διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων"

Transcript

1 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3. Μαρία Σαράντη, 4. ήµητσας ηµήτριος, 5. Κοντογιώργης ηµήτριος, 6. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.. Αριθµός θέµατος: 1 ο Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας του Αριθµός Απόφασης: 179 διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. Το θέµα εκφωνήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο και κατά την εκφώνησή του παρευρέθηκε στην συνεδρίαση και δόθηκε ο λόγος στην πληρεξούσια δικηγόρο της ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΤΕ κ. Ελένη Παρανόµου του Νικολάου, ικηγόρο του ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης µε ΑΜ 317 η οποία και εξουσιοδοτήθηκε γι αυτό µε απόφαση του.σ. της ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΤΕ (αρ. πρακτικού 1247) η πληρεξούσια ικηγόρος της ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ αφού ανέπτυξε περαιτέρω τα όσα αναφέρονται στην ένσταση της παραπάνω εταιρείας, ζήτησε την αποδοχή αυτής κατά το διατακτικό της.

2 2 Στη συνέχεια το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής ο οποίος και τόνισε τα παρακάτω Όπως καλά γνωρίζετε στις 04/06/013 και ύστερα από την διαδικαστική τήρηση όλων των όσων ορίζει ο νόµος, πραγµατοποιήθηκε ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής ιαγωνισµού ο ανοικτός και δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη ΑΝΑ ΟΧΟΥ σε σχέση µε την κατασκευή του έργου «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών, ήµου Πολυγύρου» συνολικού προϋπολογισµού 14/ πλέον ΦΠΑ 23%. Στον παραπάνω διαγωνισµό προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές οκτώ (8) εταιρείες. Στην συνέχεια και µετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων από την πλευρά της επιτροπής διαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, πλην αυτής του ελέγχου της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν για την συµµετοχή των εταιριών στον διαγωνισµό, η αρµόδια επιτροπή, µε εφαρµογή της µε αρ. 17/09/154/Φ437/ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ Ε (ΥΠΟΜΕ Ι) δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση του πρακτικού της δηµοπρασίας, γιατί απαιτήθηκε όπως και έγινε, η αποστολή της από 5/6/013 και µε αρ. πρωτ. Φ6στ /10825/013 επιστολής της Προέδρου της Επιτροπής, προς τα πιστωτικά ιδρύµατα που χορήγησαν στους διαγωνιζόµενους τις σχετικές εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, ώστε να ελεγχθεί η γνησιότητά τους. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 22/06/013 όπως αποδεικνύεται από την από 18/06/013 επιστολή του Ενιαίου Ταµείου των Ανεξάρτητα Απασχολούµενων ΕΤΑΑ (αρ. πρωτ. εγγράφου 45138/ και η οποία αφορούσε την µε αριθ / εγγυητική επιστολή και για το ποσό των ). Μετά τα παραπάνω ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία και στις 15/07/013 υπογράφτηκε από όλα τα µέλη το σχετικό πρακτικό του διαγωνισµού το οποίο αναρτήθηκε και κοινοποιήθηκε νόµιµα στους διαγωνιζόµενους έχει δε ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3 3 Στον Πολύγυρο, σήµερα 15 η Ιουλίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., στα γραφεία του ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια επταµελής Επιτροπή ιαγωνισµού για έργα του Ν.3263/2004, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό ηµοπρασίας του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα συλλογής, µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου - Καλυβών ήµου Πολυγύρου», σύµφωνα µε την υπ αριθµό 188/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ,00, που διενεργήθηκε την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 και για τον οποίο εκδόθηκε η 46/2013 (περί έγκρισης όρων ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Επιτροπή ιαγωνισµού αποτελείται από τους: Σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 118/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Πολυγύρου, οι: 1) Μανίκα Μαρία, Πρόεδρος 2) Μαθιουδάκη Νικολέττα, µέλος, 3) Παπασαραφιανός Γεώργιος, µέλος, 4) Κούτρα Φανή µέλος οι οποίοι και παρέστησαν. Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Ε..Ε ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 474/ έγγραφο της ο Νικολαϊδης Κων/νος µε αναπληρωτή του τον Σιούρδος Γεώργιος και παρέστη ο Σιούρδος Γεώργιος. Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 1451/ έγγραφο της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ο Λανταβός Ιωάννης µε αναπληρωτή του τον Τοτικίδη Ματθαίο και παρέστη ο Λανταβός Ιωάννης. Ως εκπρόσωπος της Π.Ε..Κ.Μ. ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 911/11.41 α /Τ.Φ./ έγγραφο της ο Βασίλειος Μασχόπουλος µε αναπληρωτή του τον Κυπαρίσση Ντέµπλα και παρέστη ο Κυπαρίσσης Ντέµπλας. Η Επιτροπή ιαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιόν της την ηµέρα της ηµοπρασίας: 1 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 2 ΕΚΜΕ ΑΕ µε αύξοντα αριθµό 2 3 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 3 4 Τεχνική εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 4 5 ΒΑΣΚΟ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 5 6 ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 6 7 ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 7 8 ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε αύξοντα αριθµό 8

4 4 και κήρυξε την λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π..609/85. Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δηµοπρασία έγινε από την Επιτροπή ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιελάµβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών. Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή ιαγωνισµού έλεγξε τη νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, η Επιτροπή κατέγραψε στον Πίνακα ο οποίος συνοδεύει το Πρακτικό της, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα µονοέγραψε, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο και στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονοέγραψε και ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας στον Πίνακα οικονοµικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της. Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, έλεγξε, για κάθε διαγωνιζόµενο, την έγκυρη συµµετοχή του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Επίσης έλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..609/85 για το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, έλεγξε την πληρότητα υπογραφών-µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων και παρακράτησε τα κατά νόµο µηχανόσηµα. Στη συνέχεια, έλεγξε σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π..609/85 όπως ισχύει, την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, την αριθµητική και την ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και την οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή έκρινε τις παρακάτω προσφορές ως απαράδεκτες: 1. ΕΚΜΕ Α.Μ.ΤΕ.Β.Ε.Ε. µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 43,34% γιατί α) η Φορολογική Ενηµερότητα της Κ/Ξ ΕΚΜΕ Α.Ε. ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου της ΕΚΜΕ ΑΕ, ούτε από την υπεύθυνη δήλωση της ΕΚΜΕ Α.Ε., αλλά ούτε έχει κατατεθεί αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας πρωτότυπο αλλά φωτοαντίγραφο το οποίο δεν είναι θεωρηµένο όπως ορίζεται στην 23.2 της ιακήρυξης 2. Λατοµική ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 42,08 % γιατί α) ότι η ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ δεν είναι τρίτος ως προς την ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ διότι σύµφωνα µε το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. Αρ. Φύλλου

5 5 8077/ πρόεδρος του.σ. της «Λατοµική Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία» και δ.τ. «Λατοµική ΑΤΕ» ορίζεται ο Μαυρογιαννάκης Οδυσσέας, αντιπρόεδρος,. /νων Σύβουλος και Τεχνικός /ντης ο Ορφανάκης Αντώνιος και µέλος.σ ο Μαυρογιαννάκης Αχιλλέας το οποίο αναφέρεται και στην ενηµερότητα του πτυχίου της «Λατοµική ΑΤΕ»µε αριθµό ΜΕΕΠ Ακόµη στο πρακτικό συνεδρίασης Νο 1216/ της Λατοµική ΑΤΕ είναι παρόντες οι Μαυρογιαννάκης Οδυσσέας, Ορφανάκης Αντώνιος, Τσαγκαρουλάκη Μαρία, Μαυρογιαννάκης Αχιλλέας, Ντουφεξή Βασιλική, Σωµαράκης Τρύφων και Τσαγκαρουλάκη Ιωάννα. Στον πίνακα µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας Λατοµική ΑΤΕ εµφανίζεται ο Αντώνιος Ορφανάκης να κατέχει το 19,9%, η ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ το 20,71% και η Ασφαλτική Λατοµική ΑΕ το 59,39% και η ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕ το 59,39% Στον πίνακα µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ εµφανίζεται ο Μαυρογαννάκης Αχιλλέας να κατέχει το 2,82%, η ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ το 74,13% και ο Αντώνιος Ορφανάκης κατέχει το 23,05%. Στον πίνακα µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ εµφανίζεται ο Μαυρογιαννάκης Γεώργιος να κατέχει το 51,00%, η Κουγιουµιτζάκη έσποινα το 13%, ο Μαυρογιαννάκης Αχιλλέας το 9%, ο Μαυρογιαννάκης Οδυσσέας το 9%, ο Μαυρογιαννάκης ιογένης το 9% και ο Μαυρογιαννάκης Άρης το 9%. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο Αντώνιος Ορφανάκης είναι αντιπρόεδρος, /νων Σύβουλος και Τεχνικός /ντης στην «Λατοµική ΑΤΕ», Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ και κατέχει το 19,9% των µετοχών της καθώς και το 23,05% της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ. Ακόµη 20,71% των µετοχών της Λατοµική ΑΤΕ και 74,13% των µετόχων της εταιρίας ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ ανήκει στην Λατοµική ΑΕ. Ο Μαυρογιαννάκης Αχιλλέας είναι µέλος της Σ της Λατοµική ΑΤΕ, αντιπρόεδρος της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ, κατέχει το 9% της Λατοµική ΑΕ, το 2,82% της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ Ο Μαυρογιαννάκης Οδυσσέας είναι πρόεδρος του Σ της Λατοµική ΑΤΕ, µέλος Σ της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ και κατέχει το 9% της Λατοµική ΑΕ. Η Τσαγκαρουλάκη Μαρία είναι µέλος Σ της Λατοµική ΑΤΕ και Τεχνική /ντρια της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ. Η Ντουφεξή Βασιλική είναι µέλος Σ της Λατοµική ΑΤΕ και µέλος Σ της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ. Η Τσαγκαρουλάκη Ιωάννα είναι µέλος Σ της Λατοµική ΑΤΕ και µέλος Σ της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ. Η Κουγιουµιτζάκη έσποινα είναι µέλος Σ της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ και κατέχει το 13% των µετοχών της ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ.

6 6 Σύµφωνα µε την βεβαίωση ΕΤΑΑ της Λατοµική ΑΤΕ και της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ εκπρόσωπος είναι ο Αντώνιος Ορφανάκης ενώ της Λατοµική ΑΕ είναι ο Μαυρογιαννάκης Γεώργιος. Λαµβάνοντας υπ όψιν το άρθρο 25 «Υπεργολαβίες» της οδηγίας 2004/18 αναφέρεται «Στη συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί ή µπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος µέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει» και την 1434/12 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τµήµα Μείζονος Επταµελούς Σύνθεσης σύµφωνα µε την οποία κωλύεται η υπογραφή σχεδίου σύµβασης µεταξύ του ήµου Κοµοτηνής µε την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΕ» διότι υπέβαλε µεταξύ των δικαιολογητικών της προσφοράς της Υπεύθυνη ήλωση της εκπροσώπου της σύµφωνα µε την οποία εφόσον οριστεί ανάδοχος του έργου, θα αναθέσει υπεργολαβικά τµήµα του στην επιχείρηση ΑΜΑΡΑΝΤΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ενώ ο Αµαραντίδης Σταύρος αποτελεί ταυτόχρονα και µέλος στο.σ. της εταιρείας «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΕ» είναι φανερό ότι η ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ δεν είναι τρίτος ως προς την ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ. β) δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο υποδεικνυόµενος υπεργολάβος ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν 3669/08. Σύµφωνα µε το άρθρο 25.2 της διακήρυξης «..Ο υποδεικνυόµενος υπεργολάβος πρέπει να έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν 3669/08». Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν 3669/08 παρ.1 «. εφαρµόζονται αναλογικώς όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του παρόντος..», Σύµφωνα µε το άρ.67 παρ. 1 του Ν3669/08 «.., σύµφωνα µε την παρ. 3..» και στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν3669/08 «3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής: α) Τα νοµιµοποιητικά». Σύµφωνα µε τα παραπάνω στον φάκελο της ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ δεν προσκοµίστηκε η Ενηµερότητα πτυχίου της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ παρά µόνο η βεβαίωση ΜΕΕΠ, το πρακτικό Νο 840/ , Υ.. (µε την οποία αποδέχεται την σύναψη της υπεργολαβίας µε την ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και ότι έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τα άρθρα 68 και 69 του Ν3669/08), πίνακας µε τα στοιχεία των µετόχων της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ, η µε αρ. πρωτ. 766/ έγγραφο Επιµελητηρίου Ηρακλείου, η µε αρ. πρωτ. 1411/ βεβαίωση ΕΤΑΑ Ηρακλείου ότι «. δεν απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς.» και ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ Ηρακλείου. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 4 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 27,07 % γιατί α) δεν έχει υποδείξει τον υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσει την υπεργολαβική σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 25 της διακήρυξης

7 7 4. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 5 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 35,15% γιατί α)η βεβαίωση της Τράπεζας Πειραιώς για πιστοληπτική ικανότητα της ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ αναφέρει «.. η Τράπεζα µας προτίθεται να εξετάσει οποιοδήποτε αίτηµα πιστοδότησης της υποβληθεί, µε βάση» και όχι «. αίτηση του για χρηµατοδότηση, µε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς ΦΠΑ),.» όπως αναφέρεται στην 23.3 της διακήρυξης. 5. ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 7 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 34,69% γιατί α) ο υποδεικνυόµενος υπεργολάβος ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. δεν έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν 3669/08 σύµφωνα µε το άρθρο 25.2 της διακήρυξης. Συγκεκριµένα στην ενηµερότητα πτυχίου του αναφέρεται ότι έχει φορολογική ενηµερότητα µε λήξη την 3/5/2013 και δεν έχει προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση της ότι είναι φορολογικά ενήµερη κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας 6. ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 8 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 33,04% γιατί α) ο υποδεικνυόµενος υπεργολάβος δεν έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν 3669/08. Σύµφωνα µε το άρθρο 25.2 της διακήρυξης «..Ο υποδεικνυόµενος υπεργολάβος πρέπει να έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν 3669/08». Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν 3669/08 παρ.1 «. εφαρµόζονται αναλογικώς όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του παρόντος..», Σύµφωνα µε το άρ.67 παρ. 1 του Ν3669/08 «.., σύµφωνα µε την παρ. 3..» και στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν3669/08 «3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής: α) Τα νοµιµοποιητικά». Σύµφωνα µε τα παραπάνω στον φάκελο της ΑΚΩΝ ΑΤΕ δεν προσκοµίστηκε η Ενηµερότητα πτυχίου της ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παρά µόνο η βεβαίωση ΜΕΕΠ, το πρακτικό µε ηµεροµηνία , Υ.. (µε την οποία αποδέχεται την σύναψη της υπεργολαβίας µε την ΑΚΩΝ ΑΤΕ και ότι έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τα άρθρα 68 και 69 του Ν3669/08). Επίσης, η Επιτροπή έλεγξε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής κάθε διαγωνιζοµένου, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε οργανισµό έκδοσης των επιστολών αυτών. Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή έκρινε τις παρακάτω προσφορές ως παραδεκτές κατά σειρά µειοδοσίας: 1 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 και µέση έκπτωση 39,18% 2 ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 6 και µέση έκπτωση 36,69% Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους και ότι µπορούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επόµενη της ανάρτησης του παρόντος να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή.

8 8 Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα τις διαβιβάσει µαζί µε το πρακτικό και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσµα. Κατά του παραπάνω πρακτικού και ενώπιον της Επιτροπής µας ως Προϊσταµένης Αρχής υποβλήθηκαν στις 22/07/013 οι µε αριθ. πρωτ. εισερχοµένων εγγράφων 439/013, 1109/013 και 1131/013 αντίστοιχες ενστάσεις των εταιρειών ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ, ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ και ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ, ενώ παράλληλα και σε σχέση µε αυτές διατυπώθηκε η γνώµη της Επιτροπής η οποία και έχει ως εξής: Γνωµοδότηση Επιτροπής ιαγωνισµού Προς τη Οικονοµική Επιτροπή ήµου Πολυγύρου για το πρακτικό δηµοπρασίας του έργου του τίτλου µε αρ. µελ. 188/2011 Στον Πολύγυρο, σήµερα , ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., στα γραφεία του ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια επταµελής Επιτροπή ιαγωνισµού για έργα του Ν.3669/2008, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, προκειµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3669/2008 να ολοκληρώσει το έργο της, διαβιβάζοντας το πρακτικό, τις ενστάσεις και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει τις εµπρόθεσµες ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα συλλογής, µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου - Καλυβών ήµου Πολυγύρου» σύµφωνα µε την υπ αριθµό 188/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής. Ο διαγωνισµός του παραπάνω έργου, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ,00, για τον οποίο εκδόθηκε οι 46/2013 (περί έγκρισης όρων ηµ/σης), αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, διενεργήθηκε την Τρίτη 4 Ιουνίου Η Επιτροπή ιαγωνισµού αποτελείται από τους: Σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 118/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Πολυγύρου, οι: 1) Μανίκα Μαρία, Πρόεδρος 2) Μαθιουδάκη Νικολέττα, µέλος, 3) Παπασαραφιανός Γεώργιος, µέλος, 4) Κούτρα Φανή µέλος οι οποίοι και παρέστησαν.

9 9 Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Ε..Ε ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 474/ έγγραφο της ο Νικολαϊδης Κων/νος µε αναπληρωτή του τον Σιούρδος Γεώργιος και παρέστη ο Σιούρδος Γεώργιος. Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 1451/ έγγραφο της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ο Λανταβός Ιωάννης µε αναπληρωτή του τον Τοτικίδη Ματθαίο και παρέστη ο Λανταβός Ιωάννης. Ως εκπρόσωπος της Π.Ε..Κ.Μ. ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 911/11.41 α /Τ.Φ./ έγγραφο της ο Βασίλειος Μασχόπουλος µε αναπληρωτή του τον Κυπαρίσση Ντέµπλα και παρέστη ο Κυπαρίσσης Ντέµπλας. Μετά την 15η Ιουλίου 2013, ηµέρα ανακοίνωσης του Προέδρου Επιτροπής του παραπάνω διαγωνισµού του Πρακτικού ηµοπρασίας, κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και εξετάσθηκαν οι παρακάτω ενστάσεις : 1) η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/14582/ ένσταση της «Βαφειάδης ΑΤΕ» η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά: α) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης ΕΚΜΕ Α.Ε. διότι α1) η υπεύθυνη δήλωση της Υπεργολάβου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ δεν φέρει γνήσιο της υπογραφής Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν τις 386/2012 και 387/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας οι οποίες συνοδεύουν την ένσταση και αλλά και την Π.Ν.Π.4/ σύµφωνα µε την οποία στην παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν3614/2007 όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη», καθώς και τις 707/2009 και 136/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας σύµφωνα µε τις οποίες δεν αποτελεί λόγος απόρριψης διαγωνιζοµένων η µη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σε υπεύθυνη δήλωση τους εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη προτείνει να απορριφθεί ως προς το πρώτο σκέλος η πιο πάνω ένσταση. και α2) µέτοχος της εταιρείας ΕΚΜΕ Α.Ε. είναι η εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. η οποία είναι εγγεγραµµένη στο χρηµατιστήριο Αθηνών και θα έπρεπε να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της ότι οι µετοχές της εταιρείας στο σύνολο τους είναι ονοµαστικές

10 10 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν την µε αρ. µε αρ. πρωτ. Κ2-8275/ βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδοµών, µεταφορών & δικτύων σύµφωνα µε την οποία οι µετοχές της εταιρείας ΜΕΤΚΑ ΑΕ είναι ονοµαστικές, προτείνει να απορριφθεί ως προς το δεύτερο σκέλος η πιο πάνω ένσταση. 2) η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/14637/ ένσταση της «Λατοµικής ΑΤΕ» η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά: α) να ακυρωθεί η δηµοπρασία που διενεργήθηκε στις 4 Ιουνίου διότι το πρακτικό δεν ολοκληρώθηκε αυθηµερόν και ενώ ζητήθηκε (αυθηµερόν) να επιτραπεί η πρόσβαση στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό από τους άλλους διαγωνιζόµενους καθώς και να λάβουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών συµµετοχής του φακέλου προσφοράς της ΕΚΜΕ ΑΤΕ τα τελευταία χορηγήθηκαν 43 ηµέρες µετά Η Επιτροπή έχει να αναφέρει ότι βάσει της διακήρυξης την 4 η Ιουνίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ., στα γραφεία του ήµου Πολυγύρου, συνήλθε αποτελούµενη από τα παραπάνω αναφερόµενα µέλη, και κηρύχθηκε η έναρξη της παραλαβής προσφορών του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα συλλογής, µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου - Καλυβών ήµου Πολυγύρου» στον οποίο έλαβαν µέρος συνολικά οκτώ διαγωνιζόµενοι µεταξύ των οποίων και η «Λατοµική ΑΤΕ» µε κατάθεση φακέλου προσφοράς από την κυρία Ντουφεξή Βασιλική. Ο ιαγωνισµός ήταν ανοικτός και ο καθένας από τους διαγωνιζόµενους είχε πρόσβαση στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό κατά την διαδικασία ελέγχου τους από την επιτροπή. Όλοι οι διαγωνιζόµενοι όµως µόλις αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία θέλησαν να φύγουν από την αίθουσα συνεδριάσεως και κατέφυγαν σε γειτονικά καφέ ή σε δικές τους δουλειές. Η κα Ντουφεξή επειδή έπρεπε να προλάβει όπως µας είπε αεροπλάνο έφυγε πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζοµένων αλλά υπέβαλλε αίτηµα µε αρ. πρωτ. Φ6στ/10727/ για φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας ΕΚΜΕ ΑΕ. Η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων αυθηµερόν και έκανε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε το Φ6στ/10825/ έγγραφο της όπως απαιτούνταν σύµφωνα µε την 17γ/9/ΦΝ437/ /ΕΓΚ 17/ και µε απαντήσεις από τα πιστωτικά ιδρύµατα που ολοκληρώθηκαν στις 20 Ιουνίου Μελέτησε τους φακέλους προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων, διερεύνησε θέµατα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο των φακέλων και ολοκλήρωσε το πρακτικό στις 15 Ιουλίου 2013 οπότε και στάλθηκε η ανακοίνωση προέδρου µε φαξ αυθηµερόν όπως προκύπτει από το αποδεικτικό του φαξ του ήµου Πολυγύρου το οποίο στην ένσταση της «Λατοµική ΑΤΕ» δεν παρουσιάζεται ολόκληρο. Για την ηµέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης προέδρου έχει συνταχθεί το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Οι ενδιαφερόµενοι µετέβησαν στις 17 Ιουλίου 2013 αυτοπροσώπως, ζήτησαν να λάβουν γνώση του πρακτικού της δηµοπρασίας και παρακάλεσαν προς εξυπηρέτηση τους να σταλεί µε φαξ στην έδρα τους όπως και έγινε. Παράλληλα παρέλαβαν και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας ΕΚΜΕ ΑΕ σύµφωνα µε

11 11 την Φ6στ/10727/ αίτηση τους και σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. «.. η) Μετά την ανάδειξη του αναδόχου..». Να σηµειωθεί ότι από τις 4 Ιουνίου 2013 έως και την 17 Ιουλίου 2013 δεν ζητήθηκε ποτέ λήψη φωτοαντιγράφων των άλλων διαγωνιζοµένων καθώς δεν υπάρχει άλλη σχετική αίτηση ούτε ζητήθηκε πρόσβαση στους άλλους φακέλους προσφοράς. Ακόµη σύµφωνα µε το άρθρο 25.2 της διακήρυξης «..Ο υποδεικνυόµενος υπεργολάβος πρέπει να έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν 3669/08». Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν 3669/08 παρ.1 «. εφαρµόζονται αναλογικώς όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του παρόντος..», Σύµφωνα µε το άρ.67 παρ. 1 του Ν3669/08 «.., σύµφωνα µε την παρ. 3..» και στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν3669/08 «3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής: α) Τα νοµιµοποιητικά». Σύµφωνα µε τα παραπάνω στον φάκελο της ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ δεν προσκοµίστηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. 3) η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/14661/ ένσταση της «ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ» η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά: α) να γίνει δεκτή και να µην αποκλεισθεί η προσφορά της γιατί: η κατατεθείσα βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας πληροί τους όρους της διακήρυξης Η βεβαίωση της Τράπεζας Πειραιώς κατάστηµα Κοζάνης για πιστοληπτική ικανότητα της ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ αναφέρει «.. η Τράπεζα µας προτίθεται να εξετάσει οποιοδήποτε αίτηµα πιστοδότησης της υποβληθεί, µε βάση» και όχι «. αίτηση του για χρηµατοδότηση, µε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς ΦΠΑ),.» σύµφωνα µε το άρθρο 23.3 της διακήρυξης. Οι ισχυρισµοί της «ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ» ότι το κείµενο της Τράπεζας Πειραιώς είναι τυποποιηµένο δεν ισχύουν διότι η αντίστοιχη βεβαίωσης της Τράπεζας Πειραιώς κατάστηµα Ιωνίας της ΕΚΜΕ Α.Ε. αναφέρει «.µε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς ΦΠΑ),.», σύµφωνα µε το άρθρο 23.3 της διακήρυξης. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν το άρθρο 23.3 της διακήρυξης προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία οι παρακάτω συµµετέχοντες κατά σειρά µειοδοσίας: 1 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 και µέση έκπτωση 39,18% 2 ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 6 και µέση έκπτωση 36,69%

12 12 Η νοµική και ουσιαστική άποψη µου για το πρακτικό της Επιτροπής και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν είναι οι εξής: I. Ως προς την ένταση της εταιρίας «ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ». Με την ένσταση της η εταιρία «ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ» ζητά τον αποκλεισµό της εταιρίας «ΕΚΜΕ ΑΜΤΕΒΕΕ» και για επιπλέον λόγους. 1. Με τον πρώτο λόγο της ενστάσεως της ισχυρίζεται ότι η εταιρία «ΕΚΜΕ ΑΜΤΕΒΕΕ» πρέπει να αποκλεισθεί επειδή η υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της υπεργολαβίας της υπεργολάβου εταιρίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» δεν φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου αυτής Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. Το άρθρο 25.2 της διακήρυξη ορίζει τα εξής: «Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνιστώ οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποδείξουν τον υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσουν την υπεργολαβική σύµβαση προσκοµίζονιας υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου µε την µε την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας αν και εφόσον αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος ανάδοχος του έργου. Ο υποδεικνυόµενος υπεργολάβος πρέπει να έχει τα κατά νόµο προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του ν. 3669/08» Ο άνω όρος της διακήρυξης που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισµού και ρυθµίζει ευθέως και εξαντλητικούς τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την αποδοχή της δήλωσης υπεργολαβίας προβλέπει την υποβολή υπεύθυνης δήλωση του προτεινόµενου υπεργολάβου χωρίς καµία µνεία περί υποχρέωσης θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος. Εφόσον, συνεπώς, δεν απαιτείται ρητώς από τη διακήρυξη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος επί της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης και δεδοµένου ότι οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και του υγιούς και

13 13 αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, οι οποίες διέπουν όλες τις διαδικασίες σύναψης των διεποµένων από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ δηµοσίων συµβάσεων επιβάλλουν, χάριν της απαίτησης δηµοσιότητος των ελαχίστων όρων συµµετοχής, σαφή και ακριβή µνεία αυτών στην ίδια τη διακήρυξη, χωρίς να αρκεί παραποµπή, µέσω της διακήρυξης, σε διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, δεν είναι επιτρεπτός, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 25 2 της διακήρυξης, ο αποκλεισµός από τον ένδικο διαγωνισµό εταιρείας για το λόγο ότι η προσκοµιζόµενη από αυτήν υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή της υπεργολαβίας δεν φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος (βλ. Ε.Α. Ολοµ. 136/2013, 168/2013). 2. Με τον δεύτερο λόγο της ενστάσεως της ζητά τον αποκλεισµό της εταιρίας «ΕΚΜΕ ΑΜΤΕΒΕΕ» επειδή δεν προσκοµίσθηκε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», µετόχου της διαγωνιζόµενης «ΕΚΜΕ ΑΜΤΕ ΒΕΕ», ότι αυτή (ΜΕΤΚΑ ΑΕ) είναι εισηγηµένη στο χρηµατιστήριο. Η διακήρυξη του επίδικου έργου στο άρθρο 7 µε τίτλο «Εφαρµοστέα νοµοθεσία» στο εδάφιο 7.2 ορίζει ότι εφαρµόζονται στον επίµαχο διαγωνισµό οιδιατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών. Το άρθρο 20 7 του Ν. 3669/2008 στο οποίο και παραπέµπει ο άνω όρος της διακήρυξης ορίζει: «7. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων του δηµοσίου ή των νοµικών ττροσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του ν. 3310/2005, µε οικονοµικό αντικείµενο ή αντάλλαγµα ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου ( ) ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγωναποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί συντονισιιού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν.» Τέλος το άρθρο 24 της διακήρυξης µε τίτλο «περιεχόµενο φακέλου προσφοράς» ορίζει εκτός των άλλων τα εξής:

14 14 «24.ΙΟ φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισιιού). 5. ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών (Μόνον αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι άνω του ΕΥΡΩ). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασης τους κα υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής όιι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενηµερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκοµίζεται).» Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι Ελληνικές ανώνυµες εταιρίες που µετέχουν σε διαδικασίες για την ανάληψη έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης µεγαλύτερης του ενός εκατοµµυρίου Ευρώ ( ) υποχρεούνται να υποβάλλουν µε την προσφορά τους και για το παραδεκτό αυτής τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές έως φυσικού προσώπου. Η συνδροµή αυτή αποδεικνύεται αν ο διαγωνιζόµενος είναι εγγεγραµµένος στο ΜΕΕΠ και του έχει χορηγηθεί ενηµερότητα πτυχίου µε την υποβολή µε το φάκελο της προσφοράς, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, και της αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, (µετοχολόγιο) όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο

15 15 βιβλίο µετόχων της εταιρίας το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 24.5 εδ. α διακήρυξης). Στην περίπτωση, κατά την οποία, από την κατάσταση των µετόχων προκύπτει ότι µέτοχοι της διαγωνιζόµενης εταιρίας είναι άλλες ανώνυµες εταιρίες, πρέπει να προσκοµίζονται περαιτέρω, ώστε να προσδιορισθούν οι µέτοχοι µέχρι φυσικού προσώπου, τα στοιχεία για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών των άλλων εταιριών που προβλέπονται στο άρθρο Κατά την έννοια των αυτών διατάξεων, η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά ουσιώδη τυπική προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και, συνεπώς, αν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά αυτά καθίσταται απαράδεκτη η προσφορά (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3856/2002, 4271/1999 κ.ά.). Ειδικότερα, αν από την κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων προκύπτει ότι µέτοχοι της εταιρίας είναι άλλες ανώνυµες εταιρίες πρέπει να συνυποβάλλονται περαιτέρω τα οριζόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά ονοµαστικοποιήσεως των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου και για τις ανώνυµες αυτές εταιρίες, µετόχους της ανώνυµης εταιρίας που συµµετέχει στο διαγωνισµό, απαιτείται, δηλαδή, να συνυποβάλλονται, αφ' ενός µεν πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές και των ανωνύµων αυτών εταιριών - µετόχων της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ανώνυµης εταιρίας είναι, µε βάση το ισχύον καταστατικό τους ονοµαστικές, αφ' ετέρου δε αναλυτική κατάσταση των µετόχων, µε τον αριθµό µετοχών καθενός ( 3 6 Μοο ΕΑ ΣτΕ 343/2010, ΣτΕ 1095/2009, ΕΑ ΣτΕ 713/2006, Γν.Ν.Σ.Κ. 444/2005, ΣΤ' Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου 12/2006 κ.α.). Τέλος από τις αυτές ως άνω διατάξεις της διακήρυξης προκύπτει ότι αν µέτοχος της διαγωνιζόµενης ανώνυµης εταιρίας είναι ανώνυµη εταιρία της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο θα πρέπει για το παραδεκτό της προσφοράς να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εισηγηµένης στο χρηµατιστήριο ανώνυµης εταιρίας ότι αυτή είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο. Η εταιρία «ΕΚΜΕ ΑΕ» προσκόµισε για το παραδεκτό της συµµετοχής της στο διαγωνισµό το µετοχολόγιό της. Από το µετοχολόγιο της άνω εταιρίας προέκυψε ότι µέτοχος αυτής, µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της

16 16 µεγαλύτερο του προβλεπόµενου από το νόµο 3310/2005. είναι και η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΜΕΤΚΑ ΑΕ». Στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής της η «ΕΚΜΕ ΑΕ» υπέβαλε και το µετοχολόγιο της βασικής µετόχου της ανώνυµης εταιρίας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ». Στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής της η εταιρία «ΕΚΜΕ ΑΕ» δεν συµπεριέλαβε, ως όφειλε, τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετόχων της µετόχου της ανώνυµης εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ» και των άλλων µετόχων της «ΜΕΤΚΑ ΑΕ» ανώνυµων εταιριών, ούτε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της «ΜΕΤΚΑ ΑΕ» ότι οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και δεν υποχρεούτο γγ αυτό να προσκοµίσει το µετοχολόγιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ» και των λοιπών ανωνύµων εταιριών µετόχων της. Η παράλειψη υποβολής των άνω αναγκαίων και επί ποινή αποκλεισµού προβλεποµένων από την διακήρυξη στοιχείων οδηγεί στην αποδοχή του 2 ου λόγου της ένστασης της εταιρίας «ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ» και στον αποκλεισµό της εταιρίας «ΕΚΜΕ ΑΜ ΤΕΒΕΕ» από το διαγωνισµό, γιατί δεν προσκόµισε τα στοιχεία εκείνα που να αποδεικνύουν ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της ονοµαστικοποίησης των µετοχών της έως φυσικού προσώπου. II. Ως προς την ένσταση της εταιρίας «ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ». Με την ένσταση της η εταιρία «ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ» ισχυρίζεται ότι παρανόµως αποκλείσθηκε του διαγωνισµού γιατί η προσκοµισθείσα από αυτήν βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας κάλυπτε τις απαιτήσεις της διακήρυξης. α) Στο άρθρο 22 παρ. 6 της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα: Λόγω προϋπολογισµού του έργου απαιτείται η πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης». β) Στο άρθρο 23 παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: «ικαιολογητικά Χρηµατοδοτικής και Οικονοµικής Ικανότητας: Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης, ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που

17 17 δηλώνει ότι συνεργάζεται µε υποψήφιο και θα εξετάσει αίτηση του για χρηµατοδότηση, µε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούµενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η διακήρυξη απαιτεί οι διαγωνιζόµενοι να αποδείξουν ότι διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα συγκεκριµένου ποσού, προσκοµίζοντας τραπεζική βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η συνεργασία τους µε τη συγκεκριµένη τράπεζα, καθώς και το συγκεκριµένο ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόµενου και η πρόθεση της Τράπεζας να εξετάσει αίτηµα του διαγωνιζόµενου αν αναδειχθεί ανάδοχος για πιστοδότηση του µε το συγκεκριµένο ποσό. Αυτό απαιτεί ως προϋπόθεση συµµετοχής στον διαγωνισµό η αναθέτουσα αρχή. Συνεπώς, για την απόδειξη της χρηµατοδοτικής και οικονοµικής ικανότητας του διαγωνιζόµενου απαιτείται αλλά και αρκεί, κατά τη διακήρυξη, η προσκόµιση εγγράφου Τράπεζας, στο οποίο να δηλώνεται ότι υφίσταται συνεργασία µεταξύ αυτής και του υποψηφίου και ότι η πιστοληπτική του ικανότητα ανέρχεται σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου (άνευ ΦΠΑ). Κατά παγία άποψη νοµολογίας και επιστήµης το άρθρο 23.3 της διακήρυξης δεν απαιτεί και µάλιστα επί ποινή αποκλεισµού, η βεβαίωση της τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα διαγωνιζόµενης επιχείρησης να έχει συγκεκριµένη διατύπωση και ειδικότερα να επαναλαµβάνει αυτολεξεί την παρατιθέµενη στην ανωτέρω διάταξη διατύπωση ότι η τράπεζα θα εξετάσει αίτηση του διαγωνιζόµενου «για χρηµατοδότηση», µε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου. Αντιθέτως, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, βεβαίωση µε το περιεχόµενο αυτό, ότι δηλαδή η τράπεζα θα εξετάσει αίτηση του διαγωνιζόµενου για πιστοδότηση µε το αναφερόµενο στη διακήρυξη ποσό εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, αποτελεί την

18 18 ελάχιστη, επαρκή, όµως, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απόδειξη ως προς την ύπαρξη δανειοληπτικής ικανότητας της διαγωνιζόµενης επιχειρήσεως, και δεν απαιτείται να αναλαµβάνεται εκ µέρους της τράπεζας δέσµευση ότι όχι µόνο θα εξετάσει την αίτηση χρηµατοδοτήσεως, αλλά και ότι θα εγκρίνει την χρηµατοδότηση. Εποµένως, εφόσον αρκεί για την απόδειξη της δανειοληπτικής ικανότητας διαγωνιζοµένου βεβαίωση τράπεζας ότι θα εξετάσει απλώς αίτηση του για χρηµατοδότηση, εάν αναδειχθεί ανάδοχος, βεβαίωση τράπεζας ότι έχει ήδη, κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού, εγκρίνει υπέρ διαγωνιζοµένης επιχειρήσεως όριο χρηµατοδοτήσεως έως το προβλεπόµενο στην ανωτέρω διάταξη της διακηρύξεως ποσό πληροί τις απαιτήσεις της εν λόγω διατάξεως (3ά ήοο ΕΑ ΣτΕ 162/2010, 613/2010 κ.α.). Στην παρούσα περίπτωση από την βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς που προσκόµισε η εταιρία «ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ» προκύπτει ότι έχει εγκριθεί υπέρ αυτής κατά το χρόνο του διαγωνισµού όριο χρηµατοδότησης ,00, ήτοι ποσό µεγαλύτερο του απαιτούµενου από την διακήρυξη ποσού. Η νοµολογία του ΣτΕ δέχεται α) µε την υπ' αριθµ. 613/2010 απόφαση ότι για την παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό αρκεί βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία βεβαιώνεται «... όα δηλαδή Θα εξετάσει αίτηση του διαγωνιζόµενου για πιστοδότηση µε το αναφερόµενο στην διακήρυξη ποσό...» (ΕΑ 613/2010) β) µε την υπ' αριθµ. 614/2010 απόφαση «... ότι δηλαδή η Τράπεζα θα εξετάσει αίτηση του διαγωνιζόµενου για πιστοδότηση µε το αναφερόµενο στη διακήρυξη ποσό, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, αποτελεί ελάχιστη, επαρκή, όµως, για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απόδειξη ως προς την ύπαρξη δανειοληπτικής ικανότητας της διαγωνιζόµενης επιχειρήσεως, εφόσον στην προαναφερθείσα διάταξη της διακηρύξεως χρησιµοποιείται εναλλακτικά και ο όρος ((πιστοληπτική ικανότητα» (πρβλ. ΕΑ 162/2010)». Περαιτέρω µε την υπ' αριθµ. 614/2010 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών και επί τους τεθέντος ζητήµατος ότι άλλο είναι η χρηµατοδότηση και άλλο η

19 19 πιστοδότηση κρίθηκε ότι «... δεν πιθανολογείται σοβαρώς ως βάσιµος ο περί του αντιθέτου ισχυρισµός της αιτούσας, µε τον οποίο εξάλλου, δεν προβάλλεται ότι η διάκριση µεταξύ «χρηµατοδοτήσεως» και «πιστοδοτήσεως» ευρίσκει έρεισµα στο νόµο». Συνεπώς η προσκοµισθείσα από την εταιρία «ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ» βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και η υπό κρίση ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή και η εταιρία «ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ» να συµµετέχει στην συνέχεια του διαγωνισµού. III. Ως προς την ένσταση της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ». 1. Με την ένσταση της η αποκλεισθείσα από την συνέχεια του διαγωνισµού εταιρία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» ζητά την ακύρωση του πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού, την µαταίωση του διαγωνισµού και την διενέργεια νέου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου. Με τέτοιο περιεχόµενο η ένσταση της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» είναι απορριπτέα για έλλειψη έννοµου συµφέροντος της. Συγκεκριµένα το έννοµο συµφέρον για την άσκηση ενστάσεως πρέπει να είναι άµεσο και ενεστώς και όχι έµµεσο, αβέβαιο, πιθανολογούµενο ή µελλοντικό, υπό την έννοια ότι η παραδοχή των λόγων της ένστασης συνεπάγεται ευθέως την άµεση ευµενή µεταβολή της θιγείσας από την προσβαλλόµενη πράξη νοµικής ή πραγµατικής κατάστασης του ενιστάµενου και όχι την απλή προσδοκία ή ελπίδα κτήσης από αυτόν τυχόν δικαιώµατος στο µέλλον, προϋποθέσεις οι οποίες δεν συντρέχουν εν προκειµένω. Και τούτο, καθόσον τυχόν παραδοχή της υπό κρίση ενστάσεως, ακύρωση του προσβαλλόµενου πρακτικού του διαγωνισµού δε συνεπάγεται την ανάδειξη της ενιστάµενης ως αναδόχου, αλλά ενδεχοµένως δηµιουργεί απλώς την προσδοκία µελλοντικής και αβέβαιης ανακήρυξης της ως αναδόχου σε περίπτωση τυχόν επανάληψης του διαγωνισµού.

20 20 Κατόπιν των ανωτέρω η ένσταση της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» µε µόνο αίτηµα τη µαταίωση του διαγωνισµού είναι απορριπτέα για έλλειψη έννοµου συµφέροντος της ενιστάµενης. 2. Αντικρούοντας επί της ουσίας τους ισχυρισµούς της ενιστάµενης εταιρίας αναφέρουµε τα εξής: 2.1. Αρχικά θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ενιστάµενη αναγνωρίζει το νόµιµο και βάσιµο του αποκλεισµού της και για το λόγο αυτό δεν τον αντικρούει αλλά επιδιώκει την µαταίωση του διαγωνισµού Η ενιστάµενη ισχυρίζεται ότι δήθεν η Επιτροπή ιαγωνισµού παραβίασε την προβλεπόµενη από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού και ως εκ τούτου το πρακτικό είναι ακυρωτέο για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εκδόσεως του. Ο ισχυρισµός αυτός της ενιστάµενης είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. Η διαδικασία που ακολούθησε η επιτροπή στην διεξαγωγή του διαγωνισµού όπως προκύπτει από το προσβαλλόµενο πρακτικό ήταν καθόλα νόµιµη σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, υπέρ της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης όλων των διαγωνιζοµένων και της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση της «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» που αφορά την δήθεν παραβίαση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Επιτροπή ιαγωνισµού κρίνεται αβάσιµη και θα πρέπει να απορριφθεί Στο προσβαλλόµενο πρακτικό αναφέρεται κατά λέξη: «Η παραλαβή και η εξέιαση των προσφορών στην ανοικτή δηµοπρασία έγινε από την Επιτροπή ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιελάµβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών». Από το περιεχόµενο του επικαίρως συνταγέντος πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού, που ως δηµόσιο έγγραφο παρέχει πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνει, εφόσον δεν προσβληθεί ως πλαστό, αποδεικνύεται πλήρως και χωρίς να καταλείπεται εύλογη αµφιβολία ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών

21 21 συµµετοχής και ο έλεγχος των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων διενεργήθηκε αυθηµερόν. Όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η ενιστάµενη είναι απορριπτέα ως αβάσιµα. Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι παρόντες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής ήταν οι εκπρόσωποι και των οκτώ (8) διαγωνιζόµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι όλοι οι διαγωνιζόµενοι κατέθεσαν τις προσφορές του ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού, και κανείς άλλος εκτός της «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» δεν διαµαρτυρήθηκε για δήθεν παράτυπη διεξαγωγή του διαγωνισµού Η καθυστερηµένη έκδοση του πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµούς οφείλεται στο ότι έπρεπε πριν την δηµοσίευση του να ελεγχθεί η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Η υπ 1 αριθµ. 17γ/9/154/ΦΝ 437/ απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕ Ι ορίζει ότι «Οι επιτροπές των διαγωνισµών µε ευθύνη των Προέδρων τους πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δηµοπρασίας που αφορά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων θα επικοινωνούν εγγράφως µε τις Τράπεζες ή το ΤΣΜΕ Ε που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων προκειµένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Επιτροπή ιαγωνισµού δεν δύναται να αναρτήσει πρακτικό αυθηµερόν. Το πρακτικό αναρτάται µετά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και αφού συγκληθεί εκ νέου η Επιτροπή ιαγωνισµού και ενηµερωθεί για τις απαντήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές. Στην παρούσα περίπτωση ο έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε στις... και ο έλεγχος της µετοχικής σύνθεσης των προτεινόµενων ως υπεργολάβων από τους διαγωνιζόµενους ολοκληρώθηκε στις Μετά ακολούθησε η εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής ιαγωνισµού στις όπου και ολοκληρώθηκε το πρακτικό και αναρτήθηκε ανακοίνωση

22 22 προκειµένου να λάβουν γνώση οι διαγωνιζόµενοι του ολοκληρωµένου πρακτικού και να ασκήσουν κατ' αυτού εφόσον το επιθυµούσαν την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία και τη διακήρυξη ένσταση Το πρακτικό όπως συνοµολογεί και η ενιστάµενη της κοινοποιήθηκε µε τηλεοµοιοτυπία (ΡΑΧ) προκειµένου να λάβει γνώση και να ασκήσει κατ αυτού ένσταση. Τέλος απεστάλησαν στην ενιστάµενη εταιρία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρίας «ΕΚΜΕ ΑΤΕ» που είχε ζητήσει µε την από αίτηση της. Η χορήγηση των δικαιολογητικών δεν ήταν δυνατόν να γίνει στις , όπως ισχυρίζεται η ενιστάµενη, γιατί αναγκαία προϋπόθεση για την χορήγηση τους είναι η ολοκλήρωση και η ανάρτηση του πρακτικού (άρθρο 4.1. η της διακήρυξης). Επισηµαίνουµε ότι κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού οι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων που επιθυµούσαν έλεγξαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής χωρίς όµως να λάβουν αντίγραφα τους. Συνεπώς όλοι οι ισχυρισµοί της ενιστάµενης εταιρίας για δήθεν παράτυπη διεξαγωγή του διαγωνισµού είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» αποκλείσθηκε του διαγωνισµού επειδή η προτεινόµενη ως υπεργολάβος εταιρία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» δεν αποτελεί τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση σε σχέση µε την διαγωνιζόµενη «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ». Τον λόγο αυτό αποκλεισµού της δεν τον αντικρούει η ενιστάµενη και συνεπώς αποδέχεται την ορθότητα του γι αυτό και επιδιώκει να πετύχει όχι την συµµετοχή της στην συνέχεια του διαγωνισµού, αλλά τη µαταίωση του. Με βάση όλα τα παραπάνω εισηγούµαι να απορριφθούν οι ενστάσεις να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της επιτροπής και να εκπέσουν τα κατατεθέντα παράβολα υπέρ του ήµου Πολυγύρου. Η επιτροπή µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού τα µέλη της έλαβαν υπόψη τους όλα τα παραπάνω και τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού

23 23 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. έχεται τυπικά τις ενστάσεις και απορρίπτει στην ουσία τις ενστάσεις των εταιρειών ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ, για τον πρώτο λόγο, ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ και ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ενώ παράλληλα δέχεται στην ουσία πέρα από το πρακτικό της Επιτροπής και την ένσταση της ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ σε σχέση µε την εταιρεία ΕΚΜΕ ΑΤΕ (2 ος λόγος ένστασης) 2. ιατάσει την κατάπτωση των παραβόλων που κατατέθηκαν από τις εταιρείες ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ και ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ για την νοµική υποβολή αυτών υπέρ του ήµου Πολυγύρου και 3. Αποδέχεται και εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής λέξη προς λέξη και ως έχει 4. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού υπέρ της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 39,18% και ακολουθεί η εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ µε µέση έκπτωση 36,69%. Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 179/ 2013 Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Πoλύγυρoς 19 η Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 6300 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 2373-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών)

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών) 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 Της 8ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 7179/157/22-2-2013 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΞΜ-ΡΘ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (10. Επιτροπής ήταν:

ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΞΜ-ΡΘ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (10. Επιτροπής ήταν: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 32/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με υποβολή προσφορών με το σύστημα επί μέρους ποσοστών ς σε ομάδες εργασιών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:76/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23 η ) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΓΩΞΜ-ΕΧΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά 3852/10.

ΑΔΑ: Β44ΓΩΞΜ-ΕΧΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά 3852/10. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τον επανέλεγχο δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών της προµήθειας µε τίτλο:

για τον επανέλεγχο δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών της προµήθειας µε τίτλο: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την τετάρτη (4η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΡΘ-5Δ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 51/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/04-03-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΛΝΣ ΕΡΙΜΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά: 21/10/2015 Αρ. Πρωτ: 17909 ΠΡΑΚΤΙΚΟ I

Ψαχνά: 21/10/2015 Αρ. Πρωτ: 17909 ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αβάντων 18, 34400 Ψαχνά Τηλ.: 2228350211 FAX: 2228023844 e-mail: eleni.mpoynanoy@0781.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Ελένη Μπουνάνου.. Ψαχνά: 21/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

12/ /2015 : { ( ) & } / {

12/ /2015 : {      (  ) &  } / { ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 12/23-06-2015 Αριθ.Αποφ. 153/2015 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ Απόντες είναι οι κ.κ. Αθανασιάδης Λάζαρος Αντιπρόεδρος, Καμπούρης Φίλιππος, Λαουλάκου Κυριακή, Σαλπέας Ηλίας και Σταθάκη Μαρία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ Απόντες είναι οι κ.κ. Αθανασιάδης Λάζαρος Αντιπρόεδρος, Καμπούρης Φίλιππος, Λαουλάκου Κυριακή, Σαλπέας Ηλίας και Σταθάκη Μαρία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 470 Της 45ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 37870 / 835/4-10-2013 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 52 Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/572/6-7-2012 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β8ΩΞΜ-ΘΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: 45Β8ΩΞΜ-ΘΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 137/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 11 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 21-5-2013 ΘΕΜΑ 3 ο : (έκτακτο) Εισήγηση επί υποβληθείσας ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω:

Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 07-09-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 9388 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 04 του

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 62528/15-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 27 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 62528/15-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 27 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 62528/15-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 12-11-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θήβα : 21-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θήβα : 21-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θήβα : 21-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πολύγυρος 21-04 2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ / 6795 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax e-mail : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 Με χρώμα Νέα Με χρώμα καταργούνται ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 1- ΤΥΠΟΥ Α Αρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 1/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εξέταση ένστασης και έγκριση ή μη πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα