ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2"

Transcript

1 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012

2 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A Trenčín Obstarávateľská činnosť Ing. arch. Marianna Bogyová Spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP ÚPD reg. č. 140 SPRACOVATEĽ AŽ PROJEKT s.r.o. Toplianska 28, Bratislava RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV Hlavný riešiteľ Ing. Mária Krumpolcová Urbanizmus Demografia a bývanie Sociálna infraštruktúra Hospodárstvo Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a životné prostredie Krajinná štruktúra a ÚSES, Kultúrne dedičstvo Doprava Vodné hospodárstvo Energetika Grafika Ing. Mária Krumpolcová Ing. Vojtech Krumpolec Ing. arch. Juraj Krumpolec Ing. Terézia Okšová Ing. Mária Krumpolcová Mgr. Jana Sálková REGIKOM Doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc. Ing. Terézia Davidová Mgr. Jana Sálková Mgr. Jana Sálková Ing. Mária Krumpolcová Ing. Ľubomír Mateček Ing. Libuša Iványová Ing. Vojtech Krumpolec Ing. arch. Juraj Krumpolec Ing. arch. Peter Derevenec Mgr. Jana Sálková Jakub Ürge ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 2

3 OBSAH 1 ÚVOD Predmet riešenia Hlavné ciele riešenia Súlad s Územnými a hospodárskymi zásadami Základné východiskové podklady 8 2 NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU Stručná charakteristika riešeného územia Vymedzenie riešeného územia Základná urbanistická koncepcia riešenia Popis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia Návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho využitia Medzinárodné a európske svislosti Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry Súvislosti vo väzbe na Koncepciu územného rozvoja Slovenska Záväzná časť KURS Sídelné štruktúry Sídelná štruktúra Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných území Základné demografické východiská Obyvateľstvo Bytový fond Sociálna infraštruktúra Školstvo Zdravotníctvo Sociálna starostlivosť Kultúra Telovýchova a šport Hospodárska základňa Zhodnotenie stavu hospodárstva v širších makroekonomických súvislostiach Priemyselná výroba a stavebníctvo Nerastné suroviny Poľnohospodárstvo Lesné hospodárstvo Rekreácia a cestovný ruch Základné východiská a predpoklady rozvoja Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných území Životné prostredie Ovzdušie Voda Pôda Hluk 244 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 3

4 Žiarenie Seizmicita Zdravotný stav obyvateľstva Odpadové hospodárstvo Bilancia vzniku odpadov Nakladanie s odpadmi Infraštruktúra odpadového hospodárstva Krajinná štruktúra Územný systém ekologickej stability Ochrana prírody a krajiny Starostlivosť o kultúrne dedičstvo Doprava Dopravná regionalizácia Európske súvislosti dopravnej sústavy Trenčianskeho kraja Infraštruktúra cestnej dopravy Infraštruktúra železničnej dopravy Infraštruktúra kombinovanej dopravy Infraštruktúra leteckej dopravy Infraštruktúra vodnej dopravy Infraštruktúra cyklistickej dopravy Infraštruktúra hromadnej dopravy Dopravné súvislosti priemyselných parkov Vodné hospodárstvo Odtokové pomery Zásobovanie pitnou vodou Odvádzanie a čistenie odpadových vôd Energetika Zásobovanie elektrickou energiou Zásobovanie zemným plynom Zásobovanie teplom Obnoviteľné zdroje energie Telekomunikácie a pošta Telekomunikácie Pošta Komplexné hodnotenie navrhnutého riešenia, najmä environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov Komplexné vyhodnotenie kvality životného prostredia Komplexné hodnotenie navrhnutého riešenia, najmä ekologických dôsledkov Hodnotenie návrhu riešenia z hľadiska ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj Perspektívne použitie lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj 450 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 4

5 1 ÚVOD 1.1 Predmet riešenia Pre územie Trenčianskeho kraja je uznesením vlády SR č.284 zo dňa schválený ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z.z. ÚPN VÚC. V roku 2001 došlo k zmene kompetencií v oblasti územného plánovania, ktoré vyplynuli zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V 30 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa ukladá orgánu územného plánovania, ktorým je v danom prípade samosprávny kraj, obstarať zmeny a doplnky ak je potrebné zohľadniť nové skutočnosti v takom rozsahu, pokiaľ tieto nevyvolávajú nutnosť spracovať nový územný plán regiónu. V roku 2001 bola vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (ďalej len KURS), schválená uznesením vlády SR č zo dňa , ktorá rieši celoštátne požiadavky na rozvoj štátu a jeho regiónov. Jej záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528 zo dňa Na základe uvedených skutočností, vznikla potreba vypracovania Zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, ktorá vyplynula aj z Uznesenia vlády SR č.473 z k správe o zabezpečení vypracovania Štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach SR a Uznesenia č.969 zo dňa k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 473 z , v ktorom sa odporúča predsedom samosprávnych krajov v bode C.2 zabezpečiť obstaranie a schválenie zmien a doplnkov ÚPN VÚC jednotlivých krajov do 31. decembra 2003 a v bode C.3 spolupracovať pri dopracovaní štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach SR. V súlade so stavebným zákonom boli vypracované a v roku 2004 schválené uznesením zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 260/2004 Zmeny a doplnky č. 1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktorých záväzná časť je vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2004. Zmeny a doplnky č.1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja predstavovali účelové zmeny vyplývajúce z lokalizácie priemyselných parkov a priemetu záväznej časti KURS 2001 (Nariadenie vlády č.528 zo dňa ) do ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. V roku 2008 došlo k potrebe zosúladiť odvetvové koncepčné rozvojové dokumenty Trenčianskeho kraja, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja s priestorovými súvislosťami špecifikovanými v ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a aktualizovať aj ostatné časti územného plánu vo vzťahu na nové koncepčné dokumenty a stratégie. Išlo hlavne o požiadavky:

6 Priemet schválených dokumentov v oblasti dopravy, v súlade s uplatnenými požiadavkami MDPT SR a správcov dopravnej vybavenosti, vrátane ciest II. a III. triedy, Zapracovanie koncepcie KÚŽP Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre Trenčiansky kraj, Stanovenie zásad pre umiestnenie veterných parkov, Aktualizácia socioekonomickej problematiky, Aktualizácia hlavných cieľov pri rozvoji cestovného ruchu a rekreácie v Trenčianskom kraji, Priemet regionálnej surovinovej politiky na podklade uznesenia vlády z r. 2005, Priemet upravenej smernej časti KURS 2001 relevantnej pre riešené územie Priemet Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na r V súlade s vyššie uvedeným, Trenčiansky samosprávny kraj obstaral spracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja boli schválené uznesením zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 297/2011, zo dňa , ktorých záväzná časť je vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.8/2011. Na základe požiadavky Trenčianskeho samosprávneho kraja, je vypracovaný Územný plán veľkého územného celku v plnom znení (v textovej a grafickej časti), v zmysle Zmien a doplnkov č. 2, ktorý nie je predmetom schvaľovania. Preto niektoré kapitoly, ktoré neboli predmetom zmien a doplnkov sú uvádzané v pôvodnom znení. Kapitola 2.18 Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu na nepoľnohospodárske účely vzhľadom na špecifický charakter je uvádzaná v štruktúre: ÚPN VÚC 1998 Zmeny a doplnky č. 1/2004 Zmeny a doplnky č. 2/ Hlavné ciele riešenia Základným cieľom ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja je podľa ust. 1 stavebného zákona komplexne riešiť funkčné využitie územia, stanoviť zásady jeho organizácie a vecne a časovo koordinovať jednotlivé činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia v súlade so zabezpečením trvalého rozvoja všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území, najmä so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek. Dôvodom obstarania ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja je vypracovanie koncepčnej strategickej územnoplánovacej dokumentácie pre koordinovanie a zosúladenie jednotlivých odvetvových rozvojových koncepcií a ich premietnutie do polohy, ktorá zodpovedá rozhodovacej úlohe orgánov Trenčianskeho kraja a jednotlivých okresov. Hlavnými úlohami ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja sú: stanoviť spôsob využitia a usporiadania územia dosiahnuť proporcionálny rozvoj územia kraja a jeho jednotlivých okresov z hľadiska sociálno demografického, sídelného, hospodárskeho, kultúrno spoločenského, rekreačného, územno technického v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 6

7 dosiahnuť plnohodnotné zapojenie územia kraja do nadregionálnej, celoštátnej až medzinárodnej štruktúry vytvoriť relatívne rovnocenné podmienky pre obyvateľov Trenčianskeho kraja vymedziť priestory pre rozvoj sídelnej štruktúry a priestory pre zachovanie súčasnej krajinnej štruktúry stanoviť limity rozvoja územia z hľadiska racionálneho využívania a ochrany prírody a krajiny, ochrany životného prostredia a rozvíjania kultúrneho dedičstva zdôrazniť špecifiká Trenčianskeho kraja a jeho jednotlivých okresov podporiť vidiecke osídlenie ako základný predpoklad renesancie zamestnanosti v poľnohospodárstve a zachovania typickej identity krajiny dosiahnuť prepojenie jednotlivých funkčných systémov osídlenia (bývanie, sociálna infraštruktúra, hospodárstvo, rekreácia) a technickej a dopravnej infraštruktúry do celkového riešenia navrhnúť opatrenia na dosiahnutie ekologickej stability krajiny navrhnúť zmeny rozvoja pre dlhodobý výhľad rozvoja kraja stanoviť regulatívy územného rozvoja a verejnoprospešné stavby. Cieľom zmien a doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja je územný priemet nových skutočností týkajúcich sa priestorového rozvoja kraja vyplývajúcich z vypracovaných odvetvových koncepčných dokumentov kraja a jednotlivých rezortov. V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky (kompetenčný zákon) bol uskutočnený prechod zriaďovateľskej funkcie k vybraným druhom dovtedy štátnych zariadení z orgánov štátu na samosprávne kraje a obce. Ide o zariadenia sociálnej infraštruktúry, dopravné zariadenia cesty II. a III. tried. 1.3 Súlad s Územnými a hospodárskymi zásadami Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja bol vypracovaný v rokoch 1996 až 1997 a následne schválený uznesením vlády SR č. 284 zo dňa ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bol vypracovaný na základe Územných a hospodárskych zásad (ÚHZ), ktoré boli spracované pre v tom čase platné okresy a ktoré stanovili hlavné ciele a požiadavky pre vypracovanie ÚPN VÚC. Ide o nasledovné zadávacie dokumenty okresov: ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Trenčín, ÚHZ pre ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, ktoré boli prerokované, dohodnuté a schválené uznesením vlády SR č. 691/1996 Trenčín, ÚHZ okresu Prievidza, ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Topoľčany (riešil súčasné okresy Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske), regiónu Senica, ktorý rieši súčasné okresy Senica, Skalica a Myjava. V kontexte vyššie uvedeného možno konštatovať, že všetky zámery územného rozvoja kraja špecifikované v zmenách a doplnkoch č. 2 sú v súlade s pôvodne schválenými ÚHZ pre jednotlivé okresy, ktoré tvorili východiskový podklad pre ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 7

8 1.4 Základné východiskové podklady Pri Návrhu ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja sa vychádzalo z týchto základných dokumentov: Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC regiónu Trenčín Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Trenčín (1996) Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava (1996) Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC okresu Prievidza Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC okresu Prievidza (1996) Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC regiónu Topoľčany Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Topoľčany (1997) Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Senica (1996) Prerokovaný koncept riešenia pre ÚPN VÚC regiónu Senica Koncept riešenia ÚPN VÚC Biele Karpaty Koncept riešenia ÚPN VÚC Strážovské vrchy Koncepcia územného rozvoja Slovenska I. návrh (1994) Koncepcia územného rozvoja Slovenska II. návrh (1997) Schválené Zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska II. návrh (1997) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR (1992) Regionálne územné systémy ekologickej stability jednotlivých bývalých okresov týkajúcich sa súčasného Trenčianskeho kraja Agenda 21 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993) Národný environmentálny akčný program Krajský environmentálny akčný program (1997) Pri Zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja sa vychádzalo z nasledovných základných dokumentov: Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 (ďalej KURS 2001) schválená uznesením vlády SR č. 1033/2001, záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528/2002 Z.z.. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky III (NEHAP III, National Environmental Health Action Plan), prijatý vládou SR uznesením č. 10 zo dňa 11. januára 2006, MZ SR, 2006, Aktualizácia RÚSES Považská Bystrica a Púchov, SAŽP, 2005, Aktualiz. Akčný plán EÚ pre zdravie a životné prostredie pre roky , MZ SR, Energetická politika SR, MH SR, 2006, Koncepcia regionálneho rozvoja cestovného ruchu na programovacie obdobie , TSK, 2006, Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky , MP SR, 2007, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja, TSK, 2009, Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, MVRR SR, 2001 Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, MŽP SR, 2006, ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 8

9 Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010, MDPT SR, 2001, Národný program podpory zdravia, MZ SR a ÚVZ SR, 2005 Návrh koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky , TSK, 2006, Návrh koncepcie starostlivosti o životné prostredie Trenčianskeho kraja, SAŽP, 2006, Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenč. kraja, KÚŽP, 2007, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja (vrátane jeho dodatkov), TSK, 2003, Program odpadového hospodárstva SR , MŽP SR, 2005, Regionalizácie cestovného ruchu v SR, MH SR, 2005, Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Trenčianskeho kraja, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 2005, Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008, MP SR, 2008, Správa o stave znečisť. ovzdušia v Trenčianskom kraji v roku 2007, KÚŽP Trenčín, 2008, Správa o stave životného prostredia SR 2008, MŽP SR, 2009, Štandardy a limity pre umiestňovanie veterných parkov a veterných elektrární na území Slovenskej republiky, CEA, 2006, Štátna politika zdravia v Slovenskej republike, MZ SR, 2000, Vodný plán Slovenska, MŽP SR, 2009, Stratégia odborného vzdelávania a prípravy Trenčianskeho samosprávneho kraja, TKS ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 9

10 2 NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU 2.1 Stručná charakteristika riešeného územia Riešené územie ÚPN VÚC je stanovené územím Trenčianskeho kraja, ktorý bol zriadený podľa zákona NR SR č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Západnú hranicu riešeného územia tvorí štátna hranica s Českou republikou, ktorá klasifikuje tento región ako prihraničný. Na severovýchode susedí Trenčiansky kraj so Žilinským krajom, na juhovýchode s Banskobystrickým krajom a na juhu s Nitrianskym a Trnavským krajom. Z hľadiska geomorfológie je riešené územie pomerne členité. Pozdľž hraníc s Českou republikou sa rozprestierajú Biele Karpaty. Z juhu do tejto západnej časti zasahuje Myjavská pahorkatina a Malé Karpaty, na severe Javorníky. Pod týmito pohoriami sa rozkladajú jednotlivé kotliny Považského podolia. Táto niva Váhu tvorí centrálnu časť osídlenia. Strednú časť riešeného územia vypĺňajú Strážovské vrchy, ktoré v južnej časti prechádzajú do Považského Inovca. Zo západnej časti sa pohoria zvažujú k Považskému podoliu a z východnej strany do Podunajskej pahorkatiny, Nitrianskej nivy, ktorá tvorí predovšetkým územie okresu Bánovce nad Bebravou a časť okresu Partizánske. Zo severnej časti Strážovské vrchy pokračujú pohorím Súľovské vrchy a Lučanská Fatra. Východnú časť riešeného územia tvorí uzavretá medzihorská Hornonitrianska kotlina, ktorá na juhozápade prechádza údolím Nitry do Nitrianskej nivy. Kotliny obklopujú z juhu predhoria a výšiny Tríbeča a Vtáčnika, severnejšie Kremnické hory a Žiar a zo Strážovských vrchov do stredu kotliny vybiehajú výšiny Malej Magury, ktorá oddeľuje horný tok Nitry od jej prítoku Nitrice. Územie riešené v ÚPN VÚC leží na hlavnej rozvojovej osi Slovenska. Považím prebiehajú koridory dopravnej a technickej infraštruktúry nadregionálneho významu. Trenčiansky kraj má sídelnú štruktúru danú predovšetkým morfológiou územia. Nosná považská sídelná rozvojová os s centrom Trenčín a paralelne s ňou sídelná rozvojová os na Hornom Ponitrí sa rozprestiera od Partizánskeho cez Prievidzu až po Nitrianske Pravno. Tieto dve osi sú vzájomne prepojené sídelnou rozvojovou osou od Trenčína cez Bánovce nad Bebravou po Topoľčany z Nitrianskeho kraja. V osídlení kraja sa nachádzajú viaceré sídelné formy, vrátane špecifických foriem, ako je kopaničiarske osídlenie na Myjavsku, v podnoží Bielych Karpát a Javorníkov a na Hornej Nitre vo Valaskej Belej. Špecifický ráz osídlenia sa nachádza aj v rámci Strážovských vrchov. Z hľadiska hodnotenia hospodárskej základne možno riešené územie klasifikovať ako veľmi rôznorodé. Ekonomicky vyspelé je najmä Považie a Horná Nitra. Hospodárska štruktúra kraja je najmenej diverzifikovaná spomedzi jednotlivých krajov Slovenska. Z celkového počtu pracujúcich v národnom hospodárstve k pracovalo 12 % v Trenčianskom kraji. Významné zastúpenie v rámci tvorby pracovných miest má v kraji sekundárny sektor (46 %) a to najmä v oblasti priemyslu, čo predstavovalo 39 % (v absolútnom vyjadrení osôb), ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 10

11 čím sa trenčiansky kraj zaradil na prvé miesto spomedzi ostatných krajov SR. Druhým významnejším sektorom z pohľadu vytvárania pracovných príležitostí je obchod, ktorý predstavoval 18 % z celkového počtu pracujúcich v kraji. V terciálnom sektore pracovalo v kraji celkovo osôb a to najmä v trhových službách 61 %. Pomerne málo pracujúcich pracovalo v kraji v primárnom sektore (4,18 %). Pre budúci rozvoj hospodárstva Trenčianskeho kraja je potrebné sa zamerať na zmenu štruktúry hospodárstva presunom z primárnych výrobných činností do terciálnej sféry reprezentovanej obchodom a službami. V týchto ukazovateľoch má Trenčiansky kraj v porovnaní s ostatnými krajmi SR rezervy. Pre podporu rozvoj malého a stredného podnikania bude potrebné intenzívnejšie podporovať rozvoj priemyselných parkov, ktoré môžu významnú úlohu zohrať jednak pri podpore začínajúcich podnikateľov, ale predovšetkým podnikateľských subjektov naviazaných spoluprácou na veľké firmy, ktoré do regiónu prinášajú zahraničný kapitál. Prírodnú scenériu riešeného územia dotvárajú viaceré kultúrno historické hodnoty. Napríklad hrady v Trenčíne, Beckove, Čachticiach, Uhrovci, Považskom a Vršatskom Podhradí sú významnými dominantami krajiny. Významným kultúrnym dedičstvom je aj zámok v Bojniciach. Okrem toho sa tu nachádzajú aj národné kultúrne pamiatky v Brezovej pod Bradlom, Myjave a Uhrovci, ktoré sa viažu na najvýznamnejšie historické udalosti Slovenska. 2.2 Vymedzenie riešeného územia Súčasné vymedzenie riešeného územia ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja je tvorené územiami deviatich okresov s celkovým počtom 276 obcí. Tab. 1 Vymedzenie riešeného územia Okres Rozloha v km 2 Počet obcí k Počet obyvateľov k Trenčín Bánovce nad Bebravou Ilava Myjava Nové Mesto nad Váhom Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Spolu Zdroj: ŠÚ SR Podľa Nariadenia vlády SR č. 258/96, ktorým sa vydáva zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v SR, územia okresov Trenčianskeho kraja sa skladajú z týchto katastrálnych území miest a obcí. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 11

