ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ"

Transcript

1 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/ ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ), ζάκεξα Σξίηε, 11 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 13:30, ζπλάιζε ζε ζπλεδξέαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ (απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ρφδνπ, αξηζ. 512/ «πεξί ηεο εθινγήο ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ εγθχθιην ππ αξ. 43/ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», θαη απφθαζε Γεκάξρνπ, αξηζ. 3042/ «πεξί ηνπ νξηζκνχ & αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ Αληηδεκάξρσλ») ζχκθσλα κε ηελ Ϋγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο, θ. Πεξδέθε ΕσΪλλε, κε αξηζκ. πξση. 2/121922/ , ε νπνέα θνηλνπνηάζεθε λνκφηππα θαη ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 72, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010. Ώθνχ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βπηηξνπάο, ζχκθσλα θαη πϊιη κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ αλσηϋξσ λφκνπ, ε λφκηκε απαξηέα, δεδνκϋλνπ φηη ζε ζχλνιν (εθηφο απηνχ) βξϋζεθαλ παξφληα ελλϋα (9) κϋιε θαη νλνκαζηηθϊ: ΠΑΡΟΝΣΔ : ηνπο θ.θ.: 1. Ώηζέδε Βιπέδα (Ώληηπξφεδξνο), 2. Κσλζηαληέλνπ Ώζελφδσξν, 3. Κνξσλαέν ΕσΪλλε, 4. Παιαηνιφγνπ Μηραάι, 5. ΜνπηΪθε Αάκν - Μηραάι, 6. Παπαδεκεηξένπ ΞεπαπαδΪθε ΐαζηιηθά, 7.ΦπιιΪθε ΐαζέιεην, 8. παλφ-παπαγηϊλλε ΏλαζηΪζην, 9. ΑξΪθν Μηραάι ΑΠΟΝΣΔ : Παλαά Βπαγγειέα(αδηθαηνιφγεηε) παξφλησλ επέζεο, ρσξέο δηθαέσκα ςάθνπ, ηεο ΓξακκαηΫσο ηεο Βπηηξνπάο, δεκνηηθάο ππαιιάινπ, θ. Μαθξά ΣξηαληαθπιιηΪο,ηεο θαο ΚαξηΪλνπ Παξαζθεπάο θαη Παπαγεσξγένπ Μαξέαο ππαιιάινπο ηνπ Σκάκαηνο πιινγηθψλ ΟξγΪλσλ, ηνπ θνπ Μπξηαιιά ηϋθαλνπ ππαιιάινπ ηνπ ηκάκαηνο Λνγηζηεξένπ (δηπινγξαθηθνχ) ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηνπ θνπ ΣνκΪδνπ ΕσΪλλε ππαιιάινπ ηνπ Λνγηζηεξένπ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ θ.θ. ΓεξΪζηκνπ ΏλησλΪηνπ θαη ΚαλΪθα Μαλψιε ππαιιάινπο ηνπ ηκάκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηνπ θνπ Μσξατηε ΐαζηιεένπ ππαιιάινπ Α/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ,ηεο θαο Καινγάξνπ Παξαζθεπάο ΠξντζηακΫλεο ηνπ ηκάκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο θαο ΒιΫλεο Θενδσξνπνχινπ ΠξντζηακΫλεο ηνπ ηκάκαηνο Σακεένπ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο θαο Γαλεηηνχιε ηεξγέαο πξντζηακϋλεο ηεο Α/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ θαη ησλ θ.θ ηϊγθα Βκκαλνπάι, ηξαηά ηϋθαλνπ θαη αιακαζηξϊθε Αεκεηξένπ ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, ν έδηνο (ν Πξφεδξνο), θάξπμε ηελ Ϋλαξμε ηεο ζπλεδξέαζεο θαη αθνχ πξνεγάζεθε ζχληνκε γεληθά ελεκϋξσζά ηνπ πξνο ηα κϋιε ηεο Βπηηξνπάο, επεζάκαλε ηελ χπαξμε ηξηψλ (3) 1

2 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) θαηεπεηγφλησλ ζεκϊησλ γηα ηα νπνέα ε Βπηηξνπά, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 75, παξ.3, ηνπ Ν. 3852/2010, δχλαηαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθέαο ησλ κειψλ ηεο, λα απνδερζεέ ηελ Ϋληαμε θαη ηε ζπδάηεζά ηνπο σο ζεκϊησλ, πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο εκεξάζηαο δηϊηαμεο θαη λα ιϊβεη, κε ηελ έδηα πιεηνςεθέα, ζρεηηθϋο απνθϊζεηο. Σν πξψην ζϋκα (1 ν πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο), ζρεηέδεηαη κε ηελ ιάςε απφθαζεο γηα ηελ Ϋγθξηζε νινθιεξσκϋλνπ πιαηζένπ ΑξΪζεο (Ο.Π.Α.) Αάκνπ Ρφδνπ Ϋηνπο Σν δεχηεξν ζϋκα (2 ν πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο), ζρεηέδεηαη κε ηελ Ϋγθξηζε πξαθηηθψλ επηηξνπάο αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκάζεηα εληχπσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιάο θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ. Σν ηξέην ζϋκα (3 ν πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο) ζρεηέδεηαη κε ηελ λνκηθά ππνζηάξημε ηνπ Βπζπκένπ Βπζχκηνπ, πξψελ πξνϋδξνπ ηεο Σνπηθάο Κνηλφηεηαο αιϊθνπ. ηε ζπλϋρεηα ε Βπηηξνπά απνθαζίδεη νκφθσλα, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζεέζεο δηαηϊμεηο, λα εληαρζνχλ ηα αλσηϋξσ ζϋκαηα γηα ζπδάηεζε, πξν ηεο άδε θνηλνπνηεκϋλεο εκεξάζηαο δηϊηαμεο θαη λα ιεθζνχλ γη απηϊ ζρεηηθϋο απνθϊζεηο. ΘΔΜΑ1o (πξν εκεξεζίαο): (θαηεπείγνλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ άξζξνπ 75, παξ. 3, ηνπ Ν. 3852/2010) Απόθ. Αρ. 395/2014 (Α.Γ.Α: Χ6ΦΥΧ1Ρ-Φ1) «Έγθξηζε νινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρφδνπ έηνπο 2015» (Δηζήγεζε Γ/λεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηκήκα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Πιεξνθφξεζεο κε αξηζκ.πξση. 2/122757/ ) Ο Πξφεδξνο, ακϋζσο κεηϊ ζϋηεη ππ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπάο ηελ εηζάγεζε ηνπ ηκάκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Πιεξνθφξεζεο ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ αξηζκ. 2/122575/ , ζηελ νπνέα αλαθϋξνληαη ηα θϊησζη: ΘΫκα: «Έγθξηζε ΟινθιεξσκΫλνπ Πιαηζένπ ΑξΪζεο (Ο.Π.Α.) Αάκνπ Ρφδνπ Ϋηνπο 2015». Με ηνλ Ν. 4111/2013 (ΦΒΚ 18 Ώ/ ) νη Αάκνη ππνρξενχληαη ζηε ζχληαμε ηνπ ΟινθιεξσκΫλνπ Πιαηζένπ ΑξΪζεο,(Ο.Π.Α.) ΐΪζεη ησλ ηξνπνπνηάζεσλ πνπ επϋθεξε ν Ν.4172/13 ζην Ν.4111/13 ζρεηηθϊ κε ην Παξαηεξεηάξην εθδφζεθε ε ΚΤΑ 41273/13, ε νπνέα ηξνπνπνηεέ ηε ΚΤΑ 7261/13. Δ ΚΤΏ 7261/13 πξνζδηνξέδεη ηηο δηαδηθαζέεο θαη ηα θξηηάξηα γηα ηε ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ΟΠΑ. πγθεθξηκϋλα ζην Ϊξζξν 1 αλαθϋξεη ζρεηηθϊ: Σν ΟινθιεξσκΫλν Πιαέζην ΑξΪζεο (ΟΠΑ) ηνπ ΟΣΏ ζπλνςίδεη ην πεληαεηϋο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξϊζεο, ην εηάζην πξφγξακκα δξϊζεο θαη ηνλ εηάζην πξνυπνινγηζκφ ησλ ΟΣΏ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ πνπ εέλαη εληαγκϋλα ζην θαηαξηηδφκελν, απφ ηελ ΒΛΣΏΣ, Μεηξψν ΦνξΫσλ Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο (ΜΦΓΚ) (ππνηνκϋαο S.1313 ΟΣΏ, ηνπ ΣνκΫα ηεο Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ αξζ.1ΐ ηνπ λ.2362/1995 Ο Ν.4172/13 κε ην άξζξν 76 ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν ηνπ ΟΠΓ θαη αθαηξεί ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαζψο θαη ην 5εηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απφ ηνπο ππνβαιιφκελνπο 2

3 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) πίλαθεο. Ζ ΚΤΑ 41273/13 πξνζαξκφδεη ηε ΚΤΑ 7261/13 ζηηο παξαπάλσ αιιαγέο. Με ην ηξφπν απηφ νη ΟΣΑ Α βαζκνχ ππνβάιινπλ, σο ΟΠΓ, κφλν ην πίλαθα 5α«ζηνρνζεζία νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ δήκσλ θαη ησλ λπδδ» Σν λϋν ζηνηρεέν πνπ πξνζηέζεηαη ζηε ΚΤΏ θαη δελ πξνβιϋπεηαη απφ ην Ϊξζξν 76 ηνπ Ν.4172/13, αθνξϊ ην ηϋινο ηνπ πίλαθα 5α πνπ παξνπζηϊδεη ε ΚΤΏ 41273/13 ππϊξρνπλ νδεγέεο ζπκπιάξσζεο ηνπ πέλαθα, νη νπνέεο Ϋξρνληαη λα θαιχςνπλ θελϊ πνπ παξνπζηϊζηεθαλ ζηνλ αξρηθφ πέλαθα πνπ εθδφζεθε κε ηε ΚΤΏ 7261/13. Πίλαθαο ζηνρνζεζίαο /12. -, Εαλ.-επη. θαη Εαλ.-Αεθ.). (Ε - αμηνπνη.. -. ηνπ 3

4 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο. 31/ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη επ κε ην λ. 4093/ εζφδσλ. : (Κ - ), 3.. Δμέηαζε απνθιίζεσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. ). 4

5 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ). ηνπ : ΒΪλ δηαπηζησζεέ απφθιηζε απφ ηηο νδεγέεο ηεο ΚΤΏ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απφθιηζε ησλ εζφδσλ πλε. αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 5

6 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) ) θαη ) - - «Οηθνλνκη». χκθσλα κε ηα αλσηϋξσ ζαο ππνβϊιινπκε γηα Ϋγθξηζε ην Ο.Π.Α. ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, ην νπνέν ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 76 ηνπ λ Ν.4172/13 θαη ζηελ ΚΤΑ 41273/13 ησλ Τπνπξγεέσλ Βζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ θαη απνηππψλεηαη ζηνπο παξαθϊησ πέλαθεο. ΜεηΪ απφ ηα παξαπϊλσ παξαθαινχκε γηα ηε Ϋγθξηζε ηνπ ΟινθιεξσκΫλνπ Πιαηζένπ ΑξΪζεο (Ο.Π.Α.)Αάκνπ Ρφδνπ Ϋηνπο ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΝΣΑΗ:Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Γήκνπ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ εέλαη εληαγκϋλα ζην θαηαξηηδφκελν, απφ ηελ ΒΛΣΏΣ, Μεηξψν ΦνξΫσλ Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο (ΜΦΓΚ). 1. Γήκνπ Ρφδνπ 2. Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Ρφδνπ (Γ.Ο.Π.Α.Ρ.) 3. Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο 4. Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 5. Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Πξφλνηαο (Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ηνπ θ. Πατηάθε Δκκαλνπήι, Γ/ληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο θαο Καινγήξνπ Παξαζθεπήο Πξντζηακέλεο ηνπ ηκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Πιεξνθφξεζεο) Ζ Δπηηξνπή ιακβϊλνληαο ππ φςηλ, ηελ ππ αξηζ. 2/122575/ εηζάγεζε ηνπ ηκάκαηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη Πιεξνθφξεζεο ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ, Βγθξέλεη ην ΟινθιεξσκΫλν πιαέζην ΑξΪζεο (Ο.Π.Α.) ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Ϋηνπο

7 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) θαη παξαπϋκπεη ηνλ ην ΟινθιεξσκΫλν Πιαέζην ΑξΪζεο (Ο.Π.Α.) ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Ϋηνπο 2015 ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, γηα ηελ ηειηθά ςάθηζε θαη θαηαθχξσζά ηνπ, φπσο αθξηβψο πξνβιϋπεηαη (άξζξν 72, παξ. 1, εδαθ. α, λ. 3852/2010). Σα αλσηϋξσ επηζπλαπηφκελα Ϋγγξαθα, νη πέλαθεο ζηνρνζεζέαο Αάκνπ Ρφδνπ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Αάκνπ, ζεσξνχληαη σο αλαπφζπαζηα Ϋληππα Ϋλζεηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ. ΘΔΜΑ2o (πξν εκεξεζίαο): Απόθ. Αρ. 396/2014 (Α.Γ.Α: ΒΣΛΛΧ1Ρ-ΜΝ2) «Έγθξηζε πξαθηηθψλ επηηξνπήο αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εληχπσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ». (Δηζήγεζε ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε αξηζκ.πξση. 2/122560/ ) Ο Πξφεδξνο, ακϋζσο κεηϊ ζϋηεη ππ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπάο ηελ εηζάγεζε ηνπ ηκάκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε αξηζκ. 2/ / , ζηελ νπνέα αλαθϋξνληαη ηα θϊησζη: Θέκα: Έγθξηζε πξαθηηθψλ επηηξνπήο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ Παξαθαινχκε φπσο πξνβεέηε ζηελ Ϋγθξηζε θαη επηθχξσζε ηνπ ζπλεκκϋλνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο, γηα ηε δηεμαγσγά δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκήζεηα εληχπσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ». (Αθνινπζεί ε ππνγξαθή ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ θ.πεξδίθε Ησάλλε) ΠΡΑΚΣΗΚΟ Γηελέξγεηαο Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκήζεηα εληχπσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, έηνπο 2014 ( )» ηε Ρφδν ζηηο 10 Ννεκβξένπ 2014 θαη ψξα ην πξσέ, ζηα γξαθεέα ηνπ Σκάκαηνο Πξνκεζεηψλ, ε επηηξνπά δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνέα νξέζηεθε κε ηελ αξ. 15/2014 Ώπφθαζε ηεο ΟΒ θαη πνπ απαξηέδεηαη απφ ηνπο: 7

8 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 1. ΐαζέιεο Μσξαέηεο(πξφεδξνο), ΠΒ, ππϊιιεινο Αλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 2. Μαλψιεο ΚαλΪθαο, κϋινο, ΑΒ, ππϊιιεινο ηνπ Σκάκαηνο Πξνκεζεηψλ 3. Αεκάηξεο ΜπισλΪο, κϋινο, ΑΒ, ππϊιιεινο ηνπ Σκάκαηνο Πξνκεζεηψλ πξνρψξεζε ελ πιάξε απαξηέα ζηε δηελϋξγεηα ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλϊδεημε κεηνδφηε ηεο «πξνκήζεηα εληχπσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, έηνπο 2014 ( )» ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,40 επξψ κε θπα, ν νπνένο θαηαξηέζηεθε θαη εγθξέζεθε ε κειϋηε ηνπ κε ηελ απφθαζε 345/2014 ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο, πξνθεξχρζεθε κε ηελ 3429/2014 Ώπφθαζε ηνπ ΑεκΪξρνπ θαη ζηϊιζεθε γηα δεκνζέεπζε, αλϊξηεζε ζηνλ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζηνλ Ϋληππν ηχπν θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Αάκνπ ζηηο 10/10/2014 κε ηελ πεξέιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ 2/111439/2014. Βέρε πξνεγεζεέ Ϋγθξηζε θαη δηϊζεζε ηεο πέζησζεο ηνπ θσδηθνχ κε απφθαζε αλϊιεςεο ππνρξϋσζεο απφ ηελ ΟΒ. ΣΫινο, ν δηαγσληζκφο αλαξηάζεθε θαη ζην ΚΔΜΑ φπσο νξέδεη ν λφκνο. ην δηαγσληζκφ, πνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκϋλα ηεο δηαθάξπμεο εέρε ζαλ ιάμε επέδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 09 ε πξσηλά ζηηο 10/11/2014, απϋζηεηιιαλ εγθαέξσο πξνζθνξϊ νη εηαηξεέεο: ΒΜ. ΛΏΐΑΏΚΔ ΟΒ GENESIS ΒΠΒ ΚΟΚΕΝΏ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΔ ΒΠΒ ΒΠΣΏΛΟΦΟ ΏΐΒΒ Β. ΜΤΣΏΡΏ ΚΏΕ ΕΏ ΟΒ-ΏΡΥΒΣΤΠΟ ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ ΏΒ 1 ν ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Μφιηο Ϋθζαζε ε πξνβιεπφκελε ψξα ιάμεο θαηϊζεζεο ησλ πξνζθνξψλ (09 ε πξσηλά ζηηο 10/11/2014), ε επηηξνπά δηαγσληζκνχ Ϊλνημε ηνπο θαθϋινπο πξνζθνξϊο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ΜεηΪ απφ Ϋιεγρν πνπ δηελϋξγεζε ε επηηξνπά ηνπ δηαγσληζκνχ, θϊλεθε φηη φιεο νη ζπκκεηϋρνπζεο εηαηξεέεο εέραλ φια ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα-δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηε δηαθάξπμε (εγγπεηηθή επηζηνιή, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλεο δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ, θηι). Όια ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ήηαλ επαξθή θαη ζχκθσλα κε ην λφκν. Καηφπηλ ηνχηνπ ε επηηξνπά απνθαζέδεη, φινη νη ζπκκεηϋρνληεο (ΒΠΣΏΛΟΦΟ ΏΐΒΒ, GENESIS ΒΠΒ, ΚΟΚΕΝΏ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΔ ΒΠΒ, Β. ΜΤΣΏΡΏ ΚΏΕ ΕΏ ΟΒ- ΏΡΥΒΣΤΠΟ, ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ ΏΒ, ΒΜ. ΛΏΐΑΏΚΔ ΟΒ) λα πξνθξηζνχλ ζην επφκελν ζηϊδην ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδά ζην Ϊλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. ε απηφ ην ζηάδην δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε. 2 ν ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Σν επφκελν ζηϊδην ηνπ δηαγσληζκνχ άηαλ ην Ϊλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνέν Ϋγηλε ηελ έδηα εκϋξα. Σα δεηνχκελα πιηθϊ ηεο κειϋηεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηα νπνέα ζπκκεηεέραλ νη δηαγσληδφκελνη, βϊζε ησλ πξνζπϋθηνπο, αιιϊ θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 8

9 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) θαηϋζεζαλ, θαιχπηνπλ θαηειάρηζηνλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ ζηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ε επηηξνπά απνθαζέδεη νη ζπκκεηϋρνληεο (ΒΠΣΏΛΟΦΟ ΏΐΒΒ, GENESIS ΒΠΒ, ΚΟΚΕΝΏ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΔ ΒΠΒ, Β. ΜΤΣΏΡΏ ΚΏΕ ΕΏ ΟΒ- ΏΡΥΒΣΤΠΟ, ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ ΏΒ, ΒΜ. ΛΏΐΑΏΚΔ ΟΒ) λα πξνθξηζνχλ ζην επφκελν θαη ηειεπηαέν ζηϊδην (Ϊλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ). ε απηφ ην ζηάδην δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε. 3 ν ΣΑΓΗΟ: ΜεηΪ ηα αλσηϋξσ, ε επηηξνπά ηνπ δηαγσληζκνχ πϋξαζε ζην επφκελν ζηϊδην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πεξηιακβϊλεη ην Ϊλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ην νπνέν δηελεξγάζεθε ηελ έδηα εκϋξα. Πην ζπγθεθξηκϋλα θαηφπηλ ειϋγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ βξϋζεθαλ ηα θϊησζη απνηειϋζκαηα: Ζ εηαηξεία GENESIS ΔΠΔ πξνζϋθεξε θαη ζηηο 2 νκϊδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλνιηθφ πνζφ επξψ Ϊλεπ θπα 16%. Ζ εηαηξεία ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΔ πξνζϋθεξε θαη ζηηο 2 νκϊδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλνιηθφ πνζφ επξψ Ϊλεπ θπα 16%. Ζ εηαηξεία Δ. ΜΤΣΑΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ πξνζϋθεξε θαη ζηηο 2 νκϊδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλνιηθφ πνζφ επξψ Ϊλεπ θπα 16%. Ζ εηαηξεία ΔΠΣΑΛΟΦΟ ΑΒΔΔ πξνζϋθεξε θαη ζηηο 2 νκϊδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλνιηθφ πνζφ επξψ Ϊλεπ θπα 16%. Ζ εηαηξεία ΚΟΚΗΝΑ ΔΠΔ πξνζϋθεξε θαη ζηηο 2 νκϊδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλνιηθφ πνζφ επξψ Ϊλεπ θπα 16%. Ζ εηαηξεία ΔΜΜ. ΛΑΒΓΑΚΖ ΟΔ πξνζϋθεξε θαη ζηηο 2 νκϊδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλνιηθφ πνζφ επξψ Ϊλεπ θπα 16%. Μεηά ηα αλσηέξσ, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ γλσκνδνηεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 1. Να θϊλεη απνδεθηφ ην παξφλ πξαθηηθφ. 2. Να αλαθεξχμεη κεηνδφηε θαη λα θαηαθπξψζεη ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ησλ εληχπσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, έηνπο 2014( )» ζηελ εηαηξεία ΔΜΜ. ΛΑΒΓΑΚΖ ΟΔ, σο θαησηϋξσ: ΟΜΑΓΑ 1: ΔΚΣΤΠΧΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ α/α Πεξηγξαθή είδνπο Μνλάδα κέηξεζεο 1 Βθηχπσζε εληχπσλ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ πνζφηεηα Δλδ.ηηκή (άλεπ ΦΠΑ) πλνιηθή αμία (άλεπ ΦΠΑ) ηεκ ,

10 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 16% ΟΜΑΓΑ 2: ΔΚΣΤΠΧΖ ΑΦΗΑ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ α/α Πεξηγξαθή είδνπο Μνλάδα κέηξεζεο 1 Βθηχπσζε αθέζαο θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ πνζφηεηα Δλδ.ηηκή (άλεπ ΦΠΑ) πλνιηθή αμία (άλεπ ΦΠΑ) ηεκ , ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 16% 315 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΝΔΤ ΦΠΑ ΦΠΑ 16% 767,20 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔ ΦΠΑ 5.562,20 επξψ 3. Με ην κεηνδφηε- πξνκεζεπηά ζα ππνγξαθεέ ζχκβαζε. 4. Θα δνζεέ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηϋιεζεο 5% επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο Ϊλεπ θπα. 5. Εζρχνπλ φιεο νη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο πνπ ηϋζεθαλ ζηε κειϋηε ηνπ δηαγσληζκνχ. (Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ηνπ αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ θ.πεξδίθε θαη ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο θ. Μπισλά Γεκήηξε, Μσξατηε Βαζίιε θαη Μαλψιε Καλάθα) Ζ Δπηηξνπή ιακβϊλνληαο ππ φςηλ, ηελ, ππ αξηζκ. 2/122560/ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ εηζάγεζε ηνπ Σκάκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Α/λζεο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ, Α) εγθξέλεη, απηνχζην, ην πξναλαθεξφκελν ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ηεο Βπηηξνπάο Αηαγσληζκνχ ηεο Πξνκάζεηαο «Δληχπσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ» 10

11 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Β) θαηαθπξψλεη ην απνηϋιεζκα ηνπ αλσηϋξσ δηαγσληζκνχ, αλαθεξχζζνληαο σο κεηνδφηξηα εηαηξεέα ηελ «ΔΜΜ. ΛΑΒΓΑΚΖ Ο.Δ.» σο θαησηέξσ: ΟΜΑΓΑ 1: ΔΚΣΤΠΧΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ α/α Πεξηγξαθή είδνπο Μνλάδα κέηξεζεο 1 Βθηχπσζε εληχπσλ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ πνζφηεηα Δλδ.ηηκή (άλεπ ΦΠΑ) πλνιηθή αμία (άλεπ ΦΠΑ) ηεκ , ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 16% ΟΜΑΓΑ 2: ΔΚΣΤΠΧΖ ΑΦΗΑ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ α/α Πεξηγξαθή είδνπο Μνλάδα κέηξεζεο 1 Βθηχπσζε αθέζαο θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ πνζφηεηα Δλδ.ηηκή (άλεπ ΦΠΑ) πλνιηθή αμία (άλεπ ΦΠΑ) ηεκ , ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 16% 315 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΝΔΤ ΦΠΑ ΦΠΑ 16% 767,20 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔ ΦΠΑ 5.562,20 επξψ θαη Γ) εμνπζηνδνηεέ ην ηκάκα Πξνκεζεηψλ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, λα πξνβεέ ζε φιεο ηηο απαξαέηεηεο ελϋξγεηεο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο, φπσο αθξηβψο πξνβιϋπεηαη. ΘΔΜΑ3o (πξν εκεξεζίαο): Απόθ. Αρ. 397/2014 (Α.Γ.Α: Β286Χ1Ρ-ΥΑΓ) «Λήςε απφθαζε γηα Ννκηθή ππνζηήξημε ηνπ Δπζπκίνπ Δπζχκηνπ, Πξψελ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο αιάθνπ» (Δηζήγεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ θ. αιακαζηξάθε Γεκ. κε αξηζκ.πξση. 11

12 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 2/122220/ ) Ο Πξφεδξνο, ακϋζσο κεηϊ ζϋηεη ππ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπάο ηελ εηζάγεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Αάκνπ αξηζκ. 2/122220/ , ζηελ νπνέα αλαθϋξνληαη ηα θϊησζη: «ΘΔΜΑ: Ννκηθή ππνζηήξημε ηνπ Δπζπκίνπ Δπζχκηνπ, πξψελ Πξφεδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο αιάθνπ». ΥΔΣ: Ζ κε αξηζκφ πξση. 2/120918/ αίηεζή ηνπ. Σνπηθήο 1. ΚαηΪ ηελ πεξ. ζη ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 244 Ν. 3852/2010, φπσο ε πεξέπησζε απηά αληηθαηαζηϊζεθε σο κε ην Ϊξζξ. 51 ηνπ Ν. 3979/2011, ε δε κϋζα ζε " " θξϊζε πξνζηϋζεθε ζην ηϋινο ηνπ ηξέηνπ εδαθένπ κε ην Ϊξζξν 12 παξ. 7 Ν. 4071/2012 «Οη δάκνη θαη νη πεξηθϋξεηεο ππνρξενχληαη ζηε λνκηθά ζηάξημε ησλ ππαιιάισλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηνχο, ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξέσλ ά ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, φηαλ δηψθνληαη πνηληθψο γηα αδηθάκαηα, πνπ ηνπο απνδέδνληαη θαηϊ ηελ ελϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη ππϊιιεινη ζηεξνχληαη ηεο λνκηθάο θϊιπςεο, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε Ϊζθεζε πνηληθάο δέσμεο ελαληένλ ηνπο απνηειεέ ζπλϋπεηα θαηαγγειέαο εθ κϋξνπο ηεο ππεξεζέαο. Δ εθπξνζψπεζε ζπληειεέηαη απφ δηθεγφξν ηνπ δάκνπ ά ηεο πεξηθϋξεηαο, κεηϊ απφ αέηεζε ηνπ ππαιιάινπ πξνο ηνλ νηθεέν δάκαξρν ά πεξηθεξεηϊξρε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο νηθνλνκηθάο επηηξνπάο «θαη ζεηηθά εηζάγεζε ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο». ε πεξέπησζε πνπ δελ ππεξεηεέ δηθεγφξνο κε πϊγηα Ϋκκηζζε εληνιά ε εθπξνζψπεζε γέλεηαη απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηϊμεηο ησλ Ϊξζξσλ 72 θαη 176 ηνπ λ.3852/2010, αληέζηνηρα. Οη αλσηϋξσ δηαηϊμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο αηξεηνχο ησλ δάκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ.». 2. Ώπφ ηηο παξαπϊλσ δηαηϊμεηο ζαθψο πξνθχπηεη φηη θαη νη αηξεηνέ ησλ Αάκσλ, κεηαμχ ησλ νπνέσλ πεξηιακβϊλνληαη θαη νη Πξφεδξνη ησλ Αεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηηθψλ, εέηε εέλαη ελ ελεξγεέα εέηε Ϋπαπζαλ λα εέλαη, δηθαηνχληαη λα δεηάζνπλ κε αέηεζά ηνπο πξνο ην Αάκαξρν λνκηθά ππνζηάξημε ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξέσλ απφ λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Αάκνπ κε πϊγηα Ϋκκηζζε εληνιά, εθφζνλ δηψθνληαη πνηληθϊ γηα αδηθάκαηα πνπ ηνπο απνδέδνληαη φηη ηειϋζηεθαλ θαηϊ ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ αηξεηνχ κε λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Αάκνπ απνθαζέδεη ε Οηθνλνκηθά Βπηηξνπά κεηϊ απφ ζεηηθά εηζάγεζε ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο. 3. ηελ πξνθεηκϋλε πεξέπησζε κε ην κε αξηζκφ 1656/2013 θιεηάξην ζϋζπηζκα ηνπ ΒηζαγγειΫα Πξσηνδηθψλ Ρφδνπ, ν Βπζπκένπ Βπζχκηνο ηνπ Βιεπζεξένπ, πξψελ Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. αιϊθνπ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, θιάζεθε λα εκθαληζηεέ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθεένπ Ρφδνπ αξρηθϊ ζηηο θαη κεηϊ απφ αλαβνιά ζηηο , γηα ην λα δηθαζηεέ σο ππαέηηνο ηνπ φηη «ηε Ρφδν, ζηηο 07/11/20111, ελψ απαγνξεχεηαη ε αλεμϋιεγθηε 12

13 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) απφξξηςε πγξψλ απνβιάησλ - ιπκϊησλ εληφο ά εθηφο αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζε νπνηνδάπνηε θπζηθφ απνδϋθηε, νη θαηεγνξνχκελνη, κε παξϊιεηςε, πξνθϊιεζε ξχπαλζε θαη ππνβϊζκηζε ηνπ πεξηβϊιινληνο. πγθεθξηκϋλα, ελψ άηαλ πξφεδξνο ηεο ηνπηθάο θνηλφηεηαο αιϊθνπ, παξϋιεηςε λα κεξηκλάζεη γηα ηε ζχλδεζε ηεο απνρϋηεπζεο ηνπ αιϊθνπ κε ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ νξσλάο Ρφδνπ αιιϊ θαη γηα ηελ θαηϊ Ϊιιν ηξφπν αζθαιά δηϊζεζε ησλ ιπκϊησλ (άηνη κε απνκϊθξπλζε ησλ ιπκϊησλ κϋζσ βπηηνθφξνπ) αιιϊ αληέζεηα δηνρϋηεπζε φια ηα ιχκαηα κϋζσ πιαζηηθνχ ζσιάλα ζε ζηεγαλά δεμακελά θαη απφ εθεέ κϋξνο ησλ ιπκϊησλ Ϋξεε επηθαλεηαθϊ θαηαιάγνληαο ζε ξπϊθη, κε απνηϋιεζκα λα πξνθαιεέηαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ξχπαλζε ηνπ εδϊθνπο θαη ππνβϊζκηζε ηνπ. πεξηβϊιινληνο θαζψο θαη κφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα. Γηα παξϊβαζε ησλ Ϊξζξσλ 1, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26 1", 27 1, 51, 53,-57, 79 Π.Κ., 1, 2 1,2, 18 1, 28 2 ηνπ Ν. 1650/1986 σο ηξνπ, κε Ϊξ. 7 2 Ν. 4042/2012, 14, 28 Ν. 4042/2012, 2, 14, 15 2 ΤΑ Β1β/221/ Με ηελ παξαπϊλσ ζρεηηθά απφ αέηεζά ηνπ ν Βπζπκένπ Βπζχκηνο δεηϊ λα ηχρεη ηεο λνκηθάο ππνζηάξημεο θαη λα παξαζηεέ κε λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ ζην ΣξηκειΫο Πιεκκειεηνδηθεέν Ρφδνπ ζηηο ά ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε δηθϊζηκε ιφγσ πξνθαλψο νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαη ιφγσ ηνπ φηη ζπληξϋρνπλ νη πξνυπνζϋζεηο ηεο παξαπϊλσ δηϊηαμεο, αθνχ θαηεγνξεέηαη επεηδά ηφηε άηαλ Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. αιϊθνπ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, κϊιηζηα γηα Ϋξγν πνπ εθηειϋζηεθε πνιιϊ ρξφληα πξηλ ηελ αλϊιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ εηζεγνχκαη λα απνθαζέζεη ζεηηθϊ ε Οηθνλνκηθά Βπηηξνπά θαη λα νξέζεη εκϋλα λα ππεξαζπηζηψ ηνλ αηηνχληα». (Αθνινπζεί ππνγξαθή ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ θ. αιακαζηξάθε). ΏκΫζσο κεηϊ, ν ιφγνο δέδεηαη ζηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, θ. αιακαζηξϊθε Αεκάηξην, ν νπνένο αλαθϋξεηαη θαη πξνθνξηθψο ζηα θπξηφηεξα ζεκεέα ηεο αλσηϋξσ γξαπηάο γλσκνδφηεζάο ηνπ. Ζ Δπηηξνπή ιακβϊλνληαο ππ φςηλ, ηελ, ππ αξηζκ.2/122220/ , εηζάγεζε ηεο λνκηθάο ππεξεζέαο ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ, εγθξίλεη ηελ λνκηθά ππνζηάξημε ηνπ πξψελ ΠξνΫδξνπ ηεο Σνπηθάο Κνηλφηεηαο αιϊθνπ θ. Βπζπκένπ Βπζχκηνπ απφ ηνλ θνλ αιακαζηξϊθε Αεκάηξην, Ϋκκηζζνπ δηθεγφξνπ-λνκηθνχ 13

14 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) ζπκβνχινπ ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ, σο πιεξεμνπζένπ δηθεγφξνπ ηνπ, θαζψο θαη ηελ λνκηκνπνέεζε απηνχ θαηϊ ηελ παξϊζηαζε ηνπ ζηελ δέθε ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθεένπ Ρφδνπ ηεο 19 εο ά ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε δηθϊζηκε, ν νπνένο δηθϊδεηαη σο ππαέηηνο ηνπ φηη «ηε Ρφδν, ζηηο 07/11/2011, ελψ απαγνξεχεηαη ε αλεμϋιεγθηε απφξξηςε πγξψλ απνβιάησλ - ιπκϊησλ εληφο ά εθηφο αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζε νπνηνδάπνηε θπζηθφ απνδϋθηε, νη θαηεγνξνχκελνη, κε παξϊιεηςε, πξνθϊιεζε ξχπαλζε θαη ππνβϊζκηζε ηνπ πεξηβϊιινληνο. πγθεθξηκϋλα, ελψ άηαλ πξφεδξνο ηεο ηνπηθάο θνηλφηεηαο αιϊθνπ, παξϋιεηςε λα κεξηκλάζεη γηα ηε ζχλδεζε ηεο απνρϋηεπζεο ηνπ αιϊθνπ κε ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ νξσλάο Ρφδνπ αιιϊ θαη γηα ηελ θαηϊ Ϊιιν ηξφπν αζθαιά δηϊζεζε ησλ ιπκϊησλ (άηνη κε απνκϊθξπλζε ησλ ιπκϊησλ κϋζσ βπηηνθφξνπ) αιιϊ αληέζεηα δηνρϋηεπζε φια ηα ιχκαηα κϋζσ πιαζηηθνχ ζσιάλα ζε ζηεγαλά δεμακελά θαη απφ εθεέ κϋξνο ησλ ιπκϊησλ Ϋξεε επηθαλεηαθϊ θαηαιάγνληαο ζε ξπϊθη, κε απνηϋιεζκα λα πξνθαιεέηαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ξχπαλζε ηνπ εδϊθνπο θαη ππνβϊζκηζε ηνπ. πεξηβϊιινληνο θαζψο θαη κφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα. Γηα παξϊβαζε ησλ Ϊξζξσλ 1, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26 1", 27 1, 51, 53,-57, 79 Π.Κ., 1, 2 1,2, 18 1, 28 2 ηνπ Ν. 1650/1986 σο ηξνπ, κε Ϊξ. 7 2 Ν. 4042/2012, 14, 28 Ν. 4042/2012, 2, 14, 15 2 ΤΑ Β1β/221/65. ΘΔΜΑ1o: Απόθ. Αρ. 398/2014 (Α.Γ.Α: 7Σ2Χ1Ρ-559) Έγθξηζε γηα ηηο αλαηξνπέο απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηηο δηαζέζεηο πηζηψζεσλ, νηθ. έηνπο 2014, βάζεη ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Ρφδνπ, (Δηζήγεζε Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Γήκνπ Ρφδνπ, αξ. πξση. 2/121785/ ) ν έδηνο (ν Πξφεδξνο) ζϋηεη ππ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπάο ηελ εηζάγεζε ηνπ Σκάκαηνο Λνγηζηεξένπ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.πξση.2/121785/ «ΘΒΜΏ: Έγθξηζε γηα ηηο αλαηξνπϋο απνθϊζεσλ αλϊιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηηο δηαζϋζεηο πηζηψζεσλ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2014 αο γλσξέδνπκε φηη ζχκθσλα κε ηε παξϊγξαθν 1, εδϊθην δ, ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, [Φεθ 87, ηεχρνο Ώ ], ε Οηθνλνκηθά Βπηηξνπά εέλαη αξκφδηα λα απνθαζέδεη γηα ηελ αλαηξνπά θαη δηϊζεζε πηζηψζεσλ Ϋηνπο ε εθαξκνγά ησλ αλσηϋξσ αθνινπζνχλ νη παξαθϊησ πέλαθεο γηα ηελ δηϊζεζε θαη ηελ αλαηξνπά ησλ πνζψλ : 14

15 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) ΏΝΏΣΡΟΠΒ ΠΟΧΝ Ώ/Ώ ΒΕΑΟ ΑΏΠΏΝΔ Κ.Ώ. ΏΝΏΛΤΣΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΒ ΣΔΝ ΠΏΡΟΤΏ Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δχν ρηιηϊδεο ηεηξαθφζηα εμάληα επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο φδνπ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ (απφ εζηηαηφξην Γνξγφλα Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη- ΜειΫηεο Τδξαπι. 'Βξγσλ) ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δεθαεπηϊ ρηιηϊδεο δηαθφζηα εέθνζη επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο φδνπ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ(απφ εζηηαηφξην Γνξγφλα Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη-Γεσηερλ. ΜειΫηεο & Βξεπλεο) ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ Ϋληεθα ρηιηϊδεο εβδνκάληα επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο φδνπ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ(απν εζηηαηφξην Γνξγφλα Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη- Μει. Ληκελ. Βξγσλ) ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δψδεθα ρηιηϊδεο ηξηαθφζηα επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο νδνχ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ (απν εζηηαηφξην Γνξγφλα , , , ,00 15

16 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη- ΠεξηβαιινληηθΫο ΜειΫηεο ) 5 Γηάθνξα Έμνδα Έξγν Πξνκήζεηα Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ ρέιηα ελληαθφζηα νγδνληαεπηϊ επξψ θαη ζαξαληανθηψ ιεπηϊ ,48 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΑηΪθνξα Ϋμνδα ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ εμεληαελλϋα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏζθαιηηθΪ Α.Α. Κνζθηλνχ ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ ηξηαληακέα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ ΐξεθνλεπηαθνχ-Παηδηθνχ ηαζκνχ Α.Α ΏθΪληνπ Ρφδνπ ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δϋθα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΑαπΪλεο ιεηηνπξγέαο γηα ην Ϋξγν"ΏλΪπηπμε δνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σ.Ώ πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιϋκεζε ηεο βέαο ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 09"-Λεηη. Ξελσλα , , , ,00 ΤΝΟΛΟ ,48 ΑΒΜΒΤΒΕ ΠΟΧΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΕΜΟΤ

17 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Ώ/Ώ ΒΕΑΟ ΑΏΠΏΝΔ Κ.Ώ. ΏΝΏΛΤΣΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΒ ΣΔΝ ΠΏΡΟΤΏ 1 Έξγν Έξγν Έξγν Έξγν ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ελλελάληα ρηιηϊδεο ελληαθφζηα δϋθα επξψ θαη εμεληανθηψ ιεπηϊ ,68 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμφθιεζε 3νπ ινγ. Ϋξγνπ "ΏΦΏΛΣΕΚΏ ΑΑ. ΚΟΚΕΝΟΤ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ηξηαληαηξεέο ρηιηϊδεο ζαξαληανθηψ επξψ θαη ελελλεληαεπηϊ ιεπηϊ ,97 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ 1ε..Β. ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΏΝΣΛΕΟΣΏΕΟΤ ΏΚΏΘΏΡΣΧΝ ΣΟ Α.Α. ΛΏΡΑΟΤ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ρέιηα νθηαθφζηα εμεληαπϋληε επξψ 1.865,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμφθιεζε 1νπ ινγ. Ϋξγνπ ΒΡΓΏΕΒ ΠΤΡΟΠΡΟΣΏΕΏ ΐΡΒΦΟΝΔΠΕΏΚΟΤ ΣΏΘΜΟΤ ΏΝΏΛΔΦΔ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εβδνκάληα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΦΘΟΡΧΝ ΟΑΟΣΡΧΜΏΣΧΝ Β ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΏ ΔΜΒΕΏ ΣΟΤ ΟΑΕΚΟΤ ΑΕΚΣΤΟΤ ΣΔ ΠΟΛΒΧ ΡΟΑΟΤ , , , ,00 17

18 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 5 Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Ρπζκίζε ΓΟΤ Δμνδα κεηαθίλεζεο Δμνδα κεηαθίλεζεο ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ζαξαληαπϋληε ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΜΒΛΒΣΔ "ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΠΏΡΏΛΕΏΚΔ ΟΑΟΤ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΣΒΓΝΧΝ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟΤ (ΏΠΟ ΒΣΕΏΣΟΡΕΟ ΓΟΡΓΟΝΏ ΒΧ ΣΟΠΟΘΒΕΏ ΛΕΜΝΕΟΝΕ) ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εμεληαδχν ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Ρχζκηζε νθεηιψλ πξνο ΑOY ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ηξηαθφζηα πελάληα επξψ 350,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμνδα κεηαθέλεζεο ηεο ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο & Τγεέαο θαο σηεξένπ Κσλ/λαο πξνθεηκϋλνπ λα ζπκκεηϊζρεη ζην κεηεθπαηδεπηηθφ επηζηεκνληθφ πλϋδξην Κνηλσληθάο Βξγαζέαο κε ζϋκα " Δ θνηλσληθά πξφλνηα ζε θξέζε. Πξνθιάζεηο θαη πξννπηηθϋο γηα ηελ Κνηλσληθά Βξγαζέα" ζηελ Ώζάλα ζηηο 7-8/11/2014 ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εθαηφλ πελάληα επξψ 150,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηνπ ππαιιάινπ ΠεξλΪξε Γεσξγένπ ζηελ Ώζάλα πξνθεηκϋλνπ λα παξαθνινπζάζεη επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα "Ώζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξφγξακκα" πνπ ζα δηεμερζεέ απφ 17/11-21/11/2014 απφ ην ΕΝ.ΒΠ. ηνπ ΒΚΑΑΏ , ,00 350,00 150,00 18

19 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 9 Δμνδα κεηαθίλεζεο Δμνδα κεηαθίλεζεο Δμνδα κεηαθίλεζεο ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δηαθφζηα πελάληα επξψ 250,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηεο ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ΠαπαζηεθΪλνπ Μαξέαο πξνθεηκϋλνπ λα ζπκκεηϊζρεη ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλϊξην πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΏπνθεληξσκΫλε Αηνέθεζε Ώηγαένπ ζρεηηθϊ κε ηελ ρξάζε ηεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη ηεο ειεθηξνληθάο δηαθέλεζεο εγγξϊθσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηνλ ΠεηξαηΪ ζηηο 27/10/2014 ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δηαθφζηα πελάληα επξψ 250,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηνπ ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ΠαλΪ Υξάζηνπ πξνθεηκϋλνπ λα ζπκκεηϊζρεη ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλϊξην πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΏπνθεληξσκΫλε Αηνέθεζε Ώηγαένπ ζρεηηθϊ κε ηελ ρξάζε ηεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη ηεο ειεθηξνληθάο δηαθέλεζεο εγγξϊθσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηνλ ΠεηξαηΪ ζηηο 27/10/2014. ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δηαθφζηα πελάληα επξψ 250,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηεο ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Λπξηζηά Μαξέαο πξνθεηκϋλνπ λα ζπκκεηϊζρεη ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλϊξην πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΏπνθεληξσκΫλε Αηνέθεζε Ώηγαένπ 250,00 250,00 250,00 19

20 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 12 Έξγν Έξγν Έξγν Φφξνη-Σέιε Δθηέιεζε Γηθαζηηθήο Απφθαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ ρξάζε ηεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη ηεο ειεθηξνληθάο δηαθέλεζεο εγγξϊθσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηνλ ΠεηξαηΪ ζηηο 27/10/2014 ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δϋθα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΝΒΏ ΞΤΛΕΝΔ ΣΒΓΔ ΣΟΤ ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ ΐΏΣΕΟΤ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ζαξαληαεπηϊ ρηιηϊδεο εβδνκεληαϋλα επξψ θαη εηθνζηπϋληε ιεπηϊ ,25 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμφθιεζε 4νπ ινγ.ϋξγνπ "ΤΝΣΔΡΔΔ ΒΠΕΚΒΤΔ ΥΟΛΕΚΧΝ ΜΟΝΏΑΧΝ ΑΒ ΡΟΑΕΧΝ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο Ϋληεθα ρηιηϊδεο επηαθφζηα νγδνληαηξέα επξψ θαη δψδεθα ιεπηϊ ,12 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμφθιεζε 1νπ ινγ. Έξγνπ "ΒΠΕΚΒΤΔ ΤΝΣΔΡΔΔ ΚΛΒΕΣΟ ΓΤΜΝΏΣΔΡΕΟΤ ΚΡΒΜΏΣΔ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ηεηξαθφζηεο ηξηαληαπϋληε ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΑαπΪλε γηα πιεξσκά ΒΝΦΕΏ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δχν ρηιηϊδεο εμεληαπϋληε επξψ 2.065,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ , , , , ,00 20

21 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Σφθνη Δθηέιεζεο Γηθαζηηθήο Απφθαζεο Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΒΚΣΒΛΒΔ ΣΔ ΤΠ ΏΡ. 18/2014 ΏΠΟΦΏΔ ΣΟΤ ΒΕΡΔΝΟΑΕΚΒΕΟΤ ΡΟΑΟΤ (ΜΏΤΡΕΟΤ ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ) ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δεθαελλϋα ρηιηϊδεο νθηαθφζηα δεθαελλϋα επξψ θαη ηξηαληαϋλα ιεπηϊ ,31 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ 1νο ΛΟΓ/ΜΟ ΜΒΛΒΣΔ " ΣΒΥΝΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΟ ΓΕΏ ΣΟ ΚΒΝΣΡΟ ΑΕΏΛΟΓΔ ΏΝΏΚΤΚΛΧΕΜΧΝ ΤΛΕΚΧΝ (Κ.Α.Ώ.Τ) ΡΟΑΟΤ" ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εηθνζηδχν ρηιηϊδεο εθαηφλ δεθαϋμη επξψ θαη ηξηαληανθηψ ιεπηϊ ,38 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ 3ε ΒΝΣΟΛΔ ΠΛΔΡΧΜΔ ΣΔ ΜΒΛΒΣΔ"ΟΛΟΚΛΔΡΧΜΒΝΟ ΣΟΠΕΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΐΕΧΕΜΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ Β ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΔΏΐΕΣΏΣ AGENDA ΣΔΝ ΠΟΛΔ ΣΔ ΡΟΑΟΤ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δεθανθηψ ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΜΒΛΒΣΔ " ΏΕΘΔΣΕΚΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΔ ΏΝΏΠΛΏΔ ΠΏΡΏΛΕΏ ΘΒΟΛΟΓΟΤ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εηθνζηπϋληε ρηιηϊδεο ηεηξαθφζηα εβδνκεληαϋλα επξψ θαη εμεληαελλϋα ιεπηϊ ,69 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΣΟΚΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΚΣΒΛΒΔ ΣΔ ΤΠ ΏΡ. 115/ , , , ,69 21

22 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) ΏΠΟΦΏΔ ΣΟΤ Μ. ΠΡΧΣΟΑΕΚΒΕΟΤ ΡΟΑΟΤ (ΠΡΧΔΝ ΤΠΏΛΛΔΛΟΕ ΏΑΒΚΣ Ώ.Β.) 21 Έμνδα κεηαθίλεζεο Έμνδα κεηαθίλεζεο Έμνδα κεηαθίλεζεο ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εθαηφλ νγδφληα επξψ 180,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηνπ ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θ. ΜνπζηΪθα ΛνπθΪ ζηελ Ώζάλα γηα λα ζπκκεηϊζρεη ζηε 2ε θϊζε ηεο επηκνξθσηηθάο δξϊζεο ηνπ ΕΝ.ΒΠ. ζε ζπλεξγαζέα κε ην Οιιαλδηθφ Ελζηηηνχην πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηηο 24-27/11/2014 ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δηαθφζηα πελάληα επξψ 250,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηνπ ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. ΣνκΪδνπ ΕσΪλλε ζηελ Ώζάλα ζηηο 14/11/2014 πξνθεηκϋλνπ λα παξαθνινπζάζεη ην ζεκηλϊξην κε ζϋκα "ΒλεκΫξσζε Τπνιφγσλ ΦνξΫσλ ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Ώηγαένπ γηα ην εκηλϊξην πνπ δηνξγαλψλεη ην ΤΠΏΏΝ γηα ηηο ΔιεθηξνληθΫο ΠιεξσκΫο Ϋξγσλ ηνπ ΠΑΒ" ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εμάληα επξψ 60,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηεο ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ θαο Παπαδνπνχινπ Ώλαζηαζέαο ζηε ΛΪξδν γηα ηελ επέβιεςε ηνπ Ϋξγνπ "ΏπνρΫηεπζε θαη εγθαηϊζηαζε επεμεξγαζέαο ιπκϊησλ Α.Α.ΛΪξδνπ- ΏπνρΫηεπζε αθαζϊξησλ Α.Α.ΛΪξδνπ-1νο 180,00 250,00 60,00 22

23 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 24 Έμνδα κεηαθίλεζεο Έμνδα κεηαθίλεζεο Έμνδα κεηαθίλεζεο Βηδηθφο πξνυπνινγηζκφο (Αέθηπα 1ε ΦΪζε) ζηηο 08/12/2014. Δ κεηαθέλεζε ζα γέλεη κε απηνθέλεην ηνπ Ώλαδφρνπ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δηαθφζηα πελάληα επξψ 250,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Έηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηνπ ΑεκΪξρνπ ζηελ Ώζάλα ζηηο 7/11/2014 πξνθεηκϋλνπ λα παξαζηεέ ζην πκβνχιην Βπηθξαηεέαο φπνπ εθδηθϊδεηαη ε πξνζθπγά εξγνιεπηηθάο εηαηξεέαο θαηϊ ηνπ ΑΔ.ΦΟ.ΑΧ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ρέιηα εθαηφ επξψ 1.100,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηνπ ΏληηδεκΪξρνπ Πνιηηηζκνχ & Βπηθνηλσλέαο θ. Βι. Υαηδετψλλνπ ζην Παξέζη πξνθεηκϋλνπ λα εθπξνζσπάζεη ην Αάκν Ρφδνπ ζηελ Ϋθζεζε κε ηέηιν "Ρφδνο: Ϋλα ειιεληθφ λεζέ πχιε απφ θαη πξνο ηεο Ώλαηνιά απφ ηελ χζηεξε επνρά ηνπ ραθινχ Ϋσο ηνπο αξρατθνχο ρξφλνπο" απφ ηηο 11 Ϋσο ηηο 12 Ννεκβξένπ 2014 ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ρέιηα ηξηαθφζηα επξψ 1.400,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Έηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηνπ ΑεκΪξρνπ ζην Παξέζη πξνθεηκϋλνπ λα εθπξνζσπάζεη ην Αάκν Ρφδνπ ζηελ Ϋθζεζε κε ηέηιν "Ρφδνο: Ϋλα ειιεληθφ λεζέ πχιε απφ θαη πξνο ηεο Ώλαηνιά απφ ηελ χζηεξε επνρά ηνπ ραθινχ Ϋσο ηνπο αξρατθνχο ρξφλνπο" απφ ηηο 11 Ϋσο ηηο 12 Ννεκβξένπ , , ,00 23

24 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 27 Έξγν Έμνδα κεηαθίλεζεο Έμνδα κεηαθίλεζεο Πξνκήζεηα ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δεθαηξεέο ρηιηϊδεο νθηαθφζηα πελεληαϋμη επξψ θαη εμεληαπϋληε ιεπηϊ ,65 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμφθιεζε 3νπ ινγ. Ϋξγνπ "ΜΒΣΏΣΡΟΠΔ ΤΦΕΣΏΜΒΝΟΤ ΚΣΕΡΕΟΤ Β ΚΒΝΣΡΟ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΧΝ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΧΝ ΚΏΕ ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΔ " Σ.Κ. ΟΡΧΝΔ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δηαθφζηα πελάληα επξψ 250,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηεο ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαο. Θενδσξνπνπινπ ΒιΫλεο ζηελ Ώζάλα ζηηο 14/11/2014 πξνθεηκϋλνπ λα παξαθνινπζάζεη ην ζεκηλϊξην κε ζϋκα "ΒλεκΫξσζε Τπνιφγσλ ΦνξΫσλ ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Ώηγαένπ γηα ην εκηλϊξην πνπ δηνξγαλψλεη ην ΤΠΏΏΝ γηα ηηο ΔιεθηξνληθΫο ΠιεξσκΫο Ϋξγσλ ηνπ ΠΑΒ" ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εθαηφλ πελάληα επξψ 150,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθέλεζεο ηεο ππαιιάινπ ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαο Μαληηθνχ νθέαο ζηελ Ώζάλα πξνθεηκϋλνπ λα ζπκκεηϊζρεη ζην ζεκηλϊξην κε ζϋκα "Έιεγρνο ζηε δηαρεέξεζε ησλ πξσηνβϊζκησλ ΟΣΏ" πνπ ζα δηεμαρζεέ ζηηο 10-12/11/2014 ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο επηϊ ρηιηϊδεο επξψ 7.000,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β ,65 250,00 150, ,00 24

25 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Πξνκάζεηα "Σειεπηθνηλσληαθφ Τιηθφ" Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο Ξελψλα Έξγν Έξγν Πξνκήζεηα ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δϋθα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΑαπΪλεο ιεηηνπξγέαο γηα ην Ϋξγν"ΏλΪπηπμε δνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σ.Ώ πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιϋκεζε ηεο βέαο ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 09"-Λεηη. Ξελσλα ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δψδεθα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΧΝ ΚΟΤΦΧΜΏΣΧΝ ΣΟΤ ΚΣΕΡΕΟΤ ΣΟΤ ΚΚ.ΦΏΝΧΝ ΣΔ ΑΒ ΚΏΜΒΕΡΟΤ-ΏΣΏΐΤΡΟΤ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δψδεθα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΤΑΏΣΟΓΒΦΤΡΏ,ΑΕΟΑΒΤΔ ΟΜΐΡΕΧΝ ΒΞΧΣΒΡΕΚΧΝ ΛΒΚΏΝΧΝ ΣΔ ΣΚ. ΑΏΜΏΣΡΕΏ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ζαξαληαηϋζζεξηο ρηιηϊδεο ελληαθφζηα ηξηαληαδχν επξψ θαη εηθνζηεπηϊ ιεπηϊ ,27 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ , , , ,27 25

26 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Έμνδα Μεηαθίλεζεο ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εθαηφλ νγδνληαελλϋα ρηιηϊδεο ηεηξαθφζηα πελάληα επξψ θαη εβδνκεληαπϋληε ιεπηϊ ,75 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΜΒΛΒΣΔ ΚΣΔΜΏΣΟΓΡΏΦΔΔ ΚΏΕ ΠΡΏΞΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΟΕΚΕΜΟ ΜΏΏΡΔ ΣΟΤ ΑΔΜΟΤ ΏΡΥΏΓΓΒΛΟΤ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δεθανθηψ ρηιηϊδεο ηεηξαθφζηα πελάληα επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ " ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΜΒΛΒΣΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΧΝ ΒΠΕΠΣΧΒΧΝ -.Π.Β. ΣΏ ΠΛΏΕΕΏ ΣΟΤ ΓΒΝΕΚΟΤ ΠΟΛΒΟΑΟΜΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ ΏΦΏΝΣΟΤ" ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο δεθαελλϋα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΜΒΛΒΣΔ ΔΜΏΝΔ, ΑΕΟΥΒΣΒΤΣΕΚΔ ΑΕΏΡΡΤΘΜΕΔ ΚΏΕ ΔΜΏΣΟΑΟΣΔΔ ΚΡΕΕΜΧΝ ΚΟΜΐΧΝ, ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΝΒΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΕΏΚΧΝ ΡΤΘΜΕΒΧΝ ΣΔΝ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΠΒΡΕΟΥΔ ΣΔ ΡΟΑΟΤ " ηε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο δηαθφζηα πελήληα επξψ 250,00 γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ Κ.Α.Δ νηθ. έηνο 2014 γηα ηελ Έμνδα κεηαθίλεζεο ηεο Αληηδεκάξρνπ θ. Εσάλλνπ Άλλαο ζηε Αζήλα πξνθεηκέλνπ ζπλλεηάρρεη ζην ζπλέδξην γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία-πξφλνηα θαη άηνκα , , ,00 250,00 26

27 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) κε αλαπεξία πνπ δηνξγαλψλεη ε ΔΑΜΔΑ ζηηο 24-25/11/ Φφξνη-Σέιε ηε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο ηεηξαθφζηεο εμεληαεπηά ρηιηάδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ Κ.Α.Δ νηθ. έηνο 2014 γηα ηελ Γαπάλε γηα πιεξσκή ΔΝΦΗΑ ,00 ΤΝΟΛΟ Παξαθαινχκε λα ιεθζνχλ ηζϊξηζκεο απνθϊζεηο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.113/2010 θαη ηελ θνηλά εγθχθιην αξ.30(ώ.π 19664/20/4/2011) ηνπ ΤΠΒΑΑΏ θαη ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνέν, επηπξνζζϋησο, πξνβιϋπεη (Ϊξζξν 4 παξ. 1β & 5 Π.Α. 113/2010), ηηο αλαιάςεηο γηα ζπγθεθξηκϋλνπο ιφγνπο θαη πεξηπηψζεηο. (Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ θ.πεξδίθε Ησάλλε θαη ηνπ Γ/ληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ.πατηάθε Δκκαλνπήι). Ζ Δπηηξνπή ιακβϊλνληαο ππ φςηλ, ηελ, ππ αξηζκ. 2/121785/ , εηζάγεζε ηεο Α/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ, θαη εγθξέλεη ηηο αλαηξνπϋο αλϊιεςεο ππνρξϋσζεο - δηαγξαθά δεζκεχζεσλ θαζψο επέζεο θαη ηηο δηαζϋζεηο πηζηψζεσλ πξνυπνινγηζκνχ 2014, νη νπνέεο ζπλνδεχνληαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο «πξνηϊζεηο αλϊιεςεο ππνρξϋσζεο» πνπ δεζκεχνπλ ηηο επηκϋξνπο πηζηψζεηο ζηνπο ζρεηηθνχο Κ.Ώ., νη νπνέεο, επηπξνζζϋησο, Ϋρνπλ ειεγρζεέ θαη θαηαρσξεζεέ ζην Μεηξψν Αεζκεχζεσλ, φπσο αθξηβψο πξνβιϋπεηαη ζην Π.Α.113/2010 θαη ηελ θνηλά εγθχθιην αξ.30 (Ώ.Π /20/4/2011) ηνπ ΤΠΒΑΑΏ θαη ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, σο αθνινχζσο: Α) Πίλαθαο γηα αλαηξνπέο απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο - δηαγξαθή δεζκεχζεσλ 27

28 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Ώ/Ώ ΒΕΑΟ ΑΏΠΏΝΔ Κ.Ώ. ΏΝΏΛΤΣΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΒ ΣΔΝ ΠΏΡΟΤΏ Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δχν ρηιηϊδεο ηεηξαθφζηα εμάληα επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο φδνπ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ (απφ εζηηαηφξην Γνξγφλα Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη- ΜειΫηεο Τδξαπι. 'Βξγσλ) ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δεθαεπηϊ ρηιηϊδεο δηαθφζηα εέθνζη επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο φδνπ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ(απφ εζηηαηφξην Γνξγφλα Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη-Γεσηερλ. ΜειΫηεο & Βξεπλεο) ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ Ϋληεθα ρηιηϊδεο εβδνκάληα επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο φδνπ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ(απν εζηηαηφξην -2.46/0, , ,00 28

29 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Γνξγφλα Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη- Μει. Ληκελ. Βξγσλ) 4 Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο Γηάθνξα Έμνδα Έξγν Πξνκήζεηα ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δψδεθα ρηιηϊδεο ηξηαθφζηα επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏπνθαηΪζηαζε παξαιηαθάο νδνχ ζηελ πεξηνρά ηεγλψλ ΏξραγγΫινπ (απν εζηηαηφξην Γνξγφλα Ϋσο ηνπνζεζέα Ληκληφλη- ΠεξηβαιινληηθΫο ΜειΫηεο ) ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ ρέιηα ελληαθφζηα νγδνληαεπηϊ επξψ θαη ζαξαληανθηψ ιεπηϊ ,48 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΑηΪθνξα Ϋμνδα ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ εμεληαελλϋα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΏζθαιηηθΪ Α.Α. Κνζθηλνχ ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ ηξηαληακέα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα , , , ,00 29

30 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ ΐξεθνλεπηαθνχ-Παηδηθνχ ηαζκνχ Α.Α ΏθΪληνπ Ρφδνπ 8 Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηελ απνδϋζκεπζε πέζησζεο πνζνχ χςνπο κεένλ δϋθα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ΑαπΪλεο ιεηηνπξγέαο γηα ην Ϋξγν"ΏλΪπηπμε δνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σ.Ώ πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιϋκεζε ηεο βέαο ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 09"-Λεηη. Ξελσλα ,00 ΤΝΟΛΟ ,48 Β) Πίλαθαο γηα ηηο δηαζέζεηο ησλ πνζψλ Ώ/Ώ ΒΕΑΟ ΑΏΠΏΝΔ Κ.Ώ. ΏΝΏΛΤΣΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΒ ΣΔΝ ΠΏΡΟΤΏ 1 Έξγν Έξγν ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ελλελάληα ρηιηϊδεο ελληαθφζηα δϋθα επξψ θαη εμεληανθηψ ιεπηϊ ,68 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμφθιεζε 3νπ ινγ. Ϋξγνπ "ΏΦΏΛΣΕΚΏ ΑΑ. ΚΟΚΕΝΟΤ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ηξηαληαηξεέο ρηιηϊδεο ζαξαληανθηψ επξψ θαη ελελλεληαεπηϊ ιεπηϊ , ,97 30

31 Σει. Βπηθ/λέαο. : ( ) 46301, 46359, Fax : ( ) 3 Έξγν Έξγν Μειέηεο Έξεπλεο Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο θαη Δηδηθέο Γαπάλεο ,97 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ 1ε..Β. ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΏΝΣΛΕΟΣΏΕΟΤ ΏΚΏΘΏΡΣΧΝ ΣΟ Α.Α. ΛΏΡΑΟΤ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ρέιηα νθηαθφζηα εμεληαπϋληε επξψ 1.865,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ Βμφθιεζε 1νπ ινγ. Ϋξγνπ ΒΡΓΏΕΒ ΠΤΡΟΠΡΟΣΏΕΏ ΐΡΒΦΟΝΔΠΕΏΚΟΤ ΣΏΘΜΟΤ ΏΝΏΛΔΦΔ " ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο εβδνκάληα ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΦΘΟΡΧΝ ΟΑΟΣΡΧΜΏΣΧΝ Β ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΏ ΔΜΒΕΏ ΣΟΤ ΟΑΕΚΟΤ ΑΕΚΣΤΟΤ ΣΔ ΠΟΛΒΧ ΡΟΑΟΤ ηε δϋζκεπζε πέζησζεο χςνπο ζαξαληαπϋληε ρηιηϊδεο επξψ ,00 γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπϊλεο ζε βϊξνο ηεο πέζησζεο ηνπ πξνυπνινγζκνχ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ Ρφδνπ Κ.Ώ.Β νηθ. Ϋηνο 2014 γηα ηελ ΜΒΛΒΣΔ "ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΠΏΡΏΛΕΏΚΔ ΟΑΟΤ ΣΔΝ 1.865, , ,00 31

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα