ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655."

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , Tηλοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµή ντιτ που: δρχ. - 4,98 ε ρώ. 12µηνη συνδροµή: δρχ.- 46,98 ε ρώ. Oργανισµ ν κ.λπ.: δρχ.- 70,43 ε ρώ. Φοιτητ ν: δρχ. - 38,15 ε ρώ. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ ν λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAΦHMIΣEIΣ EN HMOΣIEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ ν γραπτ δεια το κδ τη. ΣTO TEYXOΣ AYTO: ΣEΛIΣ 15088: T φαιν µενο το ιαφωτισµο.i.λ. ΣEΛIΣ 15089: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN M. KOYPMOYΛAKHΣ, N. MAKPHΣ, A. X. MHTΣIOY,. AΘMONEYΣ, A. ΣMAPAΓ HΣ, Π. ΛEMONAKHΣ. ΣEΛIΣ 15089: Περ «Λογίων Iησο» διάλογος E. ATTABYPIOΣ ΣEΛIΣ 15094: Kάτι ξεκίνησε KΩN. KAPMIPANTZOΣ ΣEΛIΣ 15095: Xορηγίες Eλληνοαµερικαν ν στ Πατριαρχε ο γίνονται δρες Tουρκικ ν Σπουδ ν στ ς HΠA! NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 15103: Φυσικο γκοι πανάρχαια τεχνητ ργα στ ν Kέρο; Πρωτοπρεσ τερος EYΣTAΘIOΣ EΛEYΘEPIOY ΣEΛIΣ 15105: H γέννηση τ ς πιστηµονικ ς Iατρικ ς π τ ν «φυσικ» Προσωκρατικ φιλοσοφία Kαθηγητ ς ΣEPΓIOΣ I. MANTAΛENAKHΣ ΣEΛIΣ 15116: Latinographus Ellinikos Stratos Π.Λ.K. ΣEΛIΣ 15117: Eνα ντισεισµικ «θα µα» το Iκτίνου: O να ς το Eπικουρίου Aπ λλωνος Bασσ ν Aρχιτέκτων KΩN. KAPMIPANTZOΣ ΣEΛIΣ 15128: Aντ A.T.M.: «ραχµή»! Kαθηγητ ς ΣTAYPOΣ ΘEOΦANI HΣ ΣEΛIΣ 15129: H τεχνολογία τ ν θε ν: O κπληκτικ ς περιγραφ ς τ ν πταµένων ρµάτων στ ν Iλιάδα Aντισυνταγµατάρχης I. ΛAZAPHΣ ΣEΛIΣ 15136: O «α θ ρ» τ ν ρχαίων κα σηµεριν Φυσικ Yφηγητ ς XPYΣOΣTOMOΣ TZHMAKAΣ ΣEΛIΣ 15139: H διάκριση µεταξ «Eλληνος» κα Pωµιο π τ ν Kολοκοτρώνη AΛEΞAN POΣ X. MHTΣIOY ΣEΛIΣ 15139: T Kοράνι ξέρει καλ τερα το ς Pωµιο ς ΘEO ΩPOΣ EYΣTAΘIOY ΣEΛIΣ 15147: Mία παράξενη συνέντευξη το δρ. Π. Παππ ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 15150: Φωνήεντα κα σ µφωνα στο ς κλασικο ς µας ΘEO ΩPOΣ XEIMΩNI HΣ ΣEΛIΣ 15153: T «Λειµωνιακ ν Zήτηµα» ( ) σκοταδισµ ς το O κουµενικο Πατριαρχείου ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 15158: Eλληνικ γλωσσικ «sorereignty» ΘΩMAΣ HΛIOΠOYΛOΣ ΣEΛIΣ 15159: Πολεµο ν γι τ «Filioque»: ρ TPYΦΩN OΛYMΠIOΣ ΣEΛIΣ 15161: O F. K. Sagredo µιλ γι τ ς Eλληνικ ς Σπουδ ς AΘANAΣIOΣ TΣAKNAKHΣ MONIMEΣ ΣTHΛEΣ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ AIΣIMA KAI A HPITA: σελ ΓEΛOPAMA: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMOΣ K APIΘMOΣ TEYXOYΣ 235 IOYΛIOΣ 2001

3 T «κ µα» το ιαφωτισµο O διαφωτισµ ς ε ναι παραίτητη φάση πρ ν π κάθε πραγµατικ στορικ λλαγή. ν πάρχει ο σιαστικ ς σταθµ ς στ ν πορεία τ ς νθρωπ τητας, πο ν µ ν ε ναι συνέπεια ν ς προηγηθέντος φαινοµένου, µ κ ρια στοιχε α του τ ν θεωρητικ ναζήτηση, τ ν πολιτισµικ ξέλιξη κα τ ν πνευµατικ ρίµαση τ ς κοινωνίας. «Aλλαγές», πο ε ναι πλ ς προγραµµατισµένες π τ ν Eξουσιασµ, ε ναι θνησιγενε ς (πρ λ. τ ν Kοµµουνισµ ). Στ ν Eλλάδα (κα στ ν Yδρ γειο γενικ ) ο σιαστικ λλαγ δ κα δεκαεξήµισυ α νες δ ν π ρξε. Tυπικ ς µετα ολές, πως π.χ. γκαθίδρυση τ ς υζαντιν ς ξουσίας, διαδοχή της π τ ν θωµανικ κα δρυση το NεοEλληνικο κρατιδίου, δ ν συνωδε τηκαν π ντίστοιχες ελτιώσεις το τρ που σκέπτεσθαι κα πάρχειν τ ν νθρώπων, γι α τ κα ο συνέπειες στ ζωή, θετικ ς ρνητικές, ταν µ νο ποσοτικ ς χι ποιοτικές. (Kάπως διαφορετικ θ µπορο σε ν δωθ Aναγέννηση στ ν E ρώπη, π τε πράγµατι ζω πελευθερώθηκε ν µέρει π τ ν τυραννία τ ς Θεοκρατίας κα το γµατος, λλ ο πληγ ς π τ ν προηγηθε σα χιλιετία το σκ τους ταν τ σο αθειές, στε µένουν κ µη νεπο λωτες κα νεξίτηλες.) *** Mπορο µε ν πο µε, τι στ σηµεριν Eλλάδα (κα σως κα ξω π α τ ν) πράγµατι πάρχουν φαιν µενα θεωρητικ ς ναζητήσεως, πολιτισµικ ς ξελίξεως κα πνευµατικ ς ριµάσεως τ ς κοινωνίας, πο δ ν µπορο ν ν ξοµοιωθο ν µ τ ς δ θεν «θνικ ς νατάσεις» παλαιοτέρων περι δων. Tο το διαπιστώνεται µ ε αι τητα, ν παρατηρήσ η κανε ς τ ν ποµυθοποίηση σ πίπεδο συνειδήσεων πολλ ν «ερ ν κα σίων», πο δ ν ε ναι τίποτε λλο π πλ δεολογικ άθρα µεγάλης ντοχ ς τ ς π πολλο ς α νες κρατο σης τάξεως δε ν κα πραγµάτων. Eξ λλου µία λλη π δειξη το διου φαινοµένου προέρχεται π τ ν κτ ς συνειδήσεων πραγµατικ τητα, τ ν Eξ-ουσία, ποία πίσης δείχνει ρκετ ριµη µπροστ σ µι προοπτικ ν ξεπεράσ η, ν περ- κα ν ρνηθ σως τ ν αυτ της. *** M τ ν ο τω πως πιχειρηθε σα ( π τ σκοπι τ ς Φιλοσοφίας τ ς Iστορίας κα το Πολιτισµο ) κτίµηση τ ς παρο σας στορικ ς φάσεως δηγο µαστε στ ν νδειξη, τι σηµεριν ς διαφωτισµ ς ε ναι τ ρατ προµήνυµα µι ς λλαγ ς, τ ν ποία πιθαν ς κα κάποιοι φορε ς το πνε µατος πο πρ κειται ν λλάξ η τείνουν ν ποδεχθο ν. Aν τσι χουν τ πράγµατα, λλαγ µπορε ν ε ναι κα αθειά, κα ε εργετική, κα µαλή. Mπορε ν ε ναι λλαγή, πο δ ν θ νατρέψ η κα δ ν θ διχάσ η τίποτε λλο π µι ρρωστη κα πρ πολλο κφυλισµένη κα διχασµένη πραγµατικ τητα, πο τ ν πληρώνει κρι νθρωπ τητα κα πρ παντ ς ο Eλληνες. Eτσι κι λλι ς θεωρητικ ναζήτηση, πολιτισµικ ξέλιξη κα πνευµατικ ρίµαση δ ν λαψαν, δ ν κφ λισαν κα δ ν δίχασαν πουθενά, ποτ κα κανένα θνος τ σ νολη νθρωπ τητα..i.λ.

4 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN «O σιαστικ ς γερµανικ πικράτεια» τ νέο εροδρ µιο K ριε διευθυντά, Πρώτη φορ πικοινων µαζί σας, ν κα ε µαι ρκετ τη ναγνώστης το «αυλο». Kα α τ, γι ν πιστήσω τ ν προσοχή σας σ κάτι, πο φορ στ πεδίο µέσα ε ς τ πο ον ργάζοµαι κα τ πο ον ε ναι νέος Aερολιµ ν Aθην ν. A τ λοιπ ν πο ε ναι π λη ε σ δου στ ν Eλλάδα κυριολεκτικ ξεπουλήθηκε στο ς Γερ- µανο ς. Kα µ ν χετε µφι ολία τι χι µ νον δείχνει γερµανικ κατασκε ασµα (τίποτε µέσα κα ξω π α τ δ ν θυµίζει Eλλάδα), λλ ε ναι κα ο σιαστικ ς γερµανικ πικράτεια, καθ σον διοικε ται π Γερµανο ς. H Yπηρεσία Πολιτικ ς Aεροπορίας χει µ νον διακοσµητικ χαρακτ ρα. Oταν πετ στ ν περιοχ προσεγγίσεως το νέου εροδροµίου Aθην ν, χω τ ν ντ πωσιν τι ρίσκοµαι στ ν περιοχ το T λ - A ί. Aλλ π ς ν µ ν πάρχ η α τ ντ πωσις, µ λες α τ ς τ ς νοµασίες τ ν «σηµείων ναφορ ς» στ ν χάρτη προσεγγίσεως τ ν Aθην ν; Oνοµασίες πως Nevra, Gendo, Velop, Abion, Badel, Kepir κ.λπ. δ ν θυµίζουν καθ λου Eλλάδα. ν πάρχει ε αίως δικαιολογία γι δ θεν λλειψιν ε ήχων λληνικ ν λέξεων 5 γραµµάτων, πως παιτε διεθν ς πρακτική, δι τι πλουσιώτατη λληνικ γλ σσα, ποία δυστυχ ς άλλεται π τ διο τ νθελληνικ κράτος, ε ναι πλήρης τοιο των λέξεων, νδ ξων νοµασι ν κα πλουσίων ννοι ν. Π.χ. Eleni, Minos, Ektor, Paris, Rigas, Pilos, Pella, Sofia, Areti, Ieros, Kleos, Estia, Plato, Pluto, Mega, Ermis, Astro, Dimos, Fovos κα χιλιάδες λλα! Θ λεγα τι πιτέλους θ πρεπε ν διορθωθο ν κα ν γραφτο ν Argos ντ Argun, Nέµεα ντ Nemes κα Paros ντ Rapos κ.λπ. στ ντίστοιχα «σηµε α ναφορ ς»... Mετ τιµ ς Mάνος Kουρµουλάκης Kυ ερνήτης O.A. (A 340) Bάρη Aττικ ς Eχει γίνει θεώρηµα π τ 1995 «ε κασία Φερµ» Aξι τιµε κ. διευθυντά, M φορµ τ πολ νδιαφέρον ρθρο το Περ «Λογίων Iησο»: Mία λλη ποψη K ριε Λάµπρου, Στ δηµοσίευµά του µ τίτλο «Λ για Iησο», στ 232ο τε χος το «αυλο», κ. Kων. Kαρµιράντζος θέλει ν πιστε η στ ν παρξη ι λίου µ τ ν τίτλο «Λ για Iησο» κατ το ς Aποστολικο ς χρ νους, πικαλο µενος µάλιστα κα ποθετικ γνώµη τ ν κ.κ. Γ. Zερ ο κα Σ. Aγουρίδη, καθηγητ ν πανεπιστηµίου, σ σηµε ο µάλιστα πο τ «Λ για Iησο» ς γραπτ «πρωτοευαγγέλιο» ν µπεριέχωνται ς σπερµατικ ς λ γος ς προζ µι µέσα στ σχ οντα σήµερα ε αγγέλια, κα ν µπ σ κ πο, στε µ περισσ καλωσ νη ν τ νιχνε σ η κα ν µ ς τ παρουσιάσ η. Aς µο πιτραπ ν χω µία λλη ποψη π το θέµατος. Aν ντως π ρξε να τέτοιο, ς πο µε, «πρωτοευαγγέλιο» π τ ν τίτλο «Λ για Iησο», ν ε µαστε έ αιοι τι τ τε Eκκλησία θ προσπαθο σε πάσ η θυσί α ν τ περισώσ η. Yστερα πάρχει τ κατάλυτο στορικ ξίω-

5 15090 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 συνεργάτη σας φιλολ γου κ.. Kο τουλα, τ πο ον δηµοσιε εται ε ς τ τρέχον τε χος το περιοδικο (, τ. 233), α σθάνοµαι τ ν νάγκην πως προ ε ς δ ο πισηµάνσεις. E ς τ σελίδα το περιοδικο ν µέσ ω λλων τιν ν ναφέρονται κα τ ξ ς: «Aς ση- µειωθ δ τι τ Mεγάλο Θεώρηµα το Φερ- µ πο πειδ κ µη δ ν χει ποδειχθ ν σχ η... µ άση τ ν Πυθαγ ρεια θεωρία τ ν παραστατικ ν ριθµ ν.» Πρώτη πισήµανσις: Oρθ ς κ. Kο τουλας λέγει (συµφώνως µ τ ως τ 1995 νοµιζ µενα, θ προσέθετα γ ) τι πρεπε τ ν λ γ ω θεώρηµα ν καλ ται ε κασία κα ο χ θεώρηµα. Oµως ε κασία α τ δ ν το γνωστ ς τ «Mεγάλο Θεώρηµα το Φερµ» λλ ς τ «Tελευτα ο Θεώρηµα το Φερµ». ευτέρα πισήµανσις: H ε κασία ε ς τ ν ποίαν ναφερ µεθα, παψε ν ε ναι µία πλ ε κασία: Aπεδείχθη τ τος 1993 ρχικ ς µ µίαν µικρ ν τέλειαν, πρέπει ν µολογηθ, λλ π τ τος 1995 µ λλον ριστικ ς, π ς Pierre de Fermat δ ν σφαλε σχυριζ µενος τ σα ναφέρονται κα ε ς τ ρθρον. E ναι θεώρηµα πλέον! ικαίως πρέπει ν ποκαλ ται τ «Tελευτα ον Θεώρηµα το Fermat». Πολλο µαθηµατικο µ χθησαν τ τελευτα α 350 τη δι τ ν π δειξιν τ ς τ τε ε κασίας. O νθρωπος πο πρ σθεσε τ ν τελευταία «πινελλιά», ε ναι νας Aγγλος µαθηµατικ ς, πο ργάζεται στ ς HΠA, νοµαζ µενος Andrew John Wiles. O Wiles φθασε ε ς τ ν στ χον του, φο κατώρθωσε ν ποδείξ η µιά λλην ε κασίαν ρχικ ς: T ν ε κασίαν Shimura -- Taniyama - Weil. Σηµείωσις: Λυπο µαι δι τ θλια Eλληνικά µου. E µαι 33 τ ν. A τ τ Eλληνικ κατώρθωσα ν συλλέξω ε ς τ Λ κειον π ναν φιλ λογο κάπως διαφορετικ ν π το ς λλους. Προσπαθ µως, σον δ ναµαι, ν ντισταθ ε ς τ ν παρακµ τ ν καιρ ν. ιατελ µετ πάσης τιµ ς Nικ λαος I. Mακρ ς Aναλυτ ς Συστηµάτων Πληροφορικ ς, Aθήνα O φυσικ ς ηµ κριτος κα παρ φ σιν Γιαχ K ριε διευθυντά, O κ. ιαµαντ ς Kο τουλας στ νδιαφέρον ρθρο του µ τίτλο «H πανάσταση τ ν ρρήτων ριθµ ν στ ν Eλληνικ Σκέψη» (τ. 233, Mάιος 2001) κα µ π τιτλο: «O συνέπειες στ θεωρία το Xάους κα νατροπ τ ν δε ν τ ς Bί λου» προ αίνει συµπερασµατικ στ ν ξ ς διατ πωση: «H νυπαρξία α τ τ ς ννοιας το µηδεν ς ξωστράκιζε κάθε θεωρία γι δηµιουργία ex nihilo (Bί λος) π τ ς κοσµολογικ ς ντι- µα, τι κανένα πρωτ τυπο κείµενο τ ς Kαιν ς ιαθήκης δ ν ε ναι προγενέστερο το τετάρτου α ώνα. ν µπορε µία Eκκλησία ν «περισ ώζ η» λ.χ. τ «ρα» τ ν Mάγων τ «Zώνη» τ ς Παναγίας το ς «Hλους» το Σταυρο τ «Σινδ νη» τ «Mανδήλιο» κα ν µ περισώσ η τ γραπτ κείµενο τ ν «Λογίων Iησο». Iσα - σα πο α τ µάλιστα κατ το ς λεγ µενους Aποστολικο ς χρ νους θ ταν κα τ µοναδικ ι λίο ναγνώσµατος στ ς ερ ς συνάξεις κα χι Παλαι ιαθήκη. Aποψή µου λοιπ ν ε ναι, τι τ π το Παπία, πισκ που Iεραπ λεως τ ς Φρυγίας, συνταχθ ν ργο µ τ ν τίτλο «Kυριακ ν Eξηγήσεις» δ ν το γραπτ κείµενο ι λίο µ τ λ για το Iησο, πο κάθισε κα τ ξήγησε, λλ σαν τ λ για κα ο πράξεις το Iησο, πο τ πληροφορε το δι ζώσης π τ ς ρωτήσεις πο πέ- αλλε διος στο ς πισκέπτες του, πρεσ υτέρους. O π τ ς δρας τ ς Πατρολογίας το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης καθηγητής µου Παναγιώτης Xρήστου σχετικ µ τ προκείµεν µας µάλιστα θέ- µα λέγει τι λέξη «λ γιον» κλαµ άνεται π τ ν γενικ ν ννοια τ ν λε-

6 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος ε ναι, τι λθε πλέον καιρ ς ν παλλαγο µε ( σοι δ ν χουµε δη παλλαγ ) π τ ν ξεν φερτο Θε, τ ν δι τ ς ίας πι ληθέντα, πο ος τ σα κακ προξένησε στ ν τ πο µας κα πο κ µα κα σήµερα ξακολουθε ν καταδυναστε η κα ν ταλανίζ η χιλιάδες γκλω ισµένες ψυχ ς κα θ ες πάρξεις. Tο το µως δ ν θ καταστ ποτ δυνατ ν, ν, πρ τον, θαρραλέα κα νσυνείδητα δ ν παλλάξουµε τ ν σωτερικ µας κ σµο π τ ν φ ο ν ς «πουράνιου ε σαγγελέα», δε τερον δέ, ν δ ν ντρυφήσουµε µ διάθεση, νδιαφέρον κα ρωτα γνώσεως στ ν πατρογονική µας θρησκεία, ποία, πως ε ναι γνωστ, ο δέποτε στάθηκε µπ διο στ ν πνευµατικ νέλιξη τ ν Eλλήνων. T τι ρισκ µεθα π πνευµατικ κατοχ π 17 περίπου α νες κα τι θεϊστικ ς κ το του σκεπτ µεθα κατ παράδεκτον σιαλήψεις τ ν ρχαίων Eλλήνων» (σελ ). Στ σηµε ο α τ προσθέτω νισχυτικ ς τ ν παρακάτω πολυσήµαντη σοφ διατ πωση το ηµ κριτου: «Tίποτα δ ν δηµιουργε ται π τ ν νυπαρξία κα τίποτα δεν καταλήγει στ ν νυπαρξία» [Mηδέν τε κ το µ ντος γίγνεσθαι µηδ ε ς τ µ ν φθείρεσθαι] ( ιογένης Λαέρτιος, «Bίοι Φιλοσ φων», IX, 44-45). A τ ε ναι φ ση κα γι α τ κάθε θεοκρατία ε ναι φ σικη κα στέκει ναντίον τ ς φ σης κα κτ ς πραγµατικ τητας. A τ ε ναι φ σικη «φ ση» τ ν θεοκρατ ν κα γι α τ στέκουν ξιοι τ ς φ σικης µοίρας τους. E χαριστ Aλέξανδρος X. Mήτσιου Συγγραφέας - ρευνητ ς A.Π.Θ. O κινήσεις γι τ ν να ίωση τ ς Eλληνικ ς Θρησκείας Aγαπητ κ. διευθυντά, Eπειδ τελευταίως διάφορες κινήσεις ποσκοπο ν στ ν να ίωση τ ς πατρώας θρησκείας, γείροντας, πως ε ναι φυσικ, νστάσεις ε τε καλοπροαίρετες ε τε κακοπροαίρετες, θ θελα ν ναφερθ ν λίγοις π α το το σο αρωτάτου θέµατος, τ πο ο ε αίως δ ν ξαντλε ται µ µία πιστολή. T ρώτηµα τ πο ο γενν ται κατ τ γνώ- µη µου ε ναι, ν πατρώα θρησκεία µ ποιαδήποτε νοµασία ποτελ προγονικ ξία χι. Aπ κε κα πέρα καθε ς ε τε κατ µ νας ε τε µαδικ ς µπορε ν λατρε σ η το ς θεο ς του, πως α τ ς νοµίζει καλ τερα, ποφε γοντας µως γγενε ς δυσχέρειες, τέλειες κα λλα συναφ, στε µι τέτοια προσπάθεια ν µ ν κφυλισθ κα καταντήσ η γραφικ τητα. Eκε νο τ πο ο ναγκαιο κα πισηµαίνεται χθέντων κα πραχθέντων π το Iησο («Θρησκευτικ κα Hθικ Eγκυκλοπαίδεια», τ µος 10ος, σελ. 8). Kα τι Παπίας π ρξε πρ τος κσκαφέας το µεταλλείου τ ς προφορικ ς παράδοσης, φο νδιαφερ ταν ν µάθ η τ περ το Iησο «π πρ το χέρι», ρωτώντας νώπιος νωπί ω το ς πισκεπτοµένους α τ ν ποστ λους µαθητ ς α τ ν. Aλλωστε τ ε αιώνει διος Παπίας. T κείµενο πο κολουθε ε ναι το Παπία, παρµένο π τ «Πατερικ ν Eγχειρίδιον», τ µος A το 1966 το καθηγητο Παναγιώτη Xρήστου. «1. O κ κνήσω δέ σοι κα σα ποτ παρ τ ν πρεσ υτέρων καλ ς µαθον κα καλ ς µνηµ νευσα συγκατατάξαι τα ς ρµηνείαις, δια ε αιο µενος π ρ α τ ν λήθειαν. O γ ρ το ς τ πολλ λέγουσιν χαιρον, σπερ ο»5. πολλοί, λλ το ς τ ληθ διδάσκουσιν, ο δ το ς τ ς λλοτρίας

7 15092 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 τικ ν τρ πον πως πισηµαίνει Παναγιώτης Kου αλάκης («αυλ ς», τ. 228) το το δ ν σηµαίνει, ο τε ε αίως κα ξυπακο εται, τι πρέπει ν συνεχίζεται µία τέτοια νθελληνικ κατάσταση. Γιατί, ν συµ αίν η κάτι τέτοιο, σφαλ ς ε µεθα κα νίκανοι κα νήµποροι ψυχικ ς κα πνευµατικ ς ν µοιάσουµε πρ ς το ς ντως µεγάλους προγ νους µας. Kα τ τε ε µεθα ξιοι τ ς τ χης µας, πο λλοι καθορίζουν. Oµως φρον, τι τ γεγον ς τ ς πολυαίωνης κατοχ ς δ ν ε ναι δυνατ ν χρησιµοποι ται συνεχ ς ς λλοθι γι τ σηµεριν τουλάχιστον κακοµοιριά, ελτηρία, χαδελφισµ κα τ ν ν γένει στέρηση τ ς λληνικ ς παιδείας, στέρηση ποία ταλανίζει τ µέγιστο ποσοστ τ ν κατοίκων α τ ς τ ς χώρας. Tο το, γιατί: πρ τον, σιωπ χει π τέλους σπάσει, µεγάλη προσφορ το «αυλο» πιµαρτυρε κα ποδεικν ει το το καί, δε τερον, ο συνθ κες σήµερα ε ναι πολ διαφορετικ ς π τ ν µα ρη ποχή, πο ξεν φερτος κα µισέλληνας θε ς ρριχνε τ αρειά του σκι πάνω στ χώρα µας. E µαι λοιπ ν τ ς γνώµης, π ς να ίωση τ ς πατρώας θρησκείας τ ν Eλλήνων α τ τ πέροχο λατρευτικ σ στηµα γι ν πιτευχθ, ε ναι νάγκη ν να ιώσ η µέσα στ ς καρδι ς κα στ σκέψη µας πρ τα π λα. Φρον δέ, τι Eλληνικ ς Πολυθεϊσµ ς µ ποιαδήποτε νοµασία ε ναι ναντιρρήτως ς µο πιτραπ νσωµατωµένος σ α τ πο λοι µας διακα ς πιθυµο µε κα γι α τ γωνιζ µεθα, τ ν πανελλήνιση. Oµως πανελλήνηση, ν δ ν καταστο µε κοινωνο το ιονυσιακο κα Aπολλωνίου πνε µατος, πο ε ναι κα πε- µπτουσία το Eλληνικο Πολυθεϊσµο, ε ναι δυνατή; M λληνικο ς χαιρετισµο ς κα αθ τατη κτίµηση ι δωρος Aθµονε ς Eν πλ, Περσικ ς K λπος Aναπάντητο α τηµα γι τ ν θρησκευτικ µισαλλοδοξία K ριε διευθυντά, Aρθρογραφ στ ν φηµερίδα τ ς Xαλκιδικ ς «Γνώµη» κα πολλ ρθρα µου ε ναι πηρεασµένα π τ πνε µα το ξαίσιου περιοδικο «αυλ ς», πο τυχα α µαθα τ ν παρξή του π πενταετίας. Kι π τ τε ε µαι συνδροµητής. ιεξάγω π λεµο κατ τ ς στενοκεφαλι ς κα τ ς θεοκρατίας κι χω γι α τ µισηθ π το ς θρησκ ληπτους κα φανατικο ς, πολλο π το ς ποίους γκατέλειψαν τ ς στ λες τ ς φη- µερίδας. ντολ ς µνηµονε ουσιν, λλ το ς τ ς παρ το Kυρίου τ πίστει δεδο- µένας κα π α τ ς παραγινοµένοις τ ς ληθείας. E δέ που κα παρηκολουθηκώς τις το ς πρεσ υτέροις λθοι, το ς τ ν πρεσ υτέρων νέκρινε λ γους. Tί Aνδρέας τί Πέτρος ε πεν τί Φίλιππος τί Θωµ ς Iάκω ος τί Iωαννης»10. Mατθα ος τίς τερος τ ν το Kυρίου µαθητ ν, λέγουσιν. O γ ρ τ κ τ ν ι λίων τοσο τ ν µε φελε ν πελάµ ανον, σον τ παρ ζώσης φων ς µενο σης.»15. Kα το το πρεσ τερος λεγε: M ρκος µ ν ρµηνευτ ς Πέτρου γεν µενος, σα µνηµ νευσεν κρι ς γραψεν, ο µέντοι τάξει, τ π το Xριστο λεχθέντα πραχθέντα. O τε γ ρ κουσε το Kυρίου, ο τε παρηκολο θησεν α τ, ς πρ ς τ ς χρείας ποιε το τ ς διδασκαλίας, λλ ο χ σπερ σ νταξιν τ ν Kυριακ ν πιο µενος λογίων, στε ο δ ν»20. µαρται M ρκος ο τως νια γράψας, ς µνηµ νευσεν. Eν ς γ ρ ποιήσατο πρ νοιαν, το µηδ ν ν κουσε παραλιπε ν ψε σασθαί τ

8 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος Tώρα πέ αλα ρώτηµα σχετικ µ τ ν µισαλλοδοξία τ ν θρησκει ν κα τ ν δογµάτων τ ν διων θρησκει ν, χωρ ς κανε ς κληρικ ς θεολογ ν ν µο δώσ η πάντηση. Yπο άλλω κα σ σ ς θερµ παράκληση ν σχοληθ τε µ α τ τ θέµα, γι ν οηθηθ ποµυθοποίηση τ ν ραιογεν ν θρησκει ν. M κτίµηση Aθαν. Σµαραγδ ς Y.Γ. E µαι φιλ λογος, λυκειάρχης κα διαµένω στ ν Aρναία M ψάχνουµε µακρυ τ ς α τίες το κακο K ριε διευθυντά, E µαι φοιτητ ς το Tµήµατος Πολιτικ ν Mηχανικ ν στ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. ια άζω τακτικώτατα τ περιοδικ σας, µι ς κα δελφ ς µου ε ναι συνδροµητ ς δ κα µερικ χρ νια. H µεγαλ τερη διαφορ πο χω πισηµάνει µεταξ το «αυλο» κα τ ν λοιπ ν περιοδικ ν ε ναι πιστηµονικ ς τρ πος µ τ ν πο ο προσεγγίζει τ διάφορα θέµατα πο σχολε ται. Σ ναν κ σµο, που καθένας προσπαθε πλ ν κερδίσ η τ µάχη τ ν ντυπώσεων προ άλλοντας ε κασίες κα άσιµες θεωρίες, πάντηση το «αυλο» ε ναι διαρκ ς νηµέρωση τ ν ναγνωστ ν του µέσα π ρθρα πο πογράφουν διακεκριµένοι διανοο µενοι τ σο τ ς Eλλάδας σο κα το ξωτερικο. ν ε ναι τυχα ο λλωστε, πο πληθώρα πιστηµονικ ν ι λίων, στ ν προσπάθειά τους ν ποκαταστήσουν τ ν στορικ λήθεια, ποία χει άναυσα ε ηλωθ π κάποιες σιωνιστικ ς δυνάµεις κα χι µ νο, χουν τ «αυλ» σ περίοπτη θέση στ ι λιογραφία τους. Παρ λα α τ ε ναι τ σο µεγάλη κα πίµονη παραπληροφ ρηση πο δεχ µαστε καθη- µερινά, στε τελικ ναρρωτιέσαι, ν Σωκράτης κα Πλάτων ταν ντως Eλληνες. T χείριστο µως ε ναι, πώς, ποτε προσπάθησα ν προτρέψω το ς συµφοιτητές µου ν δια άσουν στορία, ν ψάξουν ν ρο ν πο κρ εται λήθεια, διαφ ρησαν. Oπ τε µ ψάχνουµε µακριά, γι ν ρο µε τ ς α τίες το κακο, πο χουν συρρικνώσει τ ν πάλαι ποτ πέραντο Eλληνικ Πολιτισµ. O νέοι δ ν χουν πτ κίνητρα ν σχοληθο ν µ τ ν να κα µοναδικ σκοπ τους: τ ν ναζήτηση τ ς λήθειας, τ ν ναζήτηση τ ς γνώσης., τ ν µπλουτισµ της κα τ ν προώθησή της. Σ ς ε χαριστ γι τ ν ποµονή σας κα σ ς ε χοµαι,τι καλ τερο. M τιµ Παναγιώτης Λεµονάκης Λάρισα ν α το ς. Mατθα ος µ ν ο ν ρα δι διαλέκτ ω τ λ για συνεγράψατο, ρµήνευσε δ α τ ς ν δυνατ ς καστος.» Eποµένως γι τ ν Παπία λ για Iησο σαν τ παρ ζώσης φων ς κα µενο σης π α το πληροφορηθέντα κα χι γραπτ ς ε ρεθέντα κα π α το ρµηνευθέντα. Mάλιστα διευκρινίζει, τι M ρκος γραψε τ π το Iησο λεχθέντα κα πραχθέντα χι ς α τήκοος α τ πτης το Iησο, λλ πως τ κουσε π τ ν Πέτρο. ηλαδ M ρκος δ ν ε χε µπροστά του κείµενο µ τ ν γενικ τίτλο «Λ για Iησο», πο τ χρησιµοποίησε ς πρώτη λη, γι ν πανθίσ η τ ε αγγέλι του, κα πο τ γνώρισε α τ τ κεί- µενο (Λ για Iησο ) κι Παπίας κι γραψε «Λογίων Kυριακ ν ξηγήσεις». Συνεπ ς κα τελευταία παράγραφος το κειµένου το Παπία, τι Mατθα ος «ρα δι διαλέκτ ω τ λ για συνεγράψατο», χει τ ν δια ννοια µ τ παραπάνω. M τιµ E. Aττα ριος

9 Kάτι ξεκίνησε E χα τ ν ντ πωση τι ε ναι «φων ο ντος ν τ ρήµω». Kα έ- αια «ρηµος» δ ν ε ναι τ ε ρ τατο ναγνωστικ κοιν του, πο 20 χρ νια τώρα το δείχνει τ ν κτίµησή του. H ρηµος ε ναι τ «πίσηµο κράτος», ο πανεπιστηµιακοί, ο «ε δικοί», ο «παγγελµατίες». Kι µως ο ρευνητ ς το πιµένουν ν «φωνάζουν», α το ο «ρασιτέχνες» (= ο ρωτευµένοι µ τ γνώση). Kι µως κάτι ξεκίνησε. Σ τηλεοπτική του κποµπ τ ν 23η Mα ου.. πρ τανις τ ν γλωσσολ γων κ. Γ. Mπαµπινιώτης σ ν ρµ δια φωνή π ρε θέση γι πρώτη φορ κι κλεισε τ ν π ρτα στο ς «λατινογράφους» κα «παγκοσµιολάτρες». Πράγµατι µετ δοκήτου παρρησίας ντέκρουσε τ ς π γειες φων ς τ ν γνωστ ν - γνώστων «προοδευτικ ν», πο παιτο ν τ ν ντικατάσταση το «παρ ωχηµένου» (sic) Eλληνικο Aλφα ήτου π τ λατινικ (πρώτη κα πίµονη προσπάθεια: τ Greeklish το Internet). T πιχειρήµατά του, πως λ.χ. τ πανάρχαιον τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας («τρισχιλιετία» µ νο;), στορικ ρθογραφία ς δεδοµένο γι τ ν τυµολ γηση τ ν λέξεων ( χι hrisos λλ χρυσ ς < χρυσο ο < kurusojo: ΓΓB, τουλάχιστον 4 χιλιετίες), λληνικ τητα το λεγ µενου «Λατινικο» λφα ήτου (πλήρης ντιγραφ το Xαλκιδικο ) ς κα το Eλληνικο τοιο του («ε ναι λληνικ φε ρεση»: sic), λα α τ ε ναι σ ν ν λήφθησαν π τ κατοντάδες τε χη το. E δικώτερα τ παραδείγµατα το κ. Γ. Mπαµπινιώτη π ξένες γλ σσες, πο διατηρο ν «µ ε λά εια» τ ν στορικ ρθογραφία τους [ Aγγλ. night (νάιτ), Γαλλ. eaux (ο)], νεξαρτήτως τ ς προφορ ς ε ναι τ δια µ κε να σχετικ ν ρθρων το (πρ λ. τ. 232, 233). E χάριστη κπληξη. Kα συνέχεια; Ωρα, ο νδρε οι τ ς πιστήµης, «σ ν τοιµοι π καιρ, σ ν θαρραλέοι» (Kα άφης), ν ξεκαθαρίσουν κα τ π λοιπα γλωσσικ θέµατα. Λ.χ.: ❶ M συµ ατικ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας (α τιώδης σχέση µεταξ τ ς λέξεως κα τ ς ννοιας πο ποδίδει λέξη). ❷ A τοχθονία τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας. ❸ Aρχαι τητα τ ς Eλληνικ ς Γραφ ς. ❹ Aνάλυση/συσχέτιση τ ν πανάρχαιων λληνικ ν γραφ ν (ΓΓB, ΓΓA, ερογλυφικ κ..). ❺ Mετά αση π τ συλλα ογράµµατα στ γράµµατα µ µορφικ µετάλλαξη ( φε ρεση το Eλληνικο Aλφα ήτου). ❻ Συλλα ικ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας. ❼ Eπαναφορ τ ν τ νων - πνευµάτων ς στοιχείων τ ς στορικ ς ρθογραφίας κ.. Kα πιτέλους ν ξεκαθαρισθο ν τ δεολογικά: «Φοινικισµ ς», «Iνδοευρωπαϊσµ ς», «Aφροκεντρισµ ς» κ.λπ. Θαρσε τε! K. Kαρµιράντζος Aρχιτέκτων EMΠ

10 XOPHΓIEΣ TΩN EΛΛHNOAMEPIKANΩN ΣTO ΠATPIAPXEIO ΓINONTAI E PEΣ TOYPKIKΩN ΣΠOY ΩN ΣTHN AMEPIKH! Πλησιάζει τ τέλος τ ς Oµογένειας στ ς HΠA... Eνας π το ς πι νηµερωµένους νθρώπους γι τ ν πραγµατικ τητα πο πικρατε στ ν π δηµο λληνισµ τ ν HΠA, κδ της κα δηµοσιογράφος π τ Φλώριδα κ. Γι ργος Λυκοµ τρος, µίλησε στ ν «αυλ» χωρ ς περιφράσεις κα νδοιασµο ς γι τ παρ ν κα τ µέλλον τ ς Oµογένειας. H ε κ να πο τεκµηριωµένα ζωγραφίζεται στ συνέντευξή του δ ν ε ναι καθ λου ε χάριστη, ντίθετα προκαλε ται θλίψη, ταν πληροφορ ται κανε ς τι Eλληνικ Kράτος, Πατριαρχε ο κα Aρχιεπισκοπ Aµερικ ς, παράγοντες λλ κα ο διοι ο δι τες - π δηµοι χι µ νο δείχνουν µέλεια στ ν ξυπηρέτηση τ ν συµφερ ντων τους ς µειον τητας στ ς HΠA, λλ µ τ ς πράξεις τους παραλείψεις τους φαίνονται ν συµ άλλουν ο διοι στ ν ξαφάνισή τους ς θνικ ς, πολιτισµικ ς κα πολιτικ ς µάδας τ ς χώρας που ζο ν. E ναι πράγµατι θλι ερ τ καταγγελλ µενα, τι τ περίφηµο λληνικ «λ µπυ» τ ν HΠA ε ναι νας µ θος, τι Aρχιεπισκοπ Aµερικ ς ε ναι νεκροθάφτης τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας, τι τ χρήµατα πο χορηγο ν µογενε ς στ Πατριαρχε ο δαπαν νται γι τ ν δρυση δρ ν... Tουρκικ ν Σπουδ ν στ µερικανικ πανεπιστήµια (!), τι τ ς µογενειακ ς ργανώσεις διοικο ν νεπαρκ κα φαιδρ πρ σωπα κα λλα τραγικά. O, πο ος, ς γνωστ ν, παρακολουθε στεν τ δράµα το κτ ς συν ρων Eλληνισµο, παρουσιάζει τ ς πληροφορίες πο µ ς παρέσχε γκριτος µογεν ς δηµοσιογράφος, µ τ ν λπίδα τι, στω «στ παρ πέντε» πως λέγει διος, θ ποσο ηθ τ θνικ τέλος ν ς λληνισµο πολλ ν κατοµµυρίων νθρώπων, πο κα λαµπρ θνικ καταγωγή τους λλ κα ο πιτυχίες τους ς δρώντων στοιχείων ν τ ν Yδρ γειο θ τ καθιστο σε δικο κα δικαιολ γητο. H AΠOKAΛYΠTIKH ΣYNENTEYΞH Πο φείλονται κατ τ γνώµη σας τ προ λήµατα στ λληνικ σχολε α τ ν HΠA; Oφείλονται στ ν νικαν τητα τ ν παραγ ντων, συλλ γων κα ργανώσεων ν ντι- µετωπίσουν τ θέµατα µ στρατηγικ γι τ µέλλον. υστυχ ς παρ τ δυσαρέσκειά

11 15096 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 τους, ντ ν παρέµ ουν δυναµικ στ πογευµατιν σχολε α τ ν κκλησι ν τ ς Aρχιεπισκοπ ς κα ν παιτήσουν λληνικ παιδεία γι τ παιδι π καν διδακτικ προσωπικ, ρκο νται στ ν προσωπική τους προ ολή. Kυρίως µως φείλονται στ ν λλειψη νδιαφέροντος γι τ διατήρηση τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας π τ ν Eκκλησία, ποία λέγχει τ σχολε α. Tί πρέπει ν γίν η; Πολ φο ο µαι, τι τώρα δ ν µπορε ν γίν η τίποτα. E ναι σως πολ ργά. Oπως π µε, σ 10 χρ νια δ ν θ πάρχ η Eλληνισµ ς τ ς Aµερικ ς παρ µ νο παιδι Aµερικαν ν λληνικ ς καταγωγ ς. Eκτ ς ε αίως κα γίν η κάποιο «θα µα» κα ο πιδιώκοντες µ νο τ ν προσωπικ προ- ολ τους παράγοντες τ ν µιαν παρκτων συλλ γων κα ργανώσεων τ ς Oµογένειας φυπνιστο ν π τ ν λήθαργο στω κα στ «παρ πέντε» κα δρ σουν τουλάχιστον σχολε α. Kατ α τ ν τ ν τρ πο θ τίθεται γλωσσικ άση, γι ν συνεχίσουν 8 ρες τ ν δοµάδα. Eπίσης θ πρέπει τ λληνικ κράτος ν φιλοξεν κάθε χρ νο µερικ ς κατοντάδες παιδιά, γι ν γνωρίσουν τ ν χώρα τ ν προγ νων τους, κολουθώντας τ παράδειγµα τ ν E ραίων τ ς Aµερικ ς. Θ ε ναι καλ τερη πένδυση, πο κανέ ποτε Eλλάδα. H Aρχιεπισκοπ «νεκροθάφτης» τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας Ποι ς ρ λος τ ς Eκκλησίας κα τ ς Aρχιεπισκοπ ς στ θέµα τ ς Παιδείας κα γενικώτερα στ διατήρηση τ ς λληνικ ς συνειδήσεως τ ν Eλληνοαµερικαν ν; H Eκκλησία µας στ ν Aµερικ ε ναι «νεκροθάφτης» τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας κα κ ριος πε θυνος τ ς παρακµ ς τ ς Oµογένειας. T πογευµατινά της σχολε α ε ναι ο σιαστικ «παιδικ ς χαρές», τ δ διδακτικ προσωπικ σ α τ χωρ ς τ ν κατ κοιν µολογία δέουσα κατάρτιση, µ πολ χαµηλ µισθ, χωρ ς σφάλιση κα σ νταξη, χωρ ς ναγνώριση. Bασικ πιδίωξη τ ς Aρχιεπισκοπ ς π τ τέλη τ ς δεκαετίας το 70 ταν ν προσελκ σ η λλοεθνε ς χριστιανο ς ρθοδ ξους, ν χτίσ η µεγαλοπρεπέστατους ναο ς (µ τ χρήµατα τ ν µεταναστ ν), ν δηµιουργήσ η «λέσχες νε πλουτων ρχ ντων», διαφορώντας γι τ διατήρηση τ ς λληνικ τητας τ ν παιδι ν τ ν µεταναστ ν. Eξυπακο εται τι δ ν κανε κα δ ν κάνει τίποτα γι τ διατήρηση τ ς λληνικ ς συνείδησης τ ν Eλληνοαµερικαν ν κα τ ν παιδι ν τους. Θ µπορο σα ίαστα ν π, τι «χρησιµοποίησε» πολ σχηµα το ς µογενε ς, γι ν πεκταθ ς κερδοσκοπικ πιχείρηση. Aν πραγµατικ Aρχιεπισκοπ νδιαφερ ταν γι τ διατήρηση τ ς λληνικ τητας τ ν παιδι ν τ ν µεταναστ ν, θ δεχ ταν τ ν προσφορ τ ς λληνικ ς κυ έρνησης γι τ ν ποστολ δασκάλων κα ι λίων π τ ν Eλλάδα τουλάχιστον δ ν θ δινε µισθο ς πείνας στο ς δη πάρχοντες. E ναι λήθεια α τ πο «ψιθυρίζεται» σ µογενειακο ς κ κλους, τι δηλαδ µέρος τ ν ο κονοµικ ν π ρων τ ς Aρχιεπισκοπ ς καταλήγουν στ τουρκικ «λ µπυ»; ν γνωρίζω, ν καταλήγουν στ τουρκικ «λ µπυ», λλ γνωρίζω τι µέρος π τ ς ψηλ ς χορηγίες τ ν Eλληνοαµερικαν ν πρ ς τ O κουµενικ Πατριαρχε ο χρησι- µοποιε ται γι τ δηµιουργία δρ ν Tουρκικ ν Σπουδ ν σ πανεπιστήµια τ ν HΠA. Aρα θ µπορο σαµε ν πο µε, τι µµεσα, ναί, χρησιµοποιο νται π τ τουρκικ «λ - µπυ». O µακαριστ ς Σεραφείµ, πρώην ρχιεπίσκοπος Aθην ν, τ γνώριζε κα ντιδρο σε.

12 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος [Σ µφωνα µ τ στοιχε α πο µ ς παραθέτει κ. Λυκοµ τρος, τ 1978 ντιπροσωπία το O κουµενικο Πατριαρχείου ε χε πισκεφθ τ ν λληνικ πρωτε ουσα κα συναντήθηκε µ τ ν τ τε ρχιεπίσκοπο Aθην ν κα Πάσης Eλλάδος Σεραφείµ, γι ν το ζητήσ η µεγαλ τερη ο κονοµικ οήθεια. O Σεραφε µ τ τε χι µ νον ρνήθηκε τ ν α ξηση τ ς ο κονοµικ ς οήθειας πρ ς τ O κουµενικ Πατριαρχε ο, λλ ντιθέτως τ ν µείωσε κατ 25%. H νέργεια αυτ ξώργισε το ς θ νοντες το Φαναρίου, ο πο οι κα σκησαν πίεση στ ν πρώην ρχιεπίσκοπο Bορείου κα Nοτίου Aµερικ ς Iάκω ο ν ναζητήσ η π ρους ο κονοµικ ς νίσχυσής τους. Eκείνη τ ν ποχ ρχισε νεργοποίηση τ ν «ταγµάτων τ ν ρχ ντων» κα δηµιουργία τ ν «λεσχ ν τ ν 100» (Leadership 100), µάδων δηλαδ πο προσφέρουν δολλάρια τ ν χρ νο στ O κουµενικ Πατριαρχε ο µ ντάλλαγµα τ ν τίτλο το «ρχοντα». T 1979 τ τµ µα ρχαιολογίας φηµισµένου µερικανικο πανεπιστηµίου στ Bοστώνη µετ π «ρευνες» κι «ποτελέσµατα νασκαφ ν» στ παράλια τ ς δυτικ ς Tουρκίας διαστρε λώνει στορικ ς λήθειες γι τ ν Eλληνικ Πολιτισµ στ ν περιοχ κα προσπαθε ν περάσ η κ µα κα τ ν ποψη τι Oµηρος δ ν χει λληνικ καταγωγ κα προέρχεται π τ ν πειρωτικ (σηµεριν ) Tουρκία! Eπίσης µφισ ητο σε τ δηµιουργία π το ς ρχαίους Eλληνες να ν, πως τ ς Eφέσου. T 1982 Σεραφε µ περικ πτει κ µη κατ 25% τ ν οήθεια στ Πατριαρχε ο, λέγοντας περίφραστα στο ς ντιπροσώπους του: «Πείτε στ ν παναγιώτατο, τι δ ν µπορ ν χρηµατοδοτ νέργειες τ ς τουρκικ ς προπαγάνδας στ ν Aµερικ µέσ ω το Πατριαρχείου γι δρες τουρκικ ς σ πανεπιστήµια... N π τε στ ν Iάκω ο...». Πατριάρχης ταν τ ν ποχ κείνη ηµήτριος, πο ος κθείαζε τ ν «λευθερία» κα «δηµοκρατία» στ ν Tουρκία µ τ ς φο ερ ς δηλώσεις του στ ν Λευκ O κο, ταν πισκέφτηκε τ ν πρ εδρο Mπο ς µαζ µ τ ν πρώην ρχιεπίσκοπο Iάκω ο τ καλοκαίρι το H ντίδραση Σεραφε µ δείχνει τι ταν σ γνώση τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος ( µµεση) νάµιξη το O κουµενικο Πατριαρχείου στ δηµιουργία τουρκικ ν δρ ν σ µερικανικ πανεπιστήµια. Στ ν δεκαετία πο διαν ουµε ο τουρκικ ς δρες α ξήθηκαν σ µεγάλο αθµ, ν ο ντίστοιχες λληνικ ς παρα- µένουν λίγες.] Ποιά ε ναι λήθεια γι τ ν ποποµπ το Σπυρίδωνα; H προσπάθειά του κατ τ γνώµη µου ν διατηρηθ λληνικ συνείδηση τ ν Eλληνοαµερικαν ν, ν τεθ περιορισµ ς στ ς κινήσεις τ ν νε πλουτων Eλληνοαµερικαν ν, πο θέλουν ν χουν λ γο στ ν Eκκλησία κα πιθυµία του ν πάρξ η ο σιαστικ «λ µπυ», κάτι πο φάνηκε µ τ ν νέργειά του ν νώσ η λες τ ς µάδες κα µαδο λες πο θεωρο σαν τι καναν «λ µπυ», λίγο πρ ν τ O κουµενικ Πατριαρχε ο ποκ ψ η στ ς πιέσεις ο κονοµικ ν χορηγ ν κα τ ν ποµακρ ν η µ τ ν χειρ τερο τρ πο. Συµ ο λια µογεν ν σ κατάσταση νυπαρξίας T ΣAE τί ργο χει ν πιδείξ η; Aπογοήτευσε τελικ ς τ ς προσδοκίες τ ς Oµογένειας κα γιατί; Eπειδ δηµιουργήθηκε µ τέτοιο τρ πο, χωρ ς τ ν ο σιαστικ συµµετοχ τ ν µο-

13 15098 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 γεν ν, στε ν λέγχεται π λυτα π τ ν λληνικ κυ έρνηση, γι α τ 5 ½ χρ νια µετ κπροσωπε µ νο τ 5% τ ς ργανωµένης Oµογένειας σ µφωνα µ τ ς κτι- µήσεις τ ς ιακοµµατικ ς Eπιτροπ ς τ ς Bουλ ς τ ν Eλλήνων κα πλ ς πάρχει ς «ργάνωση - σφραγίδα», χωρ ς µέλλον. E ναι δυνατ ν ν λειτουργήσ η νας παγκ σµιος ργανισµ ς ποδήµων µ πιλεγµένους «παράγοντες», πο δ ν κπροσωπο ν ο σιαστικ τ ν Oµογένεια κα πο συγκεντρώνονται κάθε 2 χρ νια στ Θεσσαλονίκη, γι ν πικυρώσουν τ ς πιθυµίες το φυπουργείου Eξωτερικ ν; M ν ξεχνο µε, π ς,τι δ ν στηρίζεται στ λα, στ ν προκειµένη περίπτωση στο ς µογενε ς, ε ναι καταδικασµένο σ ποτυχία. T τραγικ ε ναι, τι δαπαν νται κατοµµ ρια δολλάρια τ ν Eλλήνων φορολογο µενων κάθε χρ νο γι µι παγκ σµια ργάνωση, πο µ νο στ χαρτι πάρχει κι ξυπηρετε τ µικροπολιτικ κα λλα συµφέροντα λίγων Eλλήνων ξιωµατο χων κα πολιτικ ν. Σ,τι φορ τ ργο του, κ µα τ ναζητο µε στ ς πρώην Σο ιετικ ς ηµοκρατίες, που σχυρίζονται τι δηµιο ργησαν ατρικ κέντρα. Aλλ στω κα ν δεχτο µε τι πάρχουν, ε λογη ρώτηση ε ναι, ν τ ΣAE δηµιουργήθηκε, γι ν δρ η ατρικ κέντρα. Aν ναί, τ τε δ ν χρειάζεται ν πάρχ η ς Συµ ο λιο Aπ δηµου Eλληνισµο, λλ ν δηµιουργηθ µία Eπιτροπ ηµιουργίας κα Συντήρησης Iατρικ ν Kέντρων στ ς πρώην Σο ιετικ ς ηµοκρατίες. Eδ θ πρέπει ν προσθέσω γι το λ γου τ ληθ ς τ ν γραπτ δήλωση το προέδρου τ ς Eλληνικ ς ηµοκρατίας σ γράµµα του πρ ς µογεν στ ς ρχ ς το 2000: «...T ΣAE δ ν δρ θηκε γι το ς Eλληνες τ ς Aµερικ ς, α το δ ν χουν νάγκη ο κονοµικ ς οήθειας. Iδρ θηκε γι το ς λλους, πο χουν ο κονο- µικ ς δυσκολίες. Kα ο Eλληνες τ ς Aµερικ ς µπορο ν ν το ς οηθήσουν µέσ ω το ΣAE.» Σχεδ ν µερικανοποιήθηκε Eλληνισµ ς τ ν HΠA Kατ π σο κινδυνε ει ν µερικανοποιηθ Eλληνισµ ς τ ν HΠA κα ποιοί συµ- άλλουν σ α τ ; Σχεδ ν µερικανοποιήθηκε. Σ λίγα χρ νια ο λικιωµένοι µετανάστες δ ν θ πάρχουν. T παιδιά τους δ ν µιλο ν λληνικ. H µετανάστευση π τ ν Eλλάδα στα- µάτησε πρ ν χρ νια. Σχολε α δ ν δηµιουργήσαµε. O µετανάστες στ ν µεγάλη πλειοψηφία τους φρ ντισαν ν ποκτήσουν µ νο περιουσιακ στοιχε α, διαφορ ντας γι τ διατήρηση τ ς λληνικ τητας τ ν παιδι ν τους. O σ λλογοι κα ο ργανώσεις πολειτουργο ν πλ πάρχουν στ χαρτιά. O «γέτες» τους ε ναι στ ν µεγάλη τους πλειοψηφία ο διοι τ ν τελευταία 20ετία µπορε µ ν ν ε ναι καλο ο κογενειάρχες πιχειρηµατίες, λλ δυστυχ ς µανία τους γι α τοπρο ολή, γι ναγνώριση σ συνδυασµ µ τ ν λλειψη διορατικ τητας, πιλογ ς στ χων κα λοποίησής τους σοπέδωσε τ πάντα. Oπως προανέφερα στ ν µερικανοποίηση συνέ αλε τ µέγιστα κα κοντ φθαλµη καθαρ µπορικ πολιτικ τ ς Eκκλησίας. Tί πιστε ετε τι θ µπορο σε ν συµ άλ η στ ν νατροπ τ ς προοπτικ ς µερινοποίησης τ ν Eλλήνων τ ν HΠA κα στ διατήρηση τ ς λληνικ ς τους συνείδησης; Nοµίζω, τι θ πρέπει ν ποσυρθο ν ο «προεδροπαράγοντες» π το ς συλλ γους κα τ ς ργανώσεις, κε νοι πο ρίσκονται σ ια στ ς διες θέσεις κα ν το ς διαδεχτο ν νεώτεροι µ µ ρφωση, γνώση, δηµιουργικ νοοτροπία, πο θ µπορέσουν ν προσελκ -

14 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος σουν τ νέα γενιά. O νέοι δ ν συµµετέχουν στ ς κδηλώσεις τ ν συλλ γων, πειδ α τ ς περιορίζονται σ µία χοροεσπερίδα σ φαγοπ τι µ «σου λάκια κα µπακλα δες». ν συµµετέχουν, γιατ ο σ λλογοι κα ο ργανώσεις ε ναι χωρισµένες σ µάδες κα µαδο λες, πο τσακώνονται γι τ ποιά θ προεδρε η. ν γίνονται κδηλώσεις πολιτιστικές, µορφωτικές, γι ν λκ σουν το ς νέους. Aν κάθε σ λλογος κανε µία πολιτιστικ κδήλωση κάθε χρ νο, κατάσταση θ ταν διαφορετική ν ο νορίες τ ς Aρχιεπισκοπ ς δ ν ε χαν τ νοοτροπία «πιχείρησης - µαγαζάκι» κα δηµιουργο σαν κπαιδευτικ - πιµορφωτικ προγράµµατα, θ προσέλκυαν το ς νέους, θ το ς κρατο σαν στ ς ρίζες τους, σ λληνικ περι άλλον ν ντ γι «φιέστες» το ΣAE στ Θεσσαλονίκη τ χρήµατα δίνονταν γι τ ν ποστολ ι λίων στο ς συλλ γους πο χουν κτίρια κα γι τ δηµιουργία δρ ν σ µερικανικ πανεπιστήµια ν ο σ λλογοι κα ο ργανώσεις νοιγαν τ ς π ρτες τους κα π χαρτοπαικτικ ς λέσχες καφενε α, πο ε ναι σήµερα, µετατρέπονταν σ «λέσχες νέων», κάτι πως τ «ντερν τ καφέ», που θ συγκεντρώνονταν τακτικ ο νέοι Eλληνοαµερικανοί ν ο σ λλογοι, πο µαζε ουν χρήµατα π τ πανηγ ρια τους, διέθεταν στω τ µισ γι ποτροφίες νέων Eλληνοαµερικαν ν κάλυπταν τ ξοδα γι ταξίδια τους στ ν Eλλάδα ν Aρχιεπισκοπ δ ν ντιδρο σε πεισµατικ στ ν λευση δασκάλων π τ ν Eλλάδα ν κάθε λληνικ κυ έρνηση δ ν χαριεντιζ ταν µ το ς δαε ς µογενε ς, πο γο νται συλλ γων κα ργανώσεων ν κρατικ O τέως ρχιεπίσκοπος Aµερικ ς κ. Σπυρίδων. Aν κα χουν περάσει σχεδ ν δ ο χρ νια π τ ν κπαραθ ρωσή του, τ παρασκήνιο πο δήγησε τ Φανάρι ν «φά η» τ παιδί του συνεχίζει ν πασχολ τ ν πικαιρ τητα. Aφ ν ς µ τ συνεχιζ µενη δι ρρυθµη κατάσταση στ ν Aρχιεπισκοπ Aµερικ ς, πο προ ληµατίζει ντονα τ ν µογένεια τ ν HΠA κα φ τέρου µ τ ι λίο τ ς δηµοσιογράφου Iουστίνης Φραγκο λη - Aργ ρη, «H µοναξι ν ς συµ ί αστου», ποία µ τ ς λογοτεχνικ ς δηµοσιογραφικ ς κα ρευνητικές της καν τητες πεκάλυψε λο τ παρασκήνιο πο δήγησε στ ν ξωση το Σπυρίδωνα ( πι ε αιώνοντας προηγο µενο δηµοσίευµα το «αυλο».) λληνικ τηλε ραση δ ν µ ς στελνε δορυφορικ ποκουλτο ρα µ σακατεµένη τ ν λληνικ γλ σσα ν τ «γ» τ ν Eλληνοαµερικαν ν, πο µετ τ ν π κτηση περιουσίας ξαπολ θηκαν γι ναγνώριση κα α τοπρο ολή, γιν ταν «µε ς». Nαί, ε µαστε στ «παρ πέντε», λλά ν κινηθο µε ποτελεσµατικ στω κα τώρα, µπορο µε κάτι ν κάνουµε. Ποιοί ε ναι ο λληνικο φορε ς, πο πραγµατικ νδιαφέρονται γι τ ν Oµογένεια; Tυπικ λοι. O σιαστικ δυστυχ ς κανένας, ν κρίνουµε π τ ργα τους, τ ς πράξεις τους. Aτοµα µ κάποια µ ρφωση κα προοδευτικ - δηµιουργικ νοοτροπία ναί, νδιαφέρονται, λλά, ταν πιχειρο ν ν προσφέρουν, τ κατεστηµένο σ συλλ γους κα

15 15100 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος 2001 ργανώσεις τ ποµονώνει. Eχει δ σηµασία τ γεγον ς, τι στ παρελθ ν δηµιουργήθηκαν µερικο ργανισµοί, πο µπορο σαν ν προσφέρουν ργο, λλ,τι δ ν λέγχεται π τ ν Eκκλησία στ ς HΠA, σαµποτάρεται π το ς νθρώπους της. O πολιτικο πο πισκέπτονται τ ς HΠA ρκο νται συνήθως µ νον σ καλ λ για, ε χολ για κα στ ν συγκεντρώνουν χρήµατα γι τ ς προσωπικές τους πιδιώξεις. Yπάρχουν ξαιρέσεις; H λήθεια ε ναι τι ο Eλληνες στ ν Aµερικ καλοδέχονται το ς πολιτικο ς, το ς φιλοξενο ν. T τελευτα α µως χρ νια χουν αρεθ ν κο ν τ δια κα τ δια, ε χολ για, ποσχέσεις κ.λπ. Kατάλα αν, τι ο Eλληνες πολιτικο ποτιµο ν τ νοηµοσ νη τους κα πολ φο µαι τι στ µέλλον θ ντιδράσουν νάλογα, χωρ ς ν ποκλείωνται κι πεισ δια. Eνδεικτικ περίπτωση τ ς πίσκεψης το φυπουργο Eξωτερικ ν Γρηγ ρη Nιώτη τ ν Mάρτιο στ ς HΠA, γι τ ν ποία διαµαρτυρήθηκε ντ νως Oµοσπονδία Nέας Y ρκης µ πιστολή της στ ν πρωθυπουργ... O πολιτικο ο γνωστο γι τ θος τους, στω ο λάχιστοι, ε ναι ξαίρεση. «Ποι λ µπυ»; ν ε χαµε ποτ λ µπυ» Kατ π σο ε ναι ποτελεσµατικ τ λληνοαµερικανικ λ µπυ σ σ γκριση µ λλα; Mπορε ν προωθήσ η τ λληνικ ζητήµατα; «Λ µπυ». «Ποι λ µπυ;» ν ε χαµε ποτ «λ µπυ». Oσοι πραγµατικ γνωρίζουν τί σηµαίνει «λ µπυ» στ ς HΠA, γνωρίζουν κα τι τ ποτιθέµενο λληνοαµερικανικ «λ µπυ» ταν κι ε ναι νας µ θος, πο δηµιο ργησαν τ MME στ ν Eλλάδα γι ε ν ητους λ γους. «Λ µπυ» στ ς HΠA σηµαίνει παγγελµατίες, πο κπροσωπο ν τ συµφέροντα πιχειρήσεων, συνδικάτων, µάδων νθρώπων µ κοιν νδιαφέροντα, κυ ερνήσεων κ.λπ. Eπαγγελµατίες, πο νηµερώνουν ουλευτ ς κα γερουσιαστές, πο προωθο ν τ ς θέσεις τ ν συµφερ ντων πο κπροσωπο ν στ ν κυ έρνηση, στο ς πολιτικο ς. H Tουρκία δαπαν 5 κατοµµ ρια δολλάρια τ ν χρ νο γι «λ µπυ» στ ς HΠA. H Eλλάδα τίποτα. Kι ν δ ν δαπανήσ ης κάποιο ποσ, γι ν κάνης «λ µπυ» στ ν O άσιγκτον, τ τε δ ν χεις «λ µπυ». A τοπρο αλλ µενους γετίσκους, πο παρουσιάζονται ς «λοµπίστες», γι ν κάνουν προσωπικ ς δηµ σιες σχέσεις στ ν O άσιγκτον µ τ ν λπίδα ν δο ν τ ν φωτογραφία τους τ νοµά τους σ κάποιο λληνικ MME κα ν ξοικονοµήσουν κάποιο κονδ λι π Aθ να κα Λευκωσία, χουµε µερικο ς. Aλλ µ α το ς σ καµµία περίπτωση δ ν µπορο µε ν πο µε τι κάνουµε χουµε «λ µπυ». Aς µ ν χουµε α ταπάτες. Eν ο Eλληνες τ ς Aµερικ ς ριθµητικ - ο κονοµικ ε µαστε πολογίσιµη δ να- µη, ργανωτικ - πολιτικ - κλογικ ε µαστε σως λιγώτερο πολογίσιµη. ν µ ς πολογίζουν ς κλογικ δ ναµη, πλο στατα γιατ περίπου µ νο 30% ε µαστε γγεγραµ- µένοι στο ς κλογικο ς καταλ γους κα περίπου τ 10-15% ψηφίζουµε. O Aµερικαν ς πολιτικ ς συγκινε ται µ νο π το ς ψηφοφ ρους κα το ς ο κονοµικο ς ποστηρικτές του. O µογενε ς κατέχουν σως τ ν τελευταία θέση σ α τ ν τ ν τοµέα, φο δ ν συµ- µετέχουν στ κοινά, δ ν σκο ν κ ν τ κλογικ τους δικαίωµα. O µερικανικ ς κυ ερνητικ ς πηρεσίες τ γνωρίζουν α τ πολ καλά. Eδ ο τε τ ν δικ µας Mιχάλη ουκάκη στ 1988 ποστηρίξαµε ξ α τίας τ ς πολιτικ ς το πρώην Aµερικ ς Iακώ ου, πο

16 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος τάχθηκε µ τ ν Mπο ς κα διαίρεσε το ς µογενε ς. Mπορο µε ν ξεχάσουµε, τι νας ερέας στ Φλώριδα διωξε τ ν κ ρη το ουκάκη π τ προα λιο τ ς κκλησίας, πειδ µοίραζε διαφηµιστικ γι τ ν προεκλογικ κστρατεία το πατέρα της; Θ ταν παράλειψη ν µ ν ναφέρω, τι µ νος ργανισµ ς πο πραγµατικ προσφέρει θνικ ργο ε ναι «American Hellenic Media Project» (AHMP), πο ος τ τελευτα α χρ νια παντ καρια α κα µπεριστατωµένα στ νθελληνικ δηµοσιε µατα τ ν µερικανικ ν MME. O,τι κανε α τ ς ργανισµ ς µ τ λάχιστα µέλη του στ 5 χρ νια λειτουργίας, δ ν καναν λες ο ργανώσεις µας κα ο α τοαποκαλο µενοι «λοµπίστες» σ 20. (Σ.Σ.: O «αυλ ς» παρουσίασε κτεταµένα τ AHMP σ συνέντευξη το δρυτ του). Γιατί κα ο Eλληνες τ ς ιασπορ ς δ ν ε ναι νωµένοι; «Divide et impera»... Λέµε, τι, ν ο Eλληνες µασταν νωµένοι, θ µεγαλουργο σαµε. Aλλ π ς θ πικρατήσουν τ διάφορα πολιτικ - ο κονοµικ - κκλησιαστικ συµφέροντα, ταν ε µαστε νωµένοι. Aν κάθε Eλληνας κάθε Eλληνίδα στ ν Eλλάδα στ ξωτερικ ε χαµε ασικ γνώση τ ς στορίας µας, ν ε χαµε π µία µικρ πιγραφ στ σπίτι µας στ χ ρο ργασίας µας µ τ ν φράση το Θε δωρου Kολοκοτρώνη «Eλληνες, νωθ τε ναντίον το κοινο χθρο, ναντίον το µίσους, τ ς διχ νοιας κα τ ς διαίρεσης, πο ε ναι διος µας αυτ ς» κα τ ν δια άζαµε καθηµερινά, σως τ πράγµατα ν ταν διαφορετικά. [T τ πο ο δηµιο ργησε κ. Λυκοµ τρος, ε ναι τ µ νο λληνικ site κτ ς Eλλάδας µ τ µεγαλ τερη κυκλοφορία. O µέσος ρος πισκεψιµ τητας µερησίως σ µφωνα µ τ ν ταιρεία Netscape ριθµε ναγν στες.] Π τε δηµιουργήσατε τ ν λεκτρονικ φηµερίδα «www.kalami.net» κα µ τί σκοπ ; T ν Iανουάριο 1999, µ σκοπ ν προ άλλ η τ ν λήθεια κα ν σατυρίζ η τ «πλυτα», ε δικ τ ν πώνυµων παραγ ντων τ ς Oµογένειας πο «κα άλησαν τ καλάµι». Γιατ κατ τ ν ποψή σας κατέκτησε τ λληνοαµερικανικ κα χι µ νο κοιν ; Nοµίζω, πειδ προσπαθε ν γράφ η τ ν λήθεια χωρ ς φ ο κα πάθος κα πειδ δ ν ξαρτ ται π ο κονοµικ κα λλα συµφέροντα. Θίξατε θέµατα, τ πο α µέχρι πρ σφατα ποτελο σαν «ταµπο» γι τ συντηρητικ λληνοαµερικανικ κοινωνία. Ποιές ε ναι ο ντιδράσεις; Oταν θίγ ης κατεστηµένες καταστάσεις, πο τ σα χρ νια στηρίχτηκαν σ προπαγάνδα, σ παραπληροφ ρηση, σ «µ θους» πως κε νος το ν παρκτου λληνικο «λ µπυ» στ ς HΠA, φυσικ ε ναι ν πάρξουν ντιδράσεις. O Γι ργος Λυκοµ τρος γεννήθηκε στ ν Aργολίδα κα δηµοσιογραφε π τ ν λικία τ ν 18 χρ νων. Στ ς HΠA, που π γε γι µεταπτυχιακ στ ν δηµοσιογραφία MME, ζ µ νιµα π τ ιετέλεσε διευθυντ ς σ νταξης µερήσιας λληνικ ς φηµερίδας στ Nέα Y ρκη, κδ της δικ ς του φηµερίδας κα περιοδικο κα παραγωγ ς - παρουσιαστ ς λλην φωνου ραδιοφωνικο προγράµ- µατος στ ν Φλώριδα. E ναι µέλος π τ 1979 τ ς Eνωσης Ξένων Aνταποκριτ ν τ ν HΠA κα νταποκριτ ς θηναϊκ ν φηµερίδων κα περιοδικ ν. Nάνσυ Mπίσκα

17 O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN H τέρα παρει Bρέ, τί καµώµατα ε ναι α τά; O νθρωπος προσπαθε ν σ ς άλ η στω κα µ τ ζ ρι στ ν σιο δρ µο τ ς Γιαχ ικ ς θικ ς κα ρετ ς κα το λληνοχριστιανικο πολιτισµο, κι σε ς, ντ ν τ ν γιοποιήσετε, το ρίχνετε φάπες; Tί πάει ν π «ταν µεµονωµένο περιστατικ»; ν ντρέπεστε, ν ποκρίνεστε; Aµήν, µ ν λέγω µ ν, τι λοι ε στε συνένοχοι, φο τ σοι πολλο ντες δ ν πιάσατε τ ν σε, γι ν το φαρµ σετε µερικ ς π τ ς θεάρεστες υζαντιν ς µεθ δους σωφρονισµο, ε νουχισµ, ρινεκτοµή, τ φλωση... χ, «τ ρίσκω», σο τ θυµ µαι. Ωρα α χρ νια, λησµονητα! Aν κα τώρα, δ πο τ λέµε, φαγε τ ς σχετικές του µικρ ς π το ς «φουσκωτο ς» γιοσωµατοφ λακες. Oλος κ σµος ε δε, µ π ση γάπη, καλοσ νη κα στοργ πενέ ησαν ο σµπίροι το «µεγάλου» ς γγελοι Kυρίου κα πέ- αλαν τ ν δράστη σ νουθεσία κάνοντάς τον «µπαο λο» στ ν µπουνι κα τ ν κλωτσιά. A τ πρ ς γνώση κα συµµ ρφωση λων τ ν πιδ ξων κτι ιστ ν το ε δους. Πάλι καλ πο δ ν γ καν κα τίποτα «ροµφα ες», ν χουµε κα α µατα. Kι «µεγάλος» κατ πιν ε χαριστο σε το ς σωτ ρες του κι δινε φεση στ ν νεαρ ταραξία. (T ν δια στωικ τητα δειξε λλωστε κα λίγο καιρ ργ τερα, ταν ο φοιτητ ς το Aριστοτελείου παρ λίγο ν µο τ ν µετατρέψουν σ µελέττα. Aκο ς κε τ κωλ παιδα, ν µ ν ντιλαµ άνωνται τ ν πλο σια προσφορ το θεοκρατικο σκοταδισµο στ ν Iατρικ Eπιστήµη; E τυχ ς «δεξι» το Γιαχ παραµένει ε ς τ διηνεκ ς καλ τερος προµηθευτ ς το λλου κ σµου! E, κάτι ξέρουµε κι µε ς π Iατρικ!) Bέ αια σως ν µο ξέφυγε µι πειροελάχιστη σκηνοθετικ λεπτοµέρεια: Θά πρεπε στερα π τ ν πρώτη «σ ουριχτ» ν καθοδηγήσω τ ν «µεγάλο» ν στρέψ η κα τ λλο µάγουλο σ µφωνα µ τ ν ερ διδασκαλία, τσι στε ν φαίνεται πειστικώτερος. Tί ν γίν η; Yπάνθρωποι ε µαστε, λάθη κάνουµε. Nαί, κ µα κι γώ, πο α νες τώρα διαιρ κα ασιλε ω κα τ ν κ σµο πονοµε ω, πουλ ντας φο - µαρα κα δηµιουργ ντας ψευδοδιλήµµατα, γι ν ξουσιάζω καλ τερα, πευθυν - µενος στ ν πλεονάζουσα νθρώπινη λακεία. Πάντως το χρ νου τ Πάσχα θ πανορθώσω. Θ άλω ν σταυρώσουν ε κονικ ε αίως τ ν «µεγάλο» µ π ε θείας τηλεοπτική, ραδιοφωνικ κα διαδικτυακ µετάδοση. Eτσι κα τ προφίλ του θ νε άσω κα τ νδράποδα θ καταπλήξω. Ως τ τε µως κάτι πρέπει να σκεφτ, γι ν προκαλέσω ναν παρ µοιο τζερτζελέ. Στ ράση κολλάει τ σίδερο. M ναί, α τ ε ναι! Θ άλω το ς δικο ς µου ν ρο ν ναν ρνιθ µυαλο χλαµυδοφ ρο ξέρετε, π α το ς πο χω µολήσει πίτηδες στ ν πιάτσα, γι ν γελοιοποιο ν τ ν µυριαναθεµατισµένο ρχαιοελληνικ πολιτισµ κα θ τ ν προτρέψω ν σφαλιαρίσ η ναν µητροπολίτη στ Θρ άκη. Eκε ν δ τε χανέµατα! Aντε µετ ν τολµήσ η κανε ς ν ξαναµιλήσ η γι τ ρχα α Θρ ακικ Mυστήρια. Σηκωτ θ τ ν πάρουν ς νέες Mαινάδες τ γιο-γρα δια κα τ γιο-νεολαιίδια κα θ τ ν κάνουν κοµµατάκια ς τερον Oρφέα. Eλπίζω κα πε χοµαι, ν µ ν ξυπνήσουν ο π λοιποι στ Pωµαίικο. ν ε ναι έ αια διαίτερα πολλοί, λλ τσι κα καταλά ουν µι µέρα τ ς ξουσιαστικ ς λου- µπινιές µου, ε ναι ρκετο γι ν µ συγυρίσουν µ τ Σάρωθρον

18 Φυσικο γκοι πανάρχαια τεχνητ ργα στ ερ νησ τ ς Kέρου; Aξι τιµε κ. Λάµπρου, Π ρα τ θάρρος ν σ ς πληροφορήσω γι κάποιες γν µες µου. Tυχα α πεσε στ χέρια µου µι µελέτη γι τ ν ραχώδη µορφ το πέτρινου θεο τ ς Kαλαµα κας Kρήτης. Mο προξένησε κατάπληξη, γιατ κα δ, στ ερ νησ τ ς Kέρου, µελετ ντας εροφωτογραφίες τ ς Γεωγραφικ ς Yπηρεσίας Στρατο, ε δα τι παρουσιάζονται πάρα πολλ ς µορφ ς στ ράχια κα στ κρωτήριά της. Σ φωτογραφίες τους σ ς στέλνω µερικές, κι ς χαρακτηρισθο ν ς τυχα α φαιν µενα. 1) T σχ µα το νησιο παρουσιάζει γυναικεία µορφ ς στ κυκλαδικ ε δώλια. 2) Στ ν τοποθεσία Mο ρισµα τ κρωτήριο παρουσιάζει τ ν µορφ ν ς νδρ ς κρι ς πέναντι π τ ν Aνάφη, π κε πο µπορο σε νετα Aπ λλων ν λέπ η τ ν «Aργ» κα το ς Aργονα τες!

19 15104 ΑΥΛΟΣ/235, Iο λιος ) H ραχονησίδα ασκαλει ( κε πο γιναν ο νασκαφ ς): Aπ ποια πλευρ κι ν τ ν κυτάξουµε, παρουσιάζει µορφ πυραµίδας. 4) Στ ν κορυφ περίπου τ ς Kέρου ρίσκεται α τ τ τεράστιο µισοκατεστραµµένο µνηµε ο π ράχους. Tί ν ε ναι ραγε; Mερικο τ νοµάζουν «Mν µα το Γίγαντος». Tί ραγε µ ς κρ ει κ µα τ πώτατο λληνικ παρελθ ν; Σ ς ε χαριστ γι τ ν φιλοξενία. Mετ τιµ ς E στάθιος I. Eλευθερίου Πρωτοπρεσ τερος, Kουφονήσια Nάξου

20 H ΓENNHΣH THΣ EΠIΣTHMONIKHΣ IATPIKHΣ AΠO THN «ΦYΣIKH» ΦIΛOΣOΦIA TΩN ΠPOΣΩKPATIKΩN Iωνες φιλ σοφοι - ατρο κα Iπποκράτης O Aχιλλε ς περιποιε ται τ τρα µα το Tήλεφου, πο διος ε χε προκαλέσει ( θικ ποχρέωση, ν περιθάλπ η ατρ ς χι µ νο φίλους λλ κα χθρο ς). ( Aνάγλυφο το ε α. π.x.) Xιλιετίες πρ ν µφανίστηκε πάνω στ γ νας λα ς ξεχωριστ ς π το ς λλους, ο Eλληνες. ηµιουργο ν τ ν Eλληνικ Πολιτισµ, κάτι τ µοναδικ στ ν κ σµο, πο πετυχαίνει τ ν πλήρη νάπτυξη το νθρώπινου πνε µατος, πο µ ργαλε ο τ ν Eλληνικ Γλ σσα φτάνει στ κορ φωµα τ ς νθρώπινης διαν ησης. Γεννιέται Eλληνικ Φιλοσοφία, πο δηγε στ ν νάπτυξη τ ν τεχν ν κα πιστηµ ν σ τ σο ψηλ πίπεδο, πο µ λις τ ν 16ο α να τ ς νακαλ πτει κα πάλι σταδιακ νθρώπινος πολιτισµ ς, ναδυ µενος µέσα π τ σκοτειν χρ νια το Mεσαίωνα.