ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,"

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι αν δεν προζπαθήζοσμε ποηέ» Πήτερ Σκοτ «Χρήζιμος είναι ο πολίηης εκείνος ποσ ενδιαθέρεηαι για ηην πόλη ηοσ, ζσμμεηέτονηας ζηα κοινά με ηην εργαζία, ηην ηέτνη, ηην θιλοζοθία και ηον διάλογο. Ανηίθεηα, όποιος επιλέγει ηην αηομική ηζστία ένανηι ηων κοινωνικών ανηζστιών, ταρακηηρίζεηαι ως «άτρηζηος», με ηην έννοια ηοσ μη ωθέλιμοσ για ηην πόλη πολίηη» Περικλής Αρχαία Αθήνα Άξζξν 1 Ίδξπζε - Δπσλπκία Έδξα Έκβιεκα Λνγόηππνο - θξαγίδα 1. Ιδξύεηαη Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηφηεηα δσήο» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Οηθφθαηξα», απνθαινχκελε εθεμήο «Οηθφθαηξα». Δίλαη Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε (Μ.Κ.Ο.) πνπ ιεηηνπξγεί εζεινληηθά κε βάζε ηελ ελζπλείδεηε θαη αληδηνηειή πξνζθνξά ησλ κειψλ ηεο. 2. Έδξα: είλαη ε Σ.Κ. Μνζράηνπ, ηνπ Γήκνπ Λίκλεο Πιαζηήξα, ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ κπνξεί λα αιιάδεη έδξα θαη λα δεκηνπξγεί γξαθεία ή παξαξηήκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 3. Έκβιεκα: Ζ παξαθάησ εηθφλα απνηειεί ην έκβιεκα ηεο Οηθφθαηξαο. 4. Λνγόηππνο: απνηειείηαη απφ ην έκβιεκα θαη ηε θξάζε: «Κίλεζε γηα ην πεξηβάιινλ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο - Οηθφθαηξα. Καξδίηζα ».

2 θξαγίδα: Δρεη ζρήκα ειιεηςνεηδέο θαη αλαγξάθεη πεξηκεηξηθά: «Κίλεζε γηα ην πεξηβάιινλ, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Καξδίηζα 2012», ελψ ζην θέληξν έρεη ην έκβιεκα θαη απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ αλαγξάθεηαη ε ιέμε Οηθφθαηξα. Άξζξν 2 θνπνί - Μέζα Γεληθνί ζθνπνί θνπνί ηεο Οηθφθαηξαο είλαη: ε θαηαλφεζε, ε πξνάζπηζε, ε ζπληήξεζε θαη ε αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηα νπνία απνηεινχλ θαη πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε αλζξψπνπ θαη θχζεο. Δπίζεο, ε αλαγλψξηζε θαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ αγαζψλ σο ζεκέιηα ηεο επεκεξίαο θάζε ηφπνπ, ε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ε επηζήκαλζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξσπνγελψλ επεκβάζεσλ, ε άκεζε επαηζζεηνπνίεζε θαη παξφηξπλζε ησλ πνιηηψλ γηα αλάιεςε δξάζεο, θαζψο θαη ε σξίκαλζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ βάζεη ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο Οηθνινγηθήο Αεηθνξίαο. Δηδηθνί ζθνπνί Ζ Οηθφθαηξα επηδηψθεη: 1. Σελ πξναγσγή ηεο θπζηνιαηξίαο, ηνπ εζεινληηζκνχ, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. 2. Σε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα, αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο Οηθνινγηθήο Παηδείαο, ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη ηεο Αγσγήο Τγείαο κε έκθαζε ζηελ αξρή ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνθχιαμεο. 3. Σε δεκηνπξγία ελφο Πξφηππνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, πνπ ζα ηεξεί κε επιάβεηα ηελ επηηήξεζε θαη ηε θξνληίδα θαη φρη ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε. 4. Σε ζπλεπή εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πνπ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά θαη άκεζα ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ζην πεξηβάιινλ. 5. Σε κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε, εμχςσζε θαη δηάδνζε ηεο νιηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη νηθνινγηθήο δφκεζεο. 6. Σε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο. 7. Σελ νξγαληθή ζχλδεζε πφιεο θαη ππαίζξνπ, κε ζπλδεηήξηα θνηλή αμία ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε. 8. Σελ άξηηα θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο γεληθφηεξα. Άξζξν 3 Μέζα - 2 -

3 - 3 - Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οηθφθαηξαο, ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε δπλαηνηήησλ ηεο, επηηπγράλεηαη: 1. Με ηελ ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε πξνζψπσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, πξνβιεκαηηζκνχο, αλάγθεο θαη ζηφρνπο ζχκθσλα κε απηνχο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ αθνζίσζε ζηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημή ηνπο. 2. Με ηελ θαζηέξσζε θαη ηήξεζε ηεο εζεινληηθήο δενληνινγίαο θαη δξάζεο ησλ κειψλ, κε νξζνινγηθφ θαζνξηζκφ ησλ άκεζσλ ζηφρσλ θαη κε ζπλέπεηα ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 3. Με ηελ ζπγθξφηεζε Οκάδσλ Έξγνπ θαη δξάζεο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο. 4. Με ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή, δηεπηζηεκνληθή, δηεπαγγεικαηηθή δηαβνχιεπζε. 5. Με ηελ εθπφλεζε (θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξείεο, ζσκαηεία θαη θνξείο) κειεηψλ, εξεπλψλ, ζρεδίσλ, πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θαη έξγσλ θαζψο θαη κε ηε ζπκκεηνρή σο δηθαηνχρνο ή σο εηαίξνο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 6. Αλαπηχζζνληαο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο κε επηζηεκνληθά, πεξηβαιινληηθά, εθπαηδεπηηθά, αλζξσπηζηηθά ζσκαηεία, νξγαλψζεηο, παλεπηζηήκηα, ηδξχκαηα θαη θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηνπο Φνξείο Απηνδηνίθεζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ. 7. Με ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε έληππνπ θαη ςεθηαθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ζρεηηθνχ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξάζεηο ηεο. 8. Με ηελ θαηαζθεπή, ην ζπζηεκαηηθφ εκπινπηηζκφ θαη ηε δηθηχσζε αλεμάξηεηεο ηζηνζειίδαο. 9. Με ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε βηβιηνζήθεο θαη αλαγλσζηεξίνπ-εξγαζηεξίνπ θαη δηθηχσζε απηήο κε άιιεο αληίζηνηρεο. 10. Με ηελ θαηαζθεπή, επέθηαζε, δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο, κε πξσηνβνπιία ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο. 11. Με ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε νηθνθνηλνηήησλ, ζεκαηηθψλ πάξθσλ θαη κνπζείσλ 12. Με ηελ απνζηνιή ζηειερψλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θ.ά. ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ γηα ελεκέξσζε ή κεηεθπαίδεπζε. 13. Δλζαξξχλνληαο ηελ νηθνινγηθή πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη απνζαξξχλνληαο ηηο αζχκβαηεο πξνο απηή ρξήζεηο θαη ελ γέλεη ζπκβάιινληαο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επεκβάζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα, αλαδεηθλχνληαο ηα σο πξνζηαηεπφκελα αγαζά. 14. Με ηελ ελεξγφ εκπινθή ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνιηηηθήο άκπλαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, είηε απφ κφλε ηεο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζσκαηεία θαη αξκφδηνπο θνξείο. 15. Με ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο, ηεο νξζνινγηθήο ρξήζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ απηέο. 16. Με ηελ πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο (πνδήιαην, ηξέλν θ.ά.) θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πφιεσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ άκεζε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο κεηαθνξάο

4 Δλζαξξχλνληαο ηελ εκκνλή ζηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα λα απνηξαπνχλ ηα αηπρήκαηα ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 18. πκκεηέρνληαο ελεξγά ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη έθηαθησλ αλαγθψλ 19. Απφ Οκάδεο Έξγνπ, νη νπνίεο νξγαλψλνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο απηνηειείο δξαζηεξηφηεηεο, νλνκαδφκελεο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη: Υαηξεηηζκφο ηεο Φχζεο ζην Γάζνο Αλσγείνπ ηνπ Γήκνπ νθάδσλ. Οηθνινγηθή Γηνξηή Καξδίηζαο Δαξηλή Γηνξηή ηεο Φχζεο Καξδίηζαο Αληαιιαθηηθφ-ραξηζηηθφ παδάξη Κνηλσληθνί Βηνινγηθνί Κήπνη Γίθηπν Αιιειεγγχεο θαη Αληαιιαγψλ Καξδίηζαο Πξνζηαζία, ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ έινπο Μεηακφξθσζεο Παιακά Καξδίηζαο. Δμσξατζκφο, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο παξαπνηάκηαο πεξηνρήο ηεο Καξδίηζαο, ησλ πνηακψλ Γαβξά θαη Καξάκπαιε απφ Παπαξάληδα κέρξη πξψελ θαγεία Γηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Απνλνκή ππνηξνθηψλ θαη βξαβείσλ. Σνπηθέο, Πεξηθεξεηαθέο, παλειιήληεο, δηεζλείο ή θαη παγθφζκηεο εθδειψζεηο, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, εθζέζεηο, γηνξηέο, εθπαηδεχζεηο πνηθίινπ ραξαθηήξα, φπσο ζεκηλάξηα, παξνπζηάζεηο θ.ά., γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά. Οιηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θνξεζκέλνπ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ ησλ πφιεσλ θαη βειηίσζε ησλ ζπλνηθηψλ. Αλάδεημε ηνπ πνδειάηνπ, ησλ πνδειαηνδξφκσλ θαη ηεο νξζήο ρξήζεο απηψλ. Πξνζηαζία, δηαηήξεζε, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, ησλ ιηκλψλ, ησλ πνηακψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πγξφηνπσλ, κε έκθαζε ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000, θαη ησλ πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Υάξαμε θαη θαζηέξσζε δηαδξνκψλ πνιηηηζκνχ, ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη νηθνηνπξηζκνχ. Αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 20. Γεληθά ε Οηθφθαηξα κεηέξρεηαη νπνηαδήπνηε λφκηκα κέζα θξίλεη πξφζθνξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Άξζξν 4 Μέιε Δηαίξνη ην εμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ηα κέιε εηαίξνη ζα απνθαινχληαη κέιε Ιδηόηεηα κέινπο Ζ ηδηφηεηα κέινπο είλαη αλνηθηή ζε νπνηνλδήπνηε ζπγθεληξψλεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη αλεμαξηήησο θχινπ, θπιήο, επαγγέικαηνο, νηθνλνκηθήο - 4 -

5 - 5 - θαηάζηαζεο, γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Οηθφθαηξαο, είλαη πξφζπκνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ εθηίζεληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηεο. 1. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Οηθφθαηξαο, απαηηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: i. Να είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ. Γελ ππάξρεη αλψηαην φξην ειηθίαο. ii. Να έρεη ελεκεξσζεί γηα ην Καηαζηαηηθφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη εγγξάθσο λα ηα απνδερζεί. iii. iv. Να ππνβάιεη έγγξαθε αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..). Να δειψζεη εγγξάθσο ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε ή απαίηεζε θαηά ηνπ σκαηείνπ. Ζ αίηεζε εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο. ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ή κε έθδνζεο απφθαζεο εληφο κελφο απφ ηε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αξκφδην φξγαλν γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ Γ.. ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο απνθαζίδεη γηα ηελ αίηεζε κε απιή πιεηνςεθία. Πέξαλ ηεο έγθξηζεο έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη κία αίηεζε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γ.., κφλν κε απφθαζε ησλ 2/3 ησλ ηακεηαθά εληάμεη παξφλησλ κειψλ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο Οηθφθαηξαο. Δπίηηκα κέιε ηεο Οηθφθαηξαο κπνξνχλ λα αλαθεξπρζνχλ κε απφθαζε ηεο Γ.., πξφζσπα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ή εηδηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Ζ ηηκεηηθή απηή ηδηφηεηα κέινπο είλαη έλαο εζηκνηππηθφο ηίηινο θαη δελ ππάγεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηδηφηεηαο κέινπο. Δηήζηα ζπλδξνκή Μεξίδην Κάζε κέινο κε ηελ εγγξαθή ηνπ θαηαβάιεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή ζπλδξνκή. Ζ εηήζηα ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη θάζε έηνο σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ηελ Οηθφθαηξα. Σα πνζά απηά θαζνξίδνληαη κε απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ εηήζηα νηθνλνκηθή ζπλδξνκή απνηειεί ην κεξίδην ηνπ κέινπο ηεο Οηθφθαηξαο, ην νπνίν δελ κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηνπο. Με ηελ απνρψξεζε ηνπ κέινπο φια ηα κεξίδηά ηνπ (δειαδή νη εηήζηεο ζπλδξνκέο), παξακέλνπλ πξνο φθεινο ηεο Οηθφθαηξαο ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κέινπο, ην κεξίδην θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ (φρη φινη) δηθαηνχηαη λα ζπλερίζεη σο κέινο ηεο Οηθφθαηξαο κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ απνζαλφληνο. Άξζξν 5 Κσιύκαηα - Απνθιεηζκνί Πνηλέο Απνβνιή Γελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο κέιε: - 5 -

6 - 6 - i. Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο. ii. Όπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, θαηαζθνπεία, ιεζηεία, θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα ρξενθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, δσξνιεςία, παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηεο γελεηήζηαο δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ θαη πεξί κεζαδφλησλ θαζψο θαη φπνηνο έρεη παξαπεκθζεί κε ακεηάθιεην βνχιεπκα γηα πξάμεηο πνπ δηψθνληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο. iii. Όπνηνο έρεη ζηεξεζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε. Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πην πάλσ θσιχκαηα, ράλεη απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηά ηνπ. Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζεο εθδίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε Άξζξν 6 Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο 1. Όια ηα κέιε αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη ηακεηαθά ελ ηάμεη, κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο (Γ..). Όκσο κεηέρνπλ κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη ςήθνπ θαη εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα, κφλν ηα κέιε πνπ είλαη ηακεηαθά εληάμεη. 2. Έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, πιελ ησλ ηδξπηηθψλ, απνθηνχλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ κεηά πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εγγξαθή ηνπο. 3. Ύζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, ιακβάλνπλ γλψζε πξνθνξηθψο ή θαη εγγξάθσο φισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ηνπ Γ.., ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.) θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ έξγνπ. 4. Έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο κνκθήο θαηά ηνπ Γ.. θαζψο θαη θαηά νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ. Οη πξνηάζεηο κνκθήο ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. 5. Σα κέιε ηνπ σκαηίνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα ηεξνχλ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ Γ Σα κέιε απνιακβάλνπλ θάζε σθέιεηα πνπ εμαζθαιίδεη θάζε θνξά ην σκαηείν. Έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εξγάδνληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη λα απνθεχγνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηξαηεχεηαη απηνχο. Όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. Δηδηθφηεξα δηθαηψκαηα απνλέκνληαη ή αθαηξνχληαη ηε ζπλαηλέζεη φισλ ησλ κειψλ (νκφθσλα). 7. Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ θαηαβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηηο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ σκαηείνπ

7 Κάζε θζνξά ή απψιεηα πιηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην κέινο πνπ ηελ πξνθάιεζε. Άξζξν 7 Απνρώξεζε κέινπο 1. Κάζε κέινο δηθαηνχηαη λα απνρσξήζεη απφ ην ζσκαηείν κε έγγξαθε δήισζή ηνπ ζην Γ.. Δθφζνλ δελ ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο, ην Γ.. θάλεη δεθηή ηελ αίηεζε απνρψξεζεο. Σν απεξρφκελν κέινο έρεη ππνρξέσζε λα ηαθηνπνηήζεη φιεο ηηο ηπρφλ εθθξεκφηεηέο ηνπ έλαληη ηνπ ζσκαηείνπ. 2. Σν κέινο πνπ απνρσξεί κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ αίηεζε απνρψξεζεο εθφζνλ ηα φξγαλα δελ πξνρψξεζαλ αθφκε ζηε δηαγξαθή ηνπ. Δθφζνλ έρεη δηαγξαθεί κπνξεί λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε εγγξαθήο, ε νπνία αθνινπζεί ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία έγθξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλν λα ηαθηνπνηήζεη φιεο ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ άθεζε πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπ. Άξζξν 8 Γηαγξαθή κέινπο Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη απφ ηε Γ.. (κε απνθάζε ησλ 2/3 ησλ ηακεηαθά εληάμεη παξφλησλ κειψλ ηεο) δηαγξάθεηαη κέινο ηεο εηαηξείαο φηαλ: α) Γελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο. β) Αξλείηαη ρσξίο ιφγν ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απέλαληη ζηελ εηαηξεία θαη δελ εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. γ) Βιάπηεη απφ πξφζεζε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο ηδίσο κε ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ νηθνλνκηθψλ ή εζηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξηλ απφ ηελ απφθαζή ηνπ πεξί δηαγξαθήο, νξίδεη ζην κέινο δεθαήκεξε πξνζεζκία γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη αίξεη ηνλ ιφγν δηαγξαθήο, εθφζνλ νη εμεγήζεηο είλαη επαξθείο. Με ηελ απφθαζε δηαγξαθήο απφ ην Γ.., ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζην κέινο, απηφ παξακέλεη ζε πξνζσξηλή παχζε απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (ζε δηαζεζηκφηεηα), κέρξηο φηνπ ε Γ.. απνθαλζεί νξηζηηθά επί ηνπ ζέκαηνο. Ζ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο πνπ δηαγξάθεηαη, επέξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηεο Γ.. Ζ δηαγξαθή θαη ε απνβνιή κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Οη ηειεζίδηθεο πεηζαξρηθέο πνηλέο εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν Πνηλψλ θαη ζην Μεηξψν ηνπ ηηκσξεκέλνπ κέινπο

8 - 8 - Άξζξν 9 Γηθαίσκα Δγγξαθήο θαη Δηήζηα πλδξνκή 1. Μέρξη λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ε Γ.., ην δηθαίσκα εγγξαθήο νξίδεηαη ζε πέληε (5) επξψ θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ζε δέθα (10) επξψ. 2. Οη θνηηεηέο πιεξψλνπλ κεησκέλε ζπλδξνκή θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ελψ εμαηξνχληαη εηήζηαο ζπλδξνκήο κφλν νη ζηξαηεπκέλνη. Άξζξν 10 Πόξνη θαη Έμνδα - Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο Οη πφξνη ηεο Οηθφθαηξαο πξνέξρνληαη απφ: 1. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηηο ζπλδξνκέο- κεξίδηα ησλ κειψλ 2. Δζεινληηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ. 3. Έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γ.. 4. Υνξεγίεο, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θιεξνδνζίεο. 5. Έζνδα απφ πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο, εθδφζεηο, δηαθεκίζεηο, ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε εηαηξία ζε κέιε θαη ηξίηνπο θαη απφ θάζε άιιε λφκηκε δξαζηεξηφηεηα. 6. Απφ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θαη άιια επηδνηνχκελα Δπξσπατθά θαη Δζληθά πξνγξάκκαηα. 7. Απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε εηαηξηθά ζρήκαηα. 8. Δηζνδήκαηα απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζία ηνπ θαη νη ηφθνη ηνπ θεθαιαίνπ. 9. Κάζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ σκαηείνπ απφ ην Γεκφζην, απφ νκνγελείο, εκεδαπά ή αιινδαπά πξφζσπα, εηαηξίεο, ζσκαηεία, θνξείο ή θαη νξγαληζκνχο. Ζ ελίζρπζε απηή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ πνηθίιεο κνξθήο, επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θ.ι.π. 10. Κάζε άιιν έζνδν πνπ ζα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα έζνδα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, θνηλσληθέο εθδειψζεηο ή ππεξεζίεο ηνπ απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ. ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα αλήθεη θαη θάζε εμνπιηζκφο ή πιηθέο αμίεο θαη βξαβεχζεηο ηνπ πνπ ζα πξνθχπηνπλ κεηά απφ θάζε εθδήισζε, πξφγξακκα ή εηζθνξά - δσξεά. Οη Πφξνη δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., φηαλ πξφθεηηαη γηα θηλεηέο αμίεο θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα αθίλεηεο. Άξζξν 11 Υνξήγεζε Βεβαηώζεσλ Ζ εηαηξεία, κπνξεί λα ρνξεγεί βεβαηψζεηο ζηα κέιε ηνπ, αιιά θαη ζε εζεινληέο κε κέιε, γηα ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά πνχ παξείραλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα έξγνπ θαη δξαζηεξηφηεηα. Άξζξν

9 - 9 - Ιδηόηεηεο θαη δεκνζηεύζεηο 1. Όια ηα αγαζά (αξρεία, δεκνζηεχζεηο, βηβιηνζήθε, εμνπιηζκφο θ.α.) πνπ απνρηηνχληαη, αλαπηχζζνληαη, ή δεκηνπξγνχληαη πξνο φθεινο ηνπ ζσκαηείνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ θαη είλαη αλνηθηά ζηα κέιε γηα ην φθεινο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Γελ δχλαηαη φκσο λα αλαπαξαρζνχλ γηα ηε ρξήζε έμσ απφ ην ζσκαηείν ρσξίο ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ Γ.. 2. Σν σκαηείν ζα δηαζέηεη ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν, πεδία ηεο νπνίαο ζα είλαη κηα αζθαιηζκέλε πεξηνρή γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ κειψλ. Σα κέιε ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη απηήλ ηελ αζθάιεηα θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζήο ηνπο. Άξζξν 13 Όξγαλα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ σκαηείνπ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ πγθξόηεζε Φήθνη - κέιε 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ησλ κειψλ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ ην αθνξά ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 2. Ζ Γ.. απνηειείηαη απφ ηα κέιε πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην Μεηξψν θαη δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή. Δθ ησλ κειψλ δηθαίσκα ιφγνπ θαη ςήθνπ, έρνπλ εθείλα πνπ είλαη ηακεηαθά εληάμεη, ελψ ηα κέιε πνπ δελ είλαη ηακεηαθά εληάμεη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν σο παξαηεξεηέο ρσξίο δηθαίσκα ιφγνπ θαη ςήθνπ. 3. Σακεηαθά εληάμεη κέιε είλαη απηά πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ νηθνλνκηθφ έηνο ρξήζεο, δειαδή 31 Γεθέκβξε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Παξάδεηγκα: εάλ ε Γ.. πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε εκεξνκελία κέζα ζην έηνο 2012, ηφηε ηα κέιε γηα λα είλαη ηακεηαθά εληάμεη, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη Άξζξν 14 Αξκνδηόηεηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ ππνβάιινληαη ζ απηήλ απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηα κέιε ηεο θαη αθνξνχλ ηελ Οηθφθαηξα. Δηδηθφηεξα, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γ.. αλήθνπλ : α) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. β) Ζ ςήθηζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο γ) Ζ έγθξηζε γηα ηελ αγνξά, ηελ αληαιιαγή ή δηάζεζε αθηλήησλ

10 δ) Ζ εθινγή κειψλ: Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Κψδηθα Γενληνινγίαο. ε) Ζ αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.., φηαλ απηά αζθνχλ πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπο θαη φηαλ ε δξάζε ηνπο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. ζη) Ζ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ηνπ απνινγηζκνχ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πεπξαγκέλσλ θάζε ρξήζεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο θαη ε απαιιαγή απηψλ απφ ηηο επζχλεο. δ) Ζ έγθξηζε ή απφξξηςε ζε δεχηεξν βαζκφ ηεο εγγξαθή κειψλ. ε) Ζ δηάιπζε ηεο Οηθφθαηξαο. Άξζξν 15 ύγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. Ζ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ ζπγθαιεί ηελ γεληθή ζπλέιεπζε θαη κεξηκλά γηα ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ρψξν θαη ηελ αθξηβή εκέξα θαη ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γ.. Ζ πξφζθιεζε πεξηέρεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα θαη θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, είηε ηδηνρείξσο κε απφδεημε, είηε κε θαμ είηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη νπσζδήπνηε ζηα γξαθεία ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πλέιεπζεο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο εηδηθά πξνβιεπφκελνο απφ ην θαηαζηαηηθφ ή φηαλ επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε κπνξεί λα απνζηέιιεηαη επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γ.. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληνκεπζεί κφλν ζε πεξίπησζε απνιχησο εηδηθήο θαη θαηά αληηθεηκεληθή θξίζε αλάγθεο. 3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη επίζεο ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1/5 ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε απηήλ αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο έθηαθηεο ζχγθιεζεο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ρσξίο ιφγν θαη αηηία αξλεζεί ή νιηγσξήζεη ηε ζχγθιηζή ηεο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη παξαπάλσ αληηπξφζσπνη ζπγθαινχλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηε Γεληθή πλέιεπζε χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ε νπνία ππνγξάθεηαη απ φινπο ηνπο αηηνχληεο θαη επηδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζή ηεο. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, πνπ ην Γ.. ρσξίο ιφγν θαη αηηία (πεξί απηνχ ζα ην απνθαζίζεη ε Γ..) αξλεζεί λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γ.., ηφηε απηφ εθπίπηεη θαη δηελεξγνχληαη εθηάθησο εθινγέο γηα αλάδεημε λένπ Γ

11 Άξζξν 16 Απαξηία γεληθήο ζπλέιεπζεο 1. H Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα πιένλ ηνπ κηζνχ (1/2) ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ (άξζξν 13 παξάγξ. 3). 2. Αλ ζηελ πξψηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ ππάξμεη απαξηία ηφηε ε Γ.. ζπλέξρεηαη ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απνζηέιιεηαη λέα πξφζθιεζε, αιιά ην Γ.. πξναηξεηηθά θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ. ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε, ππάξρεη απαξηία, νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν αξηζκφο ησλ ηακεηαθά εληάμεη παξφλησλ κειψλ. 3. Καη εμαίξεζε αλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ : α) ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο β) ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, γ) ηελ αλάθιεζε κειψλ: Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Κψδηθα Γενληνινγίαο δ) ηελ κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ε) ηε δηαγξαθή κειψλ ηφηε, ε Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηακεηαθά εληάμεη κέιε, ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα ηεο Οηθφθαηξαο κειψλ (θαη φρη ηνπ ζπλφινπ ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ). Δάλ δελ ππάξμεη ε απαξηία απηή ε Γ.. ζπλέξρεηαη ζε επαλαιεπηηθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Όκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηακεηαθά ελ ηάμεη κέιε, ηα κηζά (1/2) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα ηεο Οηθφθαηξαο κειψλ. Δάλ θαη ζε απηή ηε ζπλέιεπζε δελ ππάξμεη απαξηία ηφηε, δελ κπνξεί λα παξζεί θακία ζρεηηθή απφθαζε. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο νη απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. Άξζξν 17 πλεδξίαζε ζπδήηεζε ςεθνθνξία 1. ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ε Γ.. εθιέγεη απφ ηα κέιε πνπ παξίζηαληαη πξφεδξν θαη αλαπιεξσηή πξφεδξν πνπ δηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηεο εξγαζίεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, γξακκαηέα πνπ θξαηάεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο, θαζψο θαη Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηξία (3) κέιε ε νπνία αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ςεθνθνξηψλ. Μέρξη ηελ εθινγή ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ, θαζήθνληα πξνέδξνπ ηεο πλέιεπζεο αζθεί ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δάλ δελ εθιεγνχλ ηα παξαπάλσ φξγαλα ηφηε, νη απνθάζεηο είλαη άθπξεο. 2. Γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο, πνπ ιακβάλνληαη ηεξνχληαη πξαθηηθά απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γ.., ηα νπνία ζην ηέινο ηεο ζπλέιεπζεο, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο ζπλέιεπζεο θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο

12 Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο κφλν ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πεξηέρνληαη ζηελ πξφζθιεζε. Καη εμαίξεζε κπνξεί λα ζπδεηεζεί πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, ην νπνίν κπνξεί λα ππνβιεζεί απφ νπνηνδήπνηε κέινο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπδήηεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ, χζηεξα απφ θαλεξή ή κπζηηθή ςεθνθνξία (ην είδνο ηεο ςεθνθνξίαο ην απνθαζίδεη κε θαλεξή ςεθνθνξία, εθείλε ηε ζηηγκή ε ζπλέιεπζε). 4. Οη ςεθνθνξίεο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε θαλεξέο θαη κπζηηθέο. Οη θαλεξέο γίλνληαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ ή κε νλνκαζηηθή θιίζε. Οη κπζηηθέο ςεθνθνξίεο γίλνληαη πάληνηε κε ςεθνδέιηηα ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Σα ςεθνδέιηηα ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ είλαη νκνηφκνξθα θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ζεκεία ή θξάζεηο άζρεηεο κε ην ζέκα, πνπ παξαβηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηε κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο. 5. Ζ ςεθνθνξία, πνπ αθνξά ηελ εθινγή νξγάλσλ ηεο Οηθφθαηξαο, ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε δηνίθεζε, απαιιαγή απφ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθά ζέκαηα είλαη ππνρξεσηηθά κπζηηθή θαη γίλεηαη πάληνηε κε ςεθνδέιηην. Ζ ςεθνθνξία πάλσ ζηα άιια ζέκαηα γίλεηαη θαλεξή εθηφο θαη αλ ε Γ.. απνθαζίζεη γηα κπζηηθή. 6. Ζ απφθαζε ηεο Γ.. ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη εάλ ππάξρεη θαη λέα ηζνςεθία ηφηε ππνινγίδεηαη δηπιή ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γ... Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φια ηα κέιε ηεο Οηθφθαηξαο, έζησ θαη αλ δηαθσλνχλ ή είλαη απφληα. Απηφ απνξξέεη απφ ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο. 7. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ, πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ, γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: ηελ δηάιπζε ηεο Οηθφθαηξαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ηελ αλάθιεζε κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηεο. ηελ ζχληαμε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα, φπνπ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ν λφκνο απαηηεί απμεκέλε πιεηνςεθία. 8. Πιεξσκέο θαζπζηεξεκέλσλ εηζθνξψλ κπνξνχλ λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη θαηά ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ, πξηλ ηελ ςεθνθνξία. Άξζξν 18 Γηνηθεηηθό πκβνύιην ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (Γ..) απαξηίδεηαη απφ έληεθα (11) αηξεηά κέιε ηα νπνία εθιέγνληαη χζηεξα απφ κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ δηάξθεηα ηε ζεηείαο ηνπ Γ.. είλαη δχν (2) ρξφληα. Ζ πλέιεπζε εθιέγεη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά (επηιαρφληα) κέιε ηνπ Γ.. ηα νπνία πξνέξρνληαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ κειψλ

13 Σν Γ.. πεξηιακβάλεη ηα εμήο φξγαλα: Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα, Έθνξν, Τπεχζπλν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Τπεχζπλν Οηθνλνκηθνχ, Τπεχζπλν Οξγαλσηηθνχ θαη θηλεηνπνηήζεσλ, ππεχζπλν Οκάδσλ Έξγνπ. Σν Γ.. κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο κε απφιπηε πιεηνςεθία ηα παξαπάλσ φξγαλα. Πξσηνβνπιία ζπγθιήζεσο έρεη ν αηξεηφο ζχκβνπινο, πνπ πιεηνςήθεζε ζηηο εθινγέο. ε πεξίπησζε νιηγσξίαο εθ κέξνπο ηνπ πιεηνλνςεθήζαληνο ζπκβνχινπ, ε ζχγθιεζε γίλεηαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν. Ζ θαηαλνκή αμησκάησλ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Σα αλσηέξσ αμηψκαηα δελ ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν. Σν Γ.. κε απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη γηα φια ηα ππφινηπα κέιε ηνπ, ηα νπνία είλαη ππνρξεσκέλα λα ηηο δηεθπεξαηψλνπλ. 3. χκβνπινη, πνπ ιφγσ δηαξθνχο θσιχκαηφο ηνπο απέρνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο ή πνπ αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζήιζαλ ζε ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., ζεσξνχληαη φηη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πκβνχινπ. 4. Σν Γ..ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κία (1) θνξά ην κήλα θαζψο θαη εθηάθησο φηαλ θξηζεί αλαγθαίν. πγθαιείηαη επίζεο ππνρξεσηηθά φηαλ ην δεηήζνπλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ, ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) κέιε, κε έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία πεξηέρεη ην ζθνπφ θαη ηνπο ιφγνπο ζχγθιεζεο σο θαη πξνηεηλφκελε εκεξνκελία ζχγθιεζεο. Δάλ ν πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην Γ.. κέζα ζε πέληε κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηφηε ην ζπκβνχιην ην ζπγθαινχλ νη αηηνχληεο νη νπνίνη θαινχλ εγγξάθσο θαη ηα ππφινηπα κέιε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο αδηθαηνιφγεηα αξλείηαη λα ζπγθαιέζεη ην σο άλσ αλαθεξφκελν ζπκβνχιην, εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηφηο ηνπ θαη δηελεξγνχληαη εθινγέο γηα αλάδεημε λένπ πξνέδξνπ κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ κειψλ, απνθιεηνκέλνπ ηνπ πεζκέλνπ πξνέδξνπ γηα ππνβνιή λέαο ππνςεθηφηεηαο. 5. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη αλνηρηέο γηα ηα κέιε ηεο εηαηξείαο. Ωζηφζν, κπνξεί κε ΟΜΟΦΩΝΖ απφθαζή ηνπ, λα ζπλεδξηάζεη ρσξίο ηελ παξνπζία κειψλ δειαδή «θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ», γηα εκπηζηεπηηθά ζέκαηα πνπ απηφ ζα θξίλεη θαη δελ πξέπεη λα θνηλνινγεζνχλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο ην Γ.. κπνξεί λα θαιεί νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν θξίλεη απαξαίηεην γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζπκβνπιψλ θ.ιπ. 6 Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. 7. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Απφιπηε πιεηνςεθία ππάξρεη φηαλ ν αξηζκφο ησλ ζεηηθψλ ςήθσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κηζνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γ... ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη εάλ πάιη πξνθχςεη ηζνςεθία, ηφηε κεηξάεη δηπιή ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. ε θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, δελ κπνξεί λα παξζνχλ απνθάζεηο κε ιηγφηεξεο απφ ηέζζεξεο (4) ζεηηθέο ςήθνπο επί ησλ παξφλησλ κειψλ. 8. Μέινο ηνπ Γ.. δελ κπνξεί λα ςεθίδεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ γηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ην ίδην, ελψ θαηά ηελ ςεθνθνξία απηή επηβάιιεηαη λα είλαη απφλ. 9. Σν Γ.. κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα εθρσξεί ελ φισ ή ελ κέξεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζε κέιε ή ηξίηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπγθξνηεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ

14 παξνπζηάδνληαη, νκάδεο εξγαζίαο απφ κέιε ή απφ ηξίηνπο εηδηθνχο γηα ηελ κειέηε θαη αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο πξνβιεκάησλ. 10. ην Γ.. ή κεηνςεθία ζπκκνξθψλεηαη πάληα κε ηελ πιεηνςεθία 11. Απαγνξεχεηαη ζην Γ.. λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, κε κέιε ηνπ Γ.., κε ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα, ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο ή κε λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε. Ζ έθπησζε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. 12. Δπηηξέπνληαη πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ην ζσκαηείν απφ κέιε ηνπ Γ.., γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ. 13. Ζ ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Γ.. είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. 14. Σν Γ.. κέζσ ηνπ πξνέδξνπ εθπξνζσπεί ηελ Οθφθαηξα ζε θάζε αξρή θαη εμνπζία. Σελ εθπξνζψπεζή ηνπ απηή κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα ηελ κεηαβηβάδεη ζε έλα νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ. 15. Σν Γ.. απνθαζίδεη πάλσ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ ππνζέζεψλ θαη γεληθά ηε ιεηηνπξγία ηεο Οηθφθαηξαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, κέζα ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ, ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 16. ηα θαζήθνληα ηνπ Γ.. είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ πεξί πξνζιήςεσο ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ θαη απφιπζε ηνχηνπ, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ απνδνρψλ απηψλ. 17. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο έμε θαη πιένλ κειψλ ηνπ Γ.. δηελεξγνχληαη αξραηξεζίεο. Δπηπιένλ ην Γ.. έρεη ηελ επζχλε: i. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. ii. iii. iv. Σεο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Οκάδσλ Έξγνπ, νη νπνίεο ζα πινπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Σνπ ζπληνληζκνχ, ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ νκάδσλ έξγνπ θαη ηεο έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο ή πηζηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ησλ Οκάδσλ Έξγνπ.. Σεο ηήξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Γ.. ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Οηθφθαηξαο. v. Σεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο εηαηξείαο (εθηφο ηνπ ηκήκαηνο ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη ζπδήηεζεο), vi. Να πξνσζεί ηηο αξρέο ηεο δηεπαγγεικαηηθήο - δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο ζηηο δξάζεηο ηεο

15 Οηθφθαηξαο θαη κεξηκλά γηα ηελ αλάδεημε θαη δηάρπζε θαιψλ επηρεηξεζηαθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Άξζξν 19 Αξκνδηόηεηεο νξγάλσλ Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο : α) Δπνπηεχεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο Οηθφθαηξαο θαη θαιιηεξγεί θαη αλαπηχζζεη φιεο ηηο ζρέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο. β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζή ηνπο. γ) Δπηβιέπεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηακία θάζε θνξά πνπ θξίλεη απηφ αλαγθαίν θαη δίλεη εληνιή δηα θάζε δαπάλε χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ... δ) πγθαιεί ην Γ.. ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. Δπίζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Γξακκαηέα θαηαξηίδεη ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηηο νπνίεο ζπλππνγξάθεη θαη ν γξακκαηέαο. ε) Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ... ζη) Παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. ζηελ ηαθηηθή Γ.. δ) Με ην Γξακκαηέα ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά, ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη φια ηα έγγξαθα ηεο Οηθφθαηξαο. ε) Απνθαζίδεη γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.. ή ηεο Γ.. θαη θξνληίδεη γεληθψο γηα ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο Οηθφθαηξαο. Σνλ Πξφεδξν απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη απηνχ απφληα ν Γξακκαηέαο. Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο θαη αζθεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε πνπ αλαθχπηεη ακθηβνιία γηα ην πφηε ν αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν, πεξί απηνχ απνθαζίδεη ην Γ.. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα θξνληίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ νκάδσλ έξγνπ. Αθφκε κε απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα ηνπ αλαηεζνχλ θαη άιια επί πιένλ θαζήθνληα. ε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ν γξακκαηέαο. Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

16 Ο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ην γξαθείν, ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα κεηξψα κειψλ, ην πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο, θαη φια ηα απαηηνχκελα βηβιία, παξαθνινπζεί ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί ην αξρείν θαη ηε ζθξαγίδα. πληάζζεη θαη ππνγξάθεη κε ηνλ πξνέδξν ηα πξαθηηθά, ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη είζπξαμεο θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα ηεο εηαηξείαο. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο θαη ηελ ζπλππνγξάθεη κε ηνλ πξφεδξν. Δπίζεο κε ηνλ πξφεδξν ππνγξάθεη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.. αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο. Δθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη κεγάιεο, δχλαηαη λα πξνζιεθζεί έκκηζζνο γξακκαηέαο έπεηηα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε πνπ ηίζεηαη ζηελ Γ.., ε νπνία ηειηθά απνθαζίδεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζιεθζέληνο ππαιιήινπ ηνλ νπνίν επηιέγεη ην Γ.. Δπηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Οηθφθαηξαο. Ο ΔΦΟΡΟ Ο Έθνξνο θξνληίδεη γηα ηελ αγνξά, πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε θάζε πιηθνχ αγαζνχ ηεο Οηθφθαηξαο (εμνπιηζκφ, έληππν πιηθφ, θ.ι.π.). Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή απηψλ θαη ελεκεξψλεη φια ηα βηβιία θαη ηα αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληά ηνπ. Τπνζηεξίδεη ην έξγν ηνπ ππεχζπλνπ Οξγαλσηηθνχ θαη θηλεηνπνηήζεσλ ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ. Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ Γξακκαηέα. Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Ο Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθνχ, εηζπξάηηεη ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο, βάζε δηπιφηππσλ απνδείμεσλ ζηηο νπνίεο ππνγξάθεη θαη νη νπνίεο είλαη αξηζκεκέλεο θαη ζεσξεκέλεο απφ ηνλ ίδην, ηνλ πξφεδξν θαη ην γξακκαηέα θαη θέξνπλ εκεξνκελία ζεψξεζεο θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ θνξέα. Δλεξγεί γηα ηελ είζπξαμε πάζεο θχζεσο πνζνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε πεγή. Δλεξγεί γηα θάζε πιεξσκή βάζε εληαικάησλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ θαη κεξηκλά γηα θάζε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη. ε θάζε έληαικα πιεξσκήο επηζπλάπηεηαη απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ε εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθνχ, είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο θαη έρεη αζηηθή επζχλε γηα θάζε απψιεηα ρξεκάησλ. Σα ρξήκαηα θαηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε ειιεληθή ηξάπεδα απνθαζίζεη ην Γ.. θαζψο θαη ζε φλνκα (ζηελ Οηθφθαηξα ή ζηνλ ηακεία θαη άιινπο) πνπ επίζεο ην Γ.. ζα απνθαζίζεη. Μπνξεί λα θξαηάεη κεηξεηά κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) γηα αληηκεηψπηζε ηξερνπζψλ αλαγθψλ θαη ηα ππφινηπα ππνρξενχηαη λα ηα θαηαζέηεη ζην ηξαπεδηθφ βηβιηάξην θαηαζέζεσλ φπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη. Ζ αλάιεςε ρξεκάησλ ελεξγείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν νηθνλνκηθνχ, κεηά απφ βέβαηε εμνπζηνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. Κάζε ηεηξάκελν ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηελ ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ εζφδσλ - εμφδσλ θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ππνβάιιεη αλαιπηηθφ απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο, βάζε ηνπ νπνίνπ ην Γ.. ζπληάζζεη θαη εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ δηαρείξηζεο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηεο Οηθφθαηξαο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ν Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθνχ, κε απφθαζε ηνπ Γ.., θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κέζα ζε 10 εκέξεο νξίδεηαη αληηθαηαζηάηεο. ηελ ηειεπηαία

17 πεξίπησζε ν Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθνχ έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ Γ.. ησλ κειψλ γηα ηε δηθαίσζή ηνπ. Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ Γξακκαηέα. Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΥΔΔΧΝ Ο Τπεχζπλνο Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ κεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε θεηκέλσλ θαη δειηίσλ ηχπνπ. Μεξηκλά γηα ηελ νξζή πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Οηθφθαηξαο κέζα απφ ηα ΜΜΔ, θαη γεληθά γηα ηελ θαιή επηθνηλσλία θαη εηθφλα ηνπ θνξέα κέζα απφ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Δηζεγείηαη δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη παξαγσγή αλάινγνπ πιηθνχ θαη γεληθά ζπληνλίδεη ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. Δπίζεο αλαιακβάλεη λα ζπληνλίδεη θαη δηεθπεξαηψλεη φιεο ηηο πεξηνδηθέο δξάζεηο ηεο εηαηξείαο φπσο ε έθδνζε Γειηίνπ ελεκέξσζεο, γηα ηηο δξάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη γηα δεηήκαηα πεξηβάιινληνο. Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ Γξακκαηέα. Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΧΝ Ο Τπεχζπλνο Οξγαλσηηθνχ θαη Κηλεηνπνηήζεσλ, θξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε θάζε εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γ.. ή ηηο Οκάδεο.Δξγνπ ή απφ θάπνην άιιν φξγαλν. πληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί επηηπρία ηεο θάζε εθδήισζεο. ην έξγν ηνπ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ έθνξν. ηε ζσζηή πνξεία, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ Γξακκαηέα. Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΜΑΓΧΝ ΔΡΓΟΤ Με βάζε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ν ππεχζπλνο Οκάδσλ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.. θαη ηνλ αληηπξφεδξν, θξνληίδεη γηα ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θάζε νκάδαο έξγνπ, κπνξεί λα παίξλεη κέξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο θαη καδί κε ην άιιν κέινο ηνπ Γ.. πνπ ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ζηελ Ο.Δ. ελεκεξψλνπλ ην Γ.. γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ πξνσζεί ε νκάδα έξγνπ. Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ Γξακκαηέα. ΣΑ ΑΛΛΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. ε φια ηα άιια κέιε ηνπ Γ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ, ηηο νπνίεο ηα κέιε απηά είλαη ππνρξεσκέλα λα δηεθπεξαηψζνπλ. Άξζξν 20 Δπηζηεκνληθή επηηξνπή Με απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα ζπζηήλεηαη επηζηεκνληθή επηηξνπή, ηεο νπνίαο ε ζηειέρσζε, ε νξγάλσζε, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νξίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθφθαηξαο

18 Άξζξν 21 Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή 1. Ζ ηξηκειήο Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πιεηνλνςεθήζαληα επίηξνπν κέζα ζε επηά (7) εκέξεο θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο πξφεδξν θαη γξακκαηέα. πλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε 3κελν θαη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε νιηγσξίαο ηνπ πξνέδξνπ, γηα ζχγθιεζε ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, ηφηε απηφ κπνξεί λα ην θάλνπλ ηα δχν άιια κέιε ηνπ. θνπφο ηεο Δ.Δ. είλαη λα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαζψο θαη φια ηα βηβιία θαη θπξίσο εθείλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ θνξέα. Ζ Δ.Δ. θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, θξαηάεη πξαθηηθφ, ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ. Ζ Δ.Δ. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα δπν ηνπιάρηζηνλ κέιε. Άξζξν 22 Δπηηξνπή θαη θώδηθαο δενληνινγίαο Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ηξηκειή Δπηηξνπή Γενληνινγίαο, ε νπνία έρεη δηεηή ζεηεία. Ζ Δπηηξνπή απηή, δηεξεπλά γξαπηέο θαηαγγειίεο γηα παξαβάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο απφ ηα κέιε ηεο εηαηξείαο θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηηο θπξψζεηο νη νπνίεο είλαη:.1) Έγγξαθε παξαηήξεζε, 2) Έγγξαθε επίπιεμε, 3) Αθαίξεζε ηδηφηεηαο αμηψκαηνο ή ηίηινπ πνπ ηνπ έρεη απνλείκεη ε Οηθφθαηξα. 4) Οξηζηηθή δηαγξαθή Πεξηζζφηεξα γηα ηελ Δπηηξνπή θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο αλαθέξνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Άξζξν 23 Απνδεκίσζε κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φια ηα κέιε ηεο Οηθφθαηξαο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο εζεινληηθά θαη γη απηφ δελ πξνβιέπεηαη ρξεκαηηθή ακνηβή. Όκσο κε απφθαζή ηνπ ην Γ.. κπνξεί λα θαζνξίδεη έμνδα θίλεζεο δηακνλήο θ.ι.π (κε ηηκέο πνπ δελ ζα μεπεξλνχλ ηηο νξηδφκελεο θαηά πεξηφδνπο απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καξδίηζαο) γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ ζε εθηφο λνκνχ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα, θιπ. Άξζξν 24 Οκάδεο Έξγνπ Οη ζηφρνη ηεο Οηθφθαηξαο πξνσζνχληαη κέζα απφ Θεκαηηθέο Δλφηεηεο θαη πινπνηνχληαη απφ ηηο Οκάδεο Έξγνπ (Ο.Δ.), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. 1. Οη Ο.Δ. νξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο θαη αλαθέξνληαη θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Οη Ο.Δ. ζπγθξνηνχληαη απφ κέιε αιιά θαη θίινπο ηνπ θνξέα πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Ζ ζχζηαζε ησλ Ο.Δ. ν αξηζκφο ησλ κειψλ θάζε νκάδαο, θαη νη αξκνδηφηεηεο νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Γ.. θαη επηθπξψλνληαη, ηξνπνπνηνχληαη ή αθπξψλνληαη ζηε πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Γ... Ο γξακκαηέαο θάζε Ο.Δ. θαη ν βνεζφο ηνπ, εθιέγνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ

19 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή. Οη Ο.Δ. είλαη αξκφδηεο θαη ππεχζπλεο λα κειεηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ έξγνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εηζεγνχληαη ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζην Γ.., ην νπνίν απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη ηέινο ε Ο.Δ, ζην πλεχκα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. πινπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 2. ε θάζε Ο.Δ., ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά έλα κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο. Κάζε Ο.Δ. εθιέγεη ην γξακκαηέα ηεο θαη ην βνεζφ γξακκαηέα, κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ είλαη κέιε θαη φρη θίινη ηεο Οηθφθαηξαο. ηελ ςεθνθνξία απηή ζπκκεηέρνπλ κε δηθαίσκα γλψκεο θαη ςήθνπ, ν πξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθφθαηξαο, θαζψο θαη ην κέινο ηνπ Γ.. ηεο Οηθφθαηξαο πνπ ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ζηελ Ο.Δ. Ο γξακκαηέαο ηεο Ο.Δ. ζπγθαιεί θαη ζπληνλίδεη ηελ νκάδα φηαλ ρξεηάδεηαη θαη πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. Κάζε Ο.Δ. νθείιεη λα θξαηάεη πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο δηα ηνπ βνεζνχ γξακκαηέα ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέινπο φηαλ ν βνεζφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη. Άξζξν 25 Σήξεζε βηβιίσλ Ζ Οηθφθαηξα ηεξεί φια ηα βηβιία πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν θαη εηδηθφηεξα: i. Βηβιία πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ.., Γ.. θαη Δ.Δ. ii. Βηβιίν πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. iii. Βηβιίν κεηξψνπ κειψλ. iv. Βηβιίν ηακείνπ (Δζφδσλ Δμφδσλ), ζην νπνίν θαηαρσξoχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φιεο νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο. v. Βηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. vi. Βηβιίν κεηξψνπ πνηλψλ.. 1. Αθφκε ε Οηθφθαηξα ηεξεί: α) Γξακκάηηα θαη εληάικαηα εηζπξάμεσλ. β) Γηπιφηππα κπινθ εηζπξάμεσλ θαη κπινθ πιεξσκψλ Όια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, πιελ ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθψλ Δ.Δ., αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα. Σν βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δ.Δ., αξηζκείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γξακκαηέα ηεο Δ.Δ. Σέινο ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη, επίζεο πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ ππεχζπλν νηθνλνκηθνχ. Άξζξν 26 Αξραηξεζίεο

20 Σηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, δηελεξγεί Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θαη απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε. 2. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ ηα κέιε, ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα ελδηαθεξφκελα κέιε ππνβάιινπλ δήισζε ππνςεθηφηεηαο ζην Γ.. επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. Σν Γ.., πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ςεθνθφξνη ηεο Οηθφθαηξαο, είλαη ππνρξεσκέλν, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο, λα αλαξηήζεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ γξαθείνπ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ηνλ θαηάινγν κε ηηο ππνςεθηφηεηεο γηα ηα παξαπάλσ φξγαλα θαη λα δψζεη δεκνζηφηεηα ζε απηέο κε θάζε κέζν θαζψο θαη κε δειηία ηχπνπ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ. 3. Ο αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο είλαη επηά (7) γηα ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηξηψλ (3) γηα ηα κέιε ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο. Δθιεγέληεο ζεσξνχληαη απηνί, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο γηα θάζε φξγαλν δηνίθεζεο. Αλ ππάξρεη ηζνςεθία γίλεηαη θιήξσζε. Όζνη δελ εθιεγνχλ ζεσξνχληαη επηιαρφληεο θαηά ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβαλ. Οη επηιαρφληεο θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ απνρψξεζαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαη ζπλερίδνπλ ζπκκεηέρνληεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. 4. Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, σο εθ ηεο ζέζεο ηνπο, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ην αμίσκα κέινπο Γ.. θαη ηεο Δ. Δ. Ζ ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη ηνλ πξφεδξφ ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηα ηξία κέιε ηεο. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, παξαδίδεη ην ζχλνιν ηνπ εθινγηθνχ πιηθνχ κε πξαθηηθφ, ζην λενεθιεγέλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν πιηθφ απηφ θπιάζζεηαη ζηα γξαθεία ηεο Οηθφθαηξαο. Άξζξν 27 Δλζηάζεηο - Παξάδνζε Γηνίθεζεο 1. Καηά ηνπ θχξνπο ησλ Αξραηξεζηψλ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ, ε ππνβνιή έλζηαζεο πξνο ην Γ.., απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ αξραηξεζηψλ. 2. ε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα απεξρφκελα φξγαλα νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ζηα λενεθιεγκέλα, ηα νπνία νθείινπλ λα ζπγθξνηεζνχλ ζε ζψκα. Άξζξν 28 Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 1. Σν Γ.. πνπ ζα εθιεγεί απφ ηηο πξψηεο Αξραηξεζίεο ηεο Οηθφθαηξαο πξέπεη κέζα ζε έλα (1) έηνο λα ζπληάμεη ρέδην Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη λα ην εηζεγεζεί ζηε Γ.. πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε

21 Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ξπζκίδεη θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Οηθφθαηξαο. Μέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ θαη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ, ην Γ.. κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ λα ξπζκίδεη φζα απφ ηα ζέκαηα θξίλεη φηη ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Οηθφθαηξαο 3. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κφλν απφ ηε Γ.. Άξζξν 29 Γηάιπζε ηεο Οηθόθαηξαο 1. Ζ Οηθφθαηξα δελ δηαιχεηαη παξά κφλν: α) Αλ ηα κέιε ηεο κεησζνχλ ζε ιηγφηεξα απφ πέληε(5). ηελ πεξίπησζε πνπ αξηζκφο ησλ κειψλ κεησζεί θάησ απφ ηα έληεθα (11), φζα δειαδή είλαη ηνπ Γ.. ηφηε ε γεληθή ζπλέιεπζε, ηξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθφ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη ζε άιια ζρεηηθά φξγαλα θαη ζεκεία, ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη κε πέληε κέιε. β) Ύζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 16 παξ. 3. Καηά ηε δηάιπζε ηεο Οηθφθαηξαο, ην αξρείν θαη ε πεξηνπζία ηνπ, πεξηέξρνληαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.. θαηά πξνηίκεζε ζε θνξέα πνπ έρεη ζθνπνχο παξαπιήζηνπο κε ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ δηαιπζέληνο θνξέα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα κε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. 2. Αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ νξίδεη ν Νφκνο. Άξζξν 30 Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο Γηαηάμεηο 1. Ζ Οηθφθαηξα είλαη Δζεινληηθή Με Κεξδνζθνπηθή - Με Κπβεξλεηηθή νξγάλσζε. Τπνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο θαη ηνπ Α.Κ.. θαζνδεγείηε απφ ηα ρξεζηά ήζε, ηηο αξρέο ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. είλαη δε απνδέθηεο θαη ζπλερηζηήο ηεο παξάδνζεο, ησλ ηδεψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ ειιεληζκνχ. 2. ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Απφ ηελ Ηδξπηηθή Γ.. ε νπνία έγηλε ζηελ Καξδίηζα ζηηο 18 Μαίνπ 2011 νξίζηεθε πξνζσξηλή 11κειήο Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα, Έθνξνπ,Τπεχζπλνπ Οηθνλνκηθνχ, Τπεχζπλνπ Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Τπεχζπλν Οξγαλσηηθνχ θαη θηλεηνπνηήζεσλ, Τπεχζπλν Οκάδσλ Έξγνπ. θνπφο ηνπ πξνζσξηλνχ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ε πξνθήξπμε ησλ πξψησλ αξραηξεζηψλ, ην αξγφηεξν εληφο έμε (6) κελψλ απφ ηεο εγθξίζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γηα ηελ αλάδεημε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο

22 Άξζξν Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ πεξηέρεη ηξηάληα έλα (31) άξζξα. Δγθξίζεθε θαη άξζξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηα ηδξπηηθά ηνπ κέιε θαη ζα ηζρχζεη απφ ηελ εγγξαθή ηεο Οηθφθαηξαο ζηα ζρεηηθά ηεξνχκελα βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο. 2. Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην αξζεληθφ γέλνο ππνλνεί ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ γέλνο. Καξδίηζα Σα ηδξπηηθά κέιε α/α Δπώλπκν θαη όλνκα Αξ.δει.αζη.ηαπ η. 1 Βαζηιάθνο σθξάηεο ΑΖ Μπξνπδηψηεο Θεφθηινο Υ Νάλνο Παλαγηψηεο 4. Μπεκπέο Παχινο Φ Κνξνκπίιηαο Γηψξγνο ΑΕ Γάθε Γήκεηξα ΑΒ Φξαγθφπνπινο Γεκήηξεο Υ Καξέηζνο σηήξηνο Π Σζαληήιαο Βαζίιεο ΑΕ αιηαγηάλλεο εξαθείκ Ν αιηαγηάλλεο Απφζηνινο Μ πχξνπ Φψηεο 13. Σζέιηνο Αηκίιηνο Ξ Καηζαξφο Δπάγγεινο Μ Κπξίηζεο Κσληαληίλνο Ρ Παπάξαο Γεψξγηνο ΑΔ Σέιηνο Κψζηαο Κνιηζίδαο Θαλάζεο ΑΖ Πεηεηλάξα Υξπζάλζε AH Σφηζηθαο Αζαλάζηνο Ησάλλεο ΑΔ Σζφγθαο Αξηζηνηέιεο ΑΒ Μαθξνζηέξγηνο Λάκπξνο 23. Βνχιγαξε Πνιπμέλε Φ Μάκαιε Υεληξίθα Φπιαθηή ΑΖ Λάππα Κξπζηάιισ Ξ Βφβεο Μηραέια ΑΔ ππνγξαθή

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ Άξζξν 1 Σίηινο - Έδξα 1. Ιδξχεηαη ζηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΦΤΑΛΙ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 110/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Άξζξν 1 Ιδξχεηαη επηζηεκνληθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ», κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Η απφδνζε ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγγιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άξζξν 1ν ύζηαζε, Έδξα I. Σπζηήλεηαη Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία "ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ " (Π.Δ.Γ.ΜΗ.Γ.Δ.) II. III. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 1) Η θαηά ην έηνο 1973 ηδξπζείζα ζηελ Διιάδα θίιαζινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού 4 2 8 3 9 1 Ταθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη όζνη θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη αζθνύλ δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην Α.Π.Θ. (Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα 1. 1. Ιδξχεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓIKHΓOPΩN ΘEAΛONIKH» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν Σ.Π.Γ.Θ. (ράξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 190/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5021 Παρασκεσή, 16 Ιοσνίοσ 2017 1469 Αξηζκόο 190 Οη πεξί Οξγαληζκνύ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Ίδρσζη - Έδρα - κοπός

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Ίδρσζη - Έδρα - κοπός ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρσζη - Έδρα - κοπός ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη αζιεηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ Αζήvα,

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ Αζήvα, ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ Αζήvα, 19-5-2017 ΤΠΟΤΡΓΔIΟ ΓIΚΑIΟΤΝΗ, Αξ. πξση.: 28761 νίθ. ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝIΚΗ ΓIΔΤΘΤΝΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη Σσκαηείν απφ ηνπο Γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ GRAMMAR SCHOOL Λεπθσζίαο κε ηελ επσλπκία «Σχλδεζκνο Γνλέσλ THE GRAMMAR SCHOOL πνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006, ηδξχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα