ΕΤΗΣΙΑ. χρήσεως. έως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ. χρήσεως. έως"

Transcript

1 Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

2 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Υ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σελίδα 2 από 82

3 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Στις κατωτέρω δηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως ισχύει προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 1. Δημήτριος Κοντομηνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Δημήτριος Πολιτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και 3. Ευάγγελος Νίνος,, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίουυ Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΝΤΕΡΤΕΚ»), δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: (α) (β) οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/ 2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 Οι βεβαιούντες Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριος Κοντομηνάς Δημήτριος Πολιτόπουλος Ευάγγελος Νίνος Σελίδα 3 από 82

4 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.3556/ /2007 και το άρθρο 3 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ) Επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 Η παρούσαα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις.. Εξέλιξη επιδόσεις μητρικής εταιρείας Κλάδου Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συσκευών Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως ανήλθε σε , έναντι της προηγούμενης χρήσης,, σημειώνοντας μείωση κατά 745 ή σε ποσοστό 3% περίπου. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε έναντι της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας αύξηση κατά 712 ή σε ποσοστό 14% περίπου. Η ζημιά χρήσης προ φόρων ανήλθε σε 2.279, έναντι της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχεί σε μείωση ζημίας κατά 897 ή σε ποσοστό 28%. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσεως, η μείωση των πωλήσεων κατά 3% με βελτίωση των αποτελεσμάτων ήταν θετική εξέλιξη, παρά την δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ρευστότητας και επομένως αγοραστικής δύναμης. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για την περίοδο 1/131/12/20133 ήταν οι εξής: Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 1/ 1 31/12/2013 1/1 31/12/2012 Σχόλια Ο δείκτης αυτός δείχνει τη μεταβολή του Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών 2,58% 11,10% κύκλου εργασιών σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης αυτός δείχνει τη μεταβολή των Ετήσια μεταβολή προ καθαρών κερδών σε σχέση με τη φόρων κερδών (ζημιών) Περιθώριο μικτού κέρδους (προ 28,24% 112,79% προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της αποσβέσεων) 20,11% 17,11% εταιρείας. Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες Κέρδη (ζημίες) προ φόρων/ Ίδια Κεφάλαια 14,78% 17,71% υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του Γενική ρευστότητα 3,55 2,58 κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτουν οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα τις Άμεση ρευστότητα 2,92 1,95 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης αυτός μετρά την αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο της Ξένα / Ιδια κεφάλαια Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 0, , ,52 χρηματοδότησης. Περιθώριο κέρδους προ χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Ο δείκτης αυτός δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Σελίδα 4 από 82

5 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Ανασκόπηση 2013 Στην ελληνική αγορά το 2013 η ύφεση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε σημαντικά λόγω των εκτεταμένων περικοπών στη δημόσια κατανάλωση, της κάμψης των επενδυτικών δαπανών αλλά και της αύξησης της ανεργίας.. Η έρευνα αγοράς, που διεξάγει η εταιρία ανάλυσης αγορών GFK, παρουσιάζει πτώση της αγοράς που δραστηριοποιείτε η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ύψους 18% για το έτος Μέσα στα δυσμενή αυτά οικονομικά πλαίσια η ΙΝΤΕΡΤΕΚ κατάφερε να σταθεροποιήσει τα έσοδα της και να βελτιώσει κατά 14,5% το μικτό κέρδος της πετυχαίνοντας πλήρως τους στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής αναστροφής που είχε θέσει ήδη από το 2011 αλλά και της στρατηγικής σταθερότητας που προέβλεπε το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για το Η εταιρία στο διάστημα που μελετάται στο παρόν διατήρησε σταθερή τη θέση της στην αγορά, κατέχοντας μερίδια αντίστοιχα με εκείνα του 2012, ενώ παράλληλα βελτίωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα προ φόρων κατά 28,24% και θετικό αποτέλεσμαα σε επίπεδο EBITDA. Πρόβλεψη 2014 Βασική επιδίωξη της διοίκησης της επιχείρησης για το 2014 είναι η αύξηση των εσόδων της, θέτοντας ένα επιθετικό πλάνο πωλήσεων σε ότι αφορά τα προϊόντα που διανέμει στο παρόν, και το οποίο θα της επιτρέψει να βελτιώσει το θετικό της αποτέλεσμα σε επίπεδο EBITDA. Επιπλέον, η επιχείρηση προσβλέπει σε ανάπτυξη για τα επόμενα έτη και για το λόγο αυτό βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων στρατηγικών συμμαχιών που θα της εξασφαλίσουν τη διάθεση επιπλέον προϊόντωνν στην ελληνική αγορά κερδίζοντας έτσι μερίδιο αυτών των αγορών. Στόχος της ΙΝΤΕΡΤΕΚ, σε μια αγορά η οποία διαρκώς μεταβάλλεται και μαστίζεται από την παρατεταμένη ύφεση, είναι ο μεγαλύτερος δυνατός επιμερισμός της δραστηριότητας της και σε προϊόντα διαφορετικών οίκων, προκειμένου να διασφαλίσει την ανάπτυξή της με παράλληληη μείωση του κινδύνου. Εξέλιξη επιδόσεις Κλάδου Δορυφορικών/ /Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Θυγατρικής ΚΒΙ) Ανασκόπηση 2013 Η πορεία των αποτελεσμάτων κατά το 2013 περιόδου του 2012, ως ακολούθως: είναι σημαντικά δυσμενέστερη από αυτή της αντίστοιχης 1. Η μη εκτέλεση του έργου ΔΟΡΥ και κατά την διάρκεια του 2013 καθυστέρησε την επιστροφή του κλάδου σε κερδοφορία, ενώ επιβάρυνε με τόκους το τελικό αποτέλεσμα αφού μέρος της επένδυσης χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό. Το 2014, έπειτα από τη σχετική ομαλοποίηση των Ελληνικών Δημοσιονομικών, το έργο βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης. Η διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ έθεσε σε αναστολή τόσο τη σύμβαση για τη μετάδοση των σημάτων της (η οποία και ήταν υπογεγραμμένη με την εταιρεία μας), όσο και τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του περιεχομένου της ΕΡΤ διεθνώς, στον οποίο η εταιρεία μας είχεε ήδη συμμετάσχει επιτυχώς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων κατά 1 εκ. Ευρώ για το Χρήση φάσματος Η αγορά VSAT παγκοσμίως έχει παρουσιάσει ύφεση από τα τέλη του Ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος της μισθωμένης χωρητικότητας, για την οποία είχε δεσμευτεί ο όμιλος με κλειστά συμβόλαια,, είτε παρέμενε ανεκμετάλλευτο είτε πωλείτο σε τιμές χαμηλότερες του κόστους, προκαλώντας συνολικά μικτή ζημία της τάξης των 100 χιλ. περίπου σε μηνιαία βάση. Ο κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει ζημιές της τάξης των 100 χιλ. σε μηνιαία βάση, κυρίως λόγω της ύφεσης στην αγορά VSAT υπηρεσιών, ειδικά στη Μέση Ανατολή, η οποία εξακολούθησε με ταχύτερο ρυθμό, από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφθεί. Σελίδα 5 από 82

6 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Πρόβλεψη 2014 Η αρνητικά διαμορφούμενη κατάσταση αναμένεται να μεταβληθεί κατά το 2014, ώστε να επιφέρειι βελτίωση των αποτελεσμάτων, αφενός από ενέργειες και δράσεις του ομίλου και αφετέρου από βελτίωση των εξωγενών παραγόντων, ως ακολούθως: Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας νέας επαναδιαπραγμάτευσης της τιμής αγοράς δορυφορικής χωρητικότητας από τον βασικό προμηθευτή του ομίλου (Eutelsat), η οποία θα επιφέρει μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους κατά 30% εκ νέου πάνω στο ήδη μειωμένο κόστος. Ως εκ τούτου,, αναμένεται ότι ο κλάδος θα επιστρέψει στην κερδοφορία το 3 ο τρίμηνο του Β. Η ύφεση στην αγορά VSAT στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ανακοπεί για δύο κυρίως λόγους. Αφενός, λόγω της μειωμένης ταχύτητας ανάπτυξης και εγκατάστασης οπτικών ινών (η οποία είναι ανταγωνιστική προς τις δορυφορικές υπηρεσίες) ) και, αφετέρου, λόγω της απελευθέρωσης της σχετικής αγοράς σε κράτη όπου υπήρχε είτε κρατικός έλεγχος, είτε πλήρης απαγόρευση (Λιβύη, Αφγανιστάν, Συρία). Συνεπώς,, η στρατηγική του ομίλου για το 2014 στοχεύει είτε στη διατήρηση των εσόδων από τον κλάδο στα ίδια επίπεδα με το 2013 είτε στην αύξηση αυτών, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 προσβλέπει σε ανάπτυξη και αύξηση της δραστηριότητας αυτής. Γ. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την ετιαρεία Asia Broadcast Satellites (ABS) για την χρήση των εγκαταστάσεών της στο Λαύριο για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του νέου δορυφόρουυ ABS3. Αυτό το έργο προβλέπεται να αποδώσει από το 2015 επιπλέον έσοδα της τάξης των 250 χιλ. ετησίως χωρίς αύξηση εξόδων Δ. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με δίκτυα εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό για τη διανομή των σημάτων του Alpha TV και της ΝΕΡΙΤ όταν αυτή θα αρχίσει να εκπέμπει εκ νέου. Αυτό το έργο προβλέπεται να αποδώσει από το 2015 επιπλέον έσοδα της τάξης των 350 χιλ. ετησίως χωρίς αύξηση εξόδων E. Η εταιρεία έχει προτιμητέα θέση για την εκ νέουν ανάληψη του έργου μετάδοσης της ΝΕΡΙΤ στο εξωτερικό. Αυτό το έργο προβλέπεται να αποδώσει από το 2015 επιπλέον έσοδα της τάξης των 950 χιλ. ετησίως με αύξηση εξόδων αντίστοιχη με το μικτό περιθώριο κέρδους που η εταιρεία θα έχει επιτύχει το ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 28 η Ιουνίου 2013, και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος). Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου πέντε ( 5) μέτοχοι εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 51,89 % επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφίαα (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/ /12/ 2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτά προτάθηκαν προς έγκριση. Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η μερίσματος για τη χρήση 01/01/ /12/2012. Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουυ και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/ / /12/2012. Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβή του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/ /νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου, καθώς Σελίδα 6 από 82

7 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) και του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κ. Λ. Ε. Αλβέρτη και εν συνεχεία προέβη σε προέγκριση της αμοιβής του Δ/νοντος Συμβούλου, για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/ /12/ /2013). Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/ /12/2013), οι οποίοι θα διενεργήσουν και τον φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόμου 2238/94 (Κώδικαςς Φορολογίας Εισοδήματος), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) της ελεγκτικής εταιρείας ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ και ορίσθηκε η αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον εν λόγω έλεγχο. Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινεε τους, δυνάμει της με ημερομηνία 21ης Μαΐου 2013 ομόφωνης Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντες ως νέα μέλη αυτού κ.κ. Ευάγγελο Νίνο του Νικολάου και Αντώνιο Καράλη του Πέτρου, αμφότερους υπό την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ.κ Μιχαήλ Κεφαλογιάννη,, Αντιπροέδρου & μη Εκτελεστικού Μέλους και Λαυρεντίου Ελευθερίου Αλβέρτη, μη εκτελεστικού Μέλους,, αντιστοίχως, με θητεία έως την Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση αδείας,, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/ 20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε, προστιθεμένων δύο (2) νέωνν παραγράφων, ήτοι των υπ αριθμούς 4 και 5 παραγράφων ως κατωτέρω, το άρθρο 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής: «Άρθρο 2 έχει ως σκοπό: 1. Την εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη παντός είδους Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, συμπεριλαμβανομένων συσκευών αυτοματισμού γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας, συσκευών τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμβατικών και ασυρματικών τεχνολογιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers) ή τμημάτων αυτών, καθώς και περιφερειακών συστημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω προϊόντων. 2. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, αντιπροσώπευση και εμπορία προγραμμάτων λογισμικού (Software), την αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων που ασχολούνται με προγράμματα λογισμικού, την εκπαίδευση εις την χρήση, ανάπτυξη και εφαρμογή σε τέτοια προγράμματα,, την παροχή συμβουλών σε θέματαα μηχανοργάνωσης, οργάνωσης, εκπαίδευσης, διαχείρισης, επενδύσεως σε εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 3. Την ανάπτυξη, εγκατάσταση / εφαρμογή / προσαρμογή, χρήση και παροχή τεχνικής υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και κάθε είδους ηλεκτρονικών / ηλεκτρομηχανολογικών μέσων,, καθώς και λογισμικού μεταφοράς / διαχείρισης δεδομένων, στον τομέα του αυτοματισμού και της τηλεμετρίας. 4. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση ανάπτυξη, παραμετροποίηση) μελετών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων αποτίμησης, την ανάλυση κινδύνων και τη διενέργεια μετρήσεων καταγραφής παραμέτρων στον τομέα της ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια εκκένωσης, ασφάλειαα ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.). 5. Την συμμετοχή σε επιχείρησηη οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία θα παρέχει στο κοινό συνδρομητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και την εμπορία και την καθ οιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. 6. Την έκδοση και εμπορία περιοδικών ή εντύπων που έχουν σχέση με προγράμματα λογισμικών. 7. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.» Σελίδα 7 από 82

8 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Β. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Δήλωση αυτή αφορά το σύνολοο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών. I. Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 29 του Κ.Ν.2190/1920. Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχτεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002 που επιβάλλει τη συμμετοχή με εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο Νόμος 3693/2008 που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, ο Νόμος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς στους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης, ο Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμωνν εταιρειών που παρότι τροποποιείται από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησης ανωνύμωνν εταιρειών και ο Νόμος 3873/2010, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης., ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που καταρτίστηκε και εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην διεύθυνση (http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked TELIKO IAN2011.pdf. ) και τηρεί τις διατάξεις του με τις αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω. II. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασίαα υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και προετοιμάζει ι προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ΑΙ (1.2). Στο Διοικητικό Συμβούλιοο συμμετέχουν δύο εκτελεστικά μέλη, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος Α.II (2.2). θεωρεί ότι τα θέματαα ανεξαρτησίας των υποψηφίων μελών άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης χωρίς απαραίτητα να υπάρχει προηγούμενη σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο Α.ΙΙ (2.4). Δεν θεσπίζεται ειδική διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Α..ΙΙΙ (3.1). Το Διοικητικό Συμβούλιοο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο γιατί δεν αναθέτει στο ίδιο πρόσωπο καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ούτε έχει διορίσει εκτελεστικό Πρόεδρο. Α.ΙΙΙ (3.3). Το Διοικητικό Συμβούλιοο δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ν ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί. Α.IV(4.1). Σελίδα 8 από 82

9 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένωνν και σημαντικών με εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. A.IV (4.2). δεν θεωρεί ότι ο διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίουυ ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη αντιβαίνει τα συμφέροντα της Εταιρείας. A.IV (4.3). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει την οριζόμενη από την ειδική πρακτική του Κώδικα τετραετία. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας ως διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η πενταετία μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία. ΑV (5.1). Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητηη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. AV(5.4). Το Διοικητικό Συμβούλιοο στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιοο συνεδριάσεωνν και δωδεκάμηνο πρόγραμμα δράσης καθότι είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος. A..V (6.1). Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έργου του από ικανό εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα. AV (6.2). άσκηση του Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. AV (6.5). Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουυ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικέςδιοικητικέςς ικανότητες A.V (6.6). Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. A.V(6.10). Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. V.II (7.1) Η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως Β (1.6). Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις. Β (1.7). Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Β (1.9). Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη,, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής,, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα.. Γ (1.6). Σελίδα 9 από 82

10 INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται ότι το Δ.Σ.. μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένωνν οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων ν χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού,, καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Γ(1.3). Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους το Δ.Σ. δεν εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση της επιτροπής αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών.γ(1.4). III. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζοντα αι από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουυ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων μη μετόχων, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποί δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι μικρότερος από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι μέτοχοι και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Η σχέση εξάρτησης ορίζεται στον Ν. 3016/2002 «Για την Εταιρική Διακυβέρνηση». Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Αρμοδιότητες Υποχρεώσεις Καθήκοντα Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκησηη (διαχείρισηη και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρίας και τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλουν, ο καθένας χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίουυ προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες: 1. Μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης 2. Ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας. 3. Aποφασίζει την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. 4. Συντάσσει κατ έτος έκθεση στην οποία αναφέρονται οι συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές. 5. Αποφασίζει για θέματαα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και την γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρίας. Σελίδα 10 από 82