ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 220 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για το συμβιβασμό Δήμου και εταιρείας Σ. Καπετανίδη ΑΤΕΕ για τις μεταξύ τους διαφορές εκ της μερικής εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου» πρώην Δήμου Μάνδρας Στη Μάνδρα σήμερα στις 29 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης * 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος* 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Λιώρης Αθανάσιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης 26. * Οι ΔΣ Μεϊντάνης Ιωάννης, Χανιώτης Γεώργιος και Κώνστας Ευάγγελος αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο έκτακτων θεμάτων και του πρώτου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

2 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο έκτακτο (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου : Α. Το από έγγραφο του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΣ:1. ΔΗΜΑΡΧΟ 2.ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. 3.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΜΑ: Πορεία εκτέλεσης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» Μετά από έλεγχο του φακέλου του στο θέμα έργου, σας γνωρίζω τα παρακάτω: Το έργο μαζί με την συμπληρωματική του σύμβαση έχει εγκεκριμένη δαπάνη ,85 Από το ποσό αυτό έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί οι παρακάτω λογαριασμοί: 1 ος για το ποσό των ,63 με ΦΠΑ 2 ος για το ποσό των ,81 με ΦΠΑ 3 ος για το ποσό των ,40 με ΦΠΑ 4 ος για το ποσό των ,24 με ΦΠΑ 5 ος για το ποσό των ,30 με ΦΠΑ 6 ος για το ποσό των ,87 με ΦΠΑ 7 ος για το ποσό των ,97 με ΦΠΑ ο οποίος δεν έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία αλλά σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δημοσίων έργων, θεωρείται ως αυτοδίκαια υπογραφείς επειδή έχει υποβληθεί στις και παρήλθε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή του (Εγκ. 30/ ) Το συνολικά πιστοποιηθέν ποσό είναι ,22 Μάνδρα Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ./ΠΕ3/με Α β.» Β. Το από συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και της εταιρείας «Σ.Καπετανίδης ΑΤΕΕ» το οποίο έχει ως εξής: «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Μάνδρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2011, μεταξύ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Δρίκο και της εταιρείας «Σ.Καπετανίδης ΑΤΕΕ» νομίμως εκπροσωπούμενης παρά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστρατίου Καπετανίδη συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Δυνάμει του ν. 3852/10 («Καλλικράτης») οι Δήμοι Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και η Κοινότητα Οινόης συνενώθηκαν και συναπετέλεσαν τον νεοσύστατο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 2. Η εργολήπτρια εταιρεία «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» παρά του Δήμου Μάνδρας ανέλαβε και εξετέλεσε μερικώς το έργο της Κατασκευής Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μάνδρας. 3. Προς την άνω εργολήπτρια εταιρεία καταβλήθηκαν παρά του Δήμου τα αντίστοιχα ποσά των πέντε (5) πρώτων λογαριασμών. 4. Παρά την έκδοση της από ης Εντολής Πληρωμής ποσού ,87 δεν καταβλήθηκε το ποσό αυτό προς την άνω εργολήπτρια εταιρεία και κατόπιν αίτησης της εκδόθηκε η με αριθ /2011 Δ/γή Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κοινοποιηθέντος προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας απογράφου εκτελεστού μετ επιταγής προς πληρωμή 39,870,87, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της επιταγής ενώ κατά της άνω Δ/γής πληρωμής ασκήθηκε παρά του Δήμου ανακοπή για τους εις το δικόγραφο λόγους και ειδικότερα και λόγω της έκδοσης της Δ/γής πληρωμής κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής Δήμου Μάνδρας. 5. Απομένει ενεξόφλητος ο 7 ος λογαριασμός του έργου ποσού ,97 για την εξόφληση του οποίου η άνω εργολήπτρια θα επιδιώξει την έκδοση Δ/γης πληρωμής κατά της οποίας ο Δήμος επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ασκήσει ανακοπή ως και κάθε άλλο ένδικο μέσο. 6. Κατά ταύτα η φερόμενη ως συνολική οφειλή του Δήμου προς την εργολήπτρια εταιρεία «Σ.Καπετανίδης ΑΤΕΕ» ανέρχεται σε ,87 πλέον τόκων και σε ,97 πλέον εξόδων και τόκων ήτοι συνολικά περίπου σε ,84.

3 3 7. Ήδη συμφωνείται μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει προς την άνω εργολήπτρια εταιρεία «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» που περιορίζει αντίστοιχα τις εκ των άνω λόγων απαιτήσεις και αξιώσεις: α) ποσό ,87 εις πλήρη εξόφληση της, βάσει της άνω με αριθμ /2011 Δ/γής Πληρωμής ή άλλης διορθωτικής της ή άλλης εξ υπαρχής εκδοθησόμενης, οφειλής συμπεριλαμβανομένης στο ποσό αυτό και κάθε ο- φειλής από έξοδα και τόκους άμα τη επιδόσει Δ/γής Πληρωμής, νομίμως εκδοθείσας ή εκδοθησόμενης τουλάχιστον κατά τα τυπικά σημεία αυτής, μετ επιταγής προς πληρωμή ή και κατασχετηρίου ανεξαρτήτως της τυχόν ασκηθησόμενης ανακοπής για την οποία διατηρεί κάθε δικαίωμα ο Δήμος, ο οποίος σε περίπτωση δικαίωσης του με την έκδοση θετικής επί της ανακοπής απόφασης διατηρεί και το δικαίωμα αναζήτησης των καταβληθέντων. β) ποσό ,00 εις πλήρη εξόφληση εκδοθησόμενης Δ/γης Πληρωμής για το ποσό των ,97 (περιοριζόμενο κατά πάσα περίπτωση ως άνω στις ,00 ) του 7 ου λογαριασμού του έργου, συμπεριλαμβανόμενης στο ποσό αυτό και κάθε οφειλής από έξοδα και τόκους άμα τη επιδόσει Δ/γής Πληρωμής, νομίμως εκδοθείσας ή εκδοθησόμενης τουλάχιστον κατά τα τυπικά σημεία αυτής, μετ επιταγής προς πληρωμή ή και κατασχετηρίου ανεξαρτήτως της τυχόν ασκηθησόμενης ανακοπής για την οποία διατηρεί κάθε δικαίωμα ο Δήμος, ο οποίος σε περίπτωση δικαίωσης του με την έκδοση θετικής επί της ανακοπής απόφασης διατηρεί και το δικαίωμα αναζήτησης των καταβληθέντων. Η άνω εργολήπτρια εταιρεία σε περίπτωση καταβολής παρά του Δήμου των πιο πάνω ποσών περιορίζει την απαίτηση-αξίωση της στα πιο πάνω ποσά ήτοι συνολικά μέχρι των ,00 και εξοφλείται πλήρως και ουδεμία άλλη απαίτηση και αξίωση διατηρεί κατά του Δήμου εκ της μερικής εκτέλεσης του έργου κατασκευής Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μάνδρας ενώ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστρέφονται προς την εργολήπτρια οι εγγυητικές της επιστολές. Σε περίπτωση δικαίωσης του Δήμου με την έκδοση θετικών γι αυτόν δικαστικών αποφάσεως-ων κατόπιν της /των ανακοπών κατά των πιο πάνω Δ/γής - Δ/γών Πληρωμής η παρούσα συμφωνία δεν ισχύει και εκατέρα των πλευρών διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων της, του Δήμου δικαιούμενου να αναζητήσει και τα ποσά που κατά την παρούσα τυχόν κατέβαλε προς την «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» και επιφυλασσόμενου και κάθε άλλου δικαιώματος του. 8. Κατά ταύτα έναντι του εγκεκριμένου ποσού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ,83 μέχρι τώρα έγιναν καταβολές ύψους ,38 και αθροιζόμενης και της καταβολής των ,00 οι συνολικές καταβολές προς την «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» θα ανέλθουν στο ύψος των ,38 περίπου της «Σ. Καπετανίδης Α- ΤΕΕ» παραιτούμενης κάθε απαίτησης και αξίωσης της από κάθε άλλη οφειλόμενη ή μη προς αυτήν αμοιβή ή από άλλη αιτία πάντοτε εκ της μερικής εκτέλεσης του έργου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μάνδρας και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, διαδόχου του Δήμου Μάνδρας, παραιτουμένου κάθε απαίτησης και αξίωσης του κατά της «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» εκ της εκτέλεσης ή μη του πιο πάνω έργου. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στην επικύρωση της από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Δήμου ενώ σε περίπτωση μη επικύρωσης της ή και σε περίπτωση μη έγκρισης των τυχόν απαιτηθησόμενων αντίστοιχων ε- νταλμάτων από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου εκατέρα των πλευρών διατηρεί στο ακέραιο το σύνολο των δικαιωμάτων της, της παρούσας συμφωνίας καθιστάμενης ανενεργής ενώ για την εγκυρότητα της παρούσας απαιτείται και η έγκριση της συμφωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» και η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης αυτής στο Δήμο. ΓΙΑ ΤΗΝ «Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ» Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει για την επικύρωση του παραπάνω Συμφωνητικού όπως αυτό ορίζεται στο τελευταίο όρο του. Το Δημοτικό Συμβούλιο

4 4 Αφού έλαβε υπόψη του το από έγγραφο του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και το από συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και της εταιρείας «Σ.Καπετανίδης ΑΤΕΕ» Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 15 υπέρ (ΔΣ πλειοψηφίας ) και 10 κατά (ΔΣ μειοψηφίας),οι 6 ΔΣ της μείζονος μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Π., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγ. δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου με την εταιρεία «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» γιατί: 1) έρχεται ως έκτακτο ένα τόσο σημαντικό θέμα ενώ υπήρχε όλος ο χρόνος αντιμετώπισης του 2) ο συγκεκριμένος εργολάβος παρέβη τις σημαντικές υποχρεώσεις του και ως εκ τούτου φαίνεται ότι πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος και να κερδίσει ο Δήμος τις εγγυητικές επιστολές καθώς να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία μετά την έκπτωσή του. Κάθε εξωδικαστικός συμβιβασμός φαίνεται σε εμάς παράνομος γι αυτό τον καταψηφίζουμε για το συμφέρον του Δήμου. Επικυρώνει ως έχει το πιο κάτω από 28 Σεπτεμβρίου 2011 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και της εταιρείας «Σ.Καπετανίδης ΑΤΕΕ» το οποίο έχει υπογραφεί αλλά υπό τον όρο της επικύρωσής του από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Δήμου και εν προκειμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας- Ειδυλλίας. «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Μάνδρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2011, μεταξύ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Δρίκο και της εταιρείας «Σ.Καπετανίδης ΑΤΕΕ» νομίμως εκπροσωπούμενης παρά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστρατίου Καπετανίδη συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 9. Δυνάμει του ν. 3852/10 («Καλλικράτης») οι Δήμοι Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και η Κοινότητα Οινόης συνενώθηκαν και συναπετέλεσαν τον νεοσύστατο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 10. Η εργολήπτρια εταιρεία «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» παρά του Δήμου Μάνδρας ανέλαβε και εξετέλεσε μερικώς το έργο της Κατασκευής Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μάνδρας. 11. Προς την άνω εργολήπτρια εταιρεία καταβλήθηκαν παρά του Δήμου τα αντίστοιχα ποσά των πέντε (5) πρώτων λογαριασμών. 12. Παρά την έκδοση της από ης Εντολής Πληρωμής ποσού ,87 δεν καταβλήθηκε το ποσό αυτό προς την άνω εργολήπτρια εταιρεία και κατόπιν αίτησης της εκδόθηκε η με αριθ /2011 Δ/γή Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κοινοποιηθέντος προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας απογράφου εκτελεστού μετ επιταγής προς πληρωμή 39,870,87, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της επιταγής ενώ κατά της άνω Δ/γής πληρωμής ασκήθηκε παρά του Δήμου ανακοπή για τους εις το δικόγραφο λόγους και ειδικότερα και λόγω της έκδοσης της Δ/γής πληρωμής κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής Δήμου Μάνδρας. 13. Απομένει ενεξόφλητος ο 7 ος λογαριασμός του έργου ποσού ,97 για την εξόφληση του οποίου η άνω εργολήπτρια θα επιδιώξει την έκδοση Δ/γης πληρωμής κατά της οποίας ο Δήμος επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ασκήσει ανακοπή ως και κάθε άλλο ένδικο μέσο. 14. Κατά ταύτα η φερόμενη ως συνολική οφειλή του Δήμου προς την εργολήπτρια εταιρεία «Σ.Καπετανίδης ΑΤΕΕ» ανέρχεται σε ,87 πλέον τόκων και σε ,97 πλέον εξόδων και τόκων ήτοι συνολικά περίπου σε , Ήδη συμφωνείται μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει προς την άνω εργολήπτρια εταιρεία «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» που περιορίζει αντίστοιχα τις εκ των άνω λόγων απαιτήσεις και αξιώσεις: α) ποσό ,87 εις πλήρη εξόφληση της, βάσει της άνω με αριθμ /2011 Δ/γής Πληρωμής ή άλλης διορθωτικής της ή άλλης εξ υπαρχής εκδοθησόμενης, οφειλής συμπεριλαμβανομένης στο ποσό αυτό και κάθε ο- φειλής από έξοδα και τόκους άμα τη επιδόσει Δ/γής Πληρωμής, νομίμως εκδοθείσας ή εκδοθησόμενης τουλάχιστον κατά τα τυπικά σημεία αυτής, μετ επιταγής προς πληρωμή ή και κατασχετηρίου ανεξαρτήτως της τυχόν ασκηθησόμενης ανακοπής για την οποία διατηρεί κάθε δικαίωμα ο Δήμος, ο οποίος σε περίπτωση δικαίωσης του με την έκδοση θετικής επί της ανακοπής απόφασης διατηρεί και το δικαίωμα αναζήτησης των καταβληθέντων. β) ποσό ,00 εις πλήρη εξόφληση εκδοθησόμενης Δ/γης Πληρωμής για το ποσό των ,97 (περιοριζόμενο κατά πάσα περίπτωση ως άνω στις ,00 ) του 7 ου λογαριασμού του έργου, συμπεριλαμβανόμενης στο ποσό αυτό και κάθε οφειλής από έξοδα

5 5 και τόκους άμα τη επιδόσει Δ/γής Πληρωμής, νομίμως εκδοθείσας ή εκδοθησόμενης τουλάχιστον κατά τα τυπικά σημεία αυτής, μετ επιταγής προς πληρωμή ή και κατασχετηρίου ανεξαρτήτως της τυχόν ασκηθησόμενης ανακοπής για την οποία διατηρεί κάθε δικαίωμα ο Δήμος, ο οποίος σε περίπτωση δικαίωσης του με την έκδοση θετικής επί της ανακοπής απόφασης διατηρεί και το δικαίωμα αναζήτησης των καταβληθέντων. Η άνω εργολήπτρια εταιρεία σε περίπτωση καταβολής παρά του Δήμου των πιο πάνω ποσών περιορίζει την απαίτηση-αξίωση της στα πιο πάνω ποσά ήτοι συνολικά μέχρι των ,00 και εξοφλείται πλήρως και ουδεμία άλλη απαίτηση και αξίωση διατηρεί κατά του Δήμου εκ της μερικής εκτέλεσης του έργου κατασκευής Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μάνδρας ενώ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστρέφονται προς την εργολήπτρια οι εγγυητικές της επιστολές. Σε περίπτωση δικαίωσης του Δήμου με την έκδοση θετικών γι αυτόν δικαστικών αποφάσεως-ων κατόπιν της /των ανακοπών κατά των πιο πάνω Δ/γής - Δ/γών Πληρωμής η παρούσα συμφωνία δεν ισχύει και εκατέρα των πλευρών διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων της, του Δήμου δικαιούμενου να αναζητήσει και τα ποσά που κατά την παρούσα τυχόν κατέβαλε προς την «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» και επιφυλασσόμενου και κάθε άλλου δικαιώματος του. 16. Κατά ταύτα έναντι του εγκεκριμένου ποσού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ,83 μέχρι τώρα έγιναν καταβολές ύψους ,38 και αθροιζόμενης και της καταβολής των ,00 οι συνολικές καταβολές προς την «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» θα ανέλθουν στο ύψος των ,38 περίπου της «Σ. Καπετανίδης Α- ΤΕΕ» παραιτούμενης κάθε απαίτησης και αξίωσης της από κάθε άλλη οφειλόμενη ή μη προς αυτήν αμοιβή ή από άλλη αιτία πάντοτε εκ της μερικής εκτέλεσης του έργου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μάνδρας και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, διαδόχου του Δήμου Μάνδρας, παραιτουμένου κάθε απαίτησης και αξίωσης του κατά της «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» εκ της εκτέλεσης ή μη του πιο πάνω έργου. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στην επικύρωση της από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Δήμου ενώ σε περίπτωση μη επικύρωσης της ή και σε περίπτωση μη έγκρισης των τυχόν απαιτηθησόμενων αντίστοιχων ε- νταλμάτων από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου εκατέρα των πλευρών διατηρεί στο ακέραιο το σύνολο των δικαιωμάτων της, της παρούσας συμφωνίας καθιστάμενης ανενεργής ενώ για την εγκυρότητα της παρούσας απαιτείται και η έγκριση της συμφωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Σ. Καπετανίδης ΑΤΕΕ» και η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης αυτής στο Δήμο. ΓΙΑ ΤΗΝ «Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ» Η απόφαση πήρε αα 220 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

6 Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης * 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Βασιλείου Μάριος 14. Χανιώτης Γεώργιος* 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος * 21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 24. Μονοχολιάς Μιχάλης

7 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 221 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας Στη Μάνδρα σήμερα στις 29 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης * 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος* Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Λιώρης Αθανάσιος * Οι ΔΣ Μεϊντάνης Ιωάννης, Χανιώτης Γεώργιος και Κώνστας Ευάγγελος αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο έκτακτων θεμάτων και του πρώτου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

8 8 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2 ο έκτακτο (του οποίου τη συζ ήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την 3/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας με την οποία αποφασίστηκε η αποζημίωση του προέδρου και του αντιπροέδρου του παραπάνω ΝΠΙΔ και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αποζημίωση του προέδρου και του αντιπροέδρου του ΝΠΙΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν 3463/2006, την ΚΥΑ 20585/ καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και την 3/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους δεκαπέντε (15) υπέρ, 3 λευκά (3) (των ΔΣ Πανωλιάσκου Αθ., Μαρούγκα Μελ. & Κώνστα Αγλ.) και επτά (7) κατά (του ΔΣ της μειοψηφίας Μονοχολιά Μιχ. και των 6 Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας : Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ. Μαρούγκα Μ., Κώνστα Ευαγγ. οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και πρότειναν ως αποζημίωση την κατώτερη αμοιβή ) Εγκρίνει την αποζημίωση του προέδρου του ΝΠΙΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 για τον πρόεδρο και στο ποσό των 480,00 για τον αντιπρόεδρο. Η απόφαση πήρε αα 221 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης * 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Βασιλείου Μάριος 14. Χανιώτης Γεώργιος* 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος * 21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 24. Μονοχολιάς Μιχάλης

9 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 222 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας έτους 2012 Στη Μάνδρα σήμερα στις 29 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης * 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος* Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 6. Λιώρης Αθανάσιος * Οι ΔΣ Μεϊντάνης Ιωάννης, Χανιώτης Γεώργιος και Κώνστας Ευάγγελος αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο έκτακτων θεμάτων και του πρώτου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

10 10 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανάφερε ότι με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: «1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα. Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας. β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας. 3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. 4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» Σύμφωνα με την περίπτ.γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος. Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθ. 5/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Με την υπ αριθ. 3/2011 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ άρθρο 63, την παρ.2 α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 περ. κα άρθρο 18 του Ν 3870/2010 Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 Την υπ αριθ. 3/2011 απόφαση γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Την υπ αριθ. 5/2011 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη και τις εισηγήσεις των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της Τοπικής Κοινότητας Οινόης (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος Και έπειτα από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 17 υπέρ (15 ΔΣ πλειοψηφίας + 1 πρόεδρος Δημοτικής Κοινοτήτων Μάνδρας, + 1 αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων,) και 10 κατά (ΔΣ μειοψηφίας. Οι ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ. Μαρούγκα Μ., Κώνστα Ευαγγ. οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά επειδή το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας έτους 2012 είναι αυτούσιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011 το οποίο δεν εκτελέστηκε) Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012 του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ως ακολούθως:

11 11 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙ- ΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ- ΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ 1 2ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μάνδρας , ,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 Αντικατάσταση δικτύου ύ- δρευσης στο Δήμο , ,85 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,85 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ , ,85 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ 1 Κατασκευή Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μάνδρας , ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

12 Κατασκευή τριτεύοντος δικτύου ακαθάρτων , ,36 ΣΑΤΑ Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου , ,00 ΣΑΤΑ 3 Εκτροπή φρεατίων αγωγών ομβρίων υδάτων , ,36 ΣΑΤΑ 4 Υδροδότηση Οικισμών και συμπλήρωση δικτύου , ,00 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΑΤΑ 68091,72 ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣ ,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,72 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1 Ανάπλαση οδού Στ.Ν Ρόκα , ,00 ΔΗΜΟΣ 2 Διάνοιξη - διαμόρφωση και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων στην εντός σχεδίου περιοχή Αγ. Αικατερίνη , ,52 ΔΗΜΟΣ 3 Διάνοιξη - διαμόρφωση και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων στην εντός σχεδίου περιοχή Βαλαρία - Γυμνάσιο , ,05 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,57 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1 Συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης του έργου ''Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Αρ. Χατζημήτρου Δήμου Μάνδρας'' , ,00 ΔΗΜΟΣ 2 Συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης θερινού κινηματογράφου Δήμου Μάνδρας'' , ,40 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,4

13 13 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, δεξαμενής υπερχείλισης, αποδυτηρίων, κερκίδων και περιβάλλοντος χώρου , ,21 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,21 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1 Αισθητική αναβάθμιση δικτύου διανομής Ηλ Ενέργειας στην οδό Βασ.Δούκα ,97 ΔΗΜΟΣ 2 Αισθητική αναβάθμιση δικτύου διανομής Ηλ Ενέργειας του Δήμου Μάνδρας επι διαφόρων οδών καθώς και μετατροπή του ΕΕ-53 σε COMPACT ΔΗΜΟΣ 3 Αισθητική αναβάθμιση δικτύου Μάνδρας με μετατόπιση και μετατροπή του ΕΕ-22 σε COMPACT ΔΗΜΟΣ 4 Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλ ενέργειας με υπογειοποίηση υφιστάμενου εναέριου δικτύου μεταξύ των Υ/Σ από ΕΕ -135 σε ΕΕ- 45 και μετατροπήσε compact ,79 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,76 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ , ,66

14 14 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 Εκπόνηση μελέτης ΓΠΣ Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας , ,02 ΔΗΜΟΣ 2 Μελέτη δημιουργίας αθλητικού κέντρου στη περιοχή ΡΙΖΑ ΜΠΛΕΤΑ , ,55 ΔΗΜΟΣ 3 Πολεοδόμηση Νέας Ζωής και ευρύτερης περιοχής , ,63 ΔΗΜΟΣ 4 Πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Αγ. Αικατερίνης - Βαλαρίας - Γυμνασίου , ,00 ΔΗΜΟΣ 5 Πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Εργατικών κατοικιών , ,29 ΔΗΜΟΣ 6 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής Πύλιζας Μάνδρας 6.680, ,00 ΔΗΜΟΣ 7 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής Νέας Ζωής 7.172, ,50 ΔΗΜΟΣ 8 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης Αγ. Αικατερίνης 7.172, ,50 ΔΗΜΟΣ 9 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Σούρες στην είσοδο της πόλης και στην περιοχή Παπακώστα , ,00 ΔΗΜΟΣ

15 15 10 Υδραυλική μελέτη και μελέτη οριοθέτησης ρέματος Αγ. Αικατερίνης στην περιοχή Νέα επέκταση Αγ. Αικατερίνης που προβλέπεται στην ΠΕ5 του ΓΠΣ , ,00 ΔΗΜΟΣ 11 Υδραυλική μελέτη και μελέτη οριοθέτησης ρέματος Σούρες στην περιοχή Πύλιζα που προβλέπεται στην ΠΕ5 του ΓΠΣ , ,00 ΔΗΜΟΣ 12 Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υδραυλικής μελέτης του ρέματος Αγ. Αικατερίνης 6.000, ,00 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,49 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ , ,49 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 1 Οδοποιία / Ασφαλτοστρώσεις & Συντηρήσεις Δρόμων και Πεζοδρομίων Δ.Ε. Μάνδρας ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 2 Αγροτική Οδοποιία - Συντηρήσεις αγροτικών οδών Δ.Ε. Μάνδρας ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 3 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μάνδρας ,00 ΣΑ- ΤΑ/ΔΗΜ ΟΣ

16 16 4 Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Μάνδρας ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 5 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μάνδρας ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 6 Επισκευές και συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Μάνδρας ,00 ΥΠΕΣ 7 Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μάνδρας ,00 ΔΗΜΟΣ 8 Αντικατάσταση συνδέσεων δικτύου υδρεύσεως με τα ακίνητα ,00 ΔΗΜΟΣ 9 Κατασκευή έργων οδοποιίας στη περιοχή Παπακώστα ,00 ΔΗΜΟΣ 10 Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Παπακώστα ,00 ΔΗΜΟΣ 11 Διαμόρφωση Κ.Χ στη περιοχή Παπακώστα ,00 ΔΗΜΟΣ 12 Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεματων στη περιοχή Παπακώστα ,00 ΔΗΜΟΣ

17 17 13 Ηλεκτροφωτισμός οδών Κ.Χ & πλατειών στη περιοχή Παπακώστα ,00 ΔΗΜΟΣ 14 Εργα υποδομής σε περιοχές ενταχθείεσες ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 0,01 ΔΗΜΟΣ 15 Εργα υποδομής σε περιοχές ενταχθείσες Αγ Αικατερίνη- Βαλαρία- Γυμνάσιο ,00 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ,01 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ 1 Κυκλοφοριακή μελέτη και εφαρμογή αυτής για την περιοχή της πόληςμάνδρας ,00 ΔΗ- ΜΟΣ/ΣΑΤ Α 2 Σύνταξη πράξεων τακτοποιήσης & αναλογισμού στο εγκεκριμένο Ρ.Σ Δ.Ε Μάνδρας ,00 ΔΗ- ΜΟΣ/ΣΑΤ Α 3 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεολείου Εργατικές Κατοικίες 8.650,00 ΔΗ- ΜΟΣ/ΣΑΤ Α 4 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Στρατοπέδου ,00 ΔΗ- ΜΟΣ/ΣΑΤ Α

18 18 ΣΥΝΟΛΑ ,00 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 1 Υδροδότηση Οικισμών & Ευρύτερης περιοχής ΔΕ Μάνδρας 0,01 ΕΣΠΑ 2 Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτωνδ.ε Μάνδρας 0,01 ΕΣΠΑ 4 Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Αγ Αικατερίνης 0,01 ΕΣΠΑ 5 Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Γυμνασίου-Βαλαρίας 0,01 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 0,04 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ,05 A/A ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙ- ΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ- ΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1 2 Ασφαλτόστρωση δρόμων στη δημοτική ενότητα Βιλίων , ,67 ΘΗΣΕΑΣ Εσωτερική οδοποίια στη δημοτική ενότητα Βιλίων , ,75 ΕΠΤΑ

19 19 ΣΥΝΟΛΑ , ,42 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 Υδρευση οικισμών Αγ Νεκταρίου, Αγ Παρασκευής & Κρύο Πηγάδι , ,00 Υπουργείο Οκονομικών ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ , ,42 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 2 Πράξη εφαρμογής σχεδίου περιοχής Αλεποχωρίου , ,97 ΕΤΕΡΠΣ ΘΗΣΕ- ΑΣ+ΝΟΜ Αναθεώρηση εγκεκριμένου ΑΡΧΙΑ ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως ΔΥΤ.ΑΤΤΙ Βιλίων , ,00 ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,97 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ- ΝΩΝ , ,97 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 1 Οδοποιία - Ασφαλτοστρώσεις - Συντηρήσεις Δρόμων και Πεζοδρομίων Δ.Ε. Βιλίων ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 2 Αγροτική Οδοποιία - Συντηρήσεις αγροτικών οδών Δ.Ε. Βιλίων ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 3 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Βιλίων ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ

20 20 4 Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Βιλίων ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 5 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Βιλίων ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 6 Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές της δημοτικής ενότητας Βιλίων 5.000,00 ΔΗΜΟΣ 7 κατασκευή έργων ανταποδοτικών από την ένταξη κρασπεδα /οδοποιία/ Αλεποχωρίου ,00 ΔΗΜΟΣ 8 Αναβάθμιση αισθητική δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 0,01 9 Επισκευές και συντήρησειςσχολικών κτιρίων ,00 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΑΤΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,01 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1 Αναβάθμιση ανακατασκευή σε λιμάνι Π. Γερμενό (αλιευτικό καταφύγιο) 0,01 ΣΥΝΟΛΑ 0,01 ΚΤΙΡΙΑΚΑ 2 Ανάγερση Λαμπέτειου Μεγάρου Πολιτσμού (χώρος Δασαρχείου) 0,01 ΣΥΝΟΛΑ 0,01

21 21 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 Κατασκευη Δικτύου Ομβρίων Βιλίων 0,01 2 Μελέτη και Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Αλεποχωρίου & επέκταση δικτύου αποχέτευσης 0,01 3 Μελέτη και Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Πόρτο Γερμενού & επέκταση δικτύου αποχέτευσης 0,01 ΣΥΝΟΛΑ 0,03 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,05 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 Γεωλογική μελέτη του παραλιακού δρόμου (βράχος) 8.600,00 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 8.600,00 A/A ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙ- ΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ- ΤΟΔ 1 Κατασκευή - βελτίωση οδών δημοτικής ενότητας Ερυθρών , ,97 ΠΕΠ

22 22 2 ΣΥΝΟΛΑ , ,97 ΥΔΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών , ,39 Ε- ΣΠΑ(ΦΟΡ ΕΑΣ Υ- ΛΟΠ.ΝΑΔ Α) ΣΥΝΟΛΑ , ,39 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1 Διαμόρφωση οικοπέδου ιδιοκτησίας Φ. Καλογερόπουλου σε Πλατεία (Β φάση) , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ανακατασκευή και διαμόρφωση σε πολυλειτουριγκό δημοτικό κτίριο του π. Δημοτικού Σχολείου Ερυθρων , ,00 ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 Κατασκευή τάπητα στο Γήπεδο του χώρου της παλαιάς Αεροπορικής Μονάδας , ,72 προγ/κη σύμβαση με Δήμο Φυλής ΣΥΝΟΛΑ , ,72 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ , ,08 ΚΤΙΡΙΑΚΑ

23 23 1 Εργασίες αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων της Δημ Ενότητας Ερυθρών , ,00 ΟΣΚ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 Αναθεώρηση Σχεδίου Πόλης - Διαμόρφωση -ανάπλαση πεζοδρομίων , ,38 EΤΕΡΠΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,38 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ- ΝΩΝ , ,38 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 Επισκευές δικτύου ύδρευσης διαφόρων οδών , ,90 ΣΑΤΑ 2 Αντιπλημμυρικά έργα επί διαφόρων οδών και χώρων Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών , ,51 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,41 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Έργα προστασίας αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος , ,84 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,84 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ , ,25 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ερυθρών 2.500, ,00 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 2.500,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ

24 24 1 Εκπόνηση μελετών σχεδίου πόλης Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών , ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΡΟΥΣ , ,00 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 1 Οδοποιία - Ασφαλτοστρώσεις - Συντηρήσεις Δρόμων και Πεζοδρομίων Δ.Ε. Ερυθρών ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 2 Αγροτική Οδοποιία - Συντηρήσεις αγροτικών οδών Δ.Ε. Ερυθρών ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 3 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ερυθρών ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 4 Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Ερυθρών ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 5 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ερυθρών ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 6 Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές της δημοτικής ενότητας Ερυθρών 5.000,00 ΔΗΜΟΣ

25 25 7 Επισκευές και συντήρηση Σχολικών κτιρίων ,00 ΥΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ,00 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 Αποχέτευση όμβριων υδάτων στο κέντρο των Ερυθρών 0,01 ΕΣΠΑ 2 Αντικατάσταση συνδέσεων δικτύου υδρεύσεως με τα ακίνητα Δ.Κ. Ερυθρών 0,01 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 0,02 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 Κατασκευή πίστας αγώνων motocross στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου 0,01 Γ.Γ.Α. ΣΥΝΟΛΑ 0,01 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,03 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 Σύνταξη πράξεων αναλογισμού και αποζημιώσεις επικειμένων ,00 ΔΗΜΟΣ 2 Κυκλοφοριακή μελέτη στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών ,00 ΔΗΜΟΣ 3 προμελέτη αξιοποίησης και επενδυτικό σχέδιο για τα ανενεργά στρατόπεδα της 350 ΜΟΙΡΑΣ ΝΙΚΗΣ 5.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ,00

26 26 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ,00 ΙV. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙ- ΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑ- ΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ 1 Νέα ισόγεια οικοδομή (αναψυκτήριο) , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 Ανασύνταξη ΣΧΟΟΑΠ , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 1 Οδοποιία - Ασφαλτοστρώσεις - Συντηρήσεις Δρόμων και Πεζοδρομίων Δ.Ε. Οινόης ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 2 Αγροτική Οδοποιία - Συντηρήσεις αγροτικών οδών Δ.Ε. Οινόης ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 3 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Οινόης ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 4 Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Οινόης 7.000,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ

27 27 5 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Οινόης (Νεκροταφείο κ.α.) 5.000,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 6 Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Οινόης 1.000,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ 6 Ανακατασκευή και διαμόρφωση του π. Δημοτικού Σχολείου Οινόης σε πολυλειτουργικό δημοτικό κτίριο μετά αναψυκτηρίου ,00 ΣΑΤΑ /ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 Η απόφαση πήρε αα 222 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης * 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Βασιλείου Μάριος 14. Χανιώτης Γεώργιος* 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος * 21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 24. Μονοχολιάς Μιχάλης

28 28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 223 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών Δημοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτισμού) για το έτος 2012 και εφεξής Στη Μάνδρα σήμερα στις 29 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης * 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος* Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Λιώρης Αθανάσιος * Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: Μεϊντάνης Ιωάννης, Χανιώτης Γεώργιος και Κώνστας Ευάγγελος αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο έκτακτων θεμάτων και του πρώτου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

29 29 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι: Σύμφωνα με την το άρθρο 1 του Ν 25/1975 και τα άρθρα 4 και 17 του Ν 1080/1980 οι συντελεστές για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν 1828/1989 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Α) Με βάση τις ισχύουσες τιμές ανά τ.μ. οικιών και καταστημάτων ο προϋπολογισμός εσόδων ανέρχεται στο ποσό των ,00 Β) Τα προβλεπόμενα έξοδα για το οικονομικό έτος 2012, όπως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα ανέρχονται στο ύψος των ,77 Από τη παράθεση των παραπάνω στοιχείων για το οικονομικό έτος 2012 προκύπτει ότι με βάση τις ισχύουσες τιμές δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο- έλλειμμα ,77 Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 70/2011 απόφασή του είχε καθορίσει συντελεστές Δημοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτισμού) ως εξής: Α.: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,00/τ.μ. ΣΤΕΓΑΣΜ.& ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜ.ΧΩΡΟΙ εμπορ.καταστημ. βιομηχανιών & επιχειρήσεων (έως 400 τ.μ.) ΣΤΕΓΑΣΜ.& ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜ.ΧΩΡΟΙ εμπορ.καταστημ. βιομηχανιών & επιχειρήσεων (από 401 τ.μ τ.μ.) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ εμπορ.καταστημ.βιομηχανιών & επιχειρήσεων (άνω των τ.μ.) 2,22 /τ.μ. 2,66 /τ.μ. 1,60 /τ.μ. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Εμπορ. Καταστημ. Βιομηχανιών & επιχειρήσεων (άνω των τ.μ.) 0,79 /τ.μ. Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (σε όλους τους οικισμούς) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εμπορ.καταστημ.& επιχειρ. Πάσης φύσεως γραφείων, εργοστασίων, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτικών σχολών και λοιπών περιπτώσεων πλην πτηνοτροφείων (σε όλους τους οικισμούς ) ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιομηχανιών & πάσης φύσεως επιχειρήσεων, κινηματοθεάτρων, πωλήσεων οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών ενυπαίθριων & λοιπών μη επονομαζόμενων 1,30 /τ.μ. 0,27 /τ.μ. 3,37 /τ.μ. Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1,20 /τ.μ. Κατάργηση της υπ αριθμ. 18/2009 απόφασης περί απεντάξεως των αποθηκών & ένταξή τους σε υποχρεωτική καταβολή τέλους καθαριότητας & φωτισμού 1,20 /τ.μ. Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,40 /τ.μ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ΑΠΟΡΟΙ/ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 0,70 /τ.μ.

30 30 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3,08 /τ.μ. Συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού που προτείνεται να ισχύσουν από το 2012 και εφεξής: Α.: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10/τ.μ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (έως 400 τ.μ.) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (από 401 τ.μ τ.μ.) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.μ.) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (έως τ.μ.) 2,22 /τ.μ. 2,66 /τ.μ. 1,60 /τ.μ. 2,22 /τ.μ. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.μ.) 0,66 /τ.μ. Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (σε όλους τους οικισμούς) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εμπορ.καταστημ.& επιχειρ. Πάσης φύσεως γραφείων, εργοστασίων, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτικών σχολών και λοιπών περιπτώσεων πλην πτηνοτροφείων (σε όλους τους οικισμούς ) ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιομηχανιών & πάσης φύσεως επιχειρήσεων, κινηματοθεάτρων, πωλήσεων οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών ενυπαίθριων & λοιπών μη επονομαζόμενων 1,10 /τ.μ. 0,66 /τ.μ. 2,22 /τ.μ. Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10 /τ.μ. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22 /τ.μ. Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10 /τ.μ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ ΑΠΟΡΟΙ/ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 0,70 /τ.μ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22 /τ.μ. Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφανθεί σχετικά Το Δημοτικό συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου καθώς και την πορεία των εσόδων από τα τέλη καθ/τας και φωτισμού και των αντίστοιχων δαπανών μέχρι σήμερα, είδε και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 25/1975 των άρθρων 4 και 17 του Ν 1080/1980 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν 1828/1989, καθώς και την 393/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 70/2011 απόφαση του ΔΣ Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

31 31 Με ψήφους 13 υπέρ (ΔΣ πλειοψηφίας) και 9 κατά (ΔΣ μειοψηφίας, οι ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ. Μαρούγκα Μ. δήλωσαν ότι η χρονική συγκυρία είναι η πλέον άστοχη για να επιλέξουμε αυξήσεις. Θα δεχόμαστε εξομοίωση προς τα κάτω) Καθορίζει συντελεστές Δημοτικών Τελών (καθαριότ ητας και φωτισμού) για το έτος 2012 και εφεξής ως ακολούθως: Α.: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10/τ.μ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (έως 400 τ.μ.) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (από 401 τ.μ τ.μ.) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.μ.) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (έως τ.μ.) 2,22 /τ.μ. 2,66 /τ.μ. 1,60 /τ.μ. 2,22 /τ.μ. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιομηχανιών & εμπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.μ.) 0,66 /τ.μ. Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (σε όλους τους οικισμούς) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εμπορ.καταστημ.& επιχειρ. Πάσης φύσεως γραφείων, εργοστασίων, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτικών σχολών και λοιπών περιπτώσεων πλην πτηνοτροφείων (σε όλους τους οικισμούς ) ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιομηχανιών & πάσης φύσεως επιχειρήσεων, κινηματοθεάτρων, πωλήσεων οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών ενυπαίθριων & λοιπών μη επονομαζόμενων 1,10 /τ.μ. 0,66 /τ.μ. 2,22 /τ.μ. Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10 /τ.μ. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22 /τ.μ. Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10 /τ.μ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ ΑΠΟΡΟΙ/ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 0,70 /τ.μ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22 /τ.μ.

32 32 Η απόφαση πήρε αα 223 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης * 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Βασιλείου Μάριος 14. Χανιώτης Γεώργιος* 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος * 21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 24. Μονοχολιάς Μιχάλης

33 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 224 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή 2012 και εφεξής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος Στη Μάνδρα σήμερα στις 29 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης * 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος* Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Λιώρης Αθανάσιος * Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: Μεϊντάνης Ιωάννης, Χανιώτης Γεώργιος και Κώνστας Ευάγγελος αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο έκτακτων θεμάτων και του πρώτου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009.

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 87 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 270 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκατάσταση ΑΤΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 126 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 246 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή αναπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 86 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19-1-2011 1. Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την ανάθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 127 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή Πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)»

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 61 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 31/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 3-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιχορήγηση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 255 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καταβολή επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 212 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 170 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 173 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 91 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444 ΑΔΑ: Β864ΩΚΙ- ΓΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 8 ης /4/2017 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.02.2017 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5665/10.02.2017 6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΓΡΑΦ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κερατσίνι: 2-- ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ---------- Αρ. πρωτ: 23146 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 35/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 107 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διενέργεια εκσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 2 η. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγρ/τος του Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2017»

ΠΡΑΞΗ 2 η. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγρ/τος του Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2017» ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 28 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 195 η Ιθάκη, σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/25-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 28 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/23-2-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2012». Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης / συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης / συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 12939/14-09-2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης /10-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ 238 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -22-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Εισήγηση αναπροσαρμογής ή μη Δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Περίληψη : Εισήγηση αναπροσαρμογής ή μη Δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 21434/25-11-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20ης/24-11-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26 Πρακτικό της με αριθμό 5ης/04.02.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/15-03-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 278 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -30-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. ΛΛΝΙΚ ΔΟΚΑΤΙΑ ΝΟΟΣ ΑΤΤΙΚΣ ΔΟΣ ΑΝΔΑΣ ΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου άνδρας ιδυλλίας Αρ. Αποφ. ΠΙΛΨ Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 0 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 07 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.0/-3-07 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης για έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.31 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παραχώρηση ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 84/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 36 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού και Τ.Π.Ε. έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 10 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩ6ΙΧΑΓ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 12 ης /882011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 20 ο. Τροποποίηση τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου . ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 405/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/31.08.2015 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 03/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗ0-Ο4Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ /

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗ0-Ο4Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 10150/10-06-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης/07-06-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013.

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/02.09.2016 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Αριθμ. Απόφασης 02/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 20 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104 ΑΔΑ: 7ΧΔ7ΩΚΙ- Ο7Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16 ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚΙ- Τ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. 1. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα. 2. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 3. Αρχείο-Πρωτόκολλο.

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. 1. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα. 2. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 3. Αρχείο-Πρωτόκολλο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 4/9/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53355 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα