δεν υπήρξε ολ τελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δεν υπήρξε ολ τελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του"

Transcript

1 Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Το Χουµνικ, χωρι της Βισαλτίας, 10 χλµ. νοτιοανατολικά της Νιγρίτας, δεν υπήρξε ολ τελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του σε έγγραφα µονών του Αγίου ρους, απογραφικά οθωµανικά κατάστιχα, εκκλησιαστικά έγγραφα της µητροπ λεως Σερρών και περιηγητικά κείµενα, έκαναν αρκετο ς ερευνητές να ασχοληθο ν τ σο µε την ετυµολογία του ο- ν µατος, σο και µε την αναζήτηση των παλαι τερων ενδείξεων οικιστικής οργάνωσης στην περιοχή 1. Ίχνη εγκατοίκησης που ανάγονται στα αρχαϊκά, ρωµαϊκά παλαιοχριστιανικά, µέχρι και στερα βυζαντινά χρ νια βρέθηκαν στην ευρ τερη περιοχή του οικισµο. Εντ ς του σηµερινο χωριο, νοτιοανατολικά του ναο, εντοπίστηκαν τάφοι, άγνωστης χρονολογικής ταυτ τητας, ενώ απ την αυλή του γειτονικο παιδικο σταθµο περισυλλέχθηκε ν µισµα του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αι. 2. Η ονοµασία του οικισµο σχετίζεται µε την παρουσία στην περιοχή της βυζαντινής οικογένειας των Χο µνων, κατά τον 14ο αι. Συχνή είναι εξάλλου η χρήση ονοµάτων βυζαντινών αξιωµατο χων για την ονοµασία οικισµών της περιοχής των Σερρών, πως γνωρίζουµε για τα χωριά Πατρίκι (Πατρίκιος Μανουήλ Άγγελος), Κατακον ζι (Καντακουζην ς) και Γεωργήλας (αδελφοί Ο να ς του Αγίου Γεωργίου στο Χουµνικ Σερρών υπήρξε το θέµα της µεταπτυχιακής µου εργασίας µε τίτλο «Ο Άγιος Γεώργιος Χουµνικο Σερρών και τα συγγενικά µνη- µεία», που υποβλήθηκε στο τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., το 2000, µε επιβλέποντα τον καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας κ. Γεώργιο Βελένη. Θεωρώ υποχρέωσή µου να τον ευχαριστήσω και απ τη θέση αυτή για τις συµβουλές, τη συνεχή καθοδήγηση σε λα τα στάδια της έρευνας, την αµέριστη συµπαράσταση, τη δυνατ τητα επικοινωνίας και την ατµ σφαιρα συνεργασίας που µου προσέφερε. Τα σχέδια του ναο εκπονήθηκαν απ τον γράφοντα, µε την πολ τιµη βοήθεια της αρχιτέκτονος ήµητρας Καλλιγά, στην οποία εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες µου. Τις ευχαριστίες µου επίσης οφείλω στη 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την άδεια δηµοσίευσης του ναο. Το άρθρο αυτ πραγµατε εται την αρχιτεκτονική του ναο και - χι τις τοιχογραφίες. 1. Μ. Ζαφειρίου, «Ιστορικογεωγραφικά της περιοχής Χουµνικο», Σερραϊκά Χρονικά 13 (1998) 47-94, που γίνεται εκτενής παρουσίαση της ιστορίας του χωριο και της µέχρι τώρα έρευνας. Απ την εµπεριστατωµένη αυτή µελέτη, που και η σχετική βιβλιογραφία, αντλο µε το σ νολο των ιστορικών πληροφοριών του εισαγωγικο κεφαλαίου. 2. πως προκ πτει απ το σκίτσο των δ ο ψεων του νοµίσµατος που παρατίθεται στην παραπάνω δηµοσίευση (Ζαφειρίου,.π., σ. 49 σηµ. 7, εικ. 4), πρ κειται για ανώνυµο φ λλη, κατηγορίας Α2, που χρονολογείται µεταξ των ετών 976(;)-1030/35, (DOC, III, 2, class A2, Var. 5, A2.5.1 κ.ε.).

2 106 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης Γεωργουλά). Οι µονές Ιβήρων, Εσφιγµένου και Χιλανδαρίου του Αγίου ρους κατέχουν µεγάλες εκτάσεις γης και αναπτ σσουν έντονη δραστηρι τητα στην περιοχή κατά τη µέση και στερη βυζαντινή περίοδο. Πολλές αναφορές στον οικισµ γίνονται σε οθωµανικά κατάστιχα και εκκλησιαστικά έγγραφα κατά την περι δο της Τουρκοκρατίας, ταν πια έ- χει τη σηµερινή του ονοµασία ή ελαφρώς παραφθαρµένη (Χο µνικο, Χο µκος), ενώ εξακολουθο ν να δραστηριοποιο νται στην περιοχή µονές του Αγίου ρους. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικο Αγώνα, το χωρι διαδραµατίζει πρωταγωνιστικ ρ λο, καθώς φιλοξενο σε την έδρα του αρχηγείου της Νιγρίτας. Μετά την απελευθέρωση και µέχρι τη δεκαετία του 60 το Χουµνικ, µε βάση τα στοιχεία των απογραφών, παρουσιάζει πληθυσµιακή άνθιση, ω- στ σο η εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση προκάλεσε κατακ ρυφη µείωση στις επ µενες δεκαετίες και σήµερα οι κάτοικοι του χωριο δεν ξεπερνο ν τους 300. Το Χουµνικ βρίσκεται παραπλε ρως της οδικής αρτηρίας που συνδέει τα Κερδ λια µε τη Νιγρίτα και τις Σέρρες και οργανώνεται σε ένα άναρχο σ µπλεγµα οριζ ντιων, κάθετων και διαγώνιων στενών δρ µων. Πετρ χτιστα σπίτια του τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ο αι. σώζονται διάσπαρτα σε λον τον οικισµ, άλλα µισογκρεµισµένα και άλλα ακ µα κατοικήσιµα. Συνυπάρχουν µε τα νε τερα που έχουν αλλοιώσει τον παραδοσιακ του χαρακτήρα. Στα Β του οικισµο, πάνω απ το ρέµα Μ δι, στέκει πέτρινο γεφ ρι κατασκευασµένο, σ µφωνα µε επιγραφή, το Αποτελο σε τµήµα παλαιο λιθ στρωτου δρ µου που διέσχιζε τη Βισαλτία απ το µέσον της και παράλληλα σχεδ ν µε τον Στρυµ να 3. Κυρίαρχο ρ λο στην κοινωνική ζωή του χωριο παίζει η κεντρική πλατεία, που συγκεντρώνονται τα σηµαντικ τερα κτίρια, πως αυτ της Κοιν τητας και του Σχολείου, ενώ δεσπ ζουσα θέση κατέχει ο να ς που, µαζί µε τον γηραι πλάτανο, συµπορε ονται στη µακρ χρονη ιστορία του οικισµο (εικ. 1). Ο να ς του Αγίου Γεωργίου ανήκει στον τ πο της τρίκλιτης βασιλικής, 3. Ζαφειρίου,.π., σσ σηµ.75. Φωτογραφίες του γεφυριο δηµοσιε ει ο Α. Βαβρίτσας στα πρακτικά της ανακοίνωσης για την Εγνατία οδ, που πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία συµποσίου για τη Βισαλτία, βλ. σχετικά Α. Βαβρίτσας, «Η Εγνατία οδ ς και η Βισαλτία», Πρακτικά Α Επιστηµονικο Συµποσίου «Η Νιγρίτα Βισαλτία διά µέσου της Ιστορίας», Νιγρίτα 27 & 28 Νοεµβρίου 1993, Νιγρίτα 1995, σσ και φωτογραφίες σσ Για το γεφ ρι βλ. επίσης, Γ. Π. Τσ τσος, Μακεδονικά γεφ ρια, Τοπογραφία, Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1997, σσ και ο ίδιος, «Τα πέτρινα γεφ ρια της Βισαλτίας», «Η Νιγρίτα Βισαλτία διά µέσου της Ιστορίας», Πρακτικά Β Επιστηµονικο Συµποσίου, Νιγρίτα Οκτωβρίου 1996, Θεσσαλονίκη 2000, σσ

3 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 107 τυπικής της περι δου της Τουρκοκρατίας, µε προσαρµοσµένο πι σχηµο νάρθηκα στα δυτικά, που φέρει απ τµηση στη Β του γωνία. Στα ανατολικά προεξέχει µ νο η ηµικυκλική αψίδα του κεντρικο κλίτους (εικ. 2). λο το κτίσµα καλ πτεται µε ενιαία στέγη. Η κάτοψη του κυρίως ναο έχει σχήµα ορθογώνιο, ελαφρά ακαν νιστο. Εξωτερικά έχει µήκος 18,90µ., χωρίς την κ γχη και πλάτος 10,80µ. Με την προσθήκη του νάρθηκα φτάνει το συνολικ µήκος στα 22,00µ. και το πλάτος στα δυτικά 17,00µ. Η πρ σβαση στον να γίνεται απ λες τις πλευρές πλην της ανατολικής. Ωστ σο, οι σηµαντικ τερες και πιο προσεγµένες θ ρες είναι αυτές της β ρειας πλευράς, που έχουν άµεση σχέση µε την πλατεία. Απ αυτή την πλευρά το επίπεδο του εδάφους βρίσκεται κατά 0,90µ. χαµηλ τερα της ν τιας, καθώς η κατωφέρεια του εδάφους στον οικισµ έχει κατε θυνση απ ν το προς βορρά (εικ. 3). Εσωτερικά ο να ς διαιρείται, µε ξ λινους κίονες, σε τρία κλίτη. Ξυλ γλυπτο τέµπλο διαχωρίζει το Iερ Bήµα απ τον υπ λοιπο να. Οι τοίχοι, πάχους 0,75µ., είναι χτισµένοι µε αργο ς λίθους (εικ. 4), που προέρχονται απ τη γ ρω περιοχή 4. Περισσ τερο φροντισµένο εµφανίζεται το υλικ δοµής της αψίδας του Ιερο Βήµατος (εικ. 5), ενώ χοντρολαξευµένοι γωνι λιθοι χρησιµοποιο νται σε λες τις ακµές του ναο και ιδιαίτερα ε- πιµεληµένοι, στα πλαίσια των ανοιγµάτων. Ως συνδετικ υλικ χρησιµοποιείται υπ λευκο ασβεστοκονίαµα, πλο σιο σε αδρανή (λίθινα θρα σµατα και τριµµένο κεραµίδι), ενώ πιο καθαρ, ως προς τις προσµίξεις, παρατηρείται αυτ των τοίχων του νάρθηκα πάνω απ τα υπέρθυρα των παραθ ρων του ορ φου και της ανώτερης ζώνης του κυρίως ναο πάνω απ τη στάθµη των φουρουσιών των παραθ ρων. Οι τοιχοποιίες της β ρειας και ανατολικής πλευράς, πλην της κ γχης, καλ πτονται σήµερα µε λευκ επίχρισµα (εικ. 1, 5). Τα τελευταία χρ νια αρµολογήθηκαν κακ τεχνα οι υπ λοιπες ορατές τοιχοποιίες του ναο, µε αποτέλεσµα να µην είναι πια αναγνώσιµες και να χαθο ν στοιχεία που αφορο ν στις οικοδοµικές φάσεις. Οι περιγραφές, οι παρατηρήσεις, καθώς και το εποπτικ υλικ που τις συνοδε ει, πραγ- µατοποιήθηκαν πριν τις πρ σφατες επεµβάσεις. Η ηµικυκλική αψίδα του Iερο στο κάτω ήµισυ χτίζεται µε χοντρολαξευµένους γωνι λιθους και µε λεπτο ς αρµο ς, σε αντίθεση µε το άνω µισ, που χρησιµοποιείται ίδια πέτρα, µως µε πιο χοντρο ς αρµο ς και έντονο αρµολ γηµα. Κοσµείται µε έξι τυφλά αψιδώµατα τα οποία διαµορφώνονται µε µικρές παραστάδες, ορθογώνιας διατοµής που επιστέφονται µε µικρά 4. Πιθαν ς τ πος εξ ρυξης το γειτονικ ρέµα Μ δι, δυτικά - βορειοδυτικά του οικισµο, στις παρειές του οποίου διακρίνονται βράχοι απ την πορώδη υπ λευκη πέτρα που χρησιµοποιείται σε λες τις χτιστές απ αργολιθοδοµή κατασκευές του χωριο.

4 108 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης φουρο σια διπλής καµπυλ τητας, πάνω στα οποία εδράζονται ηµικυκλικά τ ξα (εικ. 5). Πλίνθοι σε εξαιρετικά περιορισµένη συχν τητα παρεµβάλλονται, κατά σηµεία, σε λες τις ορατές πλευρές του ναο. Λεπτά πλινθία περιγράφουν εξωτερικά τα λίθινα ανακουφιστικά τ ξα των παραθ ρων, των τυφλών αψιδωµάτων της κ γχης, το λίθινο πλαίσιο του κυκλικο φεγγίτη στα ανατολικά, καθώς και τα τ ξα της β ρειας εισ δου του κυρίως ναο, της ανατολικής εισ δου του νοτίου πτερυγίου του νάρθηκα και του µικρο αψιδώµατος πάνω απ το νοτι τερο παράθυρο της δυτικής ψης του νάρθηκα. ο πλίνθινοι σταυροί λατινικο τ που, κοσµο ν τον δυτικ τοίχο του νάρθηκα και ένας ακ µα τον β ρειο, στο ψος του γυναικωνίτη (εικ. 6, 7). Σ µφωνα µε πληροφορίες των κατοίκων, ίδιοι σταυροί υπήρχαν στον β ρειο, σήµερα επιχρισµένο, τοίχο του κυρίως ναο, µέχρι το Σήµερα, στην ίδια πλευρά, µεταξ του δε τερου και τρίτου παραθ ρου, υπάρχει επίθετος ισοσκελής σταυρ ς, µε διευρυµένες απολήξεις κεραιών. Οι τοίχοι του κυρίως ναο, πως προκ πτει απ τη ν τια µη επιχρισµένη ψη, ενισχ ονται καθ ψος µε ξ λινα ζωνάρια, υποχωρηµένα απ το µέτωπο της τοιχοποιίας κατά 0,10µ. περίπου, δεµένα µεταξ τους µε εγκάρσιες κλάπες. Σε διαφορετικά επίπεδα παρακολουθο µε τις ξυλοδεσιές του πι σχηµου νάρθηκα 6. Αναγνωρίσιµες είναι και οι υποδοχές των ικριωµάτων σε σες επιφάνειες δεν είναι επιχρισµένες. Κάποιες κλείστηκαν πρ χειρα µε µικρές πέτρες, χωρίς τη χρήση συνδετικο υλικο, και αλλο καλ τερα, µε µικρές πέτρες, πλινθία και κονίαµα. Τα γείσα διαµορφώνονται µε πλακερές πέτρες, τοποθετηµένες εκφορικά σε δ ο σειρές. Περιτρέχουν λο το κτίριο, πλην της ανατολικής πλευράς του ν τιου πτερυγίου του νάρθηκα και τµήµατος της ν τιας πλευράς του κυρίως ναο, κοντά στη συµβολή του µε το πτερ γιο του νάρθηκα. Επιµελέστερη µορφή παρουσιάζουν τα γείσα της κ γχης του Iερο Bήµατος, που έχουν επίσης εκφορική διάταξη, κοιλ κυρτη µως διατοµή. Η πρ σβαση στον να γίνεται απ τέσσερις εισ δους. Μία οδηγεί απ τη β ρεια πλευρά απευθείας στον κυρίως να και τρεις στον νάρθηκα, εκ των οποίων µία ανοίγεται στη δυτική πλευρά αξονικά και δ ο στις ανατολικές απολήξεις των πτερυγίων. Περισσ τερο φροντισµένες είναι οι δ ο θ ρες που ανοίγονται στη β - 5. Αναφέρεται και η παρξη επιγραφής, ορατή κι αυτή πριν το 1950 (Ζαφειρίου,.π., σ. 76 σηµ. 105). 6. Για τη λειτουργία, τις θέσεις και την κάλυψη των ξυλοδέσµων στα κτίρια, βλ. Γ. Μ. Βελένης, Ερµηνεία του εξωτερικο διακ σµου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 55,

5 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 109 ρεια πλευρά του µνηµείου. Επενδ ονται µε λίθινα θυρώµατα που γεφυρώνονται µε τοξωτά ανώφλια κατασκευασµένα απ θολίτες (εικ. 8). Στο άνοιγµα της β ρειας πλευράς ο κεντρικ ς θολίτης κοσµείται µε ανάγλυφο ισοσκελή σταυρ. Πίσω απ τη λίθινη επένδυση το άνοιγµα διαµορφώνεται οριζ ντια µε ξ λινα δοκάρια, µη ορατά σήµερα λ γω επίχρισης. Απ την είσοδο αυτή, µέσω δ ο χαµηλών σκαλοπατιών, κατεβαίνει κανείς στο εσωτερικ. Πάνω απ το υπέρθυρο, σχεδ ν σε επαφή, υπάρχει µικρή ορθογώνια εσοχή µε ταινιωτ πλαίσιο χωρίς διάκοσµο στο τ µπανο. Το παράπλευρο θ ρωµα του νάρθηκα επιστέφει τ ξο απ λίθινους θολίτες που βρίσκεται ψηλ τερα, σε ίδια στάθµη και µοιο κατασκευαστικά µε αυτ του ανοίγµατος της ν τιας αντίστοιχης πλευράς του νάρθηκα. Λ γω της ανισοσταθµίας που προκαλεί η κλίση του εδάφους απ ν το προς βορρά, το τοξωτ άνοιγµα προέκυψε µεγαλ τερο σε ψος απ αυτ της ν τιας (εικ. 3). Για τον λ γο αυτ προστέθηκε λίθινο θ ρωµα, το τοξωτ ανώφλι το οποίο βρίσκεται χαµηλ τερα του χτιστο τ ξου. Το τ µπανο που προέκυψε µεταξ των δ ο τ ξων γέµισε µε ακαν νιστου σχήµατος λίθους, εκτ ς απ το κεντρικ σηµείο, που ανοίγεται ελλειψοειδής φεγγίτης. Το τοξωτ άνοιγµα στην ανατολική απ ληξη του νοτίου πτερυγίου του νάρθηκα κατασκευάζεται µε λίθινους θολίτες (εικ. 4). Το τ ξο εδράζεται σε λοξ τµητα υφαψίδια, αποκρουσµένα στα δ ο εξωτερικά άκρα, για τη στερέωση κάποιου θυρώµατος 7. Μία µικρή εσοχή στο εσωρράχιο του τ ξου προοριζ ταν για την τοποθέτηση µπάρας ασφαλείας. Χωρίς ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία, η δυτική θ ρα του νάρθηκα ανοίχτηκε µεταξ των ετών Ψηλ τερα, σε τσιµεντένιο τραπέζιο, εντοιχίστηκε η µαρµάρινη επιγραφή, που µέχρι τ τε βρισκ ταν πάνω απ τη δυτική θ ρα του κυρίως ναο (εικ. 7). Σε κάθε µακριά πλευρά του κυρίως ναο ανοίγονται τέσσερα παράθυρα (εικ. 4, 9). Πλαισιώνονται απ µονολιθικο ς λαµπάδες (εικ. 10), εκτ ς α- π τα κατώτερα τµήµατα του δε τερου απ ανατολάς παραθ ρου της ν τιας πλευράς και του εν ς λαµπά του τέταρτου της ίδιας πλευράς που είναι κτιστά. Φέρουν φουρο σια διπλής καµπυλ τητας που ανακρατο ν οριζ ντια λίθινα υπέρθυρα. Επιστέφονται µε ανακουφιστικά τ ξα, κατασκευασµένα µε θολίτες που εξωτερικά περιγράφονται απ λεπτά πλινθία. Τα τ µπανά τους, ελαφρώς υποχωρηµένα, µένουν ακ σµητα. λα τα κατώφλια διαµορφώθηκαν µε λεπτή στρώση σκυροδέµατος, πλην του νοτίου παραθ ρου του ιερο βήµατος, το οποίο είναι µικρ τερο ως προς το ψος 7. Σήµερα το αρχικ θ ρωµα δεν υπάρχει, καθώς η µεταλλική, σ γχρονης κατασκευής, υφιστάµενη π ρτα είναι στερεωµένη στο µέσον του πάχους του τ ξου. 8. Ζαφειρίου,.π., σ. 78.

6 110 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης απ τα υπ λοιπα και διατήρησε και στο κατώφλι το µονολιθικ πλαίσιο (εικ. 4, 9). Σχεδ ν τετράγωνο παράθυρο φεγγίτης ανοίγεται στο κολοβ αέτωµα της ανατολικής πλευράς του κυρίως ναο, το οποίο εξωτερικά διαµορφώνεται κυκλικά, καθώς επενδ εται απ λίθινο πλαίσιο. Λεπτά πλινθία περιγράφουν εξωτερικά την περιφέρεια του κ κλου. Πάνω απ το τεταρτοσφαίριο της πρ θεσης ανοίγεται σχισµοειδές στεν παράθυρο (εικ. 3, 5). Τα παράθυρα του ορ φου του νάρθηκα, τρία στη δυτική και απ ένα στο µέσον της β ρειας και ν τιας, φέρουν µονολιθικά πλαίσια. Αντίθετα, τα δ ο παράθυρα του ισογείου της δυτικής πλευράς παρουσιάζουν απλο στερη µορφή µε χτιστο ς λαµπάδες (εικ. 6, 7). λα τα ανοίγµατα του κτιρίου διευρ νονται εσωτερικά, ώστε να γίνεται δυνατή η διάχυση του φωτ ς και φράσσονται µε σ γχρονα µεταλλικά κιγκλιδώµατα ασφαλείας. H στέγη, ενιαία και σχεδ ν συµµετρική ως προς τον κεντρικ κορφιά, σχηµατίζει απ τµηση στα ανατολικά. Ο νάρθηκας καλ πτεται απ διαδοχικές επικλινείς στέγες, που αντιστοιχο ν στις έξι πλευρές, πως αυτές δια- µορφώνονται στην κάτοψη. Πριν απ τρεις δεκαετίες τα αρχικά κεραµίδια αντικαταστάθηκαν µε κεραµίδια «βυζαντινο τ που». Η αψίδα, που διατηρεί την παλιά κεράµωση, φέρει δική της ανεξάρτητη κάλυψη. Πυργοειδές, εξάπλευρο, τριώροφο κωδωνοστάσιο, πάνω σε τετράπλευρη βάση, ορθώνεται στα ΒΑ του ναο (εικ. 2) 9. Κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 30, στα πλαίσια µιας σειράς εργασιών, που στ χο είχαν τη διαµ ρφωση και τον εξωραϊσµ της β ρειας πλευράς (εικ. 1) 10. Ο εσωτερικ ς χώρος του κυρίως ναο χωρίζεται σε τρία µέρη: νάρθηκας, κυρίως να ς και Iερ Bήµα (εικ. 2). Η επικοινωνία του νάρθηκα µε τον κυρίως να γίνεται µέσω ανοίγµατος στον άξονα του ενδιάµεσου τοίχου, το οποίο επενδ εται µε τοξωτ λίθινο θ ρωµα. ο σειρές κολ νες χωρίζουν τον να σε τρία κλίτη. Κάθε σειρά έχει πέντε ξ λινους κίονες, µε κορµο ς κυκλικής διατοµής, που στο κατώτερο τµήµα τους εγγράφονται σε υψηλ π διο τετράγωνης διατοµής (εικ. 11). Ελάχιστα διαφέρει το πρώτο απ δυσµάς ζε γος, που οι κορµοί είναι εξ ολοκλήρου κυκλικοί, καθώς και ο πρώτος απ ανατολάς κίονας της ν τιας κιονοστοιχίας, που κρ βεται απ το τέµπλο και έχει ορθογώνια διατοµή, πλην του ανωτέρου τµήµατος που απολήγει κυκλικά. Επιστέφονται µε κολουροπυραµιδοειδή 9. Αναφέρεται απ τους κατοίκους, τι στους τοίχους της τετράπλευρης βάσης µέχρι πριν λίγα χρ νια ήταν εντοιχισµένες λιθανάγλυφες κεφαλές, οι οποίες αποτοιχίστηκαν και εκλάπησαν. 10. Στις πρ σφατες επεµβάσεις που αλλοίωσαν τη µορφή του µνηµείου, προσθέτου- µε την εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων, που τοποθετήθηκαν αλ γιστα σε λες τις πλευρές του ναο.

7 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 111 κιον κρανα, αποτετµηµένα στις γωνίες της καλάθου και βαστάζουν ηµικυκλικά τ ξα. Η οροφή έχει κατασκευαστεί απ µπαγδατί, είναι ψηλ τερη στο µεσαίο κλίτος και διαµορφώνεται επίπεδη στο κέντρο µε τεταρτοκυκλική απ ληξη στα πλάγια. Αντίθετα, στα κλίτη βρίσκεται χαµηλ τερα και είναι εντελώς επίπεδη (εικ. 12). Τρεις ξ λινοι ελκυστήρες είναι ορατοί στο κεντρικ κλίτος. Το αρχικ δάπεδο του ναο διατηρείται µ νο στον κυρίως να και είναι στρωµένο µε ποικίλων µεγεθών µαρµάρινες πλάκες. Το υπερώο καταλαµβάνει τον ροφο του πι σχηµου νάρθηκα και εισχωρεί στα πλαϊνά κλίτη του κυρίως ναο, µέχρι το πρώτο απ δυτικά ζε γος κι νων. Φράσσεται µε ξ λινα στηθαία, απ τα οποία τα τρία, που βλέπουν προς ανατολάς, είναι καµπ λα στην κάτοψη, ενώ τα δ ο που βλέπουν στο κεντρικ κλίτος, ευθ γραµµα. Εξωτερικά κοσµο νται µε συνεχείς ρ µβους απ λεπτές πήχεις. ιέθετε και καφασωτ, πως προκ πτει απ τις ε- γκοπές στερέωσης στην κουπαστή του στηθαίου. Το Iερ Bήµα, υπερυψωµένο κατά 0,15µ. απ τον κυρίως να, περιορίζεται πίσω απ υψηλ τέµπλο και διαθέτει λιγοστ φωτισµ. Τα παράθυρα έχουν υψηλές ποδιές, ώστε να καθίσταται δ σκολη οποιαδήποτε επικοινωνία µε το εξωτερικ. Στα ανατολικά µ νο η κεντρική αψίδα προεξέχει. Στο εσωτερικ της, χαµηλά, και σε επαφή µε την κ γχη, χτίζεται ηµικυκλικο σχήµατος αναβαθµ ς (εικ. 2), ενώ ψηλ τερα, ανοίγεται µικρή εσοχή κάτοψης τραπεζίου, έκκεντρα ως προς τον άξονα, στο πάχος του τοίχου (εικ. 11). Και τα δ ο αυτά στοιχεία χρησιµε ουν για τη φ λαξη και τοποθέτηση εικ νων. Εκτ ς της κεντρικής κ γχης, άλλες τέσσερις εγγράφονται στο πάχος του ανατολικο τοίχου (εικ. 2). Μία ανοίγεται στα β ρεια και άλλες τρεις στα ν τια. Απ αυτές της ν τιας πλευράς δεσπ ζει η κεντρική. Την πλαισιώνουν δ ο µικρ τερες, απ τις οποίες η ν τια, λ γω έλλειψης χώρου, δια- µορφώνεται τεταρτοκυκλικά. ο ακ µα µικρ τερες εσοχές ορθογωνικής κάτοψης, ανοίγονται στο πάχος του β ρειου τοίχου. Η Αγία Τράπεζα στηρίζεται σε µαρµάρινο κορµ αρράβδωτου κίονα και σε λίθινο γωνι λιθο, µέλη προερχ µενα απ αρχαι τερα κτίρια. Ο νάρθηκας έχει κάτοψη σχήµατος Π και προστέθηκε αργ τερα στον αρχικ πυρήνα. Στα Β διαµορφώθηκε µε απ τµηση, προκειµένου να διευκολ νεται η πρ σβαση και η ορατ τητα προς την πλατεία απ τη δυτική πλευρά του οικισµο (εικ. 2). Στο εσωτερικ και κατά µήκος του δυτικο τοίχου του κυρίως ναο, εκατέρωθεν της κεντρικής θ ρας, κατασκευάστηκαν στα νε τερα χρ νια χαµηλά πεζο λια. Στη Β και Ν γωνία, βρίσκονται οι κλίµακες αν δου στον γυναικωνίτη, απ τις οποίες µ νο η Ν υφίσταται σήµερα και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται. Ξ λινη θ ρα αποµονώ- 8

8 112 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης νει τη σκάλα αυτή απ τον νάρθηκα. Απ τη Β κλίµακα σώζονται µ νο οι δ ο πρώτες βαθµίδες της χτιστής βάσης. Το δάπεδο επιστρώθηκε πρ σφατα, µετά το Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ήρθε στο φως, προγενέστερος του νάρθηκα, χτιστ ς αγωγ ς, που τροφοδοτο σε το σιντριβάνι της πλατείας µε νερ 11. Το τέµπλο, ξυλ γλυπτο στο µεγαλ τερο µέρος του, καταλαµβάνει λο το πλάτος του ναο και είναι επιζωγραφισµένο σήµερα µε ποικιλία χρωµάτων. Χωρίζεται σε τέσσερις βασικές, οριζ ντιες ζώνες. Οι δ ο πρώτες διακ πτονται απ την Ωραία Π λη και τα ανοίγµατα της πρ θεσης και του διακονικο (εικ. 12). Η κατώτερη ζώνη αποτελείται απ δέκα διάχωρα ποδιές που χωρίζονται µε κιονίσκους και κοσµο νται µε ελισσ µενους βλαστο ς, φυτικά µοτίβα και παραστάσεις πτηνών και ανθρώπων (εικ. 13). Η κ ρια ζώνη αντιστοιχεί στα διάχωρα της κατώτερης και φέρει δέκα συνολικά εικ νες. Απ αυτές σηµαίνουσα θέση κατέχουν οι τέσσερις δεσποτικές (εικ. 14), οι οποίες διαφέρουν ως προς το µέγεθος και την τεχνοτροπία απ τις υπ λοιπες. Σχετίζονται µε την εικ να του Χριστο στον δεσποτικ θρ νο, που χρονολογείται µε επιγραφή το Τ τε θα πρέπει να αντικατέστησαν τις αρχικές 12. Λ γω του µεγάλου τους ψους, κατά την τοποθέτηση, αφαιρέθηκε η οριζ ντια άνω επίστεψη που διατηρείται στις υ- π λοιπες. Πιο πάνω ακολουθο ν τρεις ανισοµεγέθεις ζωφ ροι, κοσµηµένες µε ξυλ γλυπτα φυτικά µοτίβα και ολ σωµους αγίους που ξεδιπλώνουν ειλητάρια. Το ξυλ γλυπτο σ νολο του τέµπλου ολοκληρώνει η ζώνη µε εικ νες του ωδεκα ρτου και µεµονωµένων αγίων. Η ανώτερη ζώνη προστέθηκε αργ τερα και διαφέρει, καθώς απουσιάζουν τα ξυλ γλυπτα στοιχεία (εικ. 13). Περιέχει εικ νες µεµονωµένων αγίων, µέσα σε απλά σανιδωτά πλαίσια που χωρίζονται µεταξ τους µε λεπτο ς κιονίσκους. Επιστέφονται µε τρεις ελλειψοειδο ς σχήµατος ήλιους, σε θέσεις που αντιστοιχο ν µε τις τρεις θ ρες του τέµπλου. Χαµηλ ς σταυρ ς µε δράκους και λυπηρά, πάνω απ τον κεντρικ ήλιο, πειθαρχεί στην τεχνοτροπία και τις αναλογίες του αρχικο ξυλ γλυπτου τέµπλου. 11. Ζαφειρίου,.π., σσ σηµ. 103 και Τρεις απ αυτές ο Χριστ ς, η Παναγία και ο Ιωάννης φυλάσσονται σήµερα στο υπερώο του ναο και ταιριάζουν απ λυτα στις διαστάσεις των ανοιγµάτων, δίχως την αφαίρεση της οριζ ντιας επίστεψης. Οι αποσυρµένες εικ νες του υπερώου επιζωγραφήθηκαν το Στην εικ να της Παναγίας διαβάζουµε νανεώθη δι συνδροµ ς Στυλιαν ς Καραµο του, 1950 και στην εικ να του Προδρ µου δι συνδροµ ς Παν. Π. Aδάµ. Η εικ να του Αγίου Γεωργίου εντοιχίστηκε πρ σφατα πάνω απ το υπέρθυρο της δυτικής εισ δου, που συνδέει τον νάρθηκα µε τον κυρίως να.

9 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 113 µοια κατασκευαστικά µε την ανώτερη ζώνη του τέµπλου είναι τα δ ο εικονοστάσια που προστέθηκαν στους πλευρικο ς τοίχους εκατέρωθεν του τέµπλου 13. Ένα ακ µα µοιο εικονοστάσι βρίσκεται παραπλε ρως της β ρειας εισ δου του κυρίως ναο 14. Στο σ νολο των σανιδωτών ξ λινων κατασκευών εντάσσεται και ο άµβωνας που στέκει στον τέταρτο απ ανατολάς κίονα της β ρειας κιονοστοιχίας. Με την ξυλ γλυπτη φάση του τέµπλου συνδέεται ο επισκοπικ ς θρ νος, που στέκει στο κεντρικ κλίτος πάνω σε δ ο χτιστο ς αναβαθµο ς (εικ. 15). πως ήδη αναφέρθηκε, φέρει εικ να ένθρονου Χριστο µε χρονολ γηση 1862, αγνώστου καλλιτέχνη 15. Το µνηµείο διακοσµήθηκε µε τοιχογραφίες σταδιακά, απ τον 19ο αι. µέχρι σήµερα. Ο παλαι τερος διάκοσµος βρίσκεται στις κ γχες του Ιερο Βήµατος στην οροφή του κεντρικο κλίτους και στον δυτικ τοίχο του κυρίως ναο. ο επιγραφές, µε διαφορετικές ηµεροµηνίες, εντοιχισµένες στον δυτικ τοίχο του νάρθηκα, µας πληροφορο ν για τις δ ο οικοδοµικές φάσεις του ναο. Α. Η αρχαι τερη, πάνω απ το υπέρθυρο της δυτικής εισ δου, χρονολογείται στα 1753, πλην µως δεν βρίσκεται στην αρχική της θέση, καθώς µετακινήθηκε στη δεκαετία του 50 απ αντίστοιχη θέση της δυτικής εισ δου του κυρίως ναο, προκειµένου να είναι εµφανής απ το εξωτερικ (εικ. 16) 16. Η ενεπίγραφη µαρµάρινη πλάκα έχει σχήµα ηµικυκλικ, χορδής 0,85µ. και βέλους 0,45µ. Εσωκλείει κείµενο έξι στίχων µεγαλογράµµατης γραφής. Το κείµενο έχει ως εξής: 13. Το β ρειο είναι αφιερωµένο στους ώδεκα Αποστ λους και το ν τιο στην Αγία Τριάδα. Σ µφωνα µε την παράδοση η θαυµατουργή εικ να της Αγίας Τριάδας απάλλαξε το χωρι απ τον θανατηφ ρο λοιµ της χολέρας κατά τους χρ νους , ταν και µεταφέρθηκε απ το γειτονικ χωρι Το µπα. Μάλιστα καθιερώθηκε, ο να ς να πανηγυρίζει την εορτή της Αγίας Τριάδας και χι του Αγίου Γεωργίου προς τιµήν του οποίου έ- χει αφιερωθεί. 14. Είναι αφιερωµένο στον Άγιο Μ δεστο. Η εικ να φέρει επιγραφή ι χειρ ς Κοσµ ς µακαρίου εβρέλης Η εικ να φέρει επιγραφή κτήτωρ κ.κ. Μανγγέλη Κυργιακο 1862, Ν(οεµβ)ρ(ίου) 24.Το ίδιο νοµα συναντάµε και σε κτητορική επιγραφή κρήνης του χωριο µε τη χρονολογία Σχετικά µε τον χρ νο µετακίνησης της επιγραφής βλ. Ζαφειρίου,.π., σσ σηµ. 97. Οι πληροφορίες που προέρχονται απ τους κατοίκους σχετικά µε την ακριβή θέση της επιγραφής πριν αυτή τοποθετηθεί στον εξωτερικ τοίχο του νάρθηκα είναι συγκεχυµένες. Αναφέρθηκε τι βρισκ ταν στο κατώφλι της δυτικής εισ δου, πως και τι βρέθηκε στα «υπ γεια» του ναο (Ε. Παπαθανασίου, Βισαλτία, Νιγρίτα 1995, σ. 170). Ωστ σο οι πιο αξι πιστες πληροφορίες αναφέρουν το υπέρθυρο της δυτικής εισ δου του κυρίως ναο.

10 114 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΕΙΣΘΕΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝ- ΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ Γ- ΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΙ Θ- 5 ΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΙΑ ΣΥ ΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ Πάνω απ το κείµενο χαράσσεται σταυρ ς σε βάση, τα τέσσερα διάκενα του οποίου συµπληρώνονται µε τις συντοµογραφίες ΙC XC / NH KA. Εκατέρωθεν του σταυρο διαβάζουµε ΕΤΙΕΣΕΙ 1753 και εκατέρωθεν του κυρίως κειµένου Ε ΚΕΜ / ΒΡΙΟΥ / 25. Η επιγραφή αποδίδεται µε κεφαλαία, σχεδ ν ισοµεγέθη, γράµµατα. Ση- µειώνονται αποσπασµατικά τ νοι και πνε µατα. Μέση στιγµή παρεµβάλλεται µεταξ κάποιων λέξεων στον πρώτο, δε τερο, τέταρτο και πέµπτο στίχο. Οι στίχοι ορίζονται απ οδηγο ς. Ελε θερα και ανισοµεγέθη χαράσσονται τα γράµµατα εκτ ς κειµένου. Στη λέξη «εκεµβρίου» η πρώτη συλλαβή τοποθετείται αριστερά του κυρίως κειµένου και δεξιά του οι υπ λοιπες µαζί µε τον αριθµ, κιονιδ ν. Ο αριθµ ς εγγράφεται µέσα σε πλαίσιο. Συνενώσεις σηµειώνονται στον πρώτο στίχο «ει», στο δε τερο «ει, ου», στον τέταρτο «ου, του, ου», στον πέµπτο «ου» και στην εκτ ς κειµένου λέξη «εκεµβρίου» το «ου». Επίσης συντοµογραφίες εκατέρωθεν της άνω κάθετης κεραίας του σταυρο Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤO)Σ. Το ρήµα «ανακαινίσθη», µολον τι χρησιµοποιείται ευρ τατα και για περιπτώσεις ναών που χτίζονται σε θέσεις που δεν προϋπάρχουν άλλοι 17, πιθαν τατα αναφέρεται σε κάποιο παλαι τερο, ίσως µικρ τερο, που κατεδαφίστηκε, για να χτιστεί εκ νέου µεγαλ τερος και πιο ευρ χωρος 18, αφο στο µεταξ ο πληθυσµ ς του χωριο είχε αυξηθεί. Εξάλλου είναι γνωστ απ την εκκλησιαστική κατάσταση του µητροπολίτη Σερρών Γαβριήλ (1736) για την περιοχή του, τι το Χουµνικ συγκαταλέγεται ανάµεσα στις ενορίες που, απ την εποχή των µητροπολιτών Ανθίµου ( ), Στεφάνου ( ) και Παρθενίου ( ), είχαν ενταχθεί σε ένα ιδι µορφο διοικητικ καθεστώς 19. Το γεγον ς δηλώνει τι το Χουµνικ πριν το 1753 έτος ολοκλήρωσης του 17. Άγιος Αθανάσιος Μουζάκη Καστοριάς (Στ. Πελεκανίδης Μ. Χατζηδάκης, Καστοριά, Αθήνα 1992, σ. 106), Άγιος Γεώργιος στο Επταχώρι-Μπουρµπουτσικ [Μ.. Πολυβίου, «Η Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Επταχώρι (Μπουρµπουτσικ ) Βο ου - Γράµ- µου», Εκκλησίες στην Ελλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σ. 36]. 18. Β. ηµητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, , Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 251, 269 σηµ. 4. Βλ. επίσης κτητορική επιγραφή του ναο της Κοιµήσεως της Θεοτ κου στο Τορνίκι Γρεβενών (Σ. Βογιατζής, «Η µονή της Κοιµήσεως της Θεοτ κου στο Τορνίκι Γρεβενών», ΧΑΕ ΙΕ ( ) 248). 19. Π. Παπαγεωργίου, Αι Σέρραι και τα προάστια τα περί τας Σέρρας και η Μονή Ιωάννη του Προδρ µου, Θεσσαλονίκη , σσ

