ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ"

Transcript

1 ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι υφιστάμενες προ του 2011 υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ /2011. Με τη ΚΥΑ /2014 συστάθηκε το ΕΜΣΥ, ένα ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταγράφονται όλα τα σημεία υδροληψίας της χώρας. Οι ιδιοκτήτες/χρήστες σημείων υδροληψίας (ενεργά ή ανενεργά) που δεν είναι αδειοδοτημένα ή που αδειοδοτήθηκαν για α φορά πριν την υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ. Για τα ενεργά σημεία υποχρεωτικά ακολουθεί αίτηση για αδειοδότηση. * καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση εγγραφής η * καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση αδειοδότησης η

3 ΝΕΑ ΚΥΑ - ΣΤΟΧΟΙ Η νέα ΚΥΑ στοχεύει: Στην ενιαία αντιμετώπιση της αδειοδότησης τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων έργων υδροληψίας. Στην εναρμόνιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις άδειες εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού. Στη εναρμόνιση της ΚΥΑ για την αδειοδότηση με τη ΚΥΑ για την καταγραφή των σημείων υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Στην απλούστευση των διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών με συνέπεια τη συντόμευση του χρόνου έκδοσης των αδειών. Στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης. Στην απεμπλοκή της αδειοδότησης από τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

4 ΝΕΑ ΚΥΑ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Με την νέα ΚΥΑ: Αντιμετωπίζεται ενιαία η αδειοδότηση τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων έργων υδροληψίας. Η νέα ΚΥΑ αντικαθιστά και τη ΚΥΑ 43504/2005 και τη ΚΥΑ /2011, οι οποίες καταργούνται. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι λιγότερα, απλουστευμένα αλλά και εναρμονισμένα με αυτά που ζητούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα δικαιολογητικά που έπρεπε ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει και η αδειοδοτούσα αρχή να ελέγξει (συνήθως συμβολαιογραφικές πράξεις) αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση. Διασαφηνίζονται οι αρμοδιότητες που ορίζει ο Καλλικράτης για τη διαδικασία της αίτησης και ελέγχου των δικαιολογητικών. Με τη νέα ΚΥΑ ορίζεται ξεκάθαρα: η Υπηρεσία Υποδοχής της αίτησης η οποία διενεργεί τυπικό έλεγχο, η Υπηρεσία που διενεργεί τον ουσιαστικό έλεγχο της αίτησης κυρίως σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της κάθε περιοχής, η Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο των καταγγελιών, καθώς και το δειγματοληπτικό έλεγχο όπου απαιτείται.

5 ΝΕΑ ΚΥΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Με την νεα ΚΥΑ για πρώτη φορά τίθενται κανόνες για: την εξαιρέση ορισμένων έργων υδροληψίας και χρήσεων ύδατος από την αδειοδότηση, τη διάνοιξη ερευνητικών υδρογεώτρησεων, τα ανενεργά σημεία υδροληψίας, τις υδροληψίες που εξυπηρετούν ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών, τη χρήση εφεδρικών υδροληψιών, την αδειοδότηση ιδιωτικών υδροληψιών όταν το νερό διατίθενται σε τρίτους, τον υπολογισμό της χορηγούμενης ποσότητας ύδατος, τη διαδικασία για τον καθαρισμό μιας γεώτρησης, τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης μιας άδειας, τη διάρκεια ισχύος των αδειών που συνδέται με τα Σχέδια Διαχείρισης, την ανάκληση αδειών, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το ύψος των διοικητικών προστίμων.

6 ΝΕΑ ΚΥΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Στη νέα ΚΥΑ για πρώτη φορά ορίζονται εξαιρέσεις από την αδειοδότηση όπως για: Τα ανενεργά σημεία υδροληψίας που καταγράφονται στο ΕΜΣΥ. Τις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς. Τα έργα, τις εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης τηλεθέρμανσης, αποχετευτικά ακαθάρτων και ομβρίων εντός σχεδίων πόλεων και οικιστικών περιοχών και τις επισκευές/αντικαταστάσεις υφισταμένων δικτύων (αρδευτικά, υδρευτικά, αποχετευτικά, αποστραγγιστικά κλπ), Τις χρήσεις επιφανειακών υδάτων για αναψυχή, για τις οποίες δεν απαιτείται υδροληψία και δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του. Τη χρήση παράκτιων υδάτων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες ή για άλλες χρήσεις. Τις εργασίες συντήρησης καθαρισμού υδατορεμάτων καθώς και τις ήπιες παρεμβάσεις για τη διευθέτησή τους. Τις υδροληψίες που εξυπηρετούν ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών μέσα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές. Τις ομβροδεξαμενές η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό βροχής από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια.