Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Του εν Αθήναις εδρεύοντος σωµατείου υπό την επωνυµίαν "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γ ε ν ι κ α ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς Άρθρον 1 - Επωνυµία - Έδρα Ιδρύεται σωµατείον υπό την επωµυµίαν "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ" µε έδραν τας Αθήνας, ΕΘΝΙΚΟΝ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. Άρθρον 2 Σφραγίς H σφραγίς του σωµατείου είναι κυκλική φέρουσα κυκλικώς την επωνυµίαν του σωµατείου και εις το κέντρον παράστασιν. Άρθρον 3 - Σκοπός Σκοποί του σωµατείου είναι: η προστασία και η προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών συµφερόντων των µελών του, δια της αναπτύξεως νοµίµου συνδικαλιστικής δραστηριότητος, η µέριµνα δια την βελτίωσιν της θέσεως αυτών και η εν γένει ασφάλισις των απαραιτήτων προϋποθέσεων δια την ανάπτυξιν της επιστηµονικής ερεύνης. Προσέτι η προώθησις του πνεύµατος συνεργασίας, η δηµιουργία κοινωνικής επαφής µεταξύ των µελών του, και η ανάπτυξις σχέσεων µετά συλλόγων και οργανισµών του εσωτερικού ή εξωτερικού, επιδιωκόντων παρεµφερείς σκοπούς. Άρθρον 4 - Βιβλία 1. Το σωµατείον τηρεί τα κάτωθι βιβλία: α) Μητρώον των µελών, εµφαίνον κατ' αύξοντα αριθµόν, το ονοµατεπώνυµον, τον αριθµόν δελτίου ταυτότητος και ηµεροµηνίαν εγγραφής και διαγραφής εκάστου µέλους. β) Πρακτικόν συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ως και συνελεύσεων των µελών. γ) Εισπράξεων και πληρωµών, εις το οποίον καταχωρίζονται τακτικώς άπασαι αι εισπράξεις και πληρωµαί. δ) Περιουσίας, εµφαίνον λεπτοµερώς πάσαν την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του σωµατείου. 2. Άπαντα τα εν παρ. 1 βιβλία, δέον να είναι αριθµηµένα και νοµίµως θεωρηµένα υπό του Γραµµατέως του οικείου Πρωτοδικείου. 3. Παν µέλος δικαιούται να λαµβάνη γνώσιν των ανωτέρω βιβλίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΥΤΕΡΟΝ Μ έ λ η Άρθρον 5 - Eγγραφή µέλους Ι. ια να γίνη τις µέλος του σωµατείου, δέον να υποβάλη εις το ιοικητικόν Συµβούλιον αίτησιν εµφαίνουσαν τα απαιτούµενα δια την καταχώρησιν εις το µητρώον στοιχεία, µετά δηλώσεως, ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. II. Το ιοικητικόν Συµβούλιον προβαίνει εις την εγγραφήν ως µέλους του αιτούντος εις την πρώτην αυτού συνεδρίασιν από της υποβολής της αιτήσεως. Άρθρον 6 - ικαιώµατα µελών Παν µέλος δικαιούται να απολαµβάνη πάντων των υπό του παρόντος Καταστατικού παρεχοµένων δικαιωµάτων, δικαιούται δε να αποχωρήση του σωµατείου οποτεδήποτε, δηλούν τούτο εγγράφως, αφού προηγουµένως καταβάλη τας συνδροµάς του τρέχοντος έτους. Άρθρον 7 - Υποχρεώσεις µελών Τα µέλη υποχρεούνται: α) να εκπληρώσιν ανελλιπώς τας οικονοµικάς των υποχρεώσεις, 3) να πειθαρχώσιν εις τας διατάξεις του Καταστατικού, ως και εις τας άποφάσεις των συνελεύσεων των µελών και του ιοικητικού Συµβουλίου, γ) να προσέρχωνται ανελλιπώς εις τας συνελεύσεις των µελών, τακτικάς ή εκτάκτους, 1

2 δ) να τηρούν τας υπό του σωµατείου συναπτόµενας συλλογικάς συµβάσεις εργασίας ιδία να µη παραβαίνουν την κατά την διάρκειαν της ισχύος αυτής υποχρέωσιν ειρήνης. Άρθρον 8 - ιαγραφή µελών Τα µέλη διαγράφονται: α) κατόπιν ητιολογηµένης αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, επικυρουµένης από της συνελεύσεως των µελών, εφόσον ήθελον επιπληχθή τρις δια την παράβασιν των άρθρων του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων των µελών ή δις δια την εκ συλλογικής συµβάσεως απορρέουσαν υποχρέωσιν ειρήνης (αρθρ. 7 δ) και β) εφόσον παύσει υφισταµένη καθ'οιονδήποτε τρόπον ή µεταξύ αυτών και του ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ σχέσις εργασίας. Άρθρον 9 - ιακρίσεις µελών Ι. Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις τακτικά, επίτιµα, οµότιµα. II. Τακτικά µέλη καθίστανται οι έχοντες ως έδραν εργασίας το ΕΘΝΙΚΟΝ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ και ανήκοντες εις το επιστηµονικόν, το διοικητικόν, το τεχνικόν και βοηθητικόν προσωπικόν κλπ. Eπίτιµα µέλη δύνανται να είναι πρόσωπα προσενέγκοντα εξαιρετικάς υπηρεσίας δια την επίτευξιν των σκοπών του σωµατείου ανακηρυσσόµενα ως τοιαύτα υπό της συνελεύσεως των µελών κατά πλειοψηφίαν. Oµότιµα µέλη δύνανται να είναι οι διατελέσαντες τακτικά µέλη του σωµατείου, των οποίων η µετά του ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ σχέσις εργασίας ελύθη. ΚΕΦΑΛΑION ΤΡΙΤΟΝ Ό ρ γ α ν α τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ Άρθρον 10 - Τα όργανα Τα όργανα του σωµατείου είναι η συνέλευσις των µελών αυτού, το ιοικητικόν Συµβούλιον (.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Άρθρον 11 - Εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου Ι. Το ιοικητικόν Συµβούλιον είναι 7µελές και εκλέγεται παρά της συνελεύσεως των τακτικών µελών. Το ψηφοδέλτιον απαρτίζεται εκ των υποβαλλόντων αίτησιν υποψηφιότητος τακτικών µελών του σωµατείου, του χρόνου υποβολής υποψηφιότητος λήγοντος 24 ώρας προ των εκλογών. II. Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. Μετά την πάροδον της θητείας του πρώτου από της αναγνωρίσεως του σωµατείου αιρετού ιοικητικού Συµβουλίου η ετήσια τακτική συνέλευσις των µελών δύναται, εφόσον τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εµειώθησαν καθ'οιονδήποτε τρόπον τουλάχιστον κατά δύο, να προβή εις συµπληρωµατικήν εκλογήν µελών. III. 1) Εις το.σ. δέον όπως εκπροσωπούνται άπαντες οι κλάδοι. 2) Κατά την εκλογήν του.σ. οι διάφοροι κλάδοι δέον όπως εκπροσωπούνται αναλογικώς εις το ψηφοδέλτιον. 3) Μέλη του.σ. ως επίσης και 3 αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται οι υποψήφιοι του πλειοψηφίσαντος ψηφοδελτίου. IV ) Το.Σ., αµέσως µετά την εκλογήν συνερχόµενον, συγκροτείται εις σώµα και εκλέγει δια µυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν Πρόεδρον, Aντιπρόεδρον, Γεν. Γραµµατέα και Ταµίαν. Άρθρον 12 - Αρµοδιότητες.Σ. Ι. Το.Σ. διοικεί το σωµατείον συµφώνως προς τας διατάξεις των νόµων και του παρόντος Καταστατικού, συγκαλεί τας συνελεύσεις των µελών, τακτικάς και εκτάκτους. II. Αποφασίζει περί εγγραφής νέων µελών ή περί διαγραφής αυτών. Συντάσσει τον προϋπολογισµόν και ισολογισµόν εσόδων και εξόδων του σωµατείου. Ενεργεί παν, ό,τι συντελεί εις την επιτυχίαν του σκοπού του και την προαγωγήν των συµφερόντων του σωµατείου και αποφασίζει περί του ποσού των συνδροµών των µελών ως και περί παντός ζητήµατος µη υπαγορευοµένου κατά τους ορισµούς του παρόντος εις την αρµοδιότητα της συνελεύσεως των µελών. Άρθρον 13 - Συνεδριάσεις.Σ. Ι. Το ιοικητικόν Συµβούλιον συνέρχεται εις τακτικήν συνέλευσιν ανά 15ήµερον και εκτάκτως, όταν παραστή ανάγκη ή ζητήσουν τούτο δι' εγγράφου προς τον Πρόεδρον αιτήσεως, εν η θα αναγράφωνται σαφώς και συγκεκριµένως τα θέµατα της συζητήσεως, τρία µέλη του.σ. O Πρόεδρος οφείλει να συγκάλεση τούτο εντός 5θηµέρου από της λήψεως της αιτήσεως. II. Απαρτία του.σ. λογίζεται, ότι υπάρχει, όταν παρίστανται πέντε των µελών αυτού, µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ή νόµιµος αναπληρωτής αυτού. Αι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 2

3 Άρθρον 14 Υποχρεώσεις µελών.σ. Παν µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων, µετά προηγουµένην έγγραφον πρόσκλησιν του Προέδρου, θεωρείται παρητηµένον και καλείται ως τακτικόν τοιούτον το πρώτον εκ των κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωµατικών µελών. Άρθρον 15 Καθήκοντα Προέδρου Ο Πρόεδρος του σωµατείου εκπροσωπεί τούτο ενώπιον πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου ως και απέναντι παντός νοµικού ή φυσικού προσώπου, διευθύνει τας συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, συγκαλεί µετά του Γενικού Γραµµατέως τας συνεδριάσεις του.σ. και των συνελεύσεων των µελών, καταρτίζει µετ αυτού τας ηµερησίας διατάξεις, υπογράφει µετά του Γενικού Γραµµατέως τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ., τα εντάλµατα πληρωµών ως και πάντα τα έγγραφα. Τον Πρόεδρον κωλυόµενον ή απόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Άρθρον 16 Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέως Ο Γενικός Γραµµατεύς συνυπογράφει µετά του Προέδρου άπαντα τα έγγραφα, επιµελείται της συντάξεως των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου και των συνελεύσεων των µελών, τηρεί πρωτόκολλον εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, µητρώον των µελών του σωµατείου, φυλάσσει την σφραγίδα του σωµατείου και επιµελείται γενικώς της καλής λειτουργίας των γραφείων του σωµατείου. Άρθρον 17 Καθήκοντα Ταµίου Ο Ταµίας διενεργεί τας εισπράξεις επί τη βάσει διπλοτύπων αποδείξεων ηριθµηµένων και υπογεγραµµένων υπ αυτού και ενεργεί τας πληρωµάς, κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου και του Γεν. Γραµµατέως. Τηρεί τα βιβλία διαχειρίσεως του σωµατείου, συντάσσει ταµειακήν λογοδοσίαν και ενηµερώνει το.σ. περί της οικονοµικής καταστάσεως του σωµατείου. Τα πλέον των δύο χιλιάδων δραχµών εκ των εσόδων καταθέτει εις την Εθνικήν Τράπεζαν Ελλάδος επ ονόµατι του σωµατείου. Αι αναλήψεις γίνονται παρά του Ταµίου κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου και του Γεν. Γραµµατέως. Τον Ταµίαν κωλυόµενον αναπληροί εις των Συµβούλων υποδεικνυόµενος υπό του.σ. Άρθρον 18 Εξελεγκτική Επιτροπή Μετά του.σ. εκλέγεται επίσης ανά διετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως και τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή, έργον της οποίας είναι η άσκησις τακτικού ελέγχου και η υποβολή σχετικών εκθέσεων εις την συνέλευσιν των µελών. Εις την διάθεσιν ταύτης τίθενται υπό του.σ., οποτεδήποτε ήθελε ζητηθή, τα πρακτικά συνεδριάσεων τούτου, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχειρίσεως, η αλληλογραφία και το αρχείον του σωµατείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρον και τον Γραµµατέα. Άρθρον 19 Συνέλευσις µελών Η συνέλευσις των µελών είναι το κυρίαρχον σώµα και το ανώτατον όργανο του σωµατείου. Άρθρον 20 Σύγκλησις συνελεύσεως µελών Η συνέλευσις των µελών καλείται δι αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου τακτικώς µεν εντός του µηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκτάκτως δε όταν θεωρήση τούτο σκόπιµον η ιοίκησις του σωµατείου ή ήθελε ζητηθή εγγράφως υπό του 1/8 των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, συγκαλουµένη εν τη περιπτώσει ταύτη το βραδύτερον εντός δέκα ηµερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Τα µέλη καλούνται προ οκτώ ηµερών, δια προκηρύξεως τοιχοκολλουµένης εις τα γραφεία του σωµατείου και εις τας πινακίδας των χώρων εργασίας. Η προκήρυξις δέον να περιέχη τον τόπον και τον χρόνον της συγκλήσεως ως και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Άρθρον 21 ιεύθυνσις συνελεύσεως µελών Η συνέλευσις των µελών διευθύνεται υπό Προέδρου εκλεγοµένου υπό των µετεχόντων εις αυτήν µελών του σωµατείου, προ πάσης ενάρξεως συζητήσεως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Άρθρον 22 Απαρτία Ι. Η συνέλευσις των µελών ευρίσκεται εν απαρτία, εάν είναι παρόντες το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθµού των εχόντων δικαίωµα ψήφου τακτικών µελών. Μη επιτυγχανοµένης απαρτίας εις την πρώτην συνέλευσιν, καλείται νέα τοιαύτη µε τα αυτά απολύτως θέµατα µετά παρέλευσιν 3 το ολιγώτερον και εντός το πολύ δέκα ηµερών από της πρώτης. Κατά την δευτέραν ταύτην συνέλευσιν πρέπει να είναι παρόντες το 1/4 3

4 τουλάχιστον του όλου αριθµού των εχόντων δικαίωµα ψήφου τακτικών µελών. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η δευτέρα αύτη συνέλευσις, καλείται τρίτη, εντός το πολύ οκτώ ηµερών. ΙΙ. Κατά την τρίτην συνέλευσιν πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 τουλάχιστον του όλου αριθµού των εχόντων δικαίωµα ψήφου τακτικών µελών. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η τρίτη αύτη συνέλευσις, δεν δύναται να συγκληθή επί του αυτού θέµατος, προ της παρελεύσεως µηνός, νέα συνέλευσις. Η τελευταία αύτη συνέλευσις θεωρείται ως πρώτη, όσον αφορά την κατά το παρόν άρθρον απαιτουµένην απαρτίαν. Άρθρον 23 Πλειοψηφία Ι. Αι αποφάσεις της συνελεύσεως των µελών, εφ όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω Καταστατικώ, λαµβάνονται κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και εχόντων εκπληρώσει τας προς το σωµατείον οικονοµικάς υποχρεώσεις των µελών και είναι άκυροι, εάν δεν υπήρχε απαρτία ή εψήφισαν µέλη µη δικαιούµενα ή ξένα προς το σωµατείον πρόσωπα. ΙΙ. Αποφάσεις αφορώσαι την αποδοχήν κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπον λαµβάνονται δια πλειοψηφίας του ηµίσεος, τουλάχιστον των µελών του σωµατείου. Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως των µελών υπογράφει µετά του Γεν. Γραµµατέως του.σ. τα πρακτικά της συνελεύσεως. ΙΙΙ. Αποφάσεις περί διαλύσεως του σωµατείου και τροποποιήσεως του Καταστατικού του αποφασίζονται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων εν τη συνελεύσει µελών. Εις τας περιπτώσεις αυτάς η συνέλευσις των µελών συγκαλείται ειδικώς προς τον σκοπόν τούτον και απαρτίζεται από το ήµισυ τουλάχιστον των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών. Άρθρον 24 Ψηφοφορία Ι. Πάσα ψηφοφορία εν τη συνελεύσει των µελών, αφορώσα εις πάσης φύσεως εκλογάς θέµατα εµπιστοσύνης ή προσωπικά τοιαύτα, απεργίας, έγκρισιν λογοδοσίας, καταβολήν εκτάκτων εισφορών, αλλαγήν επωνυµίας, τροποποίησιν ή αποχώρησιν εξ αυτής είναι έγκυρος, εφ όσον λαµβάνεται δια µυστικής ψηφοφορίας. ΙΙ. Επί άλλων θεµάτων δύναται να γίνη ψηφοφορία δι ανατάσεως ή δι ονοµαστικής κλήσεως ουχί όµως δια βοής. Άρθρον 25 Υποβολή εκθέσεων Έγκρισις ισολογισµού Ι Εις εκάστην τακτικήν συνέλευσην των µελών το ιοικητικόν Συµβούλιον υποβάλλει έκθεσιν των πεπραγµένων της ληξάσης περιόδου και τον διαχειριστικόν απολογισµόν αυτής και η Εξελεγκτική Επιτροπή εκθέτει περί της διαχειρίσεως της αυτής περιόδου, αναφεροµένην εις πάντα τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα και τας πηγάς αυτών, ως και τας πραγµατοποιηθείσας δαπάνας. ΙΙ. Ο ισολογισµός και απολογισµός εκάστου έτους ως και η έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς έγκρισιν εις την συνέλευσιν των µελών, εντός τριµήνου από της λήξεως του οικονοµικού έτους. Άρθρον 26 Αρµοδιότης συνελεύσεως Ι. Η συνέλευσις των µελών αποφασίζει οριστικώς επί οιουδήποτε θέµατος αφορώντος το σωµατείον και ασκεί γενικήν εποπτείαν. Ιδία αποφασίζει δια την σύναψιν δανείων, αγοράν και πώλησιν ακινήτων και κινήτων, ων η αξία υπερβαίνει το ποσόν των δραχµών , περί της εγκρίσεως ή µη του προϋπολογισµού και ισολογισµού των συντασσοµένων παρά του ιοικητικού Συµβουλίου, περί τυχόν αποζηµιώσεως και των οδοιπορικών εξόδων των µελών του.σ. Αποφασίζει οριστικώς επί των αποφάσεων του.σ. περί διαγραφής µελών του σωµατείου. Εκλέγει το.σ. και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν. Τροποποιεί και συµπληροί το Καταστατικόν. ΙΙ. Η έκτακτος συνέλευσις των µελών επιλαµβάνεται µόνον των θεµάτων δι α αύτη εκλήθη. Άρθρον 27 Εφορευτική Επιτροπή Μετά το πέρας της θητείας του ιοικητικού Συµβουλίου και την κατάθεσιν υπ αυτού της εντολής εις την πρώτην τακτικήν συνέλευσιν των µελών εκλέγεται παρά της συνελεύσεως τριµελής Εφορευτική Επιτροπή µετά δύο αναπληρωµατικών µελών, ήτις αναλαµβάνει την διενέργειαν αρχαιρεσιών δι ανάδειξιν νέου.σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τας εκάστοτε ισχύουσας περί σωµατείων διατάξεις. Άρθρον 28 Αρµοδιότης Εφορευτικής Επιτροπής Ι. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τους συνταχθέντας παρά του.σ. πίνακας των ταµειακώς τακτοποιηµένων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, καλεί τους βουλοµένους να θέσουν υποψηφιότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους δια το ιοικητικόν Συµβούλιον και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και γενικώς επιβλέπει την διεξαγωγήν των αρχαιρεσιών. 4

5 ΙΙ. Συντάσσει µετά το πέρας της εκλογής, ήτις διαρκεί µέχρι της δύσεως του ηλίου, το πρακτικόν εκλογής, εις ο επισυνάπτεται ονοµατικός κατάλογος των ψηφισάντων µελών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντας, κατά σειράν επιτυχίας και µονογράφει τα ψηφοδέλτια, άτινα του πρακτικού εκλογής παραδίδει εις τον Γενικόν Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. ΙΙΙ. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ Π ε ρ ι ο υ σ ί α τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ Άρθρον 29 Πόροι Ι. Πόροι του σωµατείου είναι: α) Το δικαίωµα εγγραφής όπερ ορίζεται εις δραχµάς πεντήκοντα (50). β) Η µηνιαία εισφορά των µελών, ήτις ορίζεται εις δραχµάς είκοσι (20). Αύτη δύναται να αυξηθή δι αποφάσεως του.σ. ΙΙ. Κληρονοµίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί υπέρ του σωµατείου επί ορισµένω σκοπώ, τελούν υπό ιδιαιτέραν διαχείρισιν εντός του προϋπολογισµού τούτου, αι τυχόν πρόσοδοι, αι προερχόµεναι εξ αυτών διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους υπό του διαθέτου ή του δωρητού τεθέντας όρους. ωρεαί προς το σωµατείον γίνονται πάντοτε επωνύµως. ΙΙΙ. Το διαχειριστικόν έτος άρχεται την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 ην εκεµβρίου εκάστου έτους, εξαιρέσει του πρώτου έτους λειτουργίας του σωµατείου, οπότε τούτο άρχεται από ηµέρας λειτουργίας αυτού. Άρθρον 30 Περιουσία εν περιπτώσει διαλύσεως Εν περιπτώσει διαλύσεως του σωµατείου, η περιουσία αυτού περιέρχεται εις το οικείον Εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον, ούτινος τυγχάνει µέλος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ Τ ε λ ι κ α ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς Άρθρον 31 Μεταβατικαί διατάξεις Ι. Η παρά των ιδρυτών εκλεγείσα προσωρινή 7µελής ιοικητική Επιτροπή υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) µηνών από της καταχωρήσεως του παρόντος Καταστατικού εις τα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν των εγγραφέντων µελών και διενεργήση αρχαιρεσίας δια την ανάδειξιν.σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, των οποίων η θητεία θα είναι η υπό του παρόντος προβλεποµένη. ΙΙ. ικαίωµα ψήφου κατά τας ως άνω πρώτας αρχαιρεσίας έχουν πάντα τα εν τω µεταξύ εγγραφέντα και ταµειακώς εν τάξει µέλη, δικαίωµα δε του εκλέγεσθαι έχουν τα ιδρυτικά µέλη. Εν Αθήναις τη 15 Οκτωβρίου 1975 OI I PYTAI ΣΚΡΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ. του ΓΕΩΡ. KAZIANHΣ ΚΩΝΣΤ. του ΘΡΑΣ. ΣΚΡΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. του ΗΛΙΑ ΠΛETΣOΣ ΧΑΡ. του ΣΠΥΡ. ΣΩΤΗΡΟΥ ΗΣ ΘΕΟ. του ΓΕΩΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΝΙΚ. του ΓΕΩΡ. ΤΖΑΡΤΟΣ ΣΩΚΡ. του ΙΩΝ. ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. του ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. του ΑΝΑΣΤ. ΚΟΥΡΗ ΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤ. ΚΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΑ του ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΕΝΕΛ. TΣIBAΛIOY ΕΣ. του ΘΡΑΣ. ΣYMΠEΘEPOY ΒΑΣ. του ΚΩΝΣΤ. ΑΓΑΘΟΚΛΗ ΙΩΑΝ. του KΗΡ. ΜΠΟ ΑΚΟΣ ΠΑΣ. του ΑΘ. ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡ. του ΓΕΩΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜ. του ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡ. του ΚΩΝΣΤ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ. 5

6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. του ΠΑΝ. ΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛ. του ΕΥΣΤ. ΑΝ ΡΙΑΝΙ ΗΣ ΣΤΕΦ. του ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ. του ΝΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. του ΝΙΚ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ του ΝΙΚ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. του ΗΜ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. του ΕΥΣΤ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝ. του ΗΜ. Α ΡΙΑΝΟΥ ΕΛ. του ΜΑΡΙΟΥ ΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ. ΓΡΙΒΑ ΧΑΡΙΚΛ. του ΑΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ. του ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΣ Ο ΥΣ. του ΗΜ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤ. του ΙΟΝ. ΚΑΤΣΑΠΡΟΝΗΣ ΗΜ. του ΓΕΩΡ. ΓΑΡ ΙΚΑ ΑΙΚ. του ΚΩΝΣΤ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ ΚΡΙΤΩΝ του ΚΥΡ. ΜΑΝ ΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΥΡ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του ΗΜ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. του ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡ. ΠOYΛH ΓΚΟΛΦΩ του ΗΜ. ΣΤΟΥΜΠΙ ΟΥ ΦΙΛΙΩ του ΕΛΕΥΘ. KOMΠOΛIKOY ΕΛ. του ΑΝΤ. ΣΕΡΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ. EMEPETA ΑΙΚ. του ΝΙΚ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤ. ΠΡΙΤΣΟΛΑ ΒΑΣ. του ΠΑΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. του ΦΙΛΙΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. του ΚΩΝΣΤ. ΛΟΥΓΓΗΣ ΤΗΛΕΜ. του ΚΩΝΣΤ. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. του ΕΥΡΙΠ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧ. του ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΑΝH ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΕΦ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ EPA του ΛΕΑΝ Ρ. ΧΟΝ ΡΟΓΙANNΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ του ΑΝΑΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡ. του ΙΩΑΝ. KAMITΣOY ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ. 6

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα