Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε"

Transcript

1 Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1

2 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Διιεληθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επηθαηξνπνηείηαη κεηά απφ 46 (!!) ρξφληα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 2

3 ηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο 1. Ση πεξηκέλεηε απφ απηήλ ηελ εθπαίδεπζε; 2. Να γλσξίζνπκε ηελ λέα ΤΓΔ 3. Να κάζνπκε ηηο πνπ απαηηνχληαη 4. Να γλσξίζνπκε ζ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο 5. Να κάζνπκε λα ηελ ζπκπιεξψλνπκε ζσζηά 6. Να ελεκεξψζνπκε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γηα ηα νθέιε πνπ ζα έρνπλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 3

4 Οη ελφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο 1. 2., δνκή θαη έγγξαθα ηεο 3. Οη απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη, ζ γηα ηα νθέιε απφ ηελ ΤΓΔ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 4

5 Πσο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην βηβιίν ζην ζεκηλάξην ε νξηζκέλεο δηαθάλεηεο ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ Παξάδεηγκα: ( 5 έσο 14) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 5

6 Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε ζεκαίλεη: Ζιεθηξνινγηθή γλψζε Ζιεθηξνινγηθή ειεγθηηθή ζπλείδεζε Αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή επζχλε Ζιεθηξνινγηθφ Μάξθεηηλγθ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 6

7 Γηεπθξίληζε, επηζήκαλζε: Ζ ειεθηξνινγηθή Ννκνζεζία, ν ΚΔΖΔ, ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD384, ζέηνπλ έλα θαηψηαην απνδεθηφ φξην γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο, γηα ηελ ζσζηή θαηαζθεπή θαη γηα ηνλ έιεγρν κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηφρνο θαη ζθνπφο καο πξέπεη λα είλαη, ε δεκηνπξγία αζθαιέζηεξσλ, θαιχηεξσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ γηα απηά ηα ζέκαηα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 7

8 Ηζηνξηθή θαη λνκνζεηηθή εμέιημε Μέρξη ην 1965 γηα λα ειεθηξνδνηεζεί κηα ειιεληθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα έπξεπε λα έρεη ειεγρζεί (κε επηηπρή απνηειέζκαηα) απφ ειεγθηή ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο. Απηφο ν θξαηηθφο κεραληζκφο ειέγρνπ είρε παξνπζηάζεη θαηλφκελα δπζιεηηνπξγίαο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 7 έσο Φεθίδεηαη ν Νφκνο 4483/1965 «Πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ». Ο Νφκνο απηφο θαηήξγεζε ηνλ θξαηηθφ έιεγρν. Μεηέθεξε ηελ επζχλε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ειεθηξνιφγνπο. Καζηέξσζε ηελ Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε (ΤΓΔ) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 8

9 Ηζηνξηθή θαη λνκνζεηηθή εμέιημε 11 έσο Με ην ΦΔΚ Β. 470 / 2004 θαζηεξψζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Ζ.Δ.) κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ζ ΤΓΔ φκσο δελ πξνζαξκφζηεθε ζηα λέα απηά δεδνκέλα Με ην ΦΔΚ 1222 ηεο 05/09/2006 θαζηεξψζεθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ε νπνία νξίδεη ηελ ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο ζε παιηέο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη νξίδεη ζαλ βαζηθή γείσζε ηελ ζεκειηαθή. Ζ ΤΓΔ δελ πξνζαξκφζηεθε νχηε ζε απηά ηα λέα απηά δεδνκέλα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 9

10 Ννκνζεηηθή θαζηέξσζε ηεο 2011 Με ην ΦΔΚ 844Β ηεο θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ /25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ηαλ (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο «Πεξί εξκελείαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 4483/65». Ζ απφθαζε απηή νξίδεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο ΤΓΔ κε λέα ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ ειιεληθή ειεθηξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ απφθαζε απηή έρεη 4 άξζξα 14 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 10

11 Ζ απφθαζε απηή αλαιπηηθά, άξζξν 1 ν 14 έσο 16 α) Σν πεξηερφκελν ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Δγθαηαζηάηε (Τ.Γ.Δ.) πνπ ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4483/1965, ζηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζχκθσλν κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηεο Τ.Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο. β) Σα πεξηερφκελα ηεο Έθζεζεο Παξάδνζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ή ησλ Πξσηνθφιισλ Διέγρνπ ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ παξαδίδνληαη καδί κε ηελ Τ.Γ.Δ. ζηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο. γ) ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ, ζρεδηαζκέλν θαηά CENELEC, πνπ ζπλνδεχεη ηελ Τ.Γ.Δ. πεξηιακβάλνληαη: - Ζ ζέζε ησλ ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θηλεηήξσλ - Ζ δηαδξνκή ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, εθφζνλ έρνπλ δηαηνκή ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 1,5 mm 2 - Ζ ζέζε ησλ δηαθνπηψλ, ξπζκηζηψλ, θνκβίσλ, αληρλεπηψλ, ζεξκνζηαηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θαη πηλάθσλ, ζε ζρέζε κε ην αθίλεην θαη -Γηαζηαζηνινγεκέλν κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα ή ησλ πηλάθσλ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη δηαηνκέο ησλ θαισδηψζεσλ ησλ γξακκψλ θαη ηα κεγέζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (αζθάιεηεο, δηαθφπηεο, ΓΓΡ θ.ιπ.). δ) Σα παξαπάλσ έγγξαθα (Τ.Γ.Δ., Έθζεζεο Παξάδνζεο θαη Πξσηφθνιια Διέγρνπ) θαηαηίζεληαη, ζηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη φηαλ δηελεξγείηαη επαλέιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο. ε πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζζήθεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη, αλεμαξηήησο ρξφλνπ, ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ. Ζ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά, νπφηε απηά θαηαρσξνχληαη ζε εληαία βάζε δεδνκέλσλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 11

12 Ζ απφθαζε απηή αλαιπηηθά, άξζξα 2 ν θαη 3 ν Άξζξν 2 14 έσο 16 Πξνθεηκέλνπ πεξί εγθαηαζηάζεσλ ππνζηαζκώλ ή θηλεηήξσλ πςειήο ή κέζεο ηάζεο νη αδεηνχρνη εγθαηαζηάηεο ππνβάιινπλ ζηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα παξαθάησ: - Τπεχζπλε δήισζε φηη ε εγθαηάζηαζε πςειήο ή κέζεο ηάζεο εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο - Σερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο - ρέδηα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ θάηνςε θαη ηελ ηνκή ηνπ θηηξίνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπνγξαθηθφ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ειεθηξηθή ζπλδεζκνινγία. Γηα ηηο κεηά ηνπ ππνζηαζκνχ ππνβηβαζκνχ ηάζεο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία γηα ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο. Άξζξν 3 Ζ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ειεθηξνδφηεζε ή λα πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ απφ αξκφδην, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, φξγαλν δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη λα κελ ηελ ειεθηξνδνηεί ή επαλαζπλδέεη κέρξη λα ππνβιεζεί Τ.Γ.Δ. ειεθηξνιφγνπ φηη ε εγθαηάζηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ηεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 12

13 Ζ απφθαζε απηή αλαιπηηθά, άξζξν 4 ν 14 έσο Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο μεθηλά απφ Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη θαη ε Τ.Γ.Δ. φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ ππ αξηζκ /25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ηαλ (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο. Δπνκέλσο απφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε λέα ΤΓΔ 3. Με ηελ έθδνζε ηεο παξνχζεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο, εθηφο απηέο ηεο παξαγξάθνπ VI, ηεο ππ αξηζκ /25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ηαλ (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο, σο θαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηή. Ζ εμαίξεζε απηή αθνξά ηελ θαηαβνιή ηέινπο δηθαηψκαηνο ζπλδέζεσο παξνρήο 4. Σα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 13

14 Νφκνο 3982 (ΦΔΚ Α 143 ηεο ) ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘΜ Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ Α' 143/ ) Άξζξν 3. Πεδίν εθαξκνγήο 1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 16 εθαξκφδνληαη ζε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί ή πξνηίζεηαη λα αζθήζεη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε εγθαηαζηάζεηο, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί, θαηά πεξίπησζε, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4. Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο θαη ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία αζθνχληαη, δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) Καηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο ειεθηξνινγηθψλ ή κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηψλ, ηελ επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Οη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο αθνξνχλ: αα) εγθαηαζηάζεηο ζε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, αδ) εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη αηκνχ, αε) ειεθηξνινγηθέο ή κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο θηηξίσλ, ήηνη ειεθηξηθά δίθηπα θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο, πδξαπιηθέο, ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ιέβεηεο, αζη) ινηπέο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 14

15 Νφκνο 3982 (ΦΔΚ Α 143 ηεο , ζπλέρεηα) Άξζξν 9. Δληαίν Μεηξψν Πξνζψπσλ, ηα νπνία αζθνχλ Σερληθά Δπαγγέικαηα 1. ηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζπληζηάηαη θαη ηεξείηαη ειεθηξνληθά Δληαίν Μεηξψν, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4, ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ θνπφο ηνπ Δληαίνπ Μεηξψνπ είλαη ε ππνζηήξημε ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 15

16 Νφκνο 3982 (ΦΔΚ Α 143 ηεο , ζπλέρεηα) Άξζξν 11. Έιεγρνο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 1. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαη γεληθφηεξα ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο αζθνχληεο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 3, νη πάξνρνη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ειέγρνληαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη είηε απηεπάγγειηα είηε θαηά ηελ εμέηαζε θαηαγγειηψλ απφ απνδέθηεο ππεξεζηψλ είηε χζηεξα απφ αηχρεκα. 2. ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4483/1965 (Α' 118), φπσο απηφο ηζρχεη. Γηα ηελ ππνζηήξημε δηελέξγεηαο ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ ζπληζηάηαη ζηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο Δληαίν Μεηξψν Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ. 4483/1965 ππεχζπλεο δειψζεηο, φπσο ηα ζέκαηα απηά ξπζκίδνληαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 16

17 Νφκνο 3982 (ΦΔΚ Α 143 ηεο , ζπλέρεηα) Άξζξν 11. Έιεγρνο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ζπλέρεηα). 3. Οη σο άλσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δηκειή φξγαλα πνπ ζπγθξνηεί ε αξκφδηα ππεξεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 1 ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία παξαζρέζεθε ε ειεγρφκελε ππεξεζία. Σα πξνζφληα ησλ κειψλ ησλ σο άλσ νξγάλσλ ειέγρνπ είλαη ηα ίδηα κε απηά ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πξφζσπα κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα ζα πξέπεη ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ λα θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηίηιν πνπδψλ ΑΔΗ ή ΣΔΗ εηδηθφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ πξνο εμέηαζε δξαζηεξηφηεηα θαη ην έξγν ηνπο λα επηθνπξείηαη απφ ηελ παξνπζία εκπεηξνγλψκνλα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο ή ηεο νθείαο επαγγεικαηηθήο νκνζπνλδίαο. 4. Γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ χζηεξα απφ θαηαγγειία, απαηηείηαη ε θαηαβνιή απφ ηνλ θαηαγγέιινληα παξαβφινπ χςνπο 100 επξψ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηνλ Δηδηθφ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζχληαμε ηεο αληίζηνηρεο έθζεζεο, εάλ ε θαηαγγειία απνδεηρζεί βάζηκε, ην αλσηέξσ παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαγγέιινληα θαη, αλαιφγσο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 12 θπξψζεηο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 17

18 Νφκνο 3982 (ΦΔΚ Α 143 ηεο , ζπλέρεηα) Άξζξν 12. Κπξψζεηο 1. Ζ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1, θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαθήο πνηφηεηαο, φπσο απηφ απνδεηθλχεηαη κεηά απφ έιεγρν, πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, επηζχξεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ή θαη επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο απφ επξψ έσο θαη επξψ. Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ ελ ιφγσ θπξψζεσλ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πξφζσπα, πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ή εθδίδνπλ αλαθξηβείο βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο, επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, φπσο ε πξνζσξηλή ή ε νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή θαη επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο απφ επξψ έσο θαη επξψ. Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ ελ ιφγσ θπξψζεσλ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 18

19 πκπεξαζκαηηθά γηα ην Γεκηνπξγνχληαη λέεο απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνεηνηκάδεηαη κεηξψν ειεθηξνιφγσλ θαη κεηξψν ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην νπνίν θαη ζα ζπγθεληξψλνληαη νη λέεο ΤΓΔ Μέζσ ησλ κεηξψσλ ζα γίλνληαη έιεγρνη πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, απηεπάγγειηα, ή κεηά απφ θαηαγγειία, ή κεηά απφ αηχρεκα, απφ δηκειή φξγαλα ειέγρνπ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Αλ θαηά ηνπο ειέγρνπο δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο ζα επαθνινπζνχλ θπξψζεηο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 19

20 Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Αδεηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε (ΤΓΔ) Καιχπηεη φιεο ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηνπ ΚΔΖΔ Αθνξά φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνιφγνπο, φισλ ησλ βαζκίδσλ (εξγνιάβνπο, ηερλνιφγνπο κεραληθνχο, δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο) Αθνξά φινπο ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ρξήζηεο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 20

21 Ζ λέα ΤΓΔ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπλεξγαδφκελα βαζηθά κέξε: 44 έσο 73 ην βαζηθό έληππν ηελ έθζεζε παξάδνζεο ην, ή ηα πξσηόθνιια ειέγρνπ ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 21

22 Γνκή ηεο ηφρνη ηεο δνκήο απηήο είλαη: -Ζ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο -Ζ θαηνρχξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε -Ζ ελεκέξσζε θαη ε θαηνρχξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ -Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο επηζεσξήζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην κέιινλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 22

23 Σν βαζηθφ έληππν ηεο (γεληθά) Αληηθαζηζηά ηηο δχν ηεο παιηάο ΤΓΔ Απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο Πεξηιακβάλεη λέεο απαηηήζεηο βαζηζκέλεο ζηελ ζεκεξηλή Διιεληθή ειεθηξνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έληππν απηφ, αλαιπηηθφηεξα: 44 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 23

24 Ζ επζχλε ηνπ αδεηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε 44 έσο 50 Έρσ πιήξε γλψζε γηα ηελ επζχλε πνπ αλαιακβάλσ γηα απηήλ ηελ εγθαηάζηαζε, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ Νφκσλ γηα: -Φεπδή δήισζε -Άγλνηα ηεο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία κνπ -Με ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 24

25 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ άδεηα ηνπ ειεθηξνιφγνπ δέζκεπζε γηα ηελ αζθάιεηα, εγγχεζε 44 έσο 50 Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: Μφλν λφκηκνη ειεθηξνιφγνη Γέζκεπζε φηη ε εγθαηάζηαζε παξαδίδεηαη αζθαιήο ζηνλ ρξήζηε ηεο Δγγχεζε (2 έηε) κε βάζε ηελ Ννκνζεζία Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 25

26 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ηεο Ννκνζεζίαο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: 44 έσο 50 Σήξεζε Ννκνζεζίαο Έρνπλ ηεξεζεί νη απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ HD 384 & ηνπ ΚΔΖΔ θαη έρνπλ ειεγρζεί ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ επαλέιεγρν Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 26

27 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγίαο αξρείνπ ειεθηξνιφγνπ Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: 44 έσο 50 Πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ πσο παξαδίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηνλ ρξήζηε ηεο Αλαγθαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αξρείνπ ειεθηξνιφγνπ θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ Σζεθάξηζκα θαη ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πιαηζίσλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 27

28 Βαζηθά ζηνηρεία Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: Καηεγνξία ρψξνπ κε βάζε ηελ Ννκνζεζία. αθήο νξηζκφο γηα ην κέρξη πφηε πξέπεη λα γίλεη ν επαλέιεγρνο Φνξνινγηθφ παξαζηαηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΔΖΔ Καηνρχξσζε γλεζηφηεηαο ειεθηξνιφγσλ απφ ηα νηθεία επαγγεικαηηθά ηνπο ζσκαηεία 44 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 28

29 Ννκηθέο απαηηήζεηο γηα θαηεγνξίεο ρψξσλ θαη δηάξθεηα επαλειέγρσλ Τπνπξγηθή απφθαζε Φ.7.5/1816/88 απφ 27/02/2004 Άξζξν 5 1. Με ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη αζθαιείαο ησλ εζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα δηελεξγνχληαη αξρηθφο έιεγρνο θαη επαλέιεγρνη, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη ηελ κεζνδνινγία ηνπ λένπ Πξνηχπνπ (ΔΛΟΣ HD 384). 2. Οη αξρηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε ειεθηξνδφηεζε θάζε εγθαηάζηαζεο ε κεηά απφ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ηεο. 3. Ο επαλέιεγρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε, σο εμήο: - Γηα θαηνηθίεο θαη αλάινγνπο ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ θάζε 14 ρξφληα. - Γηα θιεηζηνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ εχθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ θάζε 7 ρξφληα. - Γηα θιεηζηνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο κε εχθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ θάζε 2 ρξφληα. - Γηα ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξφλν. - Γηα Δπαγγεικαηηθέο Δγθαηαζηάζεηο ζην χπαηζξν (καξίλεο, πηζίλεο, θάκπηγθ) ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξφλν θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθξνδφηεζεο, πξηλ απφ ηελ επαλαζχλδεζε, - Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθφζνλ πξνθχπηεη αιιαγή ρξήζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο. - Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθφζνλ ε Δγθαηάζηαζε πιεγεί απφ ζενκελίεο (πιεκκχξεο, ζεηζκνχο). - Μεηά απφ ζνβαξά αηπρήκαηα ή ζπκβάληα (ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία). ζειίδα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 29

30 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο Δπηζεκάλζεηο: 44 έσο 50 Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θαη ε θαηαλνκή ηεο πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ έθζεζε παξάδνζεο Ζ πεξηγξαθή ηεο γξακκήο γεληθνχ πίλαθα κεηξεηή θαη ηεο γεληθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ, ηα ζρέδηα & ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ Ο Νφκνο 3325/2005 αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, απνζεθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 30

31 Θέκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο 44 έσο 50 πκπιεξψλνληαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη ειεθηξνπαξαγσγή Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 31

32 Τπελζχκηζε γηα ηελ επζχλε ηνπ αδεηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε 44 έσο 50 Έρσ πιήξε γλψζε γηα ηελ επζχλε πνπ αλαιακβάλσ γηα απηήλ ηελ εγθαηάζηαζε, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ Νφκσλ γηα: -Φεπδή δήισζε -Άγλνηα ηεο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία κνπ -Με ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 32

33 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ην βαζηθφ έληππν; 44 έσο 50?? Έλα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηνπ, αθνινπζεί ζε επφκελε ελφηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 33

34 Tν Πξσηφθνιιν ειέγρνπ κε βάζε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 πγθεληξσκέλα φια ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ ή ηνπ επαλειέγρνπ, κε βάζε ην κέξνο 6 ηνπ πξνηχπνπ Με ππνρξέσζε ππνγξαθήο παξαιαβήο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ρξήζηε ηεο εγθαηάζηαζεο Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξσηφθνιιν αλαιπηηθφηεξα: 59 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 34

35 Σν πεξηγξαθηθφ κέξνο ηνπ πξσηνθφιινπ ΔΛΟΣ HD έσο 64 Καηεγνξία Δγθαηάζηαζεο = (ρψξνπ) κε βάζε ηελ Ννκνζεζία φπσο ζην βαζηθφ έγγξαθν ηεο ΤΓΔ Αξηζκφο πξσηνθφιινπ = Τπνρξέσζε γηα δεκηνπξγία αξρείνπ εγθαηαζηάηε Ολνκαζηηθή ηάζε = 1 ρ 230 (V) ή 3 ρ 400 (V) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 35

36 1 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ, νπηηθφο έιεγρνο 59 έσο 64 Βαζηθά ζεκεία: Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 12 επηκέξνπο ειέγρνπο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο Ννκνζεζίαο Αλ πξνθχπηνπλ κε απνδεθηά απνηειέζκαηα = φρη = απνθιίζεηο απφ ην Πξφηππν ή ηελ Ννκνζεζία, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζχληνκε πεξηγξαθή ζηηο παξαηεξήζεηο, κε νξηζκφ βαξχηεηαο, κε θσδηθνπνίεζε ή θαη ρσξίο θσδηθνπνίεζε. Αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο πεξηγξαθήο ησλ απνθιίζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πίζσ πιεπξά ηνπ πξσηνθφιινπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 36

37 2 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ δνθηκέο 59 έσο 64 Βαζηθά ζεκεία: Γηα θάζε κηα απφ ηηο 6 επηκέξνπο δνθηκέο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΔΛΟΣ HD 384 Αλ δελ ππάξρεη ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε (π.ρ. αξρηθφο έιεγρνο) θαη νξηζκέλεο απφ ηηο δνθηκέο απηέο δελ ζα είλαη εθηθηέο, απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κέξνπο απηνχ Αλ πξνθχπηνπλ κε απνδεθηά απνηειέζκαηα = φρη = απνθιίζεηο απφ ην Πξφηππν, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη Αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο πεξηγξαθήο ησλ απνθιίζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πίζσ πιεπξά ηνπ πξσηνθφιινπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 37

38 3 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ, ζπλέρεηαο αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη αληίζηαζε γείσζεο 59 έσο 64 Βαζηθά ζεκεία: Γηα ηηο απηέο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη εηδηθφ φξγαλν κέηξεζεο (φρη πνιχκεηξν) Ζ κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο είλαη απαηηεηή γηα δίθηπα άκεζεο γείσζεο (ΣΣ) Αλ πξνθχπηνπλ κε απνδεθηά απνηειέζκαηα = φρη = θαη γεληθά απνθιίζεηο απφ ην Πξφηππν, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο Γελ πξέπεη λα θαηαηίζεληαη πξσηφθνιια κε φρη Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 38

39 3 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ, αληίζηαζεο κφλσζεο, RCD & βξφρνπ ζθάικαηνο 59 έσο 64 Γηα ηηο απηέο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη εηδηθά φξγαλα κέηξεζεο Απνηειέζκαηα αληίζηαζεο κφλσζεο Απνηειέζκαηα RCD (AC ή δηεπθξίληζε) Απνηειέζκαηα βξφρνπ ζθάικαηνο Αλ δελ ππάξρεη ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε (π.ρ. αξρηθφο έιεγρνο) νη RCD θαη βξφρνπ ζθάικαηνο δελ ζα είλαη εθηθηέο, απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κέξνπο απηνχ ε πεξίπησζε πνιιψλ γξακκψλ (> 12) ζπκπιεξψλεηαη θαη δεχηεξε ζειίδα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 39

40 Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ, ή ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 59 έσο 64 Γηα ηηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα φξγαλα ή πνιπφξγαλα. Γηα ηελ πηζηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν εθηφο απφ ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο ηνπ, ν ηχπνο ηνπ θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ θάζε νξγάλνπ κέηξεζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 40

41 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ 59 έσο 64 Βαζηθά ζεκεία: Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη «φρη» ζα πξέπεη λα γίλνπλ επηζθεπέο θαη λέν πξσηφθνιιν Ζ θαζηέξσζε εηηθέηαο ειέγρνπ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΖ Ο εκεξνκελία επφκελνπ επαλειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη λα ζπκπίπηεη κε απηήλ ηνπ βαζηθνχ εγγξάθνπ ηεο ΤΓΔ Ο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 41

42 Ζ πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΖ γηα ηελ εηηθέηα ειέγρνπ 59 έσο 64 Ζ εηηθέηα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Έλα γηα ηνλ πίλαθα ηεο ειεγρφκελεο εγθαηάζηαζεο θαη έλα γηα ηελ ΤΓΔ Ζ εκεξνκελία επφκελνπ επαλειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 42

43 Δπηζήκαλζε: ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ειεγρφκελε εγθαηάζηαζε απνηειεί επέθηαζε, πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε πξνυπάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο ε νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηνλ ΚΔΖΔ, ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη πνην κέξνο ηεο πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν θαηά HD 384, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο θαη πηλάθσλ. 59 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 43

44 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ κε βάζε ην ΔΛΟΣ HD 384; 59 έσο 64?? Έλα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηνπ, αθνινπζεί ζε επφκελε ελφηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 44

45 Tν Πξσηφθνιιν επαλειέγρνπ κε βάζε ηνλ ΚΔΖΔ 64 έσο 67 πγθεληξσκέλα φια ηα απνηειέζκαηα ηνπ επαλειέγρνπ κε βάζε ηνλ ΚΔΖΔ Παξφκνηα δνκή θαη απαηηήζεηο φπσο ην πξσηφθνιιν HD 384 Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξσηφθνιιν αλαιπηηθφηεξα: Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 45

46 Σν πεξηγξαθηθφ κέξνο ηνπ πξσηνθφιινπ επαλειέγρνπ κε βάζε ηνλ ΚΔΖΔ 64 έσο 67 Καηεγνξία Δγθαηάζηαζεο = (ρψξνπ) κε βάζε ηελ Ννκνζεζία φπσο ζην βαζηθφ έγγξαθν ηεο ΤΓΔ Αξηζκφο πξσηνθφιινπ = Τπνρξέσζε γηα δεκηνπξγία αξρείνπ εγθαηαζηάηε Ολνκαζηηθή ηάζε = 1 ρ 230 (V) ή 3 ρ 400 (V) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 46

47 1 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ, νπηηθφο έιεγρνο κε βάζε ηνλ ΚΔΖΔ 64 έσο 67 Βαζηθά ζεκεία: Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 12 επηκέξνπο ειέγρνπο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΚΔΖΔ θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο Ννκνζεζίαο Αλ πξνθχπηνπλ κε απνδεθηά απνηειέζκαηα = φρη = απνθιίζεηο απφ ην Πξφηππν ή ηελ Ννκνζεζία, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζχληνκε πεξηγξαθή ζηηο παξαηεξήζεηο, κε νξηζκφ βαξχηεηαο, κε θσδηθνπνίεζε ή θαη ρσξίο θσδηθνπνίεζε. Αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο πεξηγξαθήο ησλ απνθιίζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πίζσ πιεπξά ηνπ πξσηνθφιινπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 47

48 2 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ δνθηκέο κε βάζε ηνλ ΚΔΖΔ 64 έσο 67 Βαζηθά ζεκεία: Ζ δνθηκή ιεηηνπξγίαο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο ζεκαίλεη ρξήζε ηνπ θνκβίνπ TEST Αλ δελ ππάξρεη ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε (π.ρ. αξρηθφο έιεγρνο) θαη νξηζκέλεο απφ ηηο δνθηκέο απηέο δελ ζα είλαη εθηθηέο, απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κέξνπο απηνχ Αλ πξνθχπηνπλ κε απνδεθηά απνηειέζκαηα = φρη = απνθιίζεηο απφ ην Πξφηππν, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη Αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο πεξηγξαθήο ησλ απνθιίζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πίζσ πιεπξά ηνπ πξσηνθφιινπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 48

49 3 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ, ζπλέρεηαο αγσγψλ γείσζεο θαη αληίζηαζεο γείσζεο 64 έσο 67 Βαζηθά ζεκεία: Γηα ηηο απηέο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΚΔΖΔ θαη εηδηθφ φξγαλν κέηξεζεο (φρη πνιχκεηξν) Ζ κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο είλαη απαξαίηεηε γηα δίθηπα άκεζεο γείσζεο (ΣΣ) Αλ πξνθχπηνπλ κε απνδεθηά απνηειέζκαηα = φρη = θαη γεληθά απνθιίζεηο απφ ην Πξφηππν, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 49

50 3 ν κέξνο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ, αληίζηαζεο κφλσζεο, RCD & βξφρνπ ζθάικαηνο 64 έσο 67 Γηα ηηο απηέο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΚΔΖΔ θαη εηδηθά φξγαλα κέηξεζεο Απνηειέζκαηα αληίζηαζεο κφλσζεο Απνηειέζκαηα RCD Απνηειέζκαηα βξφρνπ ζθάικαηνο Αλ δελ ππάξρεη ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε (π.ρ. αξρηθφο έιεγρνο) νη RCD θαη βξφρνπ ζθάικαηνο δελ ζα είλαη εθηθηέο, απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κέξνπο απηνχ ε πεξίπησζε πνιιψλ γξακκψλ (> 12) ζπκπιεξψλεηαη θαη δεχηεξε ζειίδα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 50

51 Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ, ή ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 64 έσο 67 Γηα ηηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα φξγαλα ή πνιπφξγαλα. Γηα ηελ πηζηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν εθηφο απφ ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο ηνπ, ν ηχπνο ηνπ θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ θάζε νξγάλνπ κέηξεζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 51

52 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ κε βάζε ηνλ ΚΔΖΔ 64 έσο 67 Βαζηθά ζεκεία: Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη «φρη» ζα πξέπεη λα γίλνπλ επηζθεπέο θαη λέν πξσηφθνιιν Ζ θαζηέξσζε εηηθέηαο ειέγρνπ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΖ Ο εκεξνκελία επφκελνπ επαλειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη λα ζπκπίπηεη κε απηήλ ηνπ βαζηθνχ εγγξάθνπ ηεο ΤΓΔ Ο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 52

53 Ζ πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΖ γηα ηελ εηηθέηα ειέγρνπ 64 έσο 67 Ζ εηηθέηα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Έλα γηα ηνλ πίλαθα ηεο ειεγρφκελεο εγθαηάζηαζεο θαη έλα γηα ηελ ΤΓΔ Ζ εκεξνκελία επφκελνπ επαλειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 53

54 Δπηζήκαλζε: 64 έσο 67 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ειεγρφκελε εγθαηάζηαζε πεξηέρεη επέθηαζε, πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ε νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ην ΔΛΟΣ HD 384, ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη πνην κέξνο ηεο πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν θαηά KEHE, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο θαη πηλάθσλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 54

55 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ην πξσηφθνιιν επαλειέγρνπ κε βάζε ηνλ ΚΔΖΔ; 64 έσο 67?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 55

56 Ζ έθζεζε παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (γεληθά) Καηαγξαθή φισλ ησλ ζηαζεξψλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ θαη ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο Τπνινγηζκφο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε παξάδνζεο αλαιπηηθφηεξα: 69 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 56

57 Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο έθζεζεο 69 έσο 73 Βαζηθά ζεκεία: Αξηζκφο έθζεζεο = Γεκηνπξγία αξρείνπ εγθαηαζηάηε γηα αχμεζε ππεπζπλφηεηαο χλδεζε κε πξσηφθνιιν ή πξσηφθνιια ειέγρνπ Καηεγνξία εγθαηάζηαζεο = Με βάζε ηελ Ννκνζεζία φπσο ζην βαζηθφ έγγξαθν ηεο ΤΓΔ θαη ζην πξσηφθνιιν ειέγρνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 57

58 Πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο παξάδνζεο Βαζηθά ζεκεία: Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο Πίλαθεο δηαλνκήο Γηαθφπηεο θαη πξίδεο ηζρχνο 69 έσο 73 ηαζεξέο ζπζθεπέο Φσηηζηηθά ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ ή ρψξσλ ζπκπιεξψλνληαη θαη άιιεο πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 58

59 Θέκαηα ηεο έθζεζε παξάδνζεο 69 έσο 73 ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πιηθά ίδηαο ρξήζεο αιιά δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ ζηεγαλφηεηαο, ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη Ζ ζηήιε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα γίλεηαη θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ζε: Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο, θίλεζε θαη θσηηζκφ ζην βαζηθφ έληππν ηεο ΤΓΔ Γηα ηηο πξίδεο θαη γηα ηα θσηηζηηθά δελ δίδεηαη πιένλ πξνθαζνξηζκέλε ηζρχο φπσο ζην έγγξαθν ηεο παιαηάο Τ.Γ.Δ. Δδψ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 59

60 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έθζεζε παξάδνζεο 69 έσο 73 Δ Βεβαίσζε ηνπ ειεθηξνιφγνπ φηη ε εγθαηάζηαζε πεξηέρεη ηα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε Δπηζήκαλζε φηη παξαδίδνληαη ζρέδηα, θσηνγξαθίεο θιπ Ο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 60

61 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ έθζεζε παξάδνζεο; 69 έσο 73?? Έλα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηεο, αθνινπζεί ζε επφκελε ελφηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 61

62 Σν ή ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο 50 έσο 52 Σα ζρέδηα κπνξεί λα είλαη κε ην ρέξη ή κε ππνινγηζηή Σα παξαδείγκαηα είλαη απφ ην CADdy Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 62

63 Σν ή ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ, ζρεδηαζκέλν θαηά CENELEC, πνπ ζπλνδεχεη ηελ Τ.Γ.Δ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: -Ζ ζέζε ησλ ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θηλεηήξσλ -Ζ δηαδξνκή ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, εθφζνλ έρνπλ δηαηνκή ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 1,5 mm 2 -Ζ ζέζε ησλ δηαθνπηψλ, ξπζκηζηψλ, θνκβίσλ, αληρλεπηψλ, ζεξκνζηαηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θαη πηλάθσλ, ζε ζρέζε κε ην αθίλεην -Γελ ππάξρεη πιένλ ρψξνο ζρεδίαζεο ζην έληππν ηεο ΤΓΔ, ην ή ηα ζρέδηα πξέπεη λα παξαδίδνληαη μερσξηζηά 50 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 63

64 Σν ή ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ, ζρεδηαζκέλν θαηά CENELEC, πνπ ζπλνδεχεη ηελ Τ.Γ.Δ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: -Γηαζηαζηνινγεκέλν κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα ή ησλ πηλάθσλ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη δηαηνκέο ησλ θαισδηψζεσλ ησλ γξακκψλ θαη ηα κεγέζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (αζθάιεηεο, δηαθφπηεο, δηαηάμεηο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο θ.ιπ.) Γελ είλαη πιένλ απνδεθηέο νη πεξηγξαθέο ηππνπνηεκέλσλ πηλάθσλ 50 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 64

65 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ζρέδηα; 50 έσο 52?? ην CD πνπ ζπλνδεχεη ην βηβιίν ππάξρεη ην πξφγξακκα CADdy++ γηα ηελ δεκηνπξγία ζρεδίσλ θαη νιφθιεξεο ηεο ΤΓΔ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 65

66 Δξσηήζεηο γηα ηα έγγξαθα ηεο ;?? ην βαζηθό έληππν ην, ή ηα πξσηόθνιια ειέγρνπ ηελ έθζεζε παξάδνζεο ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 66

67 Οη απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη ηεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 67

68 Γνθηκέο θαη (γεληθά) 127 έσο 170 Δίλαη ηα κέηξα κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε θαλνληθή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. ε απηά ηα κέηξα αλήθεη ε αλίρλεπζε ηηκψλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κε ηελ νπηηθή επηζεψξεζε. Οη ηηκέο απηέο γίλνληαη κεηξήζηκεο κε αλάινγεο ζπζθεπέο κέηξεζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 68

69 Οη δνθηκέο θαη νη πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ λέα ΤΓΔ 127 έσο 170 Οη βαζηθφηεξεο δνθηκέο θαη νη πνπ απαηηεί ε λέα ΤΓΔ θαηαλέκνληαη ζε 6 νκάδεο: 1. Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ γείσζεο θαη πξνζηαζίαο 2. Μεηξήζεηο αληίζηαζεο κφλσζεο 3. Μεηξήζεηο θαη δνθηκέο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο 4. Μεηξήζεηο αληίζηαζεο γείσζεο θαη βξφρνπ ζθάικαηνο 5. Γνθηκέο νξζήο πνιηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο 6. Γνθηκέο δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 69

70 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο αγσγψλ γεηψζεσο θαη πξνζηαζίαο (1 ε νκάδα ) 131 έσο 135 Ση είλαη ν έιεγρνο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο θαη πξνζηαζίαο; Γηαηί είλαη ρξήζηκνο θαη απαξαίηεηνο; Ση νθέιε πεξηκέλνπκε απφ ηνλ έιεγρν απηφλ; Πσο γίλεηαη ν έιεγρνο; Πνπ & πσο γξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηελ ΤΓΔ; Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 70

71 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο αγσγψλ γεηψζεσο θαη πξνζηαζίαο (1 ε νκάδα ) 131 έσο 135 Έιεγρνο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο, πξνζηαζίαο, ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ θχξηνπ αγσγνχ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο θαη ησλ πξφζζεησλ αγσγψλ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο κε εηδηθφ φξγαλν κέηξεζεο Εηθόλα: ΕΛΕΜΚΟ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 71

72 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο αγσγψλ πξνζηαζίαο (1 ε νκάδα ) Ο έιεγρνο ζπλέρεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 131 έσο 135 -Σνπο αγσγνχο γεηψζεσο θαη πξνζηαζίαο -Σηο ζπλδέζεηο θαη ηνπο αγσγνχο ηεο θχξηαο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο -Tηο ζπλδέζεηο θαη ηνπο αγσγνχο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ Δίλαη κηα κέηξεζε ρακειψλ αληηζηάζεσλ. Πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη ε θαιή ζπλέρεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο ζε φιε ηελ εγθαηάζηαζε. Με βάζε ην πξφηππν, δελ ηίζεηαη απαίηεζε γηα ηελ εχξεζε ζπγθεθξηκέλεο αληίζηαζεο. Με βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο, νη αληηζηάζεηο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ 1Χ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 72

73 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο, ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ 131 έσο 135 Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ πξέπεη λα πξνζερζνχλ: Ζ κεζνδηθή ζεηξά ησλ λα μεθηλά απφ ηνλ αθξνδέθηε γείσζεο θαη πξνρσξψληαο λα θαηαιήγεη ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία Οη θχξηεο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνζερηηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζε ζηαζεξέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε κεηαιιηθά κέξε ζηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη ηάζε επαθήο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ΠΡΟΟΥΖ: Ζ κέηξεζε απηή δελ γίλεηαη κε απιφ σκφκεηξν πνιχκεηξν! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 73

74 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο, ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ 131 έσο 135 (ζπλέρεηα) Αλ ρξεηαζηεί θαηά ηελ κέηξεζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηνη αγσγνί γηα ηελ κέηξεζε κεηαμχ δχν απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ, ηα ζχγρξνλα πνιπφξγαλα κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ αληίζηαζε απηψλ ησλ αγσγψλ θαη λα ηελ ππνινγίζνπλ απηφκαηα ζηελ κέηξεζε -Μεξηθά φξγαλα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεηαη ε κέηξεζε θαη κε αλάζηξνθε πνιηθφηεηα (+, - ή θαη -, +). ε έιεγρν ζσζηήο ζχλδεζεο, νη θαη κε ηηο δχν πνιηθφηεηεο πξέπεη λα δείρλνπλ ηελ ίδηα αληίζηαζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 74

75 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο, ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ 131 έσο 135 Εηθόλα: πεξηνδηθό de Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 75

76 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο αγσγψλ γεηψζεσο θαη πξνζηαζίαο, πξαθηηθή εθαξκνγή 131 έσο ε άζθεζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 76

77 Μεηξήζεηο, έιεγρνο ζπλέρεηαο αγσγψλ πξνζηαζίαο, απνηειέζκαηα 131 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 77

78 ην πξσηφθνιιν 131 έσο 135 Απνηειέζκαηα ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ γείσζεο, πξνζηαζίαο, ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ θχξηνπ αγσγνχ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο θαη ησλ πξφζζεησλ αγσγψλ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο: Γελ απαηηείηαη λα γξαθεί ζπγθεθξηκέλε ηηκή ΔΛΟΣ HD 384 KEHE Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 78

79 Δξσηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ζπλέρεηαο αγσγψλ γείσζεο θαη πξνζηαζίαο; 131 έσο 135?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 79

80 Μεηξήζεηο, κέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο (2 ε νκάδα ) 136 έσο 141 Ση είλαη νη αληίζηαζεο κφλσζεο; Γηαηί είλαη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο; Ση νθέιε πεξηκέλνπκε απφ ηηο απηέο; Πσο γίλεηαη ε κέηξεζε; Πνπ & πσο γξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηελ ΤΓΔ; Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 80

81 Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο, ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ (γεληθά) 136 έσο 141 Πξηλ γίλεη ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζε κφλσζεο πξέπεη λα πξνζερζνχλ: Να επηιεγεί ε ηάζε κέηξεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο Να επηιεγεί ην ζεκείν κέηξεζεο Να επηιεγεί ν ηξφπνο κέηξεζεο (φινη νη αγσγνί ή μερσξηζηά, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ) Να γίλεη απνζχλδεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ππεξηάζεηο, αλ ππάξρνπλ Να απνζπλδεζνχλ νη ζηαζεξέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (αλ ππάξρνπλ), εθφζνλ επεξεάδνπλ ηελ κέηξεζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 81

82 Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο ζε θπθιψκαηα SELV, ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ Πξηλ γίλεη ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζε κφλσζεο ζε θπθιψκαηα SELV πξέπεη λα πξνζερζνχλ: H ηάζε ζην φξγαλν κέηξεζεο λα νξηζηεί ζηα 250V DC Να γίλεη απνζχλδεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ππεξηάζεηο, ζε φια ηα πξνο κέηξεζε θπθιψκαηα αλ ππάξρνπλ Να απνζπλδεζνχλ νη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (αλ ππάξρνπλ), εθφζνλ επεξεάδνπλ ηελ κέηξεζε 136 έσο 141 Οη πξέπεη λα γίλνληαη: Μεηαμχ ησλ αγσγψλ SELV θαη ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο θαη κεηαμχ ησλ ελεξγψλ αγσγψλ ησλ άιισλ θπθισκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε Ζ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή πξέπεη λα είλαη >= 0,25ΜΧ κε βάζε ηνλ πίλαθα 61 - Α ηνπ πξνηχπνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 82

83 Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο ζε θπθιψκαηα κε ειεθηξηθφ δηαρσξηζκφ 136 έσο 141 Αλ ρξεζηκνπνηείηαη κεηαζρεκαηηζηήο απνκφλσζεο, απηφο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ή ην ΔΛΟΣ ΔΝ 6158 Σα ελεξγά κέξε ηνπ δηαρσξηζκέλνπ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ γε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 83

84 Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο ζε θπθιψκαηα κε ειεθηξηθφ δηαρσξηζκφ, ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ 136 έσο 141 Πξηλ γίλεη ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζε κφλσζεο ζε θπθιψκαηα κε ειεθηξηθφ δηαρσξηζκφ πξέπεη λα πξνζερζνχλ: H ηάζε ζην φξγαλν κέηξεζεο λα νξηζηεί ζηα 500V DC Να γίλεη απνζχλδεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ππεξηάζεηο, ζε φια ηα πξνο κέηξεζε θπθιψκαηα αλ ππάξρνπλ Να απνζπλδεζνχλ νη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (αλ ππάξρνπλ), εθφζνλ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ κέηξεζε Οη πξέπεη λα γίλνληαη: Μεηαμχ ησλ αγσγψλ ησλ δηαρσξηζκέλσλ θπθισκάησλ θαη κεηαμχ ησλ δηαρσξηζκέλσλ αγσγψλ θαη ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Ζ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή πξέπεη λα είλαη >= 0,5ΜΧ κε βάζε ηνλ πίλαθα 61 - Α ηνπ πξνηχπνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 84

85 Μεηξήζεηο, κέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο (2 ε νκάδα ) Ζ αληίζηαζε κφλσζεο πξέπεη λα κεηξεζεί κεηαμχ θάζε ελεξγνχ αγσγνχ θαη ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο ή ηεο γεο. ε ρψξνπο επηθίλδπλνπο γηα ππξθαγηά ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε κέηξεζε θαη κεηαμχ ησλ ελεξγψλ αγσγψλ. 136 έσο 141 Ζ ζπζθεπή δνθηκήο πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα παξέρεη ηελ ηάζε πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα φηαλ θνξηίδεηαη κε ξεχκα 1mA. Οη ειάρηζηεο απνδεθηέο ηηκέο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα (ΔΛΟΣ HD 384) Γηα ηνλ ΚΔΖΔ, νη απαηηήζεηο ηάζεσο είλαη κηθξφηεξεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 85

86 Μεηξήζεηο, κέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο (2 ε νκάδα ) 136 έσο 141 Γεληθά, ε κέηξεζε ηεο κφλσζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζεκείν ηξνθνδφηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Εηθόλα: Εγρεηξίδην ΕΛΟΣ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 86

87 Μεηξήζεηο, κέηξεζεο αληίζηαζεο κφλσζεο, αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη κε απνδεθηά 136 έσο 141 Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλνιηθήο κέηξεζεο αληίζηαζεο κφλσζεο δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ; Θα πξέπεη λα γίλνπλ αληίζηαζεο κφλσζεο αλά θάζε ή θαη αλά θχθισκα Αλ θάζε θάζε ή θάζε μερσξηζηφ θχθισκα δίδεη απνδεθηφ απνηέιεζκα ε εγθαηάζηαζε θξίλεηαη αζθαιήο Αλ ζε θάπνηα γξακκή ή θχθισκα εληνπηζηεί απφθιηζε, ζα πξέπεη λα βξεζεί ε αηηία θαη λα απνθαηαζηαζεί Αθνχ εληνπηζηεί θαη απνθαηαζηαζεί ε αηηία ηεο απφθιηζεο ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε κέηξεζε ΠΡΟΟΥΖ: Δπηηξεπηφ, απνδεθηφ ζθάικα κέηξεζεο έσο 30% (πξνζνρή ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ νξγάλνπ) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 87

88 Μεηξήζεηο, κέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο πξαθηηθή εθαξκνγή 136 έσο ε άζθεζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 88

89 Μεηξήζεηο αληίζηαζεο κφλσζεο, απνηειέζκαηα 136 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 89

90 ην πξσηφθνιιν 136 έσο 141 Απνηειέζκαηα αληίζηαζε κφλσζεο Καη γηα ηα δχν πξσηφθνιια, ν ίδηνο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ΠΡΟΟΥΖ ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζα θαηαγξάθνληαη: Με, ή ρσξίο θαηαλαιψζεηο ΔΛΟΣ HD 384 ΚΔΖΔ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 90

91 Δξσηήζεηο γηα ηηο αληίζηαζεο κφλσζεο; 136 έσο 141?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 91

92 Μεηξήζεηο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο (3 ε νκάδα ) 142 έσο 150 Πνηεο είλαη νη αλαγθαίεο ; Γηαηί είλαη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο; Ση νθέιε πεξηκέλνπκε απφ ηηο απηέο; Πσο γίλνληαη νη ; Πνπ & πσο γξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηελ ΤΓΔ; Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 92

93 Μεηξήζεηο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο 142 έσο 150 Γηαπίζησζε νξζήο ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο γηα φια ηα ζπζηήκαηα ζπλδέζεσο γεηψζεσλ Ζ δηαπίζησζε απηή γίλεηαη απαξαίηεηε θαη απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα κεηά ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΦΑ 50/12081/642 ηεο 26/07/2006 Ζ Απφθαζε απηή επηβάιεη ηελ ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο ζε φια ηα θπθιψκαηα ηζρχνο θάζε εγθαηαζηάζεσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 93

94 Μεηξήζεηο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ πξάμε 142 έσο 150 Με βάζε ηα φξγαλα θαη δνθηκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ησλ δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο: - Γηαθνξηθφ ξεχκα ελεξγνπνίεζεο - Υξφλνο ελεξγνπνίεζεο κε δηαθνξεηηθέο γσλίεο θάζεσο - Αλακελφκελε ηάζε επαθήο Γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη απηέο, πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε θαλνληθήο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 94

95 Μεηξήζεηο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο, ηχπνη δηαηάμεσλ 142 έσο 150 Με βάζε ην πξφηππν απαηηείηαη ε κέηξεζε ηνπ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο Η ΓΝ Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ειεγρφκελα ξεχκαηα Η ΓΝ κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο δηάηαμεο (AC, A, B) Γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη απηέο, πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε θαλνληθήο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 95

96 Όξηα δηαθνξηθψλ ξεπκάησλ δηαξξνήο 142 έσο 150 Γηαηάμεηο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο: Πξνζηαζία θαη ζπκπεξηθνξά ζε δηαθνξεηηθά ξεχκαηα δηαξξνήο Εηθόλα: Siemens Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 96

97 Μεηξήζεηο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο, ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ 142 έσο 150 Καηά ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηαο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ: Οη επηινγέο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο πξνο κέηξεζε δηάηαμεο (π.ρ. AC, 30mA) Αλ ππάξρνπλ ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο ζε ιεηηνπξγία ζην κεηξνχκελν θχθισκα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο Αλ ππάξρνπλ ξεχκαηα δηαξξνήο ή μέλεο ηάζεηο ζηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο, κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο ΠΡΟΟΥΖ: ε κέηξεζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηάηαμεο, άξα ηελ δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 97

98 Απηνέιεγρνο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο 142 έσο 150 Γηαηί ε δνθηκή κε ην κπνπηφλ TEST ηεο δηάηαμεο δελ αξθεί; Γηαηί έηζη ειέγρεηαη κφλν ε δηάηαμε θαη φρη θαη ε θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Διέγρνληαο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζηελ εγθαηάζηαζε, ειέγρνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο φπσο, ζπλδέζεηο, αγσγνί πξνζηαζίαο, ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο θαη γεηψζεηο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 98

99 Γηαπίζησζε ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο, απνηειέζκαηα κε απνδεθηά 142 έσο 150 Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαπίζησζεο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ; Θα πξέπεη πξψηα λα δηεξεπλεζεί αλ πξφθεηηαη γηα ζθάικα κέηξεζεο, ζθάικα ηεο δηάηαμεο ή γηα ζθάικα ηεο εγθαηάζηαζεο Αλ πξφθεηηαη γηα ζθάικα κέηξεζεο, ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε κέηξεζε Αλ πξφθεηηαη γηα ζθάικα ηεο δηάηαμεο, απηή ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα θαη λα επαλαιεθζεί ε κέηξεζε Αλ πξφθεηηαη γηα ζθάικα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί θαη ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε κέηξεζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 99

100 Μεηξήζεηο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο, πξαθηηθή εθαξκνγή 142 έσο ε άζθεζε Εηθόλα: METREL Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 100

101 Απνηειέζκαηα δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο 142 έσο 150 Πξνζνρή ζηνλ ηχπν ηνπ RCD! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 101

102 ηα πξσηφθνιια ΔΛΟΣ HD 384 ή ΚΔΖΔ 142 έσο 150 Σα απνηειέζκαηα ζηνηρείσλ θαη δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηα δχν πξσηφθνιια Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 102

103 Δξσηήζεηο γηα ηηο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο; 142 έσο 150?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 103

104 Μεηξήζεηο αληίζηαζεο γείσζεο θαη βξφρνπ ζθάικαηνο (4 ε νκάδα ) 151 έσο 164 Πνηεο είλαη νη αλαγθαίεο ; Γηαηί είλαη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο; Ση νθέιε πεξηκέλνπκε απφ ηηο απηέο; Πσο γίλνληαη νη ; Πνπ & πσο γξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηελ ΤΓΔ; Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 104

105 Ση είλαη ν βξφρνο ζθάικαηνο ζε ζπζηήκαηα γεηψζεσλ ΣΝ 151 έσο 164 Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο γηα λα δηαπηζηψλεηαη φηη εθπιεξψλεηαη ε απαίηεζε απηφκαηεο δηαθνπήο ζε 0,4sec ή 5sec Μ/ L1 L2 ΡΕN L3 N PE Γηα ηηο απηέο είλαη απαξαίηεηε ε θαλνληθή ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο Παξαδείγκαηα: >>>>>>>> Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 105

106 Παξαδείγκαηα 151 έσο 164 Πφζε αληίζηαζε πξέπεη λα έρεη ν βξφρνο ζθάικαηνο ζε κεξηθά ηεξκαηηθά θπθιψκαηα γηα απηφκαηε δηαθνπή ζε 400 ms: Ζ αληίζηαζε βξφρνπ ζθάικαηνο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηαζε γείσζεο ζηα δίθηπα νπδεηέξσζεο (TN) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 106

107 Απηφκαηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ κηθξναπηνκάηνπο ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο ηνπο κηθξναπηνκάηνπο ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο ε απφδεπμε είλαη πξνξξπζκηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή: Γηα ηνλ ηχπν Β 3 Η n Γηα ηνλ ηχπν C 5 Ηn Γηα ηνλ ηχπν D 10 Ηn Ηn = ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ κηθξναπηνκάηνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 107

108 Ση είλαη ν βξφρνο ζθάικαηνο ζε ζπζηήκαηα γεηψζεσλ TT 151 έσο 164 Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο γηα λα δηαπηζηψλεηαη φηη εθπιεξψλεηαη ε απαίηεζε απηφκαηεο δηαθνπήο ψζηε ε ηάζε επαθήο δελ ζα μεπεξάζεη ηα 50V θαη ζα δηαθνπεί ζε 5sec Μ/ L1 L2 N L3 N PE Γηα ηηο απηέο είλαη απαξαίηεηε ε θαλνληθή ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 108

109 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ζε ζπζηήκαηα γεηψζεσλ ΣΣ 151 έσο 164 Ζ ρακειή ηηκή αληίζηαζεο γείσζεο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο αζθάιεηαο ζε ζπζηήκαηα ζχλδεζεο γεηψζεσλ ΣΣ Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. Έλαο απφ απηνχο αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ζην παξάξηεκα Π.61-Γ Γηα κηθξφ ζθάικα κέηξεζεο, ζα πξέπεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη βνεζεηηθά ειεθηξφδηα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 109

110 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ζε ζπζηήκαηα ΣΣ κε βάζε ην πξφηππν 151 έσο 164 Εηθόλα: Πξόηππν ΕΛΟΣ HD Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 110

111 RCD LOOP MΩ RS 232 Low Ω 8899kWhr SCN PG ENT * 0 # Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ζε ζπζηήκαηα γεηψζεσλ ΣΣ ζηελ πξάμε 151 έσο 164 Ra Rb Rc Rd C1 + 5m P1 ρ Re - 5m Rd CL Sa Pc In E 30m 15m Εηθόλα: EΛEMKO Αλ ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο είλαη αδχλαηε ιφγσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ηφηε ε κέηξεζε ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο γίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ δίθηπα κε ζπζηήκαηα γεηψζεσλ T Σ (ΔΛΟΣ HD 384 παξάγξαθνο , ζεκείσζε 2) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 111

112 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ζεκειηαθήο γείσζεο A 151 έσο 164 Α1 Α2 V P 1 P 1 P 1 C 1 20%EC 1 80% EC 1 ~ 5 x Α1 Α2 Ω Εηθόλα: EΛEMKO E C 1 P 1 ~3m P Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 112

113 Απνηειέζκαηα αληίζηαζεο γείσζεο θαη βξφρνπ ζθάικαηνο 151 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 113

114 Μεηξήζεηο βξφρνπ ζθάικαηνο, πξαθηηθή εθαξκνγή 151 έσο ε & 5 ε άζθεζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 114

115 ην πξσηφθνιιν ΔΛΟΣ HD 384, ή ΚΔΖΔ 151 έσο 164 Σα απνηειέζκαηα αληίζηαζεο γείσζεο ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηα δχν πξσηφθνιια Απνηειέζκαηα βξφρνπ ζθάικαηνο ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηα δχν πξσηφθνιια (ζε Χ ή Α) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 115

116 Δξσηήζεηο γηα ηηο αληίζηαζεο γείσζεο θαη βξφρνπ ζθάικαηνο; 151 έσο 164?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 116

117 Γνθηκέο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο (5 ε & 6 ε νκάδα δνθηκψλ & ) 164 έσο 165 Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο δνθηκέο πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε ηξνθνδνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε. Γνθηκή (έιεγρνο) πνιηθφηεηαο ηάζεο Γνθηκέο (έιεγρνο) ιεηηνπξγηψλ Γνθηκέο καλδαιψζεσλ (αλ ππάξρνπλ) Γνθηκέο απφδεπμεο - απνκφλσζεο ΔΛΟΣ HD 384 KEHE Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 117

118 Γνθηκέο θαη, ζπκπεξαζκαηηθά ζειίδα 170 Όηαλ θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηηο δηαπηζηψλνληαη ζθάικαηα, πξέπεη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, λα επαλαιεθζεί ν ίδηνο έιεγρνο θαζψο θαη φινη νη πξνεγνχκελνη έιεγρνη, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πηζαλψο επεξεαζηεί απφ απηά ηα ζθάικαηα. Ο έιεγρνο θαη ε ηαπηφρξνλε άξζε ησλ ειιείςεσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, είλαη έξγν απνδνηηθφ, γηαηί γίλεηαη γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά. Ο εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ εξγαζία ηνπ! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 118

119 Γηα αμηφπηζηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζ 183 έσο 220 Σα φξγαλα, κε βάζε ην άξζξν ηνπ ΔΛΟΣ HD 384, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN γηα λα δίδνπλ αμηφπηζηα θαη απνδεθηά απνηειέζκαηα Απαίηεζε κέηξεζεο Πξφηππα νξγάλσλ κέηξεζεο Αληίζηαζε κφλσζεο EN Αληίζηαζε βξφρνπ ζθάικαηνο EN Αληίζηαζε αγσγψλ γείσζεο, αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη αγσγψλ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο EN Αληίζηαζε γείσζεο EN Δμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο κε δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο (RCDs) EN Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 119

120 Όξγαλα γηα ηηο, δηαθξηβψζεηο 183 έσο 220 Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζα πξέπεη λα δηαθξηβψλνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (*) γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηφπηζηα θαη αμηνπνηήζηκα (*) αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, θάζε ρξφλν ή εθφζνλ έρνπλ πξνθχςεη απξφβιεπηεο θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 120

121 χγρξνλα πνιπφξγαλα γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ λέα ΤΓΔ 183 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 121

122 χγρξνλα πνιπφξγαλα γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ λέα ΤΓΔ 217 έσο 220 Απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ ζηα φξγαλα: Όια δηαζέηνπλ κλήκε κε αξθεηή ρσξεηηθφηεηα Μεηαθνξά απνηειεζκάησλ απφ ηα φξγαλα ζε PC: Με εγθαηάζηαζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 122

123 Δξσηήζεηο γηα δνθηκέο, θαη γηα ηα φξγαλα ; 221 έσο 226?? Μεξηθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα δνθηκέο θαη βξίζθνληαη ζηηο 221 έσο 226 ηνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 123

124 Πξαθηηθή άζθεζε Να ζπκπιεξψζνπκε κηα λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 124

125 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο Γηα ηελ ζσζηή θαη πεξηεθηηθή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ απαηηεί ε λέα ΤΓΔ ρξεηάδνληαη: Γλψζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 (ηδηαίηεξα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ γηα ειέγρνπο θαη επαλειέγρνπο) Γλψζε ηνπ ΚΔΖΔ (γηα επαλειέγρνπο παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ) Δκπεηξία θαη δπλαηφηεηα κε βάζε ην ΔΛΟΣ HD 384 Καιή γλψζε ηεο ειεθηξνινγηθήο Ννκνζεζίαο Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ Δμνηθείσζε κε ηα έληππα ηεο Δπηζήκαλζε: H λέα ΤΓΔ κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη νιφθιεξε κε ππνινγηζηή Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 125

126 Ξεθηλψληαο ηνλ έιεγρν κηαο δηθήο καο εγθαηάζηαζεο Πεξηγξαθή : Μνλνθαηνηθία 3 δσκαηίσλ (ηζφγεην) Δγθαηάζηαζε κνλνθαζηθή (1x 230V) Αξρηθφο, έιεγρνο (βάζεη ΔΛΟΣ HD 384, δελ έρεη ξεπκαηνδνηεζεί) σιελψζεηο πδξαπιηθψλ απφ ραιθφ Γίθηπν ηξνθνδνζίαο ΣΝ (νπδεηέξσζε) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 126

127 Σν ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ δηακεξίζκαηνο (θάηνςε) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 127

128 Σν ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα δηαλνκήο ηνπ δηακεξίζκαηνο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 128

129 Ζ ζεκαζία ηεο ζπλνιηθήο ππεχζπλεο δήισζεο κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ ΤΓΔ Ζ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ΤΓΔ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηδηαίηεξε ΠΡΟΟΥΖ! Να κελ μερληέηαη φηη ε επζχλε ηνπ ππνγξάθνληα Ζιεθηξνιφγνπ θαη νη ζπλέπεηεο ησλ Νφκσλ γηα: -Φεπδή δήισζε -Άγλνηα ηεο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία ηνπ -Με ηήξεζε ηεο Ννκνζεζίαο ηνλ αθνινπζνχλ ζε φιε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 129

130 Ξεθηλάκε κε ην Πξσηφθνιιν ειέγρνπ κε βάζε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 130

131 Ξεθηλάκε κε ην Πξσηφθνιιν ειέγρνπ, κε βάζε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 Πεξηγξαθηθφ κέξνο Πξνρσξάκε ζηνλ νπηηθφ έιεγρν Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 131

132 Οπηηθφο έιεγρνο (βαζηθά) 89 έσο 126 Δίλαη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα απνδεηρηεί ε ζσζηή επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχκθσλε κε ην πξφηππν θαη ηνπο θαλφλεο θαηαζθεπή ηεο. Ο νπηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί, φηη ην κφληκα ζπλδεδεκέλν πιηθφ ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο: Αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ ηνπ πιηθνχ Έρεη επηιεγεί θαη εγθαηαζηαζεί ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Γελ έρεη νξαηέο θαη επηδήκηεο γηα ηελ αζθάιεηα θζνξέο. Ο νπηηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε εθηφο ηάζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 132

133 1 νο νπηηθφο έιεγρνο: Αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία 91 έσο 94 Παξάθακςε RCD Με ηήξεζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΦΑ 50/12081/642 ηεο 26/07/2006 ΦΕΚ 1222 της Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 133

134 2 νο νπηηθφο έιεγρνο: Αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ππξθαγηά 94 έσο 96 Πιαθέ θαιψδην θαξθσκέλν ζε μχιν Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 134

135 3 νο νπηηθφο έιεγρνο: Δπηινγή δηαηνκψλ αγσγψλ 96 έσο 97 NYA 1,5 mm 2 Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πίλαθα 52-Κ1 ηνπ πξνηχπνπ φπσο θαη ηεο παξαγξάθνπ Πσο ιεηηνπξγνχλ νη πίλαθεο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ πξνηχπνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 135

136 3 νο νπηηθφο έιεγρνο: Δπηινγή δηαηνκψλ αγσγψλ 96 έσο 97 Γηα ην πσο ιεηηνπξγνχλ νη πίλαθεο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ πξνηχπνπ ππάξρεη κηα απιή εθαξκνγή ζην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Αλάπηπμεο Υαιθνχ (ΔΗΑΥ) ην internet: Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 136

137 4νο νπηηθφο έιεγρνο: Έιεγρνο νξζφηεηαο επηινγήο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο 98 έσο 99 Γξακκή ειηαθνχ: 3ρ2,5ηρ, κηθξναπηφκαηνο Β 20Α Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πίλαθα 52-Κ1 ηνπ πξνηχπνπ φπσο θαη ηεο παξαγξάθνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 137

138 5νο νπηηθφο έιεγρνο: Ύπαξμε νξγάλσλ δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο 100 έσο 101 Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγξάθσλ & Ζ δηαθνπή θαη ε απνκφλσζε ηνπ ειηαθνχ αιιά θαη ηεο ει. θνπδίλαο φπσο επίζεο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο γίλνληαη κε κηθξναπηφκαην Β20 Α 1+Ν Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 138

139 5νο έιεγρνο νπηηθήο επηζεψξεζεο: Δπηζεψξεζε χπαξμεο νξγάλσλ δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο 100 έσο 101 Ζ δηαθνπή θαη ε απνκφλσζε ηνπ ειηαθνχ αιιά θαη ηεο ει. θνπδίλαο φπσο επίζεο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο γίλνληαη κε κηθξναπηφκαην Β20Α 1+Ν Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγξάθσλ & ηνπ ΔΛΟΣ HD Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 139

140 6νο νπηηθφο έιεγρνο: Δπηινγή πιηθψλ κε βάζε ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο 102 έσο 103 Κνπηί δηαθιάδσζεο ζε κπαιθφλη: Καθή επηινγή πιηθνχ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 140

141 7νο νπηηθφο έιεγρνο: Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο αγσγψλ Ν & ΡΔ 103 έσο 105 Ν- αγσγφο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ελεξγφο Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Εηθόλα: πεξηνδηθό de Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 141

142 8 νο νπηηθφο έιεγρνο: Γπλαηφηεηαο αλαγλψξηζεο θπθισκάησλ 105 έσο 107 Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ & Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 142

143 9 νο νπηηθφο έιεγρνο: Ύπαξμεο θχξηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ 107 έσο 109 Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγξάθσλ & ην ππφγεην θαη ζην ηζφγεην ηεο πνιπθαηνηθίαο δελ βξέζεθε θχξηα ηζνδπλακηθή ζχλδεζε θηηξίνπ νχηε ζην δηακέξηζκα. Όιεο νη ζσιελψζεηο θξχνπ, δεζηνχ θαη ζέξκαλζεο είλαη απφ ραιθφ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 143

144 10 νο νπηηθφο έιεγρνο: Ύπαξμε ζρεδίσλ δηαγξακκάησλ θαη πηλαθίδσλ δνθηκήο RCD 109 έσο 111 Με ηήξεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΦΑ 50/12081/642 ηεο 26/07/2006 ΦΕΚ 1222 της Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 144

145 10 νο νπηηθφο έιεγρνο: Ύπαξμε ζρεδίσλ δηαγξακκάησλ θαη πηλαθίδσλ δνθηκήο RCD 109 έσο 111 Με ηήξεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΦΑ 50/12081/642 ηεο 26/07/2006 ΦΕΚ 1222 της Παξάδεηγκα πηλαθίδαο (εηηθέηα) κε νδεγία πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ δνθηκή ηεο δηάηαμεο δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο ΠΡΟΟΥΗ, γηα ηελ θαιύηεξε αζθάιεηα ζαο: Πξέπεη λα ειέγρεηε ηνπιάρηζηνλ θάζε έμη κήλεο, θάζε δηάηαμε δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο (αληηειεθηξνπιεμηαθό) ηεο ειεθηξηθήο ζαο εγθαηάζηαζεο. Ο έιεγρνο απηόο γίλεηαη πηέδνληαο ην θνπκπί δνθηκήο (test) ηεο θάζε δηάηαμεο. Αλ απηή δελ δηαθόςεη ακέζσο ην ξεύκα ζηηο θαηαλαιώζεηο πνπ ηξνθνδνηεί, πξέπεη λα ελεκεξώζεηε άκεζα ηνλ ειεθηξνιόγν ζαο. (Η ππνρξέσζε απηή πξνθύπηεη από ηελ παξάγξαθν ηνπ πξνηύπνπ ΕΛΟΣ HD 384 θαη από ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ΦΑ 50/12081/642/ ) Γεώξγηνο Γξ. αξξήο. Επηζήκαλζε: Η νδεγία πνπ ππάξρεη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηηο δηαηάμεηο RCD δελ είλαη αξθεηή! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 145

146 11 νο νπηηθφο έιεγρνο: Δπάξθεηα ζπλδέζεσλ αγσγψλ 111 έσο 113 πλδέζεηο / δηαθιαδψζεηο κε επηζθέςηκεο κε κνλσηηθή ηαηλία Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ & Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 146

147 Οπηηθφο έιεγρνο (γεληθά): Αληηθαλνληθή ρξήζε ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Σξχπεκα θνπηηνχ κε πξνβιεπφκελν Με ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή Εηθόλα: πεξηνδηθό de Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 147

148 12 νο νπηηθφο έιεγρνο: Γπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαη ρεηξηζκψλ 113 έσο 114 Με ηνλ έιεγρν απηφλ πξέπεη θαηαξρήλ λα δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε θαη ε ζσζηή ζέζε γηα εχθνιε πξφζβαζε ηεο δηάηαμεο γηα ηελ γεληθή δηαθνπή θαη απνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο ηκεκάησλ θηηξίνπ (φξνθνη, ηδηαίηεξα θηίξηα). Οη απαηηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ην ηκήκα 537 ηνπ πξνηχπνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 148

149 Απνηειέζκαηα απφ ηνλ νπηηθφ έιεγρν ζην πξσηφθνιιν Σα κε απνδεθηά απνηειέζκαηα= απνθιίζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζχληνκε πεξηγξαθή ζηηο Παξαηεξήζεηο. Αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα πεξηγξαθή ησλ απνθιίζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πίζσ πιεπξά ηνπ πξσηνθφιινπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 149

150 ην πξσηφθνιιν Όιεο νη δνθηκέο δελ ήηαλ εθηθηέο (δελ ππήξρε ηξνθνδνζία) Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο, ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ θχξηνπ αγσγνχ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο θαη ησλ πξφζζεησλ αγσγψλ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο Αδπλακία θαη κε απαίηεζε κέηξεζεο γείσζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 150

151 ην πξσηφθνιιν Απνηειέζκαηα αληίζηαζε κφλσζεο (*) γηα φιε ηελ εγθαηάζηαζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 151

152 ην πξσηφθνιιν Απνηειέζκαηα ζηνηρείσλ θαη δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 152

153 Οινθιεξψλνληαο ην πξσηφθνιιν Υσξίο απνθιίζεηο Με ζνβαξέο απνθιίζεηο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 153

154 Οινθιεξψλνληαο ην πξσηφθνιιν Αλ κεξηθέο δνθηκέο θαη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, γηαηί δελ ππήξρε ηάζε ηξνθνδνζίαο; Πξνηείλεηαη δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ πξσηνθφιινπ φηαλ ε εγθαηάζηαζε ειεθηξνδνηεζεί θαλνληθά. ηελ ζπλέρεηα ελππφγξαθε παξάδνζε ηνπ ζε απηφλ πνπ είρε παξαιάβεη ην πξνεγνχκελν πξσηφθνιιν Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 154

155 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ; Τπελζχκηζε: Όινη νη έιεγρνη, νη δνθηκέο θαη νη πνπ αλαθέξζεθαλ, είλαη ππνρξεσηηθά απφ ην 2006 πνπ θαζηεξψζεθε ην ΔΛΟΣ HD 384?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 155

156 πλερίδνπκε κε ηελ έθζεζε παξάδνζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 156

157 ηελ έθζεζε παξάδνζεο Σα βαζηθά ζηνηρεία είλαη ίδηα κε ηνπ πξσηνθφιινπ ειέγρνπ Ζ πεξηγξαθή ησλ ρψξσλ, απφ ην ζρέδην Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 157

158 ηελ έθζεζε παξάδνζεο Απφ ην ζρέδην Τιηθά κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηεγαλφηεηαο Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ πξηδψλ αζξνίδεηαη κε απηήλ ησλ ζπζθεπψλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 158

159 ηελ έθζεζε παξάδνζεο Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θσηηζκνχ αζξνίδεηαη μερσξηζηά Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο Ζ θελή γξακκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ηζρχνο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 159

160 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ έθζεζε παξάδνζεο;?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 160

161 πλερίδνπκε κε ην βαζηθφ έληππν Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 161

162 ην βαζηθφ έληππν ηεο ΤΓΔ Απφ ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ Απφ ηελ έθζεζε παξάδνζεο Απφ ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ θαη ηα ζρέδηα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 162

163 Ννκηθέο απαηηήζεηο γηα θαηεγνξίεο ρψξσλ θαη δηάξθεηα επαλειέγρσλ Τπνπξγηθή απφθαζε Φ.7.5/1816/88 απφ 27/02/2004 Άξζξν 5 1. Με ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη αζθαιείαο ησλ εζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα δηελεξγνχληαη αξρηθφο έιεγρνο θαη επαλέιεγρνη, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη ηελ κεζνδνινγία ηνπ λένπ Πξνηχπνπ (ΔΛΟΣ HD 384). 2. Οη αξρηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε ειεθηξνδφηεζε θάζε εγθαηάζηαζεο ε κεηά απφ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ηεο. 3. Ο επαλέιεγρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε, σο εμήο: - Γηα θαηνηθίεο θαη αλάινγνπο ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ θάζε 14 ρξφληα. - Γηα θιεηζηνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ εχθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ θάζε 7 ρξφληα. - Γηα θιεηζηνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο κε εχθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ θάζε 2 ρξφληα. - Γηα ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξφλν. - Γηα Δπαγγεικαηηθέο Δγθαηαζηάζεηο ζην χπαηζξν (καξίλεο, πηζίλεο, θάκπηγθ) ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξφλν θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθξνδφηεζεο, πξηλ απφ ηελ επαλαζχλδεζε, - Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθφζνλ πξνθχπηεη αιιαγή ρξήζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο. - Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθφζνλ ε Δγθαηάζηαζε πιεγεί απφ ζενκελίεο (πιεκκχξεο, ζεηζκνχο). - Μεηά απφ ζνβαξά αηπρήκαηα ή ζπκβάληα (ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 163 ζειίδα 172

164 Δξσηήζεηο δηεπθξηλίζεηο γηα ην βαζηθφ έγγξαθν;?? Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 164

165 ηελ λέα ΤΓΔ κε ππνινγηζηή 74 έσο 88 ην CD πνπ ζπλνδεχεη ην βηβιίν ππάξρεη ην πξφγξακκα CADdy++ ην νπνίν δίδεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνινγηθψλ ζρεδίσλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ζε PC. Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο γηα έλαλ κήλα. Μεηά απφ απηφ ην δηάζηεκα φπνηνο ελδηαθέξεηαη, κπνξεί λα αγνξάζεη άδεηα ρξήζεο ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 165

166 171 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 166

167 Καηεγνξίεο επαλειέγρσλ Έθηαθηνη επαλέιεγρνη: Μεηά απφ πιεκκχξα, ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία, ζεηζκφ Μεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα Λφγσ αιιαγήο ρξήζεο ή ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ 171 έσο 181 Πεξηνδηθνί επαλέιεγρνη: - Γηα θαηνηθίεο θαη αλάινγνπο ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ θάζε 14 ρξφληα - Γηα θιεηζηνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ εχθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ θάζε 7 ρξφληα - Γηα θιεηζηνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο κε εχθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ θάζε 2 ρξφληα - Γηα ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξφλν - Γηα Δπαγγεικαηηθέο Δγθαηαζηάζεηο ζην χπαηζξν (καξίλεο, πηζίλεο, θάκπηλγθ θιπ) ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξφλν θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο, πξηλ απφ ηελ επαλαζχλδεζε Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 167

168 Αληηθείκελν ησλ επαλειέγρσλ Θα πξέπεη λα εμαθξηβψλεηαη φηη: Γελ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ή βιάβεο ηα ειεθηξνινγηθά πιηθά ηεο εγθαηάζηαζεο Γελ έρνπλ γίλεη επεκβάζεηο ζηελ εγθαηάζηαζε πνπ κεηψλνπλ ή δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα Γελ έρνπλ πξνζηεζεί μέλα αγψγηκα ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ηζνδπλακηθή ζχλδεζε. Γελ έρνπλ γίλεη δηαξξπζκίζεηο ζε ρψξνπο πνπ κεηαβάιινπλ ηελ πξνζηηφηεηα ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 171 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 168

169 Δηδηθά γηα ην πεξηερφκελν ησλ επαλειέγρσλ 171 έσο 181 Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: Οπηηθφο έιεγρνο (φπσο ζηνλ αξρηθφ έιεγρν) Γνθηκέο θαη, εηδηθφηεξα: -Μεηξήζεηο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο -Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο -Μεηξήζεηο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο Σα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε πξσηφθνιια επαλειέγρνπ φπσο νξίδεη ε λέα ΤΓΔ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 169

170 Παξάδεηγκα: εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Γεξκαλία 180 έσο 181 Οη ζχλδεζκνη ειεθηξνιφγσλ (κέζσ ηεο νκνζπνλδίαο ηνπο, ηεο ΕVEH) έρνπλ αλαιάβεη ππεχζπλα θαη ζπζηεκαηηθά ην ζέκα ησλ επαλειέγρσλ ρσξίο θξαηηθή βνήζεηα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 170

171 Παξάδεηγκα: εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Γεξκαλία 180 έσο 181 Γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ε θεληξηθή ζπλνκνζπνλδία ησλ Γεξκαλψλ ειεθηξνιφγσλ (ΕVEH) κε πξσηνβνπιία ηεο έρεη θαζηεξψζεη ηνλ ζεζκφ ηνπ E-CHEK. To E-CHECK είλαη ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θαηνηθίεο θαη επαγγεικαηηθά θηίξηα (φπσο ηα ΚΣΔΟ ζηα απηνθίλεηα). To E-CHECK ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 171

172 E-CHECK, νη εηαηξείεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 180 έσο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 172

173 E-CHECK (ζπλέρεηα) 180 έσο 181 Μέζσ ηνπ Δ-CHEK κπνξεί ν ππεχζπλνο γηα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ π.ρ. ν ηδηνθηήηεο, λα είλαη ζίγνπξνο φηη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζην δηακέξηζκα ή ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν πνπ ελνηθηάδεη ή πνπ ρξεζηκνπνηεί, είλαη αζθαιήο κε βάζε ηα πξφηππα Σν ζχλζεκα ηεο πξνζπάζεηαο είλαη: ηγνπξηά απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 173

174 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γηα ηνπο ειέγρνπο εγθαηαζηάζεσλ Ο θαιχηεξνο θαηαλαισηήο είλαη ν ελεκεξσκέλνο θαηαλαισηήο θαη νη ζχκβνπινη ηνπ ζηα ειεθηξνινγηθά, είλαη ν ειεθηξνιφγνο ηνπ θαη ν κεραληθφο ηνπ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 174

175 Ζ ελεκέξσζε ησλ γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπο επαλειέγρνπο 226 έσο 231 Ζ ελεκέξσζε ησλ γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λέα ΤΓΔ θαη απφ ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπο επαλειέγρνπο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά, κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα. Tα νθέιε πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη θαη λα ηνλίδνληαη απφ φινπο καο, κε φια ηα κέζα, αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πξαγκαηηθά απνδνηηθφ θαη ελεξγφ ζχζηεκα ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ Διιάδα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 175

176 Ζ ελεκέξσζε ησλ γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπο επαλειέγρνπο 226 έσο 231 Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ή ηνπ επαλειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο θαη μεθάζαξν γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ θηηξίνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 176

177 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 226 έσο 231 Ση πξέπεη λα πξνζέρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ; Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 177

178 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 226 έσο 231 Ση πξέπεη λα πξνζέρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ; Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 178

179 Βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ εγθαηαζηάζεσλ 226 έσο 231 Να αληηθαηαζηαζνχλ κε ζνχθν νη επηθίλδπλεο ηξηπνιηθέο θαη δηπνιηθέο πξίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα ζε πνιιέο παιηέο εγθαηαζηάζεηο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 179

180 Καιχηεξε πνηφηεηα ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 226 έσο 231 Δίκαζηε ε ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο κπαιαληέδεο θαη ηα πεξηζζφηεξα πνιιαπιά θηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 180

181 γηα αδεηνχρνπο ειεθηξνιφγνπο 226 έσο 231 πζηεκαηηθή αλάπηπμε επαηζζεζίαο ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ επηινγή κφλν αδεηνχρσλ εθπαηδεπκέλσλ, ελεκεξσκέλσλ εγθαηαζηαηψλ νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε: -Γηα ηελ δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ -Γηα ηελ απνθπγή πξφρεηξσλ επηζθεπψλ θαη αιιαγψλ -Γηα ηνλ ζπρλφ θαη ζπζηεκαηηθφ επαλέιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 181

182 πκβνπιεχνληαο εθπαηδεχνληαο θαηαλαισηέο, πξνηάζεηο 226 έσο 231 Γεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο, θιίκα ζπλεξγαζίαο Αμηνιφγεζε κε πξνζνρή ηνπ ηη ξσηάεη, ηη ζέιεη, ηη ζθέπηεηαη, ηη πεξηκέλεη ν θαηαλαισηήο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηεο ηερληθήο, ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ λφκσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα γηα λέεο δπλαηφηεηεο θαη ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ελδηαθέξνπλ ηνλ θαηαλαισηή Γεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εξγαζία γηα ηνλ έιεγρν πνπ γίλεηαη θαη γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 182

183 Ζ λέα ΤΓΔ ζπλνιηθά ην βαζηθό έληππν ην, ή ηα πξσηόθνιια ειέγρνπ Θα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε αξρείν απφ ηνλ ζπληάθηε ηεο νινθιεξσκέλε, κέρξη ηνλ επφκελν επαλέιεγρν Ηζρχεη γηα έλαλ ρξφλν εθφζνλ δελ θαηαηεζεί ηελ έθζεζε παξάδνζεο ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα Γηα θάζε αιιαγή ζηελ εγθαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ ΤΓΔ, πξέπεη λα εθδίδεηαη λέα Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 183

184 πκπεξαζκαηηθά Ζ λέα ΤΓΔ έρεη πιενλεθηήκαηα: 1. Έρεη πξνζαξκνζηεί θαη έρεη ζπκπεξηιάβεη φιε ηελ ηζρχνπζα ειεθηξνινγηθή Ννκνζεζία 2. Γελ είλαη πιένλ έγγξαθν ηεο ΓΔΖ, είλαη επίζεκν έγγξαθν ηνπ θξάηνπο (λνκηθφ θείκελν) 3. Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ειέγρνπ θαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαη πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 4. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα ζηνλ ειεθηξνινγηθφ θιάδν 5. Απμάλεη ηελ αμία θαη αλαδεηθλχεη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ειεθηξνιφγσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 6. Κάλεη δχζθνιε ηελ δσή ησλ ιαζξεγθαηαζηαηψλ θαη ησλ ππνγξαθάθεδσλ 7. Γίδεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο επηζεσξήζεσλ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κειινληηθά) Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 184

185 Αληί γηα επίινγν, μεθίλεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΤΓΔ Δίκαζηε ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ Έιιελεο. Υάλνπκε κεξηθέο δεθάδεο ζπλαλζξψπνπο καο θάζε ρξφλν απφ ειεθηξνπιεμία. Έρνπκε θαη κεξηθέο ρηιηάδεο ππξθαγηέο επίζεο θάζε ρξφλν απφ ειεθηξηθά αίηηα (ηηο δεκηέο απφ ππεξηάζεηο δελ ηηο κεηξάκε αθφκα) ε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα θαη νη ππξθαγηέο απφ ειεθηξηθά αίηηα είλαη πνιχ ιηγφηεξεο αλά θαηνίθνπο Οη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ λέα ΤΓΔ ζα βνεζήζνπλ λα κεησζνχλ ηα αηπρήκαηα απηά θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ αμία ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξνινγηθνχ θιάδνπ Αο μεθηλήζνπκε λα ηελ εθαξκφδνπκε! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 185

186 Σειηθφο ζηφρνο, ζθνπφο, απνηέιεζκα ίγνπξνη, αζθαιείο, επραξηζηεκέλνη θαηαλαισηέο Γελ έρνπλ γλψζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ ειεθηξηζκνχ: Ο ειεθηξνινγηθφο θιάδνο πξέπεη λα δίδεη ζηγνπξηά! Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 186

187 αο επραξηζηνχκε -γηα ηελ ππνκνλή θαη ην ελδηαθέξνλ ζαο -ζηελ δηάζεζε ζαο γηα εξσηήζεηο Γηψξγνο αξξήο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 187

188 Παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο, ηδέεο γηα ηηο δηαθάλεηεο θαη γηα ην βηβιίν: Γηψξγνο αξξήο Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 188

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα