ανατροφοδοτούνται από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις που η υπηρεσία θα υποδέχεται µέσω της δικτυακής της πύλης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ανατροφοδοτούνται από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις που η υπηρεσία θα υποδέχεται µέσω της δικτυακής της πύλης."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσης σύµβασης, προετοιµάσθηκαν από τον Ανάδοχο ενδεικτικές Ερωτήσεις Απαντήσεις (Frequently Asked Questions) που θα µπορούσαν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Το υλικό αυτό είναι πιλοτικό και συνοδεύεει τα αναλυτικά αρχεία που υποβάλλονται ως παράρτηµα του παραδοτέου και αποτελούν πολύτιµη πηγή για κάθε ενδιαφερόµενο. Εκτιµάται, ότι η δηµοσίευση όλου του Νοµοθετικού Κανονιστικού Πλαίσιου θα αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για όλους τους εµπλεκόµενους στο υπαίθριο εµπόριο και στις λαϊκές Αγορές. Oι ενδεικτικές Ερωτήσεις Απαντήσεις (Frequently Asked Questions) θα ανατροφοδοτούνται από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις που η υπηρεσία θα υποδέχεται µέσω της δικτυακής της πύλης. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Πώς ορίζεται το υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο και πώς το υπαίθριο στάσιµο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται το υπαίθριο εµπόριο που ασκείται µε τη χρήση οποιουδήποτε οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη ή οποιουδήποτε κινητού µέσου. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Ως υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται και το εµπόριο που ασκείται µε τη µέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή µε οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση µε νόµιµα οργανωµένη επιχείρηση. Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο νοείται κάθε µορφή άσκησης υπαίθριου εµπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1

2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιοι είναι δικαιούχοι άδειας υπαίθριου πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: ικαιούχοι άδειας είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά: (α) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί, (β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, (γ) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, (δ) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα, (ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (στ) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.. και τον Πόντο. ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. Οι υπόλοιπες άδειες που αποµένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση, η οποία διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το δηµοτικό συµβούλιο, κατά περίπτωση. Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων. ΕΡΩΤΗΣΗ 3: χορηγείται; Ποια είναι η ισχύς άδειας εµποροπανήγυρης και σε ποιους ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Η ισχύς των αδειών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει για τις εµποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ηµέρες, για τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία φορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2

3 χρόνο, τις επτά (7) συναπτές ηµέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ηµέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ηµέρες. Οι άδειες χορηγούνται: α) σε επαγγελµατίες εµπόρους που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου και ε) σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόµιµα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε δηµόσια κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το δηµοτικό συµβούλιο, κατά την οποία οι διαθέσιµες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφεροµένους των περιπτώσεων α', β', γ' και δ (βλ. ανωτέρω) και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφεροµένους της περίπτωσης ε' του προηγούµενου εδαφίου. ηµόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούµενος. ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Ποια είναι η αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση των αδειών υπαιθρίου εµπορίου πλανοδίου και στάσιµου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: Οι άδειες υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου χορηγούνται από τα κατά περίπτωση αρµόδια ηµοτικά Συµβούλια, ισχύουν για µία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. ΕΡΩΤΗΣΗ 5: υπαιθρίου εµπορίου; Ποιά είναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5: Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία ( ήµος) αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3

4 δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόµενος: Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε µια από τις εξής κατηγορίες: (α) άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί (β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, (γ) ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A'), (δ) άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα, (ε) γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης (στ) οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.. και τον Πόντο (ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Ποια έγγραφα απαιτούνται κατά την έκδοση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6: Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία: 1) βεβαίωση της οικείας ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ( ΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α), 2) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν, 3) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών, 4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει: 5) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας, 6) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων - ποτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4

5 Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της αρµόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων. Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσµία επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών. ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Ποια υπηρεσία είναι αρµόδια για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίου εµπορίου σε παραγωγούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7: Από αρµόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών υπαιθρίου εµπορίου σε παραγωγούς είναι οι υπηρεσίες των ήµων, µετά από απόφαση των αρµοδίων ηµοτικών Συµβουλίων. Έως τις αρµόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών υπαιθρίου εµπορίου σε παραγωγούς είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών, µετά από απόφαση των αρµοδίων Περιφερειακών Συµβουλίων. ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου σε παραγωγούς ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8: α) Για την πώληση από τους παραγωγούς γεωργικών, αµπελουργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, µελισσοκοµικών προϊόντων καθώς και παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνηµάτων, καλλιτεχνηµάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, ιδίας παραγωγής. Οι ανωτέρω παραγωγοί υποχρεούνται να προσκοµίζουν αντίστοιχη βεβαίωση παραγωγού από τον ΟΓΑ ή ΕΟΜΜΕΧ ή άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία και προκειµένου περί καλλιτεχνηµάσδτων ή έργων τέχνης, από το Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στην οποία αναγράφονται τα παραγόµενα προϊόντα. Η βεβαίωση του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα. Ειδικά για την πώληση αµπελουργικών προϊόντων απαιτείται επί πλέον βεβαίωση του οικείου Υποτοµέα Γεωργίας της περιφέρειας, ότι ο παραγωγός υποβάλλει δήλωση αµπελοκαλλιέργειας και εσοδείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5

6 β) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή οι αλιείς υποχρεούνται να προσκοµίζουν βεβαίωση της αρµόδιας για θέµατα αλιείας Υπηρεσία, στην οποία πιστοποιείται: βα) ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασµένου µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (160 Α') άδεια. ββ) το µέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και βγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσµεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α') «Αλιευτικός Κώδικας». Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίµηνο του δευτέρου έτους, από την έκδοσή της. γ) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων από ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγούς, οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας κατά τις διατάξεις της αλιευτικής νοµοθεσίας. Οι ανωτέρω ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγοί υποχρεούνται να προσκοµίζουν βεβαίωση παραγωγού, από την αρµόδια για θέµατα αλιείας Υπηρεσία, µε την οποία πιστοποιούνται τα εξής: γα) τα παραγόµενα προϊόντα, γβ) ότι ο παραγωγός υποβάλλει ετήσιο απογραφικό δελτίο υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών υδάτων, γγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσµεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α') «Αλιευτικός Κώδικας». Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίµηνο του δευτέρου έτους, από την έκδοσή της. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται µόνο µία άδεια υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου από τους ήµους. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6

7 Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ηµέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν κλειστά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εµποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, τις κυριακάτικες αγορές και για τις κινητές καντίνες. Τα είδη που πωλούν οι τυφλοί, µε άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, καθορίζονται µετά από πρόταση του τριτοβάθµιου συνδικαλιστικού τους οργάνου. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρµόδιες για την χορήγηση της άδειας υπηρεσίες, εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος ή αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στους ήµους τέλους, όπου απαιτείται αυτό. Η διοικητική διαδικασία χορήγησης αδειών µπορεί να διεκπεραιώνεται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συµπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 7

8 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β -ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Ποιός αποφασίζει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τις λαϊκές αγορές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9: Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής και ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µπορούν µε αποφάσεις τους να εγκρίνουν την ίδρυση, τη µετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ύστερα από πρόταση του.σ. του οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών και γνώµη και της υπηρεσίας Τροχαίας. ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Οι αδειούχοι πωλητές των λαϊκών αγορών µπορούν να πωλούν ότι επιθυµούν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10: Φυσικά όχι. Οι µεν παραγωγοί πωλούν µόνο τα προϊόντα που παράγουν και τα οποία αναγράφονται στην παραγωγική τους άδεια ανά είδος-ποικιλία-ποσότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους συνεταιρισµούς. Οι επαγγελµατίες πωλητές διαθέτουν τα είδη για τα οποία τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια ήτοι: Οπωροκηπευτικά (στα οποία περιλαµβάνονται τα άνθη και τα αυγά) Νωπά ψάρια Κατεψυγµένα ψάρια και λαχανικά Είδη παντοπωλείου -όσπρια Ξηροί καρποί, µέλι, ζαχαρώδη προϊόντα Φυτά, πήλινα, πλαστικές γλάστρες και χώµα Είδη κυλικείου Σακούλες Υποδήµατα-τσάντες Είδη νεωτερισµού - λευκά είδη Είδη υαλοπωλείου-πλαστικά µε το µέτρο Βιολογικά προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 8

9 ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11: Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους -µέλους της ΕΕ, οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣ ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α') απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, καθώς και οι Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α') για τα µέλη τους. Οι ανωτέρω, µετά την απόκτηση της άδειας, θεωρούνται επαγγελµατίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών. ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Ποια υπηρεσία είναι αρµόδια για την έκδοση άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12: Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, εφόσον κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή στον οικείο ήµο εφόσον κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στα διοικητικά όρια µιας εκ των υπολοίπων περιφερειών της χώρας. ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Ποιοί είναι οι τύποι άδειας πωλητών λαϊκών αγορών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13: Έχουν καθιερωθεί δύο τύποι άδειας: 1. Η ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α ΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9

10 2. Η ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι επαγγελµατικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14: ικαιούχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, από το συνολικό αριθµό των προς διάθεση αδειών, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον είναι άνεργα: α) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ανάπηροι που µπορούν να ασκήσουν επάγγελµα, εφόσον δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), άτοµα απεξαρτηµένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.. και τον Πόντο, στ) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πρόσωπα τα οποία, κατά τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγµένα, ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου, ζ) µέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εµπορία κατά το κύριο επάγγελµα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκηση της, για λόγους νοµικούς και οικονοµικούς, εφόσον έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας. η) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 10

11 ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Ποιά είναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών Αγορών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15: Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δε θα ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα πλην εκείνης του επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. Μαζί µε την αίτηση τους οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν: α) στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτηση τους και ειδικότερα: 1) Οι άνεργοι κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε. που δεν έχει λήξει ή βεβαίωση της οικείας.ο.υ περί µη άσκησης εµπορικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ή θεωρηµένο βιβλιάριο του Ο.Γ.Α ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ο.Γ.Α. 2) Οι υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που να αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εργασία στη θέση υπαλλήλου πωλητή λαϊκών αγορών. 3) Οι πλανόδιοι έµποροι πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και αντίγραφο νόµιµα εκδοθείσας άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 4) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς µε τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5) Οι ανάπηροι πιστοποιητικό αναπηρίας. 6) Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή οι γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή. 7) Οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οι οµογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.. και τον Πόντο αντίγραφο επικυρωµένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 8) Τα πρόσωπα που ασκούσαν εµπορία κατά κύριο επάγγελµα και αδυνατούν να συνεχίσουν για νοµικούς και οικονοµικούς λόγους την άσκησή της, κάθε τύπου αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι βρίσκονται σε κατάσταση αδυναµίας συνέχισης της δραστηριότητας. 9. Οι Έλληνες τσιγγάνοι POM επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δηµοτολόγιο οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. β) αντίγραφα φορολογικής δήλωσης και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ΟΥ για τα εισοδήµατα της τελευταίας τριετίας του/της ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 11

12 ενδιαφεροµένου/ ης, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών] ή υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ΟΥ περί µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης. γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. δ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου να αποκτήσει την άδεια ότι δεν ασκεί άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα. ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16: Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται: Φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους - µέλους της ΕΕ, οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣ ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α') απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, καθώς και οι Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α') για τα µέλη τους. Επίσης, οι παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, τα οποία ανήκουν ειδικότερα σε µία από τις επόµενες κατηγορίες, κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και είναι αγρότες-αυτοκαλλιεργητές, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, καθώς και τα πρόσωπα πού συµβάλλουν από κοινού µε τον κάτοχο γεωργικής εκµετάλλευσης, έχουν µε αυτόν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήµατός τους προέρχεται από γεωργική εκµετάλλευση. Εισοδήµατα πού προέρχονται από την εκµετάλλευση ακινήτων δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του εισοδήµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω και δεν δηµιουργούν κώλυµα για τη χορήγηση της παραγωγικής άδειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 12

13 Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα) που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκοµίζουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήµατός τους, για τα δύο (2) πρώτα συνεχή έτη. ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Ποιά είναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17: Ο παραγωγός υποβάλλει αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι: 1) ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή ή από κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και ο/ η σύζυγος 2) ο ίδιος ή κάποιο από τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας δεν έχει επαγγελµατική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή άδεια για υπαίθριο εµπόριο (στάσιµο - πλανόδιο) ή ότι πρόσωπα που συµβάλλουν από κοινού µε αυτόν στην παραγωγή των προιόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού δεν είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας 3) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηµάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων µε τον κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας αναφέρεται και το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές, µε εξαίρεση τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. 4) ότι το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήµατός του προέρχεται από γεωργική εκµετάλλευση. 5) Τον αριθµό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθµό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Τα σχετικά έγγραφα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια Υπηρεσία. Ο ενδιαφερόµενος παραγωγός οφείλει να υποβάλλει µαζί µε την αίτηση του τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής της ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 13

14 β) Αντίγραφο: 1) της φορολογικής δήλωσης (Εντυπο Ε1) του προηγούµενου έτους, για τα εισοδήµατα του/ης ενδιαφερόµενου/ ης 2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Εντυπο Ε9) µε όλες τις µεταβολές γ) Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς. δ) Βεβαίωση της αρµόδιας ΟΥ ότι ο αιτών υπόκειται σε καθεστώς έκδοσης αποδείξεων µε ταµειακή µηχανή. Τέλος, ο ενδιαφερόµενος κατά την κατάθεση της αίτησής του επιδεικνύει το Μηχανογραφικό ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών (Εντυπο Ε3) του προηγούµενου έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 14

15 YΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 18: Τί είναι οι Λαϊκές Αγορές προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και πώς διαφοροποιούνται από τις Λαϊκές Αγορές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18: Οι λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους από αυτούς των (κοινών) Λαϊκών Αγορών και σε αυτές συµµετέχουν µόνο παραγωγοί προϊόντων βιολογικής γεωργίας τηρώντας το συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο πώλησης προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. ΕΡΩΤΗΣΗ 19: Ποιοι είναι δικαιούχοι απόκτησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19: Παραγωγική άδεια πωλητή για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.. ή την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το π.δ. 150/2006 (Α' 160) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής, καθώς και οι Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως οµάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασµό τους και µε την επωνυµία τους. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή µισθωµένης, µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήµατός τους προέρχεται από τη γεωργική βιολογική εκµετάλλευση. ΕΡΩΤΗΣΗ 20: Ποιος είναι ο αρµόδιος φορέας για την έκδοση αδειών πωλητών σε Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20: Οι παραγωγικές άδειες για λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας χορηγούνται: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 15

16 1. Από το ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς (Ο.Λ.Α. Α-Π), για αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) ή από τις Υπηρεσίες του Οργανισµού έπειτα από εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Από το ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ), για αγορές, που λειτουργούν στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ή από τις Υπηρεσίες του Οργανισµού έπειτα από εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Από τα οικεία ηµοτικά Συµβούλια για αγορές που λειτουργούν, στις λοιπές περιφέρειες της Χώρας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα