Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014"

Transcript

1 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením OZ č. 08/3-02/2008 zo dňa Obstarávateľ: Obec Hviezdoslavov Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie podľa 2a zákona č. 50/1976 Zb.: Ing. arch. Miroslava Valková, reg. č. 300 Spracovateľ: ÚPn s.r.o. Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Monika Dudášová, reg. č. 0734AA Spracovateľ ÚPn s.r.o.

2 Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Úprava smernej textovej časti (str. 12) A.2. Riešenie územného plánu obce (str. 12) A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (str. 12) 3. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 16) B.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkcného využívania územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozicné, kultúrnohistorické, kúpelné, krajinnoekologické, dopravné, technické) na funkcné a priestorovo homogénne jednotky (str. 16) B.2 Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylucujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, urcenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumitelnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia) (str. 16) B.2.1 Určenie regulácie priestorového usporiadania(str. 16) B.2.2 Určenie regulácie funkčného využívania územia(str. 17) B.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia (str. 18) B.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia (str. 18) B.4.1 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia (str. 18) B.4.2 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia (str. 18) B.5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene (str. 21) B.5.1 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt (str. 21) B.5.2 Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene (str. 22) B.6 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie (str. 22) B.7 Vymedzenie zastavaného územia obce (str. 23) B.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov (str. 24) B.9 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny (str. 26) B.9.1 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby(str. 26) B.9.2 Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov (str. 27) B.9.3 Vymedzenie plôch na asanácie (str. 27) B.9.4 Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny (str. 27) B.10 Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny (str. 27) B.11 Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať urbanistickú štúdiu (str. 27) B.12 Zoznam verejnoprospešných stavieb (str. 28) B.13 Prehľad záväzných regulatívov (str. 29) B.14 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (str. 30). 4. Grafické prílohy Výkresy sú spracované ako samostatná príloha. Zoznam záväzných výkresov: 2.1. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1: Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia záväzná časť riešenia M 1:5000 Zoznam smerných výkresov: 1. Výkres širších vzťahov M 1: Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1: Výkres riešenia verejného technického vybavenia (návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva) M 1: Výkres riešenia verejného technického vybavenia (návrh koncepcie riešenia energetiky) M 1: Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (vrátane prvkov územného systému ekologickej stability) M 1: Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely M 1: ÚPn s.r.o.

3 1. ÚDAJE O DOKUMENTÁCII, OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI Názov dokumentácie Územný plán obce Hviezdoslavov Zmeny a doplnky č. 01/2014 (ďalej len Zmeny a doplnky č. 01/2014 ). Obstarávateľ dokumentácie Obec Hviezdoslavov Obecný úrad Hviezdoslavov Hviezdoslavov 8 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Čepko, starosta obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov: Ing. arch. Miroslava Valková (registračné číslo 300). Spracovateľ dokumentácie ÚPn s.r.o. Drotárska cesta Bratislava Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Monika Dudášová, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0734 AA Návrhové obdobie Do roku Vymedzenie riešeného územia, dôvody obstarania a ciele riešenia Riešeným územím Zmien a doplnkov č. 01/2014 sú lokality č /2014 (podrobnejšie pozri Hlavný cieľ riešenia v ďalšom texte), nachádzajúce sa v k. ú. Hviezdoslavov. Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2014 bola potreba umiestnenia rozvojových plôch určených na novú výstavbu mimo zastavaného územia obce - lokality č. 1-3,5,6-01/2014) a prehodnotenie regulácie územia v rozvojovej ploche určenej na novú výstavbu v zmysle platného ÚPN (spojené so zmenou funkcie) lokalita č. 4-01/2014. Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č. 01/2014 je: umiestnenie rozvojových plôch určených na novú výstavbu Označenie lokality (platný ÚPN): -- (vo výhľadovej etape (16)) Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 1-01/2014 Výmera lokality: 1,35 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P (vo výhľadovej etape R ) Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda (vo výhľadovej etape bývanie v rodinných domoch ) Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Označenie lokality (platný ÚPN): -- (vo výhľadovej etape (32), (33)-časť) Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 2-01/2014 Výmera lokality: 5,13 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P (vo výhľadovej etape Š ) Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda (vo výhľadovej etape šport a rekreácia ) 3 ÚPn s.r.o.

4 Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Označenie lokality (platný ÚPN): -- (vo výhľadovej etape (33)-časť) Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 3-01/2014 Výmera lokality: 0,70 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P (vo výhľadovej etape Š ) Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): OŠ Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda (vo výhľadovej etape šport a rekreácia ) Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): občianska vybavenosť, šport a rekreácia Označenie lokality (platný ÚPN): -- Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 5-01/2014 Výmera lokality: 2,15 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P, H Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda, hospodársky dvor so živočíšnou výrobou (malá severná časť) Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Označenie lokality (platný ÚPN): -- Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 6-01/2014 Výmera lokality: 3,68 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch prehodnotenie regulácie územia v rozvojovej ploche určenej na novú výstavbu v zmysle platného ÚPN (spojené so zmenou funkcie): Označenie lokality (platný ÚPN): 36, 37, 38, 1-01/ existujúca záhradková osada (obrys lokality je upravený podľa aktuálneho stavu v katastri nehnuteľností) Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 4-01/2014 Výmera lokality: 42,73 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): Z Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): záhradkové osady Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch. vymedzenie trás a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, súvisiace s vymedzením navrhovaných rozvojových plôch, vrátane zakreslenia skutkového stavu podľa aktuálnych podkladov (nezakreslené, resp. nesprávne zakreslené v platnom ÚPN) pozri grafickú časť. Rozsah a metodika spracovania Rozsah a metodika spracovania Zmien a doplnkov č. 01/2014 je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. Zmeny a doplnky č. 01/2014 sú zhotovené v nasledovnom rozsahu a obsahu: 1. Spracovanie Zmien a doplnkov č. 01/2014 : textová časť rozdelená na smernú časť a záväznú časť Zmien a doplnkov č. 01/2014 zoznam kapitol pozri v úvodnej časti Obsah Textová časť je spracovaná ako samostatná príloha textovej časti schváleného Územného plánu obce Hviezdoslavov v nadväznosti na štruktúru textovej časti pôvodnej dokumentácie s popisom zmien a doplnkov v kapitole č. A.2.16 smernej textovej časti a v celej záväznej textovej časti (kapitola č. B.). grafická časť rozdelená na smernú časť a záväznú časť Zmien a doplnkov č. 01/2014 zoznam grafických príloh pozri v úvodnej časti Obsah. Grafická časť je spracovaná zobrazením zmien a doplnkov v náložkách na výkresy schválenej dokumentácie (výkres č. 1, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6). 2. Prerokovanie a posúdenie Zmien a doplnkov. 01/2014 : Zmeny a doplnky č. 01/2014 budú prerokované s verejnosťou a dotknutými orgánmi 4 ÚPn s.r.o.

5 po prerokovaní budú Zmeny a doplnky č. 01/2014 predložené na posúdenie dodržania postupu obstarávania príslušnému orgánu. 3. Schválenie a uloženie Zmien a doplnkov. 01/2014 : Zmeny a doplnky č. 01/2014 budú predložené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu po schválení bude vyhotovený čistopis Zmien a doplnkov č. 01/2014 a dokumentácia bude uložená. Východiskové podklady pre Zmeny a doplnky č. 01/2014 k ÚP obce Pre Zmeny a doplnky č. 01/2014 boli východiskové najmä tieto podklady: Územný plán obce Hviezdoslavov v znení neskorších zmien a doplnkov, dátum spracovania: 2008, spracovateľ: ÚPn s.r.o., schválený uznesením OZ v Hviezdoslavove č. 08/3-02/2008 zo dňa (v ďalšom texte používame názov platný ÚPN ) Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trnavský kraj, ktoré boli schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č. 217/2007/13 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 11/2007. Údaje o súlade Zmien a doplnkov č. 01/2014 so zadaním ÚP obce Zadanie pre riešenie územného plánu obce bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie. Vzhľadom na charakter dokumentácie Zmien a doplnkov č. 01/2014, iné zadanie nebolo vypracované. Zmeny a doplnky č. 01/2014 sú v súlade so schváleným zadaním. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce Doteraz platná územnoplánovacia dokumentácia na úrovni územného plánu obce Územný plán obce Hviezdoslavov bol spracovaný v rokoch a schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Hviezdoslavove č. 08/3-02/2008 zo dňa Pôvodný územný plán už bol viackrát krát aktualizovaný. Vzhľadom na pomerne krátky čas od obdobia schválenia dokumentácie, nebolo potrebné vykonať komplexnú aktualizáciu územného plánu obce. Vzhľadom na polohu doplnených rozvojových plôch v tesnej nadväznosti na zastavané časti obce (existujúce aj navrhované v ÚPN) Zmeny a doplnky č. 01/2014 neovplyvňujú koncepciu riešenia pôvodného návrhu. Obyvateľstvo, bytový fond, pracovné príležitosti Zmeny a doplnky č. 01/2014" vzhľadom na návrh lokalít, vytvárajúcej podmienky aj pre bytovú výstavbu, umožnia nárast počtu trvalo bývajúcich obyvateľov. V riešenom území sa uvažuje s vytvorením potenciálnych možností pre výstavbu cca 100 b. j., čo predstavuje nárast počtu obyvateľov o cca 300. Poznámka: Do nárastu neboli započítané lokality č. 1,4-01/2014, nakoľko tieto boli započítané do bilancií platného ÚPN. V riešenom území Zmien a doplnkov č. 01/2014 sa neuvažuje s nárastom počtu nových pracovných príležitostí. Poznámka: Lokalita č. 3-01/2014 bola započítaná do bilancií platného ÚPN. Napojenie riešeného územia na verejné dopravné vybavenie územia Automobilová doprava Riešené územie Zmien a doplnkov č. 01/2014 je súčasťou katastrálneho územia obce Hviezdoslavov. Pri návrhu rozvojovej plochy č. 4-01/2014 je potrebné rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II/503: mimo zastavané územie v kategórii C 9,5/70 v zmysle STN v zmysle STN v zastavanom území v kategórii MZ 12 (11,5) /50 resp. MZ 8,5/50, vo funkčnej triede B2 v zmysle STN Lokality č /2014 sa dopravne napoja na komunikačný systém obce - existujúce cesty II/503, III/5031, existujúce miestne komunikácie a navrhované miestne komunikácie podľa platného ÚPN. Návrh nových miestnych komunikácií je v 5 ÚPn s.r.o.

6 Zmenách a doplnkoch č. 01/2014 len predbežný, vyjadruje len základnú koncepciu riešenia komunikačnej siete, podrobnejší návrh určia podrobnejšie stupne PD. Navrhované komunikácie budú v zmysle STN riešené nasledovne: obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 kategórie C3_MOU6,5/30, zabezpečujúce prístup k objektom resp. ukľudnené komunikácie funkčnej triedy D1 kategórie D1_6,5/30. Dopravný priestor obslužnej komunikácie C3 resp. D1 medzi oploteniami pozemkov bude široký min. 8,0 m tak, aby bol umožnený pohodlný vjazd a výjazd na pozemok najmä s väčšími osobnými autami. Komunikácia C3 v obytnej zóne bude vybavená aj jednostranným chodníkom. Letecká doprava Do k. ú. obce Hviezdoslavov zasahujú ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava, zakreslené v grafickej časti. Pri spracovaní podrobnejších stupňov PD je potrebné postupovať v súlade s pokynmi Dopravného úradu a Letiska M. R. Štefánika Bratislava. Železničná doprava Okrajovou časťou k. ú. obce Hviezdoslavov prechádza železničná trať 131 Bratislava - Dunajská Lužná Komárno, ktorá svojím ochranným pásmom zasahuje lokalitu č. 4-01/2014. Statická doprava Parkovanie a odstavovanie osobných áut v rodinných domoch si zabezpečia majitelia na vlastnom pozemku s 3 stojiskami (aj pre prípadné návštevy). V mieste prípadnej občianskej vybavenosti sa vybudujú parkovacie stojiská v počte, ktorý sa vypočíta podľa STN Ich počet bude závisieť od funkčnej náplne vybavenosti i od jej kapacity. Návrh týchto parkovísk bude predmetom projektovej dokumentácie vybavenosti. HD So zriadením zastávok HD sa v riešenom území Zmien a doplnkov č. 01/2014 neuvažuje, riešené lokality budú pokryté z existujúcich zastávok HD a zastávok navrhovaných v platnom ÚPN. Nemotoristické dopravy V súčasnosti v riešenom území Zmien a doplnkov č. 01/2014 nie sú vybudované pešie ani cyklistické trasy. Prípadné budovanie chodníkov a cyklotrás v rámci obytných areálov určia podrobnejšie stupne dokumentácie. V miestach priechodov pre peších sa navrhnú bezbariérové úpravy vybavené aj pre pohyb nevidiacich a slabozrakých v zmysle vyhlášky č. 532/2002. Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia vodné hospodárstvo Vodné toky, plochy a hydromelioračné opatrenia Riešené územie Zmien a doplnkov č. 01/2014 ako aj celé katastrálne územie obce Hviezdoslavov patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova. Oblasť Žitného ostrova svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú akumuláciu podzemných a povrchových vôd a zákon č. 46/1978 Zb. bolo vyhlásené za chránenú vodohospodársku oblasť OP IIº. V riešenom území Zmien a doplnkov č. 01/2014 sa nenachádza žiadny vodný tok ani vodná plocha. V katastrálnom území obce Hviezdoslavov sa nachádzajú hydromelioračné stavby závlahy pozemkov, patriace do správy a majetku Hydromeliorácie, š. p. Vrakunská 29, Bratislava. Závlaha pozemkov HŽO II. (evid. č ) okruh čerpacích staníc č. 23 Štvrtok na Ostrove, č. 24 Mierovo a č. 25 Mierovo v správe Hydromeliorácie š. p., ktorá bola daná do užívania v roku 1968 s celkovou výmerou 9249 ha Závlahy pozemkov PP Šamorín (evid. č ) v správe Hydromeliorácie š. p., ktorá bola daná do užívania v roku 1983 s celkovou výmerou 456 ha. 6 ÚPn s.r.o.

7 Stavby závlah pozostávajú zo záujmového územia závlah a z podzemných rozvodov závlahovej vody. Na povrch sú vyvedené hydranty chránené betónovými skružami. Pri realizácii výstavby je potrebné rešpektovať ochranné pásmo závlahových potrubí. Návrh prípadnej prekládky, resp. odstránenia koncových častí závlahových potrubí bude predmetom riešenia ďalších stupňov PD v prípade súhlasu orgánu ochrany PP s použitím poľnohospodárskej pôdy pre stavebné zámery. Zásobovanie pitnou vodou Súčasný stav Obec Hviezdoslavov má čiastočne vybudovaný verejný vodovod. Bilancia pitnej vody Bilancia pitnej vody pre riešené územie Zmien a doplnkov č. 01/2014 je vypracovaná v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684/2004. Základné údaje: Celková plocha pozemkov 55,74 ha (z toho: 13,01 ha nových zámerov, neriešených v platnom ÚPN) Predbežný počet bytových jednotiek b. j., predbežný počet obyvateľov 300 obyv. Potreba vody: Obyvateľstvo Občianska vybavenosť Spolu Priemerná denná potreba Q p: Max. denná potreba Q max = Q p. k d(1,6) = Max. hodinová potreba Q h = Q max. k h(1,8) : 24 = 300 ob. x 135 l/osob. deň = l/deň 300 ob. x 25 l/osob. deň = 7500 l/deň l/deň 48,00 m 3 /d = 0,56 l/sec. 76,80 m 3 /d = 0,89 l/sec. 5,76 m 3 /h = 1,60 l/sec. Navrhované riešenie Pre riešené územie Zmien a doplnkov č. 01/2014 bude potrebné zabezpečiť dodávku dostatku pitnej vody v množstve Q h = 1,60 l/sec. Navrhované lokality, v blízkosti ktorých v súčasnosti nie je vybudovaný verejný vodovod, budú dočasne zásobované pitnou vodou s domových studní, po dobudovaní verejného vodovodu v obci sa napoja na potrubné rozvody verejného vodovodu. Zásobovanie pitnou vodou v častiach s vybudovaným verejným vodovodom navrhujeme riešiť rozvodnou sieťou s napojením na existujúcu rozvodnú sieť v kontaktnom území. Rozvodná sieť pitnej vody musí zabezpečiť dostatok protipožiarnej vody pre prípad hasenia požiarov. Rozvodná sieť pitnej vody bude uložená vo verejných komunikáciách a bude opatrená požiarnymi hydrantmi. Podrobný návrh riešenia zásobovania pitnou vodou rozvojových plôch bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami. Odkanalizovanie a likvidácia odpadových vôd Súčasný stav Obec Hviezdoslavov má čiastočne vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť s vyústením do ČOV Šamorín. Zrážkové odpadové vody sú riešené do vsaku. Množstvo splaškových odpadových vôd z riešeného územia Množstvo splaškových vôd bolo prevzaté z výpočtu potreby pitnej vody v zmysle STN Priemerný denný prietok Q p = 48,00 m 3 /d = 0,56 l/sec. Priemerné hodinové množstvo Q 24 7 ÚPn s.r.o.

8 Q 24 = Q p : 24 h = 48,00 m 3 / d : 24 h = 2,00 m 3 /h = 0,56 l/sec. Max. prietok Q max = Q 24. k h max (3) = 6,00 m 3 /h = 1,67 l/sec. k h max = súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnosti Min. prietok Q min = Q 24. k h min (0,6) = 1,20 m 3 /h = 0,33 l/sec. k h min = súčiniteľ minimálnej hodinovej nerovnosti. Množstvo dažďových odpadových vôd z riešeného územia Vstupné údaje: Celková plocha pozemkov prijímajúcich dážď A = 13,01 ha Súčiniteľ odtoku priemernú plochu Ψ = 0,4 Výdatnosť dažďa i = 142 l/sec.ha Poznámka: Do celkovej plochy pozemkov neboli započítane plochy v lokalite č. 4-01/2014, ktorá bola riešená a započítaná v rámci platného ÚPN). Za kritický dážď sa v tomto prípade považuje 15-minútový (neredukovaný) dážď. Výpočet prietoku zrážkových vôd Q = Ψ. i. A Q = Ψ. i. A = 0, l/sec.ha. 13,01 ha = 738,768 l/sec. Návrh riešenia likvidácie splaškových odpadových vôd Navrhované lokality, v blízkosti ktorých v súčasnosti nie je vybudovaná verejná kanalizácia, budú dočasne odkanalizované do žúmp, po dobudovaní verejnej kanalizácie v obci sa napoja na potrubné rozvody verejnej kanalizácie. Splaškové odpadové vody v častiach s vybudovanou kanalizáciou navrhujeme riešiť samostatnou stokovou sieťou DN 300 mm PVC s vyústením do existujúcej splaškovej kanalizácie v kontaktnom území. Bude sa jednať o stokovú sieť kombinovanú, gravitačno-prečerpávaciu. Počet čerpacích staníc bude upresnený až v ďalšom stupni PD. Splašková stoková sieť bude vedená v miestnych komunikáciách lokality po spáde smerom k existujúcim uličným stokám v kontaktnom území. Stoková sieť splaškových odpadových vôd sleduje miestne komunikácie, bude uložená vo verejnom priestranstve (vrátane čerpacích staníc). Návrh riešenia likvidácie zrážkových odpadových vôd Likvidáciu zrážkových odpadových z povrchového odtoku navrhujeme vyústením do vsaku, a to pomocou štrkopieskovej drenáže vedenej pozdĺž miestnych komunikácií a spevnených plôch. V prípade odvádzania dažďových vôd do podzemných vôd, je potrebné zrealizovať podrobný hydrogeologický prieskum, na základe ktorého bude potvrdená možnosť vsakovania. V rámci návrhu vsakovacích zariadení nesmie byť nepriaznivo ovplyvnený stav kvality podzemných vôd. Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku je potrebné v ďalšom stupni PD predložiť na vyjadrenie správcovi povrchových a podzemných vôd SVP, š.p., OZ Bratislava. Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia zásobovanie elektrickou energiou Súčasný stav Obec Hviezdoslavov je elektrickou energiou zásobovaná z elektrizačnej siete Západoslovenskej energetiky a. s. prostredníctvom vonkajšieho spojovacieho vedenia VN 22 kv č Teraz spojka vedení č. 228 a č. 437 prechádza pri juhovýchodnom okraji obce nezastavaným územím. Z 22 kv vedenia odbočujú prípojky k viacerým distribučným transformačným staniciam. Prípojky sú prevažne vonkajšie, ale aj káblové zemou. Z transformačných staníc sú distribučnými sieťami na zásobované odberné miesta spotrebiteľov. Siete nn v obci sú vonkajšie spolu s verejným osvetlením obce, novšie sú už káblové v zemi. 8 ÚPn s.r.o.

9 Napätie v sieťach NN je: 3PEN AC 50 Hz 400/230V/TN-C. Predpokladané nároky na el. energiu Lokality budú plynofikované. El. energia pre vykurovanie sa neuvažuje. Pre stanovenie požadovaného výkonu pre plochu navrhovaných lokalít na výstavbu sa vychádzalo z požiadaviek STN , a z odborného odhadu. Výkony sú uvedené v tabuľke: Lokality Funkcia Počet b. j. Ps max/b. j. koef. Ps (kw) /2014 plochy rodinných domov 100 b.j. 8,1 0,28 226,8 RD V prípade pretrvávania problémov so zásobovaním lokalít zemným plynom, bude potrebné pri spracovaní podrobnejších stupňov PD zohľadniť túto skutočnosť v bilanciách el. energie. Zdroj elektrickej energie Pre napájanie elektrickou energiou sa využijú existujúce transformovne a transformovne TS/A,C,G, navrhované už v platnom ÚPN. Rozvody NN z transformovne budú káblami uloženými v zemi. Všetky el. vedenia v zastavanom území budú káblové, uložené v zemi vo verejných komunikáciách resp. vedľa nich. Transformačné stanice budú kioskové. Napätie v distribučných sieťach: VN: 3 AC 50 Hz 22000V/IT NN: 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C Ochranné pásma Rešpektovať ochranné pásma vzdušných el. vedení: 22 kv káblové 1m od krajného vodiča na obe strany transformovňa 10 m od oplotenia. Všetky ďalšie etapy projektových prác musia byť v súlade s platnými STN, súvisiacimi zákonmi a požiadavkami správcu el. sietí: ZSE a. s. El. siete musia byť koordinované s ostatnými inž. sieťami. Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia zásobovanie zemným plynom Súčasný stav Obec je zásobovaná zemným plynom (ZP) z regulačnej stanice RS 1203/2/1-440, ktorá je umiestnená v susednej obci Kvetoslavov. Z tejto RS je zásobovaná ZP aj obec Mierovo. Zdrojovým plynovodom je VTL plynovod DN300 PN40 Bratislava- Komárno. VTL plynovod ani VTL prípojka plynu neprechádzajú katastrálnym územím obce Hviezdoslavov. RS reguluje vstupný pretlak ZP z hodnoty 4MPa na prevádzkový pretlak 0,3MPa (300kPa). Miestne STL rozvody ZP v obci sú zrealizované z oceľových trubiek, v poslednom období sa plynovody realizujú z polyetylénového materiálu LPE. Technické riešenie Lokality č /2014 navrhujeme napojiť na zemný plyn (ZP) v kontaktnom území, a to na STL verejný plynovod. Plynovod navrhujeme trasovať v chodníku, vedľa miestnej komunikácie, pod úrovňou terénu. 9 ÚPn s.r.o.

10 Podrobný návrh riešenia zásobovania plynom rozvojových plôch bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami. V prípade pretrvávania problémov so zásobovaním lokalít v obci Hviezdoslavov zemným plynom, bude potrebné pri spracovaní podrobnejších stupňov PD zohľadniť túto skutočnosť a počítať s rekonštrukciou RS v Kvetoslavove resp. zásobovanie teplo riešiť prostredníctvom el. energie a alternatívnych zdrojov energie. Predpokladaný odber ZP Uvedená obec spadá do teplotnej oblasti 1, s vonkajšou výpočtovou teplotou C, zmysle normy STN Spotreba ZP bola navrhovaná bez využitia niektorého druhu obnoviteľných zdrojov energie. V cieľovom roku 2030 sa predpokladá, že bude splynofikovaných 100 b. j. v rodinných domoch. Predpokladané vybavenie objektov plynovými spotrebičmi: na vykurovanie a prípravu TPV á 1 kus plyn nást. kotol s výkonom 24 kw na prípravu stravy á 1 kus kombinovaný elektroplynový sporák Predpokladaný odber zemného plynu potom bude: 100 ks plyn. kotlov á 24 kw na vykurovanie a PTPV 100 x 2,8 = 280 m 3 /h 100 ks elektroplynových sporákov 100 x 0,8 = 80 m 3 /h Redukovaný odber podľa TPP : Qr = 0,512 x ,114 x 80 = 193,44 m 3 /h max. odber ZP: 360 m 3 /h Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu, pri uvažovaní odberu jedným rodinným domom vo výške 3500 m3/rok, bude: pre 100 rodinných domov (BJ) 100x3500 = m 3 /rok Požiadavky na ďalšie stupne PD vo vyšších stupňoch PD bude nutné spôsoby napojenia na existujúce plynovody, voľnú kapacitu prepravných sietí a RS konzultovať s SPP - Distribúcia a. s. Bratislava RD projektovať v súlade vyhlášky č. 311 MV a RR SR zo dňa v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte o energetickej hospodárnosti budov vo vyššom stupni PD vypracovať Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia, mimo domácnosť - pre zónu. Pri kapacitných prepočtoch spotreby zemného plynu sme vychádzali z orientačných ukazovateľov spotreby ZP, nakoľko nie sú známe plochy bytových jednotiek a. p. Pri spracovaní vyšších stupňov projektovej dokumentácie odporúčame uvažovať s alternatívnymi druhmi energii, ako slnečná energia (kolektory), tepelné čerpadlá, biomasa a. p. Iné nadradené plynovodné siete Riešeným územím Zmien a doplnkov č. 01/2014 neprechádzajú žiadne nadradené plynovodné siete. Napojenie riešeného územia na verejné technické vybavenie územia telekomunikácie V riešenom území Zmien a doplnkov č. 01/2014 sa uvažuje s výstavbou rodinných domov. Pre navrhované lokality na výstavbu navrhujeme v súlade s prijatou koncepciou výstavby telekomunikačnej siete vybudovať sieť s min. 200 % hustotou telefonizácie rodinných domov, s prihliadnutím na charakter bývania a pokrytím pre občiansku vybavenosť a ďalšie aktivity. Celkovú potrebnú kapacitu na rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry nie je možné presnejšie určiť, nakoľko lokality nie sú bližšie špecifikované odhadujeme max. 220 párov. Napájacím bodom na verejnú telekomunikačnú sieť pre nové lokality budú nové uzly telekomunikačných služieb pripojený prostredníctvom telekom. siete na ústredňu. Výstavba optickej prístupovej siete spočíva v realizácii miestnych optických káblov z ústredne, ktoré sa zafukujú do vopred realizovaných HDPE rúr, výstavby uzlov telekomunikačných služieb VTS a následnej realizácie miestnej optickej siete do jednotlivých objektov. Výstavba miestnej optickej siete v oblastiach UTS spočíva v realizácii pokládky mikrotrubičkových systémov FIBREFLOW k jednotlivým zákazníkom. Príslušný operátor siete v ďalšej etape zafukuje k zákazníkom jednotlivé optické káble. 10 ÚPn s.r.o.

11 Z hľadiska mobilných operátorov budú nové lokality zapracované do GSM infraštruktúry v súlade s pokrytím obce Hviezdoslavov. V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením musí byť dodržaná norma STN ods o podzemných telekomunikačných vedeniach. Pred začatím výkopových prác je nutné zameranie a vytýčenie pozemných inžinierskych sietí. Podrobný návrh v rámci rozvojových plôch (uličné rozvody) určia podrobnejšie stupne dokumentácie. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí platnej ÚPD vyššieho stupňa pre Zmeny a doplnky č. 01/2014 Základným nadradeným východiskovým dokumentom pre Zmeny a doplnky č. 01/2014 je schválený ÚPN VÚC Trnavského kraja. Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením vlády SR (nariadenie vlády SR č.183/1998 Zb., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 111/2003 Z. z.) a Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trnavský kraj, ktoré boli schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č. 217/2007/13 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 11/2007, sú záväzným dokumentom pre riešenie ÚPN obce Hviezdoslavov a riešenie jeho zmien a doplnkov. Regulatívy, vzťahujúce sa konkrétne na riešené územie Zmien a doplnkov č. 01/2014 uvádzame v nasledujúcom texte (ostatné regulatívy, vzťahujúce sa na celú obec Hviezdoslavov boli predmetom riešenia pôvodnej dokumentácie): 1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 1.11 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov, 1.12 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 1.13 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracovne rovnocenné prostredie vo vzťahu k urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. Riešené územie Zmien a doplnkov č. 01/2014 vzhľadom na jeho charakter vytvára priestor najmä pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, športu a rekreácie, čo je z dôvodu lokálneho významu zámerov v súlade s rozvojom sídelnej štruktúry na regionálnej úrovni (VÚC). 11 ÚPn s.r.o.

12 2. ÚPRAVA SMERNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Pôvodný text kapitoly č. A.2 sa dopĺňa v časti A.2.16 nasledovne: >> A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely A Poľnohospodárska pôda Riešené územie Zmien a doplnkov č. 01/2014 sa nachádza na plochách poľnohospodárskej pôdy mimo hranice zastavaného územia obce. Podľa vyhlášky č. 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2004 Z. z. príloha č. 9, ktorá na základe 7- miestneho kódu BPEJ uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí poľnohospodárska pôda, na ktorej sa navrhuje nová výstavba, do 3. a 6. skupiny kvality (BPEJ /3., /6.). Najkvalitnejšou pôdou v k. ú. Hviezdoslavov sú kódy , , , , Porovnanie alternatívneho umiestnenia stavby na poľnohospodárskej pôde Nulový variant Zmeny a doplnky č. 01/2014 sa nemôžu spracovávať variantne (pri riešení zmien a doplnkov ÚPD sa vychádza zo stavebného zákona, kde sa pri obstarávaní zmien a doplnkov postupuje podľa stavebného zákona v zmysle uvedených ustanovení nie je možné predložiť alternatívne riešenie a tak sa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska alternatívneho riešenia posudzujú podľa vo vzťahu k nulovému riešeniu). Nulový variant preto v prípade Zmien a doplnkov č. 01/2014 predstavuje súčasný stav t. j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila: rozvojové plochy určené na novú výstavbu v rámci návrhu Zmien a doplnkov č. 01/ lokality č. 1-3,5,6-01/2014 by boli poľnohospodársky obhospodarované rozvojová plocha určená na novú výstavbu v zmysle platného ÚPN lokalita č. 4-01/2014 by bola využívaná v zmysle platného ÚPN pre funkciu záhradková osada. Variant rozvojový predložený v Zmenách a doplnkoch územného plánu obce č. 01/2014 Koncepcia riešenia Zmien a doplnkov č. 01/2014 ako variantu rozvojového uvažuje s rozvojovými plochami na poľnohospodárskej pôde s nasledovným označením (platný ÚPN / Zmeny a doplnky č. 01/2014 ), výmerou, popisom funkčnej charakteristiky (platný ÚPN / Zmeny a doplnky č. 01/2014 ) a popisom účelu riešenia: Označenie lokality (platný ÚPN): -- (vo výhľadovej etape (16)) Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 1-01/2014 Výmera lokality: 1,35 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P (vo výhľadovej etape R ) Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda (vo výhľadovej etape bývanie v rodinných domoch ) Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Účel riešenia: rozvojová plocha určená na novú výstavbu Označenie lokality (platný ÚPN): -- (vo výhľadovej etape (32), (33)-časť) Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 2-01/2014 Výmera lokality: 5,13 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P (vo výhľadovej etape Š ) Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda (vo výhľadovej etape šport a rekreácia ) Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Účel riešenia: rozvojová plocha určená na novú výstavbu 12 ÚPn s.r.o.

13 Označenie lokality (platný ÚPN): -- (vo výhľadovej etape (33)-časť) Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 3-01/2014 Výmera lokality: 0,70 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P (vo výhľadovej etape Š ) Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): OŠ Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda (vo výhľadovej etape šport a rekreácia ) Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): občianska vybavenosť, šport a rekreácia Účel riešenia: rozvojová plocha určená na novú výstavbu Označenie lokality (platný ÚPN): 36, 37, 38, 1-01/ existujúca záhradková osada Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 4-01/2014 Výmera lokality: 42,73 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): Z Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): záhradkové osady Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Účel riešenia: zmena funkcie rozvojovej plochy určenej na novú výstavbu v zmysle platného ÚPN Označenie lokality (platný ÚPN): -- Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 5-01/2014 Výmera lokality: 2,15 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P, H Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda, hospodársky dvor so živočíšnou výrobou (malá severná časť) Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Účel riešenia: rozvojová plocha určená na novú výstavbu Označenie lokality (platný ÚPN): -- Označenie lokality (ZaD č. 01/2014): 6-01/2014 Výmera lokality: 3,68 ha Regulačný blok existujúci (platný ÚPN): P Regulačný blok navrhovaný (ZaD č. 01/2014): R Existujúca funkcia (platný ÚPN): orná pôda Navrhovaná funkcia ((ZaD č. 01/2014)): bývanie v rodinných domoch Účel riešenia: rozvojová plocha určená na novú výstavbu Odôvodnenie záberu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy Obec Hviezdoslavov je perspektívnou rozvojovou obcou - s vysokým potenciálom pre bývanie a jedným z hlavných cieľov platného ÚPN obce Hviezdoslavov je vytvoriť atraktívne miesto pre bývanie, skvalitniť občiansku vybavenosť so sociálnou infraštruktúrou a podporiť rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. Obec má záujem podporiť výstavbu v riešených lokalitách najmä z dôvodu, že zámer výstavby obytnej zóny s vodnou plochou poskytne obyvateľom obce naozaj atraktívne miesto, a to nielen pre bývanie, ale aj pre rekreáciu. Navrhované rozvojové plochy určené na novú výstavbu v rámci návrhu Zmien a doplnkov č. 01/ lokality č. 1-3,5,6-01/2014, sa nenachádzajú na kvalitnej poľnohospodárskej pôde. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 57/2013 Z. z. a podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. z. Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy upravuje Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. Pre vypracovanie poľnohospodárskej časti boli použité tieto podklady bonitované pôdno-ekologické jednotky poskytol Územný plán obce Hviezdoslavov a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie z PP sú zakreslené vo výkrese č. 6. Výkres perspektívneho použitia polnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepolnohospodárske účely, M 1:5000. Sumarizácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy: Nová požiadavka na záber poľnohospodárskej pôdy Požiadavka na zmeny v udelenom súhlase 13,01 ha 10,677 ha 13 ÚPn s.r.o.

14 A Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci ÚPN obce Hviezdoslavov Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci Zmien a doplnkov č. 01/2014 nové zámery neriešené v predchádzajúcich ÚPD s požiadavkou na budúce udelenie súhlasu Žiadateľ: Obec Hviezdoslavov Spracovateľ: ÚPn s.r.o. Kraj: Trnavský Obvod: Dunajská Streda Lokalita Katastrálne územie Funkčné využitie Výmera lokality Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy Užívateľ poľnohosp. Vybud. hydromelior. Časová etapa Druh pozemku / č. v ha celkom Z toho pôdy zariadenia realizácie iná v ha Skupina BPEJ výmera v ha informácia 1-01/2014 k. ú. Hviezdoslavov 2-01/2014 k. ú. Hviezdoslavov 3-01/2014 k. ú. Hviezdoslavov 5-01/2014 k. ú. Hviezdoslavov 6-01/2014 k. ú. Hviezdoslavov Bývanie v rodinných domoch Bývanie v rodinných domoch Občianska vybavenosť, šport a rekreácia Bývanie v rodinných domoch Bývanie v rodinných domoch 1,35 1, /3. 1,35 súkromník Závlahy Návrh do roku ,13 5, /6. 5,13 súkromník Závlahy Návrh do roku ,70 0, /6. 0,70 súkromník Závlahy Návrh do roku ,15 2, /3. 2,15 súkromník Závlahy Návrh do roku ,68 3, /3. 3,68 súkromník Závlahy Návrh do roku 2035 Spolu 13,01 13,01 13,01 Orná pôda Orná pôda Orná pôda Orná pôda Orná pôda 14 ÚPn s.r.o.

15 Spolu 12,686 10,677 10,677 Vysvetlivky: ZÚ = zastavané územie obce. Pre existujúcu záhradkovú osadu (4-01/2014 časť 4c) a pre lokality s pôvodným označením č. 36, 37, 38 (4-01/2014 časť 4a) nepožadujeme zmenu v udele Zmien a doplnkov č. 01/2014 sú tieto plochy zaradené len z dôvodu možnosti zmeny funkčného využívania záhradných chát na rodinné domy. 15 ÚPn s.r.o.

16 3. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Pôvodný text kapitoly č. B sa dopĺňa v jednotlivých častiach nasledovne: >> B.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA (NAPR. URBANISTICKÉ, PRIESTOROVÉ, KOMPOZIČNÉ, KULTÚRNOHISTORICKÉ, KÚPEĽNÉ, KRAJINNOEKOLOGICKÉ, DOPRAVNÉ, TECHNICKÉ) NA FUNKČNÉ A PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY Princípy regulácie Zmeny a doplnky č. 01/2014 stanovujú súbor záväzných regulatívov. Regulatívy sa vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby: územie s predpokladom lokalizácie zástavby predstavuje nové rozvojové plochy - mimo zastavaného územia obce, kde je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách V tomto území sa jedná o novú výstavbu regulatívy priestorového usporiadania (miera možného stavebného využitia tohto územia) a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov. Regulatívy sú spracované pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky regulačné bloky. Regulačné bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti (výkresy č. 2.2) a sú označené nasledovne (označenie vyplýva z hlavného funkčného využitia daného regulačného bloku): R: Bývanie v rodinných domoch OŠ: Občianska vybavenosť, šport a rekreácia. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia charakteru kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov sú pre jednotlivé regulačné bloky špecifikované v kapitole B.14. Prehľad záväzných regulatívov, ostatné všeobecné regulatívy sú spracované v kapitolách č. B.2.-B.12. Všeobecné ustanovenia Realizácia rozvojových plôch č /2014 je podmienená vybudovaním potrebnej dopravnej infraštruktúry v zmysle príslušných technických noriem, a to aj z hľadiska širších väzieb rozvojových plôch. Návrh rozvojových plôch č /2014 je začlenený do etapy návrhu, ktorá predstavuje návrhové obdobie do roku Chránená funkcia bývanie, v rozvojových plochách č. 1-2,4-6-01/2014 musí byť chránená pred nadmerným hlukom v zmysle príslušných predpisov (hluk z cestnej a železničnej dopravy). Využitie rozvojových plôch č /2014 je podmienené rešpektovaním ochranných pásiem a chránených území podľa kapitoly č. B.8. B.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČU-JÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH VYJADRENÝCH VO VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNEJ LEGENDE (ZÁKAZY, PRÍPUSTNÉ SPÔSOBY A KOEFICIENTY VYUŽITIA) B.2.1 Určenie regulácie priestorového usporiadania Pre usmernenie priestorového usporiadania územia Zmeny a doplnky č. 01/2014 definujú súbor nasledujúcich regulatívov: rešpektovať vidiecky charakter zástavby 16 ÚPn s.r.o.

17 rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pre jednotlivé regulačné bloky rešpektovať konkrétnejšie regulatívy uvedené v tabuľkovom prehľade (B.13.: Prehľad záväzných regulatívov ), kde sú stanovené: maximálna výška objektov Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku danú počtom nadzemných podlaží, pričom podkrovie, resp. ustúpené podlažie, sa ako samostatné podlažie nepočíta. Definície pojmov: - Úroveň podlahy 1. nadzemného podlažia nesmie presiahnuť 0,6 m od úrovne priľahlej komunikácie. - Podkrovím sa v prípade šikmých striech rozumie vnútorný priestor domu prístupný z posledného NP vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu (STN Budovy na bývanie). - Ustúpeným podlažím sa v prípade plochých striech rozumie polovičné podlažie, t. j. podlažie do výmery 50% zo zastavanej plochy objektu. - Konštrukčná výška v prípade rodinných domov, bytových domov a rekreačných chát je obmedzená na max. 3,0 m, v prípade zariadení občianskej vybavenosti, sociálnej infraštruktúry a rekreácie je obmedzená na max. 3,5 m. V prípade prekročenia max. konštrukčnej výšky sa takéto prekročenie počíta ako ďalšie nadzemné podlažie. - Výškové obmedzenia neplatia pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie zariadenia) a taktiež neplatia pre existujúce stavby s väčšou výškou maximálna miera zastavania objektmi Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Je určený ako pomer zastavanej plochy objektami k celkovej ploche regulačného bloku x 100. Uvádza sa v percentách. Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie minimálny podiel zelene Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene k celkovej k ploche regulačného bloku x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch (okrem zastavaných a spevnených plôch) odstupové vzdialenosti medzi objektmi Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v 6 tejto vyhlášky. Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožnovat najmä dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene špecifické regulatívy Regulatív určuje rôzne obmedzenia urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, krajinnoekologické, dopravné, technické a iné, ktoré platia špecificky pre niektoré regulačné bloky a nebolo možné ich vyjadriť v rámci spracovania všeobecných regulatívov. B.2.2 Určenie regulácie funkčného využívania územia Pre usmernenie funkčného využívania územia vo vymedzených regulačných blokoch R, OŠ Zmeny a doplnky č. 01/2014 definujú súbor regulatívov uvedených v tabuľkovom prehľade (B.13.: Prehľad záväzných regulatívov ), kde je stanovené: hlavné (dominantné) funkčné využitie = záväzná funkcia s min. podielom 75 % funkčného využitia celého regulačného bloku doplnkové (prípustné) funkčné využitie upresňuje súbor funkcií, ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku ako doplnkové funkcie k hlavnej funkcii v max. rozsahu 25 % funkčného využitia celého regulačného bloku neprípustné (zakázané) funkčné využitie taxatívne vymenováva súbor funkcií, ktoré sú zakázané v rámci regulačného bloku. 17 ÚPn s.r.o.

18 B.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA Umiestnenie zariadení občianskej vybavenosti, najmä charakteru obchodu a služieb, je prípustné vo všetkých priestorových celkoch regulácie (pozri kapitolu B.1.2.), a to za nasledovných podmienok: nové zariadenia občianskej vybavenosti miestneho významu (najmä obchod a služby) je možné lokalizovať v rámci vymedzených regulačných blokov R, tak ako to pripúšťajú regulačné podmienky, ktoré územný plán obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy zariadenia je potrebné umiestňovať v primeranej pešej dostupnosti obyvateľov v samostatných objektoch (alebo ako súčasť novostavieb rodinných domov a v bytových domoch na ich prízemí) prípadné plochy pre občiansku vybavenosť situovať najmä v blízkosti hlavných cestných komunikácií nové zariadenia občianskej vybavenosti nadmiestneho významu lokalizovať najmä v rámci vymedzeného regulačného bloku OŠ, resp. tam, kde to pripúšťajú regulačné podmienky, ktoré územný plán obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy zariadenia je potrebné situovať umiestňovať v ťažiskových polohách alebo na hlavných kompozičných osiach pri projektovaní stavieb občianskej vybavenosti dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb pri umiestňovaní zariadení občianskej vybavenosti navrhnúť podľa druhu a veľkosti zariadenia zodpovedajúci rozsah plôch statickej dopravy kapacitu parkovísk pri vybavenosti riešiť v zmysle STN B.4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA B.4.1 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia V súvislosti s umiestnením verejného dopravného vybavenia je potrebné pri realizácii zámeru Zmien a doplnkov č. 01/2014 dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy: rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest druhej triedy mimo zastavaného územia v kategórii C 9,5 /70 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest druhej triedy v zastavanom území v kategórii MZ 12 (11,5) /50 resp. MZ 8,5/50, vo funkčnej triede B2 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest tretej triedy mimo zastavaného územia v kategórii C 7,5 /60 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest tretej triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0) /50 resp. MOK 7,5/40, vo funkčnej triede B3 pri napojení miestnych komunikácií na cesty II. a III. triedy dodržať STN vzdialenosť križovatiek zabezpečiť realizáciu dopravnej infraštruktúry v navrhovaných rozvojových plochách pred realizáciou resp. súbežne s realizáciou samotných objektov šírkové usporiadanie plánovaných komunikácií navrhnúť v ďalších stupňoch PD v zmysle STN navrhované komunikácie riešiť v ďalších stupňoch PD vo funkčnej triede C2 (v kategórii MO 8,0/30), C3 (v kategóriách MO 7,5/30), resp. D1 (ukľudnené komunikácie) návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo v garážach, kapacitu parkovísk na verejných priestranstvách a pri vybavenosti v návrhovom období riešiť v zmysle STN rešpektovať ochranné pásma dopravných stavieb podľa kapitoly č. B.8. (ochranné pásma ciest II. a III. triedy, dráhy žel. trať č. 131, letiska M. R. Štefánika Bratislava). B.4.2 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia V súvislosti s umiestnením verejného technického vybavenia je potrebné pri realizácii zámeru Zmien a doplnkov č. 01/2014 dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy: 18 ÚPn s.r.o.

19 Zásady a regulatívy všeobecné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma hydromelioračných stavieb, technických zariadení a líniových stavieb pozri kapitolu B.8. pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných noriem a predpisov už pri projektových prípravných prácach koordinovať trasy inžinierskych sietí zabezpečiť realizáciu technickej infraštruktúry v navrhovaných rozvojových plochách v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením v rozvojových plochách vytvárať verejne prístupné koridory pre možnosť trasovania inžinierskych sietí podrobný návrh v rámci rozvojových plôch (uličné rozvody) v riešenom území spracovať v podrobnejších stupňoch dokumentácie. Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva rešpektovať ochranné pásma závlahových potrubí vyžadované zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. (ktorým bol zrušený zákon č. 666/2005 Z. z.) o ochrane pred povodňami rešpektovať ochranné pásmo II. stupňa liečivých zdrojov podzemnej FGČ-1 Šamorín Čilistov (mimo riešeného územia Zmien a doplnkov č. 01/2014 ) všetky rozvojové a stavebné aktivity v kolízii s vybudovanými hydromelioračnými stavbami, resp. ich ochranným pásmom konzultovať s Hydromelioráciami š. p. v Bratislave pri prekládke, resp. odstránení závlahových potrubí v prípade vydania súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy na použitie poľnohospodárskej pôdy pod závlahou na nepoľnohospodárske účely dohodnúť spôsob náhrady s Hydromelioráciami š. p. do rozvojových plôch rozšíriť rozvodnú sieť pitnej vody rozvodná sieť verejného vodovodu a zásobovacieho potrubia musí kapacitne vyhovovať na max. hodinovú potrebu + požiarnu potrebu, v max. miere zokruhovať rozvodnú sieť pitnej vody - navrhované lokality, v blízkosti ktorých v súčasnosti nie je vybudovaný verejný vodovod, dočasne zásobovať pitnou vodou s domových studní, po dobudovaní verejného vodovodu v obci ich napojiť na potrubné rozvody verejného vodovodu zásobovanie požiarnou vodou riešiť z požiarnych hydrantov z verejnej vodovodnej siete, do vybudovania verejného vodovodu v niektorých častiach obce zabezpečiť potrebu vody iným spôsobom odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vybudovať splaškovú kanalizáciu pre navrhovanú zástavbu v čo najväčšom rozsahu podľa podrobnejších stupňov PD - navrhované lokality, v blízkosti ktorých v súčasnosti nie je vybudovaná verejná kanalizácia, dočasne odkanalizovať do žúmp, po dobudovaní verejnej kanalizácie v obci ich napojiť na potrubné rozvody verejnej kanalizácie odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách stokové siete riešiť v súlade s STN , STN EN 476:1999 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk ( ) riešenie povrchových dažďových vôd do vsaku (predovšetkým zo spevnených plôch) zosúladiť so zákonom č. 364/2004 Z. z. vodný zákon priestorovú úpravu vedení technického vybavenia (vodovod, kanalizácia) riešiť v súlade s STN v ďalších stupňoch PD je potrebné: - pred povolením stavieb nových obytných súborov vybudovať zásobovanie obyvateľov bezchybnou pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzanie splaškovych odpadových vôd verejnou kanalizáciou, vylúčiť budovanie domových ČOV - spracovať riešenie bezpečného zachytenia a odvedenia dažďových vôd 19 ÚPn s.r.o.

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2013

ZMLUVA č PO2013 ZMLUVA č. 30-000063076PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda ) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2012

ZMLUVA č PO2012 ZMLUVA č. 50-000056552PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C AUGUST 2012 OBSAH 1 Identifikačné údaje... 5 1.1 Objednávateľ... 5 1.2 Zhotoviteľ... 5 2 Úvod... 6 3 Analýza súčasného stavu... 8 3.1 Analýza

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα