Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Προϋπολογισμός Πράξης: ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός Πράξης χωρίς ΦΠΑ: ,70 ) Διάρκεια 2 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/08/2015 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 87

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 12 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 14 C3.1 Πίνακας Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών έργου 14 C3.2 Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης 18 C3.3 Προδιαγραφές Φωτογράφησης Χώρων και Αντικειμένων 20 C3.4 Διαλειτουργικότητα 21 C3.5 Διαλειτουργικότητα Βιβλιοθήκες / Αρχεία 27 C3.6 Συμβατότητα με Europeana 31 C3.7 Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος 32 C3.8 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ 33 C3.9 Πίνακας Λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) 34 C3.10 Πίνακας Ανοικτών Δεδομένων 48 C3.11 Πίνακας Απαιτήσεων Ασφαλείας 50 C3.12 Πίνακας Απαιτήσεων Ευχρηστίας Συστήματος 54 C3.13 Πίνακας Απαιτήσεων Προσβασιμότητας 55 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 57 C4.1.1 Υπηρεσίες 57 C4.1.2 Άλλες δαπάνες 57 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 57 Σελίδα 2 από 87

3 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 57 C4.3.1 Σχέδιο Σύμβασης 59 Σελίδα 3 από 87

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 87

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 87

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 87

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 87

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε Σελίδα 8 από 87

9 βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 87

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 87

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 87

12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ημερομηνία Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Απόκτησης Πτυχίου Σελίδα 12 από 87

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απασχόληση Ρόλος 1 και στο Έργο Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Καθήκοντα στο Έργο Περίοδος (ή Θέση) (από ΑΜ 2 έως) / / - / / / / - / / / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 13 από 87

14 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 C3.1 Πίνακας Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών έργου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 275 κειμηλίων. Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Ψηφιακά αντίγραφα: Αποθηκεύονται σε μορφότυπο (format) TIFF Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) Ελάχιστη ανάλυση 300 dpi ή 3000 pixels στη μεγαλύτερη διάστασ η χρωματικό βάθος 8 bit γκρι Έντυπο υλικό Σελίδα 14 από 87

15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (έγχρωμο) Ελάχιστη ανάλυση 300 dpi ή 3000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση χρωματικό βάθος 24 bit γκρι Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) 300 dpi ή 3000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι Φωτογραφίες (έγχρωμες) 300 dpi ή 3000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση bit γκρι Αρχεία προεπισκόπησης. Το σύστημα θα δημιουργεί αυτομάτως εικονίδια προεπισκόπησης (thumbnails) των αποθηκευμένων εικόνων, σε διάφορα προκαθορισμένα μεγέθη. Επεξεργασία εικόνας για την βελτίωση ποιότητάς της ώστε να επιδέχεται αυτόματες μεθόδους εξαγωγής περιεχομένου: Αυτόματη διόρθωση στροφής Σελίδα 15 από 87

16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Αποκοπή περιθωρίων Μεταβολή εικόνας με βάση το ιστόγραμμα Μετατροπή από grayscale σε ασπρόμαυρη με βάση μεταβλητό κατώφλι για διαφορετικές εικόνες Μεταβολή της ανάλυσης με τη βοήθεια διαφόρων αλγορίθμων Φίλτρα αφαίρεσης θορύβου Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα προβάλλεται στο ευρύ κοινό η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή της ιεράς μητρόπολης Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης ειδική ενότητα με προσκυνηματικές διαδρομές εντός της περιφέρειας της ιεράς μητροπόλεως, οι οποίες θα συνδέονται με τεκμήρια του πολιτιστικού αποθέματος. Σελίδα 16 από 87

17 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Για την τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού απαιτείται να ακολουθηθούν ανοικτά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα μεταδεδομένων, όπως Dublin Core, EAD, MARC, σε συνδυασμό με το λογισμικό αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης που θα προσφερθεί. η δημιουργία ολογραφικών Οπτικών Κλώνων (OptoClones) επιλεγμένων ιερών κειμηλίων με ταυτόχρονη καταγραφή πολλαπλών όψεών τους για την δημιουργία αντίστοιχων 3Δ ψηφιακών μοντέλων μέσης ανάλυσης κατάλληλων και για χρήση web. Ο κάθε οπτικός κλώνος και το αντίστοιχο ψηφιακό μοντέλο του θα παρουσιάζονται ταυτόχρονα σε ειδική κατασκευή διαδραστικής επίδειξης (HyperKiosk). Το HyperKiosk ενσωματώνει τον Οπτικό Κλώνο με τον φωτισμό του, Σελίδα 17 από 87

18 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ ΣΗ οθόνη αφής και μικρουπολογιστή. Ο Οπτικός Κλώνος δίνει στιγμιαία και άμεσα στον θεατή την πλήρη αντίληψη του αντικειμένου - όγκος, υφή κλπ.- ενώ στην οθόνη διαδραστικά ο θεατής περιεργάζεται το αντίστοιχο 3Δ μοντέλο και διαβάζει σχετικές πληροφορίες. C3.2 Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό βάθος 1 Παράδοση RAW αρχείων Παράδοση επεξεργασμένου 2 ασυμπίεστου αρχείου TIFF Δημιουργία τριών (3) αντιγράφων σε JPEG μορφή για thumbnail, μέση ανάλυση και υψηλή 3 ανάλυση Φωτοτυπημένο υλικό dpi και 4 (ασπρόμαυρο) 8 bit γκρι 5 Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) 400 dpi ή 4000 pixels στη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ Σελίδα 18 από 87

19 Α/Α ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό βάθος μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 400 dpi ή 4000 pixels στη Έντυπο υλικό (έγχρωμο) μεγαλύτερη διάσταση και 24 6 bit 7 Χάρτες και γραφικά (ασπρόμαυρα) 300 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 8 Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα) 300 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 9 Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 600 dpi ή 5000 pixels στη Φωτογραφίες (έγχρωμες) μεγαλύτερη διάσταση και bit 600 dpi ή 5000 pixels στη Έργα τέχνης (ασπρόμαυρα) μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 11 γκρι 12 Έργα τέχνης, υφάσματα (έγχρωμα) 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit Σελίδα 19 από 87

20 C3.3 Προδιαγραφές Φωτογράφησης Χώρων και Αντικειμένων Α/Α ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ Στερεοσκοπική φωτογραμμετρική Μέθοδος ψηφιοποίησης επεξεργασία σε Ψηφιακούς Φωτογραμμετρικούς 1 Σταθμούς (ΨΦΣ) Κατά τη διάρκεια της Φωτογράφισης και ψηφιακής απεικόνισης των χώρων και των αντικειμένων θα ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τη ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού όπως: - Καταγραφή, Τεκμηρίωση και Διαχείριση Πληροφοριών - Πληροφοριακά Συστήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Μέθοδοι Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας - Ψηφιακή Επεξεργασία 2 Εικόνας Σελίδα 20 από 87

21 Α/Α ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ - Τοπογραφικές Μέθοδοι - Φωτογραφία και Πολιτισμικά Τοπία C3.4 Διαλειτουργικότητα Α/Α ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΣΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Τιτλος Περιγραφή 1 Διαλειτουργικότη Για την κωδικοποίηση των τα σε επίπεδο μεταδεδομένων χρησιμοποιείται συστημάτων το πρότυπο UTF-8. 2 Εξαγωγή πληροφορίας σύμφωνα με το Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει εξαγωγή σε XML/RDF NAI πρότυπο RDF 3 Διαλειτουργικότη Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής τα σε επίπεδο σύνταξης και είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Dublin Core δομής (ISO 15836:2009). 4 Διαλειτουργικότη Πρέπει να υποστηρίζεται η τα σε επίπεδο ευρετηρίαση τουλάχιστον των συστημάτων μεταδεδομένων από συνήθεις αναζήτησης διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo). Σελίδα 21 από 87

22 Α/Α ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΣΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Τιτλος Περιγραφή 5 Διαλειτουργικότη Θα πρέπει να υποστηρίζεται τα σε επίπεδο ανάκτηση των μεταδεδομένων βάσει συστημάτων ψηφιακών του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 2.0. βιβλιοθηκών και καταλόγων 6 Διαλειτουργικότη Στα Dublin Core μεταδεδομένα τα σε επίπεδο εγγραφής που διατίθενται μέσω σύνταξης και OAI-PMH θα πρέπει να περιέχεται δομής ένας τουλάχιστον μόνιμος μεταδεδομένων προσδιοριστής (persistent και δεδομένων identifiers) που να ταυτοποιεί την εγγραφή. Ο μόνιμος προσδιοριστής δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει ή να αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό πόρο. Ο μόνιμος προσδιοριστής θα πρέπει να ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle. 7 Διαλειτουργικότη Θα πρέπει να παρέχεται από τον τα σε επίπεδο κάθε πάροχο περιεχομένου προς σύνταξης και το σύστημα του ενιαίου δομής κατάλογου / μητρώο μεταδεδομένων περιεχομένου η δυνατότητα Σελίδα 22 από 87

23 Α/Α ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΣΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Τιτλος Περιγραφή και δεδομένων απευθείας ανάκτηση του κάθε ψηφιακού αρχείου στη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση. Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται για ενσωμάτωση στον ενιαίο κατάλογο μέσω OAI-PMH θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διαδικτυακή διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση του κάθε αρχείου στη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η παραπάνω προσέγγιση, θα υπάρχει η εναλλακτική τα ψηφιακά αρχεία να διατίθενται μαζικά για ανάκτηση μέσω HTTP server ή FTP server. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναπαριστούν μοναδικό identifier της αντίστοιχης εγγραφής Σελίδα 23 από 87

24 Α/Α ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΣΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Τιτλος Περιγραφή μεταδεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η άμεση αντιστοίχιση ψηφιακών αρχείων με εγγραφές μεταδεδομένων. 8 Διαλειτουργικότη τα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων 9 Διαλειτουργικότη τα σε επίπεδο σύνταξης και Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH προς τον ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση υλικού κατάλληλου για την προβολή/προεπισκόπιση του κάθε αρχείου. Παραδείγματα: εικόνα ανάλυσης επιπέδου thumbnail για εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για βιβλία, εικόνα πρώτης σελίδας για άρθρα, κώδικας ενσωμάτωσης σε τρίτη ιστοσελίδα για streaming video. Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.language (αν υπάρχει) στα μεταδεδομένα εγγραφής που Σελίδα 24 από 87

25 Α/Α ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΣΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Τιτλος Περιγραφή δομής διατίθενται μέσω OAI-PMH θα μεταδεδομένων πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο και δεδομένων ISO 639-2, ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών που στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν δύο διαφορετικούς κωδικούς (ορολογίας και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο βιβλιογραφικός κώδικας (ISO 639-2/B). 10 Διαλειτουργικότη τα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων 11 Διαλειτουργικότη τα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων Διαλειτουργικότη τα σε σημασιολογικό επίπεδο. Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.date (αν υπάρχει) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO Δεσμευμένα λεξιλόγια, θησαυροί και συναφή εργαλεία ορολογίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο έργων θα πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε μορφή συμβατή με ένα από τα παρακάτω πρότυπα: - Simple Knowledge Organization System (SKOS) - ISO 2788 ISO 5964 Σελίδα 25 από 87

26 Α/Α ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΣΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Τιτλος Περιγραφή 12 Διαλειτουργικότη Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα τα σε εγγραφών σε θεματικές σημασιολογικό κατηγορίες θα πρέπει να περιέχει επίπεδο. μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. 13 Διαλειτουργικότη Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα τα σε εγγραφών σε ονόματα ανθρώπων σημασιολογικό θα πρέπει να περιέχει μοναδικό επίπεδο. αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό. 14 Διαλειτουργικότη Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα τα σε εγγραφών σε τοπωνύμια θα σημασιολογικό πρέπει να περιέχει μοναδικό επίπεδο. αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. 15 Διαλειτουργικότη Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα τα σε εγγραφών σε ονόματα οργανισμών σημασιολογικό θα πρέπει να περιέχει μοναδικό επίπεδο. αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο Σελίδα 26 από 87

27 Α/Α ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΗΣΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Τιτλος Περιγραφή λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. 16 Διαλειτουργικότη Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα τα σε εγγραφών σε χρονολογικές σημασιολογικό περιόδους θα πρέπει να περιέχει επίπεδο. μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. C3.5 Διαλειτουργικότητα Βιβλιοθήκες / Αρχεία Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ ΣΗ Τίτλος Περιγραφή 1. Διαλειτουργικότητ Έντεκα (11) πεδία του α σε επίπεδο Dublin Core θα πρέπει να σύνταξης και είναι υποχρεωτικά για κάθε δομής εγγραφή: (πχ. title, creator, μεταδεδομένων date, type, identifier). ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ Η Σελίδα 27 από 87

28 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ ΣΗ 2. Διαλειτουργικότητ Θα πρέπει να α σε επίπεδο υποστηρίζεται η διάθεση συστημάτων των μεταδεδομένων μέσω ψηφιακών τουλάχιστον ενός βιβλιοθηκών και πρωτοκόλλου διάθεσης / καταλόγων μετα-αναζήτησης, συγκεκριμένα ένα εκ των NAI SRU/SRW, Ζ Η συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει να διατίθεται δημόσια, χωρίς περιορισμούς πρόσβασης. 3. Διαλειτουργικότητ Στα Dublin Core α σε επίπεδο μεταδεδομένα εγγραφής σύνταξης και που διατίθενται μέσω OAIδομής PMH θα πρέπει να υπάρχει μεταδεδομένων μόνο ένα πεδίο dc.date το Διαλειτουργικότητ οποίο θα πρέπει να αφορά α σε την ημερομηνία έκδοσης σημασιολογικό του τεκμηρίου. επίπεδο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ Η Σελίδα 28 από 87

29 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ ΣΗ 4. Διαλειτουργικότητ Η κωδικοποίηση του α σε επίπεδο πεδίου dc.creator στα σύνταξης και μεταδεδομένα εγγραφής δομής που διατίθενται μέσω OAIμεταδεδομένων PMH θα πρέπει να ακολουθεί καθιερωμένο πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών σε ό,τι αφορά τη γραφή των ονομάτων συγγραφέων. 5. Διαλειτουργικότητ Η κωδικοποίηση του α σε επίπεδο πεδίου dc.type στα σύνταξης και μεταδεδομένα εγγραφής δομής που διατίθενται μέσω OAIμεταδεδομένων PMH θα πρέπει να είναι Διαλειτουργικότητ σύμφωνη με τις αντίστοιχες α σε οδηγίες όπως έχουν σημασιολογικό αποτυπωθεί στα DRIVER επίπεδο. Guidelines (σελ ). ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ Η Σελίδα 29 από 87

30 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ ΣΗ 6. Διαλειτουργικότητ Θα πρέπει να ορίζονται με α σε επίπεδο τη μορφή OAI-PMH Sets και συστημάτων γίνονται διαθέσιμα για αναζήτησης και ανάκτηση μέσω OAI-PMH καταλόγων σε μορφή Dublin Core υποσύνολα των εγγραφών του αποθετηρίου, κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Το σύνολο των εγγραφών που περιέχουν πλήρες κείμενο. Από ένα σύνολο εγγραφών για κάθε διαφορετική τιμή του πεδίου dc.type, από αυτές που ακολουθούν την κωδικοποίηση για τύπους δημοσίευσης του DRIVER Guidelines (σελ. 69). 7. Διαλειτουργικότητ Τα μεταδεδομένα του NAI α σε επίπεδο αποθετηρίου είναι σύνταξης και διαθέσιμα για ανάκτηση δομής. (harvesting) μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 2.0 σε Qualified Dublin Core. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ Η Σελίδα 30 από 87

31 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ ΣΗ 8. Διαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δομής. 9. Διαλειτουργικότητ α σε επίπεδο συστημάτων αναζήτησης και καταλόγων. Διαλειτουργικότητ α σε σημασιολογικό επίπεδο. Τα μεταδεδομένα του NAI αποθετηρίου είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH σε μορφή σύμφωνη με το MODS. Τα μεταδεδομένα του NAI αποθετηρίου είναι διαθέσιμα ως Linked Data. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ Η C3.6 Συμβατότητα με Europeana Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤ ΗΣΗ Τίτλος Περιγραφή ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σελίδα 31 από 87

32 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤ 1 2 Συμβατότητα μεταδεδομένων με Europeana Διαλειτουργικότ ητα σε σημασιολογικό επίπεδο Συμβατότητα με πρότυπα και πρακτικές Europeana Europeana Data Model (EDM 5.2.3) Συμβατότητα μεταδεδομένων με το μοντέλο CIDOC-CRM. ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ C3.7 Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος NAI Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ 1 2 Απαιτείται παροχή των τεκμηρίων με αποθετήριο που να υποστηρίζει μηχανισμό persistent identifier handle service για την παροχή μονίμων τοποθεσιών ψηφιακού περιεχομένου ανεξάρτητους από το συγκεκριμένο σύστημα λογισμικού που υλοποιεί το αποθετήριο. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον φορέα θα πρέπει να εκδώσει persistent identifiers Handle System RFC3650 ή/και DOI ή άλλο αντίστοιχο για τους ψηφιακούς πόρους Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σελίδα 32 από 87

33 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ 3 4 To λογισμικό να υποστηρίζει διάθεση ψηφιακού περιεχομένου στις διευθύνσεις που ορίζουν τα persistent identifiers Το λογισμικό διάθεσης θα πρέπει να υποστηρίζει Handle System RFC3650 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ C3.8 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ Η Τίτλος Περιγραφή Εναπόθεση Παροχή μεταδεδομένων μηχανισμών αποθετηρίων ανταλλαγής στο μητρώο δεδομένων και ανοικτού μεταδεδομένων με τεκμηριωμένου τα πρότυπα: 1 περιεχομένου OAI-PMH Συλλογή OAI-ORE ψηφιακών μηχανισμοί ή άλλοι πόρων τεκμηριωμένα αποθετηρίων αντίστοιχοι για στο μητρώο μεταφόρτωση ανοικτού αντιγράφων τεκμηριωμένου ασφαλείας σε 2 περιεχομένου κεντρική υποδομή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σελίδα 33 από 87

34 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ Η Συλλογή Web service με ψηφιακών δυνατότητα πόρων authentication/acc αποθετηρίων ess restriction για στο μητρώο μεταφόρτωση ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου αντικειμένων με περιεχομένου βάση την μόνιμη (persistent) διεύθυνση του αντίστοιχου ψηφιακού 3 πόρου/τεκμηρίου Συλλογή Βatch μηχανισμοί ψηφιακών για μαζική εξαγωγή πόρων και μεταφορά αποθετηρίων ψηφιακών στο μητρώο αντικειμένων σε ανοικτού μορφή μαγνητικού τεκμηριωμένου μέσου (εξωτερικός περιεχομένου δίσκος, ταίνίες 4 LTO3/4, κ.α.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ C3.9 Πίνακας Λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γενικές Απαιτήσεις 1. Να αναφερθεί το όνομα, η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 34 από 87

35 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού Να περιγραφεί η 2. καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού. 3. Συμβατότητα με το πρότυπο ANSI- SQL Υποστήριξη πλήρης του πρότυπου Unicode v3.2 και τα συμβατά με αυτό character sets (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) και encodings (όπως π.χ. τα UTF-8 και UTF ), καθώς και πολύ μεγάλο αριθμό από locales τα οποία ορίζουν εθνικά πρότυπα που αφορούν date και time formats, monetary και numeric formats, calendars, sort orders κ.λπ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 5. Υποστήριξη Views/ Querys Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Το ΣΔΒΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και εργαλεία τα οποία να επιτρέπουν την διαχείριση Σελίδα 35 από 87

36 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ μεγάλου όγκου δεδομένων με ταχύτητα και ασφάλεια Να υποστηρίζει: Χρήση τύπων γεωμετρίας δεδομένων για την 8. αποθήκευση χωρικών δεδομένων. Χρήση χωρικών ευρετηρίων για ερωτήματα υψηλής απόδοσης. Η υποστήριξη χωρικών, γεωμετρικών δεδομένων και γεωγραφικών δεδομένων θα εφαρμόζονται στο ΣΔΒΔ με κοινή γλώσσα εκτέλεσης (Common language Runtime). 9. Ο τύπος των γεωμετρικών δεδομένων απαιτείται να συμμορφώνεται με το Open Geospatial Consortium (OGC) Simple Features για την έκδοση του SQL Παρέχει γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας που 10. περιλαμβάνει πολύ ισχυρούς wizards που διευκολύνουν ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 36 από 87

37 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ διαδικασίες διαχείρισης όπως database instance management (start/stop, configure κλπ.), security management, user management (users, roles, profiles κλπ.), schema management (tables, views, stored procedures, synonyms, indexes κλπ.), interactive SQL, backup/recovery management, replication administration κλπ. Να είναι συμβατή και να μπορεί να επικοινωνήσει με οποιαδήποτε άλλη σχεσιακή Β.Δ. (και αυτή της ΙΑΑ) μέσω 11. των connectors που διαθέτει (ODBC, JDBC κ.λπ.). Επιπλέον, ετερογενείς Β.Δ. να μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτή «on-the-fly», χωρίς τη παρέμβαση του χρήστη. Να υποστηρίζει διαφορετικές πλατφόρμες (συνδυασμός 12. H/W και Λειτουργικού Συστήματος) και να παρέχει τις ίδιες λειτουργικές ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 37 από 87

38 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ δυνατότητες, όπου είναι διαθέσιμη. Επιπλέον, να είναι πλήρως «μεταφέρσιμη», τόσο σε επίπεδο δεδομένων όσο και εφαρμογών. Να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους μηχανογραφικής κάλυψης των αναγκών της Ι.Μ., ανεξάρτητα με το χρησιμοποιούμενο H/W, System S/W, δίκτυο κτλ. Οι εφαρμογές, να μην χρειάζονται καμία τροποποίηση σε περίπτωση που: τροποποιηθεί το υπάρχον δίκτυο με προσθήκη περισσοτέρων servers, network protocols κ.λπ. μεταφερθούν δεδομένα από ένα server σε άλλο. απαιτηθεί η προσπέλαση σε άλλο file system. 13. Υποστηρίζει όλα τα συνήθη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 38 από 87

39 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ λειτουργικά συστήματα, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω : Microsoft Windows Server Linux MacOS Όλα τα συμβατά με UNIX συστήματα (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) Να περιλαμβάνει framework που επιτρέπει τον ορισμό και την δημιουργία custom data types καθώς και βοηθητικές συναρτήσεις και τελεστές (operators) που θα περιγράφουν την λειτουργία τους. Σαν αποτέλεσμα ένα 14. πλήθος από εξελιγμένα data types έχουν δημιουργηθεί από γεωμετρικά και spatial δεδομένα ως διεύθυνσης δικτύων και ISBN/ISSN (International Standard Book Number/International Standard Serial Number) data ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 39 από 87

40 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ types, τα οποία μπορούν κατ επιλογή να προστεθούν στο σύστημα. Να υλοποιεί εξεζητημένα χαρακτηριστικά όπως Multi- Version Concurrency Control (MVCC), point in time recovery, tablespaces, asynchronous replication, nested transactions (savepoints), online/hot backups, a sophisticated query planner/optimizer, write ahead logging for fault tolerance. 15. Να έχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για subqueries (συμπεριλαμβανομένων subselects μέσα απο το FROM), read-committed και serializable transaction isolation levels. Να υποστηρίζει πολλαπλά σχήματα ανά database και o κατάλογος (πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες, στήλες, views, ) να είναι διαθέσιμος διαμέσου του ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 40 από 87

41 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Information Schema, όπως ορίζεται στο SQL standard. Ολοκληρωμένη λύση για τη δημιουργία, διαχείριση και παράδοση παραδοσιακών 16. έντυπων αναφορών αλλά και διαδραστικών αναφορών βασισμένων στο Web Ολοκληρωμένο περιβάλλον για πρόσβαση, ρύθμιση και διαχείριση όλων των στοιχείων του Database Server. Πιο συγκεκριμένα: Να παρέχει γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας που περιλαμβάνει πολύ 17. ισχυρούς wizards που διευκολύνουν διαδικασίες διαχείρισης όπως database instance management (start/stop, configure κλπ.), security management, user management (users, roles, profiles κλπ.), ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 41 από 87

42 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ schema management (tables, views, stored procedures, synonyms, indexes κλπ.), interactive SQL, backup/recovery management, replication administration κλπ., Να υποστηρίζει το χρονοπρογραμματισμό και τη διεκπεραίωση λειτουργιών (jobs), καθώς και τον έλεγχο εμφάνισης προβλημάτων και γενικά events σε τοπικούς ή απομακρυσμένους servers Να προφέρει πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα της Β.Δ ενώ προβάλει και τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία όπου είναι διαθέσιμα Να υποστηρίζει ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 42 από 87

43 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ομάδες διαχειριστών. Γενικά να μπορεί να διαχειριστεί εύκολα μεγάλους αριθμούς ταυτόχρονων χρηστών καθώς και μεγάλο όγκο δεδομένων. Το περιβάλλον Διαχείρισης πρέπει να διαθέτει ενοποιημένες διεπαφές που να συνδυάζουν δυνατότητες 18. και εργαλεία όπως: Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Υπηρεσίες Αναφορών Χρήση αποτελεσματικών 19. φίλτρων για την προβολή των πληροφοριών Να επιτρέπει την κατανομή των πόρων ενός συστήματος, όπως π.χ. το ποσοστό χρήσης της CPU, το βαθμό παραλληλίας, το μέγιστο 20. διαθέσιμο χώρος undo πληροφοριών, το μέγιστο χρόνο query execution, το μέγιστο αριθμό active sessions κ.λπ. Να διαθέτει μηχανισμό ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 43 από 87

44 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ παρακολούθησης και καταγραφής της χρήσης της βάσης δεδομένων από τους χρήστες (auditing), τόσο για επιτυχείς όσο και για ανεπιτυχείς ενέργειες. Ο μηχανισμός του auditing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: Ανίχνευση πιθανών παράνομων προσβάσεων στην βάση δεδομένων (για παράδειγμα παρακολούθηση επιχειρήσεων διαγραφής δεδομένων από τη Β.Δ. από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες) Παρακολούθηση και συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με ορισμένου ενδιαφέροντος δραστηριότητες πάνω στη βάση δεδομένων (π.χ. αριθμός updates ανά πίνακα, αριθμός λογικών I/O, μέγιστος αριθμός χρηστών σε ώρες αιχμής κ.λπ.) 21. Παρέχει μία σειρά από ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 44 από 87

45 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ επιμέρους τεχνολογίες ασφαλείας, που περιλαμβάνουν τον ορισμό ρόλων (roles) και δικαιωμάτων (privileges) χρηστών προκειμένω να εξασφαλίσει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων σε κάθε επίπεδο οργάνωσης τους, υλοποιώντας με τον τρόπο αυτό μία πλήρη και ενιαία πολιτική ασφαλείας. Υποστηρίζει, κατ ελάχιστον, τους παρακάτω διαφορετικούς τύπους authentication στη Β.Δ., όπως: 22. Trust Authentication Password Authentication SSPI Authentication LDAP Authentication Επιτρέπει διαχείριση των αρχείων της βάσης 23. δεδομένων (datafiles, control files και redo log files) κατά τη φυσική αποθήκευση τους στους δίσκους (storage ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 45 από 87

46 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ management). Υποστήριξη Declarative Integrity Constraints, για τον ορισμό των επιχειρησιακών κανόνων στη Βάση Δεδομένων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τα ISO/ANSI Standards. Οι τύποι των declarative integrity 24. (Entity/Referentail) constraints που υποστηρίζει κατ ελάχιστον να είναι οι εξής: NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK 25. Διαθέτει και διαχειρίζεται database triggers. Διαθέτει δυνατότητες read/write επικοινωνίας με 26. άλλες βάσεις δεδομένων μέσω των πρωτοκόλλων ODBC OLE DB,κ.λπ., μέσω των connectors που διαθέτει. Χρήση αντικειμένων 27. διαχείρισης SQL ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 46 από 87

47 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αυτοματοποίηση εργασιών συντήρησης και υποστήριξη 28. κεντρικής διαχείρισης της διαδικασίας backup/restore Βάσεων Δεδομένων Το ΣΔΒΔ πρέπει να διαθέτει υψηλή διαθεσιμότητα Δημιουργία ειδώλου της Βάσης Δεδομένων (Database Mirroring) Δημιουργία εφεδρικών συμπλεγμάτων για περιπτώσεις αστοχίας (failover clustering) Να επιτρέπει σε όλους τους κόμβους ενός hardware να είναι ταυτόχρονα ενεργοί «Synchronous Multimaster Replication», να έχουν πρόσβαση σε μια κοινή Βάση Δεδομένων και να εξυπηρετούν ο καθένας ξεχωριστά ανά πάσα χρονική στιγμή τις απαιτήσεις είτε μέρους είτε του συνόλου των εφαρμογών του Έργου. Δημιουργία στιγμιότυπων της βάσης δεδομένων (database ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 47 από 87

48 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 34. snapshots) Εξασφάλιση ομαλής μετάβασης και μετάπτωσης των δεδομένων και αδιάλειπτης λειτουργίας του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος, παράλληλα με το ΣΔΒΔ της ΙΑΑ, διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα των δεδομένων. Να παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου Ανάδοχου. C3.10 Πίνακας Ανοικτών Δεδομένων Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων διάθεσης δεδομένων, σύμφωνα με την αρχή της «ανοικτότητας» (openness), αλλά και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Διάθεση δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων σύμφωνα με τις επιταγές των Ν.3882/2010, Ν.3979/2011, Ν.3448/2004, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 48 από 87

49 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ν.3861/2010, Ν.2472/1997, Ν.3625/2007 και της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ (ΦΕΚ 1301Β/ ) Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Τυποποιημένες ανοιχτές δημόσιες άδειες. Οι πλατφόρμες υλοποίησης θα πρέπει να ακολουθούν ευρέως διαδεδομένα ανοικτά πρότυπα τεχνολογιών, προκειμένου να 4. εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα και η προσαρμογή του συστήματος στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις Χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards) για το λογισμικό και τις διαδικασίες 5. και Ανοιχτών Μορφών (Open Formats) για τα δεδομένα και το περιεχόμενο. Να συμπληρωθεί από τον 6. υποψήφιο Ανάδοχο πίνακας στον οποίο καταγράφονται τα ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 49 από 87

50 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ανοιχτά πρότυπα που απαιτούνται/αξιοποιούνται στο Έργο. C3.11 Πίνακας Απαιτήσεων Ασφαλείας Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πρόταση από τον Ανάδοχο κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος μέτρων για την ασφάλεια συστήματος της Ι.Μ. και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μέριμνα για την ασφάλεια του υπολογιστικού εξοπλισμού, των βάσεων δεδομένων, των εφαρμογών, των υπηρεσιών, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, καθώς και των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2472/97, Ν.2774/99, Ν.3471/2006, Ν.3979/ 2011, Ν.3917/2011, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ ). 3. Πρόσβαση των εξωτερικών ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 50 από 87

51 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ χρηστών, μέσω των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Διαμόρφωση και παράδοση από τον Ανάδοχο σχεδίου Πολιτικής 4. Ασφαλείας για το σύνολο των χρηστών. Στο σχέδιο θα διακρίνονται κατηγορίες, ρόλοι/δικαιώματα χρηστών και οι απαιτούμενες διαδικασίες εξουσιοδότησης/ταυτοποίησης 5. ανάλογα με το είδος του χρήστη και ανάλογα με την προκαθορισμένη διαβάθμιση της πληροφορίας (π.χ. απλή, εμπιστευτική, απόρρητη, προσωπική). Ανάλυση Επικινδυνότητας και Επικαιροποίηση του Σχεδίου 6. Ασφάλειας από τον Ανάδοχο κατά την Φάση 1η του Έργου. Εγκατάσταση κατάλληλου 7. Συστήματος Ανίχνευσης και Προστασίας από εξωτερικές και εσωτερικές επιθέσεις Επικαιροποίηση του παραπάνω 8. συστήματος στο παραδοτέο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 51 από 87

52 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ «Ανάλυση Επικινδυνότητας». Ο προσφερόμενος εξοπλισμός ασφάλειας, Σύστημα Ανίχνευσης και Προστασίας από Δικτυακές Επιθέσεις (IPS&IDS), Σύστημα Προστασίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( 9. security) και Σύστημα Προστασίας Διαδικτυακών Εφαρμογών (web application security), θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστο τις προδιαγραφές της παραγράφου Α.3.9 της παρούσας Διακήρυξης Διεξαγωγή από τον Ανάδοχο ελέγχων ασφάλειας τόσο στην υποδομή, όσο και στη 10. διαδικτυακή εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού ασφάλειας. Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν 11. περιλαμβάνουν: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Έλεγχο Ασφάλειας Πληροφοριακής Υποδομής Σελίδα 52 από 87

53 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Infrastructure Penetration Test) Έλεγχο Ασφάλειας Εφαρμογής (Web Application Penetration Test) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ και θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ποσοστό της έκθεσης σε κίνδυνο Παράδοση αναφοράς (Αποτίμηση Εφαρμογής Μέτρων Ασφάλειας) με περιγραφή των μέτρων ασφαλείας που υλοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει στην τεχνική προσφορά του μέτρα για την ασφάλεια του συστήματος της Ι.Μ. και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη χρήση μηχανισμών που θεωρούνται απαραίτητοι για τη διασφάλιση του χαρακτήρα και Σελίδα 53 από 87

54 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τον καλύτερο έλεγχο της πρόσβασης, όπως κρυπτογράφηση του περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων (μεθοδολογία σχέδιο ασφαλείας, εξοπλισμός, έλεγχοι ασφαλείας, ανάλυση επικυνδινότητας, παραδοτέα). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C3.12 Πίνακας Απαιτήσεων Ευχρηστίας Συστήματος Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Βασικό χαρακτηριστικό της 1. λειτουργίας του Συστήματος η ευκολία και φιλικότητα χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους 2. εισαγωγής δεδομένων ή υποστήριξης των διαδικασιών Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει 3. αναλυτικά τις δυνατότητες που προσφέρονται σχετικά με την ευχρηστία του ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 54 από 87

55 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Συστήματος ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C3.13 Πίνακας Απαιτήσεων Προσβασιμότητας Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Εφαρμογή των παρ. 7 και 8 του Άρθρου 4 του Ν.3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και της παρ. vi του Άρθρου 3 και παρ. 7 του 1. Παραρτήματος I της NAI ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ (ΦΕΚ 1301Β/ ) Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ) Συμμόρφωση με τις οδηγίες του προτύπου W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines τουλάχιστον σε επίπεδο 2. συμμόρφωσης Level AΑ με NAI δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε ανώτερα επίπεδα ( AAA) Η προσφερόμενη υποδομή 3. παρέχει συμβατότητα με την προδιαγραφή Web Contents ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 55 από 87

56 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Accessibility Guidelines 2.0 για την εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Portal χρηστών με ειδικές ανάγκες ( Στην περίπτωση των διαδικτυακών υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν για χρήση από φορητές συσκευές, επιπλέον της προηγούμενης 4. συμμόρφωσης θα ληφθούν NAI υπόψη ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0) της Κοινοπραξίας του W3C Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει 5. αναλυτικά τις δυνατότητες που προσφέρονται σχετικά με την NAI προσβασιμότητα στις υπηρεσίες του Συστήματος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 56 από 87

57 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1.1 Υπηρεσίες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.2 Άλλες δαπάνες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.2 Εκπαίδευση χρηστών ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Σελίδα 57 από 87

58 4 Υπηρεσίες 5 Άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ 1 Εκπαίδευση χρηστών ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [ ] Σελίδα 58 από 87

59 C4.3.1 Σχέδιο Σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ... ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου" ΥΠΟΕΡΓΟ.. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% Συμβατικό τίμημα (χωρίς ΦΠΑ):. Κωδικός MIS: ΣΑΕ: Ε3458 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: CPV: Πλατφόρμες Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού CPV: Υπηρεσίες Κατάρτισης Προσωπικού CPV: Υπηρεσίες Βάσεων Δεδομένων Σελίδα 59 από 87

60 Στο Λαγκαδά, σήμερα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: α) του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, που εδρεύει στο Λαγκαδά, οδός Λουτρών 18, Τ.Κ , και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τσιακίρη Σταμάτιο - Ελευθέριο, Διαχειριστή, που θα αποκαλείται στο εξής "Φορέας Υλοποίησης", β) της ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, που εδρεύει.., οδός.., ΤΚ., ΑΦΜ.,, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ., που θα αποκαλείται στο εξής "Εργοδότης Κύριος του Έργου", γ) της εταιρείας.., με το διακριτικό τίτλο, που εδρεύει.., οδός.., ΤΚ., ΑΦΜ., ΔOY., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.., Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, της εταιρείας που θα αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", και έχοντας υπόψη: 1. Τη με Αριθμ. Πρωτ.. Απόφαση του Διαχειριστή του ΔΚΠ με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 2. Τη με Αριθμ. Πρωτ... Απόφαση του Διαχειριστή του ΔΚΠ με την οποία γίνεται η Ανάθεση του έργου «..» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στην εταιρεία Την με Αριθμ. Πρωτ. εισερχομένου προσφορά της εταιρείας Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελίδα 60 από 87

61 Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από τον Φορέα Υλοποίησης ή τον κύριο του έργου ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη και στο εγκεκριμένο ΤΔΠΠ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE): Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: - δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους - έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Σελίδα 61 από 87

62 Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με τα παραρτήματά της Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου, που αφορά στο Υποέργο 1 και η «Ψηφιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου, του Φορέα Υλοποίησης και του κυρίου του Έργου γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης Σελίδα 62 από 87

63 και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. Άρθρο 4. ΙΣΥΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 2. Την Οδηγία 2005/75/ΕΚ, η οποία διορθώνει μερικώς την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 3. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1874/2004 & 2083/2005, οι οποίοι τροποποιούν μερικώς την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 5. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στα διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/ ), για τις περιπτώσεις που όπως αναφέρεται στο κείμενο της παρούσας Προκήρυξης χωρεί αναλογική εφαρμογή. 6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπου αναλογικά εφαρμόζεται. 7. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/1995). 8. Το Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις, όπου εφαρμόζεται. Σελίδα 63 από 87

64 9. Το Ν. 3886(ΦΕΚ Α 173/ ), Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 10. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 11. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 12. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α 131/ ) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 13. Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 14. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 15. Το N. ΥΠ ΑΡΙΘ. 3414/05 Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α / ). 16. Το N. ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», Άρθρο Τη με Αριθμ. Πρωτ /ΨΣ1342-Α2/ Ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Σελίδα 64 από 87

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 352.330,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΦΙΑΚ ΠΕΡΙΓΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΣ ΤΡΙΠΟΛΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Προϋπολογισμός: 196.631,17 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ, της Πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: 772520,32 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σητείας Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 230.614,72 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: 200.000,00 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ}

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή Αναθέτουσα Αρχή: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» Προϋπολογισμός: 411.382,12 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Επανάληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Επανάληψη προκήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: 14 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα