Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012"

Transcript

1 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ / Καηαξγείηαη ε πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α1β 8577 / 83.Σα βαζηθά ζεκεία δηαθνξάο είλαη φηη επηηξέπνληαη ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κε ηελ παιηά Τ.Γ. δελ επηηξεπφληνπζαλ. Γηα παξάδεηγκα κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο ηξνθίκσλ καδί κε πψιεζε άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (εθηφο ησλ ζνχπεξ κάξθεη), θαζψο θαη πψιεζεο ηξνθίκσλ καδί κε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ή αλαςπρήο. Άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ν κε θαζνξηζκφο εκβαδψλ γηα ηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ελ κέξεη είλαη ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζίγνπξα φκσο ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζεκεία ηξηβήο κεηαμχ επηρεηξεκαηηψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Σέινο ελαξκνλίδεηαη ε Διιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Δπξσπατθή φζνλ αθνξά ζηνπο θαλνληζκνχο ΔΚ852/2004 (πνπ θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο haccp ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ) θαη 178/2002. Γελ ζα αλαπηχμνπκε εδψ φιε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε ηελ νπνία ζα ηελ βξείηε εχθνια απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (ΦΔΚ2718/Β/2012). Θα κείλνπκε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία. θνπφο ηεο παξνχζαο Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηνπο παξαζθεπαζηέο θαη ζπζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ, ηηο επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο, ηνπο δηαλνκείο θαη κεηαθνξείο, ηηο επηρεηξήζεηο ηεο αξηνπνηεηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ Δ.Κ 852/2004 θαη νη νξηζκνί ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζµ. 178/2002. εκεηψλνπκε φηη ε κελ πξψηνο θαλνληζκφο θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP (ραζπ) ν δε δεχηεξνο θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ επεηδή ην Διιεληθφ πξφηππν γηα ην HACCP έρεη θαηαξγεζεί, ζε πεξίπησζε πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξφηππν ISO (άηδν 22000). ΟΡΙΜΟΙ. Παξαζθεπαζηέο θαη ζπζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, παξαγσγηθέο κνλάδεο αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη κνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ: Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ή κεηαπνίεζεο ή δξαζηεξηφηεηα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ή θαη ηηο δπν, µε ή ρσξίο απεπζείαο δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαζψο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ηνπηθψλ (παξαδνζηαθψλ) πξντφλησλ (πρ ρπινπίηεο, ηξαραλά, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θιπ.).

2 Δπηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο - δηαλνκήο: Όιεο νη επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ή πνηψλ (ζε ζπλζήθεο ςχμεο, θαηάςπμεο ή ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο) µε ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπο ζην ρνλδξηθφ ή ιηαληθφ εκπφξην θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (Logistics providers). ηηο επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη θαη λα δηαλέκνληαη µε ηξφθηκα, είδε νηθηαθήο ρξήζεσο, επξείαο θαηαλάισζεο νηθηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ηξνθνδνζίαο κεραλεκάησλ απηφκαηεο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Μεηαθνξείο: Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαζψο θαη ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κέζσλ, θαη ε πψιεζε επί απηνθηλήηνπ (ex-van), εθηφο αλ ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπηρεηξήζεηο Ληαληθνχ θαη Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εηδηθφηεξα: Τπεξαγνξέο ηξνθίκσλ, θαηαζηήκαηα ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (Cash & Carry), παληνπσιεία, θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, θάβεο - μεξψλ θαξπψλ, πξαηήξηα άξηνπ, πξαηήξηα πψιεζεο ηξνθίκσλ, νπσξνπσιεία, πηελνπσιεία, θαηαζηήκαηα θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, αιιαληνπνηίαο θαη ηπξνθνκίαο, θαθεθνπηεία, κηθηά θαηαζηήκαηα, θαηαξγνχκελεο ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ κηθηψλ θαηαζηεκάησλ θαη ππεξαγνξψλ, ιατθέο αγνξέο θαζψο θαη φιεο νη πσιήζεηο µέζσ ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (κηθξνπσιεηέο, θιπ.), θαη πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε αλαπεξηθά πεξίπηεξα θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, θαζψο θαη ε πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ µέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ: πεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, νη επηρεηξήζεηο αλαςπρήο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο: φιεο νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξαζθεπάδνληαη ή θαη πξνζθέξνληαη ζε πειάηεο θάζε είδνπο ηξφθηκα ή πνηά ή δηαλέκνληαη θαη' νίθνλ, θαζψο επίζεο παξέρνληαη ππεξεζίεο αλαςπρήο µε ζπλνδεία θαγεηνχ ή πνηνχ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη: Δζηηαηφξηα, ςαξνηαβέξλεο, ηαβέξλεο, λαθ µπαξ, νπδεξί, νβειηζηήξηα, ςεηνπσιεία, πηηζαξίεο, νηλνπσιεία, θ.η.νµ. Εαραξνπιαζηεία µε ηξαπεδνθαζίζµαηα, κπνπγαηζάδηθα, ινπθνπµαηδίδηθα, γαιαθηνπσιεία, αλαςπθηήξηα, θ.η.νµ. θαζψο θαη ε παξαζθεπή θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα θαη' νίθνλ θαηαλάισζε. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ, λνζνθνκείσλ, μελνδνρείσλ, θαηαζθελψζεσλ, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θαη γεληθά θιηληθψλ θαη ινηπψλ ηδξπκάησλ, θαη νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο ζηα πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθά κέζα (ηξαίλα, πινία, αεξνπιάλα θιπ.) ή κεηαζθεπαζκέλα αληίζηνηρα κεηαθνξηθά κέζα. Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ: νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο αλαςπρήο µε ζπλνδεία ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαθελεία, θαθεηέξηεο, θπιηθεία, µπαξ, open bar, θ.η.νκ. αλαςπθηήξηα θ.η.νκ. θέληξα δηαζθέδαζεο, νη ππαίζξηνη θαη ζηεγαζκέλνη ρψξνη εθδειψζεσλ, θ.η.νκ. Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο: νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ µε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε Γεκφζηα Τγεία θαη ιεηηνπξγνχλ σο ακηγείο ή κηθηέο µε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ( θνκκσηήξηα, γπκλαζηήξηα θιπ.).

3 Παξαζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο: Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξαζθεπάδνληαη ή θαη δηαηίζεληαη ππαίζξηα ηξφθηκα θαη πνηά. ε απηή ηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη: νη θαληίλεο, νη ζθελέο θαη νη πάγθνη ζηα παλεγχξηα, ηα πεξίπηεξα ζε αγνξέο, ηα ηξνρήιαηα νρήκαηα πάζεο θχζεσο, ε ππαίζξηα παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (street food), νη κηθξνπσιεηέο, ε πψιεζε πφξηα-πφξηα, θ.η.νκ. Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξηνπνηεηηθή λνκνζεζία: Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξαζθεπάδνπλ θαη πσινχλ ηα πξνβιεπφκελα ηξφθηκα απφ ηελ αξηνπνηεηηθή λνκνζεζία εθηφο ησλ πξαηεξίσλ άξηνπ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία έκπνξνη (ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην). ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αξηνπνηεία θαη νη εγθαηαζηάζεηο πεξάησζεο έςεζεο. Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία θαιείηαη ε αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη νη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο είλαη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο θαη ησλ πνηψλ, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ πγεηνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. θνπφο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Γηάηαμεο απηνηειείο ή ζπλππάξρνπζεο µε άιιεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα θαηέρνπλ ΑΓΔΗΑ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα µε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο. ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο επηρεηξήζεσλ, εθεμήο θαινχκελεο σο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ νθείινπλ λα εγθαζηζηνχλ, λα εθαξκφδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο 7 αξρέο ηνπ HACCP (ραζπ), ζχκθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο αλάινγα µε ηε θχζε, ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θαη ηε δπλεηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ HACCP µε ηελ απαηηνχκελε επειημία φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξ 5 ηνπ Καλ 852/2004. Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπο πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πγηεηλήο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Δ.Κ 852/2004, ζε

4 φια ηα ζηάδηα παξαζθεπήο, κεηαπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο, δηαθίλεζεο θαη πξνζθνξάο πξνο πψιεζε ή δηάζεζεο απηψλ µε ή θαη ηαπηφρξνλε παξνρή ππεξεζηψλ. Οη σο άλσ ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ ή δηαρεηξίδνληαη. Οη απαηηήζεηο πγηεηλήο έρνπλ ζρέζε µε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηελ πγηεηλή θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ - απνιχκαλζεο θαη απεληφκσζεο - κπνθηνλίαο αιιά θαη µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε αλάινγα µε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Ζ ηήξεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνδνκή, ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, εληνκνθηνλίαο - κπνθηνλίαο, πξνζσπηθνχ, ζεξκνθξαζηψλ θαη ηρλειαζηκφηεηαο (πξνκεζεπηέο), απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ. Οη θαησηέξσ νξηδφκελεο απαηηήζεηο πγηεηλήο ηζρχνπλ αλάινγα µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δειψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Δ. Κ 852/2004. Δλ ζπλερεία γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ, ρσξίο φκσο λα θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ηα αληίζηνηρα εκβαδά. Αλαιχνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: ΟΗΚΖΜΑ ΥΩΡΟΗ ΓΑΠΔΓΑ, ΣΟΗΥΟΗ, ΟΡΟΦΔ, ΘΤΡΔ, ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - ΣΔΡΔΑ ΚΑΗ ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ. ΦΩΣΗΜΟ - ΑΔΡΗΜΟ. ΑΠΑΓΩΓΖ ΚΑΠΝΩΝ - ΑΔΡΗΩΝ ΚΑ ΤΔΩ ΑΠΟΓΤΣΖΡIΑ - ΑΠΟΥΩΡΖΣΖΡΗΑ. ΥΖΜΗΚΑ - BIOΛOΓΗKA ΑΠΟΥΩΡΖΣΖΡΗΑ ΑΡΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια αξρεία ηεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 (haccp, iso θιπ), αλάινγα µε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα VI, Κεθάιαην Α ηεο ππ' αξηζµ /2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. ΠIΣΟΠΟIΗΣIΚΟ YΓΔIΑ - ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΔIΝΗ Όζνη αζθνχλ ή επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ ρεηξηζηή ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ή λα εξγαζηνχλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη µε πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα

5 µε ηελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ' αξηζµ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 35797(ΦΔΚ1199/ ) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. (έπονται οι σποτρεώσεις στετικά με την ατομική σγεία και σγιεινή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη µε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα φηη: Οη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ αλάινγα µε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη ησλ αξρψλ HACCP ή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγψλ νξζήο πξαθηηθήο εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη µε θαηάιιειν αξρείν πνπ ζα δηαηεξείηαη ζην αξρείν πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ. Γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ζηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πάζεο θχζεσο ρψξνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δηελεξγείηαη απφ ηνχο αξκφδηνπο ππαιιήινπο Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο. Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο αζθείηαη, ηαθηηθά ή έθηαθηα ζηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 3 επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη ζηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαζηήκαηα θαη γεληθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, παηδηθνί ζηαζκνί δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, μελνδνρεία χπλνπ, αίζνπζεο δεκφζησλ ζεακάησλ, θνκκσηήξηα, θνπξεία, ινπηξά, ρψξνη πγηεηλήο θαη θπιηθεία ππαίζξησλ δεκνζίσλ ζεακάησλ, φπσο ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, αζιεηηθψλ γεπέδσλ, θ. η. φκ., θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθελψζεηο, θαηνηθίεο ρψξνη δηαβίσζεο πνιιψλ αηφκσλ θιπ). ηα θάζε είδνπο ζπγθνηλσληαθά κέζα (μεξάο, ζάιαζζαο θαη αέξνο). ηα θάζε είδνπο εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα θαη θαηαζηήκαηα, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ηε δεκφζηα πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. ηηο πδξεχζεηο, αξδεχζεηο, απνρεηεχζεηο θαη ζε θάζε είδνπο άιιεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηνλ ηξφπν θαη ζηα κέζα ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο ηνχησλ. ηηο πηελνηξνθηθέο ή θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (βνπζηάζηα, ρνηξνζηάζηα, πνηκληνζηάζηα, πηελνηξνθία. θ. η. φκ.), θαζψο θαη ζηα ζθαγεία, ζηα εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο λσπψλ δεξκάησλ θαη ζε άιιεο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο. ηα νπνηαδήπνηε κεηαρεηξηζκέλα είδε ηκαηηζκνχ, ππνδήζεσο, θιηλνζηξσκλήο, βηβιίσλ θ.η.νκ., ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα εκπνξία ή επεμεξγαζία θαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ. ηνπο αλνηθηνχο, δεκνζίνπο ή ηδησηηθνχο, ρψξνπο (δξφκνη, πιαηείεο, θπζηθέο ή ηερλεηέο θνηιφηεηεο ηνπ εδάθνπο, αγξνί, ζεξκνθήπηα, απιέο, θσηαγσγνί πνιπθαηνηθηψλ θαη κεγάξσλ, αθηέο νκαδηθήο

6 θνιπκβήζεσο, θνιπκβεηηθέο δεμακελέο θ. η. φκ.), θαζψο θαη ζηηο θαηνηθίεο, ζε πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο αλζπγηεηλψλ εζηηψλ, εθφζνλ νη έλνηθνη ηνχησλ δέρνληαη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ή επί αξλήζεψο ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη έγγξαθε παξαγγειία ηεο αξκφδηαο Δηζαγγειηθήο Αξρήο, φπσο ν Νφκνο νξίδεη. Καηά ηνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ηεο Υψξαο γηα ηνλ ηαθηηθφ ή έθηαθην έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη νη Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο Γηαηάμεηο. Γηα ηηο κε ζπκκνξθψζεηο αλαθέξνληαη νη πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο θαη θαζνξίδεηαη πξνζεζκία επαλειέγρνπ. Σν έληππν ειέγρνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη ην έλα παξαδίδεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ή απνζηέιιεηαη. Όζνλ αθνξά ηα ηξφθηκα, ιακβάλεηαη ππφςε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VI ηεο ΚΤΑ 15523/06. Οη παξαβάζεηο πνπ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαζψο θαη ε θαη εμαθνινχζεζε κε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε, ζπλεπάγεηαη επηβνιή θπξψζεσλ θαη αθνινπζεί ή ζχληαμε έθζεζεο πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα θαηά ηνλ Νφκν Αξρή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζεο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξεκπφδηζεο ησλ εθιεθηηθψλ αξρψλ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απηνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ησλ θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθψλ ή ιηκεληθψλ αξρψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ απνζηέιινληαη αλά έηνο ζπγθεληξσηηθά ζηελ Γ/λζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε νπνία ηα θνηλνπνηεί ζηνλ ΔΦΔΣ. ΚΤΡΩΔΙ ΠΡΟΣΙΜΑ Ζ ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άξλεζεο ή ηεο παξεκπφδηζεο ειέγρνπ, ηεο ππνηξνπήο ζε κε ζπκκφξθσζε, ζπλεπάγεηαη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζθξάγηζε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή. Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αλαθαιείηαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, πξνζσξηλά θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθά. Ζ αλαθιεζείζα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επαλαρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξνχζαο επηβάιινληαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αδηθήκαηνο, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζχκθσλα κε ην λφκν 4025/2011(ΦΔΚ228/ηΑ/ ) άξζξν 43 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νφκν 4075/2012(ΦΔΚ89/ηΑ/ ), άξζξν 58. ε ιίαλ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ή ελ ειιείςεη, ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο πξνθχπηεη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θηλδπλεχεη άκεζα ε Γεκφζηα Τγεία, ν Πεξηθεξεηάξρεο εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο ε νπνία εθηειείηαη ακέζσο απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ηαπηφρξνλα θηλεί ηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαδηθαζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο απνθαζίδεη γηα ηελ νξηζηηθή ή ηελ πξνζσξηλή, γηα νξηζκέλν ρξφλν, απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.

7 ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ππφθεηληαη γεληθά ζηνπο φξνπο ηεο, νη δε θνξείο εθκεηαιιεχζεψο ηνπο νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζηνπο αλσηέξσ φξνπο, πιελ εθείλσλ πνπ απαηηνχλ θηηξηαθέο κεηαηξνπέο, νπφηε ζα εθηειεζζνχλ κφλνλ νη εθηθηέο βειηηψζεηο. 2. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ζα νξίζεη εχινγε, γηα θάζε πεξίπησζε, πξνζεζκία, πνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαπίζησζεο ησλ ειιείςεσλ, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο. 3. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δελ ζα ζίγνληαη απνθηεκέλα λνκίκσο δηθαηψκαηα επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα νπνία ηδξχζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην φλνκα ηνπ ίδηνπ θνξέα, φπσο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαπηχζζνληαη ηελ αίζνπζα πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο «επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο», ν νπνίνο έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Γηα ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο σο πξνο ηα πξνζθεξφκελα είδε κε βάζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηεο λέαο θαηάηαμεο ηνπ είδνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 4. Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ άξρηζαλ λα ηδξχνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Αδεηνδνηνχζα Αξρή εληφο πεληακήλνπ απφ ηελ εκέξα απηή, θξίλνληαη σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπο (εκβαδφλ, θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ, απνζηάζεηο θ.ι.π.) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηδξχζεψο ηνπο, αλ νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο είλαη απζηεξφηεξεο σο πξνο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 5. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο επαλεμεηάζεσο ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηή θαηαζηεκάησλ, είηε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκπιεξψζεσο ειιείςεσλ, πνπ είραλ επηζεκαλζεί θαηά ηελ αξρηθή θξίζε ηνπο, είηε ιφγσ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θξίζεψο ηνπο, έζησ θαη αλ θαηά ηελ εκέξα θαηαζέζεσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο αηηήζεσο ή ηεο ελζηάζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είρε πεξάζεη πεληάκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ νξίδεη ε αλσηέξσ παξάγξαθνο. 6. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ επηρεηξήζεσο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθφζνλ επηζπκνχλ κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή ζπλνδεπφκελε απφ γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο λα δεηήζνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε λέα άδεηα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ αλαθεξφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαηάηαμε. Δηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο ζα γίλεηαη κφλν αλ ζηελ αλσηέξσ αίηεζε γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά θαη απηή ζα ηίζεηαη εληφο παξελζέζεσο.

8 7. Γηαηάμεηο Νφκσλ ή Καλνληζηηθψλ Πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε είδε θαηαζηεκάησλ φπσο απηά είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί κε ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/8577/83(ΦΔΚ 526/η.β./1983) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ.

Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ

Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ Αξηζκ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.96967/12 (ΦΔΚ 2718 Β/8-10-2012 Γηνξζ.θαικ. ην ΦΔΚ- 3007 Β/13-11-12) : Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών.

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Αθήνα, 5.10.2011 ΠΟΛ. 1208 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: -Kηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα