense des places. Mais il n'en fit point d'usage, car il passa presque tout son règne sans faire la guerre, et vécut dans une profonde paix. Tous ces préparatifs servirent alors aux Syracusains, à qui ils furent d'un grand secours, et qui, outre les machines, eurent l'artiste qui les avait faites.

3 XX. [15] Ὡ οὖ προσέβαλο ο ἱ Ῥωμαῖοι διχόθε, ἔκπληξι ἦ τῶ Συρακοσίω κα ὶ σιγ ὴ δι ὰ δέο, μηδὲ ἂ <2> ἀθέξει πρὸ βία κα ὶ δύαμι οἰομέω τοσαύτη. Σχάσατο δ ὲ τὰ μηχαὰ τοῦ Ἀρχιμήδου, ἅμα τοῖ μὲ πεζοῖ ἀπήτα τοξεύματ ά τε πατοδαπ ὰ κα ὶ λίθω ὑπέρογκα μεγέθη, ῥοίζῳ κα ὶ τάχει καταφερομέω ἀπίστ ῳ κα ὶ μηδεὸ ὅλω τ ὸ βρῖθο στέγοτο ἀθρόου ἀατρεπό τω <3> τοὺ ὑποπίπτοτα κα ὶ τὰ τάξει συγχεότω ταῖ δ ὲ αυσὶ ἄφω τῶ τειχῶ ὑπεραιωρούμεαι κεραῖαι, τὰ μὲ ὑπ ὸ βρίθου στηρίζοτο ἄωθε ὠθοῦσαι κατέδυο εἰ βυθό, τὰ δ ὲ χερσ ὶ σιδηραῖ < ἢ> στόμασι εἰκασμέαι γεράω ἀασπῶσαι πρῴραθε ὀρθὰ ἐπ ὶ πρύ μα < ἀ> ἐβάπτιζο, ἢ δι' ἀτιτόω ἔδο ἐπιστρεφομέω κα ὶ περιαγομέω τοῖ ὑπ ὸ τ ὸ τεῖ χο ἐκπεφυκόσι κρημοῖ κα ὶ σκοπέλοι προσήρασσο, ἅμα φθόρ ῳ πολλ ῷ <4> τῶ ἐπιβατῶ συτριβομέα. Πολλάκι δ ὲ μετέωρο ἐξαρθεῖσα αῦ ἀπ ὸ τῆ θαλάσση δεῦρο κἀκεῖ σε περιδιουμέη κα ὶ κρεμαμέη θέαμα φρικῶδε ἦ, μέχρι ο ὗ τῶ ἀδρῶ ἀπορριφέτω καὶ διασφεδοηθέτω κε ὴ προσπέσοι τοῖ τείχεσι ἢ περιολίσθοι τῆ λαβῆ ἀείση. <5> Ἣ δ' ὁ Μάρκελλο ἀπ ὸ το ῦ ζεύγματο ἐπῆγε μηχαή, σαμβύκη μὲ ἐκαλεῖτο δι' ὁμοιότητ ά τια σχή ματο <6> πρὸ τ ὸ μουσικὸ ὄργαο. Ἔτι δ' ἄπωθε αὐτῆ προσφερομέη πρὸ τ ὸ τεῖχο, ἐξήλατο λί θο δεκατάλατο ὁλκή, εἶθ' ἕτερο ἐπ ὶ τούτ ῳ κα ὶ τρίτο, ὧ ο ἱ μὲ αὐτῆ ἐμπεσότε μεγάλ ῳ κτύπ ῳ καὶ κλύδωι <τῆ μηχαῆ> τή τε βάσι συηλόησα, κα ὶ τ ὸ γόμφωμα διέσεισα <7> κα ὶ διέσπασα τοῦ ζεύγματο, ὥστε τὸ Μάρκελλο ἀπορούμεο αὐτό τε ταῖ αυσὶ ἀποπλεῖ κατ ὰ τάχο, κα ὶ τοῖ πεζοῖ ἀαχώρησι παρεγγυῆσαι. [15] XX. Les Romains donc ayant donné l'assaut de deux côtés différents, les Syracusains, consternés, restaient dans le silence, craignant de ne pouvoir résister à de si grands efforts, et à une puissance si redoutable. Mais quand Archimède eut mis ces machines en jeu, elles firent pleuvoir sur l'infanterie romaine une grêle de traits de toute espèce et des pierres d'une grosseur énorme, qui volaient avec tant de roideur et de fracas, que rien n'en pouvait soutenir le choc, et que, renversant tous ceux qui en étaient atteints, elles jetaient le désordre dans tous les rangs. Du côté de la mer, il avait placé sur les murailles d'autres machines qui, abaissant tout à coup sur les galères de grosses antennes en forme de crocs, et cramponnant les vaisseaux, les enlevaient par la force du contrepoids, les laissaient retomber ensuite, et les abîmaient dans les flots; il en accrochait d'autres par la proue avec des mains de fer ou des becs de grue, et, après les avoir dressées sur leur poupe, il les enfonçait dans la mer, ou les amenait vers la terre par le moyen de cordages qui tiraient les uns en sens contraire des autres; là, après avoir pirouetté quelque temps, elles se brisaient contre les rochers qui s'avançaient de dessous les murailles, et la plupart de ceux qui les montaient périssaient misérablement. On voyait sans cesse des galères, enlevées et suspendues en l'air, tourner avec rapidité, et présenter un spectacle affreux : quand les hommes qui les montaient avaient été dispersés et jetés bien loin, comme des pierres lancées avec des frondes, elles se fracassaient contre les murailles; ou les machines venant à lâcher prise, elles retombaient dans la mer. La machine que Marcellus faisait avancer sur huit galères liées ensemble était appelée sambyce, à cause de sa ressemblance avec l'instrument de musique de ce nom. Elle était encore assez loin des murailles, lorsque Archimède lança contre elle un rocher du poids de dix talents (8) ; ensuite un second, puis, un troisième, qui, la frappant avec un sifflement et un fracas horribles, en détachèrent les appuis, et donnèrent aux vaisseaux de si violentes secousses, qu'ils se séparèrent les uns des autres. Marcellus, ne sachant plus que faire, se retira promptement avec ses galères, et envoya l'ordre aux troupes de terre de faire aussi leur retraite. XXI. <8> Βουλευομέοι δ' ἔδοξε αὐτοῖ ἔτι υκτὸ ἂ δύωται προσμεῖξαι τοῖ τείχεσι τοὺ γὰ ρ τόου, οἷ χρῆσθαι τὸ Ἀρχιμήδη, ῥύμη ἔχοτα ὑπερπετεῖ ποιήσεσθαι τὰ τῶ βελῶ ἀφέ σει, ἐγγύθε δ ὲ κα ὶ τελέω ἀπράκτου <9> εἶαι, διάστημα τῆ πληγῆ οὐκ ἐχούση. Ὁ δ' ἦ ὡ ἔ οικε ἐπ ὶ ταῦτα πάλαι παρεσκευασμέο ὀργάω τε συμμέτρου πρὸ πᾶ διάστημα κιήσει κα ὶ βέ λη βραχέα, κα ὶ διαδοχὰ ο ὐ μεγάλω, πολλῶ δ ὲ κα ὶ συεχῶ τρημάτω, οἷ σκορπίοι βραχύτοοι μέ, ἐγγύθε δ ὲ πλῆξαι <δυατο ὶ> παρεστήκεσα ἀόρατοι τοῖ πολεμίοι. XXI. Il tint donc conseil, et il fut résolu que le lendemain, avant le jour, on s'approcherait, s'il était possible, des murailles, parce que les machines d'archimède, ayant beaucoup de portée, lanceraient les traits par-dessus leurs têtes; et que celles qu'il pourrait employer de près seraient sans effet, le coup n'ayant point de force à si peu de distance. Mais Archimède avait, de longue main, préparé pour cela même des machines qui portaient à toutes les distances, et des traits plus courts qui se succédaient presque sans interruption. Il avait fait aux murailles des trous fort près les uns des autres, où il avait placé des scorpions d'une médiocre portée, que les ennemis ne pouvaient apercevoir, et qui faisaient de fréquentes blessures à ceux qui s'en approchaient.

4 [16] Ὡ οὖ προσέμειξα οἰόμεοι λαθάει, αὖθι α ὖ βέλεσι πολλοῖ ἐτυγχάοτε <κα ὶ> πληγαῖ, πετρῶ μὲ ἐκ κεφαλῆ ἐπ' αὐτοὺ φερομέω ὥσπερ πρὸ κάθετο, το ῦ <δ ὲ> τείχου τοξεύματα παταχό θε ἀαπέμποτο, <2> ἀεχώρου ὀπίσω. Κἀταῦθα πάλι αὐτῶ εἰ μῆκο ἐκτεταγμέω, βελῶ ἐκθεό τω κα ὶ καταλαμβαότω ἀπιότα, ἐγίετο πολὺ μὲ αὐτῶ φθόρο, πολὺ δ ὲ τῶ εῶ συγκρουσμό, οὐδὲ ἀτιδρᾶσαι τοὺ πολεμίου <3> δυαμέω. Τ ὰ γὰρ πλεῖστα τῶ ὀργάω ὑπ ὸ τ ὸ τεῖχο ἐσκευοποίητο τῷ Ἀρχιμήδει, κα ὶ θεομαχοῦσι ἐῴκεσα ο ἱ Ῥωμαῖοι, μυρίω αὐτοῖ κακῶ ἐξ ἀφαοῦ ἐπιχεομέω. [16] Arrivés au pied des murailles, où ils se croyaient bien à couvert, ils furent encore assaillis d'une grêle de traits, ou accablés de pierres, qui tombaient à plomb sur leurs têtes; il n'y avait pas un endroit de la muraille d'où l'on ne tirât sur eux. Ils prirent donc le parti de reculer; mais ils s'étaient à peine éloignés, qu'archimède fit pleuvoir sur eux, dans leur retraite, une si grande quantité de traits, qu'il leur tua beaucoup de monde et fracassa un grand nombre de leurs vaisseaux, sans qu'ils pussent eux-mêmes faire aucun mal aux ennemis, car Archimède avait dressé la plupart de ses machines à couvert derrière les murailles, et les Romains, accablés de toutes parts, sans voir d'où les coups partaient, semblaient combattre contre les dieux. [17] Ο ὐ μὴ ἀλλ' ὁ Μάρκελλο ἀπέφυγ έ τε, κα ὶ τοὺ σὺ ἑαυτ ῷ σκώπτω τεχίτα κα ὶ μηχαοποιοὺ ἔ λεγε <2> "ο ὐ παυσόμεθα πρὸ τὸ γεωμετρικὸ τοῦτο Βριάρεω πολεμοῦτε, ὃ ταῖ μὲ αυσὶ ἡμῶ κυαθί ζει πρὸ τὴ θάλασσα, <τὰ δ ὲ σαμβύκα> ῥαπίζω μετ' αἰσχύη ἐκβέβληκε, τοὺ δ ὲ μυθικοὺ ἑκατό γχειρα ὑπεραίρει, <3> τοσαῦτα βάλλω ἅμα βέλη καθ' ἡμῶ;" τ ῷ γὰρ ὄτι πάτε ο ἱ λοιπο ὶ Συρακόσιοι σῶμα τῆ Ἀρχιμήδου παρασκευῆ ἦσα, ἡ δ ὲ κιοῦσα πάτα κα ὶ στρέφουσα ψυχ ὴ μία, τῶ μὲ ἄλλω ὅπλω ἀτρέ μα κειμέω, μόοι δ ὲ τοῖ ἐκείου τότε τῆ πόλεω χρωμέη κα ὶ πρὸ <4> ἄμυα κα ὶ πρὸ ἀσφάλεια. Τέ λο δ ὲ τοὺ Ῥωμαίου < ὁρῶ> οὕτω περιφόβου γεγοότα ὁ Μάρκελλο, ὥστ' ε ἰ καλῴδιο ἢ ξύλο ὑπὲρ τοῦ τείχου μικρὸ ὀφθείη προτειόμεο, τοῦτ' ἐκεῖο, μηχαή τια κιεῖ ἐπ' αὐτοὺ Ἀρχιμήδη βοῶ τα ἀποτρέπεσθαι κα ὶ φεύγει, ἀπέσχετο μάχη ἁπάση κα ὶ προσβολῆ, τ ὸ λοιπὸ ἐπ ὶ τ ῷ χρό ῳ τὴ πολιορκί α θέμεο. [17] Cependant Marcellus, échappé de ce danger, se mit à railler les ingénieurs et les ouvriers qu'il avait dans son camp, de ce qu'archimède en se jouant plongeait ses vaisseaux dans la mer, comme des coupes à puiser de l'eau, et outrageait honteusement sa sambyce. Il est vrai que les Syracusains n'étaient que comme le corps de ces machines d'archimède, et que seul il était l'âme qui faisait tout mouvoir et agir. Tous les autres moyens de défense étaient suspendus; la ville ne se servait que de ceux d'archimède, soit pour l'attaque, soit pour la défense. Enfin, Marcellus voyant les Romains si effrayés, qu'à la vue seule d'une corde ou d'un pieu de bois qui paraissait sur la muraille, ils tournaient le dos et prenaient la fuite, en criant que c'était quelque nouvelle machine qu'archimède allait lancer contre eux, cessa toutes les attaques, et changea le siége en blocus. XXII. <5> Τηλικοῦτο μέτοι φρόημα κα ὶ βάθο ψυχῆ κα ὶ τοσοῦτο ἐκέκτητο θεωρημά τω πλοῦτο Ἀρχιμήδη, ὥστ' ἐφ' οἷ ὄομα κα ὶ δόξα οὐκ ἀθρωπίη, ἀλλ ὰ δαιμοίου τιὸ ἔ σχε συέσεω, μηθὲ ἐθελῆσαι σύγγραμμα περ ὶ <6> τούτω ἀπολιπεῖ, ἀλλ ὰ τὴ περ ὶ τ ὰ μηχαικὰ πραγματεία κα ὶ πᾶσα ὅλω τέχη χρεία ἐφαπτομέη ἀγε ῆ κα ὶ βάαυσο ἡγησάμεο, <εἰ > ἐκεῖα καταθέσθαι μόα τὴ αὑτο ῦ φιλοτιμία, οἷ τ ὸ καλὸ κα ὶ περιττὸ ἀμιγὲ <7> το ῦ ἀαγκαί ου πρόσεστι, ἀσύγκριτα μὲ ὄτα τοῖ ἄλλοι, ἔρι δ ὲ παρέχοτα πρὸ τὴ ὕλη τ ῇ ἀποδείξει, τῆ μὲ τ ὸ μέγεθο κα ὶ τ ὸ κάλλο, τῆ δ ὲ τὴ ἀκρίβεια κα ὶ <8> τὴ δύαμι ὑπερφυ ῆ παρεχομέη ο ὐ γὰ ρ ἔστι ἐ γεωμετρ ίᾳ χαλεπωτέρα κα ὶ βαρυτέρα ὑποθέσει ἐ ἁπλουστέροι λαβεῖ καὶ καθαρωτέροι στοιχείοι γραφομέα. <9> Κα ὶ τοῦθ' ο ἱ μὲ εὐφυΐ ᾳ το ῦ ἀδρὸ προσάπτουσι, ο ἱ δ' ὑπερβολ ῇ τιι πόου ομίζουσι ἀπόω <10> πεποιημέ ῳ κα ὶ ῥᾳδίω ἕκαστο ἐοικὸ γεγοέ αι. Ζητῶ μὲ γὰρ οὐκ ἄ τι εὕροι δι' αὑτο ῦ τὴ ἀπόδειξι, ἅμα δ ὲ τ ῇ μαθήσει παρίσταται δόξα το ῦ κἂ αὐτὸ εὑρεῖ οὕτω λεία ὁδὸ ἄγει κα ὶ ταχεῖα ἐπ ὶ τ ὸ δεικύμεο. <11> Οὔκου οὐδ' ἀπιστῆσαι τοῖ περ ὶ αὐτο ῦ λεγομέοι ἐστί, ὡ ὑπ' οἰκεία δ ή τιο κα ὶ συοίκου θελγόμεο ἀε ὶ σειρῆο, ἐλέ ληστο κα ὶ σίτου, κα ὶ θεραπεία σώματο ἐξέλειπε, β ίᾳ δ ὲ πολλάκι ἑλκόμεο ἐπ' ἄλειμμα κα ὶ λουτρό, ἐ ταῖ ἐσχάραι ἔγραφε σχήματα τῶ γεωμετρικῶ, κα ὶ το ῦ σώματο ἀληλιμμέου διῆγε τ ῷ δακτύλῳ γραμμά, ὑφ' ἡδοῆ μεγάλη κάτοχο ὢ κα ὶ μουσόληπτο <12> ἀληθῶ. Πολλῶ δ ὲ κα ὶ καλῶ εὑρετὴ γεγοώ, λέγεται τῶ φίλω δεηθῆαι κα ὶ τῶ συγγεῶ, ὅπω αὐτο ῦ μετ ὰ τὴ τελευτὴ ἐπιστήσωσι τ ῷ τάφ ῳ τὸ περιλαμβάοτα τὴ σφαῖρα ἐτὸ κύλιδρο, ἐπιγράψατε τὸ λόγο τῆ ὑπεροχῆ το ῦ περιέχοτο στερεο ῦ πρὸ τ ὸ περιεχόμεο.

5 XXII. Au reste, Archimède avait une âme si élevée, un esprit si profond et une si grande richesse de théories géométriques, qu'il ne voulut jamais rien laisser par écrit sur la construction de ces machines qui lui avaient acquis tant de gloire, et lui avaient fait attribuer, non une science humaine, mais une intelligence divine; regardant la mécanique, et en général tout art qu'on exerce pour le besoin, comme des arts vils et obscurs, il ne se livra qu'aux sciences dont la beauté et la perfection ne sont liées à aucune nécessité, et avec lesquelles toutes les autres ne sauraient entrer en comparaison : dans les premières, la démonstration dispute de prix avec le sujet : l'un donne la grandeur et la beauté, l'autre opère la conviction et donne une force merveilleuse. Dans toute la géométrie, on ne trouverait pas des questions plus difficiles et plus profondes exposées en des termes plus simples, et par des principes plus clairs que celles qu'archimède a traitées. Les uns attribuent cette clarté à sa facilité naturelle; d'autres, à l'excès du travail, qui donne un air si facile à ce qui a le plus coûté. On pourrait bien ne pas découvrir de soi-même la démonstration de certains problèmes; mais, après l'avoir lue dans ses écrits, on se persuade qu'on l'aurait trouvée sans peine : tant le chemin par lequel il mène à la démonstration est facile et court! Il ne faut donc pas refuser de croire ce qu'on dit de lui : que, sans cesse attiré par la géométrie comme par une sirène domestique, il oubliait de boire et de manger, et négligeait tous les soins de son corps; traîné souvent par force aux bains et aux étuves, il traçait sur les cendres du foyer des figures géométriques, et sur son corps frotté d'huile il tirait des lignes avec le doigt : tant cette étude le ravissait! tant il était réellement possédé de la passion des Muses! Mais, quoiqu'il eût fait plusieurs inventions très belles, il pria, diton ses parents et ses amis de ne mettre, après sa mort, sur son tombeau, qu'une sphère inscrite dans un cylindre, et de marquer, dans l'inscription, de quelle quantité, dans ces deux solides, le contenant surpasse le contenu. [18] Ἀρχιμήδη μὲ οὖ τοιοῦτο γεόμεο, ἀήττητο ἑαυτό τε κα ὶ τὴ πόλι ὅσο ἐφ' ἑαυτ ῷ διεφύλαξε. [18] Ce fut par ces connaissances profondes en mécanique qu'archimède se conserva invincible, lui et sa ville, autant qu'il dépendit de lui. XXV. <8> Μάλιστα δ ὲ τ ὸ Ἀρχιμήδου πάθο ἠίασε Μάρκελλο. Ἔτυχε μὲ γὰρ αὐτό τι καθ' ἑαυτὸ ἀασκοπῶ ἐπ ὶ διαγράμματο, κα ὶ τ ῇ θεωρ ίᾳ δεδωκὼ ἅμα τή τε διάοια κα ὶ τὴ πρό σοψι, ο ὐ προῄσθετο τὴ καταδρομὴ τῶ <9> Ῥωμαίω οὐδ ὲ τὴ ἅλωσι τῆ πόλεω ἄφω δ' ἐπιστά το αὐτ ῷ στρατιώτου κα ὶ κελεύοτο ἀκολουθεῖ πρὸ Μάρκελλο, οὐκ ἐβούλετο πρὶ ἢ τελέσαι τὸ πρόβλημα κα ὶ καταστῆσαι πρὸ τὴ ἀπόδειξι ὁ δ' ὀργισθεὶ κα ὶ σπασάμεο <10> τ ὸ ξίφο ἀεῖ λε αὐτό. Ἕτεροι μὲ οὖ λέγουσι ἐπιστῆαι μὲ εὐθὺ ὡ ἀποκτεοῦτα ξιφήρη τὸ Ῥωμαῖο, ἐκεῖ ο δ' ἰδότα δεῖσθαι κα ὶ ἀτιβολεῖ ἀαμεῖαι βραχὺ χρόο, ὡ μ ὴ καταλίπ ῃ τ ὸ ζητούμεο ἀτελὲ καὶ <11> ἀθεώρητο, τὸ δ' ο ὐ φροτίσατα διαχρήσασθαι. Κα ὶ τρίτο <δ'> ἐστ ὶ λόγο, ὡ κομίζοτι πρὸ Μάρκελλο αὐτ ῷ τῶ μαθηματικῶ ὀργάω σκιόθηρα κα ὶ σφαίρα κα ὶ γωία, αἷ ἐαρμόττει τ ὸ τοῦ ἡλίου μέγεθο πρὸ τὴ ὄψι, στρατιῶται περιτυχότε, κα ὶ χρυσίο ἐ τ ῷ τεύχει <12> δό ξατε φέρει, ἀπέκτεια. Ὅτι μέτοι Μάρκελλο ἤλγησε, κα ὶ τὸ αὐτόχειρα το ῦ ἀδρὸ ἀπεστρά φη καθάπερ ἐαγ ῆ, τοὺ δ' οἰκείου ἀευρὼ ἐτίμησε, ὡμολόγηται. XXV. Mais rien n'affligea tant Marcellus que la mort d'archimède. Ce philosophe était alors chez lui, appliqué à quelque figure de géométrie; et comme il donnait à cette méditation tout son esprit et tous ses sens, il n'avait pas entendu le bruit des Romains qui couraient de toutes parts dans la ville, et il ignorait qu'elle fût en leur pouvoir. Tout à coup il se présente à lui un soldat qui lui ordonne de le suivre pour aller trouver Marcellus. Il refuse d'y aller jusqu'à ce qu'il ait achevé la démonstration de son problème. Le Romain, irrité, tire son épée et le tue. D'autres disent qu'un soldat étant allé d'abord à lui, l'épée à la main, pour le tuer, Archimède le pria instamment d'attendre un moment, afin qu'il ne laissât pas son problème imparfait; et que le soldat, qui se souciait fort peu de sa démonstration, le perça de son épée. Un troisième récit, c'est qu'archimède étant allé lui-même porter à Marcellus, dans une caisse, des instruments de mathématiques, tels que des cadrans au soleil, des sphères, et des angles avec lesquels on mesure la grandeur du soleil, des soldats qui le rencontrèrent, croyant que c'était de l'or qu'il portait dans cette caisse, le tuèrent pour s'en emparer. Mais ce qui est avoué de tous les historiens, c'est que Marcellus fut très affligé de sa mort, qu'il eut horreur du meurtrier comme d'un sacrilège, et qu'ayant fait chercher les parents d'archimède, il les traita de la manière la plus honorable.

6 M. VITRUVE POLLION, DE L'ARCHITECTURE, LIVRE NEUVIÈME 9. Archimedis vero quum multa miranda inventa et varia fuerint, ex omnibus etiam infinita solertia id quod exponam videtur esse expressum nimium. Hiero enim Syracusis auctus regia potestate, rebus bene gestis quum auream coronam votivam diis immortalibus in quodam fano constituisset ponendam, manupretio locavit faciendam, et aurum ad sacoma appendit redemptori. Is ad tempus opus manu factum subtiliter regi approbavit et ad sacoma pondus coronae visus est praestitisse. 9. Archimède a fait une foule de découvertes aussi admirables que variées. Parmi elles, il en est une surtout dont je vais parler, qui porte le cachet d'une grande intelligence. Hiéron régnait à Syracuse. Après une heureuse expédition, il voua une couronne d'or aux dieux immortels, et voulut qu'elle fût placée dans un certain temple. Il convint du prix de la main d'oeuvre avec un artiste, auquel il donna au poids la quantité d'or nécessaire. Au jour fixé, la couronne fut livrée au roi, qui en approuva le travail. On lui trouva le poids de l'or qui avait été donné. 10. Posteaquam indicium est factum (10), dempto auro, tantundem argenti in id coronarium opus admixtum esse; indignatus Hiero se contemptum esse, neque inveniens qua ratione id furtum deprehenderet, rogavit Archimedem, uti se sumeret sibi de eo cogitationem. Tunc is, quum haberet eius rei curam, casu venit in balineum, ibique quum in solium descenderet, animadvertit, quantum corporis sui in eo insideret, tantum aquae extra solium effluere. Itaque quum eius rei rationem explicationis ostendisset, non est moratus, sed exsilivit gaudio motus de solio, et nudus vadens domum versus, significabat clara voce invenisse quod quaereret. Nam currens identidem Graece clamabat : Εὕ ρηκα, Εὕρηκα. 10. Plus tard, on eut quelque indice que l'ouvrier avait soustrait une partie de l'or, et l'avait remplacée par le même poids en argent mêlé dans la couronne. Hiéron, indigne d'avoir été trompé, et ne pouvant trouver le moyen de convaincre l'ouvrier du vol qu'il avait fait, pria Archimède de penser à cette affaire. Un jour que, tout occupé de cette pensée, Archimède était entré dans une salle de bains, il s'aperçut par hasard qu'à mesure que son corps s'enfonçait dans la baignoire, l'eau passait pardessus les bords. Cette découverte lui donna l'explication de son problème. Il s'élance immédiatement hors du bain, et, dans sa joie, se précipite vers sa maison, sans songer à s'habiller. Dans sa course rapide, il criait de toutes ses forces qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, disant en grec : Εὕρηκα, Εὕ ρηκα. 11. Tum vero ex eo inventionis ingressu duas dicitur fecisse massas aequo pondere, quo etiam fuerat corona, unam ex auro, alteram ex argento. Quum ita fecisset, vas amplum ad summa labra implevit aqua, in quo demisit argenteam massam : cuius quanta magnitudo in vase depressa est, tantum aquae effluxit. Ita exempta massa, quanto minus factum fuerat, refudit sextario mensus, ut eodem modo, quo prius fuerat, ad labra aequaretur. Ita ex eo invenit, quantum pondus argenti ad certam aquae mensuram responderet. 11. Aussitôt après cette première découverte, il fit faire, dit-on, deux masses de même poids que la couronne, l'une d'or, l'autre d'argent; ensuite il remplit d'eau jus-qu'aux bords un grand vase, et y plongea la masse d'argent qui, à mesure qu'elle enfonçait, faisait sortir un volume d'eau égal à sa grosseur. Ayant ensuite ôté cette masse, il mesura l'eau qui manquait, et en remit un setier dans le vase pour qu'il fût rempli jusqu'aux bords, comme auparavant. Cette expérience lui fit connaître quel poids d'argent répondait à une certaine mesure d'eau. 12. Quum id expertus esset, tum auream massam similiter pleno vase demisit, et ea exempta, eadem ratione mensura addita, invenit ex aqua non tantum defkuxisse, sed tantum minus, quanto minus magno corpore eodem pondere auri massa esset quam argenti. Postea vero repleto vase in eadem aqua ipsa corona demissa, invenit plus aquae defluxisse in coronam, quam in auream eodem pondere massam : et ita ex eo, quod plus defuxerat aquae in corona quam in massa, ratiocinatus, deprehendit argenti in auro mixtionem, et manifestum furtum redemptoris. 12. Il plongea aussi de même la masse d'or dans le vase plein d'eau; et après l'en avoir retirée et avoir également mesuré l'eau qui en était sortie, il reconnut qu'il n'en manquait pas autant, et que le moins répondait à celui qu'avait le volume de la masse d'or comparé avec le volume de la masse d'argent qui était de même poids. Le vase fut rempli une troisième fois, et la couronne elle-même y ayant été plongée, il trouva qu'elle en avait fait sortir plus d'eau que la massé d'or, qui avait le même poids, n'en avait fait sortir; et, calculant d'après le volume d'eau que la couronne avait fait sortir de plus que la masse d'or, il découvrit la quantité d'argent qui avait été mêlée à l'or, et fit voir clairement ce que l'ouvrier avait dérobé.

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας.

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. 29/6/2004 Πρακτικά της Γραμματείας Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. Στην υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας, το Δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα: Στη μη παραβίαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information 1 C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE Mars 2009 N 53 LE BULLETIN D information Sommaire Editorial Page 1 Souvenirs de voyage Page 7 Conférence de M.Claude RE- GNIER «L enfant, son concept et sa prise en charge

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιί DES CONFERENCE i'a. i Le ti 1 ' A. b li e ii eo τα in ci'ale:x.cincli"ie le 3 Mars 1893 VIGTOll NOURRISSON

ιί DES CONFERENCE i'a. i Le ti 1 ' A. b li e ii eo τα in ci'ale:x.cincliie le 3 Mars 1893 VIGTOll NOURRISSON LA Λ ιί DES 171' 1 jmlijw! CONFERENCE i'a. i Le ti 1 ' A. b li e ii eo τα in ci'ale:x.cincli"ie le 3 Mars 1893 VIGTOll NOURRISSON Conservateur de la Bibliothèque Municipale d'alexandrie ALEXANDRIE D'EGYPTE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract 110 L anthropologie politique d aristote 1 abstract My paper examines a number of questions arising from Aristotle s definition of man as a political animal. Is the term political exclusive to humans?

Διαβάστε περισσότερα

PREMIER CHANT CHORIQUE

PREMIER CHANT CHORIQUE ÉTUDE CRITIQUE DU PREMIER CHANT CHORIQUE DES PHÉNICIENNES D'EURIPIDE OUVRAGES DU MÈMU AUTEUR Méningite cérébro-spinale épiderniique «In chcial. observée en IHî«en ÎΫ,T»te. Alexandrie, chez Mourès, 1878.

Διαβάστε περισσότερα

SOMMAIRE : Editorial p. 2

SOMMAIRE : Editorial p. 2 Voici les élèves de la Section hellénique et ceux des classes de 2nde 1, 2 et 3, de la Section française qui ont participé à la création de ce numéro : ΑΥΛΑΚΙΏΤΗΣ Χαράλαμπος, Δ1 BAHRI Saria, 2nde3 BARDOUT

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΣΜΟΣ και ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

ΨΥΧΙΣΜΟΣ και ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΨΥΧΙΣΜΟΣ και ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ Γεώργιος Μπούρας Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχαναλυτής Β Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν PSYCHISME ET BILINGUISME Georges Bouras Dr. en psychologie clinique

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Π ΡΩΤΟ Σ ΗΜΕΙΟ Τ Ο ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ ΙΑΝΝΗ Μ ΟΥΧΑΣΙΡΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mon Cahier de comparables. Aide à l'évaluation

Mon Cahier de comparables. Aide à l'évaluation Mon Cahier de comparables Aide à l'évaluation Comment utiliser mon Cahier de comparables? 1 2 3 4 5 Le présent cahier contient des fiches de propriétés qui ont été vendues dernièrement. Ce sont des transactions

Διαβάστε περισσότερα

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=3006

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=3006 Page 1 sur 6 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Η βιομηχανοποίηση του Κεμπέκ τον 19 ο αιώνα, έγινε σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας της εργοδοσίας. Η κυρίαρχη αστική τάξη ήθελε το ρόλο του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

C L A U D E. Empereur du 24.01.41 au 13.10.54. Lettre aux Alexandrins (10 novembre 41)

C L A U D E. Empereur du 24.01.41 au 13.10.54. Lettre aux Alexandrins (10 novembre 41) C L A U D E Empereur du 24.01.41 au 13.10.54 Lettre aux Alexandrins (10 novembre 41) Claude : Lettre aux Alexandrins - 2 - TABLE DES CHAPITRES Page : Rappel 3 Présentation 4 Dans les Actes : les privilèges

Διαβάστε περισσότερα

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&st=0&sk=t&sd=a&...

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&st=0&sk=t&sd=a&... Page 1 sur 9 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque MINIST ÈRE DE L ÉDUCATION, DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES CULTES C E N T R E D E L A L A N G U E G R E C Q U E Guide Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 27-30/5/2010 Διάμεση Κυριακή Εκπαιδευτικός Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Τηλ: 2108027644 Email: kdiamesi@otenet.gr Καραγιάννης Βασίλης Καθηγητής Μαθηματικών 60ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει

FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει FR: Vous aurez besoin de : EL: Θα χρειαστείτε: FR: Ciseaux EL: Ψαλίδι FR: 2 piles AA EL: 2 μπαταρίες ΑΑ FR: Élastique de ménage EL: Λαστιχάκι FR: Pièce de monnaie

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

II A : RECITS DE FONDATION ET D ORIGINE

II A : RECITS DE FONDATION ET D ORIGINE IIA:RECITSDEFONDATIONETD ORIGINE Dans cette partie seront pris en considération uniquement les textes qui concernentdemanièreponctuellel originedevillesousitesdel île,soitquesoitdécrit un véritable acte

Διαβάστε περισσότερα

Clément VARENNE. La piraterie dans la Méditerranée antique : représentations et insertion dans les structures économiques Tome 2 - Annexes

Clément VARENNE. La piraterie dans la Méditerranée antique : représentations et insertion dans les structures économiques Tome 2 - Annexes Université Toulouse 2 Le Mirail (UT2 Le Mirail) Clément VARENNE le 29 juin 2013 La piraterie dans la Méditerranée antique : représentations et insertion dans les structures économiques Tome 2 - Annexes

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Διάμεση Κυριακή Εκπαιδευτικός Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Τηλ: 2108027644 Email: kdiamesi@otenet.gr Καραγιάννης Βασίλης Καθηγητής Μαθηματικών 60ου Λυκείου Αθήνας Τηλ: 2108813155 Email: vasilis_karagiannis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα

226HS75S 226HS99S. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 35 42-71 ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

226HS75S 226HS99S. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 35 42-71 ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 226HS75S 226HS99S Ελληνικά 115 35 42-71 H1153542-71,226HS75-99,GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Alain BOURBEAU Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Line

Διαβάστε περισσότερα

La mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène (Texte historique de Cléomède)

La mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène (Texte historique de Cléomède) La mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène (Texte historique de Cléomède) Résumé : Eratosthène a estimé le périmètre de la Terre, d'après son expérience, égal à 250.000 stades attiques (44250

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

L'équipe du Journal l Echo d Eugène

L'équipe du Journal l Echo d Eugène L'équipe du Journal l Echo d Eugène Equipe de rédaction : Responsable de la rédaction B. LUYCKX, Proviseur Νεφέλη Αρδίττη Δ1 Halie Chaikalis 6ème3 Έλενα Δαβερώνη Δ1 Louise Kontogiannis, 1èreC Georges Ariane,

Διαβάστε περισσότερα

Ressources Classe de seconde

Ressources Classe de seconde Langues et cultures de l Antiquité Lycée Ressources Classe de seconde - Héraclès en Gaule, Hercule gaulois - Avril 2009 Éléments du programme de la classe de Seconde Latin - Le monde romain - Mare nostrum

Διαβάστε περισσότερα

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ Ηευρωπαϊκήενοποίησηενοποίηση Στην δεκαετία του 1960 ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

> LA DÉMOCRATIE DONNE-T-ELLE LE POUVOIR AU PEUPLE?

> LA DÉMOCRATIE DONNE-T-ELLE LE POUVOIR AU PEUPLE? Published on La Vie des Classiques (http://www.laviedesclassiques.fr) Accueil > > La démocratie donne-t-elle le pouvoir au peuple? > LA DÉMOCRATIE DONNE-T-ELLE LE POUVOIR AU PEUPLE? Le 02 Mars 2015 Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άνθρωπος κλεισμένος στην πόλη με τα χρώματα νωπά

Ένας άνθρωπος κλεισμένος στην πόλη με τα χρώματα νωπά Ένας άνθρωπος κλεισμένος στην πόλη με τα χρώματα νωπά Κοιτάζοντας τη ζωγραφική του Νίκου Οικονομίδη, αντιλαμβάνεσαι τις δυνατότητες του ματιού, να σπάσει, να συνθέσει τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

(le soleil) sa largeur est d un pied.(léon Robin)

(le soleil) sa largeur est d un pied.(léon Robin) Fragment 1 : [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 132 [s. A 16.] (τοῦ δὲ) λόγου τοῦδʹ ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον γινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! Αθήνα, 3-4 Ιουλίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Δοµή Εισήγησης I. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

" LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ "

 LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Étude interculturelle du recueil de Paul Éluard Διαπολιτισμική μελέτη της ποιητικής συλλογής του Paul Éluard " LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ " Poésies/Ποιήματα 1913-1926 NIKI

Διαβάστε περισσότερα

Lucien, les philosophes et les philosophies

Lucien, les philosophes et les philosophies Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica Societat Catalana d Estudis Clàssics Núm. 28-29 (2012-2013), p. 63-82 DOI: 10.2436/20.2501.01.40 Lucien, les philosophes et les philosophies Francesca Mestre

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου Ο αποστολέας ή πομπός Το πλαίσιο αναφοράς Το μήνυμα Το κανάλι Ο επικοινωνιακός κώδικας Ο παραλήπτης ή δέκτης coordonnées spatiales et temporelles canal graphique

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ Β ΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ Β ΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ Β ΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ f Ό Λάμπης κα'ι Σψακίων ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑ ΚΗΣ. ΝΙΚ. ΠΛΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE

THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE Manon Papin THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE En étudiant les Homélies sur le Cantique des Cantiques de Grégoire de Nysse, auteur

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ALBERT CAMUS (1960-2010)

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ALBERT CAMUS (1960-2010) ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ALBERT CAMUS (1960-2010) 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 Révision 23.4.09 Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 2 3 Introduction Présentation générale L Evangile selon Marc qu on peut lire en grec aujourd

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MASTER 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- UNIVERSITÉ DU MAINE

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MASTER 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- UNIVERSITÉ DU MAINE 0 Université du Maine ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MASTER 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- UNIVERSITÉ DU MAINE «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών

Διαβάστε περισσότερα

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει Imam Baildi à Paris Nous nous sommes entretenus avec eux après leur passage sur la scène du festival Villes des musiques du monde De Angeliki

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

PASSION e t RESURRECTION :

PASSION e t RESURRECTION : Passion et Résurrection : de XVIII-1 jusque XXI-fin - 1 PASSION e t RESURRECTION : (Jn XVIII-1 à XXI-fin 2 0 0 6 Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006 Passion et Résurrection

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 3 ο : Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960 Ιωάννης Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS - UFR SCIENCES Ecole Doctorale STIC THESE Présentée pour obtenir le titre de Habilitation à Diriger des Recherches de l'université de Nice Sophia Antipolis Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s.

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. Platon PETRIDIS Université d Athènes Changements dans la physionomie de la ville pendant la période protobyzantine (IVe VIIe s.) Abandon

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 52 Mars 2015 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σελις Page ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 'Αρχαιολογική Συλλογή Ήλιδος 183-194 ΡΗΟΤΙΝΙ McGEORGE, Preliminary Report: Human Skeletons

Διαβάστε περισσότερα

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE M I C H E L ROSTOVTZEKF PROFESSEUR A l'université DE Y AT-Ε MEMBRE DE i/lnstitut DE FRANCE TROIS INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE DE THÉANGÉLA EN CARIE P Extrait de la Revue des Etudes Anciennes. Tome

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. à la manière de Jdαnov

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. à la manière de Jdαnov ΕΙΣΗΓΗΣΗ à la manière de Jdαnov και κατά συνέπεια η ποίηση είναι μια υπόθεση αντικοινωνική. Πιστεύει σε λέξεις και ιδεογράμματα και δε βλέπει λόγου χάρη πως άλλο έvα δέντρο να ξαπλωθείς στον ίσκιο του

Διαβάστε περισσότερα

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK ESSAI SUR LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE GRECQUE LES NOMS D'ANIMAUX PRIS MÉTAPHORIQUEMENT PAK LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE IMPRIMERIE CHARLES SCHUCHARDT.ι m Ρ 1879 488 M839E w,

Διαβάστε περισσότερα

Traduction de la chanson de Notis

Traduction de la chanson de Notis Page 1 sur 7 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 2 Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2014 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath Cours de grec ancien 3 ème et 4 ème années Collège Saint-Julien Ath «Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.»

Διαβάστε περισσότερα

Ετοιμασία ολοκληρωμένων οργάνων μέτρησης

Ετοιμασία ολοκληρωμένων οργάνων μέτρησης ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ετοιμασία ολοκληρωμένων οργάνων μέτρησης Υποέργο 3: Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την Γαλλική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques

Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques André Plassart Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 45, 1921. pp. 1-85. Citer ce document / Cite this document : Plassart André. Inscriptions

Διαβάστε περισσότερα

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 52. Ακροκέραμα 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1956 Ακροκέραμο γωνιακό παραθύρου νεοκλασικού αριστερό. Ύψος 20εκ. 240-280 1957 Ακροκέραμο μετωπικό παραθύρου νεοκλασικού.διαστ.

Διαβάστε περισσότερα

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ L ECHO D EUGENE No 9 * JANVIER 2013 Vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Ζήσε τα όνειρά σου, μην ονειρεύεσαι τη ζωή σου. L équipe de rédaction. Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΤΔΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. (P. Berol. inv. 8143 ABC+7397 recto et P. Berol. inv. 7440 recto)

ΙΟΤΔΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. (P. Berol. inv. 8143 ABC+7397 recto et P. Berol. inv. 7440 recto) V ΙΟΤΔΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (P. Berol. inv. 8143 ABC+7397 recto et P. Berol. inv. 7440 recto) La grande révolte juive qui éclata dans les dernières années du règne de Trajan (115 117 p ) a attiré depuis longtemps

Διαβάστε περισσότερα

LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS

LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS DIDACτiQUE DE LA TRADUCτiON SCIENτiFIQUE ΕΤ TECHNIQUE Christian Papas Ιλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κάθε μεταφραστής, είτε ασχολείται με λογοτεχνικά είτε με ε.;τιστημονικά κείμενα, ονειρεύεται

Διαβάστε περισσότερα