11 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 115 ναο ήταν οργανωµένη ενορία, απ την οποία δεν θα έλειπε φυσικά και ο να ς της. Στην ανοικοδ µηση του ναο συνέβαλλαν οικονοµικά λοι οι κάτοικοι του χωριο, σ µφωνα µε την πληροφορία της επιγραφής...δι συνδροµ ς κα δαπάνης τ ς παρο σης χώρας 20, καθώς είναι γνωστοί οι περιορισµοί που επέβαλλαν οι τουρκικές αρχές ως προς τον χρ νο ανέγερσης των ναών. Το γεγον ς αυτ, σε συνδυασµ µε την οικονοµική δυσπραγία των κοινοτήτων, υποχρέωνε λο τον πληθυσµ σε ενεργ συµµετοχή 21. Μολον τι απουσιάζει το νοµα του µητροπολίτη και του ιερέα απ την επιγραφή, θεωρο µε τι ο τ τε µητροπολίτης Σερρών Ιωαννίκιος ( ), θα ενθάρρυνε την ανέγερση, καθώς διακριν ταν για τη «φιλοκαλία» του 22. Β. Η νε τερη επιγραφή βρίσκεται πάνω απ το νοτι τερο παράθυρο της δυτικής ψης του νάρθηκα (εικ. 17). Έχει αποδοθεί ανάγλυφα, πάνω σε πλάκα σχήµατος τραπεζίου. εσπ ζει ισοσκελής σταυρ ς σε βαθµιδωτή βάση, µε µια οριζ ντια κεραία και µία ακ µα λοξή πάνω απ τη βάση. Το σηµείο διαστα ρωσης των κεραιών συµπληρώνεται µε αποµίµηση πολ τιµων λίθων. Τον ίδιο διακοσµητικ χαρακτήρα έχουν οι τρίλοβες απολήξεις των κεραιών. Εκατέρωθεν της κάτω κεραίας και της βάσης του σταυρο αναγράφεται η ηµεροµηνία: Φ(ΕΒ)Ρ-(ΟΥ)ΑΡΙΟΥ 26 Η επιγραφή επισηµαίνει τη χρονική στιγµή της επέκτασης του ναο στα δυτικά µε την προσθήκη του πι σχηµου νάρθηκα. Οι εργασίες αυτές πραγ- µατοποιο νται σε µία περίοδο οικονοµικής ανάτασης των χριστιανών και 20. Για τη χρήση της έκφρασης «χώρας» βλ. Ζαφειρίου,.π., σ. 85 σηµ. 132 και επιπλέον άλλες επιγραφές, Ν. Μουτσ πουλος, Οι Εκκλησίες του νοµο Πέλλης, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 47, 242 (στο εξής: Εκκλησίες Πέλλης) ο ίδιος, Εκκλησίες του νοµο Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη 1964, σσ (στο εξής: Εκκλησίες Φλωρίνης) Μ. Χρυσάφη, «Η Κοί- µηση της Θεοτ κου στα Τρίκαλα Κορινθίας», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σσ Σ. Πασχαλίδης, «Μητρ πολη Σερρών και Νιγρίτης», Τα µοναστήρια της Μακεδονίας, Α Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 341 κ.α., που συναντάµε παρ µοια χρήση της λέξης. 21. Βλ. σχετικά Β. ηµητριάδης, «Ένα φιρµάνι για την ανέγερση της πρώτης εκκλησίας των Γενιτσών», Μακεδονικά 9 (1969) Γ. M. Βελένης, «Ιστορικές τοµές στη µεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη χρ νια, έκδοση Φίλων Λ.Ε.Μ.Θ., σ. 20 (στο εξής: «Ιστορικές τοµές») Σ. Π. Αγγελο δη, «Ο Άγιος Αθανάσιος Κάστρου Θάσου», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 1, Αθήνα 1979, σ. 22 και Σαµσάρης,.π., σσ και σηµ. 2, 3, Παπαγεωργίου,.π., σσ Π. Πέννας, Ιστορία των Σερρών, Αθήνα 1966, σσ και Ζαφειρίου,.π., σ. 84 σηµ. 129.

12 116 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης ευνοϊκών ρυθµίσεων εκ µέρους της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, που καθιέρωναν πολιτική και θρησκευτική ισ τητα των υπηκ ων της 23.Τα µέτρα αυτά έδωσαν ώθηση στις ανεγέρσεις νέων ναών ή στις επεκτάσεις παλαι τερων, καθώς οι απαγορε σεις του παρελθ ντος περιορίστηκαν σηµαντικά 24. Την ίδια περίοδο η χριστιανική κοιν τητα του Χουµνικο αριθµο σε 570 Έλληνες κατοίκους και διέθετε ένα απ τα µεγαλ τερα σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής, που φοιτο σαν 60 µαθητές και 40 νήπια αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά που προκ πτουν απ µία έκθεση των µέσων του 19ου αι., σχετική µε την εκκλησιαστική κατάσταση της περιοχής των Σερρών, δείχνουν µια κοιν τητα ισχυρή και πολυάριθµη που ευηµερεί 25. Οι κάτοικοι του χωριο επεκτείνουν τον να τους, καθώς οι ανάγκες σε χωρητικ τητα είχαν στο µεταξ αυξηθεί. Σηµαντική θα πρέπει να ήταν και η συµβολή του ικανο και δραστήριου µητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας Ιακώβου του Πατµίου ( ), ο οποίος ασκο σε ισχυρή επιβολή στους Το ρκους 26. Την παρξη µιας τρίτης, µη ορατής σήµερα, επιγραφής στον β ρειο επιχρισµένο τοίχο του κυρίως ναο αναφέρει ο Μ. Ζαφειρίου, βασιζ µενος σε προφορικές µαρτυρίες κατοίκων, στο πρ σφατο για το Χουµνικ άρθρο του. Το πλήρες κείµενο της επιγραφής αναφέρει Oρθ δοξος λληνικ κκλησία νακαινισθε σα τ τος Μορφολογικά στοιχεία Η επιµέλεια της κ γχης του Iερο συνηθίζεται τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Χτίζεται µε λαξευµένες λίθους έτσι ώστε συχνά επιτυγχάνεται ισ δοµο σ στηµα δ µησης. Εµπλουτίζεται και µε άλλα µορφολογικά στοιχεία, πως τυφλά αψιδώµατα, κογχάρια, εντοιχισµένα γλυπτά σε β χρήση, οδοντωτά γείσα, λιθανάγλυφα κ.ά. Η φροντίδα αυτή πολλές φορές ε- πεκτείνεται και στον υπ λοιπο ανατολικ τοίχο. Τονίζεται έτσι η πλευρά του Iερο Bήµατος 28, στο εσωτερικ του οποίου τελο νται τα σηµαντικ τερα γεγον τα της λατρείας. 23. Κ. Βακαλ πουλος, Νεοελληνική Ιστορία ( ), Θεσσαλονίκη 1990, σ. 208 και Βελένης, «Ιστορικές τοµές»,.π., σσ Ζαφειρίου,.π, σ Λ γω της δυναµικ τητας και της επιβολής του χαρακτήρα του οι Το ρκοι τον αποκαλο σαν Καρά Γιλάν (µα ρο φίδι). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγον ς τι στη συνέχεια µεταπήδησε στον θρ νο του πατριαρχείου Αλεξανδρείας. (Πέννας,.π., σ. 473). 27. Ζαφειρίου,.π., σ. 76 σηµ Κατά τον ίδιο τρ πο χτίζονται τα αρχοντικά στην Καστοριά. Η κ ρια ψη χτίζεται µε ορθογωνισµένες πέτρες κατά το ψευδοϊσ δοµο σ στηµα, ενώ οι πλαϊνές ακολουθο ν το κοιν σ στηµα αργολιθοδοµής (K. Λ. Θεοχαρίδου, «O Προφήτης Ηλίας στη Σιάτιστα», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 1, Aθήνα 1979, σσ ).

13 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 117 Περισσ τερο γενικευµένη είναι η χρήση των τυφλών αψιδωµάτων. Την καταγωγή τους θα πρέπει να αναζητήσουµε στην παράδοση των στερων βυζαντινών χρ νων. Η κ γχη του Αγίου Γεωργίου Χουµνικο κοσµείται µε έξι τυφλά αψιδώµατα. Οι λεπτοί κιονίσκοι επιστέφονται µε φουρο σια διπλής κα- µπυλ τητας, που ανακρατο ν ηµικυκλικά τ ξα. Τα φουρο σια αυτά, απλής ή διπλής ψης, χρησιµοποιο νται ευρέως στην εκκλησιαστική και κοσµική αρχιτεκτονική του 18ου και κυρίως του 19ου αι. Επιστέφουν κυρίως παραστάδες τυφλών αψιδωµάτων, λαµπάδες παραθ ρων ή παραστάδες θυρών. Επιτυγχάνεται έτσι µείωση των ανοιγµάτων που γεφυρώνουν τα τοξωτά ή τα ευθ γραµµα υπέρθυρα. Τα διπλής ψης φουρο σια της κ γχης του Αγίου Γεωργίου ανακρατο ν τ ξα που γεννώνται απ τις δ ο απολήξεις τους. Παρ µοια κοσµείται η κ γχη της πολ τρουλλης βασιλικής της µονής ολιανών ή Κρανιάς στην Πίνδο (περίπου 1770) 29, της βασιλικής του Γενεσίου της Θεοτ κου, στο Θεσπρωτικ (1794) 30, του Αγίου Αθανασίου Ρο µ Παλαµά Καρδίτσας ( ) 31, του Αγίου Γεωργίου Σκλήθρου Φλώρινας (1867) 32 κ.ά. Τα µικρά τ ξα του Αγίου Γεωργίου περιγράφονται εξωτερικά απ λεπτά πλινθία (εικ. 5), στοιχείο κι αυτ χι άγνωστο στην τοξοδοµία της εποχής. Τα συναντάµε στα τυφλά αψιδώµατα ναών, γειτονικών του Χουµνικο, οικισµών, στον Άγιο Γεώργιο Σιτοχωρίου (1762) (εικ. 18) και στον να της Κοιµήσεως Αηδονοχωρίου (1763) (εικ. 19), πλην µως εκεί προσαρµ στηκαν προσεκτικ τερα στις τοιχοποιίες, χωρίς ατέλειες. Παρ µοια θα τα δο - µε στον να της Κοίµησης στο Πορτί Καρδίτσας (1781) 33, µως πιο κοντά στον να του Χουµνικο βρίσκονται αυτά του Αγίου Αθανασίου Ρο µ Παλαµά Καρδίτσας ( ) 34. Εντ πωση προκαλεί η διάταξη των αψιδωµάτων. Ενώ απ τη β ρεια πλευρά, το πρώτο εφάπτεται στον ανατολικ τοίχο, το αντίστοιχο του ν τιου ηµιχορίου, βρίσκεται αποµακρυσµένο κατά 0,60µ. απ τον ανατολικ τοίχο. Προκ πτουν συνολικά έξι αψιδώµατα, καθώς ο υπολειπ µενος χώρος δεν αρκεί για τη δηµιουργία και έβδοµου. ηµιουργείται έτσι µια µετατ πι- 29. Π. Μ. Μυλωνάς, «Η Μονή ολιανών ή Κρανιάς στην Πίνδο», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 1, Αθήνα 1979, σ. 101 εικ Α. Τζάκου, «Γενέσιον της Θεοτ κου στο Θεσπρωτικ της Πρέβεζας», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σ. 114 εικ Ι. Καρατζ γλου, «Ο Άγιος Αθανάσιος Ρο µ Παλαµά Καρδίτσας», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 3, Αθήνα 1989, σ. 150 εικ. 14 και σ. 153 (στο εξής: «Άγιος Αθανάσιος»). 32. Η παρατήρηση οφείλεται σε προσωπική επίσκεψη στο µνηµείο. Βλ. επίσης Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Φλωρίνης,.π.,σ Ι. Καρατζ γλου, «Ο να ς της Κοιµήσεως στο Πορτί Καρδίτσας», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 4, Αθήνα 1993, σ. 90 εικ. 4 και σ Καρατζ γλου, «Ο Άγιος Αθανάσιος»,.π., σ. 150 εικ. 14.

14 118 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης ση ως προς τον κατά µήκος άξονα προς τον βορρά. Ζυγ ς αριθµ ς αψιδω- µάτων σπάνια συναντάται σε κ γχες Ιερο Βήµατος, καθώς ο µον ς αριθµ ς συνηθίζεται για λ γους αξονικ τητας και συµµετρίας. Στον να του Αγίου Γεωργίου Ζάχολης 35, το παράθυρο της κ γχης µετατοπίζεται νοτι τερα του κατά µήκος άξονα, λ γω της χρήσης οχτώ τυφλών αψιδωµάτων. Στον Άγιο Γεώργιο Χουµνικο δ θηκε περισσ τερο προσοχή στο β ρειο ηµιχ ριο της κ γχης πως εξάλλου και σε άλλα µορφολογικά στοιχεία της β ρειας πλευράς (θυρώµατα, παράθυρα), καθώς ήταν ορατή απ την πλευρά της πλατείας. Ωστ σο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί αστοχία ή λάθος υπολογισµ ς κατά τη χάραξη. Μορφολογική ποικιλία παρουσιάζουν τα παράθυρα του ναο του Αγίου Γεωργίου. Ανάλογα µε τη θέση που βρίσκονται, µπορο ν να καταταγο ν σε τέσσερις οµάδες. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν αυτά των µακριών πλευρών του κυρίως ναο. Έχουν ορθογώνιο σχήµα, µεγάλο ψος πλην του βορείου παραθ ρου του Iερο, πλαισιώνονται απ µονολιθικο ς λαµπάδες µε φουρο σια, οριζ ντια υπέρθυρα και επιστέφονται απ ανακουφιστικά τ ξα (εικ. 4). Πρέπει, ωστ σο, να υπογραµµίσουµε την ανοµοιογένεια των φουρουσιών ως προς το σχήµα και τις διαστάσεις τους. Ως δοµικ στοιχείο µε διακοσµητικ χαρακτήρα απαντάται απ το τελευταίο τέταρτο του 18ου αι., γενικε εται - µως στον 19ο αι. Τα συναντάµε ξανά στους γειτονικο ς ναο ς του Σιτοχωρίου (1762) (εικ. 20) και Αηδονοχωρίου (1763), µως εκεί παρουσιάζουν, - πως και οι πλίνθοι της κ γχης, οµοιογένεια και προσοχή στο φινίρισµα. Πιο κοντά στα φουρο σια των παραθ ρων του Αγίου Γεωργίου είναι αυτά των ανοιγµάτων της Β πτέρυγας του συγκροτήµατος της µονής Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα Ηπείρου (1852) 36, του κωδωνοστασίου του Αγίου ηµητρίου Κλεισο ρας (1856) 37, της ν τιας πτέρυγας της µονής ριάνου Ζερβάτη 38 και του µεταγενέστερου νάρθηκα του καθολικο της µονής Αρχαγγέλων στη ερβιτσάνη στην Αλβανία 39. Επιπλέον η τοξωτή επίστεψη των παραθ ρων, πολλές φορές χωρίς τον συνδυασµ των υποκείµενων φουρουσιών, µολον τι σε λίγα παραδείγµατα εµφανίζεται απ τον 18ο, σχεδ ν παγιώνεται τον 19ο αι. Τοξωτή επίστεψη 35. Α. Πετρονώτης, «Η πολ τρουλλη βασιλική του Αγίου Γεωργίου Ζάχολης», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σ. 261 εικ. 6, 7 (στο εξής: «Άγιος Γεώργιος Ζάχολης»). 36. Ε. Κ. Μακρή, «Το Καθολικ της Μονής του Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα της Ηπείρου», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σσ εικ Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Φλωρίνης,.π., σσ εικ P. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, σσ , εικ π., σσ εικ

15 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 119 έχουν τα παράθυρα του ισογείου της Νέας Παναγίας στη Θεσσαλονίκη (1727) και της Παναγίας οµιανών Ευρυτανίας (1787) 40, ωστ σο απ τον 19ο αι. έχουµε να σηµειώσουµε πληθώρα παραδειγµάτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παράθυρα του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης (1818) 41, του Αγίου Γεωργίου Ζάχολης ( ) 42, του Αγίου ηµητρίου Κλεισο ρας (1856) 43, του Αγίου Νικολάου Νυµφαίου (1867) 44 κ.ά. Τα µεγάλα παράθυρα του κυρίως ναο του Αγίου Γεωργίου αντανακλο ν τη γενικ τερη τάση ανάδειξης του εσωτερικο χώρου των ναών στον 19ο αι., που επιτυγχάνεται πολλές φορές µε τον καλ τερο φωτισµ. Αποβάλλεται έτσι ο κλειστ ς µυστικοπαθής χαρακτήρας των προηγο µενων αιώνων και ανοίγονται προς το περιβάλλον 45. Την πρ θεση για περισσ τερο φωτισµ επιβεβαιώνει και ο κυκλικ ς φεγγίτης της ανατολικής ψης, καθώς ανοίγµατα στον ανατολικ τοίχο σπάνια συναντώνται σε εκκλησίες που χρονολογο νται πριν τον 19ο αι. 46. Αντίθετα, ο κλειστ ς χαρακτήρας διατηρήθηκε στον γυναικωνίτη, µε τα µικρά, σχεδ ν τετράγωνα παράθυρα του ορ φου του νάρθηκα, λα µε µονολιθικά πλαίσια (εικ. 7). Το µικρ ψος του ορ φου δεν επέτρεψε τη δηµιουργία µεγαλ τερων ανοιγµάτων. Σαν τ πος δεν παρουσιάζει ιδιαιτερ τητες. Συναντάται συχν τατα σε ναο ς της περι δου της Τουρκοκρατίας. Σχετικά αναφέρουµε τα παράθυρα της ν τιας πλευράς του Αγίου Νικολάου Πετρών Φλώρινας (1836) 47. Τέλος, απλά και συνηθισµένα ως προς τη µορφή τους είναι και τα δ ο χτιστά παράθυρα του ισογείου του νάρθηκα, εκατέρωθεν της δυτικής θ ρας. µοια κατασκευαστικά στοιχεία παρατηρο νται στα λίθινα θυρώµατα που επενδ ουν τη β ρεια θ ρα του κυρίως ναο και αυτή του βορείου πτε- 40. Ν. Βρυνιώτης Γ. Γιαννίτσαρης, «Ιερ ς Να ς Παναγίας οµιανών», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 5, Αθήνα 1998, σ. 71 εικ Μ. Χ. Βαµβο κου-καµπο ρη, «Ο Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 1, Αθήνα 1979, σ. 33 εικ. 1 και σ Πετρονώτης, «Άγιος Γεώργιος Ζάχολης»,.π.,σ.259 εικ Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Φλωρίνης,.π., σσ π., σσ Θ. Σ. Μαντοπο λου-παναγιωτοπο λου, «Τυπολογικές και µορφολογικές επεµβάσεις σε µεταβυζαντινο ς ναο ς κατά τον 19ο αι.», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 5, Αθήνα 1998, σσ και και η ίδια, «Απ τη µεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στον κλασικισµ. Προσέγγιση στην εξέλιξη της τρίκλιτης βασιλικής κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 6, Αθήνα 2002, σ Γ. Μ. Βελένης, «Η εκκλησία του νεοµάρτυρα Θε δωρου στο Ξηροπ ταµο ρά- µας», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 1, Αθήνα 1979, σ. 19 σηµ. 10 (στο εξής: «Νεοµάρτυρας Θε δωρος»). 47. Α. Τσιλιπάκου, Ο να ς του Αγίου Νικολάου Πετρών και οι εικ νες του, Αµ νταιο 2006, σσ και Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Φλωρίνης,.π., σσ πιν

16 120 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης ρυγίου του νάρθηκα (εικ. 8). Εσωτερικά φέρουν κοιλ κυρτο πλαίσιο. Το κα- µπ λο ανώφλι της θ ρας του κυρίως ναο, οι γενέσεις του οποίου εξέχουν ελαφρώς των παραστάδων, θυµίζει το αντίστοιχο της δυτικής π ρτας του ναο του Αγίου Θεοδώρου Ξηροποτάµου 48. Το τέµπλο του ναο, ξυλ γλυπτο στο µεγαλ τερο µέρος του, συγκεντρώνει λα τα στοιχεία της τεχνοτροπίας του µπαρ κ, που απ τα µέσα του 18ου αι. εισάγεται στον χώρο του ορθ δοξου ναο, σ µφωνα µε τις επικρατο σες τάσεις της εποχής 49. Στο τέµπλο του Αγίου Γεωργίου τις νέες διακοσµητικές τάσεις διαπιστώνουµε στο έντονο ανάγλυφο που καµιά φορά πλησιάζει στο ολ γλυφο, στα πυκνά, περιστρεφ µενα διακοσµητικά φυτικά µοτίβα, στα κοµβία των ποδιών και στη συχνή παρουσία ανθρώπινων και ζωικών µορφών, που αυτ είναι εφικτ (εικ. 13, 14). Αντίθετα η ανώτερη ζώνη του τέµπλου που προστέθηκε µεταγενέστερα πειθαρχεί στο φος του νεοκλασικισµο που απ τα µέσα του 19ου αι. καθιερώνεται στην τέχνη (εικ. 13) 50. Λεπτοί ακ σµητοι κιονίσκοι και επίκρανα, κυµάτια και γείσα, καταδεικν ουν τάση προς συµµετρία και άρνηση στη διακοσµητικ τητα του προηγο µενου αιώνα. Η ανώτερη ζώνη µε τους ήλιους ψηλά σχεδ ν ταυτίζεται µε το τέµπλο του Αγίου ηµητρίου Τερπνής, οικισµο σε µικρή απ σταση απ το Χουµνικ, που χρονολογείται µε επιγραφή το Παρ µοια στοιχεία συγκεντρώνει και το τέµπλο του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας 51. Στην ίδια λογική εντάσσονται και τα κολουροπυραµιδοειδή κιον κρανα των κιονοστοιχιών. Σχηµατίζουν καµπ λη µετάβαση στον λεπτ άβακα και απ τµηση στις γωνίες της καλάθου. Τα κιον κρανα του Αγίου Γεωργίου παρουσιάζουν απ λυτη οµοι τητα µε αυτά απ τους ναο ς των δ ο παραπάνω οικισµών. ιαπιστώνουµε λοιπ ν τη δράση του ίδιου εργαστηρίου στην περιοχή, το οποίο διεκπεραίωνε εκκλησιαστικές παραγγελίες στα µέσα του 19ου αι. Στους ίδιους τεχνίτες θα πρέπει να αποδώσουµε και την κατασκευή των υπ λοιπων εικονοστασίων και των υπερώων του Χουµνικο. Μάλιστα στα τελευταία βρίσκουµε οµοι τητες µε τα στηθαία του ναο της Νιγρίτας. Θέµατα τυπολογίας Ο γνωστ ς απ την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο τ πος της βασιλικής επιβιώνει και σχεδ ν επικρατεί στους ναο ς της περι δου της 48. Βελένης, «Νεοµάρτυρας Θε δωρος»,.π., σ Κ. Α. Μακρής, Εκκλησιαστικά Ξυλ γλυπτα, Aθήνα, Εκδ. Αποστολικής ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1982, σ π., σ Οι παρατηρήσεις οφείλονται σε προσωπική επίσκεψη στα µνηµεία.

17 O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 121 Τουρκοκρατίας. Η οικονοµική δυσπραγία των χριστιανών, σε συνδυασµ µε το αυστηρ νοµοθετικ πλαίσιο που επέβαλε η Π λη, συνέτειναν στην επιλογή του τ που. Καθιερώθηκε περισσ τερο σε ενοριακο ς ναο ς και λιγ τερο σε καθολικά µονών 52. Ως τ πος ναο είχε το πλεονέκτηµα να εντάσσεται πιο ε κολα στο αστικ περιβάλλον, να είναι ευµεγέθης, λειτουργικ ς και το κυρι τερο, λιγ τερο δαπανηρ ς και εξαιρετικά σ ντοµος ως προς την κατασκευή του. Μεγάλες τρίκλιτες βασιλικές εµφανίζονται απ τον 18ο αι. ως χαµηλά κτίρια µε µικρά ανοίγµατα και έντονα προεξέχουσες κ γχες 53. Απ τον 19ο αι. καθιερώνονται µε µεγαλ τερες διαστάσεις, πιο ψηλές, µε νάρθηκα και περίστωα, µεγάλα ανοίγµατα και πολλά διακοσµητικά στοιχεία 54. Ο νάρθηκας αποτελεί αναπ σπαστο τµήµα των περισσοτέρων βασιλικών της περι δου της Τουρκοκρατίας. Προβλέπεται στον αρχικ σχεδιασµ ή προστίθεται µεταγενέστερα. Συχνά λειτουργεί ως γυναικωνίτης. Στις ιχνογραφίες των αρχαίων ναών, που πραγµατε τηκαν ο πατριάρχης Ιεροσολ - µων Χρ σανθος Νοταράς ( ) και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπ λεως Καλλίνικος Γ (1757 Ιαν.-Ιο λ.), καθορίζονται οι ακριβείς θέσεις των πιστών κατά την παραµονή τους στον νάρθηκα. Αναφέρουν συγκεκριµένα στάσις τ ν κροωµένων, στάσις τ ν χειµαζοµένων τ ν κα δαιµονιζοµένων κα νεργο ντων κα στάσις τ ν κατηχουµένων, ενώ στο ν τιο άκρο µε κ κλο ορίζεται η κολυµβήθρα 55. Στους νάρθηκες των ναών του Αγίου Αθανασίου Εράτυρας 56 και Σωτήρα Χριστο στο ιδυµ τειχο 57 σώζονται χαλκά- 52. Τα παραδείγµατα είναι εξαιρετικά περιορισµένα. Αναφέρουµε τα καθολικά των µονών της Αγίας Τριάδας Μεσηµερίου Πέλλης (1853), του Αρχ. Μιχαήλ Αρχαγγέλου Πέλλης (1858). Για τους δ ο ναο ς βλ. Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Πέλλης,.π., σσ και , σσ. 41 και αντίστοιχα. Ακ µα το καθολικ της µονής Αγ. Αθανασίου Εράτυρας Κοζάνης [Αιµ. Στεφανίδου-Φωτιάδου, «Το καθολικ της Μονής του Αγίου Αθανασίου στην Εράτυρα (Σέλιτσα)», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σσ ]. 53. Αναφέρουµε ενδεικτικά τους ναο ς του Προφήτη Ηλία στη Σιάτιστα (1701) (Θεοχαρίδου,.π., σσ ) της Αγίας Παρασκευής Παλαιο Μυλ τοπου Πέλλας (1756) (Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Πέλλης,.π., σσ και ) κ.α. 54. Αναφέρουµε ενδεικτικά τους ναο ς του Αγίου ηµητρίου Κλεισο ρας Φλώρινας (1856) (Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Φλωρίνης,.π., σσ ), της Κοίµησης της Θεοτ κου Γιαννιτσών (Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Πέλλης,.π., σσ. 62 και ) κ.α. 55. Χ. Θ. Μπο ρας, «Ο αρχιτεκτονικ ς τ πος της βασιλικής κατά την Τουρκοκρατία και ο Πατριάρχης Καλλίνικος», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 1, Αθήνα 1979, σσ , που εκ παραδροµής ο Καλλίνικος αναφέρεται ως. Ωστ σο, ο Καλλίνικος κατείχε τον πατριαρχικ θρ νο της Κωνσταντινο πολης τις περι δους και (G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, Series Episcoporum Christianarum Orientalium, I Patriarchatus Constantinopolitanus, Padova 1988, σ. 13). 56. Στεφανίδου-Φωτιάδου,.π., σ. 28 σηµ Λ. Συνδίκα-Λαο ρδα Ε. Γεωργιάδου-Κο ντουρα, Ναοί του 19ου αιώνα στο ιδυµ τειχο και στο Σουφλί, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 59.

18 122 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης δες για να αλυσοδένουν δαιµονισµένους. Επιπλέον, συνεχίζοντας την παράδοση των βυζαντινών χρ νων θα τελο νταν ακολουθίες και µυστήρια, πως η κηδεία, ο εξορκισµ ς, η εξοµολ γηση, το απ δειπνο, ο γάµος, η βάπτιση. Στον να της Κοιµήσεως της Θεοτ κου Βελβεντο Κοζάνης, χτιστή κολυµβήθρα σώζεται στο β ρειο άκρο του νάρθηκα, ενώ στον να της Κοιµήσεως της Θεοτ κου Αυγερινο Κοζάνης κτιστή υποδοµή στον νάρθηκα χρησιµε ει α- κ µα και σήµερα για την τοποθέτηση κινητής κολυµβήθρας 58. Στον νάρθηκα µοιράζεται το αντίδωρο µετά τη λειτουργία και τα κ λλυβα µετά τις επιµνη- µ συνες ακολουθίες 59. Συχνά τους τοίχους περιτρέχουν κτιστά πεζο λια, χρήσιµα για την ανάπαυση ή τις συνάξεις των πιστών. Τέλος, δεν αποκλείεται ταφική λειτουργία του χώρου, πως συµβαίνει σε έναν ιδι τυπο τ πο νάρθηκα που περιβάλλει τον να του Αγίου Ιωάννη του Προδρ µου στην Κέρκυρα 60. Οι βασιλικές µε πι σχηµο νάρθηκα συγκαταλέγονται στα πιο επιβλητικά εκκλησιαστικά κτίρια της τελευταίας περι δου της Τουρκοκρατίας και αντανακλο ν την οικονοµική ευηµερία των χριστιανικών κοινοτήτων και τις ελευθερίες που τους παραχώρησαν οι Οθωµανοί. Πολλά παραδείγµατα συναντάµε στη υτική Μακεδονία. Ξεχωρίζουν οι ναοί του Αγίου Νικολάου (1831) και Αγίου ηµητρίου (1856) στο χωρι Κλεισο ρα Φλώρινας 61, των Εισοδίων Βασιλειάδας (1861), του Αγίου Νικολάου Νυµφαίου (1867) 62, του Αγίου Γεωργίου Σκλήθρου (1867) 63 και του Αγίου ηµητρίου στο Λέχοβο (1868) 64. Στη µεγάλη αυτή οµάδα προσθέτουµε ακ µα τους ναο ς της Αγίας Παρασκευής Μετσ βου 65, του ναο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας (1860) 66 και πέντε µνηµεία στον νοµ Έβρου, τους ναο ς του Αγίου Αθανασίου (1834), Παναγίας (1843) και Σωτήρα Χριστο ( ) ιδυµοτείχου και τους ναο ς του Αγίου Αθανασίου ( ) και Αγίου Γεωργίου (1854) Σουφλίου 67. Οι τρεις κ γχες στο ν τιο διαµέρισµα του Iερο Bήµατος στον Άγιο Γεώργιο Χουµνικο, ανήκουν σε παρεκκλήσιο. Απ αυτές η κεντρική ζωγρα- 58. Η παρατήρηση οφείλεται σε προσωπική επίσκεψη στα µνηµεία. 59. Για τις λειτουργίες που συνδέονται µε τον νάρθηκα βλ. Ε. Κ. Χατζητρ φωνος, Το περίστωο στην υστεροβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, Σχεδιασµ ς λειτουργία, Θεσσαλονίκη 2004, σσ Α. Αγοροπο λου-μπιρµπίλη, «Η εκκλησία του Αγ. Ιωάννη στην π λη της Κέρκυρας», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σ Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Φλωρίνης,.π., σσ εικ π., σσ π., σ. 54 εικ π., σ Α. Π. Πετρονώτης, «Λιθανάγλυφα θυρώµατα εκκλησιών υτικής Θεσσαλίας µε νεοκλασικές επιδράσεις», Ανθρωπολογικά 3 (1982) 62 σηµ M. Koeva, Pometnici na kulturata ptez bçlgarskoto bçzraïdave, Sofia 1977, σσ εικ Συνδίκα-Λαο ρδα Γεωργιάδου-Κο ντουρα,.π.

19 φίζεται µε παράσταση Πλατυτέρας και η β ρεια µε Άκρα Ταπείνωση, πως ταιριάζει σε προθέσεις. Ωστ σο, µας είναι άγνωστο στη µνήµη τίνος αγίου ήταν αφιερωµένο το ν τιο παρεκκλήσι. Αφεν ς µεν οι κάτοικοι δεν έχουν αντιληφθεί την παρουσία του και αφετέρου, οι εικ νες του τέµπλου έχουν πιθαν ν µετακινηθεί 68. ευτερε οντα παρεκκλήσια σε πλαϊνά κλίτη ενοριακών ναών συνηθίζονται κατά τους δ ο τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας, προκείµενου να εξυπηρετήσουν λειτουργικές ανάγκες, καθώς δεν επιτρέπεται σ µφωνα µε το τυπικ της εκκλησίας να τελο νται την ίδια µέρα δ ο λειτουργίες στην ίδια αγία τράπεζα. Στις περιπτώσεις αυτές κάθε κλίτος τιµάται σε διαφορετικ άγιο και έχει ανεξάρτητες τράπεζες, πως και προθέσεις 69. Κάποιες φορές η παρουσία παρεκκλησίων στα πλευρικά κλίτη δηλώνεται και στο τέ- µπλο, που υπάρχουν περισσ τερα του εν ς ανοίγµατα. Αρκετά είναι τα παραδείγµατα δισυπ στατων ναών, παρά το γεγον ς τι δεν γίνονται πάντα αντιληπτοί απ τους ερευνητές. Αναφέρουµε ενδεικτικά τους γειτονικο ς του Χουµνικο ναο ς του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, και του ναο της Κοιµήσεως της Θεοτ κου Αηδονοχωρίου. Στη Σκιάθο τους ναο ς της Γεννήσεως της Θεοτ κου (1837) και των Τριών Ιεραρχών (1846) 70. Στον Άγιο Γεώργιο του Χορτιάτη (1837), οι κ γχες στη ν τια πλευρά του Iερο Bήµατος, η διαµ ρφωση του τέµπλου στην ίδια θέση µε µία κεντρική θ ρα, παραπ ρτι και σταυρ µε λυπηρά, καθώς και τα λιθανάγλυφα διακοσµητικά στην εξωτερική τοιχοποιία της ΝΑ πλευράς, συνιστο ν την παρξη παρεκκλησίου 71. Τέλος, στον να του Αγίου Γεωργίου Καρυδιάς (1850;), νοµο Πέλλας 72, οι κ γχες στο Iερ και η ασ µµετρη διάταξη του τέµπλου στη β ρεια πλευρά, σε συνδυασµ µε την τοποθέτηση περισσοτέρων εικ νων απ τα ν τια, σχετίζονται πιθαν τατα µε την παρξη παρεκκλησίου. Φάσεις χρονολ γηση O να ς του Aγίου Γεωργίου στο Xουµνικ Σερρών 123 Απ την ανάλυση των µορφολογικών και τυπολογικών στοιχείων που προηγήθηκε, προκ πτουν τρεις βασικές οικοδοµικές φάσεις που διαµ ρφω- 68. Το πανηγ ρι της Αγίας Τριάδας αναφέρεται σε πρ σφατο γεγον ς και δεν έχει σχέση µε την παρουσία των κογχών. 69. Γ. Βελένης, «Το πολ κογχο ιερ Βήµα των τρισυπ στατων εκκλησιών της Τουρκοκρατίας», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 2, Αθήνα 1982, σ Α. Αλεξίου, Η αρχιτεκτονική των µεταβυζαντινών µνηµείων της Σκιάθου, Θεσσαλονίκη 1993, σσ Ξ. Σαββοπο λου-κατσίκη, «Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης», Εκκλησίες στην Eλλάδα µετά την Άλωση 3, Αθήνα 1989, σσ , που η - παρξη παρεκκλησίου δεν επισηµαίνεται. 72. Μουτσ πουλος, Εκκλησίες Πέλλης,.π., σ.33, χωρίς τη σχετική επισήµανση για παρεκκλήσιο.

20 124 Γεώργιος N. Σκιαδαρέσης σαν τη σηµερινή µορφή του µνηµείου. Σε αυτές προστίθενται µικρής κλίµακας επεµβάσεις που επέφεραν απλές µετασκευές. Η πρώτη φάση ταυτίζεται µε την αρχαι τερη επιγραφή που βρίσκεται στο υπέρθυρο της αξονικής δυτικής θ ρας του νάρθηκα, µετακινηµένη σή- µερα απ την αρχική της θέση. Σ µφωνα µε λες τις ενδείξεις θα πρέπει να βρισκ ταν στην αντίστοιχη δυτική θ ρα του κυρίως ναο. Χρονολογεί την αρχική κατασκευή το Ο να ς του 1753 πιθαν τατα κτίστηκε στη θέση άλλου µικρ τερου. Το εµβαδ ν του ταυτιζ ταν µε τις διαστάσεις του σηµερινο κυρίως ναο, πλην µως θα ήταν χαµηλ τερος. Τα γείσα του δεν θα ξεπερνο σαν τη στάθµη των σηµερινών υπερθ ρων των παραθ ρων. Τα τελευταία θα ήταν µικρά στο άνοιγµα και θα προσέγγιζαν στο µέγεθος αυτ της ν τιας πλευράς του Iερο Bήµατος, δίχως µως τη µεσολάβηση των φουρουσιών (εικ. 21). Στην ανατολική πλευρά δεν θα υπήρχε ο κυκλικ ς φεγγίτης. Η κ γχη θα είχε χα- µηλ τερο ψος και τυφλά αψιδώµατα, µε απλο στερες επιστέψεις, χωρίς φουρο σια. Η εσοχή που ανοίγεται σήµερα εσωτερικά στο πάχος της κ γχης ίσως ανήκε σε µικρ παράθυρο που έκλεισε µεταγενέστερα κατά την ανακατασκευή της. Εξωτερικά, ο να ς ως προς τα γενικά και ειδικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της πρώτης φάσης θα προσέγγιζε τους γειτονικο ς ναο ς, του Αγίου Γεωργίου Σιτοχωρίου και της Κοίµησης Αηδονοχωρίου, που χρονολογικά ανάγονται στο β µισ του 18ου αι. Εσωτερικά, το τέµπλο περιοριζ ταν στο σηµεριν ξυλ γλυπτο τµήµα του, χωρίς δηλαδή τη σηµερινή, σανιδωτής κατασκευής, ανώτερη ζώνη του. Απλο στερης µορφής και χαµηλ τερα θα πρέπει να ήταν τα στηρίγµατα της οροφής, µε οριζ ντια ίσως επιστ λια. Υπερώο στη φάση αυτή δεν θα υπήρχε, ίσως µως διαµορφων ταν ξεχωριστ ς χώρος στα δυτικά του κυρίως ναο, µε ελαφρά υπερυψωµένο δάπεδο, ξ λινα χωρίσµατα και καφασωτά, προορισµένος για την παραµονή των γυναικών. Σχεδ ν έναν αιώνα αργ τερα, το 1859, σ µφωνα µε την επιγραφή πάνω απ το ν τιο παράθυρο της δυτικής ψης, προσαρτήθηκε ο πι σχηµος νάρθηκας. Η κατασκευή του προκάλεσε µια σειρά αλλαγών στον αρχικ πυρήνα. Γκρεµίζεται το δυτικ τερο τµήµα του κυρίως ναο, πάνω απ το υπέρθυρο της δυτικής θ ρας. Οι τοίχοι του νάρθηκα απλώς εφάπτονται σε αυτο ς του κυρίως ναο στη στάθµη του ισογείου, µως «δένουν» απ τη στάθµη των υπερώων και πάνω. Στη φάση αυτή, το ψος του νάρθηκα ξεπερνο σε ελαφρώς αυτ του κυρίως ναο 73,ο οποίος διατηρήθηκε στο ψος 73. Βλ. σχετικά την εκκλησία Shën Mërisë-Postenan (Thomo,.π., σ. 86 σχ. 19) το καθολικ της µονής των Αρχαγγέλων στη ερβιτσάνη (αυτ., σ. 133 σχ. 41).