12 Okres Bánovce nad Bebravou: Mesto: Bánovce nad Bebravou Obce: Borčany, Brezolupy,Cimenná, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná Radiša Okres Ilava: Mestá: Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica Obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zliechov Okres Myjava: Mestá: Myjava, Brezová pod Bradlom Obce: Brestovec, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce Okres Nové Mesto nad Váhom: Mestá: Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá Obce: Beckov, Bošáca, Brunovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Hrachovište, Kalnica, Kočovce, Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Očkov, Pobedim, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, Trenčianske Bohuslavice, Vaďovce, Višňové, Zemianske Podhradie Okres Partizánske: Mesto: Obce: Partizánske Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou Okres Považská Bystrica: Mesto: Považská Bystrica Obce: Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, Udiča, Vrchteplá, Záskalie ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 12

13 Okres Prievidza: Mestá: Prievidza, Bojnice, Handlová, Nováky Obce: Bystričany, Cigeľ, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Chrenovec Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Kocurany, Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery Brezany, Nevidzany, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šutovce, Temeš, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany Okres Púchov: Mesto: Púchov Obce: Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Nimnica, Streženice, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Zubák. Okres Trenčín: Mestá: Trenčín, Nemšová, Trenčianske Teplice Obce: Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horňany, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná Velčice, Ivanovce, Kostolná Záriečie, Krivosúd Bodovka, Melčice Lieskové, Mníchova Lehota, Motešice, Neporadza, Omšenie, Opatovce, Petrova Lehota, Selec, (Skalka nad Váhom), Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Teplice, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce 2.3 Základná urbanistická koncepcia riešenia Popis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia Hlavné zásady koncepcie rozvoja ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja rámcovo vychádzajú so schválených jednotlivých ÚHZ ÚPN VÚC v pôvodne vymedzených hraniciach, ktoré v súlade s novým územnosprávnym členením sú transformované do celkovej navrhovanej urbanistickej koncepcie kraja. Základná urbanistická koncepcia riešenia vychádza na jednej strane z územných daností, limitov a potenciálov územia kraja a na druhej strane zo súčasných reálnych podmienok, potrieb jednotlivých okresov, vlastného kraja ako aj z požiadaviek jednotlivých rezortných koncepcií. Riešenie ÚPN VÚC rešpektuje skutočnosť, že v zmysle súčasných platných právnych predpisov jednotlivé obce sú zodpovedné za územný rozvoj svojho katastrálneho ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 13

14 územia. Z tohto dôvodu urbanistická koncepcia ÚPN VÚC v znení následných zmien a doplnkov sa zameriava na návrh nadregionálnych a regionálnych zámerov pre návrhové obdobie do roku 2025, prípadne vytvára predpoklady pre realizáciu zámerov po tomto období, predovšetkým v podobe územnej rezervy. V návrhu ÚPN VÚC sa uvažuje s vytvorením vyššej úrovne dopravnej infraštruktúry v cestnej doprave - z hľadiska potrieb kraja a jednotlivých okresov výraznejším funkčným a dopravným prepojením v rámci celého kraja s posilnením funkčných a dopravných väzieb jednotlivých okresných miest s krajským sídlom a s posilnením väzieb na ČR (rýchlostná cesta R6). Ide hlavne o vytvorenie výrazného dopravného prepojenia Trenčína cez Bánovce nad Bebravou na Prievidzu (rýchlostná cesta R2), zabezpečenie prepojenia Trenčína s Partizánskym a Myjavou, čím sa zkompaktní základný dopravný skelet kraja. v železničnej doprave - modernizáciou železničných tratí - zabezpečením koridoru pre vysokorýchlostnú železničnú trať vo vodnej doprave - rešpektovaním požiadavky splavnenia Váhu s prístavmi v týchto lokalitách: Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica v leteckej doprave s verejnými letiskami nadregionálneho významu - letiska v Trenčíne s doporučením na získanie štatútu medzinárodnej dopravy - letiska v Prievidzi so štatútom medzinárodnej dopravy technickej infraštruktúry - rešpektovaním existujúcej siete energetických rozvodov a jej postupnej dostavby a rekonštrukcie nevyhovujúcich zariadení - zabezpečením postupnej plynofikácie obcí kraja - zabezpečením zodpovedajúceho stupňa zásobovania pitnou vodou obyvateľov a odkanalizovania obcí ochrany životného prostredia V návrhu ÚPN VÚC v znení zmien a doplnkov, je okrem dymanického rozvoja v oblasti dopravy, ktorá podmieňuje rozvoj ostatných funkčných zložiek územia, nevyhnutné orientovať sa na: - elimináciu negatívnych antropogénnych vplyvov - stabilizáciu krajinného a životného prostredia - obnovu ekologickej rovnováhy - ekologickú transformáciu hospodárstva, hlavne energetiky, chemického priemyslu a ťažby uhlia predovšetkým v oblasti Hornej Nitry ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 14

15 2.3.2 Návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho využitia Zásady priestorového rozvoja a usporiadania územia ÚPN VÚC kraja sú formulované pre jednotlivé priestorové štruktúry a okresy. V rámci návrhu ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja na základe urbanistických súvislostí a intenzity vzájomných vzťahov boli vymedzené: jadrá osídlenia funkčné priestory Okres Bánovce nad Bebravou Okres Bánovce nad Bebravou je novovytvoreným okresom, ktorý vznikol novým územnosprávným členením v roku Je druhým okresom Trenčianskeho kraja s najmenším počtom obyvateľov, avšak s priaznivým demografickým vývojom, čo súvisí s jeho vekovou štruktúrou. Táto tendencia môže pretrvávať za predpokladu stabilizovania ekonomickej základne. Väčšinu územia zaberajú nížiny Podunajskej pahorkatiny, do ktorej zasahujú zo severu Strážovské vrchy a zo západu Považskú Inovec. Územie má veľmi rozdrobenú sídelnú sieť. Okrem mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré je okresným sídlom, s počtom obyvateľov (rok 2010), sa tu nenachádza ani jedno sídlo s počtom viac ako 2000 obyvateľov. Vidiecke rozptýlené osídlenie je reprezentované sídlami nizších veľkostných kategórií, väčšinou do 1000 obyvateľov. V kategórii obyvateľov sa nachádzajú len dve sídla Rybany a Uhrovec. Celkovo možno konštatovať, že vidiecke sídla zaznamenávajú pokles počtu obyvateľstva. Osídlenie je súčasťou Ponitrianskej sídelnej rozvojovej osi, ktorá prechádza z Trenčína cez Bánovce nad Bebravou do Topoľčian, Nitry a Komárna. Centrom osídlenia regionálneho významu je okresné mesto Bánovce nad Bebravou. Pre mesto je typická relatívne diverzifikovaná hospodárska štruktúra, v ktorej dominuje strojársky, odevný, drevospracujúci a nábytkársky, obuvnícky a potravinársky priemysel. Z hľadiska výkonnosti, okres Bánovce nad Bebravou patrí medzi okresy s výrazne zaostávajúcou výkonnosťou priemyslu. Mesto má dobré podmienky pre rekreačné využitie. Plaváreň a kúpalisko využívajú termálny prameň situovaný v miestnej časti Bánoviec nad Bebravou v Biskupiciach. Subregión Podhorie, ktorý vznikol ako dobrovoľné zoskupenie obcí s rekreačnou funkciou v predhorí Strážovských vrchov Podlužany, Timoradza, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Šípkov, Trebichava, Čierna Lehota a Krásna Ves, vytvára špecifický prvok okresu. Na území okresu sú vytvorené mikroregióny: Mikroregión Machnáč Inovec s obcami: Bobot, Dubodiel, Horňany, Motešice, Neporadza, Petrova Lehota, Svinná, Trenčianske Jastrabie, trenčianske Mitice, veľká Hradná, Mikroregióm Bánovecko Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy, Veľké Chlievany ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 15

16 Cez územie je navrhovaná rýchlostná cesta R2 v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 Bánovce nad Bebravou Nováky Prievidza Handlová hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2. Výhľadovo sa uvažuje s rýchlostnou cestou R8 v úsekoch hranica Nitrianskeho kraja Ostratice k.ú. Brezolupy križovatka s rýchlostnou cestou R2. Železničné prepojenie smeruje z Trenčína cez Bánovce nad Bebravou do železničného uzla v Chynoranoch. Okres Ilava Predstavuje novovytvorený okres, ktorý vznikol z pôvodného územného obvodu Ilava a Dubnica nad Váhom, s okresným sídlom v meste Ilava. Okres Ilava leží v údolí rieky Váh, pričom zo severu zasahujú do okresu pohoria Bielych Karpát a z juhovýchodnej strany časť Strážovských vrchov. V okrese sa strieda mestský typ osídlenia, previazaný sieťou vidieckych sídiel pozdľž Váhu, ktorý má formu pásového osídlenia nadväzujúceho na rovnaký typ osídlenia Trenčianskeho okresu. Osídlenie okresu je súčasťou Považskej hlavnej sídelnej rozvojovej osi. Okrem hlavnej sídelnej rozvojovej osi je nevyhnutné z krajského hľadiska posilniť význam vedľajšej (regionálnej) sídelnej rozvojovej osi, ako aj komunikačnej rozvojovej osi v smere Ilava Valaská Belá Nitrianske Rudno Prievidza. Okres má špecifické postavenie. Okresné sídlo má obyvateľov, pričom celý okres má obyvateľov (rok 2010). V súčasnosti je potrebné v tomto okrese počítať s rôznymi tokmi obyvateľov za administratívnymi a ostatnými službami. V rámci sídelnej štruktúry existujú v okrese okrem okresného sídla ešte dve sídla s významným postavením Dubnica nad Váhom s počtom obyvateľov a Nová Dubnica s počtom obyvateľov, ktoré sú navyše v tesnej blízkosti, čo vytvára vhodné podmienky pre sídelnú deľbu práce. Obidve sídla sú v značnej miere poznačené vplyvmi industrializácie a urbanizácie Slovenska v rokoch, čo sa prejavilo na urbanisticko architektonickej štruktúre sídiel. Nová Dubnica vznikla v roku 1953 ako satelitné mesto pri novovzniknutom priemyselnom komplexe s prevažujúcou funkciou bývania. Územím okresu prechádzajú hlavné existujúce ako aj uvažované dopravné koridory a koridory technickej infraštruktúry nadregionálneho a regionálneho významu, čo značne ovplyvňuje územný rozvoj okresu. Okres Ilava má heterogénnu odvetvovú štruktúru priemyslu, s prevahou zastúpenia strojárskeho priemyslu, elektrotechnický priemysel, výroba stavebných hmôt, drevospracujúci priemysel. Okres Myjava Súčasné vymedzenie okresu Myjava je návratom k stavu pred rokom V roku 1960 okres Myjava zanikol a spolu s vtedajšími okresmi Senica, Skalica a čiastočne Malacky vznikol bývalý okres Senica. Okres Myjava je vytvorený z bývalého obvodu Myjava s pričlenením štyroch obcí z bývalého obvodu Stará Turá Hrašné, Kostolné, Krajné a Podkylava. Svojou rozlohou je tretím najmenším okresom kraja, s najnižším počtom obyvateľov. Z hľadiska charakteristiky demografického vývoja patrí okres spolu s okresom Nové Mesto nad Váhom k okresom s najnepriaznivejším, regresívnym vývojom počtu obyvateľov, čoho ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 16

17 dôsledkom je nezabezpečenie prirodzenej reprodukcie obyvateľstva z vlastných zdrojov okresu. Osídlenie okresu je silne determinované morfológiou územia. Územie okresu prevažne tvorí Myjavská pahorkatina, severnú časť vypľňajú Biele Karpaty a južnú časť výbežky Malých Karpát. Pre územie okresu je charakteristický špecifický kopaničiarsky typ osídlenia zasahujúci až do CHKO Biele Karpaty. V okrese sa nachádzajú dve sídla mestského typu. Myjava s počtom obyvateľov a Brezová pod Bradlom počtom obyvateľov. V kategórii do 2000 obyvateľov sa nachádzajú v okrese tri sídla Brestovec, Krajné, Vrbovce. Okres leží mimo hlavných sídelných rozvojových osí, pričom však aglomeračnými väzbami medzi sídlami Myjava, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom je okres naviazaný na hlavnú Považskú sídelnú rozvojovú os. Centrom osídlenia okresu je mesto Myjava s počtom obyvateľov, ktoré je administratívno správnym sídlom okresu. Z hľadiska zabezpečenia vzájomných medzisídelných väzieb (dochádzka za prácou, za vyššou vybavenosťou, za kooperačnými ekonomickými väzbami, atď.) je nevyhnutné pre rozvoj okresu Myjava ako aj okresné centrum podstatne vylepšiť dopravné napojenie na krajské centrum. Okres Myjava je charakteristický monoštrukturálnou ekonomiku. V priemyselnom centre Myjava a Brezová pod Bradlom dominantné postavenie má kovospracujúci priemysel, s doplnkovým potravinárskym a drevospracujúcim priemyslom. Z hľadiska výkonnosti, okres Myjava patrí medzi okresy s výrazne zaostávajúcou výkonnosťou priemyslu. Okres Nové Mesto nad Váhom Novovytvorený okres tvorí územie bývalého obvodu Nové Mesto nad Váhom a časť bývalého obvodu Stará Turá. Územie okresu vypľňa severný výbežok Myjavskej a Trnavskej pahorkatiny, severozápadnú časť vypľňajú Biele Karpaty, v južnej časti zasahujú do okresu výbežky Malých Karpát a východnú časť vypľňa Považský Inovec. Osou okresu v severojužnom smere je rieka Váh, ktorej niva predstavuje poľnohospodársky krajinný typ. Pre okres je charakteristický nepriaznivý demografický vývoj. Osídlenie okresu charakterizujú sídelné pásy lemujúce tok Váhu, pohorie Malých Karpát a Považského Inovca a pás v podhorí medzi Malými a Bielymi Karpatami. Hlavný sídelný pás pozdľž Váhu predstavuje hlavnú rozvojovú os nielen okresu a kraja, ale aj časť hlavnej sídelnej rozvojovej osi v smere Bratislava Žilina Košice. Sídelný pás pozdľž Váhu sa skladá z troch častí, ktoré pokračujú v smere od okresu Piešťany, pričom nad Novým Mestom nad Váhom sa zbiehajú a pokračujú v zúženej forme smerom do okresu Trenčín: západná dudvážska časť v okrese od obce Očkov po Nové Mesto nad Váhom (regionálny význam) stredná časť pozdľž Váhu (nadregionálny význam) východná časť, medzi úpätím Považského Inovca a ľavým brehom Váhu v okrese od obce Modrovka po Beckov (regionálny význam) Pozdľž úpätia Bielych Karpát prebieha sídelný pás regionálneho významu v smere od Holíča cez Myjavu, Starú Turú, končiaci v Novom Meste nad Váhom. Hlavnú sídelnú rozvojovú os umocňujú hlavné dopravné koridory medzinárodného významu, cestné komunikácie diaľnica D1 a cesta I/61, železničná trať Bratislava Trenčín Žilina. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 17

18 Centrom osídlenia okresu je sídlo Nové Mesto nad Váhom s počtom obyvateľov a doplnkové centrum osídlenia predstavuje Stará Turá s počtom obyvateľov Hlavné rozvojové funkcie sídla Nové Mesto nad Váhom predstavujú funkcie administratívnosprávne (sídlo novovytvoreného okresu), na ktoré nadväzuje rozvoj ďalších funkcií, napríklad kultúrnej, vzdelávacej ekonomickej. Mesto je priemyselné centrum založené na báze strojárstva, potravinárstva, stavebných hmôt. Má dobrý turisticko rekreačný potenciál (rekreačná zóna Zelená voda, vstupné centrum do Malých a Bielych Karpát, Považského Inovca a Myjavskej pahorkatiny). Okrem toho zázemie sídla predstavuje stret troch tradičných poľnohospodárskych kultúr pestovanie vinnej révy, sadovníctvo a pestovanie chmeľu. Rozvojový potenciál sídla vyplýva z výhodnej dopravnej polohy a napojenia na všetky druhy dopravy (po splavnení Váhu aj vodnej dopravy). Rozvoj uvedených funkcií znamená pre sídlo Nové Mesto nad Váhom zaradenie v rámci sídelnej štruktúry ako sídla regionálneho významu s možnosťou plnenia niektorých nadregionálnych funkcií vzhľadom na geografickú polohu v Trenčianskom kraji, špecifickú formu osídlenia v jeho zázemí, v podhorí Bielych Karpát a vhodnú polohu jednak v rámci okresu, ako aj vo väzbe na myjavský okres. Sídlo Stará Turá bude aj v budúcnosti plniť doplnkovú funkciu v rámci ťažiska osídlenia, pričom vzhľadom na svoju špecifickú polohu bude slúžiť ako centrum pre zabezpečenie základných a špecifických potrieb vo väzbe na bezprostredné zázemie hlavne kopaničiarskeho osídlenia. Z vidieckeho osídlenia sa najviac prejavujú sídla vo vážskom páse Horná Streda (1 257 obyv.), Čachtice (3 807 obyv.), Beckov (1 337 obyv.), v podhorí Bielych Karpát sídla Bzince pod Javorinou (2 072 obyv.), Lubina (1 448 obyv.), Moravské Lieskové (2 531 obyv.), Bošáca (1 367 obyv.). Vo vidieckom osídlení hlavne pre kopaničiarske osídlenie v CHKO Biele Karpaty, je potrebné väčšiu pozornosť venovať zabezpečeniu územia technickou infraštruktúrou, využívať netradičné formy energie, podporovať také formy vidieckeho turizmu, ktoré budú integrované s ochranou krajiny a prírody a architektonickourbanistickou štruktúrou tohto osídlenia, s cieľom stabilizácie obyvateľstva. Okres Nové Mesto nad Váhom je charakteristický monoštrukturálnou ekonomiku. V priemyselnom centre Nové Mesto nad Váhom a Stará Turá dominantné postavenie má strojársky priemysel s nadregionálnym významom a predpokladmi rozvoja, ďalej je to potravinársky priemysel v Novom Meste nad Váhom. Na území okresu sú vytvorené mikroregióny: Javorina Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Lubina, Moravské Lieskové Bošáca Bošáca, Haluzice, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie Najsilnejšie sídelné väzby sú na susedné okresy, a to v rámci kraja hlavne na okres Trenčín, menej intenzívne sú na Myjavu a mimo kraj na okres Piešťany. Okres Partizánske Okres Partizánske je najjužnejším okresom Trenčianskeho kraja. Je novovytvoreným okresom, ktorý vznikol v roku 1996 z pôvodného územnosprávneho obvodu bývalého okresu Topoľčany. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 18

19 Svojou rozlohou je najmenším okresom kraja. Z hľadiska charakteristiky demografického vývoja má okres nepriaznivý vývoj aj z hľadiska prirodzeného prírastku ako aj z nepriaznivého migračného salda. Osídlenie okresu je determinované predovšetkým morfológiou územia. Hornonitrianska sídelná rozvojová os, ktorá prechádza z Topoľčian cez Partizánske smerom do Prievidze sa rozkladá v nive Nitry a Nitrice. Juhovýchodnú časť okresu zaberá pohorie Tríbeča s CHKO Ponitrie. Centrom osídlenia je mesto Partizánske s počtom obyvateľov (rok 2010), ktoré je administratívno správnym sídlom okresu. Urbanistická štruktúra mesta má osobitnú formu. Pôvodne bolo koncipované ako líniové záhradné mesto. Je významným reprezentantom funkcionalistického urbanistického riešenia z 30 tych rokov nášho storočia (arch. Karfík). Súčasná komunikačná cestná sieť je zameraná najmä na prepojenie na Topoľčany, s ktorými existujú už z minulosti silné väzby. V súvislosti s novým územnosprávnym členením je potrebné posilniť komunikačné prepojenie na Trenčín a Prievidzu, aj z hľadiska riešenia potrieb zamestnanosti. Pre mesto Partizánske je navrhnutý nový koridor cesta nadregionálneho významu I/64 jednak smerom na Nováky a jednak smerom na Topoľčany, Pri obci Chymorany sa na cestu I/64 napája nová výhľadová trasa rýchlostnej cesty R8, ktorá sa napája na rýchlostnú cestu R2 pri Bánovciach nad Bebravou, čím bude zabezpečené prepojenie Nitrianskeho a Trenčianskeho regiónu dopravnou infraštruktúrou vyššej kvality. Pre zlepšenie dostupnosti mesta Partizánske s krajským mestom sa uvažuje s posilnením cesty II/579 a pri obci Hradište napojiť na rýchlostnú cestu R2 Trenčín Prievidza. Železničná trať z Trenčína cez železničný uzol v Chynoranoch smeruje jednak do Partizánskeho a Prievidze alebo do Topoľčian. Okres Partizánske je charakteristický monoštrukturálnou ekonomikou. V jeho štruktúre sú dve odvetvia, ktoré sú postihnuté poklesom dynamiky vývoja (výroba stavebných hmôt a potravinársky priemysel). Dominantné postavenie má kožiarsky, obuvnícky a gumárenský priemysel, ktorý v zásade určuje dynamiku rozvoja okresu, predovšetkým mesta Partizánske. Okres Považská Bystrica Novovytvorený okres, ktorý tvorí územie bývalého územného obvodu Považská Bystrica. Okres Považská Bystrica leží v údolí rieky Váh pričom zo severu zasahujú do okresu pohoria Javorníkov, a z juhovýchodnej strany časť Strážovských vrchov a Súľovských vrchov. Územie okresu má rozdrobenú sídelnú sieť. Jediné sídlo so štatútom mesta je Považská Bystrica s počtom obyvateľov, ktorá je zároveň okresným sídlom. Okrem toho nachádzajú sa v okrese dve sídla s počtom nad 2000 obyvateľov Papradno a Udiča. Vo veľkostnej kategórii obyvateľov sa nachádza 7 sídiel Brvnište, Dolná Mariková, Domaniža, Plevník Drienové, Prečín, Pružiná, Sverepec. Z demografického hľadiska možno územie okresu charakterizovať ako územie s priaznivým demografickým vývojom tak z hľadiska prirodzených prírastkov ako aj s negatívnym imigračným vplyvom. V okrese sa strieda mestský typ osídlenia, previazaný sieťou vidieckych sídiel pozdľž Váhu, ktoré má formu pásového osídlenia naväzujúceho na rovnaký typ osídlenia Trenčianskeho, Ilavského, Púchovského okresu, ktoré pokračuje v smere na Žilinu. Osídlenie okresu je súčasťou Považskej hlavnej sídelnej rozvojovej osi a spolu s Púchovom tvoria ťažisko osídlenia nadregionálneho významu, pričom v súvislosti s novým územnosprávnym členením ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 19

20 je nutné posilňovať jeho väzbu na Trenčín, pretože doterajšie väzby boli formované na Žilinu. Vzhľadom na malú vzdialenosť oboch okresných sídiel a doterajšie väzby je predpoklad, že tu môže prísť k vytvoreniu určitej sídelnej deľby práce. Typický fenomén v osídlení tvoria zachovalé historické a krajinné štruktúry v podobe kopaničiarskeho osídlenia v Javorníkoch. Pre okres je charakteristické, že jednoznačne dominuje centrum, takže je možné očakávať iba centripetálny tok obyvateľov okresu do jeho sídla. V Považskej Bystrici je sústredených cca 65,0% obyvateľov okresu. Územím okresu prechádzajú hlavné existujúce ako aj uvažované dopravné koridory a koridory technickej infraštruktúry nadregionálneho a regionálneho významu, čo značne ovplyvňuje územný rozvoj okresu. Okres Považská Bystrica je charakteristický monoodvetvovou, a monopodnikovou štruktúrou hospodárskej základne. Okrem toho v okrese existuje iba jediné sídlo so založenou hospodárskou základňou a to v okresnom sídle, kde dominantné hospodárske postavenie má strojársky priemysel. Pre podporu diverzifikácie hospodárskej štruktúry okresu a vzhľadom na charakter osídlenia okresu s prevahou vidieckeho typu osídlenia, je potrebné v týchto sídlach vytvoriť podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania. Územie okresu je významné z hľadiska akumulácie podzemných vôd. V území sú štyri vodohospodársky významné oblasti a cca 90 % územia okresu je vodohospodársky chránené. Z hľadiska ochrany prírody patrí územie okresu medzi veľmi hodnotné. Do okresu zasahujú dve veľkoplošné chránené územia CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy. V týchto priestoroch sú vhodné podmienky pre rozvoj agroturistiky v lokalitách s vidieckym kopaničiarskym osídlením. Okres Prievidza Okres Prievidza sa nachádza vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Rozlohou je najväčším a počtom obyvateľov najľudnatejším okresom kraja. Celkovo patrí z hľadiska rozlohy na 13. a počtom obyvateľov na 5. miesto najväčších okresov Slovenskej republiky. Územie tvorí uzavretá medzihorská Hornonitrianska kotlina, ktorá údolím rieky Nitry prechádza do Nitrianskej nivy. Kotlinu obklopujú predhoria viacerých pohorí. Reliéf má výraznú výškovú členitosť. Napriek tomu, že v súčasnosti okres má vzhľadom na hlavné dopravné koridory okrajovú polohu, vznikli tu moderné mestské sídla, z nich najdynamickejšia je Prievidza, ktorá je sídlom okresu. Prievidza je centrom osídlenia regionálneho významu s možnosťou plnenia niektorých nadregionálnych funkcií. Ďalšími centrami osídlenia sú Nováky, Handlová, Bojnice a Nitrianske Pravno. Špecifickým sídelným prvkom je Prievidza a kúpeľné mesto Bojnice, ktoré priestorovo vytvárajú takmer jeden celok, avšak sú samostatnými sídlami. Okres má významné hospodárske postavenie. Je tu vybudovaný najväčší palivovoenergetický komplex na Slovensku, založený na ťažbe a spaľovaní hnedého uhlia a lignitu, na ktorý je naviazaný rad ďalších priemyslových a výrobných odvetví, ako napr. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, Elektráreň Nováky, Novácke chemické závody, a.s.. Rýchly rozvoj palivovo energetického komplexu mal však na druhej strane negatívny až katastrofický vplyv na životné prostredie. Územie okresu, známe ako územie Hornej Nitry, patrí medzi 9 oblastí Slovenska s najviac narušeným životným prostredím a s veľmi zlým zdravotným stavom obyvateľstva. Problémom sú tiež poddolované územia, najmä ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 20

21 v priestore medzi Novákmi a Prievidzou, okolie Cígeľa a Handlovej. Preto základnou myšlienkou návrhu ÚPN VÚC je požiadavka na zlepšenie životného prostredia, komplexná reanimácia prírodných celkov a krajinného prostredia a nosných územných prvkov ekologickej stability. Nitrianskou kotlinou prechádza hornonitrianska sídelná rozvojová os, ktorá smeruje z Topoľčian, Partizánskeho cez Prievidzu do Nitrianskeho Pravna. Územie okresu možno rozčleniť na tri funkčné podpriestory: 1. Hornonitriansky s mestami Prievidza, Bojnice, Nováky a obcou Nitrianske Pravno 2. Handlovský s mestom Handlová 3. Nitricko rudniansky, s centrami v Dolných Vesteniciach a Nitrianskom Rudne Základné rozvojové smery sú: Prievidza Nováky Bánovce nad Bebravou Trenčín Prievidza Nováky Partizánske Topoľčany Prievidza Handlová Žiar nad Hronom Vedľajšie rozvojové smery sú: Valaská Belá Ilava Považská Bystrica Nitrianske Pravno Rajec Príbovce Napriek zlému životnému prostrediu územie má vysoký rekreačný potenciál Bojnice Homôlka, Fačkovské sedlo, Remeta, Osliansky potok, Valaská Belá, Radobica, Nitrianske Rudno, Kanianka, Chalmová. Nachádza sa tu veľa liečivých minerálnych vôd. Hlavný cestný ťah celoštátneho významu smeruje z Trenčína cez Bánovce nad Bebravou, Prievidzu, Handlovú do Žiaru nad Hronom, reprezentovaný navrhovanou rýchlostnou cestou R2. Cesta nadregionálneho významu prechádza z Partizánskeho cez Nováky do Prievidze a Nitrianskeho Pravna, ďalej do Turčianskych Teplíc alebo do Žiliny. Z regionálnych ciest je najvýznamnejšia cesta, ktorá cez Nitrianske Rudno vedie do Ilavy. Železničná trať z Chynorian smeruje do Prievidze a odtiaľ do Handlovej a Hornej Štubne alebo do Nitrianskeho Pravna. V Prievidzi sa nachádza letisko so štatútom medzinárodnej dopravy. Cez územie prechádzajú významné trasy technickej infraštruktúry skupinový vodovod Turček, Turčianska, Pohronská a Ponitrianska vetva VTL plynovodu, ďiaľkové rozvody elektrickej energie z transformovne Bystričany, vzdušné retranslačné trasy a ďalšie produktovody a plynovody. V súvislosti s množstvom disponibilného tepla, ktoré vzniká pri výrobe elektrickej energie v ENO Nováky a na druhej strane s potrebou reanimovať poddolované územia sa otvára možnosť vybudovať moderný špecifický typ parku tzv. Agropark (návrh Zmeny a doplnky č. 1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja), ktorý je lokalizovaný v území medzi Novákmi a Prievidzou. Predmetné územie je značne postihnuté a devastované dlhodobými účinkami hlbinnej a povrchovej ťažby hnedého uhlia. Zámerom lokalizácie parku je orientovať činnosti v rámci parku na postupnú a komplexnú revitalizáciu krajinného prostredia Hornej Nitry postihnutej dlhodobou banskou činnosťou, s cieľom obnovenia narušeného krajinného prostredia, hydrologického režimu povrchových vôd,. eliminovania narušených urbanizovaných prostredí a infraštrukturálnych dopravných ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 21

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko. Kraje alebo župy?

Slovensko. Kraje alebo župy? komun álne výskumné a poradenské centrum, n.o., Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany, t el.:+421 33 762 2 4 40, e-mail: info@komunal.eu, www. komunal.eu Slovensko. Kraje alebo župy? Dušan Sloboda Komunálne

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o.

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. Dokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Analýza regionálneho trhu práce v Košickom samosprávnom kraji. Košický samosprávny kraj

Analýza regionálneho trhu práce v Košickom samosprávnom kraji. Košický samosprávny kraj Analýza regionálneho trhu práce v Košickom samosprávnom kraji Košický samosprávny kraj Košice, jún 2005 Analýza regionálneho trhu práce v Košickom samosprávnom kraji Košický samosprávny kraj Košice, jún

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 2015 2 Vydal: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Διαβάστε περισσότερα

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku 2009 Pracovný materiál November 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 2. STRUČNÝ POPIS SYSTÉMU LIKVIDÁCIE KO DO 31. 12.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MURÁŇ NA ROKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MURÁŇ NA ROKY PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MURÁŇ NA ROKY 2014-2020 Dokument na pripomienkovanie a predloženie Obecnému zastupiteľstvu na schválenie (bez záverečnej grafickej úpravy) Marec 2015 1 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Spracovateľ zámeru Pavol Šoltis Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Prešov,

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav

Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav REGIONÁLNY PROGRAM NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Zadávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky podľa Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005 Zhotoviteľ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Katarína Javorová Τµήµα ιδακτικής της Επιστήµης, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Σχολή Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Comenius της Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Žilinskom kraji za rok 2014 A. Informácie o kvalite ovzdušia

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Potenciál rozvoje turistického ruchu v městě Trenčín Bakalárska práca Autor: Stanislava Karellová Vedúci práce: prof. Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN ANALÝZA PRODUKCIE EMISIÍ CO 2 Z DOPRAVY V SR 1 Daniel Konečný, 2 Vladimír Konečný 1. Úvod Takmer každá ľudská aktivita ovplyvňuje životné prostredie. Rozvoj rôznych oblastí hospodárstva, a s tým spojený

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Rozsah inšpekcie práce V zmysle zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov je: Inšpekcia práce dozor nad dodržiavaním

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997, NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/ z 30. júla 19, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 903/90, (EHS) č. 2699/93, (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1559/94,(ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96,

Διαβάστε περισσότερα

Aby nezamestnanosť v okrese klesla, iba otvoriť diaľnicu nestačí

Aby nezamestnanosť v okrese klesla, iba otvoriť diaľnicu nestačí 1 Súhrnné údaje o kilometroch cestnej siete sú k dispozícii od roku 1995. Podrobné údaje o cestných komunikáciách publikuje Slovenská správa ciest v ročnej publikácii Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 Apríl 2016 OBSAH I. Identifikácia organizácie 3 Hlavné činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Plynové infražiariče 2. Akčný

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jozef GRIEŠ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jozef GRIEŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Jozef GRIEŠ VYMEZENÍ PERIFERNÍCH OBLASTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PERIFERIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα