ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4"

Transcript

1 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ITS 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τοµέας προτεραιότητας Ι: Βέλτιστη χρήση δεδοµένων σχετικά µε το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις µετακινήσεις Τοµέας Προτεραιότητας ΙI: Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εµπορευµατικών µεταφορών Τοµέας Προτεραιότητας ΙII: Εφαρµογές ITS σχετικά µε την οδική ασφάλεια και την προστασία Τοµέας Προτεραιότητας ΙV: Σύνδεση του οχήµατος µε την υποδοµή µεταφορών ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων Η Κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α είναι βασική κοινωνική δεκαετιών, ο ληθυσµός και η ανάγκη και α οτελεί ροϋ όθεση για την ύ αρξη οικονοµία της Ευρώ ης αρουσίασαν έντονους ρυθµούς ανά τυξης ου οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης. Καθώς οι είχαν ως ε ακόλουθο την εξά λωση ανάγκες κινητικότητας αυξάνουν δυναµικά, είναι των δικτύων µεταφορικών υ οδοµών, λέον α αραίτητο η διαχείριση του - συνεχώς την αύξηση της κινητικότητας και των οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς αυξανόµενου - όγκου των µεταφορών να γίνεται µε και σηµαντικά αραγωγικά οφέλη. τρό ο βιώσιµο, εριβαλλοντικά και κοινωνικά Καθώς η κινητικότητα συνιστά δίκαιο. ροϋ όθεση για την ρόοδο, την κοινωνική και οικονοµική ευηµερία, αλλά και βασική κοινωνική ανάγκη, το στοίχηµα των α οδοτικών και α οτελεσµατικών µεταφορών γίνεται όλο και µεγαλύτερη αναγκαιότητα για τις οικονοµίες των Ευρω αϊκών χωρών και για την κοινωνία ως σύνολο, ειδικά σήµερα ου καλούµαστε να αντιµετω ίσουµε και να υ ερνικήσουµε τις συνέ ειες ενός οικονοµικά ασταθούς εριβάλλοντος. Οι µεγάλης κλίµακας ε ενδύσεις ου υλο οιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια ρέ ει λέον να αξιο οιηθούν και να ενισχυθούν µέσα α ό τη συνεκτική ανά τυξη και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να ε ιταχυνθούν οι ρυθµοί ανά τυξης, να αντιµετω ιστεί η χωρική συγκέντρωση των δραστηριοτήτων και οι ανισότητες στις το ικές κοινωνίες και, τελικά, να ροκύψουν ολλα λασιαστικά οφέλη για την οικονοµία. Α ό την άλλη λευρά, η βελτιστο οίηση της χρήσης µεταφορικών υ ηρεσιών, ροϋ οθέτει ότι υ οδοµές και καινοτοµία βρίσκονται σε ε αρκώς συγχρονισµένη ανά τυξη. Καθώς οι ολοκληρωµένες αρεµβάσεις δίνουν έµφαση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, οι εφαρµογές των Ευφυών Συστηµάτων θέτουν τις βάσεις για µεγαλύτερα λεονεκτήµατα στο µέλλον, µέσω της µείωσης του διοικητικού κόστους, της αύξησης της αραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, της ενίσχυσης της εθνικής οικονοµίας, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της αναβάθµισης της οιότητας ζωής. Για τους λόγους αυτούς τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών (ITS) ρέ ει εφεξής να α οτελούν βασική συνιστώσα της µελλοντικής ολιτικής των µεταφορών. Η ρόκληση της ολιτικής των µεταφορών είναι η εκ λήρωση των σύγχρονων αναγκών κινητικότητας και βιωσιµότητας, σε εξισορρό ηση. Μια τέτοια αλλαγή στη φιλοσοφία ροσέγγισης και ανά τυξης των µελλοντικών συστηµάτων µεταφορών, θα βοηθήσει ώστε να αντα οκριθούµε ε ιτυχώς στις ανάγκες όλων των ιθανών χρηστών των δικτύων, αρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις κινητικότητας, τόσο στις αστικές, όσο και στις α οµακρυσµένες εριοχές της χώρας, ροσφέροντας έτσι ίσες ευκαιρίες ρόσβασης στην εργασία, την εκ αίδευση, την υγεία. 3

4 Οι ροκλήσεις ου δέχεται ο τοµέας των µεταφορών σήµερα, αφορούν σχεδόν κάθε τυχή της οικονοµίας και της κοινωνίας, υ ογραµµίζοντας έτσι το ρόλο ου κατέχουν οι α οτελεσµατικές και α οδοτικές µετακινήσεις. Το α αιτούµενο κόστος ε ένδυσης, οι εριορισµοί στη χρηµατοδότηση, τα θέµατα καταµερισµού αρµοδιοτήτων, σε συνδυασµό µε την αβεβαιότητα ως ρος το χρόνο α όσβεσης των ε ενδύσεων, η θεσµική αδράνεια και το ασταθές οικονοµικό και ολιτικό εριβάλλον, θέτουν, όµως, σοβαρούς εριορισµούς στην εξά λωση των εφαρµογών ITS. Τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών βοηθούν όταν η κινητικότητα, η ασφάλεια και η ροστασία του εριβάλλοντος είναι το ζητούµενο. Η εξά λωση των εφαρµογών ITS, συγχρόνως ρος τη λήψη των αναγκαίων ολιτικών µέτρων, θα αντιµετω ίσει ε ιτυχώς τις ροκλήσεις ου δέχονται τα συστήµατα µεταφορών. Οι κυριότερες ροκλήσεις των µεταφορών στις ο οίες η καινοτοµία καλείται λέον να δώσει λύση αναφέρονται ε ιγραµµατικά ακολούθως: Κινητικότητα: Καλύτερη ροσβασιµότητα για όλους, ακόµη και στις εριφερειακές και α οµακρυσµένες ζώνες. Προώθηση της ολυτρο ικότητας. Ασφάλεια: Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, άµεση α όκριση σε ερί τωση συµβάντος. Περιβάλλον: Σηµαντική µείωση των εκ οµ ών αερίων ρύ ων, αρακολούθηση (monitoring) των εκ οµ ών και των χωρικών ε ι τώσεων. Οικονοµία: Μείωση του χρόνου και του κόστους µετακίνησης, µείωση των διοικητικών δα ανών. Νέες θέσεις εργασίας δηµιουργούνται στους τοµείς των µεταφορών, των τεχνολογιών ε ικοινωνιών και ληροφορίας, και της βιοµηχανίας. Ενέργεια: Μείωση της κατανάλωσης καυσίµου, χρήση εναλλακτικών ηγών ενέργειας. Κοινωνία: Ίσες ευκαιρίες ρόσβασης, διευκόλυνση ηλικιωµένων και ατόµων µειωµένης κινητικότητας. Ποιότητα Ζωής: Εύκολες, γρήγορες, αξιό ιστες µεταφορές. Υγεία: Λιγότερα τροχαία ατυχήµατα, σηµαντική µείωση των τραυµατισµών και θανάτων. Εργασία: Ευκαιρίες για α ασχόληση και ε ιχειρηµατικότητα στους τοµείς της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών. Νέα ε ιχειρηµατικά µοντέλα. Ε ιστήµη: Ανά τυξη τεχνολογίας αιχµής. Προστασία Περιουσίας: Ασφαλής στάθµευση φορτηγών, καθοριστικής σηµασίας για την αντιµετώ ιση της εγκληµατικότητας, ιδιαίτερα στον τοµέα των εµ ορευµατικών µεταφορών. Βιώσιµη ανά τυξη: Μεγάλα ανα τυξιακά και εξελικτικά λεονεκτήµατα, µε ολλα λασιαστικά οφέλη για όλους. Αύξηση της αραγωγικότητας και οφέλη για το εριβάλλον. 4

5 Εξοικονόµηση Κόστους: Άµεση και έµµεση µείωση του κόστους του δηµοσίου τοµέα, ολλα λά οφέλη για τους µεταφορικούς φορείς µέσω των συστηµάτων βελτιστο οίησης της διαχείρισης στόλων και υ οδοµών. Κίνητρα για ιδιωτικές ε ενδύσεις: Πλήρης αντα οδοτικότητα των ε ενδύσεων, υψηλή α όδοση, ολλα λά οφέλη. 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η έκθεση αυτή ολοκληρώνει την καταγραφή των υλο οιηµένων, εν εξελίξει, σχεδιαζόµενων και στρατηγικά αναγκαίων, και κατά συνέ εια, ροτεινόµενων δράσεων και έργων στην Ελλάδα µέχρι το 2020 στους τοµείς ροτεραιότητας της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ ερί λαισίου ανά τυξης των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και των διε αφών µε άλλους τρό ους µεταφοράς. Η έκθεση αυτή θα συµβάλλει στη διαµόρφωση του λαισίου ροσέγγισης και εφαρµογής µιας εθνικής στρατηγικής για την ανά τυξη των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στην Ελλάδα, υ ό το ρίσµα γενικών, αλλά και ειδικών στρατηγικών στόχων, τοµέων ροτεραιότητας και αναγκαίων δράσεων και ενεργειών. Η έκθεση συνιστά το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την ανά τυξη των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών κατά την ροσεχή ενταετία, ό ως αυτό έχει διαµορφωθεί και ροτείνεται α ό το Υ ουργείο Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες του δηµόσιου τοµέα, αλλά και εµ λεκόµενους ιδιωτικούς φορείς. Το αρόν Σχέδιο ράσης για τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών αρουσιάζει τη στρατηγική για τη δηµιουργία ενός µελλοντικού συστήµατος µεταφορικής υ οδοµής ου θα είναι συνε ές ρος τις κατευθύνσεις της Ευρω αϊκής Ένωσης, ροσδιορίζοντας τις εθνικές δράσεις ροτεραιότητας και τονίζοντας τις βασικές ροϋ οθέσεις για την ε ίτευξη ενός βιώσιµου συστήµατος κινητικότητας. Στόχος του Σχεδίου ράσης είναι η αξιο οίηση των λεονεκτηµάτων των συστηµάτων ευφυών µεταφορών ως συνιστώσα µιας ολοκληρωµένης ολιτικής µεταφορών ου θα συµβάλλει α οτελεσµατικά στο στρατηγικό και το διαρθρωτικό εκσυγχρονισµό της ελληνικής οικονοµίας. Καθώς οι µεταφορές έχουν λέον εισέλθει στη νέα ε οχή της τεχνολογικής εξέλιξης, στο ροσεχές µέλλον τα ευφυή συστήµατα µεταφορών θα α οτελούν τον νέο ορισµό της µετακίνησης. 1.3 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ITS Η αρούσα έκθεση έχει συνταχθεί υ ό την ε ο τεία του Τµήµατος ιεθνών Σχέσεων - Τοµέας Μεταφορών της Γενικής ιεύθυνση Μεταφορών του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων. Η συντακτική οµάδα α οτελείται α ό τους: 5

6 Ροδάνθη Σφακιανάκη Τµήµα ιεθνών Σχέσεων Τοµέα Μεταφορών Θεοδώρα Ρίσκα Τµήµα ιεθνών Σχέσεων Τοµέα Μεταφορών Χαρίκλεια Λάµ ογλου Τµήµα ιεθνών Σχέσεων Τοµέα Μεταφορών Γεώργιος Συννεφάκης ιεύθυνση Πιστο οίησης, Γενικής ιεύθυνσης Ε ικοινωνιών Για τη διαµόρφωση της αρούσας συνεργάστηκαν και αρείχαν υλικό και ληροφορίες ε ί των υλο οιηµένων, δροµολογηµένων, σχεδιαζόµενων δράσεων, αλλά και α όψεις ε ί των στρατηγικά αναγκαίων ενεργειών στην Ελλάδα, οι αρακάτω υ ηρεσιακές µονάδες και φορείς: - Συναρµόδιες Οργανικές Μονάδες Γενικών Γραµµατειών του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων - Υ ουργείο Ναυτιλίας (Οργανισµοί Λιµένων) - Υ ουργείο Προστασίας του Πολίτη - Υ ουργείο Οικονοµικών - ITS Hellas - Πανε ιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα - Φορείς ηµοσίων Συγκοινωνιών (ΟΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΘ, ΣΑΣΘ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ) - Οµοσ ονδίες Αυτοκινητιστών - Οργανισµοί Το ικής Αυτοδιοίκησης - Εταιρείες λειτουργίας & διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Νέα Οδός, Ολυµ ία Οδός, Μορέας, Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου) - Εταιρείες Παραχώρησης νέων αυτοκινητοδρόµων - Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» - Ειδικές Υ ηρεσίες ιαχείρισης Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 2.1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι βασικοί άξονες στρατηγικής της Ευρω αϊκής Ένωσης, ου σκιαγραφούνται µέσα α ό τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θέτουν ως βασικούς στόχους την ε ίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης και τη δηµιουργία ερισσότερων και καλύτερων θέσεων α ασχόλησης. Ειδικότερα η Λευκή Βίβλος («Χάρτης ορείας για έναν Ενιαίο Ευρω αϊκό Χώρο Μεταφορών Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά α οδοτικό σύστηµα µεταφορών») αρουσιάζει ως βασικές συνιστώσες της ευρω αϊκής ολιτικής µεταφορών την ανταγωνιστικότητα και την α οδοτικότητα των συστηµάτων µεταφορών των κρατών µελών, καθώς και την εκ λήρωση των οικονοµικών, κοινωνικών και εριβαλλοντικών αναγκών της κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση ε ίτευξης των ανωτέρω στρατηγικών στόχων, η ενδιάµεση αξιολόγηση της Λευκής Βίβλου της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής στον τοµέα της ολιτικής µεταφορών, τόνισε τον καίριο ρόλο ου διαδραµατίζει η καινοτοµία στην εξασφάλιση βιώσιµης, α οτελεσµατικής και ανταγωνιστικής κινητικότητας στην Ευρώ η. Αντίστοιχα το ρόγραµµα της Κοινότητας για την έρευνα και την καινοτοµία «Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)» ακολουθεί ιστά τις αρχές και τους στόχους για την «Ευρώ η 2020», ου το οθετούν την καινοτοµία στο ε ίκεντρο µιας έξυ νης, βιώσιµης και χωρίς α οκλεισµούς ανά τυξη, µε στόχο την ενδυνάµωση της αγκόσµιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώ ης. Ε ι λέον στην ανακοίνωσή της «Ευρώ η 2020 Στρατηγική για έξυ νη, διατηρήσιµη και χωρίς α οκλεισµούς ανά τυξη», η Ε ιτρο ή τόνισε τη σηµασία ου έχουν για την Ευρώ η η κοινωνική συνοχή, µια ιο ράσινη οικονοµία, η εκ αίδευση και η καινοτοµία. Οι στόχοι αυτοί αντικατο τρίζονται στις διάφορες τυχές της ευρω αϊκής ολιτικής µεταφορών, µε σκο ό τη διασφάλιση βιώσιµης κινητικότητας για όλους τους ολίτες, τη δραστική µείωση των εκ οµ ών άνθρακα στις µεταφορές και τη λήρη αξιο οίηση της τεχνολογικής ροόδου. Ωστόσο, λαµβάνοντας υ όψη τα ειδικότερα δεδοµένα, το ευρω αϊκό σύστηµα µεταφορών έχει να αντα εξέλθει σε αρκετές µείζονες ροκλήσεις, ώστε να ε ιτύχει λήρως τον ρόλο του για την ικανο οίηση των αναγκών της ευρω αϊκής οικονοµίας και κοινωνίας. Στην Ανακοίνωση της Ε ιτρο ής για το Σχέδιο δράσης για την εξά λωση των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στην Ευρώ η (COM 2008) 886, αρατίθενται τα εξής στοιχεία: - Εκτιµάται ότι το 10 % του οδικού δικτύου άσχει α ό κυκλοφοριακό φόρτο µε ετήσιο κόστος 0,9-1.5 % του ΑΕΠ της ΕΕ. - Οι οδικές µεταφορές ροκαλούν το 72 % των συνολικών εκ οµ ών CO2 των µεταφορών, οι ο οίες αυξήθηκαν κατά 32 % το διάστηµα

8 - Παρόλο ου οι θάνατοι α ό τροχαία ατυχήµατα φθίνουν (-24 % α ό το 2000 στην ΕΕ των 27), ο αριθµός τους ( θάνατοι το 2006) συνεχίζει να υ ερβαίνει κατά τον ε ιδιωκόµενο στόχο να µειωθούν τα θανατηφόρα ατυχήµατα κατά 50 % για την ερίοδο Νεότερα στοιχεία α ό το 2009, αρουσιάζουν ότι ερισσότεροι α ό άνθρω οι έχασαν τη ζωή τους στους δρόµους της Ευρω αϊκής Ένωσης, δηλαδή το ισοδύναµο µιας µέσου µεγέθους όλης, και τουλάχιστον άτοµα τραυµατίστηκαν. Το κόστος για την κοινωνία είναι τεράστιο και ανήλθε σε ερί ου 130 δισ. ευρώ το Οι ροκλήσεις αυτές γίνονται ακόµη ιο ιεστικές µε βάση τις ροβλέψεις αύξησης των εµ ορευµατικών µεταφορών κατά 50 % και των ε ιβατικών µεταφορών κατά 35 % στην ερίοδο Οι κύριοι ολιτικοί στόχοι της Ευρω αϊκής Ένωσης ου α ορρέουν α ό τις ροκλήσεις αυτές είναι να καταστούν οι εµ ορευµατικές µεταφορές και οι ε ιβατικές µετακινήσεις: καθαρότερες, α οτελεσµατικότερες και ενεργειακά α οδοτικότερες, ασφαλέστερες. Έχει καταστεί ωστόσο σαφές ότι µε συµβατικές ροσεγγίσεις, ό ως η δηµιουργία νέων υ οδοµών, δεν θα ε ιτευχθούν τα αναγκαία α οτελέσµατα µε τους ρυθµούς ου ε ιβάλλει το µέγεθος των ροκλήσεων αυτών. Χρειάζονται καινοτόµες λύσεις για να σηµειωθεί γρήγορα η ρόοδος ου α αιτείται λόγω των αντιµετω ιζόµενων ροβληµάτων. Ε οµένως, είναι λέον καιρός να διαδραµατίσουν τα ευφυή συστήµατα µεταφοράς τον ρόλο τους, ώστε να ε ιτευχθούν α τά α οτελέσµατα. Σύµφωνα άλλωστε µε τη νέα Λευκή Βίβλο, ου υιοθετήθηκε α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή στις 28 Μαρτίου 2011, οι στόχοι ου ροτείνονται συµ ί τουν σε αρκετά σηµεία µε τα αναµενόµενα α οτελέσµατα ου αρέχουν οι εφαρµογές των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τον στόχο της καθιέρωσης λαισίου για ένα ευρω αϊκό σύστηµα ληροφοριών, διαχείρισης και ληρωµών για τις ολυτρο ικές µεταφορές και τον µηδενικό αριθµό θανάτων στις οδικές µεταφορές έως το Ενώ όµως έχει γίνει αντιλη τή η ανάγκη εξά λωσης των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στις οδικές µεταφορές σε ε ί εδο Ευρω αϊκής Ένωσης, αρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις µεταξύ των Κρατών Μελών, οδηγώντας σε ένα συνονθύλευµα εθνικών, εριφερειακών και το ικών λύσεων χωρίς σαφή εναρµόνιση, κάτι το ο οίο θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Καθίσταται άρα αναγκαίο να αντιµετω ιστούν ορισµένα σηµαντικά θέµατα, ό ως είναι η γεωγραφική συνέχεια, η διαλειτουργικότητα υ ηρεσιών και συστηµάτων και η τυ ο οίηση σε ευρω αϊκό ε ί εδο ώστε να α οφευχθεί η δηµιουργία µωσαϊκού εφαρµογών και υ ηρεσιών ITS. Για την αντιµετώ ιση των ανωτέρω ροβληµάτων, εκδόθηκε α ό το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η Οδηγία 2010/40/ΕΕ ερί λαισίου ανά τυξης των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και των διε αφών µε άλλους τρό ους µεταφοράς. Ο γενικός στόχος της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ είναι η θέσ ιση ενός λαισίου για την συντονισµένη και συνεκτική ανά τυξη και 8

9 χρήση ευφυών συστηµάτων µεταφορών εντός της Ένωσης, ιδίως διαµέσου των συνόρων µεταξύ των κρατών µελών, και ο καθορισµός των αναγκαίων γενικών όρων, για την ανά τυξη των ροδιαγραφών για δράσεις εντός των τοµέων ροτεραιότητας και των α αραίτητων ροτύ ων. Οι ειδικοί στόχοι εριλαµβάνουν την αύξηση της διαλειτουργικότητας του συστήµατος, η εξασφάλισης της αδιάλει της ρόσβασης σε αυτό, η ενίσχυση της συνέχειας των υ ηρεσιών και η δηµιουργία α οτελεσµατικού µηχανισµού συνεργασίας µεταξύ των αραγόντων των ITS. Η Οδηγία διακρίνει τους ακόλουθους τοµείς ροτεραιότητας για την ανά τυξη και χρήση ροδιαγραφών και ροτύ ων: Ι. Βέλτιστη χρήση δεδοµένων σχετικά µε το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις µετακινήσεις, ΙΙ. Αδιάλει τη αροχή των υ ηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εµ ορευµατικών µεταφορών, ΙΙΙ. Εφαρµογές ITS σχετικά µε την οδική ασφάλεια και την ροστασία, IV. Σύνδεση του οχήµατος µε την υ οδοµή µεταφορών. Στο λαίσιο των τοµέων ροτεραιότητας, οι κάτωθι δράσεις α οτελούν δράσεις ροτεραιότητας για την ανά τυξη και χρήση ροδιαγραφών και ροτύ ων: α) η αροχή σε ε ί εδο Ένωσης υ ηρεσιών ληροφόρησης για τις ολυτρο ικές µετακινήσεις, β) η αροχή σε ε ί εδο Ένωσης υ ηρεσιών ληροφόρησης για την κυκλοφορία σε ραγµατικό χρόνο, γ) δεδοµένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχοµένως αροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών ληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών µε την οδική ασφάλεια, δ) η αροχή διαλειτουργικού ecall σε ε ί εδο Ένωσης, ε) η αροχή υ ηρεσιών ληροφόρησης για ασφαλείς και ροστατευµένες θέσεις στάθµευσης φορτηγών και εµ ορικών οχηµάτων, στ) η αροχή υ ηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και ροστατευµένες θέσεις στάθµευσης φορτηγών και εµ ορικών οχηµάτων. Τα κράτη µέλη υ οχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ροδιαγραφές ου θεσ ίζονται α ό την Ε ιτρο ή για κάθε µια α ό τις ανωτέρω δράσεις ροτεραιότητας, εφαρµόζονται στις εφαρµογές και υ ηρεσίες ITS. 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ελλάδα έθεσε σε ισχύ το νοµοθετικό λαίσιο των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και τις διε αφές µε τα άλλα µέσα, εναρµονίζοντας την Οδηγία 2010/40/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο µε το Π 50/2012 (ΦΕΚ 100Α / ). 9

10 εδοµένου ότι η Κοινοτική Οδηγία για τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών α οτελεί ουσιαστικά την ρώτη νοµοθετική ρωτοβουλία, µέσω της ο οίας ε ιβάλλονται υ οχρεώσεις στα κράτη µέλη ως ρος την τήρηση κοινών ροδιαγραφών και την συντονισµένη εξά λωση διαλειτουργικών ITS, γίνεται εµφανές ότι βρισκόµαστε σε αρχικό ακόµα στάδιο υιοθέτησης εθνικού ρυθµιστικού λαισίου. Η υιοθέτηση και έγκριση (εάν καταστεί αναγκαίο) ροδιαγραφών και ροτύ ων (για κάθε µια α ό τις δράσεις ροτεραιότητας ου αναφέρθηκαν αρα άνω), σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα της Οδηγίας, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης και ε εξεργασίας στις ειδικές οµάδες εµ ειρογνωµόνων της Ε. Ε ιτρο ής, α ό ό ου αναµένεται η έκδοση δεσµευτικών νοµοθετικών ράξεων. Με το Π. 50/2012 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, ερί λαισίου ανά τυξης των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και των διε αφών µε άλλους τρό ους µεταφοράς (ΕΕ L 207/1 της )», ροβλέφθηκε η έκδοση Υ ουργικών ή Κοινών Υ ουργικών Α οφάσεων, ό ου αυτό καθίσταται αναγκαίο, για την έγκριση των ροδιαγραφών ου θα εκδοθούν α ό την Ε. Ε ιτρο ή. Ωστόσο η µέχρι τώρα εξά λωση και ανά τυξη των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών γίνεται εµφανής µέσω άλλων συγγενών λαισίων ανά τυξης τεχνολογικών εφαρµογών, τα ο οία ενσωµατώνουν ολλούς α ό τους στόχους, τις α αιτήσεις και τα οφέλη των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών. Είναι άλλωστε σαφές ότι ο τοµέας των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών ακολουθεί µια οριζόντια ολιτική, µε αναφορές σε συστήµατα ροηγµένων ληροφοριών, ε ικοινωνιών, ε εξεργασίας ευαίσθητων ροσω ικών δεδοµένων, διαλειτουργικών συστηµάτων, χωρικών ληροφοριών, ψηφιακών υ ηρεσιών, κλ. Με βάση τα ανωτέρω, αραθέτουµε Πίνακα ου α εικονίζει την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία στο ευρύτερο λαίσιο ανά τυξης και εξά λωσης των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών: Περιγραφή αντικειµένου Eθνική νοµοθεσία Σχετική κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο ανά τυξης των Συστηµάτων Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και των διε αφών µε άλλους τρό ους µεταφοράς.δ. 50/2012 (Α 100) Οδηγία 2010/40/ΕΕ Καθιέρωση µιας διαδικασίας ληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών ροτύ ων και ροδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υ ηρεσίες της κοινωνίας των ληροφοριών..δ. 39/2001 (Α 28), ό ως αυτό ισχύει Οδηγία 98/34/ΕΚ - Ε εξεργασία των ροσω ικών δεδοµένων στο λαίσιο της λειτουργία των εφαρµογών και υ ηρεσιών ITS - Προστασία δεδοµένων ροσω ικού ν. 2472/1997 (Α 50) ν. 3471/2006 (Α 133) ν. 3917/2011(Α 22) Οδηγία 95/46/ΕΚ, Οδηγία 2002/58/ΕΚ, Οδηγία 2006/24/ΕΚ, 10

11 χαρακτήρα στον τοµέα των ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών - ιατήρηση δεδοµένων ου αράγονται ή υ οβάλλονται σε ε εξεργασία σε συνάρτηση µε την αροχή διαθέσιµων στο κοινό υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων ε ικοινωνιών, χρήση συστηµάτων ε ιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους Κανόνες για την ε εξεργασία και χρήση δεδοµένων σχετικά µε το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις µετακινήσεις ηµιουργία υ οδοµής χωρικών ληροφοριών για την ολοκληρωµένη ρόσβαση στα δεδοµένα µετακινήσεων ν. 3448/2006 (Α 57), ν. 3613/2007 (άρθρο 11) Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ΙΣΚΠΟ/Φ17/oικ / ν. 3882/2010 (Α 166) Οδηγία 2003/98/ΕΚ Οδηγία 2007/2/ΕΚ ιαλειτουργικότητα συστηµάτων τηλεδιοδίων.δ 177/2007 (Α 216) Οδηγία 2004/52/ΕΚ Όσον αφορά στο τεχνικό λαίσιο ανά τυξης των ITS, στις ερι τώσεις εκείνες ου έχουν ήδη εκδοθεί ρότυ α α ό τους ευρω αϊκούς οργανισµούς τυ ο οίησης µε σκο ό τη διαλειτουργικότητα και τη συµβατότητα, έχουν ήδη εφαρµοστεί τα ρότυ α αυτά στα αντίστοιχα έργα των εθνικών φορέων. Οι ροδιαγραφές και τα ρότυ α ου θα εκδοθούν α ό την Ε. Ε ιτρο ή, ό ως αυτό ροβλέ εται στην Οδηγία 2010/40/ΕΕ, θα εφαρµοστούν αντίστοιχα στα έργα των φορέων ου θα υλο οιηθούν µελλοντικά. 2.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τοµέας ροτεραιότητας Ι: Βέλτιστη χρήση δεδοµένων σχετικά µε το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις µετακινήσεις Στον τοµέα αυτό η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση υλο οίησης έργων ου αφορούν στην: ληροφόρηση του κοινού/χρηστών για την κατάσταση του οδικού δικτύου και άλλων σχετικών δεδοµένων (.χ. κυκλοφοριακών και εριβαλλοντικών µετρήσεων, χωρικών ε ιδράσεων, γεωχωρικών δεδοµένων, κλ.) ληροφόρηση ε ιβατών ΜΜΜ 11

12 ενο οιηµένο σύστηµα συνδυασµένων ληροφοριών κοινού για τη κυκλοφορία, τις θέσεις στάθµευσης και τα δροµολόγια Τα έργα αυτά διαχειρίζονται φορείς ό ως οι ήµοι, ο Ο.Α.Σ.Α, η Εγνατία Οδός. Παρατηρείται µια αλληλοκάλυψη στις δράσεις, καθώς δεν υ άρχουν σαφώς κατανεµηµένες αρµοδιότητες σχεδιασµού και συντονισµού για τα θέµατα αυτά µεταξύ των διαφόρων ε ι έδων διοίκησης (κεντρική διοίκηση, το ική αυτοδιοίκηση) και συγκοινωνιακών φορέων. Η εθνική υ οστήριξη ου υ άρχει, ραγµατο οιείται µέσω της η ο οία ανα τύχθηκε και συντηρείται α ό το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων «Αθηνά», µε στόχο να α οτελέσει ένα κεντρικό σηµείο συλλογής, αναζήτησης, διάθεσης και α εικόνισης της ληροφόρησης.χ. δροµολόγια αστικών λεωφορείων. Η διάθεση δεδοµένων κυκλοφορίας σε ραγµατικό χρόνο υ οστηρίζεται κεντρικά α ό το Υ ουργείο Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων και δίνεται η δυνατότητα ρόσβασης στον ιδιωτικό τοµέα έναντι αντίτιµου Τοµέας Προτεραιότητας ΙI: Αδιάλει τη αροχή των υ ηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εµ ορευµατικών µεταφορών Ο τοµέας ου αφορά στη διαχείριση της κυκλοφορίας αρουσιάζει αλµατώδη ανά τυξη δράσεων α ό τις εταιρίες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόµων της χώρας και των συγκοινωνιακών φορέων. Έντονη είναι και η αρουσία των ήµων µε τα ερισσότερα έργα να βρίσκονται σε φάση υλο οίησης. Τα σηµαντικότερα κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας βρίσκονται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο ιαχείρισης Κυκλοφορίας Αθήνας, ε ο τευόµενο α ό το Υ ουργείο Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων, ελέγχει την κυκλοφορία των αυτοκινητοδρόµων σε ραγµατικό χρόνο και συλλέγει στοιχεία για τις διελεύσεις των διοδίων. Το Κέντρο ιαχείρισης της Αττικής οδού διαχειρίζεται στοιχεία κυκλοφορίας του εριφερειακού αυτοκινητόδροµου ( Tα συστήµατα ελέγχου της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς της χώρας βρίσκονται ε ί του αρόντος σε φάση ανά τυξης, εξαρτώµενα α ό την ορεία υλο οίησης των οδών, καθώς αρκετές α ό αυτές είναι σε φάση κατασκευής. Στη Θεσσαλονίκη, σε συντονισµό µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε λειτουργία το Κέντρο ιαχείρισης, το ο οίο αρέχει ηλεκτρονικές υ ηρεσίες ενηµέρωσης για το αστικό οδικό δίκτυο σε ραγµατικό χρόνο, υ ηρεσία ου αρέχεται δωρεάν µέσω του Το σκέλος των εµ ορευµατικών µεταφορών α οτελεί δυναµικά ανα τυσσόµενο κλάδο της εθνικής οικονοµίας, αρά την ύφεση ου υ άρχει. Μεταφορικές εταιρίες και κέντρα logistics µε διεθνή δράση έχουν ε ενδύσει σε εφαρµογές ΙΤS, έχοντας ως στόχο την αρτιότερη και α οδοτικότερη λειτουργία τους. Παρουσία εθνικής κεντρικής δράσης δεν αρατηρείται, έρα α ό α οσ ασµατικά µέτρα σε κεντρικά λιµάνια, ό ως της Θεσσαλονίκης, ου ε ενδύουν στη διαχείριση και διασύνδεση των µεταφορών. ράσεις για την ροστατευόµενες θέσεις στάθµευσης δεν έχουν υλο οιηθεί. 12

13 2.3.3 Τοµέας Προτεραιότητας ΙII: Εφαρµογές ITS σχετικά µε την οδική ασφάλεια και την ροστασία Οι εθνικές ροσ άθειες για την οδική ασφάλεια, έχοντας ως στόχο τη µείωση των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων και οδηγό την ανακοίνωση της ΕΕ «Προς ένα Ευρω αϊκό χώρο οδικής ασφάλειας », κινούνται σε ένα θεσµικό λαίσιο ου διέ εται α ό τη ιυ ουργική Ε ιτρο ή Οδικής Ασφάλειας (ΥΑ 180/2010 Β63), το Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) και το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τεχνικού Ε αγγελµατικού Ε ιµελητηρίου (ΤΕΕ). Τα θεσµικά αυτά όργανα ε ικοινωνούν και διαβουλεύονται µε στόχο να δηµιουργήσουν οδικές υ οδοµές και δίκτυα µε βελτιωµένες ροδιαγραφές, µε την υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την οδική ασφάλεια. Στους ελληνικούς αυτοκινητόδροµους λειτουργούν ινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων ου ειδο οιούν για τυχόν συµβάντα, ενώ µέσω συστηµάτων συλλογής ληροφοριών ενηµερώνονται τα Κέντρα Ελέγχου της Τροχαίας και το Κέντρο ιαχείρισης της Κυκλοφορίας του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων. Το διαλειτουργικό e-call, υ ηρεσία έκτακτης ανάγκης σε ερί τωση τροχαίου συµβάντος, βρίσκεται σε φάση υλο οίησης και αρακολουθείται α ό το Υ ουργείο Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων. Τα αρακάτω ρογράµµατα βρίσκονται σε φάση υλο οίησης και αλληλοκαλύ τουν τους τοµείς ροτεραιότητας Ι,ΙΙ, ΙΙ, ραγµατο οιούνται δε µε τη συνεργασία διαφόρων φορέων: VIAJEO EASYTRIP (Ηλεκτρονική Υ ηρεσία Υ οστήριξης στη διασυνοριακή εριοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας) SEE-ITS (Intelligent Transport Systems in South East Europe) Τοµέας Προτεραιότητας ΙV: Σύνδεση του οχήµατος µε την υ οδοµή µεταφορών εν έχει α οτυ ωθεί ρόοδος στον τοµέα αυτό σε εθνική βάση. Πραγµατο οιούνται όµως σχετικές δράσεις α ό ερευνητικά Ινστιτούτα. Οι δράσεις ου έχουν υλο οιηθεί µέχρι σήµερα στην Ελλάδα ανά τοµέα ροτεραιότητας αρατίθενται στην υ οενότητα Συγκεκριµένα, στον Πίνακα 1 αρουσιάζονται αναλυτικά τα Έργα ου έχουν ήδη υλο οιηθεί α ό τους εµ λεκόµενους φορείς, καθώς και οι ηγές χρηµατοδότησής τους. Τα έργα των φορέων συνοψίζονται και οµαδο οιούνται σε 8 ράσεις µε τίτλο: 1)Συστήµατα ιαχείρισης της Κυκλοφορίας, 2) ληροφόρηση των ε ιβατών ΜΜΜ, 3)Συστήµατα ιαχείρισης Κυκλοφορίας και ληροφόρησης κοινού, 4) σύστηµα κυκλοφοριακών µετρήσεων, 5) ολυτρο ικές µετακινήσεις, 6) αρακολούθηση λειτουργίας εξο λισµού, 7) διαχείριση εµ ορευµατικών µεταφορών-διε αφή µε άλλα µέσα και 8) µελέτες, ερευνητικές δραστηριότητες και ιλοτικές δοκιµές, σύµφωνα µε τα αναµενόµενα α οτελέσµατα ου αρέχουν. Οι αντίστοιχες ράσεις και τα Έργα, συσχετίζονται µε έναν κατά βάση Τοµέα Προτεραιότητας της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ και ίσως δευτερεύοντος µε ερισσότερους σχετικούς Τοµείς. 13

14 2.3.5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 14

15 15

16 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Προκλήσεις και ευκαιρίες Οι ροκλήσεις ου δέχεται ο τοµέας των µεταφορών σήµερα, αφορούν σχεδόν κάθε τυχή της οικονοµίας και της κοινωνίας, υ ογραµµίζοντας το ρόλο ου κατέχουν οι α οτελεσµατικές και α οδοτικές µετακινήσεις. Η ολοκληρωµένη διασύνδεση των µεταφορικών δικτύων συνιστά α αραίτητη ροϋ όθεση για την άρτια λειτουργία του µεταφορικού συστήµατος, την λήρη αξιο οίηση της δυναµικότητας των αξόνων και την ανεµ όδιστη ροή των µετακινήσεων. Οι µεταφορές σε κάθε κοινωνία α οτελούν τόσο σηµαντικό κεφάλαιο ώστε θεωρούνται συχνά δεδοµένες. Τα µακροοικονοµικά στοιχεία ου α ορρέουν α ό τον κλάδο των µεταφορών είναι ε ίσης εντυ ωσιακά. εν είναι λίγες οι χώρες εκείνες ου αύξησαν το µεταφορικό τους έργο µε στόχο την συνολική τους ανά τυξη, σε εθνικό ε ί εδο. Η βασική ρόκληση της ολιτικής των µεταφορών σήµερα είναι η εκ λήρωση των σύγχρονων αναγκών κινητικότητας και βιωσιµότητας, σε εξισορρό ηση. Τα µεταφορικά δίκτυα της χώρας αντιµετω ίζουν σηµαντικά κοµβικά κενά στην σύνδεση των υ οδοµών και ελλείψεις ως ρος την ασφάλεια ου αρέχουν στους χρήστες. Ε ενδύσεις για την κάλυψη των αναγκών αυτών είναι α αραίτητο να γίνουν σε ρώτο στάδιο, ώστε να ολοκληρωθεί η λειτουργική σύνδεση των υ οδοµών και να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για ασφαλή και σύγχρονα µεταφορικά δίκτυα. Οι ολοκληρωµένες λύσεις, όµως, στηρίζονται στις συνέργειες και δίνουν έµφαση στην χρήση έξυ νων τεχνολογικών εφαρµογών ου θα βελτιστο οιήσουν την α όδοση του µεταφορικού συστήµατος, εριορίζοντας τις ανάγκες νέων ε ενδύσεων. Σε µια ερίοδο ου η µεταφορική ζήτηση και οι α αιτήσεις σε υ οδοµές και υ ηρεσίες µεταφορών αυξάνουν, ενώ, αράλληλα, οι δηµόσιες ε ενδύσεις και τα διαθέσιµα κεφάλαια συρρικνώνονται, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισµός των κορεσµένων µεταφορικών συστηµάτων χωρίς την αύξηση των ε ενδύσεων ολύτιµων κεφαλαίων συνιστά µια α ό τις ροκλήσεις ου καλούµαστε να αντιµετω ίσουµε. Αλλαγή στην έως σήµερα ακολουθούµενη ροσέγγιση εύρεσης και αξιο οίησης κεφαλαίων, αξιο οίηση υφιστάµενων ή εύρεση νέων χρηµατοδοτικών και ε ενδυτικών µηχανισµών και εργαλείων, εραιτέρω ανά τυξη συνεργασιών ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα, υλο οίηση ιλοτικών εφαρµογών και ανταλλαγή καλών ρακτικών, µε στόχο τη δηµιουργία καινοτόµων λειτουργικών σχηµάτων ου θα οδηγήσουν στη γένεση νέων ε ιχειρηµατικών µοντέλων, α οτελούν αντικείµενα ροβληµατισµού και συνιστούν ταυτόχρονα ροκλήσεις και ευκαιρίες. Μεγάλο ανα τυξιακό λεονέκτηµα των Ευφυών Συστηµάτων α οτελεί η ολλα λασιαστική τους ε ί τωση στην οικονοµία. Άµεσα ανα τυξιακά λεονεκτήµατα ροκύ τουν σε τοµείς ό ως : οι ράσινες θέσεις εργασίας, η ανά τυξη υψηλής τεχνολογίας, 17

18 οι τεχνολογίες ε ικοινωνιών και ληροφορίας, τα ηλεκτρονικά και τηλε ικοινωνιακά µέσα, υ ηρεσίες ε εξεργασίας και διαχείρισης δεδοµένων, ενώ η εφαρµογή και εξά λωση των ITS δηµιουργεί τις βάσεις για µεγαλύτερα µελλοντικά οφέλη, ό ως : µείωση του κόστους στο ηµόσιο Τοµέα αύξηση της αραγωγικότητας της εθνικής οικονοµίας αύξηση της ανταγωνιστικότητας βελτίωση της οιότητας ζωής Η ανά τυξη εφαρµογών ITS είναι ε ίσης ευκαιρία για την Ελλάδα να αναδειχθεί, λόγω της ιδιαιτερότητας ου ροκύ τει α ό τη γεωµορφολογία της, σε ρότυ ο ανά τυξης εφαρµογών για τη διασύνδεση των νησιών ιδιαίτερα, αλλά και των αγροτικών και α οµακρυσµένων εριοχών, µε την η ειρωτική χώρα. Τα εργαλεία αρέχονται µέσω της σύγχρονης τεχνολογίας ου δηµιουργεί τις γέφυρες για την οµαλή, α ρόσκο τη συνδεσιµότητα, ακόµα κι εκεί ό ου υφίστανται φυσικοί εριορισµοί. Η ιδιαιτερότητα αυτή της Ελλάδας, ου συνίσταται στο µέγεθος της χώρας, τη νησιωτική της γεωµορφολογία, τη στρατηγική της θέση ως διεθνές διαµετακοµιστικό κέντρο, ροσφέρει ευκαιρίες για ανά τυξη µέσω έξυ νων λύσεων υψηλής τεχνολογίας, χωρίς την ανάγκη για νέες µεγάλες ε ενδύσεις σε υλικές υ οδοµές. Η δυναµική Η Ελλάδα, αρότι δε διαθέτει µεγάλης κλίµακας βιοµηχανία, έχει υλο οιήσει εφαρµογές ευφυών συστηµάτων ενώ υ άρχει ευρύ εδίο για την υιοθέτηση και εφαρµογή καινοτόµων λύσεων, διαθέτει τεχνογνωσία, ερευνητικούς φορείς και ιδιωτική ρωτοβουλία ου δραστηριο οιούνται έντονα στο δί τυχο τεχνολογία καινοτοµία. Ενώ η οικονοµική και ολιτική αστάθεια της τρέχουσας εριόδου θα µ ορούσε να α οτελέσει τροχο έδη για ανά τυξη και αξιο οίηση νέων ε ιχειρηµατικών σχηµάτων και εδίων εφαρµογής, διαφαίνεται ότι στην Ελλάδα το έδαφος για την ανά τυξη της ε ιχειρηµατικότητας στον τοµέα αυτό είναι ρόσφορο, αρά το γεγονός ότι ε ί του αρόντος αραµένει σε µεγάλο βαθµό αναξιο οίητη. Το ε ιστηµονικό δυναµικό της χώρας µε υψηλό ε ί εδο κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να ανα τύξει και να υ οστηρίξει τις καινοτόµες τεχνολογικές εφαρµογές και να αξιο οιήσει, µέσα α ό την συνεργασία µε τους φορείς και την ολιτεία, τα ροσδοκώµενα οφέλη. Η Ελλάδα διαθέτει ε ίσης εµ ειρία α ό την εφαρµογή ιλοτικών δράσεων και ρογραµµάτων στον τοµέα των ITS, ό ως η δράση He-ero και οι ιλοτικές δράσεις COMPASS 4D, EASYTRIP, SEE-ITS, VIAJEO κ.α. ου βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας θα συµβάλλει ουσιαστικά στη δηµιουργία νέων ε ιχειρήσεων, στηριζόµενων στις νέες ρακτικές ου αναδύονται µε την χρήση των ροηγµένων τεχνολογικών µέσων. Νέα ε ιχειρηµατικά µοντέλα, συνεργασία µικρών και ευέλικτων ε ιχειρήσεων µε ε ιχειρηµατικούς συνεργατικούς 18

19 σχηµατισµούς (Clusters) δύναται να δώσουν ώθηση στην ενίσχυση της α ασχόλησης και την ανά τυξη της οικονοµίας. Αδυναµίες, α ειλές και κίνδυνοι Οι τεχνολογικές εξελίξεις ου ηγάζουν α ό την έρευνα και την ανά τυξη των ITS βρίσκουν εφαρµογή σε αµέτρητα εδία, ενώ η έρευνα ανα τύσσεται διαρκώς δίνοντας σηµαντικά ε ιτεύγµατα στον τοµέα. Ωστόσο τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών αντιµετω ίζουν λήθος φραγµών, µόνο ορισµένοι εκ των ο οίων είναι τεχνολογικής φύσης. Το α αιτούµενο κόστος ε ένδυσης, οι εριορισµοί στη χρηµατοδότηση, η αβεβαιότητα ως ρος το χρόνο α όσβεσης α όδοσης της ε ένδυσης, η αστοχία στον ρογραµµατισµό ως α όρροια της οικονοµικής αστάθειας και η αβεβαιότητα για τη ζήτηση, θέτουν σοβαρούς εριορισµούς και συνιστούν α ειλή στην ανά τυξη των εφαρµογών ITS. Ως ε ι ρόσθετες αδυναµίες καταγράφονται η θεσµική αδράνεια, θέµατα καταµερισµού αρµοδιοτήτων και ελλι ών δοµών στη δηµόσια διοίκηση, έλλειψη συντονισµού και διαλειτουργικότητας, καθώς και οι ολιτικές ροκλήσεις. Η µέχρι τώρα εξά λωση των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών, είναι σε µεγάλο βαθµό α οσ ασµατική και εριορισµένη σε γεωγραφική κλίµακα, λόγω κυρίως της έλλειψης µιας ολοκληρωµένης ολιτικής ου θα ροσδιορίσει τους στρατηγικούς στόχους, τους εθνικούς τοµείς ροτεραιότητας και τις στρατηγικά αναγκαίες δράσεις και ενέργειες. Η συνεργασία µεταξύ δηµόσιων (κεντρικών και εριφερειακών αρχών) και ιδιωτικών φορέων δεν έχει ακόµα ανέλθει στα ε ιθυµητά ε ί εδα και η α ουσία καθορισµένων ρόλων και αρµοδιοτήτων, δηµιουργεί κενά στη συντονισµένη και εναρµονισµένη λειτουργία του λαισίου ανά τυξης των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών. Ταυτόχρονα, η ελλι ής ενηµέρωση των φορέων ου ανήκουν στον χώρο των µεταφορών σχετικά µε το τί είναι τα Ευφυή Συστήµατα και ώς µ ορούν να εφαρµοστούν ε ιτυχώς, αράγοντας οφέλη για τις ε ιχειρήσεις, αναγνωρίζεται εδώ ως µία α ό τις αιτίες εριορισµού της ευρύτερης εξά λωσης των ITS. 3.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών θα συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ασφαλούς και α οτελεσµατικού δικτύου µεταφορών και θα α οτελέσουν άξονα ολιτικής για τη διασφάλιση της βιώσιµης κινητικότητας ανθρώ ων και αγαθών, την ανά τυξη, την α ασχολησιµότητα και την κοινωνική συνοχή. 3.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η διαµόρφωση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ανά τυξη των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών, έχει βασιστεί στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του µεταφορικού συστήµατος, στην ευρω αϊκή ολιτική µεταφορών και το ευρύτερο 19

20 οικονοµικό-ε ιχειρησιακό εριβάλλον της Ελλάδας µε βασικό όραµα µια όσο το δυνατόν ολοκληρωµένη και διαρθρωµένη ολιτική. Η ανά τυξη των ιευρω αϊκών ικτύων Μεταφορών, η οδική ασφάλεια, η βιώσιµη κινητικότητα και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή είναι οι βασικές αρχές ου ενσωµατώνονται στην ολιτική µεταφορών εν γένει και στον τοµέα των ευφυών συστηµάτων ειδικότερα. Τα ειδικότερα γεωγραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, καθώς και ο αράγοντας αβεβαιότητας στο λαίσιο της οικονοµικής κρίσης έχουν ε ισηµανθεί και εξεταστεί στο λαίσιο του Σχεδίου ράσης αυτού. Οι ροκλήσεις ου συνιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονοµίας, η γεωγραφία, η α ασχολησιµότητα, η ανταγωνιστικότητα, α οτελούν και τη βάση του στρατηγικού σχεδιασµού. Οι στρατηγικοί στόχοι συνδέονται δοµικά και δυναµικά µεταξύ τους, λόγω των ολλα λασιαστικών ε ιδράσεών τους σε διάφορους τοµείς. ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ιάγραµµα 1: Γενικοί στρατηγικοί στόχοι Με βάση τα δεδοµένα ου αναλύθηκαν και τη συνθετική τους αξιολόγηση, οι στρατηγικοί στόχοι και κατ ε έκταση οι εθνικές ροτεραιότητες, διαµορφώνονται ως εξής: 20

21 Στρατηγικός στόχος 1. Οδική ασφάλεια Η οδική ασφάλεια διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινή ευρω αϊκή ολιτική στον τοµέα των µεταφορών α ό το 2010 έως το 2020, καθόσον η µείωση του αριθµού των θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων α οτελεί κλειδί για τη βελτίωση της συνολικής ε ίδοσης του συστήµατος µεταφορών και για την κάλυψη των αναγκών και των ροσδοκιών τόσο των ολιτών όσο και των ε ιχειρήσεων. Η ευρω αϊκή ε ιτρο ή έχει θέσει ως στόχο την Οδική Ασφάλεια και τη µείωση κατά 50% των τροχαίων ατυχηµάτων µέσα στα ε όµενα 10 χρόνια. Παρόλο όµως ου η ασφάλεια στις µεταφορές α οτελεί ουσιαστική ε ιδίωξη και ροτεραιότητα της µεταρρύθµισης των µεταφορικών ολιτικών, ο αριθµός των τροχαίων ατυχηµάτων αραµένει ανε ίτρε τα υψηλός στην ΕΕ, µε τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές συνέ ειες. Σύµφωνα µε τα ρώτα στατιστικά στοιχεία της Ε ιτρο ής, ερί ου άτοµα έχασαν τη ζωή τους στους δρόµους της ΕΕ το Το Ευρω αϊκό ρόγραµµα δράσης για την Οδική Ασφάλεια εστιάζει στη συστηµική ροσέγγιση του ροβλήµατος: υ εύθυνη στάση των οδηγών, αστυνόµευση για την εφαρµογή των κανόνων, βελτίωση της ασφάλειας των οχηµάτων µε τη στήριξη της τεχνολογικής ροόδου και βελτίωση της κυκλοφορίας µε τη χρήση των τεχνολογιών ληροφορικής και ε ικοινωνιών (ICT), ου είναι ο υρήνας των ITS. Το ρόβληµα στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένου ότι την τελευταία δεκαετία κάθε χρόνο, κατά µέσο όρο, χάνονται ερί ου ανθρώ ινες ζωές σε οδικά τροχαία ατυχήµατα, ενώ το κοινωνικοοικονοµικό κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων εκτιµάται άνω α ό 5 δις ετησίως. Ε οµένως, η βελτίωση των ε ι έδων ασφάλειας και κατ ε έκταση η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων α οτελεί βασική εθνική στόχευση, ου ε ιτυγχάνεται σε υψηλό βαθµό µε τη χρήση ροηγµένων συστηµάτων τεχνολογίας. Στρατηγικός στόχος 2. Ενίσχυση της α οδοτικότητας και α οτελεσµατικότητας του µεταφορικού συστήµατος Η ενωσιακή ολιτική µεταφορών θέτει ως βασική ροτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της α οδοτικότητας των συστηµάτων των κρατών µελών και θεωρεί α αραίτητη ροϋ όθεση τη χρήση ευφυών συστηµάτων µεταφορών σε όλους τους τοµείς. Αρκετά είναι τα στοιχεία ου συνθέτουν την εικόνα ενός α οδοτικού και α οτελεσµατικού µεταφορικού συστήµατος και τα ο οία εξυ ηρετούνται µέσα α ό τις αµέτρητες εφαρµογές των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρουµε την ανά τυξη των ιευρω αϊκών ικτύων Μεταφορών, τη δηµιουργία αδιάλει των και ολυτρο ικών µεταφορών, τη διασύνδεση όλων των µεταφορικών µέσων, την αροχή ληροφόρησης σε ραγµατικό χρόνο για ε ιβατικές και εµ ορευµατικές µεταφορές, τη χρήση ενο οιηµένου εθνικού συστήµατος εισιτηρίων και ενο οιηµένων συστηµάτων κυκλοφορίας, µε τα ο οία βελτιστο οιείται η χωρητικότητα των δικτύων, µειώνονται τα κενά στις µετακινήσεις, βελτιώνεται το ε ί εδο εξυ ηρέτησης και διευκολύνεται η αρµονική λειτουργία των συστηµάτων, χωρίς την ανάγκη ε ενδύσεων σε νέες υλικές υ οδοµές. Η αύξηση της α οδοτικότητας του µεταφορικού συστήµατος συνηγορεί στο 21

22 να ωφεληθούν όλες οι οµάδες του ληθυσµού µε µακροχρόνια κέρδη και ολλα λασιαστικά οφέλη για τους ολίτες και την κοινωνία. Αντίστοιχα στον τοµέα των εµ ορευµατικών µεταφορών οι εφαρµογές ITS υ οστηρίζουν και ροάγουν όλες τις ε ιχειρήσεις του εµ ορευµατικού κλάδου, των µεταφορέων και διαµεταφορέων, αρέχοντας καλύτερες υ ηρεσίες α οστολής, έξυ νες λύσεις, οργανωµένες εµ ορευµατικές αλυσίδες και συνε ώς καλύτερη α όδοση. Οι δυνατότητες ου αρέχουν τα ITS µ ορούν να αξιο οιηθούν για να αυξήσουν την α οτελεσµατικότητα σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας - logistics. Ένα µεταφορικό δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών µε οµαλή κατά κανόνα ροή, χωρίς α ρόο τα, α λουστευµένες διαδικασίες και διατυ ώσεις στους συνοριακούς σταθµούς και στις συναρµογές µε άλλα µέσα, ληροφόρηση σε ραγµατικό χρόνο (real time information) και εκτίµηση για τον α αιτούµενο χρόνο και τις συνθήκες ου ε ικρατούν, δηµιουργεί το το ίο για α οτελεσµατικές µεταφορές αγαθών. Στρατηγικός στόχος 3. Βιώσιµη κινητικότητα Οι µεταφορές έχουν γίνει ιο α οδοτικές ενεργειακά, όµως η Ευρώ η εξακολουθεί να εξαρτάται α ό το ετρέλαιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της. Το ετρέλαιο αναµένεται να είναι όλο και ιο δυσεύρετο, ενώ η τιµή του βαίνει διαρκώς αυξανόµενη, ε ηρεάζοντας τις τιµές αγαθών και υ ηρεσιών, εις βάρος των οικογενειακών εισοδηµάτων. Α ό την άλλη λευρά, το 28% των εκ οµ ών CO2 στην ΕΕ ροέρχεται α ό τον τοµέα των µεταφορών και κυρίως α ό τα οδικά οχήµατα. Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή στηρίζει την έρευνα και την ανά τυξη νέων «ράσινων» τεχνολογιών στον τοµέα των µεταφορών. Στo λαίσιo του Στρατηγικού Σχεδίου Τεχνολογικών Συστηµάτων Μεταφορών (STTP), η ε ιτρο ή ροωθεί τα συστήµατα καθαρών µεταφορών και την ανά τυξη ροτύ ων, ό ως χ σε σχέση µε τη διαλειτουργικότητα των υ οδοµών χρέωσης τελών/ ανεφοδιασµού καυσίµων. Παράλληλα µε τους στόχους για τη χρήση ανανεώσιµων ηγών ενέργειας και την ροώθηση των οχηµάτων νέας, αντιρρυ αντικής τεχνολογίας, τα ITS ε ιτυγχάνουν α οτελεσµατικό έλεγχο της κυκλοφορίας και κατά συνέ εια µείωση των σηµείων συµφόρησης και των σχετικών αυξοµειώσεων της ταχύτητας ου οδηγούν σε αυξηµένη κατανάλωση καυσίµου, ενώ ενθαρρύνουν τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να κάνει ιο υ εύθυνες ε ιλογές. Ο στόχος είναι οι δηµόσιες συγκοινωνίες να ανταγωνιστούν το αυτοκίνητο ως κυρίαρχο µέσο µεταφοράς στις αστικές εριοχές, αναβαθµίζοντας σηµαντικά το ε ί εδο των αρεχόµενων υ ηρεσιών τους, ώστε να ε ιτευχθεί δραστική µείωση της κατανάλωσης καυσίµου και των εκ οµ ών αερίων του θερµοκη ίου. Ο ρόλος των ευφυών συστηµάτων µεταφορών είναι η οργάνωση του συνολικού µεταφορικού συστήµατος, των µέσων και υ οδοµών ρος βιώσιµες ε ιλογές, ου θα αντα οκρίνονται σε ροωθηµένες εριβαλλοντικές στοχεύσεις και αράλληλα θα εγγυώνται τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των 22

23 εθνικών/ευρω αϊκών έναντι άλλων µεταφορικών υ ηρεσιών, καθώς ε ίσης, τη συµβολή των µεταφορών στην οικονοµική ανά τυξη. Τα ITS το ετυχαίνουν αυτό µε τη συνολική βελτιστο οίηση του συστήµατος. Οι µειωµένοι χρόνοι, η εξοικονόµηση άσκο ων οχηµατο-χιλιοµέτρων, η µειωµένη κατανάλωση καυσίµου, τα λιγότερα ατυχήµατα, η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύ ανσης, µεταφράζονται σε µειωµένο κόστος για ολόκληρη την αλυσίδα της αραγωγής και διάθεσης αγαθών και υ ηρεσιών. Στρατηγικός στόχος 4. Ανά τυξη, α ασχολησιµότητα, κοινωνική συνοχή Οι µεταφορές αίζουν σηµαντικό ρόλο στην κοινωνία και την οικονοµία και α οτελούν ισχυρό µοχλό για την οικονοµική ανά τυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. εν είναι λίγες οι χώρες εκείνες ου ανέ τυξαν τον κλάδο των µεταφορών µε σκο ό τη συνολική τους ανά τυξη. Στοιχεία δείχνουν ότι α ό την αύξηση του εθνικού µεταφορικού έργου κατά 1,6%, ροκύ τει αύξηση στο ΑΕΠ της τάξης του 1%. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Ε. ( ο κλάδος των µεταφορών α ασχολεί άµεσα ερί ου 10 εκατοµµύρια άτοµα και αντιστοιχεί στο 5% του ΑΕΠ, ενώ οι µεταφορές και η α οθήκευση αντι ροσω εύουν το 10-15% του κόστους του τελικού ροϊόντος των ευρω αϊκών ε ιχειρήσεων. Οι ανα τυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας µ ορούν να αξιο οιηθούν και να αναδειχθούν µε ένα λειτουργικό µεταφορικό σύστηµα ου θα εξυ ηρετεί τον τουρισµό και το εµ όριο, καθιστώντας ερισσότερο ανταγωνιστικές όλες σχεδόν τις οικονοµικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εφαρµογή των ITS αράγει ροστιθέµενη αξία για τα µεταφορικά δίκτυα, τις εµ ορευµατικές µεταφορές και τον κλάδο Logistics, την αγροτική οικονοµία, τον τουρισµό, και καλύτερη οιότητα στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων. Οι εµ ορευµατικές µεταφορές εξορθολογίζονται, βελτιστο οιώντας τις ρακτικές και τα κέρδη τους, ενώ ευκαιρίες στους τοµείς της τεχνολογίας και της καινοτοµίας δίνουν ροο τική για την ανά τυξη νέων ε ιχειρηµατικών µοντέλων. Μέσα α ό τον εκσυγχρονισµό των εργασιακών ρακτικών, ο βαθµός ε ιτελεστικότητας της αραγωγικής αλυσίδας αυξάνει, η α όδοση του συστήµατος βελτιώνεται και το κόστος αραγωγής, ακόµη και αυτό του ηµόσιου Τοµέα, µειώνεται. Η αύξηση της α ασχόλησης και η δηµιουργία νέων, ράσινων θέσεων εργασίας είναι ένα ακόµα βασικό λεονέκτηµα της ανά τυξης και εξά λωσης της χρήσης των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών. Η εφαρµογή ροηγµένων τεχνολογιών α οτελεί το έναυσµα για τη δηµιουργία νέων ε ιχειρήσεων για την ε εξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων, την ανά τυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων και τεχνολογίας αιχµής και την οργάνωση των µεταφορικών υ ηρεσιών σύµφωνα µε νέες ρακτικές. Α ό την αροχή των δεδοµένων ωφελούνται µικρές ε ιχειρήσεις ου αράγουν τεχνολογικές λύσεις ενισχύοντας την ε ιχειρηµατικότητα στον ευαίσθητο αυτό κλάδο υ ηρεσιών. Όλη αυτή η ανά τυξη στηρίζεται σε µία φιλοσοφία εξοικονόµησης όρων, η ο οία είναι άκρως συµφέρουσα για το εριβάλλον, ε ιτυγχάνοντας τους όρους της βιώσιµης ανά τυξης και δηµιουργίας ράσινων θέσεων εργασίας, ου α οτελούν στόχους ροτεραιότητας της ευρύτερης ολιτικής ατζέντας της Ελλάδας. 23

24 Η οιότητα των υ ηρεσιών µεταφορών ε ηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την οιότητα ζωής των ολιτών. Η χρήση των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών καθιστά τις ηµόσιες Συγκοινωνίες ιο άνετες, εύκολες, ελκυστικές, αξιό ιστες και ροσβάσιµες σε όλους, δίνοντας λύσεις στα θέµατα εξυ ηρέτησης των µετακινούµενων, διευκόλυνσης των ολυτρο ικών µετακινήσεων και ίσων ευκαιριών ρόσβασης σε όλες τις κοινωνικές οµάδες. Η σύνδεση των α οµακρυσµένων, αραιοκατοικηµένων εριοχών µε τα αστικά κέντρα, α οκαθιστά τα ροβλήµατα κοινωνικών ανισοτήτων λόγω εδαφικής ασυνέχειας και ρόσβασης σε βασικούς τοµείς της καθηµερινής ζωής (εργασία, υγεία, αιδεία), λειτουργώντας ενισχυτικά σε α οφάσεις µετεγκατάστασης του ληθυσµού και εριορισµού συγκέντρωσης σε ληθυσµιακά υκνοκατοικηµένες εριοχές. Ε ι λέον, σε µια ευρύτερη αξιολόγηση της χρήσης των ευφυών συστηµάτων µεταφορών, σε συνδυασµό µε τη στρατηγική θέση ου κατέχει η Ελλάδα ως διεθνές διαµετακοµιστικό κέντρο, αρέχεται η δυνατότητα στην χώρα να ανα τύξει συνδεδεµένα, α οτελεσµατικά, ανταγωνιστικά µεταφορικά δίκτυα, καταλαµβάνοντας σηµαντική θέση στον αγκόσµιο χάρτη των µεταφορών και αράγοντας λεονεκτήµατα για την εγχώρια οικονοµία. 3.4 ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι της οδικής ασφάλειας, της ενίσχυσης της α οδοτικότητας και α οτελεσµατικότητας του µεταφορικού συστήµατος, της βιώσιµης κινητικότητας και της ανά τυξης, α ασχολησιµότητας και κοινωνικής συνοχής εξειδικεύονται σε ειδικότερους στόχους και άξονες δράσης, οι ο οίοι µετουσιώνονται στους Εθνικούς τοµείς ροτεραιότητας για την χώρα, θέτοντας κατ αυτόν τον τρό ο το κατά ροτεραιότητα χρονοδιάγραµµα υλο οίησής τους. Εθνικός τοµέας ροτεραιότητας 1. Οδική Ασφάλεια- Μείωση Τροχαίων Ατυχηµάτων Η βελτίωση των ε ι έδων Οδικής Ασφάλειας, µε ειδικότερο στόχο τη µείωση των ατυχηµάτων α οτελεί εκτός α ό στρατηγικό στόχο της Ελλάδας και βασική εθνική ροτεραιότητα. Ειδικότερα, σηµαντική αράµετρος µείωσης των ατυχηµάτων α οτελεί η βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής µε τη χρήση ευφυών συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, ώστε να εξυ ηρετούνται καλύτερα οι χρήστες, να κυκλοφορούν σε οµαλότερες συνθήκες, µειώνοντας τις α ρόβλε τες συµ εριφορές και α οτρέ οντας τα τροχαία δυστυχήµατα. Τα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας δίνουν τη δυνατότητα ροσαρµογής των ορίων ταχύτητας, ρυθµίζουν τους φωτεινούς σηµατοδότες,διοχετεύουν κατάλληλα την κυκλοφορία και ενηµερώνουν τους οδηγούς για τα ιθανά εµ όδια, τους κινδύνους και τις καιρικές συνθήκες ου ε ικρατούν µε στόχο την ρόληψη των τροχαίων δυστυχηµάτων. Ειδικότερα στοχεύεται η καλύτερη αρακολούθηση της κατάστασης στα δίκτυα, η διαχείριση της κυκλοφορίας και η ε έµβαση σε ερί τωση εκτάκτου ανάγκης, µε την ανά τυξη εφαρµογών, ό ως: 24

25 α) άµεση ε έµβαση των µονάδων διάσωσης σε ερί τωση έκτακτου συµβάντος µέσω του κέντρου υ οδοχής κλήσεων (PSAP, Public Safety Answering Point) 112 και του e- Call, µε στόχο την άµεση αροχή βοήθειας και την τάχιστη α οκατάσταση της κυκλοφορίας. β) χρήση τεχνολογίας συνεργατικών συστηµάτων (ε ικοινωνία όχηµα- ρος-όχηµα V2V) για την αυτόµατη ενηµέρωση των οδηγών, και την α οτρο ή της σύγκρουσης. γ) αυτόµατες, ευφυείς κάµερες και συσκευές τεχνολογίας LIDAR, ου αρακολουθούν τα όρια ταχύτητας και αρέχουν ληροφορίες για τους χρόνους ταξιδίου, τα συµβάντα και την συµ εριφορά των οδηγών. δ) αυτόνοµες τεχνολογίες υ οβοήθησης ασφάλειας (Safety Assist Technology SAT) των οχηµάτων ου βοηθούν τους οδηγούς να διατηρούν σταθερή ταχύτητα και α όσταση, να οδηγούν εντός λωρίδας, να α οφεύγουν την ροσ έραση σε κρίσιµες συνθήκες και να διασχίζουν µε ασφάλεια τις διασταυρώσεις, µε θετικό αντίκτυ ο στην ασφάλεια και τη διαχείριση κυκλοφορίας. ε) Ψηφιακός ταχογράφος για τον έλεγχο µέσω δορυφόρου της ταχύτητας των φορτηγών, λεωφορείων και σχολικών οχηµάτων. στ) GPS και χάρτες για ενηµέρωση των οδηγών, ό οτε ξε ερνούν τα όρια ταχύτητας. Στο ιάγραµµα ου ακολουθεί εριγράφεται η ροή αλληλε ιδράσεων ου έχουν οι διάφοροι αράγοντες του µεταφορικού συστήµατος µε την Οδική Ασφάλεια. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (e-call) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ V2V, V2I, SAT ιάγραµµα 2: Παράγοντες αλληλε ίδρασης µε Οδική Ασφάλεια Πηγή: Υ ουργείο Ανά τυξης Ανταγωνιστικότητας Υ οδοµών Μεταφορών και ικτύων 25

26 Εθνικός τοµέας ροτεραιότητας 2. Ανά τυξη εφαρµογών ITS για την σύνδεση µε αγροτικές, α οµακρυσµένες και νησιώτικες εριοχές (Rural ITS) Η Ελλάδα, είναι µια κατ εξοχήν νησιωτική χώρα µε ερισσότερα α ό 1000 νησιά και 3000 µικρά και µεγάλα λιµάνια, ενώ ο ληθυσµός ου ζει στις νησιωτικές και α οµακρυσµένες εριοχές α οτελεί ερί ου το 1/3 του ληθυσµού της χώρας. Η υ άρχουσα κατάσταση σύνδεσης των µεταφορικών συστηµάτων µε τις α οµακρυσµένες και νησιώτικες εριοχές, αρουσιάζει κενά λόγω ασυνεχειών των δροµολογίων, καθιστώντας ροβληµατική την ροσβασιµότητα των κατοίκων σε υ ηρεσίες, εκ αίδευση, εργασία και υγεία. Αν συνυ ολογιστεί και ο τουρισµός ου αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, η ανάγκη για ενίσχυση της ροσβασιµότητας και βελτίωση του ε ι έδου εξυ ηρέτησης καθίσταται αναγκαία. Η εφαρµογή α ρόσκο των συνδέσεων και δυναµικών συστηµάτων, θα ε ιτευχθεί: (i) εναρµονίζοντας τα δροµολόγια ώστε να µην υ άρχουν χάσµατα στις συνδέσεις και µεγάλες αναµονές, (ii) αντιµετω ίζοντας τις ε οχικές διακυµάνσεις στη ζήτηση, ου ροκαλούν ροβλήµατα στη χωρητικότητα των δικτύων, (iii) αρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις ροσβασιµότητας µε την σύνδεση το ικών και κυρίων αξόνων. Ο ληθυσµός των α οµακρυσµένων, αραιοκατοικηµένων εριοχών (συχνά άτοµα µειωµένης κινητικότητας και χαµηλών εισοδηµάτων), θα έχει τη δυνατότητα να µετακινείται κάνοντας χρήση δηµόσιας συγκοινωνίας ή έξυ νων συστηµάτων ου α οκρίνονται δυναµικά στη ζήτηση, ροσαρµόζοντας τα δροµολόγια και τη διαδροµή τους έτσι ώστε να εξυ ηρετούν τις ανάγκες τους για ρόσβαση σε υ ηρεσίες και ευκαιρίες εύκολα, αξιό ιστα και φθηνά. Εθνικός τοµέας ροτεραιότητας 3. Πληροφόρηση & Σχεδιασµός Πολυτρο ικών Ε ιβατικών Μετακινήσεων. Η ληροφόρηση και ο σχεδιασµός των ολυτρο ικών ε ιβατικών µετακινήσεων θεωρούνται βασικοί αράγοντες και κατ ε έκταση εθνικές ροτεραιότητες για την ε ίτευξη του στρατηγικού στόχου της βελτίωσης της α οδοτικότητας και α οτελεσµατικότητας του µεταφορικού συστήµατος. Α αραίτητες δράσεις στο λαίσιο της ληροφόρησης και του σχεδιασµού της ολυτρο ικής µετακίνησης είναι η διασύνδεση όλων των διαθέσιµων µεταφορικών µέσων και ε ιλογών σε ένα ενιαίο σύστηµα, µέσα α ό τη ψηφιακή χρήση των δεδοµένων τους, η αροχή ληροφόρησης σε ραγµατικό χρόνο, τα ενο οιηµένα συστήµατα κυκλοφορίας και τα εθνικά συστήµατα εισιτηρίων. Η αροχή ληροφόρησης σε ραγµατικό χρόνο (R-T) α οτελεί δυναµικό εργαλείο για την βέλτιστη λήψη α οφάσεων, καθώς αρέχει ληροφορίες σχετικά µε τον τό ο, το χρόνο, τα µεταφορικά συστήµατα, την κατάσταση των δικτύων και τον εντο ισµό συµβάντων. Οι ληροφορίες αυτές χρησιµο οιούνται α ό την λευρά των 26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) εκέµβριος 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) εκέµβριος 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) i εκέµβριος 2015 ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA Σελ. Πρόλογος Πίνακας Περιεχοµένων Συντµήσεις Χρησιµο οιούµενοι όροι 1. Οι ροκλήσεις ασφαλείας ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ CRPMPPP060007 C0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγικό Management: Καθορισµός Στρατηγικής Χρήστος Αθανασό ουλος Εαρινό εξάµηνο 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Management Μάνατζµεντ ιοίκηση Στρατηγικό Management

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM Commission des Iles Islands Commission 28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM ΒΑΛΕΑΡΙ ΕΣ ΝΗΣΟΙ (ΜΑΓΙΟΡΚΑ) - 10 ΚΑΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 - Τελική ιακήρυξη.....σελ. 2 o Παράρτηµα 1 - Οµάδα 158.... Σελ. 4 o Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΟΡ ΑΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΟΡ ΑΙΑΣ Το Τ..Σ..Α. συντάσσεται στο λαίσιο εφαρµογής του εθνικού και εριφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των α ορριµµάτων. Α οτελεί ροτεραιότητα για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κυψελωτή κάλυψη Σκο ός µείωση οµοκαναλικής αρεµβολής Μεγάλες κυψέλες

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρ. 28οικ.35873/3362 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ Α Όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 411/2015 Α Σ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 286 /2016 Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα