ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3%"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ, με βάςθ το ζτοσ 2010=100,0, για το μινα Νοζμβριο 2016, ςφμφωνα με προςωρινά και διορκωμζνα ωσ προσ το πλικοσ των εργαςίμων θμερϊν ςτοιχεία, ζχει ωσ εξισ: Ο Γενικόσ Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ του μθνόσ Νοεμβρίου 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του Νοεμβρίου 2015, παρουςίαςε αφξθςθ κατά 2,3%, ζναντι αφξθςθσ 2,6% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του ζτουσ 2015 προσ το 2014 (Πίνακασ 1). Ο μζςοσ Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ τθσ περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ τθσ περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015, παρουςίαςε αφξθςθ κατά 2,3%, ζναντι αφξθςθσ 0,5% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του ζτουσ 2015 προσ το 2014 (Πίνακασ 2). Ο εποχικά διορκωμζνοσ ωσ προσ τθν επίδραςθ μθνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτζσ, τουριςτικι περίοδοσ κ.λ.π.) Γενικόσ Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ του μθνόσ Νοεμβρίου 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του Οκτωβρίου 2016, παρουςίαςε μείωςθ κατά 0,8% (Πίνακασ 4). 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Γράφημα 1. Εξζλιξη Ετήςιων Μεταβολϊν (y-o-y) του Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ και του Δείκτη Παραγωγήσ Μεταποιητικϊν Βιομηχανιϊν (2010=100,0) Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Γενικόσ Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ (y-o-y) Δείκτθσ Παραγωγισ Μεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (y-o-y) Πληροφορίεσ: Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Βραχυχρόνιων Δεικτϊν Τμιμα Δεικτϊν Παραγωγισ Διαμαντάκθ Αικατερίνθ - Θυμόγλου Γεωργία Τθλ: Fax:

2 Τα γραφιματα που ακολουκοφν εμφανίηουν τθν εξζλιξθ του εποχικά και μθ εποχικά διορκωμζνου γενικοφ Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ, κακϊσ και τισ μθνιαίεσ μεταβολζσ του εποχικά διορκωμζνου δείκτθ. 110 Γράφημα 2. Εξζλιξη του Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ (2010=100,0) Ι ΙΙΙ V VII IX XI Ι ΙΙΙ V VII IX XI Ι ΙΙΙ V VII IX XI Ι ΙΙΙ V VII IX XI Ι ΙΙΙ V VII IX XI Ι ΙΙΙ V VII IX XI Ι ΙΙΙ V VII IX XI Μθ εποχικά διορκωμζνοσ Εποχικά διορκωμζνοσ Γράφημα 3. Εξζλιξη Μηνιαίων Μεταβολϊν (m-o-m) του εποχικά διορθωμζνου Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ (2010=100,0) 6% 4% 2% 0,9% 1,8% 0,9% 2,8% 1,1% 2,7% 0,6% 2,1% 4,8% 3,9% 2,6% 4,4% 3,8% 0,7% 4,5% 0% -2% -4% -6% -2,1% -2,2% -0,7% -0,3% -0,6% -1,4% -0,1% -1,5% -2,8% -4,1% -0,8% Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII -1,2% -2,1% -1,4% -4,2% -0,3% -4,0% -0,9% -1,8% -0,8% Εποχικά διορκωμζνοσ Γενικόσ Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ (m-o-m) Διευκρινίηεται ότι θ χρονοςειρά των εποχικά διορκωμζνων δεικτϊν επαναχπολογίηεται κάκε φορά που προςτίκεται μια νζα παρατιρθςθ. Ωσ εκ τοφτου, οι εποχικά διορκωμζνεσ ςειρζσ διαφζρουν από τισ αντίςτοιχεσ που δθμοςιεφτθκαν ςτο προθγοφμενο Δελτίο Τφπου. 2

3 Ανάλυςη μεταβολϊν Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ μηνόσ Νοεμβρίου 2016 Ι. φγκριςη Νοεμβρίου 2016 με Νοζμβριο 2015 (Πίνακασ 1) Η αφξηςη του διορκωμζνου ωσ προσ το πλικοσ των εργαςίμων θμερϊν Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ κατά 2,3% το μινα Νοζμβριο 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Νοεμβρίου 2015, προιλκε από τισ ακόλουκεσ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ τομζων βιομθχανίασ: 1. Από τισ αυξήςεισ των δεικτϊν: Κατά 1,7% του Δείκτη Παραγωγήσ Μεταποιητικϊν Βιομηχανιϊν. Στθν αφξθςθ αυτι ςυνζβαλαν, κυρίωσ, οι αυξιςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και ςκευαςμάτων, βαςικϊν μετάλλων, καταςκευισ μεταλλικϊν προϊόντων και μθχανοκίνθτων οχθμάτων, ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων. Κατά 8,0% του Δείκτη Παραγωγήσ Ηλεκτριςμοφ. Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχήσ Νεροφ. 2. Από τη μείωςη του δείκτη: Κατά 7,9% του Δείκτη Παραγωγήσ Ορυχείων Λατομείων. Στθ μείωςθ αυτι ςυνζβαλαν, κυρίωσ, οι μειϊςεισ των δεικτϊν των 2ψιφιων κλάδων: εξόρυξθσ άνκρακα και λιγνίτθ και άλλων εξορυκτικϊν και λατομικϊν δραςτθριοτιτων. ΙΙ. φγκριςη μζςων μεταβολϊν περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 με την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015 (Πίνακασ 2) Η αφξηςη του διορκωμζνου ωσ προσ το πλικοσ των εργαςίμων θμερϊν Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ κατά 2,3% τθσ περιόδου Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ τθσ περιόδου Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015, προιλκε από τισ ακόλουκεσ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ τομζων βιομθχανίασ: 1. Από τισ αυξήςεισ των δεικτϊν: Κατά 4,6% του Δείκτη Παραγωγήσ Μεταποιητικϊν Βιομηχανιϊν Κατά 0,4% του Δείκτη Παροχήσ Νεροφ. 2. Από τισ μειϊςεισ των δεικτϊν: Κατά 16,0% του Δείκτη Παραγωγήσ Ορυχείων Λατομείων Κατά 0,1% του Δείκτη Παραγωγήσ Ηλεκτριςμοφ. ΙΙΙ. φγκριςη Νοεμβρίου 2016 με Οκτϊβριο 2016 (Πίνακασ 4) Η μείωςη του εποχικά διορκωμζνου Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ κατά 0,8% το μινα Νοζμβριο 2016, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Οκτωβρίου 2016, προιλκε από τισ ακόλουκεσ μεταβολζσ των δεικτϊν των επιμζρουσ τομζων βιομθχανίασ: 1. Από τη μείωςη του δείκτη: Κατά 2,1% του Δείκτη Παραγωγήσ Μεταποιητικϊν Βιομηχανιϊν. 2. Από τισ αυξήςεισ των δεικτϊν: Κατά 7,5% του Δείκτη Παραγωγήσ Ορυχείων Λατομείων Κατά 1,9% του Δείκτη Παραγωγήσ Ηλεκτριςμοφ Κατά 0,2% του Δείκτη Παροχήσ Νεροφ. 3

4 Τα γράφθμα που ακολουκεί εμφανίηει τθν εξζλιξθ του Γενικοφ Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ και των Δεικτϊν των Τομζων τθσ Βιομθχανίασ. 120 Γράφημα 4. Εξζλιξη του Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ και των Δεικτϊν Σομζων τησ Βιομηχανίασ (2010=100,0) Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII Γενικόσ Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ Μεταποιθτικζσ Βιομθχανίεσ Παροχι Νεροφ Ορυχεία-Λατομεία Ηλεκτριςμόσ 4

5 Πίνακασ 1: Ετήςιεσ μεταβολζσ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ (διορκωμζνα ςτοιχεία, με βάςθ τον τυπικό μινα, δθλ. τον πραγματικό αρικμό εργάςιμων θμερϊν) Κωδικόσ Κλάδου Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ Νοζμβριοσ Μεταβολή 2016* / /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90,20 88,16 85,95 2,3 2,6 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 77,45 84,06 85,94-7,9-2,2 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 73,68 81,50 90,54-9,6-10,0 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 147,87 56,41 55,14 162,1 2,3 07 Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 78,94 87,59 84,53-9,9 3,6 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 78,41 91,11 79,26-13,9 14,9 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 91,64 90,13 88,16 1,7 2,2 10 Τρόφιμα 86,26 83,11 86,79 3,8-4,2 11 Ποτά 59,37 62,65 56,30-5,2 11,3 12 Καπνόσ 128,55 130,84 119,30-1,7 9,7 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 69,40 71,13 64,66-2,4 10,0 14 Είδθ ζνδυςθσ 50,83 58,06 63,81-12,5-9,0 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 51,11 50,15 48,03 1,9 4,4 16 Ξφλο και φελλόσ 48,58 44,84 40,86 8,3 9,7 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 95,44 96,63 95,62-1,2 1,1 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 51,13 56,66 58,63-9,8-3,4 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 128,19 137,07 134,45-6,5 1,9 20 Χθμικά προϊόντα 90,91 91,56 79,80-0,7 14,7 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 113,04 100,52 103,00 12,5-2,4 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 88,55 100,01 94,56-11,5 5,8 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 67,34 67,98 59,30-0,9 14,6 24 Βαςικά μζταλλα 124,44 98,69 110,15 26,1-10,4 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 89,33 74,32 69,06 20,2 7,6 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 106,42 107,09 84,03-0,6 27,4 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 78,49 71,57 61,65 9,7 16,1 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 103,96 96,31 90,31 7,9 6,6 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 118,05 50,65 90,24 133,1-43,9 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 86,31 92,22 23,54-6,4 291,8 31 Ζπιπλα 53,77 52,96 52,52 1,5 0,8 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 88,15 84,62 85,79 4,2-1,4 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 67,91 75,93 87,36-10,6-13,1 Δ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ 88,40 81,83 77,47 8,0 5,6 35 Παραγωγι και διανομι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 88,40 81,83 77,47 8,0 5,6 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΤ 94,06 93,27 91,72 0,8 1,7 36 Επεξεργαςία και παροχι φυςικοφ νεροφ 94,06 93,27 91,72 0,8 1,7 ΚΤΡΙΕ ΟΜΑΔΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 1 Ενζργεια 98,59 97,78 95,44 0,8 2,4 2 Ενδιάμεςα αγακά 88,89 86,60 82,56 2,6 4,9 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 86,65 76,00 74,88 14,0 1,5 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 55,82 60,42 57,60-7,6 4,9 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 82,58 80,56 80,05 2,5 0,6 * Προςωρινά ςτοιχεία Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 5

6 Πίνακασ 2: Μζςοι δείκτεσ περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου και ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ, μεταξφ των ετϊν , του Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ (διορκωμζνα ςτοιχεία, με βάςθ τον τυπικό μινα, δθλ. τον πραγματικό αρικμό εργάςιμων θμερϊν) Κωδικόσ Κλάδου Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ Μζςοι δείκτεσ περιόδου Ιαν. Νοεμ. Μεταβολή 2016* / /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90,65 88,59 88,11 2,3 0,5 Β ΟΡΤΧΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 67,83 80,77 87,44-16,0-7,6 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 54,80 81,75 90,61-33,0-9,8 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 141,12 59,11 56,69 138,7 4,3 07 Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 82,81 77,82 85,22 6,4-8,7 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 83,90 81,83 84,23 2,5-2,8 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 93,95 89,86 88,57 4,6 1,5 10 Τρόφιμα 96,02 93,37 95,05 2,8-1,8 11 Ποτά 89,65 90,69 88,91-1,2 2,0 12 Καπνόσ 120,56 117,54 96,64 2,6 21,6 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 66,94 64,76 61,07 3,4 6,0 14 Είδθ ζνδυςθσ 49,69 54,38 64,11-8,6-15,2 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 50,87 45,82 54,10 11,0-15,3 16 Ξφλο και φελλόσ 40,64 38,60 41,59 5,3-7,2 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 97,90 99,45 96,96-1,6 2,6 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 51,95 52,38 56,64-0,8-7,5 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 128,20 118,60 117,52 8,1 0,9 20 Χθμικά προϊόντα 103,38 96,53 93,45 7,1 3,3 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 107,79 102,52 97,62 5,1 5,0 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 91,57 93,62 89,60-2,2 4,5 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 64,18 55,59 56,35 15,4-1,3 24 Βαςικά μζταλλα 113,66 107,45 102,58 5,8 4,7 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 83,14 75,69 79,10 9,9-4,3 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 96,47 120,02 94,50-19,6 27,0 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 72,53 70,21 63,04 3,3 11,4 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 95,31 84,24 81,61 13,1 3,2 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 66,46 53,38 61,64 24,5-13,4 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 77,02 73,83 27,13 4,3 172,1 31 Ζπιπλα 50,91 46,05 46,33 10,5-0,6 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 89,41 87,56 81,70 2,1 7,2 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 52,38 55,01 66,79-4,8-17,6 Δ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ 84,73 84,78 85,21-0,1-0,5 35 Παραγωγι και διανομι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 84,73 84,78 85,21-0,1-0,5 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΤ 98,97 98,59 96,72 0,4 1,9 36 Επεξεργαςία και παροχι φυςικοφ νεροφ 98,97 98,59 96,72 0,4 1,9 ΚΤΡΙΕ ΟΜΑΔΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 1 Ενζργεια 95,30 94,89 95,48 0,4-0,6 2 Ενδιάμεςα αγακά 87,91 83,73 82,18 5,0 1,9 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 68,37 65,80 64,49 3,9 2,0 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 54,88 54,93 54,64-0,1 0,5 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 93,84 91,45 90,68 2,6 0,8 * Προςωρινά ςτοιχεία Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 6

7 Πίνακασ 3: Μηνιαίεσ μεταβολζσ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ (διορκωμζνα ςτοιχεία, με βάςθ τον τυπικό μινα, δθλ. τον πραγματικό αρικμό εργάςιμων θμερϊν) Κωδικόσ Κλάδου Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ Μεταβολή Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ 2016* 2016** Νοεμ. 16/ Οκτ. 16 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90,20 91,66-1,6 Β ΟΡΤΧΕΙΑ - ΛΑΣΟΜΕΙΑ 77,45 74,05 4,6 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 73,68 64,36 14,5 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 147,87 161,72-8,6 07 Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 78,94 80,73-2,2 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 78,41 84,49-7,2 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 91,64 94,74-3,3 10 Τρόφιμα 86,26 90,14-4,3 11 Ποτά 59,37 69,94-15,1 12 Καπνόσ 128,55 117,30 9,6 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 69,40 72,93-4,8 14 Είδθ ζνδυςθσ 50,83 53,87-5,6 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 51,11 53,63-4,7 16 Ξφλο και φελλόσ 48,58 45,38 7,0 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 95,44 94,69 0,8 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 51,13 52,51-2,6 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 128,19 137,84-7,0 20 Χθμικά προϊόντα 90,91 100,09-9,2 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 113,04 101,46 11,4 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 88,55 95,81-7,6 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 67,34 71,24-5,5 24 Βαςικά μζταλλα 124,44 117,20 6,2 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 89,33 90,34-1,1 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 106,42 98,81 7,7 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 78,49 75,95 3,3 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 103,96 95,82 8,5 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 118,05 109,06 8,2 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 86,31 78,30 10,2 31 Ζπιπλα 53,77 52,90 1,7 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 88,15 92,00-4,2 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 67,91 75,92-10,5 Δ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ 88,40 85,01 4,0 35 Παραγωγι και διανομι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 88,40 85,01 4,0 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΤ 94,06 99,78-5,7 36 Επεξεργαςία και παροχι φυςικοφ νεροφ 94,06 99,78-5,7 ΚΤΡΙΕ ΟΜΑΔΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 1 Ενζργεια 98,59 99,13-0,5 2 Ενδιάμεςα αγακά 88,89 90,65-1,9 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 86,65 85,01 1,9 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 55,82 56,87-1,8 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 82,58 85,75-3,7 * Προςωρινά ςτοιχεία ** Ανακεωρθμζνα ςτοιχεία Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 7

8 Πίνακασ 4: Μηνιαίεσ μεταβολζσ εποχικά διορθωμζνου Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ Κωδικόσ Κλάδου Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ Μεταβολή Ο ν ο μ α ς ί α Κ λ ά δ ο υ 2016* 2016** Νοεμ. 16/ Οκτ. 16 ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 92,53 93,25-0,8 Β ΟΡΤΧΕΙΑ - ΛΑΣΟΜΕΙΑ 75,90 70,61 7,5 05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 71,14 61,28 16,1 06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 149,10 172,03-13,3 07 Εξόρυξθ μεταλλοφχων μεταλλευμάτων 75,16 80,62-6,8 08 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 76,59 74,53 2,8 Γ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 93,06 95,05-2,1 10 Τρόφιμα 95,81 94,78 1,1 11 Ποτά 85,64 89,70-4,5 12 Καπνόσ 116,39 112,86 3,1 13 Κλωςτοχφαντουργικζσ φλεσ 65,33 67,70-3,5 14 Είδθ ζνδυςθσ 47,73 51,12-6,6 15 Δζρματα - είδθ υπόδθςθσ 50,69 49,46 2,5 16 Ξφλο και φελλόσ 43,27 42,15 2,7 17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 94,27 98,56-4,3 18 Εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων 48,49 52,02-6,8 19 Παράγωγα πετρελαίου και άνκρακα 126,80 139,87-9,3 20 Χθμικά προϊόντα 99,76 99,95-0,2 21 Βαςικά φαρμακευτικά προϊόντα και ςκευάςματα 110,70 101,68 8,9 22 Προϊόντα από ελαςτικι και πλαςτικι φλθ 85,11 89,20-4,6 23 Μθ μεταλλικά ορυκτά 63,75 64,96-1,9 24 Βαςικά μζταλλα 115,93 113,76 1,9 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων 89,49 90,37-1,0 26 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, θλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 106,85 107,86-0,9 27 Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 75,14 73,50 2,2 28 Μθχανιματα και είδθ εξοπλιςμοφ 100,46 93,95 6,9 29 Μθχανοκίνθτα οχιματα, ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα 93,25 107,07-12,9 30 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 80,45 80,39 0,1 31 Ζπιπλα 50,41 51,64-2,4 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 89,71 91,46-1,9 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 54,68 57,71-5,2 Δ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ 92,62 90,91 1,9 35 Παραγωγι και διανομι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 92,62 90,91 1,9 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΤ 99,24 99,01 0,2 36 Επεξεργαςία και παροχι φυςικοφ νεροφ 99,24 99,01 0,2 ΚΤΡΙΕ ΟΜΑΔΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 1 Ενζργεια 101,16 102,85-1,6 2 Ενδιάμεςα αγακά 86,49 86,12 0,4 3 Κεφαλαιουχικά αγακά 75,63 76,53-1,2 4 Διαρκι καταναλωτικά αγακά 52,19 54,73-4,6 5 Μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά 92,35 92,60-0,3 * Προςωρινά ςτοιχεία ** Ανακεωρθμζνα ςτοιχεία Σθμειϊςεισ : 1. Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 2. Η χρονοςειρά των εποχικά διορκωμζνων δεικτϊν επαναχπολογίηεται κάκε φορά που προςτίκεται μια νζα παρατιρθςθ. 8

9 Πίνακασ 5: υγκρίςεισ Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ (διορκωμζνα ςτοιχεία, με βάςθ τον τυπικό μινα, δθλ. τον πραγματικό αρικμό εργάςιμων θμερϊν) Ζτοσ - μινασ Γενικόσ δείκτθσ Μεταβολι από μινα ςε μινα (μθνιαίεσ μεταβολζσ) Μεταβολι με αντίςτοιχο δείκτθ προθγοφμενου ζτουσ (ετιςιεσ μεταβολζσ) Μζςοσ δείκτθσ δωδεκαμινου (κινθτόσ μζςοσ) Μεταβολι μζςου δείκτθ δωδεκαμινου με αντίςτοιχο δείκτθ προθγοφμενου δωδεκαμινου (μζςεσ ετιςιεσ μεταβολζσ) 2014: 1 79,98-7,4-2,8 89,31-3,2 2 85,94 7,4 0,5 89,35-2,9 3 85,91-0,04-3,9 89,06-3,2 4 87,12 1,4-3,2 88,82-3,5 5 90,10 3,4 0,3 88,85-3,1 6 94,37 4,7-5,2 88,42-3,8 7 98,12 4,0 0,1 88,42-3,1 8 84,32-14,1-4,7 88,08-3,0 9 90,23 7,0-4,3 87,74-3, ,19-3,4-0,02 87,74-2, ,95-1,4 3,3 87,97-1, ,99-2,3-2,7 87,77-1,9 Μέσος ετήσιος 87, ,77-1,9 2015: 1 80,34-4,3 0,4 87,80-1,7 2 88,08 9,6 2,5 87,98-1,5 3 90,99 3,3 5,9 88,40-0,7 4 87,86-3,4 0,8 88,46-0,4 5 86,37-1,7-4,1 88,15-0,8 6 90,46 4,7-4,1 87,83-0,7 7 95,71 5,8-2,5 87,62-0,9 8 87,87-8,2 4,2 87,92-0,2 9 92,93 5,8 3,0 88,15 0, ,68-7,8-1,7 88,02 0, ,16 2,9 2,6 88,20 0, ,77 1,8 6,9 88,68 1,0 Μέσος ετήσιος 88, ,68 1,0 2016: 1 83,62-6,9 4,1 88,96 1,3 2 85,50 2,3-2,9 88,74 0,9 3 87,55 2,4-3,8 88,46 0,1 4 90,88 3,8 3,4 88,71 0,3 5 89,00-2,1 3,0 88,93 0,9 6 97,57 9,6 7,9 89,52 1, ,16 2,7 4,7 89,89 2,6 8 87,95-12,2 0,1 89,90 2,2 9 93,03 5,8 0,1 89,91 2, ,66-1,5 7,0 90,40 2, ,20-1,6 2,3 90,57 2,7 * Προςωρινά ςτοιχεία Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 9

10 Πίνακασ 6: εξζλιξη εποχικά διορθωμζνου Γενικοφ Δείκτη Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ και Κφριων Ομάδων Βιομηχανικϊν Κλάδων Γενικόσ Ενζργεια Ενδιάμεςα αγαθά Κεφαλαιουχικά αγαθά Διαρκή καταναλωτικά αγαθά Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά Ζτοσ - μήνασ 2014: 1 87,68-2,1 96,41-5,0 80,99 1,2 65,72-7,4 58,54 4,3 88,40 0,4 2 88,44 0,9 96,43 0,02 82,75 2,2 70,11 6,7 58,88 0,6 88,49 0,1 3 86,54-2,2 92,53-4,0 82,23-0,6 68,64-2,1 52,55-10,7 88,26-0,3 4 88,11 1,8 95,89 3,6 81,41-1,0 66,91-2,5 54,98 4,6 90,26 2,3 5 88,89 0,9 96,94 1,1 82,62 1,5 68,24 2,0 54,17-1,5 90,21-0, ,28-0,7 97,74 0,8 80,03-3,1 71,26 4,4 54,12-0,1 88,65-1,7 7 88,02-0,3 92,71-5,2 82,69 3,3 66,48-6,7 55,65 2,8 93,23 5,2 8 86,78-1,4 92,31-0,4 81,32-1,7 73,93 11,2 56,82 2,1 88,86-4,7 9 86,29-0,6 94,88 2,8 79,47-2,3 64,10-13,3 54,57-4,0 87,54-1, ,72 2,8 98,24 3,5 80,55 1,4 68,83 7,4 53,85-1,3 89,61 2, ,60-0,1 98,04-0,2 80,32-0,3 66,44-3,5 53,50-0,7 90,24 0, ,26-1,5 93,55-4,6 82,20 2,3 67,40 1,4 61,73 15,4 89,20-1,2 Μέσος ετήσιος 87,80 95,47 81,38 68,17 55,78 89, : 1 88,24 1,1 96,93 3,6 79,32-3,5 80,93 20,1 54,99-10,9 88,15-1,2 2 90,61 2,7 97,71 0,8 83,26 5,0 74,17-8,4 55,85 1,6 93,36 5,9 3 91,17 0,6 97,07-0,6 85,44 2,6 76,98 3,8 58,54 4,8 93,45 0,1 4 88,59-2,8 94,03-3,1 85,04-0,5 72,56-5,7 56,33-3,8 89,86-3,8 5 84,93-4,1 82,65-12,1 88,21 3,7 68,37-5,8 56,69 0,6 90,45 0,7 6 84,27-0,8 84,01 1,6 85,90-2,6 64,38-5,8 54,77-3,4 89,32-1,3 7 86,04 2,1 98,29 17,0 76,04-11,5 64,49 0,2 47,85-12,6 85,40-4,4 8 90,17 4,8 97,12-1,2 85,70 12,7 58,47-9,3 67,12 40,3 93,07 9,0 9 89,11-1,2 99,93 2,9 78,05-8,9 68,39 17,0 53,12-20,8 91,16-2, ,24-2,1 95,99-3,9 80,17 2,7 67,38-1,5 51,53-3,0 88,21-3, ,68 3,9 100,37 4,6 84,26 5,1 67,05-0,5 56,31 9,3 90,50 2, ,01 2,6 101,45 1,1 85,39 1,3 69,52 3,7 74,02 31,4 94,73 4,7 Μέσος ετήσιος 88,67 95,46 83,07 69,39 57,26 90, : 1 91,67-1,4 100,39-1,0 84,41-1,1 64,49-7,2 52,24-29,4 94,75 0, ,82-4,2 89,30-11,0 85,89 1,8 67,13 4,1 51,72-1,0 94,37-0,4 3 87,53-0,3 87,34-2,2 87,38 1,7 68,11 1,5 54,93 6,2 94,25-0,1 4 91,36 4,4 94,23 7,9 89,35 2,3 68,95 1,2 57,75 5,1 96,28 2,2 5 87,74-4,0 92,45-1,9 83,80-6,2 69,39 0,6 57,29-0,8 90,79-5,7 6 91,03 3,8 92,22-0,2 93,84 12,0 73,59 6,1 56,38-1,6 92,73 2,1 7 90,25-0,9 95,23 3,3 84,56-9,9 74,73 1,5 57,50 2,0 94,08 1,4 8 90,90 0,7 96,46 1,3 90,70 7,3 75,99 1,7 58,60 1,9 88,58-5,8 9 89,26-1,8 97,74 1,3 84,46-6,9 73,31-3,5 53,54-8,6 87,60-1, ,25 4,5 102,85 5,2 86,12 2,0 76,53 4,4 54,73 2,2 92,60 5, ,53-0,8 101,16-1,6 86,49 0,4 75,63-1,2 52,19-4,6 92,35-0,3 Σθμειϊςεισ : 1. Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. 2. Οι χρονοςειρζσ των εποχικά διορκωμζνων δεικτϊν επαναχπολογίηονται κάκε φορά που προςτίκεται μια νζα παρατιρθςθ. 10

11 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ Γενικά κοπόσ του δείκτη Ο Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ, ςτθν Ελλάδα, καταρτίηεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) από το ζτοσ 1959 και εξισ. Σκοπόσ του δείκτθ είναι θ ςφγκριςθ του μεγζκουσ (όγκου) τθσ εκάςτοτε τρζχουςασ μθνιαίασ παραγωγισ ςτουσ κλάδουσ ορυχείων λατομείων, μεταποιθτικϊν βιομθχανιϊν και παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ, προσ τθν αντίςτοιχθ παραγωγι μιασ δεδομζνθσ ςτακερισ περιόδου, θ οποία λαμβάνεται ωσ βάςθ. Ο Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ δείχνει τθν εξζλιξθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ κόςτουσ ςυντελεςτϊν παραγωγισ, ςε ςτακερζσ τιμζσ. Νομικό πλαίςιο Περίοδοσ αναφοράσ Ο Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ καταρτίηεται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) του Συμβουλίου αρικ.1165/98 "περί βραχυπρόκεςμων ςτατιςτικϊν. Επιπλζον, ο εν λόγω δείκτθσ καταρτίηεται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ.1893/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ.656/2007 τθσ Επιτροπισ και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ.451/2008 του Συμβουλίου. Μινασ Ζτοσ βάςησ 2010=100,0. Αναθεϊρηςη τατιςτικζσ ταξινομήςεισ Γεωγραφική κάλυψη Ο Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ είναι δείκτθσ ςτακερισ βάςθσ. Η τελευταία ανακεϊρθςθ του δείκτθ με το νζο ζτοσ βάςθσ (2010) ζγινε ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) του Συμβουλίου αρικ.1165/98, όπου οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ ανακεωροφνται κάκε πζντε (5) χρόνια, με ζτοσ βάςθσ που λιγει ςε 0 ι 5. Σε επίπεδο κλάδων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων χρθςιμοποιείται θ ταξινόμθςθ NACE Rev. 2, τθσ Eurostat (Κανονιςμόσ 1893/2006), ενϊ ςε επίπεδο κυρίων ομάδων βιομθχανικϊν κλάδων θ ομαδοποίθςθ των 2ψιφιων και 3ψιφιων κλάδων, τθσ ταξινόμθςθσ NACE Rev. 2, γίνεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 656/2007 τθσ Επιτροπισ. Σε επίπεδο προϊόντων χρθςιμοποιείται θ ταξινόμθςθ CPA 2008, τθσ Eurostat (Κανονιςμόσ 451/2008). Το ςφνολο τθσ Χϊρασ. Κάλυψη κλάδων οικονομικϊν δραςτηριοτήτων Ο δείκτθσ καλφπτει όλουσ τουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ (ορυχεία & μεταλλεία, μεταποίθςθ, θλεκτρικό ρεφμα, υπθρεςίεσ επεξεργαςίασ και παροχισ νεροφ), τισ κφριεσ ομάδεσ βιομθχανικϊν κλάδων, όλα τα επίπεδα κλάδων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και τα παραγόμενα προϊόντα. Διενεργοφμενη ζρευνα Εποχική διόρθωςη Δημοςίευςη ςτοιχείων Παραπομπζσ Τα ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται από δείγμα επιχειριςεων. Τα ερευνϊμενα προϊόντα ανζρχονται ςε 354 και θ μζτρθςι τουσ γίνεται είτε ςε φυςικζσ μονάδεσ παραγωγισ ι ςε αξία παραγωγισ ι ςε αξία πωλιςεων, ανάλογα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ για κάκε κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Εποχικι διόρκωςθ είναι θ διαδικαςία απαλοιφισ τθσ επίδραςθσ τθσ εποχικότθτασ ςτθ χρονοςειρά δεδομζνων για τθ βελτίωςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ μεταξφ των περιόδων αναφοράσ των δεδομζνων. Η εποχικι διόρκωςθ του δείκτθ πραγματοποιείται με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου TRAMO-SEATS και με τθ χριςθ του λογιςμικοφ JDemetra Για τθν εποχικι διόρκωςθ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ ςε επίπεδο 2-ψιφιου κλάδου τθσ NACE rev.2, ςε επίπεδο κατθγοριϊν (Β Ορυχεία - Λατομεία, Γ Μεταποιθτικζσ Βιομθχανίεσ, Δ Ηλεκτριςμόσ και Ε Παροχι Νεροφ) και ςε επίπεδο Κφριων Ομάδων Βιομθχανικϊν Κλάδων (MIGs) εφαρμόηεται θ άμεςθ μζκοδοσ (direct approach), δθλαδι θ κάκε χρονολογικι ςειρά διορκϊνεται εποχικά ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ. Για το γενικό Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ εφαρμόηεται θ ζμμεςθ μζκοδοσ (indirect approach), δθλαδι ο εποχιακά διορκωμζνοσ γενικόσ δείκτθσ προκφπτει από τθ ςφνκεςθ των εποχικά διορκωμζνων δεικτϊν των κφριων ομάδων βιομθχανικϊν κλάδων (MIGs) με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων ςτακμίςεων. Τα ςτοιχεία του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ, με ζτοσ βάςθσ 2010=100,0, δθμοςιεφονται από τον Αφγουςτο 2014 με πρϊτο μινα αναφοράσ τον Ιοφνιο Η διάκεςθ των χρονοςειρϊν του δείκτθ με το ίδιο ζτοσ βάςθσ (2010) γίνεται αναδρομικά από τον Ιανουάριο του Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεκοδολογία κατάρτιςθσ και υπολογιςμοφ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ κακϊσ και ςτοιχεία χρονολογικϊν ςειρϊν διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ) ( 11

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςια αφξηςη 5,6%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςια αφξηςη 5,6% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Οκτωβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςια αφξηςη 5,6% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ (ΔΒΠ), με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςια αφξηςη 8,7%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςια αφξηςη 8,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Μαΐου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςια αφξηςη 8,7% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ (ΔΒΠ), με ζτοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιοφλιοσ 2017, ετιςια αφξθςθ 8,6%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιοφλιοσ 2017, ετιςια αφξθςθ 8,6% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιοφλιοσ 2017, ετιςια αφξθςθ 8,6% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 0 Οκτωβρίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετήςιων μεταβολϊν (%) Δείκτη Σιμϊν Τλικϊν Καταςκευήσ Νζων Κτιρίων Κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετήςιων μεταβολϊν (%) Δείκτη Σιμϊν Τλικϊν Καταςκευήσ Νζων Κτιρίων Κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Σεπτζμβριου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςια αφξηςη 0,2% Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Υλικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ 2017 Η εξζλιξθ των τριμθνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγοφ ςτισ Υπθρεςίεσ, με ζτοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΣΤΑΤΣΤΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΗΣ ΒΟΜΗΧΑΝΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% Η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Οκτϊβριοσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Οκτϊβριοσ 2016 Οκτ-13 Ιαν-14 Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Ιουλ-15 Οκτ-15 Ιαν-16 Απρ-16 Ιουλ-16 Οκτ-16 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 16 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Απρίλιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31/3/2016 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α τρίμθνο 2010 - Δ τρίμθνο 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2011 Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29/12/16 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 : Γ τρίμθνο 16 Η Ελλθνικι τατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 Μαρτίου 17 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 : Δ τρίμθνο 16 Η Ελλθνικι τατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 9,5% το Νοέμβριο 2010, σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιανουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) του μθνόσ Οκτωβρίου 2017 (ζτοσ αναφοράσ 2015=100,0) ζχει ωσ εξισ:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) του μθνόσ Οκτωβρίου 2017 (ζτοσ αναφοράσ 2015=100,0) ζχει ωσ εξισ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Νοεμβρίου 07 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 07, ετιςια αφξθςθ 0,5% Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 3,6% τον Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούλιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,7%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Οκτϊβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,7% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1, 2, 3, 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,9%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,9% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Αφγουςτοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 0,9% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 4,1% τον Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 13,6% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούνιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Αυγοφςτου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-08-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: επτζμβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: επτζμβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Οκτωβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: επτζμβριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφνιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφνιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφνιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) του μθνόσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Απρίλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,6%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Απρίλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,6% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Μαΐου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Απρίλιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,6% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΔΣΚ) του μθνόσ Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,7%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Απριλίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Μάρτιοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,7% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΔΣΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Απριλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,9% το Φεβρουάριο σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 20. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Απριλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,6% το Φεβρουάριο σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 20. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2009 ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Φεβρουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,3%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Φεβρουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Φεβρουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,3% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΔΣΚ) του μθνόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-05-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκέμβριος 2016 ετήσια αύξηση 5,1%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκέμβριος 2016 ετήσια αύξηση 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκέμβριος 20 ετήσια αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 6,0% τον Ιούλιο 20 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 20. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 4 Οκτωβρίου 2006 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 20 ετήσια μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017, ετήσια αύξηση κατά 9,7%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017, ετήσια αύξηση κατά 9,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017, ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 7 επτεμβρίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 7 επτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 7 επτεμβρίου ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Ιοφνιοσ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τον εποχικά προςαρμοςμζνο δείκτθ ανεργίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Φεβρουάριοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 11 Μαΐου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Φεβρουάριοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 11 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 11 Μαΐου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Φεβρουάριοσ 2017 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τον εποχικά προςαρμοςμζνο δείκτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 14,8% τον Ιανουάριο 2011, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 14,8% τον Ιανουάριο 2011, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 13,3% τον Ιανουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΤΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΠΩΛΘΕΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (PRODCOM) ΕΣΟΤ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΤΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΠΩΛΘΕΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (PRODCOM) ΕΣΟΤ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 28 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΤΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΠΩΛΘΕΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (PRODCOM) ΕΣΟΤ 2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) παρουςιάηει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιανουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,2%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιανουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,2% ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΣΑΣΣΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΣΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΚΣΗ ΣΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: ανουάριοσ 2017, ετήςιοσ πληθωριςμόσ 1,2% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι, με ζτοσ αναφοράσ 2009=100,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2017, ετήσια αύξηση 3,2%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2017, ετήσια αύξηση 3,2% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2017, ετήσια αύξηση 3,2% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 28 εκεµβρίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 28 εκεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2017, ετήσια αύξηση 7,9%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2017, ετήσια αύξηση 7,9% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2017, ετήσια αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς. Ιουλ. 14. Μαϊ. 14. Απρ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς. Ιουλ. 14. Μαϊ. 14. Απρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, αυξήθηκε κατά 11,4% το Μάρτιο 2010, σε σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 4,1% τον Απρίλιο 2010, σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Σύνολο Αγοράς, Εγχώρια και Εξωτερική Αγορά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Σύνολο Αγοράς, Εγχώρια και Εξωτερική Αγορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2017, ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα