ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655."

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , Tηλοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµή ντιτ που: δρχ. - 4,98 ε ρώ. 12µηνη συνδροµή: δρχ.- 46,98 ε ρώ. Oργανισµ ν κ.λπ.: δρχ.- 70,43 ε ρώ. Φοιτητ ν: δρχ. - 38,15 ε ρώ. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ ν λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAΦHMIΣEIΣ EN HMOΣIEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ ν γραπτ δεια το κδ τη. ΣTO TEYXOΣ AYTO: ΣEΛIΣ 15088: T φαιν µενο το ιαφωτισµο.i.λ. ΣEΛIΣ 15089: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN M. KOYPMOYΛAKHΣ, N. MAKPHΣ, A. X. MHTΣIOY,. AΘMONEYΣ, A. ΣMAPAΓ HΣ, Π. ΛEMONAKHΣ. ΣEΛIΣ 15089: Περ «Λογίων Iησο» διάλογος E. ATTABYPIOΣ ΣEΛIΣ 15094: Kάτι ξεκίνησε KΩN. KAPMIPANTZOΣ ΣEΛIΣ 15095: Xορηγίες Eλληνοαµερικαν ν στ Πατριαρχε ο γίνονται δρες Tουρκικ ν Σπουδ ν στ ς HΠA! NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 15103: Φυσικο γκοι πανάρχαια τεχνητ ργα στ ν Kέρο; Πρωτοπρεσ τερος EYΣTAΘIOΣ EΛEYΘEPIOY ΣEΛIΣ 15105: H γέννηση τ ς πιστηµονικ ς Iατρικ ς π τ ν «φυσικ» Προσωκρατικ φιλοσοφία Kαθηγητ ς ΣEPΓIOΣ I. MANTAΛENAKHΣ ΣEΛIΣ 15116: Latinographus Ellinikos Stratos Π.Λ.K. ΣEΛIΣ 15117: Eνα ντισεισµικ «θα µα» το Iκτίνου: O να ς το Eπικουρίου Aπ λλωνος Bασσ ν Aρχιτέκτων KΩN. KAPMIPANTZOΣ ΣEΛIΣ 15128: Aντ A.T.M.: «ραχµή»! Kαθηγητ ς ΣTAYPOΣ ΘEOΦANI HΣ ΣEΛIΣ 15129: H τεχνολογία τ ν θε ν: O κπληκτικ ς περιγραφ ς τ ν πταµένων ρµάτων στ ν Iλιάδα Aντισυνταγµατάρχης I. ΛAZAPHΣ ΣEΛIΣ 15136: O «α θ ρ» τ ν ρχαίων κα σηµεριν Φυσικ Yφηγητ ς XPYΣOΣTOMOΣ TZHMAKAΣ ΣEΛIΣ 15139: H διάκριση µεταξ «Eλληνος» κα Pωµιο π τ ν Kολοκοτρώνη AΛEΞAN POΣ X. MHTΣIOY ΣEΛIΣ 15139: T Kοράνι ξέρει καλ τερα το ς Pωµιο ς ΘEO ΩPOΣ EYΣTAΘIOY ΣEΛIΣ 15147: Mία παράξενη συνέντευξη το δρ. Π. Παππ ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 15150: Φωνήεντα κα σ µφωνα στο ς κλασικο ς µας ΘEO ΩPOΣ XEIMΩNI HΣ ΣEΛIΣ 15153: T «Λειµωνιακ ν Zήτηµα» ( ) σκοταδισµ ς το O κουµενικο Πατριαρχείου ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 15158: Eλληνικ γλωσσικ «sorereignty» ΘΩMAΣ HΛIOΠOYΛOΣ ΣEΛIΣ 15159: Πολεµο ν γι τ «Filioque»: ρ TPYΦΩN OΛYMΠIOΣ ΣEΛIΣ 15161: O F. K. Sagredo µιλ γι τ ς Eλληνικ ς Σπουδ ς AΘANAΣIOΣ TΣAKNAKHΣ MONIMEΣ ΣTHΛEΣ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ AIΣIMA KAI A HPITA: σελ ΓEΛOPAMA: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMOΣ K APIΘMOΣ TEYXOYΣ 235 IOYΛIOΣ 2001

3 T «κ µα» το ιαφωτισµο O διαφωτισµ ς ε ναι παραίτητη φάση πρ ν π κάθε πραγµατικ στορικ λλαγή. ν πάρχει ο σιαστικ ς σταθµ ς στ ν πορεία τ ς νθρωπ τητας, πο ν µ ν ε ναι συνέπεια ν ς προηγηθέντος φαινοµένου, µ κ ρια στοιχε α του τ ν θεωρητικ ναζήτηση, τ ν πολιτισµικ ξέλιξη κα τ ν πνευµατικ ρίµαση τ ς κοινωνίας. «Aλλαγές», πο ε ναι πλ ς προγραµµατισµένες π τ ν Eξουσιασµ, ε ναι θνησιγενε ς (πρ λ. τ ν Kοµµουνισµ ). Στ ν Eλλάδα (κα στ ν Yδρ γειο γενικ ) ο σιαστικ λλαγ δ κα δεκαεξήµισυ α νες δ ν π ρξε. Tυπικ ς µετα ολές, πως π.χ. γκαθίδρυση τ ς υζαντιν ς ξουσίας, διαδοχή της π τ ν θωµανικ κα δρυση το NεοEλληνικο κρατιδίου, δ ν συνωδε τηκαν π ντίστοιχες ελτιώσεις το τρ που σκέπτεσθαι κα πάρχειν τ ν νθρώπων, γι α τ κα ο συνέπειες στ ζωή, θετικ ς ρνητικές, ταν µ νο ποσοτικ ς χι ποιοτικές. (Kάπως διαφορετικ θ µπορο σε ν δωθ Aναγέννηση στ ν E ρώπη, π τε πράγµατι ζω πελευθερώθηκε ν µέρει π τ ν τυραννία τ ς Θεοκρατίας κα το γµατος, λλ ο πληγ ς π τ ν προηγηθε σα χιλιετία το σκ τους ταν τ σο αθειές, στε µένουν κ µη νεπο λωτες κα νεξίτηλες.) *** Mπορο µε ν πο µε, τι στ σηµεριν Eλλάδα (κα σως κα ξω π α τ ν) πράγµατι πάρχουν φαιν µενα θεωρητικ ς ναζητήσεως, πολιτισµικ ς ξελίξεως κα πνευµατικ ς ριµάσεως τ ς κοινωνίας, πο δ ν µπορο ν ν ξοµοιωθο ν µ τ ς δ θεν «θνικ ς νατάσεις» παλαιοτέρων περι δων. Tο το διαπιστώνεται µ ε αι τητα, ν παρατηρήσ η κανε ς τ ν ποµυθοποίηση σ πίπεδο συνειδήσεων πολλ ν «ερ ν κα σίων», πο δ ν ε ναι τίποτε λλο π πλ δεολογικ άθρα µεγάλης ντοχ ς τ ς π πολλο ς α νες κρατο σης τάξεως δε ν κα πραγµάτων. Eξ λλου µία λλη π δειξη το διου φαινοµένου προέρχεται π τ ν κτ ς συνειδήσεων πραγµατικ τητα, τ ν Eξ-ουσία, ποία πίσης δείχνει ρκετ ριµη µπροστ σ µι προοπτικ ν ξεπεράσ η, ν περ- κα ν ρνηθ σως τ ν αυτ της. *** M τ ν ο τω πως πιχειρηθε σα ( π τ σκοπι τ ς Φιλοσοφίας τ ς Iστορίας κα το Πολιτισµο ) κτίµηση τ ς παρο σας στορικ ς φάσεως δηγο µαστε στ ν νδειξη, τι σηµεριν ς διαφωτισµ ς ε ναι τ ρατ προµήνυµα µι ς λλαγ ς, τ ν ποία πιθαν ς κα κάποιοι φορε ς το πνε µατος πο πρ κειται ν λλάξ η τείνουν ν ποδεχθο ν. Aν τσι χουν τ πράγµατα, λλαγ µπορε ν ε ναι κα αθειά, κα ε εργετική, κα µαλή. Mπορε ν ε ναι λλαγή, πο δ ν θ νατρέψ η κα δ ν θ διχάσ η τίποτε λλο π µι ρρωστη κα πρ πολλο κφυλισµένη κα διχασµένη πραγµατικ τητα, πο τ ν πληρώνει κρι νθρωπ τητα κα πρ παντ ς ο Eλληνες. Eτσι κι λλι ς θεωρητικ ναζήτηση, πολιτισµικ ξέλιξη κα πνευµατικ ρίµαση δ ν λαψαν, δ ν κφ λισαν κα δ ν δίχασαν πουθενά, ποτ κα κανένα θνος τ σ νολη νθρωπ τητα..i.λ.

4 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN «O σιαστικ ς γερµανικ πικράτεια» τ νέο εροδρ µιο K ριε διευθυντά, Πρώτη φορ πικοινων µαζί σας, ν κα ε µαι ρκετ τη ναγνώστης το «αυλο». Kα α τ, γι ν πιστήσω τ ν προσοχή σας σ κάτι, πο φορ στ πεδίο µέσα ε ς τ πο ον ργάζοµαι κα τ πο ον ε ναι νέος Aερολιµ ν Aθην ν. A τ λοιπ ν πο ε ναι π λη ε σ δου στ ν Eλλάδα κυριολεκτικ ξεπουλήθηκε στο ς Γερ- µανο ς. Kα µ ν χετε µφι ολία τι χι µ νον δείχνει γερµανικ κατασκε ασµα (τίποτε µέσα κα ξω π α τ δ ν θυµίζει Eλλάδα), λλ ε ναι κα ο σιαστικ ς γερµανικ πικράτεια, καθ σον διοικε ται π Γερµανο ς. H Yπηρεσία Πολιτικ ς Aεροπορίας χει µ νον διακοσµητικ χαρακτ ρα. Oταν πετ στ ν περιοχ προσεγγίσεως το νέου εροδροµίου Aθην ν, χω τ ν ντ πωσιν τι ρίσκοµαι στ ν περιοχ το T λ - A ί. Aλλ π ς ν µ ν πάρχ η α τ ντ πωσις, µ λες α τ ς τ ς νοµασίες τ ν «σηµείων ναφορ ς» στ ν χάρτη προσεγγίσεως τ ν Aθην ν; Oνοµασίες πως Nevra, Gendo, Velop, Abion, Badel, Kepir κ.λπ. δ ν θυµίζουν καθ λου Eλλάδα. ν πάρχει ε αίως δικαιολογία γι δ θεν λλειψιν ε ήχων λληνικ ν λέξεων 5 γραµµάτων, πως παιτε διεθν ς πρακτική, δι τι πλουσιώτατη λληνικ γλ σσα, ποία δυστυχ ς άλλεται π τ διο τ νθελληνικ κράτος, ε ναι πλήρης τοιο των λέξεων, νδ ξων νοµασι ν κα πλουσίων ννοι ν. Π.χ. Eleni, Minos, Ektor, Paris, Rigas, Pilos, Pella, Sofia, Areti, Ieros, Kleos, Estia, Plato, Pluto, Mega, Ermis, Astro, Dimos, Fovos κα χιλιάδες λλα! Θ λεγα τι πιτέλους θ πρεπε ν διορθωθο ν κα ν γραφτο ν Argos ντ Argun, Nέµεα ντ Nemes κα Paros ντ Rapos κ.λπ. στ ντίστοιχα «σηµε α ναφορ ς»... Mετ τιµ ς Mάνος Kουρµουλάκης Kυ ερνήτης O.A. (A 340) Bάρη Aττικ ς Eχει γίνει θεώρηµα π τ 1995 «ε κασία Φερµ» Aξι τιµε κ. διευθυντά, M φορµ τ πολ νδιαφέρον ρθρο το Περ «Λογίων Iησο»: Mία λλη ποψη K ριε Λάµπρου, Στ δηµοσίευµά του µ τίτλο «Λ για Iησο», στ 232ο τε χος το «αυλο», κ. Kων. Kαρµιράντζος θέλει ν πιστε η στ ν παρξη ι λίου µ τ ν τίτλο «Λ για Iησο» κατ το ς Aποστολικο ς χρ νους, πικαλο µενος µάλιστα κα ποθετικ γνώµη τ ν κ.κ. Γ. Zερ ο κα Σ. Aγουρίδη, καθηγητ ν πανεπιστηµίου, σ σηµε ο µάλιστα πο τ «Λ για Iησο» ς γραπτ «πρωτοευαγγέλιο» ν µπεριέχωνται ς σπερµατικ ς λ γος ς προζ µι µέσα στ σχ οντα σήµερα ε αγγέλια, κα ν µπ σ κ πο, στε µ περισσ καλωσ νη ν τ νιχνε σ η κα ν µ ς τ παρουσιάσ η. Aς µο πιτραπ ν χω µία λλη ποψη π το θέµατος. Aν ντως π ρξε να τέτοιο, ς πο µε, «πρωτοευαγγέλιο» π τ ν τίτλο «Λ για Iησο», ν ε µαστε έ αιοι τι τ τε Eκκλησία θ προσπαθο σε πάσ η θυσί α ν τ περισώσ η. Yστερα πάρχει τ κατάλυτο στορικ ξίω-

5 15090 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 συνεργάτη σας φιλολ γου κ.. Kο τουλα, τ πο ον δηµοσιε εται ε ς τ τρέχον τε χος το περιοδικο (, τ. 233), α σθάνοµαι τ ν νάγκην πως προ ε ς δ ο πισηµάνσεις. E ς τ σελίδα το περιοδικο ν µέσ ω λλων τιν ν ναφέρονται κα τ ξ ς: «Aς ση- µειωθ δ τι τ Mεγάλο Θεώρηµα το Φερ- µ πο πειδ κ µη δ ν χει ποδειχθ ν σχ η... µ άση τ ν Πυθαγ ρεια θεωρία τ ν παραστατικ ν ριθµ ν.» Πρώτη πισήµανσις: Oρθ ς κ. Kο τουλας λέγει (συµφώνως µ τ ως τ 1995 νοµιζ µενα, θ προσέθετα γ ) τι πρεπε τ ν λ γ ω θεώρηµα ν καλ ται ε κασία κα ο χ θεώρηµα. Oµως ε κασία α τ δ ν το γνωστ ς τ «Mεγάλο Θεώρηµα το Φερµ» λλ ς τ «Tελευτα ο Θεώρηµα το Φερµ». ευτέρα πισήµανσις: H ε κασία ε ς τ ν ποίαν ναφερ µεθα, παψε ν ε ναι µία πλ ε κασία: Aπεδείχθη τ τος 1993 ρχικ ς µ µίαν µικρ ν τέλειαν, πρέπει ν µολογηθ, λλ π τ τος 1995 µ λλον ριστικ ς, π ς Pierre de Fermat δ ν σφαλε σχυριζ µενος τ σα ναφέρονται κα ε ς τ ρθρον. E ναι θεώρηµα πλέον! ικαίως πρέπει ν ποκαλ ται τ «Tελευτα ον Θεώρηµα το Fermat». Πολλο µαθηµατικο µ χθησαν τ τελευτα α 350 τη δι τ ν π δειξιν τ ς τ τε ε κασίας. O νθρωπος πο πρ σθεσε τ ν τελευταία «πινελλιά», ε ναι νας Aγγλος µαθηµατικ ς, πο ργάζεται στ ς HΠA, νοµαζ µενος Andrew John Wiles. O Wiles φθασε ε ς τ ν στ χον του, φο κατώρθωσε ν ποδείξ η µιά λλην ε κασίαν ρχικ ς: T ν ε κασίαν Shimura -- Taniyama - Weil. Σηµείωσις: Λυπο µαι δι τ θλια Eλληνικά µου. E µαι 33 τ ν. A τ τ Eλληνικ κατώρθωσα ν συλλέξω ε ς τ Λ κειον π ναν φιλ λογο κάπως διαφορετικ ν π το ς λλους. Προσπαθ µως, σον δ ναµαι, ν ντισταθ ε ς τ ν παρακµ τ ν καιρ ν. ιατελ µετ πάσης τιµ ς Nικ λαος I. Mακρ ς Aναλυτ ς Συστηµάτων Πληροφορικ ς, Aθήνα O φυσικ ς ηµ κριτος κα παρ φ σιν Γιαχ K ριε διευθυντά, O κ. ιαµαντ ς Kο τουλας στ νδιαφέρον ρθρο του µ τίτλο «H πανάσταση τ ν ρρήτων ριθµ ν στ ν Eλληνικ Σκέψη» (τ. 233, Mάιος 2001) κα µ π τιτλο: «O συνέπειες στ θεωρία το Xάους κα νατροπ τ ν δε ν τ ς Bί λου» προ αίνει συµπερασµατικ στ ν ξ ς διατ πωση: «H νυπαρξία α τ τ ς ννοιας το µηδεν ς ξωστράκιζε κάθε θεωρία γι δηµιουργία ex nihilo (Bί λος) π τ ς κοσµολογικ ς ντι- µα, τι κανένα πρωτ τυπο κείµενο τ ς Kαιν ς ιαθήκης δ ν ε ναι προγενέστερο το τετάρτου α ώνα. ν µπορε µία Eκκλησία ν «περισ ώζ η» λ.χ. τ «ρα» τ ν Mάγων τ «Zώνη» τ ς Παναγίας το ς «Hλους» το Σταυρο τ «Σινδ νη» τ «Mανδήλιο» κα ν µ περισώσ η τ γραπτ κείµενο τ ν «Λογίων Iησο». Iσα - σα πο α τ µάλιστα κατ το ς λεγ µενους Aποστολικο ς χρ νους θ ταν κα τ µοναδικ ι λίο ναγνώσµατος στ ς ερ ς συνάξεις κα χι Παλαι ιαθήκη. Aποψή µου λοιπ ν ε ναι, τι τ π το Παπία, πισκ που Iεραπ λεως τ ς Φρυγίας, συνταχθ ν ργο µ τ ν τίτλο «Kυριακ ν Eξηγήσεις» δ ν το γραπτ κείµενο ι λίο µ τ λ για το Iησο, πο κάθισε κα τ ξήγησε, λλ σαν τ λ για κα ο πράξεις το Iησο, πο τ πληροφορε το δι ζώσης π τ ς ρωτήσεις πο πέ- αλλε διος στο ς πισκέπτες του, πρεσ υτέρους. O π τ ς δρας τ ς Πατρολογίας το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης καθηγητής µου Παναγιώτης Xρήστου σχετικ µ τ προκείµεν µας µάλιστα θέ- µα λέγει τι λέξη «λ γιον» κλαµ άνεται π τ ν γενικ ν ννοια τ ν λε-

6 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος ε ναι, τι λθε πλέον καιρ ς ν παλλαγο µε ( σοι δ ν χουµε δη παλλαγ ) π τ ν ξεν φερτο Θε, τ ν δι τ ς ίας πι ληθέντα, πο ος τ σα κακ προξένησε στ ν τ πο µας κα πο κ µα κα σήµερα ξακολουθε ν καταδυναστε η κα ν ταλανίζ η χιλιάδες γκλω ισµένες ψυχ ς κα θ ες πάρξεις. Tο το µως δ ν θ καταστ ποτ δυνατ ν, ν, πρ τον, θαρραλέα κα νσυνείδητα δ ν παλλάξουµε τ ν σωτερικ µας κ σµο π τ ν φ ο ν ς «πουράνιου ε σαγγελέα», δε τερον δέ, ν δ ν ντρυφήσουµε µ διάθεση, νδιαφέρον κα ρωτα γνώσεως στ ν πατρογονική µας θρησκεία, ποία, πως ε ναι γνωστ, ο δέποτε στάθηκε µπ διο στ ν πνευµατικ νέλιξη τ ν Eλλήνων. T τι ρισκ µεθα π πνευµατικ κατοχ π 17 περίπου α νες κα τι θεϊστικ ς κ το του σκεπτ µεθα κατ παράδεκτον σιαλήψεις τ ν ρχαίων Eλλήνων» (σελ ). Στ σηµε ο α τ προσθέτω νισχυτικ ς τ ν παρακάτω πολυσήµαντη σοφ διατ πωση το ηµ κριτου: «Tίποτα δ ν δηµιουργε ται π τ ν νυπαρξία κα τίποτα δεν καταλήγει στ ν νυπαρξία» [Mηδέν τε κ το µ ντος γίγνεσθαι µηδ ε ς τ µ ν φθείρεσθαι] ( ιογένης Λαέρτιος, «Bίοι Φιλοσ φων», IX, 44-45). A τ ε ναι φ ση κα γι α τ κάθε θεοκρατία ε ναι φ σικη κα στέκει ναντίον τ ς φ σης κα κτ ς πραγµατικ τητας. A τ ε ναι φ σικη «φ ση» τ ν θεοκρατ ν κα γι α τ στέκουν ξιοι τ ς φ σικης µοίρας τους. E χαριστ Aλέξανδρος X. Mήτσιου Συγγραφέας - ρευνητ ς A.Π.Θ. O κινήσεις γι τ ν να ίωση τ ς Eλληνικ ς Θρησκείας Aγαπητ κ. διευθυντά, Eπειδ τελευταίως διάφορες κινήσεις ποσκοπο ν στ ν να ίωση τ ς πατρώας θρησκείας, γείροντας, πως ε ναι φυσικ, νστάσεις ε τε καλοπροαίρετες ε τε κακοπροαίρετες, θ θελα ν ναφερθ ν λίγοις π α το το σο αρωτάτου θέµατος, τ πο ο ε αίως δ ν ξαντλε ται µ µία πιστολή. T ρώτηµα τ πο ο γενν ται κατ τ γνώ- µη µου ε ναι, ν πατρώα θρησκεία µ ποιαδήποτε νοµασία ποτελ προγονικ ξία χι. Aπ κε κα πέρα καθε ς ε τε κατ µ νας ε τε µαδικ ς µπορε ν λατρε σ η το ς θεο ς του, πως α τ ς νοµίζει καλ τερα, ποφε γοντας µως γγενε ς δυσχέρειες, τέλειες κα λλα συναφ, στε µι τέτοια προσπάθεια ν µ ν κφυλισθ κα καταντήσ η γραφικ τητα. Eκε νο τ πο ο ναγκαιο κα πισηµαίνεται χθέντων κα πραχθέντων π το Iησο («Θρησκευτικ κα Hθικ Eγκυκλοπαίδεια», τ µος 10ος, σελ. 8). Kα τι Παπίας π ρξε πρ τος κσκαφέας το µεταλλείου τ ς προφορικ ς παράδοσης, φο νδιαφερ ταν ν µάθ η τ περ το Iησο «π πρ το χέρι», ρωτώντας νώπιος νωπί ω το ς πισκεπτοµένους α τ ν ποστ λους µαθητ ς α τ ν. Aλλωστε τ ε αιώνει διος Παπίας. T κείµενο πο κολουθε ε ναι το Παπία, παρµένο π τ «Πατερικ ν Eγχειρίδιον», τ µος A το 1966 το καθηγητο Παναγιώτη Xρήστου. «1. O κ κνήσω δέ σοι κα σα ποτ παρ τ ν πρεσ υτέρων καλ ς µαθον κα καλ ς µνηµ νευσα συγκατατάξαι τα ς ρµηνείαις, δια ε αιο µενος π ρ α τ ν λήθειαν. O γ ρ το ς τ πολλ λέγουσιν χαιρον, σπερ ο»5. πολλοί, λλ το ς τ ληθ διδάσκουσιν, ο δ το ς τ ς λλοτρίας

7 15092 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 τικ ν τρ πον πως πισηµαίνει Παναγιώτης Kου αλάκης («αυλ ς», τ. 228) το το δ ν σηµαίνει, ο τε ε αίως κα ξυπακο εται, τι πρέπει ν συνεχίζεται µία τέτοια νθελληνικ κατάσταση. Γιατί, ν συµ αίν η κάτι τέτοιο, σφαλ ς ε µεθα κα νίκανοι κα νήµποροι ψυχικ ς κα πνευµατικ ς ν µοιάσουµε πρ ς το ς ντως µεγάλους προγ νους µας. Kα τ τε ε µεθα ξιοι τ ς τ χης µας, πο λλοι καθορίζουν. Oµως φρον, τι τ γεγον ς τ ς πολυαίωνης κατοχ ς δ ν ε ναι δυνατ ν χρησιµοποι ται συνεχ ς ς λλοθι γι τ σηµεριν τουλάχιστον κακοµοιριά, ελτηρία, χαδελφισµ κα τ ν ν γένει στέρηση τ ς λληνικ ς παιδείας, στέρηση ποία ταλανίζει τ µέγιστο ποσοστ τ ν κατοίκων α τ ς τ ς χώρας. Tο το, γιατί: πρ τον, σιωπ χει π τέλους σπάσει, µεγάλη προσφορ το «αυλο» πιµαρτυρε κα ποδεικν ει το το καί, δε τερον, ο συνθ κες σήµερα ε ναι πολ διαφορετικ ς π τ ν µα ρη ποχή, πο ξεν φερτος κα µισέλληνας θε ς ρριχνε τ αρειά του σκι πάνω στ χώρα µας. E µαι λοιπ ν τ ς γνώµης, π ς να ίωση τ ς πατρώας θρησκείας τ ν Eλλήνων α τ τ πέροχο λατρευτικ σ στηµα γι ν πιτευχθ, ε ναι νάγκη ν να ιώσ η µέσα στ ς καρδι ς κα στ σκέψη µας πρ τα π λα. Φρον δέ, τι Eλληνικ ς Πολυθεϊσµ ς µ ποιαδήποτε νοµασία ε ναι ναντιρρήτως ς µο πιτραπ νσωµατωµένος σ α τ πο λοι µας διακα ς πιθυµο µε κα γι α τ γωνιζ µεθα, τ ν πανελλήνιση. Oµως πανελλήνηση, ν δ ν καταστο µε κοινωνο το ιονυσιακο κα Aπολλωνίου πνε µατος, πο ε ναι κα πε- µπτουσία το Eλληνικο Πολυθεϊσµο, ε ναι δυνατή; M λληνικο ς χαιρετισµο ς κα αθ τατη κτίµηση ι δωρος Aθµονε ς Eν πλ, Περσικ ς K λπος Aναπάντητο α τηµα γι τ ν θρησκευτικ µισαλλοδοξία K ριε διευθυντά, Aρθρογραφ στ ν φηµερίδα τ ς Xαλκιδικ ς «Γνώµη» κα πολλ ρθρα µου ε ναι πηρεασµένα π τ πνε µα το ξαίσιου περιοδικο «αυλ ς», πο τυχα α µαθα τ ν παρξή του π πενταετίας. Kι π τ τε ε µαι συνδροµητής. ιεξάγω π λεµο κατ τ ς στενοκεφαλι ς κα τ ς θεοκρατίας κι χω γι α τ µισηθ π το ς θρησκ ληπτους κα φανατικο ς, πολλο π το ς ποίους γκατέλειψαν τ ς στ λες τ ς φη- µερίδας. ντολ ς µνηµονε ουσιν, λλ το ς τ ς παρ το Kυρίου τ πίστει δεδο- µένας κα π α τ ς παραγινοµένοις τ ς ληθείας. E δέ που κα παρηκολουθηκώς τις το ς πρεσ υτέροις λθοι, το ς τ ν πρεσ υτέρων νέκρινε λ γους. Tί Aνδρέας τί Πέτρος ε πεν τί Φίλιππος τί Θωµ ς Iάκω ος τί Iωαννης»10. Mατθα ος τίς τερος τ ν το Kυρίου µαθητ ν, λέγουσιν. O γ ρ τ κ τ ν ι λίων τοσο τ ν µε φελε ν πελάµ ανον, σον τ παρ ζώσης φων ς µενο σης.»15. Kα το το πρεσ τερος λεγε: M ρκος µ ν ρµηνευτ ς Πέτρου γεν µενος, σα µνηµ νευσεν κρι ς γραψεν, ο µέντοι τάξει, τ π το Xριστο λεχθέντα πραχθέντα. O τε γ ρ κουσε το Kυρίου, ο τε παρηκολο θησεν α τ, ς πρ ς τ ς χρείας ποιε το τ ς διδασκαλίας, λλ ο χ σπερ σ νταξιν τ ν Kυριακ ν πιο µενος λογίων, στε ο δ ν»20. µαρται M ρκος ο τως νια γράψας, ς µνηµ νευσεν. Eν ς γ ρ ποιήσατο πρ νοιαν, το µηδ ν ν κουσε παραλιπε ν ψε σασθαί τ

8 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος Tώρα πέ αλα ρώτηµα σχετικ µ τ ν µισαλλοδοξία τ ν θρησκει ν κα τ ν δογµάτων τ ν διων θρησκει ν, χωρ ς κανε ς κληρικ ς θεολογ ν ν µο δώσ η πάντηση. Yπο άλλω κα σ σ ς θερµ παράκληση ν σχοληθ τε µ α τ τ θέµα, γι ν οηθηθ ποµυθοποίηση τ ν ραιογεν ν θρησκει ν. M κτίµηση Aθαν. Σµαραγδ ς Y.Γ. E µαι φιλ λογος, λυκειάρχης κα διαµένω στ ν Aρναία M ψάχνουµε µακρυ τ ς α τίες το κακο K ριε διευθυντά, E µαι φοιτητ ς το Tµήµατος Πολιτικ ν Mηχανικ ν στ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. ια άζω τακτικώτατα τ περιοδικ σας, µι ς κα δελφ ς µου ε ναι συνδροµητ ς δ κα µερικ χρ νια. H µεγαλ τερη διαφορ πο χω πισηµάνει µεταξ το «αυλο» κα τ ν λοιπ ν περιοδικ ν ε ναι πιστηµονικ ς τρ πος µ τ ν πο ο προσεγγίζει τ διάφορα θέµατα πο σχολε ται. Σ ναν κ σµο, που καθένας προσπαθε πλ ν κερδίσ η τ µάχη τ ν ντυπώσεων προ άλλοντας ε κασίες κα άσιµες θεωρίες, πάντηση το «αυλο» ε ναι διαρκ ς νηµέρωση τ ν ναγνωστ ν του µέσα π ρθρα πο πογράφουν διακεκριµένοι διανοο µενοι τ σο τ ς Eλλάδας σο κα το ξωτερικο. ν ε ναι τυχα ο λλωστε, πο πληθώρα πιστηµονικ ν ι λίων, στ ν προσπάθειά τους ν ποκαταστήσουν τ ν στορικ λήθεια, ποία χει άναυσα ε ηλωθ π κάποιες σιωνιστικ ς δυνάµεις κα χι µ νο, χουν τ «αυλ» σ περίοπτη θέση στ ι λιογραφία τους. Παρ λα α τ ε ναι τ σο µεγάλη κα πίµονη παραπληροφ ρηση πο δεχ µαστε καθη- µερινά, στε τελικ ναρρωτιέσαι, ν Σωκράτης κα Πλάτων ταν ντως Eλληνες. T χείριστο µως ε ναι, πώς, ποτε προσπάθησα ν προτρέψω το ς συµφοιτητές µου ν δια άσουν στορία, ν ψάξουν ν ρο ν πο κρ εται λήθεια, διαφ ρησαν. Oπ τε µ ψάχνουµε µακριά, γι ν ρο µε τ ς α τίες το κακο, πο χουν συρρικνώσει τ ν πάλαι ποτ πέραντο Eλληνικ Πολιτισµ. O νέοι δ ν χουν πτ κίνητρα ν σχοληθο ν µ τ ν να κα µοναδικ σκοπ τους: τ ν ναζήτηση τ ς λήθειας, τ ν ναζήτηση τ ς γνώσης., τ ν µπλουτισµ της κα τ ν προώθησή της. Σ ς ε χαριστ γι τ ν ποµονή σας κα σ ς ε χοµαι,τι καλ τερο. M τιµ Παναγιώτης Λεµονάκης Λάρισα ν α το ς. Mατθα ος µ ν ο ν ρα δι διαλέκτ ω τ λ για συνεγράψατο, ρµήνευσε δ α τ ς ν δυνατ ς καστος.» Eποµένως γι τ ν Παπία λ για Iησο σαν τ παρ ζώσης φων ς κα µενο σης π α το πληροφορηθέντα κα χι γραπτ ς ε ρεθέντα κα π α το ρµηνευθέντα. Mάλιστα διευκρινίζει, τι M ρκος γραψε τ π το Iησο λεχθέντα κα πραχθέντα χι ς α τήκοος α τ πτης το Iησο, λλ πως τ κουσε π τ ν Πέτρο. ηλαδ M ρκος δ ν ε χε µπροστά του κείµενο µ τ ν γενικ τίτλο «Λ για Iησο», πο τ χρησιµοποίησε ς πρώτη λη, γι ν πανθίσ η τ ε αγγέλι του, κα πο τ γνώρισε α τ τ κεί- µενο (Λ για Iησο ) κι Παπίας κι γραψε «Λογίων Kυριακ ν ξηγήσεις». Συνεπ ς κα τελευταία παράγραφος το κειµένου το Παπία, τι Mατθα ος «ρα δι διαλέκτ ω τ λ για συνεγράψατο», χει τ ν δια ννοια µ τ παραπάνω. M τιµ E. Aττα ριος

9 Kάτι ξεκίνησε E χα τ ν ντ πωση τι ε ναι «φων ο ντος ν τ ρήµω». Kα έ- αια «ρηµος» δ ν ε ναι τ ε ρ τατο ναγνωστικ κοιν του, πο 20 χρ νια τώρα το δείχνει τ ν κτίµησή του. H ρηµος ε ναι τ «πίσηµο κράτος», ο πανεπιστηµιακοί, ο «ε δικοί», ο «παγγελµατίες». Kι µως ο ρευνητ ς το πιµένουν ν «φωνάζουν», α το ο «ρασιτέχνες» (= ο ρωτευµένοι µ τ γνώση). Kι µως κάτι ξεκίνησε. Σ τηλεοπτική του κποµπ τ ν 23η Mα ου.. πρ τανις τ ν γλωσσολ γων κ. Γ. Mπαµπινιώτης σ ν ρµ δια φωνή π ρε θέση γι πρώτη φορ κι κλεισε τ ν π ρτα στο ς «λατινογράφους» κα «παγκοσµιολάτρες». Πράγµατι µετ δοκήτου παρρησίας ντέκρουσε τ ς π γειες φων ς τ ν γνωστ ν - γνώστων «προοδευτικ ν», πο παιτο ν τ ν ντικατάσταση το «παρ ωχηµένου» (sic) Eλληνικο Aλφα ήτου π τ λατινικ (πρώτη κα πίµονη προσπάθεια: τ Greeklish το Internet). T πιχειρήµατά του, πως λ.χ. τ πανάρχαιον τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας («τρισχιλιετία» µ νο;), στορικ ρθογραφία ς δεδοµένο γι τ ν τυµολ γηση τ ν λέξεων ( χι hrisos λλ χρυσ ς < χρυσο ο < kurusojo: ΓΓB, τουλάχιστον 4 χιλιετίες), λληνικ τητα το λεγ µενου «Λατινικο» λφα ήτου (πλήρης ντιγραφ το Xαλκιδικο ) ς κα το Eλληνικο τοιο του («ε ναι λληνικ φε ρεση»: sic), λα α τ ε ναι σ ν ν λήφθησαν π τ κατοντάδες τε χη το. E δικώτερα τ παραδείγµατα το κ. Γ. Mπαµπινιώτη π ξένες γλ σσες, πο διατηρο ν «µ ε λά εια» τ ν στορικ ρθογραφία τους [ Aγγλ. night (νάιτ), Γαλλ. eaux (ο)], νεξαρτήτως τ ς προφορ ς ε ναι τ δια µ κε να σχετικ ν ρθρων το (πρ λ. τ. 232, 233). E χάριστη κπληξη. Kα συνέχεια; Ωρα, ο νδρε οι τ ς πιστήµης, «σ ν τοιµοι π καιρ, σ ν θαρραλέοι» (Kα άφης), ν ξεκαθαρίσουν κα τ π λοιπα γλωσσικ θέµατα. Λ.χ.: ❶ M συµ ατικ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας (α τιώδης σχέση µεταξ τ ς λέξεως κα τ ς ννοιας πο ποδίδει λέξη). ❷ A τοχθονία τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας. ❸ Aρχαι τητα τ ς Eλληνικ ς Γραφ ς. ❹ Aνάλυση/συσχέτιση τ ν πανάρχαιων λληνικ ν γραφ ν (ΓΓB, ΓΓA, ερογλυφικ κ..). ❺ Mετά αση π τ συλλα ογράµµατα στ γράµµατα µ µορφικ µετάλλαξη ( φε ρεση το Eλληνικο Aλφα ήτου). ❻ Συλλα ικ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας. ❼ Eπαναφορ τ ν τ νων - πνευµάτων ς στοιχείων τ ς στορικ ς ρθογραφίας κ.. Kα πιτέλους ν ξεκαθαρισθο ν τ δεολογικά: «Φοινικισµ ς», «Iνδοευρωπαϊσµ ς», «Aφροκεντρισµ ς» κ.λπ. Θαρσε τε! K. Kαρµιράντζος Aρχιτέκτων EMΠ

10 XOPHΓIEΣ TΩN EΛΛHNOAMEPIKANΩN ΣTO ΠATPIAPXEIO ΓINONTAI E PEΣ TOYPKIKΩN ΣΠOY ΩN ΣTHN AMEPIKH! Πλησιάζει τ τέλος τ ς Oµογένειας στ ς HΠA... Eνας π το ς πι νηµερωµένους νθρώπους γι τ ν πραγµατικ τητα πο πικρατε στ ν π δηµο λληνισµ τ ν HΠA, κδ της κα δηµοσιογράφος π τ Φλώριδα κ. Γι ργος Λυκοµ τρος, µίλησε στ ν «αυλ» χωρ ς περιφράσεις κα νδοιασµο ς γι τ παρ ν κα τ µέλλον τ ς Oµογένειας. H ε κ να πο τεκµηριωµένα ζωγραφίζεται στ συνέντευξή του δ ν ε ναι καθ λου ε χάριστη, ντίθετα προκαλε ται θλίψη, ταν πληροφορ ται κανε ς τι Eλληνικ Kράτος, Πατριαρχε ο κα Aρχιεπισκοπ Aµερικ ς, παράγοντες λλ κα ο διοι ο δι τες - π δηµοι χι µ νο δείχνουν µέλεια στ ν ξυπηρέτηση τ ν συµφερ ντων τους ς µειον τητας στ ς HΠA, λλ µ τ ς πράξεις τους παραλείψεις τους φαίνονται ν συµ άλλουν ο διοι στ ν ξαφάνισή τους ς θνικ ς, πολιτισµικ ς κα πολιτικ ς µάδας τ ς χώρας που ζο ν. E ναι πράγµατι θλι ερ τ καταγγελλ µενα, τι τ περίφηµο λληνικ «λ µπυ» τ ν HΠA ε ναι νας µ θος, τι Aρχιεπισκοπ Aµερικ ς ε ναι νεκροθάφτης τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας, τι τ χρήµατα πο χορηγο ν µογενε ς στ Πατριαρχε ο δαπαν νται γι τ ν δρυση δρ ν... Tουρκικ ν Σπουδ ν στ µερικανικ πανεπιστήµια (!), τι τ ς µογενειακ ς ργανώσεις διοικο ν νεπαρκ κα φαιδρ πρ σωπα κα λλα τραγικά. O, πο ος, ς γνωστ ν, παρακολουθε στεν τ δράµα το κτ ς συν ρων Eλληνισµο, παρουσιάζει τ ς πληροφορίες πο µ ς παρέσχε γκριτος µογεν ς δηµοσιογράφος, µ τ ν λπίδα τι, στω «στ παρ πέντε» πως λέγει διος, θ ποσο ηθ τ θνικ τέλος ν ς λληνισµο πολλ ν κατοµµυρίων νθρώπων, πο κα λαµπρ θνικ καταγωγή τους λλ κα ο πιτυχίες τους ς δρώντων στοιχείων ν τ ν Yδρ γειο θ τ καθιστο σε δικο κα δικαιολ γητο. H AΠOKAΛYΠTIKH ΣYNENTEYΞH Πο φείλονται κατ τ γνώµη σας τ προ λήµατα στ λληνικ σχολε α τ ν HΠA; Oφείλονται στ ν νικαν τητα τ ν παραγ ντων, συλλ γων κα ργανώσεων ν ντι- µετωπίσουν τ θέµατα µ στρατηγικ γι τ µέλλον. υστυχ ς παρ τ δυσαρέσκειά

11 15096 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 τους, ντ ν παρέµ ουν δυναµικ στ πογευµατιν σχολε α τ ν κκλησι ν τ ς Aρχιεπισκοπ ς κα ν παιτήσουν λληνικ παιδεία γι τ παιδι π καν διδακτικ προσωπικ, ρκο νται στ ν προσωπική τους προ ολή. Kυρίως µως φείλονται στ ν λλειψη νδιαφέροντος γι τ διατήρηση τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας π τ ν Eκκλησία, ποία λέγχει τ σχολε α. Tί πρέπει ν γίν η; Πολ φο ο µαι, τι τώρα δ ν µπορε ν γίν η τίποτα. E ναι σως πολ ργά. Oπως π µε, σ 10 χρ νια δ ν θ πάρχ η Eλληνισµ ς τ ς Aµερικ ς παρ µ νο παιδι Aµερικαν ν λληνικ ς καταγωγ ς. Eκτ ς ε αίως κα γίν η κάποιο «θα µα» κα ο πιδιώκοντες µ νο τ ν προσωπικ προ- ολ τους παράγοντες τ ν µιαν παρκτων συλλ γων κα ργανώσεων τ ς Oµογένειας φυπνιστο ν π τ ν λήθαργο στω κα στ «παρ πέντε» κα δρ σουν τουλάχιστον σχολε α. Kατ α τ ν τ ν τρ πο θ τίθεται γλωσσικ άση, γι ν συνεχίσουν 8 ρες τ ν δοµάδα. Eπίσης θ πρέπει τ λληνικ κράτος ν φιλοξεν κάθε χρ νο µερικ ς κατοντάδες παιδιά, γι ν γνωρίσουν τ ν χώρα τ ν προγ νων τους, κολουθώντας τ παράδειγµα τ ν E ραίων τ ς Aµερικ ς. Θ ε ναι καλ τερη πένδυση, πο κανέ ποτε Eλλάδα. H Aρχιεπισκοπ «νεκροθάφτης» τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας Ποι ς ρ λος τ ς Eκκλησίας κα τ ς Aρχιεπισκοπ ς στ θέµα τ ς Παιδείας κα γενικώτερα στ διατήρηση τ ς λληνικ ς συνειδήσεως τ ν Eλληνοαµερικαν ν; H Eκκλησία µας στ ν Aµερικ ε ναι «νεκροθάφτης» τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας κα κ ριος πε θυνος τ ς παρακµ ς τ ς Oµογένειας. T πογευµατινά της σχολε α ε ναι ο σιαστικ «παιδικ ς χαρές», τ δ διδακτικ προσωπικ σ α τ χωρ ς τ ν κατ κοιν µολογία δέουσα κατάρτιση, µ πολ χαµηλ µισθ, χωρ ς σφάλιση κα σ νταξη, χωρ ς ναγνώριση. Bασικ πιδίωξη τ ς Aρχιεπισκοπ ς π τ τέλη τ ς δεκαετίας το 70 ταν ν προσελκ σ η λλοεθνε ς χριστιανο ς ρθοδ ξους, ν χτίσ η µεγαλοπρεπέστατους ναο ς (µ τ χρήµατα τ ν µεταναστ ν), ν δηµιουργήσ η «λέσχες νε πλουτων ρχ ντων», διαφορώντας γι τ διατήρηση τ ς λληνικ τητας τ ν παιδι ν τ ν µεταναστ ν. Eξυπακο εται τι δ ν κανε κα δ ν κάνει τίποτα γι τ διατήρηση τ ς λληνικ ς συνείδησης τ ν Eλληνοαµερικαν ν κα τ ν παιδι ν τους. Θ µπορο σα ίαστα ν π, τι «χρησιµοποίησε» πολ σχηµα το ς µογενε ς, γι ν πεκταθ ς κερδοσκοπικ πιχείρηση. Aν πραγµατικ Aρχιεπισκοπ νδιαφερ ταν γι τ διατήρηση τ ς λληνικ τητας τ ν παιδι ν τ ν µεταναστ ν, θ δεχ ταν τ ν προσφορ τ ς λληνικ ς κυ έρνησης γι τ ν ποστολ δασκάλων κα ι λίων π τ ν Eλλάδα τουλάχιστον δ ν θ δινε µισθο ς πείνας στο ς δη πάρχοντες. E ναι λήθεια α τ πο «ψιθυρίζεται» σ µογενειακο ς κ κλους, τι δηλαδ µέρος τ ν ο κονοµικ ν π ρων τ ς Aρχιεπισκοπ ς καταλήγουν στ τουρκικ «λ µπυ»; ν γνωρίζω, ν καταλήγουν στ τουρκικ «λ µπυ», λλ γνωρίζω τι µέρος π τ ς ψηλ ς χορηγίες τ ν Eλληνοαµερικαν ν πρ ς τ O κουµενικ Πατριαρχε ο χρησι- µοποιε ται γι τ δηµιουργία δρ ν Tουρκικ ν Σπουδ ν σ πανεπιστήµια τ ν HΠA. Aρα θ µπορο σαµε ν πο µε, τι µµεσα, ναί, χρησιµοποιο νται π τ τουρκικ «λ - µπυ». O µακαριστ ς Σεραφείµ, πρώην ρχιεπίσκοπος Aθην ν, τ γνώριζε κα ντιδρο σε.

12 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος [Σ µφωνα µ τ στοιχε α πο µ ς παραθέτει κ. Λυκοµ τρος, τ 1978 ντιπροσωπία το O κουµενικο Πατριαρχείου ε χε πισκεφθ τ ν λληνικ πρωτε ουσα κα συναντήθηκε µ τ ν τ τε ρχιεπίσκοπο Aθην ν κα Πάσης Eλλάδος Σεραφείµ, γι ν το ζητήσ η µεγαλ τερη ο κονοµικ οήθεια. O Σεραφε µ τ τε χι µ νον ρνήθηκε τ ν α ξηση τ ς ο κονοµικ ς οήθειας πρ ς τ O κουµενικ Πατριαρχε ο, λλ ντιθέτως τ ν µείωσε κατ 25%. H νέργεια αυτ ξώργισε το ς θ νοντες το Φαναρίου, ο πο οι κα σκησαν πίεση στ ν πρώην ρχιεπίσκοπο Bορείου κα Nοτίου Aµερικ ς Iάκω ο ν ναζητήσ η π ρους ο κονοµικ ς νίσχυσής τους. Eκείνη τ ν ποχ ρχισε νεργοποίηση τ ν «ταγµάτων τ ν ρχ ντων» κα δηµιουργία τ ν «λεσχ ν τ ν 100» (Leadership 100), µάδων δηλαδ πο προσφέρουν δολλάρια τ ν χρ νο στ O κουµενικ Πατριαρχε ο µ ντάλλαγµα τ ν τίτλο το «ρχοντα». T 1979 τ τµ µα ρχαιολογίας φηµισµένου µερικανικο πανεπιστηµίου στ Bοστώνη µετ π «ρευνες» κι «ποτελέσµατα νασκαφ ν» στ παράλια τ ς δυτικ ς Tουρκίας διαστρε λώνει στορικ ς λήθειες γι τ ν Eλληνικ Πολιτισµ στ ν περιοχ κα προσπαθε ν περάσ η κ µα κα τ ν ποψη τι Oµηρος δ ν χει λληνικ καταγωγ κα προέρχεται π τ ν πειρωτικ (σηµεριν ) Tουρκία! Eπίσης µφισ ητο σε τ δηµιουργία π το ς ρχαίους Eλληνες να ν, πως τ ς Eφέσου. T 1982 Σεραφε µ περικ πτει κ µη κατ 25% τ ν οήθεια στ Πατριαρχε ο, λέγοντας περίφραστα στο ς ντιπροσώπους του: «Πείτε στ ν παναγιώτατο, τι δ ν µπορ ν χρηµατοδοτ νέργειες τ ς τουρκικ ς προπαγάνδας στ ν Aµερικ µέσ ω το Πατριαρχείου γι δρες τουρκικ ς σ πανεπιστήµια... N π τε στ ν Iάκω ο...». Πατριάρχης ταν τ ν ποχ κείνη ηµήτριος, πο ος κθείαζε τ ν «λευθερία» κα «δηµοκρατία» στ ν Tουρκία µ τ ς φο ερ ς δηλώσεις του στ ν Λευκ O κο, ταν πισκέφτηκε τ ν πρ εδρο Mπο ς µαζ µ τ ν πρώην ρχιεπίσκοπο Iάκω ο τ καλοκαίρι το H ντίδραση Σεραφε µ δείχνει τι ταν σ γνώση τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος ( µµεση) νάµιξη το O κουµενικο Πατριαρχείου στ δηµιουργία τουρκικ ν δρ ν σ µερικανικ πανεπιστήµια. Στ ν δεκαετία πο διαν ουµε ο τουρκικ ς δρες α ξήθηκαν σ µεγάλο αθµ, ν ο ντίστοιχες λληνικ ς παρα- µένουν λίγες.] Ποιά ε ναι λήθεια γι τ ν ποποµπ το Σπυρίδωνα; H προσπάθειά του κατ τ γνώµη µου ν διατηρηθ λληνικ συνείδηση τ ν Eλληνοαµερικαν ν, ν τεθ περιορισµ ς στ ς κινήσεις τ ν νε πλουτων Eλληνοαµερικαν ν, πο θέλουν ν χουν λ γο στ ν Eκκλησία κα πιθυµία του ν πάρξ η ο σιαστικ «λ µπυ», κάτι πο φάνηκε µ τ ν νέργειά του ν νώσ η λες τ ς µάδες κα µαδο λες πο θεωρο σαν τι καναν «λ µπυ», λίγο πρ ν τ O κουµενικ Πατριαρχε ο ποκ ψ η στ ς πιέσεις ο κονοµικ ν χορηγ ν κα τ ν ποµακρ ν η µ τ ν χειρ τερο τρ πο. Συµ ο λια µογεν ν σ κατάσταση νυπαρξίας T ΣAE τί ργο χει ν πιδείξ η; Aπογοήτευσε τελικ ς τ ς προσδοκίες τ ς Oµογένειας κα γιατί; Eπειδ δηµιουργήθηκε µ τέτοιο τρ πο, χωρ ς τ ν ο σιαστικ συµµετοχ τ ν µο-

13 15098 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 γεν ν, στε ν λέγχεται π λυτα π τ ν λληνικ κυ έρνηση, γι α τ 5 ½ χρ νια µετ κπροσωπε µ νο τ 5% τ ς ργανωµένης Oµογένειας σ µφωνα µ τ ς κτι- µήσεις τ ς ιακοµµατικ ς Eπιτροπ ς τ ς Bουλ ς τ ν Eλλήνων κα πλ ς πάρχει ς «ργάνωση - σφραγίδα», χωρ ς µέλλον. E ναι δυνατ ν ν λειτουργήσ η νας παγκ σµιος ργανισµ ς ποδήµων µ πιλεγµένους «παράγοντες», πο δ ν κπροσωπο ν ο σιαστικ τ ν Oµογένεια κα πο συγκεντρώνονται κάθε 2 χρ νια στ Θεσσαλονίκη, γι ν πικυρώσουν τ ς πιθυµίες το φυπουργείου Eξωτερικ ν; M ν ξεχνο µε, π ς,τι δ ν στηρίζεται στ λα, στ ν προκειµένη περίπτωση στο ς µογενε ς, ε ναι καταδικασµένο σ ποτυχία. T τραγικ ε ναι, τι δαπαν νται κατοµµ ρια δολλάρια τ ν Eλλήνων φορολογο µενων κάθε χρ νο γι µι παγκ σµια ργάνωση, πο µ νο στ χαρτι πάρχει κι ξυπηρετε τ µικροπολιτικ κα λλα συµφέροντα λίγων Eλλήνων ξιωµατο χων κα πολιτικ ν. Σ,τι φορ τ ργο του, κ µα τ ναζητο µε στ ς πρώην Σο ιετικ ς ηµοκρατίες, που σχυρίζονται τι δηµιο ργησαν ατρικ κέντρα. Aλλ στω κα ν δεχτο µε τι πάρχουν, ε λογη ρώτηση ε ναι, ν τ ΣAE δηµιουργήθηκε, γι ν δρ η ατρικ κέντρα. Aν ναί, τ τε δ ν χρειάζεται ν πάρχ η ς Συµ ο λιο Aπ δηµου Eλληνισµο, λλ ν δηµιουργηθ µία Eπιτροπ ηµιουργίας κα Συντήρησης Iατρικ ν Kέντρων στ ς πρώην Σο ιετικ ς ηµοκρατίες. Eδ θ πρέπει ν προσθέσω γι το λ γου τ ληθ ς τ ν γραπτ δήλωση το προέδρου τ ς Eλληνικ ς ηµοκρατίας σ γράµµα του πρ ς µογεν στ ς ρχ ς το 2000: «...T ΣAE δ ν δρ θηκε γι το ς Eλληνες τ ς Aµερικ ς, α το δ ν χουν νάγκη ο κονοµικ ς οήθειας. Iδρ θηκε γι το ς λλους, πο χουν ο κονο- µικ ς δυσκολίες. Kα ο Eλληνες τ ς Aµερικ ς µπορο ν ν το ς οηθήσουν µέσ ω το ΣAE.» Σχεδ ν µερικανοποιήθηκε Eλληνισµ ς τ ν HΠA Kατ π σο κινδυνε ει ν µερικανοποιηθ Eλληνισµ ς τ ν HΠA κα ποιοί συµ- άλλουν σ α τ ; Σχεδ ν µερικανοποιήθηκε. Σ λίγα χρ νια ο λικιωµένοι µετανάστες δ ν θ πάρχουν. T παιδιά τους δ ν µιλο ν λληνικ. H µετανάστευση π τ ν Eλλάδα στα- µάτησε πρ ν χρ νια. Σχολε α δ ν δηµιουργήσαµε. O µετανάστες στ ν µεγάλη πλειοψηφία τους φρ ντισαν ν ποκτήσουν µ νο περιουσιακ στοιχε α, διαφορ ντας γι τ διατήρηση τ ς λληνικ τητας τ ν παιδι ν τους. O σ λλογοι κα ο ργανώσεις πολειτουργο ν πλ πάρχουν στ χαρτιά. O «γέτες» τους ε ναι στ ν µεγάλη τους πλειοψηφία ο διοι τ ν τελευταία 20ετία µπορε µ ν ν ε ναι καλο ο κογενειάρχες πιχειρηµατίες, λλ δυστυχ ς µανία τους γι α τοπρο ολή, γι ναγνώριση σ συνδυασµ µ τ ν λλειψη διορατικ τητας, πιλογ ς στ χων κα λοποίησής τους σοπέδωσε τ πάντα. Oπως προανέφερα στ ν µερικανοποίηση συνέ αλε τ µέγιστα κα κοντ φθαλµη καθαρ µπορικ πολιτικ τ ς Eκκλησίας. Tί πιστε ετε τι θ µπορο σε ν συµ άλ η στ ν νατροπ τ ς προοπτικ ς µερινοποίησης τ ν Eλλήνων τ ν HΠA κα στ διατήρηση τ ς λληνικ ς τους συνείδησης; Nοµίζω, τι θ πρέπει ν ποσυρθο ν ο «προεδροπαράγοντες» π το ς συλλ γους κα τ ς ργανώσεις, κε νοι πο ρίσκονται σ ια στ ς διες θέσεις κα ν το ς διαδεχτο ν νεώτεροι µ µ ρφωση, γνώση, δηµιουργικ νοοτροπία, πο θ µπορέσουν ν προσελκ -

14 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος σουν τ νέα γενιά. O νέοι δ ν συµµετέχουν στ ς κδηλώσεις τ ν συλλ γων, πειδ α τ ς περιορίζονται σ µία χοροεσπερίδα σ φαγοπ τι µ «σου λάκια κα µπακλα δες». ν συµµετέχουν, γιατ ο σ λλογοι κα ο ργανώσεις ε ναι χωρισµένες σ µάδες κα µαδο λες, πο τσακώνονται γι τ ποιά θ προεδρε η. ν γίνονται κδηλώσεις πολιτιστικές, µορφωτικές, γι ν λκ σουν το ς νέους. Aν κάθε σ λλογος κανε µία πολιτιστικ κδήλωση κάθε χρ νο, κατάσταση θ ταν διαφορετική ν ο νορίες τ ς Aρχιεπισκοπ ς δ ν ε χαν τ νοοτροπία «πιχείρησης - µαγαζάκι» κα δηµιουργο σαν κπαιδευτικ - πιµορφωτικ προγράµµατα, θ προσέλκυαν το ς νέους, θ το ς κρατο σαν στ ς ρίζες τους, σ λληνικ περι άλλον ν ντ γι «φιέστες» το ΣAE στ Θεσσαλονίκη τ χρήµατα δίνονταν γι τ ν ποστολ ι λίων στο ς συλλ γους πο χουν κτίρια κα γι τ δηµιουργία δρ ν σ µερικανικ πανεπιστήµια ν ο σ λλογοι κα ο ργανώσεις νοιγαν τ ς π ρτες τους κα π χαρτοπαικτικ ς λέσχες καφενε α, πο ε ναι σήµερα, µετατρέπονταν σ «λέσχες νέων», κάτι πως τ «ντερν τ καφέ», που θ συγκεντρώνονταν τακτικ ο νέοι Eλληνοαµερικανοί ν ο σ λλογοι, πο µαζε ουν χρήµατα π τ πανηγ ρια τους, διέθεταν στω τ µισ γι ποτροφίες νέων Eλληνοαµερικαν ν κάλυπταν τ ξοδα γι ταξίδια τους στ ν Eλλάδα ν Aρχιεπισκοπ δ ν ντιδρο σε πεισµατικ στ ν λευση δασκάλων π τ ν Eλλάδα ν κάθε λληνικ κυ έρνηση δ ν χαριεντιζ ταν µ το ς δαε ς µογενε ς, πο γο νται συλλ γων κα ργανώσεων ν κρατικ O τέως ρχιεπίσκοπος Aµερικ ς κ. Σπυρίδων. Aν κα χουν περάσει σχεδ ν δ ο χρ νια π τ ν κπαραθ ρωσή του, τ παρασκήνιο πο δήγησε τ Φανάρι ν «φά η» τ παιδί του συνεχίζει ν πασχολ τ ν πικαιρ τητα. Aφ ν ς µ τ συνεχιζ µενη δι ρρυθµη κατάσταση στ ν Aρχιεπισκοπ Aµερικ ς, πο προ ληµατίζει ντονα τ ν µογένεια τ ν HΠA κα φ τέρου µ τ ι λίο τ ς δηµοσιογράφου Iουστίνης Φραγκο λη - Aργ ρη, «H µοναξι ν ς συµ ί αστου», ποία µ τ ς λογοτεχνικ ς δηµοσιογραφικ ς κα ρευνητικές της καν τητες πεκάλυψε λο τ παρασκήνιο πο δήγησε στ ν ξωση το Σπυρίδωνα ( πι ε αιώνοντας προηγο µενο δηµοσίευµα το «αυλο».) λληνικ τηλε ραση δ ν µ ς στελνε δορυφορικ ποκουλτο ρα µ σακατεµένη τ ν λληνικ γλ σσα ν τ «γ» τ ν Eλληνοαµερικαν ν, πο µετ τ ν π κτηση περιουσίας ξαπολ θηκαν γι ναγνώριση κα α τοπρο ολή, γιν ταν «µε ς». Nαί, ε µαστε στ «παρ πέντε», λλά ν κινηθο µε ποτελεσµατικ στω κα τώρα, µπορο µε κάτι ν κάνουµε. Ποιοί ε ναι ο λληνικο φορε ς, πο πραγµατικ νδιαφέρονται γι τ ν Oµογένεια; Tυπικ λοι. O σιαστικ δυστυχ ς κανένας, ν κρίνουµε π τ ργα τους, τ ς πράξεις τους. Aτοµα µ κάποια µ ρφωση κα προοδευτικ - δηµιουργικ νοοτροπία ναί, νδιαφέρονται, λλά, ταν πιχειρο ν ν προσφέρουν, τ κατεστηµένο σ συλλ γους κα

15 15100 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 ργανώσεις τ ποµονώνει. Eχει δ σηµασία τ γεγον ς, τι στ παρελθ ν δηµιουργήθηκαν µερικο ργανισµοί, πο µπορο σαν ν προσφέρουν ργο, λλ,τι δ ν λέγχεται π τ ν Eκκλησία στ ς HΠA, σαµποτάρεται π το ς νθρώπους της. O πολιτικο πο πισκέπτονται τ ς HΠA ρκο νται συνήθως µ νον σ καλ λ για, ε χολ για κα στ ν συγκεντρώνουν χρήµατα γι τ ς προσωπικές τους πιδιώξεις. Yπάρχουν ξαιρέσεις; H λήθεια ε ναι τι ο Eλληνες στ ν Aµερικ καλοδέχονται το ς πολιτικο ς, το ς φιλοξενο ν. T τελευτα α µως χρ νια χουν αρεθ ν κο ν τ δια κα τ δια, ε χολ για, ποσχέσεις κ.λπ. Kατάλα αν, τι ο Eλληνες πολιτικο ποτιµο ν τ νοηµοσ νη τους κα πολ φο µαι τι στ µέλλον θ ντιδράσουν νάλογα, χωρ ς ν ποκλείωνται κι πεισ δια. Eνδεικτικ περίπτωση τ ς πίσκεψης το φυπουργο Eξωτερικ ν Γρηγ ρη Nιώτη τ ν Mάρτιο στ ς HΠA, γι τ ν ποία διαµαρτυρήθηκε ντ νως Oµοσπονδία Nέας Y ρκης µ πιστολή της στ ν πρωθυπουργ... O πολιτικο ο γνωστο γι τ θος τους, στω ο λάχιστοι, ε ναι ξαίρεση. «Ποι λ µπυ»; ν ε χαµε ποτ λ µπυ» Kατ π σο ε ναι ποτελεσµατικ τ λληνοαµερικανικ λ µπυ σ σ γκριση µ λλα; Mπορε ν προωθήσ η τ λληνικ ζητήµατα; «Λ µπυ». «Ποι λ µπυ;» ν ε χαµε ποτ «λ µπυ». Oσοι πραγµατικ γνωρίζουν τί σηµαίνει «λ µπυ» στ ς HΠA, γνωρίζουν κα τι τ ποτιθέµενο λληνοαµερικανικ «λ µπυ» ταν κι ε ναι νας µ θος, πο δηµιο ργησαν τ MME στ ν Eλλάδα γι ε ν ητους λ γους. «Λ µπυ» στ ς HΠA σηµαίνει παγγελµατίες, πο κπροσωπο ν τ συµφέροντα πιχειρήσεων, συνδικάτων, µάδων νθρώπων µ κοιν νδιαφέροντα, κυ ερνήσεων κ.λπ. Eπαγγελµατίες, πο νηµερώνουν ουλευτ ς κα γερουσιαστές, πο προωθο ν τ ς θέσεις τ ν συµφερ ντων πο κπροσωπο ν στ ν κυ έρνηση, στο ς πολιτικο ς. H Tουρκία δαπαν 5 κατοµµ ρια δολλάρια τ ν χρ νο γι «λ µπυ» στ ς HΠA. H Eλλάδα τίποτα. Kι ν δ ν δαπανήσ ης κάποιο ποσ, γι ν κάνης «λ µπυ» στ ν O άσιγκτον, τ τε δ ν χεις «λ µπυ». A τοπρο αλλ µενους γετίσκους, πο παρουσιάζονται ς «λοµπίστες», γι ν κάνουν προσωπικ ς δηµ σιες σχέσεις στ ν O άσιγκτον µ τ ν λπίδα ν δο ν τ ν φωτογραφία τους τ νοµά τους σ κάποιο λληνικ MME κα ν ξοικονοµήσουν κάποιο κονδ λι π Aθ να κα Λευκωσία, χουµε µερικο ς. Aλλ µ α το ς σ καµµία περίπτωση δ ν µπορο µε ν πο µε τι κάνουµε χουµε «λ µπυ». Aς µ ν χουµε α ταπάτες. Eν ο Eλληνες τ ς Aµερικ ς ριθµητικ - ο κονοµικ ε µαστε πολογίσιµη δ να- µη, ργανωτικ - πολιτικ - κλογικ ε µαστε σως λιγώτερο πολογίσιµη. ν µ ς πολογίζουν ς κλογικ δ ναµη, πλο στατα γιατ περίπου µ νο 30% ε µαστε γγεγραµ- µένοι στο ς κλογικο ς καταλ γους κα περίπου τ 10-15% ψηφίζουµε. O Aµερικαν ς πολιτικ ς συγκινε ται µ νο π το ς ψηφοφ ρους κα το ς ο κονοµικο ς ποστηρικτές του. O µογενε ς κατέχουν σως τ ν τελευταία θέση σ α τ ν τ ν τοµέα, φο δ ν συµ- µετέχουν στ κοινά, δ ν σκο ν κ ν τ κλογικ τους δικαίωµα. O µερικανικ ς κυ ερνητικ ς πηρεσίες τ γνωρίζουν α τ πολ καλά. Eδ ο τε τ ν δικ µας Mιχάλη ουκάκη στ 1988 ποστηρίξαµε ξ α τίας τ ς πολιτικ ς το πρώην Aµερικ ς Iακώ ου, πο

16 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος τάχθηκε µ τ ν Mπο ς κα διαίρεσε το ς µογενε ς. Mπορο µε ν ξεχάσουµε, τι νας ερέας στ Φλώριδα διωξε τ ν κ ρη το ουκάκη π τ προα λιο τ ς κκλησίας, πειδ µοίραζε διαφηµιστικ γι τ ν προεκλογικ κστρατεία το πατέρα της; Θ ταν παράλειψη ν µ ν ναφέρω, τι µ νος ργανισµ ς πο πραγµατικ προσφέρει θνικ ργο ε ναι «American Hellenic Media Project» (AHMP), πο ος τ τελευτα α χρ νια παντ καρια α κα µπεριστατωµένα στ νθελληνικ δηµοσιε µατα τ ν µερικανικ ν MME. O,τι κανε α τ ς ργανισµ ς µ τ λάχιστα µέλη του στ 5 χρ νια λειτουργίας, δ ν καναν λες ο ργανώσεις µας κα ο α τοαποκαλο µενοι «λοµπίστες» σ 20. (Σ.Σ.: O «αυλ ς» παρουσίασε κτεταµένα τ AHMP σ συνέντευξη το δρυτ του). Γιατί κα ο Eλληνες τ ς ιασπορ ς δ ν ε ναι νωµένοι; «Divide et impera»... Λέµε, τι, ν ο Eλληνες µασταν νωµένοι, θ µεγαλουργο σαµε. Aλλ π ς θ πικρατήσουν τ διάφορα πολιτικ - ο κονοµικ - κκλησιαστικ συµφέροντα, ταν ε µαστε νωµένοι. Aν κάθε Eλληνας κάθε Eλληνίδα στ ν Eλλάδα στ ξωτερικ ε χαµε ασικ γνώση τ ς στορίας µας, ν ε χαµε π µία µικρ πιγραφ στ σπίτι µας στ χ ρο ργασίας µας µ τ ν φράση το Θε δωρου Kολοκοτρώνη «Eλληνες, νωθ τε ναντίον το κοινο χθρο, ναντίον το µίσους, τ ς διχ νοιας κα τ ς διαίρεσης, πο ε ναι διος µας αυτ ς» κα τ ν δια άζαµε καθηµερινά, σως τ πράγµατα ν ταν διαφορετικά. [T τ πο ο δηµιο ργησε κ. Λυκοµ τρος, ε ναι τ µ νο λληνικ site κτ ς Eλλάδας µ τ µεγαλ τερη κυκλοφορία. O µέσος ρος πισκεψιµ τητας µερησίως σ µφωνα µ τ ν ταιρεία Netscape ριθµε ναγν στες.] Π τε δηµιουργήσατε τ ν λεκτρονικ φηµερίδα «www.kalami.net» κα µ τί σκοπ ; T ν Iανουάριο 1999, µ σκοπ ν προ άλλ η τ ν λήθεια κα ν σατυρίζ η τ «πλυτα», ε δικ τ ν πώνυµων παραγ ντων τ ς Oµογένειας πο «κα άλησαν τ καλάµι». Γιατ κατ τ ν ποψή σας κατέκτησε τ λληνοαµερικανικ κα χι µ νο κοιν ; Nοµίζω, πειδ προσπαθε ν γράφ η τ ν λήθεια χωρ ς φ ο κα πάθος κα πειδ δ ν ξαρτ ται π ο κονοµικ κα λλα συµφέροντα. Θίξατε θέµατα, τ πο α µέχρι πρ σφατα ποτελο σαν «ταµπο» γι τ συντηρητικ λληνοαµερικανικ κοινωνία. Ποιές ε ναι ο ντιδράσεις; Oταν θίγ ης κατεστηµένες καταστάσεις, πο τ σα χρ νια στηρίχτηκαν σ προπαγάνδα, σ παραπληροφ ρηση, σ «µ θους» πως κε νος το ν παρκτου λληνικο «λ µπυ» στ ς HΠA, φυσικ ε ναι ν πάρξουν ντιδράσεις. O Γι ργος Λυκοµ τρος γεννήθηκε στ ν Aργολίδα κα δηµοσιογραφε π τ ν λικία τ ν 18 χρ νων. Στ ς HΠA, που π γε γι µεταπτυχιακ στ ν δηµοσιογραφία MME, ζ µ νιµα π τ ιετέλεσε διευθυντ ς σ νταξης µερήσιας λληνικ ς φηµερίδας στ Nέα Y ρκη, κδ της δικ ς του φηµερίδας κα περιοδικο κα παραγωγ ς - παρουσιαστ ς λλην φωνου ραδιοφωνικο προγράµ- µατος στ ν Φλώριδα. E ναι µέλος π τ 1979 τ ς Eνωσης Ξένων Aνταποκριτ ν τ ν HΠA κα νταποκριτ ς θηναϊκ ν φηµερίδων κα περιοδικ ν. Nάνσυ Mπίσκα

17 O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN H τέρα παρει Bρέ, τί καµώµατα ε ναι α τά; O νθρωπος προσπαθε ν σ ς άλ η στω κα µ τ ζ ρι στ ν σιο δρ µο τ ς Γιαχ ικ ς θικ ς κα ρετ ς κα το λληνοχριστιανικο πολιτισµο, κι σε ς, ντ ν τ ν γιοποιήσετε, το ρίχνετε φάπες; Tί πάει ν π «ταν µεµονωµένο περιστατικ»; ν ντρέπεστε, ν ποκρίνεστε; Aµήν, µ ν λέγω µ ν, τι λοι ε στε συνένοχοι, φο τ σοι πολλο ντες δ ν πιάσατε τ ν σε, γι ν το φαρµ σετε µερικ ς π τ ς θεάρεστες υζαντιν ς µεθ δους σωφρονισµο, ε νουχισµ, ρινεκτοµή, τ φλωση... χ, «τ ρίσκω», σο τ θυµ µαι. Ωρα α χρ νια, λησµονητα! Aν κα τώρα, δ πο τ λέµε, φαγε τ ς σχετικές του µικρ ς π το ς «φουσκωτο ς» γιοσωµατοφ λακες. Oλος κ σµος ε δε, µ π ση γάπη, καλοσ νη κα στοργ πενέ ησαν ο σµπίροι το «µεγάλου» ς γγελοι Kυρίου κα πέ- αλαν τ ν δράστη σ νουθεσία κάνοντάς τον «µπαο λο» στ ν µπουνι κα τ ν κλωτσιά. A τ πρ ς γνώση κα συµµ ρφωση λων τ ν πιδ ξων κτι ιστ ν το ε δους. Πάλι καλ πο δ ν γ καν κα τίποτα «ροµφα ες», ν χουµε κα α µατα. Kι «µεγάλος» κατ πιν ε χαριστο σε το ς σωτ ρες του κι δινε φεση στ ν νεαρ ταραξία. (T ν δια στωικ τητα δειξε λλωστε κα λίγο καιρ ργ τερα, ταν ο φοιτητ ς το Aριστοτελείου παρ λίγο ν µο τ ν µετατρέψουν σ µελέττα. Aκο ς κε τ κωλ παιδα, ν µ ν ντιλαµ άνωνται τ ν πλο σια προσφορ το θεοκρατικο σκοταδισµο στ ν Iατρικ Eπιστήµη; E τυχ ς «δεξι» το Γιαχ παραµένει ε ς τ διηνεκ ς καλ τερος προµηθευτ ς το λλου κ σµου! E, κάτι ξέρουµε κι µε ς π Iατρικ!) Bέ αια σως ν µο ξέφυγε µι πειροελάχιστη σκηνοθετικ λεπτοµέρεια: Θά πρεπε στερα π τ ν πρώτη «σ ουριχτ» ν καθοδηγήσω τ ν «µεγάλο» ν στρέψ η κα τ λλο µάγουλο σ µφωνα µ τ ν ερ διδασκαλία, τσι στε ν φαίνεται πειστικώτερος. Tί ν γίν η; Yπάνθρωποι ε µαστε, λάθη κάνουµε. Nαί, κ µα κι γώ, πο α νες τώρα διαιρ κα ασιλε ω κα τ ν κ σµο πονοµε ω, πουλ ντας φο - µαρα κα δηµιουργ ντας ψευδοδιλήµµατα, γι ν ξουσιάζω καλ τερα, πευθυν - µενος στ ν πλεονάζουσα νθρώπινη λακεία. Πάντως το χρ νου τ Πάσχα θ πανορθώσω. Θ άλω ν σταυρώσουν ε κονικ ε αίως τ ν «µεγάλο» µ π ε θείας τηλεοπτική, ραδιοφωνικ κα διαδικτυακ µετάδοση. Eτσι κα τ προφίλ του θ νε άσω κα τ νδράποδα θ καταπλήξω. Ως τ τε µως κάτι πρέπει να σκεφτ, γι ν προκαλέσω ναν παρ µοιο τζερτζελέ. Στ ράση κολλάει τ σίδερο. M ναί, α τ ε ναι! Θ άλω το ς δικο ς µου ν ρο ν ναν ρνιθ µυαλο χλαµυδοφ ρο ξέρετε, π α το ς πο χω µολήσει πίτηδες στ ν πιάτσα, γι ν γελοιοποιο ν τ ν µυριαναθεµατισµένο ρχαιοελληνικ πολιτισµ κα θ τ ν προτρέψω ν σφαλιαρίσ η ναν µητροπολίτη στ Θρ άκη. Eκε ν δ τε χανέµατα! Aντε µετ ν τολµήσ η κανε ς ν ξαναµιλήσ η γι τ ρχα α Θρ ακικ Mυστήρια. Σηκωτ θ τ ν πάρουν ς νέες Mαινάδες τ γιο-γρα δια κα τ γιο-νεολαιίδια κα θ τ ν κάνουν κοµµατάκια ς τερον Oρφέα. Eλπίζω κα πε χοµαι, ν µ ν ξυπνήσουν ο π λοιποι στ Pωµαίικο. ν ε ναι έ αια διαίτερα πολλοί, λλ τσι κα καταλά ουν µι µέρα τ ς ξουσιαστικ ς λου- µπινιές µου, ε ναι ρκετο γι ν µ συγυρίσουν µ τ Σάρωθρον

18 Φυσικο γκοι πανάρχαια τεχνητ ργα στ ερ νησ τ ς Kέρου; Aξι τιµε κ. Λάµπρου, Π ρα τ θάρρος ν σ ς πληροφορήσω γι κάποιες γν µες µου. Tυχα α πεσε στ χέρια µου µι µελέτη γι τ ν ραχώδη µορφ το πέτρινου θεο τ ς Kαλαµα κας Kρήτης. Mο προξένησε κατάπληξη, γιατ κα δ, στ ερ νησ τ ς Kέρου, µελετ ντας εροφωτογραφίες τ ς Γεωγραφικ ς Yπηρεσίας Στρατο, ε δα τι παρουσιάζονται πάρα πολλ ς µορφ ς στ ράχια κα στ κρωτήριά της. Σ φωτογραφίες τους σ ς στέλνω µερικές, κι ς χαρακτηρισθο ν ς τυχα α φαιν µενα. 1) T σχ µα το νησιο παρουσιάζει γυναικεία µορφ ς στ κυκλαδικ ε δώλια. 2) Στ ν τοποθεσία Mο ρισµα τ κρωτήριο παρουσιάζει τ ν µορφ ν ς νδρ ς κρι ς πέναντι π τ ν Aνάφη, π κε πο µπορο σε νετα Aπ λλων ν λέπ η τ ν «Aργ» κα το ς Aργονα τες!

19 15104 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος ) H ραχονησίδα ασκαλει ( κε πο γιναν ο νασκαφ ς): Aπ ποια πλευρ κι ν τ ν κυτάξουµε, παρουσιάζει µορφ πυραµίδας. 4) Στ ν κορυφ περίπου τ ς Kέρου ρίσκεται α τ τ τεράστιο µισοκατεστραµµένο µνηµε ο π ράχους. Tί ν ε ναι ραγε; Mερικο τ νοµάζουν «Mν µα το Γίγαντος». Tί ραγε µ ς κρ ει κ µα τ πώτατο λληνικ παρελθ ν; Σ ς ε χαριστ γι τ ν φιλοξενία. Mετ τιµ ς E στάθιος I. Eλευθερίου Πρωτοπρεσ τερος, Kουφονήσια Nάξου

20 H ΓENNHΣH THΣ EΠIΣTHMONIKHΣ IATPIKHΣ AΠO THN «ΦYΣIKH» ΦIΛOΣOΦIA TΩN ΠPOΣΩKPATIKΩN Iωνες φιλ σοφοι - ατρο κα Iπποκράτης O Aχιλλε ς περιποιε ται τ τρα µα το Tήλεφου, πο διος ε χε προκαλέσει ( θικ ποχρέωση, ν περιθάλπ η ατρ ς χι µ νο φίλους λλ κα χθρο ς). ( Aνάγλυφο το ε α. π.x.) Xιλιετίες πρ ν µφανίστηκε πάνω στ γ νας λα ς ξεχωριστ ς π το ς λλους, ο Eλληνες. ηµιουργο ν τ ν Eλληνικ Πολιτισµ, κάτι τ µοναδικ στ ν κ σµο, πο πετυχαίνει τ ν πλήρη νάπτυξη το νθρώπινου πνε µατος, πο µ ργαλε ο τ ν Eλληνικ Γλ σσα φτάνει στ κορ φωµα τ ς νθρώπινης διαν ησης. Γεννιέται Eλληνικ Φιλοσοφία, πο δηγε στ ν νάπτυξη τ ν τεχν ν κα πιστηµ ν σ τ σο ψηλ πίπεδο, πο µ λις τ ν 16ο α να τ ς νακαλ πτει κα πάλι σταδιακ νθρώπινος πολιτισµ ς, ναδυ µενος µέσα π τ σκοτειν χρ νια το Mεσαίωνα.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4 688 EKK H IA A γουστος - Σεπτέµβριος 2001, Aριθµ. 8 ANAKOINΩΣEIΣ TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY KAI AΓIOY BΛAΣIOY κ. IEPOΘEOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) Mετ π να χρ νο κα να µήνα, κα συγκεκριµένα π τ ν

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα