Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3"

Transcript

1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava, Ing. arch. Košťál, Ing. arch. Košťálová) schválený uznesením OZ č. 7/95 zo dňa , v znení neskorších zmien a doplnkov Obstarávateľ: Obec Bernolákovo Obecný úrad, Hlavná 111, Bernolákovo Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie: Ing. Ján Miklánek Spracovateľ : Pozemné Stavby TTK s.r.o. IČO: , THK-18, Banská Bystrica Korešpondenčná adresa : Miloslavov 472, Miloslavov tel.: Dátum spracovania : apríl 2014 Zodp. riešiteľ: Ing. Veronika Tokárová

2 Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 31) a.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania (str. 31) a.2. Zásady a regulatívy funkčného využívania územia (str. 33) a.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti (str. 35) a.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia (str. 35) a.5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia (str. 37) a.6. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt (str. 41) a.7. Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability (str. 42) a.8. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie (str. 42) a.9. Vymedzenie zastavaného územia obce (str. 44) a.10. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov (str. 45) a.11. Návrh vymedzenia plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny (str. 48) a.12. Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii nižšieho stupňa (str. 50) b. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (str. 51) 3. Úprava smernej textovej časti (str. 53) a. Vyhodnotenie využitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (str. 53) a.1. Poľnohospodárska pôda (str. 53) Samostatné prílohy: Zmeny a doplnky záväznej grafickej časti 2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, M 1:5000 Úprava smernej grafickej časti 1. Výkres širších vzťahov, M 1: Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, M 1: Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia, M 1: Výkres riešenia verejného technického vybavenia, Návrh technickej infraštruktúry vodného hospodárstva, M 1: Výkres riešenia verejného technického vybavenia, Zásobovanie el. energiou, zásobovanie plynom, M 1: Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely, M 1:

3 1. ÚDAJE O DOKUMENTÁCII, OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACO- VATEĽOVI Názov dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2014 (ďalej len Zmeny a doplnky č. 1/2014 ). Obstarávateľ dokumentácie Obec Bernolákovo Obecný úrad, Hlavná 111, Bernolákovo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov: Ing. Ján Miklánek (registračné číslo 304). Spracovateľ dokumentácie Pozemné Stavby TTK s.r.o. Trieda Hradca Králové -18/1285, Banská Bystrica. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Tokárová, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 2001 AA. Riešiteľský kolektív: Ing. Veronika Tokárová (urbanizmus) Ing. arch. Katarína Palgutová (urbanizmus, grafické spracovanie) Ing. Otto Tokár (doprava a technická infraštruktúra vodné hospodárstvo, plyn) Ing. Vladimír Vyšný (elektro). Vymedzenie riešeného územia, dôvody obstarania a ciele riešenia Riešeným územím Zmien a doplnkov č. 1/2014 sú lokality č. 1,2,3-1/2014, nachádzajúce sa v obci Bernolákovo (k. ú. Bernolákovo) s celkovou výmerou 8,89 ha: Lokalita č. 1-1/2014 (s pracovným názvom Lúčna II. ) sa nachádza juhovýchodne od zastavaného územia obce Bernolákovo, medzi obytnými lokalitami Lúčna I. a Jabloňová. Zahŕňa pozemky parc. č , 4915/313 (register C-KN) vo výmere 7,03 ha. Lokalita č. 2-1/2014 (s pracovným názvom Pri jazere ) sa nachádza severne od zastavaného územia obce Bernolákovo, medzi Seneckou cestou (cesta č. I/61) a plochou jazera. Zahŕňa pozemky parc. č. 2722/2, 2722/7 (register C-KN) vo výmere 1,71 ha. Lokalita č. 3-1/2014 sa nachádza juhovýchodne od zastavaného územia obce Bernolákovo, na Lúčnej ulici (cesta III/572002). Na ceste III/ je uvažované s vybudovaním malej okružnej križovatky, slúžiacej na spomalenie dopravy v nástupnej časti obce, vo výmere 0,15 ha. 3

4 Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 1/2014 bola potreba zaradenia nových lokalít na výstavbu s ambíciou vytvoriť podmienky pre výstavbu rodinných domov, podnikateľských objektov a vybudovanie malej okružnej križovatky pri vstupe do obce v smere od Novej Dedinky. Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č. 1/2014 je: návrh nových lokalít na výstavbu: Označenie lokality: 1-1/2014 Výmera lokality: 7,03 ha Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): poľnohospodárska pôda Navrhovaná funkcia: plochy rodinných domov Max. podlažnosť objektov: 4m, 8m, ochranné pásmo letiska Max. koeficient zastavanosti: 0,4 Pozn.: Časť lokality č. 1-1/2014 sa nachádza v ochrannom a bezpečnostnom pásme VTL plynovodu DN 80. Stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynovodu podliehajú dodržiavaniu ustanovení 79, 80 zákona č. 251/2012 Z. z.. Označenie lokality: 2-1/2014 Výmera lokality: 1,71 ha Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): poľnohospodárska pôda Navrhovaná funkcia: podnikateľské aktivity miestne a regionálne Max. podlažnosť objektov: 12m Max. koeficient zastavanosti: 0,7 Pozn.: Časť lokality č. 2-1/2014 sa nachádza v ochrannom pásme cesty I. triedy. Stavby v ochrannom pásme ciest podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov 11 a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. 15 ods. 3. Územie lokality je limitované aj umiestnením výhľadovej mimoúrovňovej križovatky cesty I. triedy a železničnej dráhy spôsob zástavby v lokalite je potrebné dohodnúť v ďalšom stupni PD s dotknutými správcami cesty I/61 a železničnej dráhy. Vysvetlivky: platí pre zariadenia prislúchajúce k RD platí pre RD. návrh okružnej križovatky na ceste III/572002: Označenie lokality: 3-1/2014 Výmera lokality: 0,15 ha Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): poľnohospodárska pôda, plochy rodinných domov, komunikácie Navrhovaná funkcia: dopravné plochy okružná križovatka Max. podlažnosť objektov: -- Max. koeficient zastavanosti: -- vymedzenie trás a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, súvisiace s vymedzením navrhovaných lokalít na výstavbu 4

5 potreba zakreslenia skutkového stavu podľa aktuálnych podkladov (nezakreslené, resp. nesprávne zakreslené v platnej ÚPD): - hranica katastrálneho územia - ochranné pásma letiska M. R. Štefánika - ochranné pásma ostatné ciest I. a III. triedy, VTL plynovodu, 22 kv nadzemného vedenia - nadregionálny biokoridor - regionálny biokoridor - nadregionálne biocentrum - mimo riešeného územia - regionálne biocentrum - chránená vodohospodárska oblasť - ložisko nevyhradených nerastov - mimo riešeného územia - miestne komunikácie - existujúce a povolené komunikácie v kontaktných územiach v lokalite Lúčna I. (prístup do lokality č. 1-1/2014) a v lokalite č. 2-/2014 (prístup do lokality č. 2-1/2014) - regionálna cyklistická trasa (prepájajúca medzinárodnú dunajskú cyklotrasu s mestom Senec - cez Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajskú Lužnú, Studené, Miloslavov, Malinovo, Zálesie, Ivanku pri Dunaji, Bernolákovo, Novú Dedinku, Bernolákovo) 2006 Hamuliakovo Senec Vinosady (trasa: Hamuliakovo Kalinkovo Dunajská Lužná - Most pri Bratislave Malinovo Ivanka pri Dunaji Bernolákovo Veľký Biel, Malý Biel Senec Blatné Šenkvice Vinosady CZT 044) - 22 kv nadzemné vedenie - 22 kv podzemné vedenie - VTL plynovod a regulačná stanica plynu - STL plynovod - podzemné závlahové potrubie - existujúce potrubie v kontaktnom území - diaľková rádioreleová trasa a rádioreleový bod. Pozn.: Zakreslenie skutkového stavu mimo riešeného územia (mimo katastrálneho územia obce Bernolákovo) je z dôvodu komplexnosti riešenia v rámci výkresu Širších vzťahov). potreba vymedzenia priestorovej rezervy vo výhľade pre zámery v zmysle ÚPN R BSK: - diaľnica - D1 úsek Bratislava hranica BSK (Trnava) prestavba na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s obojstrannými dvojpruhovými jednosmernými kolektormi, ktoré sú súčasťou diaľnice - bolo riešené v platnom ÚPN, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - D4 štátna hranica RR/SR križovatka Jarovce Ketelec Rovinka Most pri Bratislave Ivanka pri Dunaji Rača Záhorská Bystrica Devínska Nová Ves štátna hranica SR/RR (s prepojením na rýchlostnú cestu S8 na Rakúskej strane) - mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov 5

6 - cesta 1.,2.,3. triedy - I/61, preložka cesty do novej polohy (4-pruhová) v úseku od Ivanky pri Dunaji, okolo Bernolákova a Senca po cestu I/62 - bolo riešené v platnom ÚPN, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - II/502 preložka cesty v úseku Bratislava Pezinok Modra Doľany v úseku Bratislava Pezinok po križovatku s cestou II/503, ako štvorpruhová a ďalej ako dvojpruhová cesta - mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - II/503 vytvorenie koridoru župného okruhu nový cestný most Záhorská Ves Angern (A), vybudovanie tunelu pod Babou, obchvaty obcí Jakubova, Malaciek, Perneku, Pezinka, Viničného, Hrubého Šúru, v súlade s regulatívom mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - II/510 preložka cesty mimo centrum obce Tomášov - mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - II/572 preložka cesty v dotknutom úseku okolo letiska M.R. Štefánika trasa severne od čistiarne odpadových vôd - mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - obchvat mesta Senec cestou III. triedy (nová trasa) od cesty II/503 po východnom obvode mesta s prepojením cesty I/61 až po cestu I/62) - mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - nové prepojenie od cesty I/61v polohe medzi Ivankou pri Dunaji a Bernolákovom, cez MUK Triblavina na diaľnici D1, po cestu II/502) - mimo riešeného územia - nové prepojenie od cesty I/61 v smere na MUK Zálesie na D4) - mimo riešeného územia - koridorová trať - mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - regionálna trať - mimo riešeného územia, zobrazené len vo výkrese širších vzťahov - priestory pre terminály integrovanej osobnej prepravy (pri železničnej stanici podrobnejšie vymedzia ďalšie stupne PD) - regionálna cyklistická trasa 2006 Hamuliakovo Senec Vinosady (trasa: Hamuliakovo Kalinkovo Dunajská Lužná - Most pri Bratislave Malinovo Ivanka pri Dunaji Bernolákovo Veľký Biel, Malý Biel Senec Blatné Šenkvice Vinosady CZT 044) - pozdĺž vodného toku Čierna voda (prepojenie existujúcej trasy pozdĺž Trnavskej a Lúčnej ulice s existujúcou trasou vo Veľkom Bieli) - transformovňa 110/22kV - TR 110/22kV Chorvátsky Grob - 2x110 kv nadzemné vedenie - medzi TR LC Senec, TR Chorvátsky Grob a TR Senec - kanalizácia seneckého regiónu - vodovod pre prepojenie vodárenských zdrojov Šamorín a Kalinkovo s Podhorským SV a Seneckým SV prívodom vody Podunajské Biskupice Bernolákovo - Pezinok Grinava vrátane súvisiacich prepojení na vodovod Triblavinská (lokalita Čierna voda). Poznámka: Zakreslenie zámerov ÚPN-R mimo riešeného územia (mimo katastrálneho územia obce Bernolákovo) je z dôvodu komplexnosti 6

7 riešenia v rámci výkresu Širších vzťahov). Umiestnenie vyššie uvedených výhľadových zámerov bude riešené v ďalších aktualizáciách ÚPD po ukončení predprojektovej prípravy zámerov a po výbere definitívneho riešenia. Umiestnenie niektorých zámerov ÚPN-R (diaľnica D1 prestavba na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s obojstrannými dvojpruhovými jednosmernými kolektormi, ktoré sú súčasťou diaľnice, cesta I. triedy - preložka cesty do novej polohy - 4- pruhová, v úseku od Ivanky pri Dunaji, okolo Bernolákova a Senca po cestu I/62) bolo predmetom riešenia predchádzajúcich zmien a doplnkov platnej ÚPD. Časový horizont Zmien a doplnkov č. 1/2014 sa predpokladá do r Textová časť je spracovaná ako samostatná príloha záväznej a smernej textovej časti schváleného ÚPN SÚ Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov. Obsah záväznej textovej časti je v súlade s obsahom podľa Vyhlášky č. 55/2001 Z. z.. Záväzná časť riešenia, ktorá bola v schválenom ÚPN SÚ Bernolákovo riešená v samostatnej textovej prílohe č. 2: Záväzné opatrenia je zaradená do kapitoly č. a.1.-a.12. v zodpovedajúcom rozsahu. Smerná časť je riešená len v rozsahu kapitoly a.1. Grafická časť je spracovaná formou náložiek na výkresy záväznej a smernej grafickej časti schváleného ÚPN SÚ Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na štruktúru aktualizovanej grafickej časti schválenej dokumentácie (výkresy č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12). Po spracovaní Zmien a doplnkov č. 1/2014 budú tieto prerokované podľa 22 v súvislosti s 31 stavebného zákona s verejnosťou a dotknutými orgánmi. Po prerokovaní budú predložené na posúdenie dodržania postupu obstarávania Okresnému úradu v Bratislave, odboru výstavby a bytovej politiky a následne predložené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu vo Bernolákove. Východiskové podklady pre Zmeny a doplnky č. 1/2014 Pre Zmeny a doplnky č. 1/2014 boli východiskové najmä tieto podklady: Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, schválený uznesením č. 60/2013 zo dňa , záväzná časť vyhlásená všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2013 zo dňa Územný plán sídelného útvaru Bernolákovo", dátum spracovania: júl 1995, spracovateľ: Stavoprojekt a.s. Bratislava, Ing. arch. Košťál, Ing. arch. Košťálová a kol., schválený uznesením OZ č. 7 / 95 zo dňa , v znení neskorších zmien a doplnkov. Investičný zámer Bernolákovo Lúčna II, Pri jazere (Lúčna II. = lokalita č. 1 1/2014, Pri jazere = lokalita č. 2-1/2014), schválené uznesením OZ č. 20/7/2014 zo dňa Údaje o súlade Zmien a doplnkov č. 1/2014 so zadaním ÚP obce Zadanie územného plánu obce bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie ÚPN SÚ Bernolákovo (Územné a hospodárske zásady). Vzhľadom na charakter dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1/2014 iné zadanie nebolo vypracované. 7

8 Zmeny a doplnky č. 1/2014 rešpektujú vstupné ciele rozvoja obce Bernolákovo, stanovené v Zadaní ÚPN SÚ Bernolákovo ( Územné a hospodárske zásady ). Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce Územný plán obce Územný plán sídelného útvaru Bernolákovo bol spracovaný v roku 1995 a schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bernolákove č. 7/95 zo dňa Pôvodný územný plán bol niekoľkokrát aktualizovaný. Zmeny a doplnky č. 1/2014 menia a dopĺňajú schválenú dokumentáciu len v rozsahu podľa Hlavných cieľov riešenia (pozri popis v predchádzajúcom texte). Neovplyvňujú koncepciu riešenia schválenej dokumentácie. Návrh vytvára priestor pre nové lokality, ktoré vytvoria nové zastavané územie obce. Obyvateľstvo, bytový fond, pracovné príležitosti Zmeny a doplnky č. 1/2014" vzhľadom na návrh lokality č. 1-1/2014, vytvárajúcej podmienky pre bytovú výstavbu, umožnia nárast počtu trvalo bývajúcich obyvateľov. V riešenom území sa uvažuje s vytvorením potenciálnych možností pre výstavbu cca 100 b. j., čo predstavuje nárast počtu obyvateľov o cca 300. Taktiež vzhľadom na návrh lokality č. 2-1/2014, vytvárajúcej podmienky pre rôzne typy podnikateľských aktivít, umožnia nárast počtu pracovných príležitostí. V riešenom území sa uvažuje s vytvorením potenciálnych možností pre cca 10 zamestnancov. Napojenie riešeného územia na verejné dopravné vybavenie územia Automobilová doprava Riešené územie je súčasťou katastrálneho územia obce Bernolákovo. Lokality č. 1,3-1/2014 ležia juhovýchodne od zastavaného územia obce pri ceste III/ a v jej blízkosti. Lokalita č. 2-1/2014 leží severovýchodne od zastavaného územia obce pri ceste I/61. Riešené územie je funkčne navrhnuté ako plochy rodinných domov, podnikateľské aktivity miestne a regionálne a dopravné plochy okružná križovatka. Lokalita č. 1-1/2014 sa dopravne priamo napojí na komunikačný systém obce - existujúce miestne komunikácie obslužné (Jabloňová ulica, Slivková ulica) a novobudované komunikácie v lokalite Lúčna I., a to vybudovaním nových miestnych komunikácií obslužných podľa podrobnejších stupňov PD. Lokalita č. 1-1/2014 je navrhovaná na začlenenie do zastavaného územia obce. Lokalita č. 2-1/2014 je už v súčasnosti dopravne napojená priamo na cestu I. triedy I/61. Ďalšie napojenie je možné sa dopravne priamo napojí na z priľahlejú komunikácieu susediaceho areálu, a to vybudovaním novej miestnej resp. neverejnej komunikácie obslužnej podľa podrobnejších stupňov PD. Časť lokality č. 2-1/2014, je navrhovaná na začlenenie do zastavaného územia obce. 8

9 V lokalite č. 3-1/2014 sa uvažuje s vybudovaním malej okružnej križovatky na ceste III/572002, ktorá bude slúžiť na spomalenie dopravy vo vstupnej časti obce v smere od Novej Dedinky. Návrh spomalenia dopravy v tejto časti obce prostredníctvom okružnej križovatky je z pohľadu obce žiaduce z dôvodu vysokého rozvojového potenciálu v tejto časti obce, ktorý sa prejavuje každoročným nárastom desiatok až stoviek rodinných domov, čo znamená významný nárast dopravnej záťaže do územia. Okružná križovatka bude okrem spomalenia dopravy slúžiť aj na dopravné napojenie obytných zón Nová Lúka I a Nová Lúka II, ktoré sa nachádzajú medzi cestou III/ a vodným tokom Čierna voda a výhľadovo aj na napojenie zón Lúčna I, II..., ktoré sa nachádzajú južne od cesty III/ Okrem dopravných funkcií má táto križovatka zabezpečiť aj priestorovo-kompozičné funkcie zámerom obce je vytvoriť dopravno-kompozičný uzol v nástupnej časti obce, ktorý bude jednak orientačným bodom ale aj priestorom, kde by sa výhľadovo mohli formovať dôležité funkcie verejného významu. Navrhovaná malá okružná križovatka bude riešená v ďalšom stupni PD v zmysle platných STN - svojou priepustnosťou musí vyhovovať dopravným nárokom v tomto mieste Bernolákova. Komunikácie navrhované v lokalite č. 1,2-1/2014 budú v zmysle STN riešené nasledovne: obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 kategórie MOU 7,0/30, zabezpečujúce prístup k objektom. Dopravný priestor obslužných komunikácií C3 medzi oploteniami pozemkov bude široký min. 8,0 m tak, aby bol umožnený pohodlný vjazd a výjazd na pozemok najmä s väčšími osobnými autami. Všetky komunikácie v obytnej zóne budú vybavené jednostrannými chodníkmi, pri zariadeniach občianskej vybavenosti obojstrannými chodníkmi šírky 2-1,5 m v prípade obojstranných chodníkov je potrebné vybudovať dažďovú kanalizáciu. Železničná doprava Z hľadiska železničnej dopravy sa v dotyku s územím obce Bernolákovo nachádza nadregionálna trať Bratislava Nové Zámky č. 130, ktorá svojím ochranným pásmom nezasahuje riešené územie. Trať je využívaná medzinárodnou ako aj regionálnou železničnou dopravou. Statická doprava Parkovanie a odstavovanie osobných áut v rodinných domoch si zabezpečia majitelia na vlastnom pozemku s 3 stojiskami (aj pre prípadné návštevy). V mieste príp. občianskej vybavenosti sa vybudujú parkovacie stojiská v počte, ktorý sa vypočíta podľa STN Ich počet bude závisieť od funkčnej náplne vybavenosti i od jej kapacity. Návrh týchto parkovísk bude predmetom projektovej dokumentácie vybavenosti. HD So zriadením zastávky HD sa v riešenom území neuvažuje. 9

10 Nemotoristické dopravy V dopravnom priestore miestnych komunikácií budú riešené pešie trasy, vedené pozdĺž komunikácií. V miestach priechodov pre peších sa navrhnú bezbariérové úpravy vybavené aj pre pohyb nevidiacich a slabozrakých v zmysle vyhlášky č. 532/2002. Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia vodné hospodárstvo Vodné toky, plochy a hydromelioračné opatrenia Riešené územie lokalít č. 1,3-1/2014 sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby Závlaha pozemkov Čierna Voda I., okruh čerpacej stanice ČS2 Nová Dedinka (evid. č ), ktorá bola daná do užívania v r s celkovou výmerou 1054 ha, podzemné závlahové potrubie prechádza len v dotyku s lokalitou č. 3-1/2014. V riešenom území lokality č. 2-1/2014 sa nenachádzajú vodné toky ani hydromelioračné stavby. V dotyku s lokalitou č. 2-1/2014 sa nachádza vodná plocha. Zásobovanie pitnou vodou Súčasný stav Zástavba obce Bernolákovo je zabezpečené pitnou vodou s odberom z ČS Bernolákovo z vodojemu 2x2500 m 3 z hl. vody 153,00/148,00. Pre obec Bernolákovo sa pomocou AT ČS voda dopravuje prívodným potrubím DN 300 mm PVC dĺ. 1250, vedeným pozdĺž cesty I/61 po okružnú križovatku Bernolákovo Chorvátsky Grob. Pred križovatkou potrubie DN 300 križuje cestu I/61 a napája sa na rozvodnú sieť obce Bernolákovo. Vodovodná sieť patrí do správy BVS, a. s. Bratislava. Bilancia pitnej vody Bilancia pitnej vody pre riešené územie je vypracovaná v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684/2004. Základné údaje: Celková plocha pozemkov 8,74 ha Približný počet bytových jednotiek b. j. Približný počet obyvateľov 300 obyv. Približný počet zamestnancov - 10 zam. Potreba vody: Obyvateľstvo 300 ob. x 135 l/osob. deň = l/deň 10

11 Občianska vybavenosť 300 ob. x 25 l/osob. deň = l/deň Zamestnanci - administratíva, služby 10 zam. x 60 l/osob. deň = 600 l/deň Spolu l/deň Priemerná denná potreba Qp: 48,60 m 3 /d = 0,56 l/sec. Max. denná potreba Qmax = Qp. kd(1,6) = 77,76 m 3 /d = 0,9 l/sec. Max. hodinová potreba Qh = Qmax. kh(1,8) : 24 = 5,83 m 3 /h = 1,62 l/sec. Navrhované riešenie Pre riešené územie bude potrebné zabezpečiť dodávku dostatku pitnej vody v množstve Qh = 1,62 l/sec. Navrhované lokality sa napoja na potrubné rozvody, nachádzajúce sa v kontaktnom území. Rozvodná sieť pitnej vody musí zabezpečiť dostatok protipožiarnej vody pre prípad hasenia požiarov. Rozvodná sieť pitnej vody bude uložená vo verejných komunikáciách a bude opatrená požiarnymi hydrantmi. Podrobný návrh riešenia zásobovania pitnou vodou jednotlivých rozvojových lokalít bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami. Odkanalizovanie a likvidácia odpadových vôd Súčasný stav Obec Bernolákovo má čiastočne vybudovanú splaškovú kanalizáciu gravitačno-prečerpávaciu so smerovaním odpadu do hlavnej prečerpávacej stanice ČS-B1, umiestnenej v Trnavskej ul. ČS-B1 výtlačným potrubím DN 200 mm PVC prečerpáva splaškovú odpadovú vodu do stokovej siete v Ivanke pri Dunaji a spoločne odteká do ÚČOV Bratislava Vrakuňa. Kanalizačná stoková sieť patrí do majetku a správy BVS, a. s. Bratislava. Likvidácia zrážkových odpadových vôd z ciest a spevnených plôch je riešená do cestných priekop, prípadne do toku Čierna Voda. Množstvo splaškových odpadových vôd z riešeného územia Množstvo splaškových vôd bolo prevzaté z výpočtu potreby pitnej vody v zmysle STN Priemerný denný prietok Qp = 48,60 m 3 /d = 0,56 l/sec. Priemerné hodinové množstvo Q24 Q24 = Qp : 24 h = 48,60 m 3 / d : 24 h = 2,03 m 3 /h = 0,56 l/sec. 11

12 Max. prietok Qmax = Q24. kh max (3) = 6,09 m 3 /h = 1,69 l/sec. kh max = súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnosti Min. prietok Qmin = Q24. kh min (0,6) = 1,22 m 3 /h = 0,34 l/sec. kh min = súčiniteľ minimálnej hodinovej nerovnosti. Množstvo dažďových odpadových vôd z riešeného územia Vstupné údaje: Celková plocha pozemkov prijímajúcich dážď A = 8,74 ha Súčiniteľ odtoku priemernú plochu Ψ = 0,4 Výdatnosť dažďa i = 142 l/sec.ha Za kritický dážď sa v tomto prípade považuje 15-minútový (neredukovaný) dážď. Výpočet prietoku zrážkových vôd Q = Ψ. i. A Q = Ψ. i. A = 0, l/s.ha. 8,74 ha = 496,4 l/sec. Návrh riešenia likvidácie splaškových odpadových vôd V riešenom území odporúčame vybudovať delenú kanalizáciu. Splaškové odpadové vody navrhujeme riešiť samostatnou stokovou sieťou DN 300 mm PVC s vyústením do existujúcej splaškovej kanalizácie v kontaktnom území. Bude sa jednať o stokovú sieť kombinovanú, gravitačno-prečerpávaciu. Počet čerpacích staníc bude upresnený až v ďalšom stupni PD. Splašková stoková sieť bude vedená v miestnych komunikáciách lokalít po spáde smerom k existujúcim uličným stokám v kontaktnom území. Stoková sieť splaškových odpadových vôd sleduje miestne komunikácie, bude uložená vo verejnom priestranstve (vrátane čerpacích staníc). Návrh riešenia likvidácie zrážkových odpadových vôd Likvidáciu zrážkových odpadových z povrchového odtoku navrhujeme vyústením do vsaku, a to pomocou štrkopieskovej drenáže vedenej pozdĺž miestnych komunikácií a spevnených plôch. V prípade obojstranných chodníkov pozdĺž komunikácií je potrebné vybudovať dažďovú kanalizáciu. V prípade odvádzania dažďových vôd do podzemných vôd, je potrebné zrealizovať podrobný hydrogeologický prieskum, na základe ktorého bude potvrdená možnosť vsakovania. V rámci návrhu vsakovacích zariadení nesmie byť nepriaznivo ovplyvnený stav kvality podzemných vôd. Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku je potrebné v ďalšom stupni PD predložiť na vyjadrenie správcovi povrchových a podzemných vôd SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava. 12

13 Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia zásobovanie elektrickou energiou Predpokladané nároky na el. energiu Lokality budú plynofikované. El. energia pre vykurovanie sa neuvažuje. Pre stanovenie požadovaného výkonu pre jednotlivé plochy navrhovaných lokalít na výstavbu sa vychádzalo z požiadaviek STN , a z odborného odhadu. Výkony sú uvedené v tabuľke: Lokalita Funkcia Počet b. j. Psmax/b. j. koef. Ps (kw) RD 1 plochy rodinných domov 100 b.j. 8,1 0,28 226,8 2 podnikateľské aktivity 10 zam. 25 0,8 20 Zdroj elektrickej energie Pre napájanie elektrickou energiou lokality č. 1-1/2014 sa využije transformovňa navrhovaná v lokalite Lúčna I. v blízkosti cesty III/ Transformovňa počíta aj s potrebami riešenej lokality č. 1-1/2014 ako aj ďalších kontaktných území. Rozvody NN z transformovne budú káblami uloženými v zemi. Pre napájanie elektrickou energiou lokality č. 2-1/2014 sa využije existujúca nn sieť v kontaktnom území. V prípade vyšších nárokov na el. energiu bude potrebné zabezpečiť iný zdroj energie podľa podrobnejších stupňov PD. Všetky el. vedenia v zastavanom území budú káblové, uložené v zemi vo verejných komunikáciách resp. vedľa nich. Napätie v distribučných sieťach: VN: 3 AC 50 Hz 22000V/IT NN: 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C Iné nadradené el. siete V blízkosti lokality č. 1-1/2014 prechádza 22 kv nadzemné vedenie, ktoré môže ovplyvniť lokalitu č. 1-1/2014 svojím ochranným pásmom. V podrobnejších stupňoch dokumentácie je potrebné ochranné pásmo zohľadniť pri umiestňovaní stavieb (ochranné pásmo je popísané v kapitole a.10.). Ochranné pásma Rešpektovať ochranné pásma vzdušných el. vedení: 22 kv 10m od krajného vodiča na obe strany transformovňa 10 m od oplotenia. 13

14 Všetky ďalšie etapy projektových prác musia byť v súlade s platnými STN, súvisiacimi zákonmi a požiadavkami správcu el. sietí: ZSE a. s. El. siete musia byť koordinované s ostatnými inž. sieťami. Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia zásobovanie zemným plynom Súčasný stav Existujúce objekty v lokalitách susediacich so zámerom č. 1-1/2014 sú zásobované zemným plynom z regulačnej stanice zemného plynu (RS) s výstupným pretlakom 150 kpa, umiestnenej pri Jabloňovej ulici. Verejný plynovod je zrealizovaný z polyetylénového materiálu. Existujúce objekty v lokalitách susediacich so zámerom č. 2-1/2014 sú zásobované zemným plynom z RS Výstupný tlak z RS je 2kPa. Verejný plynovod je zrealizovaný z oceľového materiálu. Technické riešenie Lokality č. 1,2-1/2014 navrhujeme napojiť ZP v kontaktnom území. Plynovod navrhujeme trasovať v chodníku, vedľa miestnej komunikácie, pod úrovňou terénu. Podrobný návrh riešenia zásobovania plynom jednotlivých lokalít bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami. Predpokladaný odber ZP Uvedená obec spadá do teplotnej oblasti 1, s vonkajšou výpočtovou teplotou C, zmysle normy STN Spotreba ZP bola navrhovaná bez využitia niektorého druhu obnoviteľných zdrojov energie. V cieľovom roku 2030 sa predpokladá, že bude splynofikovaných 100 b. j. v rodinných domoch. Predpokladané vybavenie objektov plynovými spotrebičmi: na vykurovanie a prípravu TPV á 1 kus plyn nást. kotol s výkonom 24 kw na prípravu stravy á 1 kus kombinovaný elektroplynový sporák Predpokladaný odber zemného plynu potom bude: 100 ks plyn. kotlov á 24 kw na vykurovanie a PTPV 100 x 2,8 = 280 m 3 /h 100 ks elektroplynových sporákov 100 x 0,8 = 80 m 3 /h max. odber ZP: 360 m 3 /h Redukovaný odber podľa TPP : Qr = 0,512 x ,114 x 80 = 193,44 m 3 /h 14

15 Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu, pri uvažovaní odberu jedným rodinným domom vo výške 3500 m3/rok, bude: pre 100 rodinných domov (BJ) 100x3500 = m 3 /rok Pre zariadenia podnikateľských aktivít v lokalite č. 2-1/2014 nie je možné stanoviť odberné parametre nakoľko nie je známy ani typ prevádzky ani obostavaný priestor plánovaných objektov - preto pri povoľovaní konkrétnych objektov v rámci uvedenej lokality bude potrebné postupovať individuálne na základe posúdenia, spracovaného v ďalšom stupni PD. Požiadavky na ďalšie stupne PD vo vyšších stupňoch PD bude nutné spôsoby napojenia na existujúce plynovody, voľnú kapacitu prepravných sietí a RS konzultovať s SPP - Distribúcia a. s. Bratislava RD projektovať v súlade vyhlášky č. 311 MV a RR SR zo dňa v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte o energetickej hospodárnosti budov vo vyššom stupni PD vypracovať Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia, mimo domácnosť - pre zónu. Pri spracovaní vyšších stupňov projektovej dokumentácie odporúčame uvažovať aj s alternatívnymi druhmi energii, ako slnečná energia (kolektory), tepelné čerpadlá, biomasa a. p. Iné nadradené plynovodné siete V blízkosti lokality č. 1-1/2014 prechádza VTL plynovod DN80, ktorý môže ovplyvniť lokalitu svojím ochranným a bezpečnostným pásmom. V podrobnejších stupňoch dokumentácie je potrebné ochranné aj bezpečnostné pásmo zohľadniť pri umiestňovaní stavieb (ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu je popísané v kapitole a.10.). Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia telekomunikácie V riešenom území sa uvažuje sa s výstavbou RD, podnikateľských aktivít a pod. Pre navrhované lokality na výstavbu navrhujeme v súlade s prijatou koncepciou výstavby telekomunikačnej siete vybudovať sieť s min. 200 % hustotou telefonizácie rodinných domov, s prihliadnutím na charakter bývania a pokrytím pre občiansku vybavenosť a ďalšie aktivity. Celkovú potrebnú kapacitu na rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry nie je možné presnejšie určiť, nakoľko lokality nie sú bližšie špecifikované odhadujeme max. 250 párov. Napojovacím bodom na verejnú telekomunikačnú sieť pre nové lokality budú nové uzly telekomunikačných služieb pripojené prostredníctvom telekom. siete na ústredňu Bernolákovo. Výstavba optickej prístupovej siete spočíva v realizácii miestnych optických káblov z ústredne, ktoré sa zafukujú do vopred realizovaných HDPE rúr, výstavby uzlov telekomunikačných služieb VTS a následnej realizácie miestnej optickej siete do jednotlivých objektov. Výstavba miestnej optickej siete v oblastiach UTS spočíva v realizácii pokládky mikrotrubičkových systémov FIBREFLOW k jednotlivým zákazníkom. Príslušný operátor siete v ďalšej etape zafukuje k zákazníkom jednotlivé optické káble. 15

16 Z hľadiska mobilných operátorov budú nové lokality zapracované do GSM infraštruktúry v súlade s pokrytím obce Bernolákovo. V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením musí byť dodržaná norma STN ods o podzemných telekomunikačných vedeniach. Pred začatím výkopových prác je nutné zameranie a vytýčenie pozemných inžinierskych sietí. Podrobný návrh v rámci rozvojových lokalít (uličné rozvody) v riešenom území určia podrobnejšie stupne dokumentácie. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí platnej ÚPD vyššieho stupňa pre Zmeny a doplnky č. 1/2014 Základným nadradeným východiskovým dokumentom pre Zmeny a doplnky č. 1/2014 je schválený Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, schválený uznesením č. 60/2013 zo dňa , záväznú časť vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 1/2013 zo dňa Regulatívy, vzťahujúce sa na obec Bernolákovo uvádzame v nasledujúcom texte: I. Záväzné regulatívy územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie 1.1. V oblasti medzinárodných vzťahov: rozvíjať bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia ako súčasť medzinárodného sídelného systému vo väzbe na aglomerácie Viedne, Győru a Budapešti, rozvíjať sídelné prepojenie územia kraja na medzinárodnú sídelnú sieť rozvojom urbanizačných rozvojových osí pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného významu, rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, podporovať rozvoj nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými obcami a bratislavským regiónom s obcami a regiónmi v okolitých štátoch, rozvíjať vytvorenie homogénneho bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho ťažiska osídlenia medzinárodného významu a jeho prepojenia na najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií a miest, 1.2. V oblasti celoštátnych a nadregionálnych vzťahov: rozvíjať na území bratislavskej aglomerácie kvartérne aktivity celoštátneho a medzinárodného významu, sledovať v sídelnom rozvoji kraja vytváranie polycentrického konceptu vo väzbe na centrá a osídlenie susediacich krajov, rozvíjať osídlenie v smere považskej (Bratislava Trnava... ) a záhorskej (Bratislava Malacky Kúty... ) rozvojovej osi prvého stupňa s cieľom vytvárania celoštátnych sídelných rozvojových sietí, 1.3. V oblasti regionálnych vzťahov: formovať sídelnú štruktúru kraja ako kompaktný, vzájomne previazaný hierarchický systém osídlenia, rozvíjať podmienky pre vytváranie lokálnych centier v suburbánnom priestore v záujme zabezpečenia potrieb v rozvojových priestoroch na adekvátnu pracoviskovú a obslužnú infraštruktúru, rozvíjať regionálny systém vzájomne prepojených hierarchických centier a subcentier a vytvárať tak predpoklady adekvátnej funkčnej komplexnosti celého územia kraja v záujme znižovania dopravných nárokov a znižovania migrácie za prácou a požadovanými službami v smere do mesta Bratislavy a dostupnosti k obslužným a pracovným zariadeniam, riešiť kvalitatívne zmeny vytvorenej sídelnej štruktúry dobudovávaním požadovanej obslužnej infraštruktúry jednotlivých obcí, rozvíjať regionálne rozvojové centrá Malacky a Senec a centrum Modra, ako centrá tretej skupiny v celoštátnej hierarchii, čo predpokladá, popri zabezpečení zariadení základnej občianskej vybavenosti, podporovať adekvátne rozvoj zariadení: 16

17 verejnej správy, stredných škôl so štúdiom končiacim maturitou, špeciálnych škôl, inštitútov vzdelávania dospelých, zdravotníckych a sociálnych služieb, kultúrnych podujatí regionálneho významu, služieb podporujúcich rôzne podnikateľské aktivity, obchodných stredísk, voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, uspokojujúcich potreby na regionálnej až nadregionálnej úrovne vytvárať a rozvíjať regionálne rozvojové póly mesta Bratislavy v priestoroch (1.) Záhorská Bystrica/Devínska Nová Ves Lamač Stupava, (2.) Rača Svätý Jur, (3.) mestská časť Nové Mesto Ivanka pri Dunaji Bernolákovo Vajnory Chorvátsky Grob, (4.) Podunajské Biskupice Rovinka Dunajská Lužná, (5.) južne od Petržalky vo väzbe na Jarovce a Rusovce, čo predpokladá, popri zabezpečení zariadení základnej občianskej vybavenosti, podporovať adekvátne rozvoj zariadení: stredných odborných, resp. učňovských škôl, zdravotníckych s ambulanciami všeobecných lekárov a zubnými ambulanciami, služieb remeselného charakteru, obchodných so základným sortimentom tovarov, voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene vytvárať rovnocenné podmienky rozvoja mestských a vidieckych priestorov s cieľom zabezpečenia rovnocenných životných a pracovných podmienok obyvateľstva, čo predpokladá: riešiť vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka zohľadňujúc kultúrnohistorické a urbanisticko-architektonické danosti, podporovať v rozvojových územiach rozvoj zariadení sociálnej starostlivosti a vyššej komerčnej vybavenosti, riešiť rozvoj obcí tak, aby sa s rozvojom obytných, výrobných a ostatných funkčných plôch a zariadení v obci budovala adekvátna sociálna infraštruktúra, verejná dopravná a technická vybavenosť (siete a zariadenia zásobovania vodou, odkanalizovania, siete a zariadenia energetického zásobovania a pod.) napojená na nadradenú sieť zabezpečujúca potrebný štandard a komfort nového aj existujúceho funkčného využívania územia obce, vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou verejného dopravného a technického vybavenia prepájajúceho jednotlivé sídelné celky a dosiahnuť tak vytváranie rovnocenného kultúrneho a pracoviskového prostredia všetkých územných súčastí kraja, riešiť rozvoj obcí vidieckeho priestoru tak, aby sa v maximálnej miere zachoval ich pôvodný špecifický urbanistickoarchitektonický charakter (vinohradnícky, poľnohospodársky, podhorský a pod. v súlade s krajinnými typmi primárnej krajiny), riešiť rozvoj obcí tak, aby sa zachoval pôvodný charakter a ráz okolitej krajiny (krajinný typ nížinný lužný pozdĺž tokov riek, nížinný lužný poľnohospodársky, podhorský, podhorský vinohradnícky, horský a pod.) a za tým účelom: nevytvárať pri rozvoji obcí novú, v krajine samostatne ležiacu zástavbu mimo kompaktného zastavaného územia obcí, prehodnotiť v schválených územných plánoch obcí pri ich aktualizácii navrhnutú a ešte nerealizovanú zástavbu mimo kompaktného zastavaného územia obcí, vytvárať pri stavebnom rozvoji obcí predpoklady ich kompaktného rozvoja primárnym využívaním voľných, nezastavaných územných častí zastavaného územia obcí a revitalizáciou a znovu využitím opustených stavebných území (tzv. brownfield), 2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva 2.1. V oblasti hospodárstva: vytvárať územnotechnické predpoklady pre diverzifikáciu priemyselných odvetví na území Bratislavského kraja a to najmä v existujúcich odvetviach, ale aj v moderných odvetviach zameraných najmä na ekológiu a vysoké technológie, resp. v 17

18 odvetviach nenáročných na energetické vstupy a suroviny, ktoré predstavujú značný potenciál pre budúci rast hrubého domáceho produktu regiónu a rozvoj zamestnanosti, a podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie, vytvárať územnotechnické predpoklady pre rozvoj a vznik priemyselných, skladových a stavebných areálov, areálov pre spracovanie druhotných surovín, distribučných centier, výrobných služieb na území kraja do sídelných centier ako nosných hospodárskych pólov rozvoja celého kraja, rozvíjať existujúce a v schválených územnoplánovacích dokumentáciách uvažované priemyselné parky, vytvárať podmienky a predpoklady pre vznik a rozvoj vedecko-technologicky orientovaných parkov na základe zhodnotenia ich lokalizačných faktorov, obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a stavebnej produkcie na životné prostredie a na prírodnú krajinu, počítať v návrhovom období so zvyšovaním zastúpenia malých a stredných podnikov v sídlach, s budovaním logistických centier a priemyselných parkov a s intenzívnymi kooperačnými väzbami medzi nimi, 2.2. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy, navrhovať funkčné využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie a aby navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie, zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú poľnohospodárska a lesná pôda popri produkčnej funkcii plní, neuvažovať s novými športovo rekreačnými aktivitami na území ochranných lesov a v lesných masívoch nenavrhovať nové aktivity vyžadujúce zábery lesnej pôdy v ochranných lesoch V oblasti ťažby: zabezpečiť ochranu nerastného bohatstva a jeho racionálneho využitia rešpektovaním výhradných ložísk, ložísk nevyhradených nerastov, chránených ložiskových území, chránených území pre osobitné zásahy do zemskej kôry, ako aj dobývacích a prieskumných území, podporovať možnosť rozvoja/revitalizácie opustených banských území z hľadiska ich využitia pre cestovný ruch, zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nevyhradených nerastov so záujmami ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (najmä na území CHVO Žitný ostrov) a s už existujúcimi zdrojmi štrkopieskov z údržby medzinárodnej plavebnej cesty, neotvárať v CHVO Žitný ostrov nové lokality na ťažbu štrkopieskov a regulovať ťažbu dunajských štrkopieskov v CHVO Žitný Ostrov v jestvujúcich lokalitách, ako i štrkopieskov v alúviu rieky Moravy v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi záujmami, 3. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 3.1. V oblasti školstva: podporovať koncentráciu zariadení siete škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení do prirodzených sídelných centier, mesta Bratislavy a regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy V oblasti zdravotníctva: rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania ambulantnej, ústavnej a lekárenskej v závislosti na vývoji obyvateľstva v území, vytvárať podmienky pre rovnocennú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym službám, vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja a dopĺňať ich kapacity podľa aktuálnych potrieb, podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia kraja, ako aj ďalších odborných liečebných ústavov podľa aktuálnych potrieb (liečenie drogovej závislosti a pod.) V oblasti sociálnych vecí: 18

19 budovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb a vytvoriť sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi v závislosti na vývoji obyvateľstva v území, vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom sociálnom prostredí, očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím) V oblasti duševnej a telesnej kultúry: podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia, rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia pre občiansku vybavenosť, podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lokálneho významu, rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v mestskom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. 4. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva 4.1. Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany Nadviazať domáce turistické aktivity na medzinárodný turizmus využitím: výhodných dopravných napojení medzinárodného významu Vytvárať územné a priestorové podmienky pre rozvoj služieb, produktov a centier cestovného ruchu s celoročným využitím, pre všetky vrstvy a vekové kategórie a pre rozmanité príjmové skupiny obyvateľstva, domácich aj zahraničných návštevníkov Podporovať miestnu produkciu a miestnu kultúru, ako základ rozvoja rôznych foriem turizmu Rešpektovať vymedzené rekreačné územné celky ako územia prioritné pre rozvoj cestovného ruchu s vysokým prírodným a rekreačným potenciálom a dlhoročnými rekreačnými tradíciami Podporovať rozvoj rekreačnej vybavenosti v rekreačných územných celkoch predovšetkým v zastavaných územiach obcí, príp. v kontaktových pásmach v súlade s podmienkami ochrany prírody a krajiny Nezakladať nové lokality a nerozširovať v chránených územiach prírody zastavané územia existujúcej rekreačnej vybavenosti a infraštruktúry, ale zamerať sa na jej skvalitnenie Posudzovať individuálne územia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu z hľadiska sociálnej a ekologickej únosnosti rekreačného zaťaženia a na základe konkrétnych požiadaviek ochrany prírody a krajiny a krajinného obrazu Vychádzať a podporovať rozvoj aktivít turizmu a rekreácie prísne v súlade s jednotlivými charakteristikami typov primárnej krajinnej štruktúry Podporovať rozvoj aktivít cestovného ruchu v rámci sekundárnej krajinnej štruktúry Bratislavského kraja, ktorými sú najmä: na území Podunajskej nížiny: lokality so športovo-rekreačným využitím vodných plôch, jazdecké areály, kontaktové pásma obcí /miest s prímestskou rekreačnou funkciou, chatové lokality individuálnej rekreácie, vinohradnícke územia, sieť rekreačných trás v poľnohospodárskej krajine, Vytvárať územné a priestorové podmienky pre rozvoj nosných foriem cestovného ruchu, a to pre: pobyty pri vode prírodné vodné plochy, vodné toky, vodné športy, vodná turistika: podporovať využitie priaznivého prírodných potenciálu vodných plôch a vodných tokov pre šetrné formy športovorekreačných aktivít, výstavbu rekreačných zariadení a areálov, najmä táborísk a kempov, podporovať budovanie lokalít, zariadení a plôch pre vodné športy a vodácku turistiku, pre ktorú sú v Bratislave a v jej okolí vhodné podmienky; pobyty pri vode, termálne kúpaliská a kúpaliská: podporovať výstavbu kúpalísk, plavární, rekonštrukciu a revitalizáciu existujúcich kúpalísk a plavární, 19

20 turistiku v poľnohospodárskej a podhorskej krajine: podporovať budovanie peších, cyklistických a hipoturistických trás v poľnohospodárskej a podhorskej krajine pre návštevníkov i domácich obyvateľov, podporovať budovanie oddychových bodov/vyhliadok na rekreačných trasách, oživených rekreačným mobiliárom a malou architektúrou, zariadenia pre rozvoj turistiky v poľnohospodárskej a podhorskej krajine umiestňovať do zastavaných území obcí, najmä ich kontaktných pásiem pozdĺž hraníc zastavaných území cykloturistiku: podporovať realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych cyklotrás, podporovať vedenie cyklotrás mimo frekventovaných ciest s bezpečnými križovaniami s dopravnými koridormi, s vodnými tokmi, s územiami v súkromnom vlastníctve, s územiami ochrany prírody a krajiny, k čomu využívať predovšetkým existujúce lesné a poľné cesty cieľom je bezpečný systém trás, podporovať budovanie sprievodnej zelene okolo cyklotrás cieľom je zdravý systém trás, podporovať budovanie zariadení rekreačnej vybavenosti pri cyklotrasách a budovanie rekreačného mobiliáru cieľom je komplexný systém, nadväzovať cyklotrasy na línie a zariadenia cestnej a železničnej dopravy, hipoturistiku: navrhovať vo vhodných priestoroch zriaďovanie jazdeckých trás pre hipoturistiku a hipoterapiu v nížinnej, podhorskej i horskej krajine, do území s menšou frekvenciou návštevnosti, a uvažovať s prepojením jazdeckých areálov na záhorskej a dunajskej strane, ako aj s vhodným prepojením na susediace regióny na slovenskej, rakúskej a maďarskej strane, rezervovať trasy pre vybudovanie jazdeckého chodníka Márie Terézie (Budapešť /Malé Karpaty /Kopčany, tzv. chodník Po stopách Habsburgovcov ), poznávací turizmus: podporovať aktivity poznávacieho turizmu rozvojom hromadnej dopravy, rekreačnej vybavenosti verejných priestorov v zastavaných územiach a vo voľnej krajine, budovaním rekreačného mobiliáru, vrátane informačného a orientačného, rozširovať škálu oddychových bodov, viazaných vo voľnej krajine na prírodné prostredie, v zastavaných územiach na verejné zelené priestranstvá, podporovať územný a kvalitatívny rozvoj siete náučných chodníkov, tematických poznávacích trás, a tak sprístupňovať významné kultúrno-historické lokality, objekty, prírodné lokality a objekty, športovo-rekreačné, kultúrnospoločenské areály a zariadenia turistickej verejnosti, agroturistiku: podporovať rozvoj agroturistických aktivít, rekonštrukcie starých nevyužívaných poľnohospodárskych /prevádzkových dvorov na rozvoj agroturistických areálov, prepájať agroturistické zariadenia s inými turistickými zariadeniami, najmä rekreačnými trasami (pešími, cyklistickými, jazdeckými), tranzitný turizmus: podporovať rozvoj turistických služieb na tranzitných cestách ležiacich na území Bratislavského kraja, špecifické druhy a formy cestovného ruchu /turizmu a rekreácie: podporovať rozvoj šetrných foriem netradičných športovo-rekreačných aktivít vo vzťahu ku životnému prostrediu (bezhlučných, bez zvýšených nárokov na technickú a dopravnú vybavenosť, na zásahy do prírodného prostredia, na zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy), individuálnu rekreáciu: nerozširovať súčasné chatové a záhradkárske osady do okolitého prírodného prostredia prímestskú rekreáciu podporovať rozvoj prímestskej rekreácie s príslušným športovo-rekreačným vybavením, vrátane vybavenosti nástupných bodov do prímestských rekreačných zázemí, nielen pri väčších miestach ale aj v kontaktových pásmach 20

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA 91/10/06/S DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA SPRÁVA O HODNOTENÍ ČINNOSTI PODĽA 31 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z., O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, V PLATNOM ZNENÍ Mlynské Nivy 45, 821 09

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko. Kraje alebo župy?

Slovensko. Kraje alebo župy? komun álne výskumné a poradenské centrum, n.o., Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany, t el.:+421 33 762 2 4 40, e-mail: info@komunal.eu, www. komunal.eu Slovensko. Kraje alebo župy? Dušan Sloboda Komunálne

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

HODNOTENIE PILOTNÉHO ÚZEMIA Z VODOHOSPODÁRSKEHO HĽADISKA

HODNOTENIE PILOTNÉHO ÚZEMIA Z VODOHOSPODÁRSKEHO HĽADISKA Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ AKTIVITA 3.5 HODNOTENIE PILOTNÉHO ÚZEMIA Z VODOHOSPODÁRSKEHO HĽADISKA EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Zadávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky podľa Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005 Zhotoviteľ:

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα