Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:"

Transcript

1 Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Δθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2015 ζπκπιεξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2015 θαη έλα κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ έλα παθέην αμηφπηζησλ κέηξσλ. Σν λέν δεκνζηνλνκηθφ κνλνπάηη βαζίδεηαη ζε ζηφρνπο πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ 1%, 2%, 3% θαη 3,5% ηνπ ΑΔΠ γηα 2015, 2016, 2017 θαη ην παθέην πεξηιακβάλνληαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ΦΠΑ, άιια θνξνινγηθά κέηξα, κεηαξξπζκίζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ, κεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ θαη άιια παξακεηξηθά κέηξα πνπ εμεγνχληαη παξαθάησ. 2. Μεηαξξχζκηζε ΦΠΑ Θέζπηζε λνκνζεζίαο γηα κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα ΦΠΑ, νη νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ Η κεηαξξχζκηζε ζηνρεχεη ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε απφ ηηο παξακεηξηθέο κεηαβνιέο. Σν λέν ζχζηεκα ΦΠΑ: (i) (ii) (iii) Δλνπνηεί ηνπο ζπληειεζηέο ζ έλαλ βαζηθφ ζπληειεζηή 23%, ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη εζηηαηφξηα θαη catering, έλαλ κεησκέλν ζπληειεζηή ζην 13% γηα βαζηθά ηξφθηκα, ελέξγεηα, μελνδνρεία θαη λεξφ (εμαηξείηαη ε απνρέηεπζε) θαη έλαλ ηδηαίηεξα κεησκέλν ζπληειεζηή 6% γηα θάξκαθα, βηβιία θαη ζέαηξα Αίξεη ηηο εμαηξέζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο θαη απμάλεη ηνλ ζπληειεζηή γηα ηελ αζθάιεηα θαη Καηαξγεί ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ζηα λεζηά, μεθηλψληαο απφ ηα απηά κε ηα πςειφηεξα έζνδα θαη εθείλα πνπ απνηεινχλ ηνπο πην δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, κε εμαίξεζε ηα πην απνκαθξπζκέλα. Η δηαδηθαζία ζα έρεη νινθιεξσζεί ζηα ηέιε ηνπ 2016 θαη ζπλνδεχεηαη απφ δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζνχλ νη θάηνηθνη κε ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο. Οη λένη ζπληειεζηέο ΦΠΑ γηα μελνδνρεία θαη λεζηά ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ Η αχμεζε ζηνλ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ζα επαλεμεηαζζεί ζην ηέινο ηνπ 2016, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρνπλ επηπξφζζεηα έζνδα κέζσ κέηξσλ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζα έρεη βειηησζεί ε εηζπξαμηκφηεηα ηνπ ΦΠΑ. Κάζε απφθαζε γηα επαλεμέηαζε θαη αλακφξθσζε ζα ιεθζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεζκνχο.

2 3. Γεκνζηνλνκηθά δηαξζξσηηθά κέηξα Θέζπηζε λνκνζεζίαο γηα: εθκεδέληζε πηζαλνηήησλ θνξναπνθπγήο (π.ρ. αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θάπνηνπ σο αγξφηε), ιήςε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα επηρεηξήζεηο ην 2016 θαη πξνθαηαβνιή 100% ηνπ θφξνπ επηρεηξήζεσλ θαη ζηαδηαθά γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο έσο ην 2017, θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ αγξνηψλ ζηνλ θνξνινγηθφ θψδηθα έσο ην 2017, αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαηάξγεζε επηδνηήζεσλ πεηξειαίνπ ζηνπο αγξφηεο θαη θαιχηεξε ζηφρεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαξγεζνχλ νη δαπάλεο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016, πξνζαξκνγή ηνπ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ), εάλ θξηζεί απαξαίηεην θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ έζνδα 2,65 δηζ. επξψ απφ ηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην 2015 θαη ην 2016, θαη αιιαγή ηνπ ειάρηζηνπ θφξνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, θαηάξγεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ θφξνπ πνπ εθαξκφζηεθε βάζεη ηνπ λφκνπ (ΥΥΥΥ/2015) θαη αιιαγή ησλ πξφζθαησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ITC ζηνλ λφκν γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (ΥΥΥΥ/2015), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο κεηαρείξηζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ αγξνηψλ, εθαξκνγή ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο θψδηθεο γηα ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ εζφδσλ: εθαξκνγή λένπ Πνηληθνχ Νφκνπ γηα ηε Φνξνδηαθπγή θαη ηελ Απάηε, ψζηε λα κεηαξξπζκηζηεί ν Δηδηθφο Νφκνο Πξνζηίκσλ 2523/1997 θαη νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεζία θαη λα αληηθαηαζηαζεί ην Άξζξν 55, παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Δζφδσλ θαη κε ζηφρν λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα δηεπξπλζεί ε έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη θνξνδηαθπγήο γηα φιεο ηηο κνξθέο θφξσλ. Καηάξγεζε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα ηα πξφζηηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέζσ ηνπ Νφκνπ 2523/1997, ν νπνίνο αθνξά ην θνξνινγηθφ πιαίζην γηα ζπγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρήκαηα θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά, βάζεη ηνπ ITC θαη ζε πιήξε επζπγξάκκηζε κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθαξκνγή λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νξγαληθνχ λφκνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ: (i) εηζαγσγή πιαηζίνπ γηα ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο, (ii). θαηάξγεζε ησλ εμσδηθαζηηθψλ ζπκθσληψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ησλ ινγηζηψλ (ππφινγνη), (iii) παξνρή ζηε ΓΓΓΔ ηεο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΛΚ πξνθεηκέλνπ λα έρεη ππφ ηελ επίβιεςή ηεο ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη (iv) θαηάξγεζε ηνπ γξαθείνπ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειεγθηψλ έσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017 αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ην ηνλάδ θαη θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ λαπηηθή βηνκεραλία.

3 Έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, (i) απινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θφξσλ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, (ii) επαλαζρεδίαζε θαη ελζσκάησζε ζην ITC ηνπ επηδφκαηνο αιιειεγγχεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε ρξνληθή εθαξκνγή γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (iii) δηαλνκή ελφο θχθινπ πξνζηίκσλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαλνεηή θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Δζφδσλ, (iv) άιιεο ελαπνκείλαζεο κεηαξξπζκίζεηο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ γηα ηε ρψξα (Country Report No. 14/151). ην χζηεκα Τγείαο, κε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2015: (i) επαλαθνξά ηεο πιήξνπο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ generics θαη κε πξνζηαηεπκέλσλ απφ παηέληα, ρσξίο εμαηξέζεηο, (ii) κείσζε, σο πξψην βήκα ηεο ηηκήο ησλ κε πξνζηαηεπκέλσλ απφ παηέληα θαξκάθσλ θαηά 50% θαη φισλ ησλ generics θαηά 32,5% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή ηεο παηέληαο θαη αλάθιεζε ησλ εμαηξέζεσλ εμαηηίαο θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ γηα θάξκαθα ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά απφ ην 2012 θαη (iii) επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη πεξηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επζπγξακκηζηνχλ νη δνκηθέο δαπάλεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ claw back θαη (iv) πιήξεο είζπξαμε γηα ην 2015 φισλ ησλ εζφδσλ ηνπ claw back απφ ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, ηε θαξκαθνβηνκεραλία θαη επέθηαζε ησλ νξίσλ ηνπ claw back πνπ ηζρχνπλ γηα ην 2015 θαη ζην Δθαξκνγή ηεο Δπαλεμέηαζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο βάζεη ησλ ζπκθσλεζέλησλ αλαθνξψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ψζηε λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 0,5% ηνπ ΑΔΠ, κε ζηφρν λα ρξεκαηνδνηεζεί, ρσξίο δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Θέζπηζε λνκνζεζίαο γηα: - ηε κείσζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ θαηά 100 εθαη. επξψ ην 2015 θαη 200 εθαη. ην 2016, κέζσ ζηνρεπκέλσλ θηλήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ πξνκεζεηψλ αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, - ηελ εθαξκνγή κεηαξξχζκηζεο ζηνλ θψδηθα εηζνδήκαηνο (ψζηε λα θαιχπηεη θαη ηε θνξνιφγεζε θεθαιαίνπ) γηα επελδπηηθά «νρήκαηα», αγξφηεο, απηναπαζρνινχκελνπο θ.ιπ. - ηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην 28% απφ 26%, - ηελ επηβνιή θφξνπ ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, - ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο δεκφζηαο πξνζθνξάο γηα ηελ απφθηεζε ηειενπηηθψλ αδεηψλ θαη ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπρλνηήησλ - ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο γηα ζθάθε αλαςπρήο άλσ ησλ 5 κέηξσλ θαη αχμεζή ηνπ ζην 13% απφ 10%, εθαξκνδφκελε απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ 2014 θαη κεηά, - ηελ άληιεζε εζφδσλ κέζσ ηεο δεκνπξάηεζεο ησλ αδεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 4G θαη 5G. Θα επεμεξγαζηνχκε νξηζκέλα κέηξα επαλφξζσζεο ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζηα δεκνζηνλνκηθά (ηα νπνία ζα αθνξνχλ): (i) αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα έζνδα απφ ελνίθηα, γηα εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ επξψ ζην 15% (απφ 11%), κε επηπιένλ έζνδα 160 εθαη. επξψ θαη αχμεζε ζην 35% (απφ 33%) γηα εηήζηα έζνδα άλσ ησλ επξψ, κε ζηφρν επηπιένλ έζνδα 40 εθαη. επξψ, (ii) αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα (π.ρ. ζην 29% απφ 28%) γηα

4 επηρεηξήζεηο, θάηη ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα επηπιένλ έζνδα 130 εθαη. επξψ. 4. Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο Οη αξρέο αλαγλσξίδνπλ φηη ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη βηψζηκν θαη ρξεηάδεηαη ζεκειηψδεηο κεηαξξπζκίζεηο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010 (λ. 3863) θαη ζα εθαξκφζνπλ πιήξσο ή ζα αληηθαηαζηήζνπλ (κε θάηη ηζνδχλακν) ή ζα πξνζαξκφζνπλ ηε ξήηξα κεδεληθνχ ειιείκκαηνο γηα εθάπαμ θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο πνπ πξνέβιεπε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 2012, σο κέξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηζνδχλακε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο Με ηζρχ απφ ηελ 1 Ινπιίνπ 2015 νη αξρέο ζα εθαξκφζνπλ ζηαδηαθά κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ κφληκε εμνηθνλφκεζε ηνπ 0,25%-0,50% ηνπ ΑΔΠ ην 2015 θαη 1% ηνπ ΑΔΠ γηα φιν ην 2016 κέζσ ηεο ζέζπηζεο λφκσλ γηα: ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζαξκνγήο ή θπξψζεσλ γηα ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη, επηπιένλ, ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ζηαδηαθά ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 67 έηε, ή ζηα 62 κε 40 ρξφληα αζθάιηζεο, απφ ην 2022, πνπ ηζρχεη γηα φινπο φζνπο ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ (εμαηξνχληαη ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη νη κεηέξεο κε παηδηά κε αλαπεξία), κε άκεζε εθαξκνγή. ηελ επηβνιή εηήζηαο πνηλήο 10% αληί γηα 6% γηα φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη πξηλ απφ ην λφκηκν ειηθηαθφ φξην ζπληαμηνδφηεζεο (φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ λέσλ νξίσλ ειηθίαο). ηελ ελζσκάησζε ζην ΔΣΔΑ (Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο) γηα φια ηα επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2015 φια ηα επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κφλνλ απφ ηηο δηθέο ηνπο ζπλεηζθνξέο. ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ θνηλσληθψλ ζπληάμεσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηε ζχληαμεο ηνπ ΟΓΑ γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο. ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο απφ ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ Απηφ πξέπεη λα λνκνζεηεζεί άκεζα θαη (ε θαηάξγεζε) λα ηζρχζεη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 γηα ην 20% ησλ δηθαηνχρσλ κε πςειέο ζπληάμεηο, κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο λα ζπκθσλνχληαη κε ηνπο ζεζκνχο. ην πάγσκα ησλ νξίσλ γηα ηε κεληαία θαηαβνιή ηεο βαζηθήο ζπληάμεο ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο κέρξη ην 2021.

5 ηελ θαηαβνιή ηεο βαζηθήο, εγγπεκέλεο ζχληαμεο γηα ηα άηνκα πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ 2015 κφλν θαηά ηελ επίηεπμε ηεο λφκηκεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 67 ρξφλσλ. ηελ αχμεζε ηεο εηζθνξάο ησλ ζπληαμηνχρσλ ππέξ ηνπ θιάδνπ πγείαο απφ ην 4% ζην 6% θαηά κέζν φξν θαη επέθηαζή ηεο θαη ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. Σε ζηαδηαθή θαηάξγεζε φισλ ησλ θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμαηξέζεσλ θαη ηελ ελαξκφληζε ζηνπο θαλφλεο ζπκκεηνρήο γηα φια ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ζηε δνκή ή ηηο εηζθνξέο ηνπ ΙΚΑ απφ ηελ 1 ε Ινπιίνπ ηνπ Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη αξρέο απφ ηηο 31 Οθησβξίνπ 2015 ζα λνκνζεηήζνπλ πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο ψζηε λα ηεζνχλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ (i) ρεδηαζκφο θαη παξακεηξηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ ζηελφηεξε ζχλδεζε κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ (ii) Γηεχξπλζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο βάζεο εηζθνξάο θαη ζχληαμεο γηα φινπο ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάβαζεο απφ ην πιαζκαηηθφ ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. (iii) Αλαζεψξεζε θαη εμνξζνινγηζκφο φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ βαζηθήο εγγπεκέλεο ζχληαμεο, κέζσ δνθηκαζκέλσλ ζπληαγψλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηα θίλεηξα γηα εξγαζία θαη ηηο εηζθνξέο. v) Δλαξκφληζε εηζθνξψλ θαη θαηαβνιή παξνρψλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα θεθάιαηα. (iv) Οξζή ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελαξκφληζεο ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ θαλφλσλ γηα πιεξσκή επηδνκάησλ θαη ηνλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα ηακεία. (V) Καηάξγεζε φισλ ησλ θφξσλ ππέξ ηξίησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζπληάμεηο θαη αληηζηάζκηζε απφ ηε κείσζε ησλ παξνρψλ ή ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ζε ηζρχ απφ ηελ 31 ε Οθησβξίνπ 2015 (vi) Eλαξκφληζε ησλ επηδνκάησλ ηνπ Γεσξγηθνχ Σακείνπ (ΟΓΑ) κε ηα ππφινηπα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη 'αλαινγία, εθηφο αλ ν ΟΓΑ ζπγρσλεπηεί κε άιια ηακεία. Η ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ Σν 2015, ε δηαδηθαζία απηή ζα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ έλσζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε κηα εληαία νληφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ηακείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βειηίσζεο ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ αλαγθψλ

6 κεηαμχ εθείλσλ ησλ ηακείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε θαη εθείλσλ πνπ είλαη ζε ιηγφηεξν θαιή. Οη Αξρέο ζα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ πιήξσο νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο εθηέιεζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ακεξνιεςία ησλ δηαθφξσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη ζεζκνί είλαη έηνηκνη λα ιάβνπλ ππ φςηλ ηελ επίδξαζε άιισλ παξακέηξσλ εληφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο, ψζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ νξηζκέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, ιακβαλνκέλσλ ππ φςηλ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέηξα απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζεζκνχο ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη κεηξήζηκα. 5. Γεκφζηα Γηνίθεζε, Γηθαηνζχλε θαη Πάηαμε ηεο Γηαθζνξάο Δθαξκνγή λφκνπ ψζηε λα ππάξμεη: - κεηαξξχζκηζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, αξρήο γελνκέλεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, πνπ ζα ζέηεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο κε νπδέηεξν δεκνζηνλνκηθφ ραξαθηήξα θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ζπκθσλεζέληα κηζζνινγηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε νξζή εθαξκνγή ζε φιν ην πιαίζην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ραιάξσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ βάξνπο ζε φιν ην κηζζνινγηθφ θάζκα θαη ζχλδεζή ηνπ κε ηηο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο, ηελ απφδνζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. (Οη αξρέο ζα εθαξκφζνπλ, επίζεο, λνκνζεζία γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, έσο ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2015), - επζπγξάκκηζε ησλ κε κηζζνινγηθψλ πξνλνκίσλ φπσο ησλ ζπκθσληψλ γηα άδεηεο, ησλ κεηαθνξηθψλ, βάζεη ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη κε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, - εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζνπξφζεζκσλ νξίσλ γηα ηνλ κηζζνινγηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαζθάιηζε ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ έσο ην 2019, - πξφζιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ζχλδεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ ππαιιήισλ (κε ζηφρν λα νινθιεξσζεί ε πξφζιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα ηεζεί ππφ αλαζεψξεζε), - εθαξκνγή ελφο λένπ πιαηζίνπ θηλεηηθφηεηαο έσο ην δ' ηξίκελν ηνπ Σν πιαίζην ζα πξνσζεί ηε ρξήζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ζέζεσο εξγαζίαο θαη ζα ζπλδέεηαη κε κία online βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θελέο ζέζεηο. Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζα απνθαζίδεηαη γηα θάζε ππεξεζία πνπ αθνξά. Θα εθινγηθεχεη ηελ «δηάρπζε» ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φιν ην θάζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, - Μεηαξξχζκηζε ηνπ Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο

7 πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο. Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ππνζέζεσλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. ηελή ζπλεξγαζία κε ηηο επξσπατθέο αξρέο θαη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηθαηνζχλε (ejustice), ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηα δηθαζηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, - ελίζρπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ. Θα πεξηιακβάλεη (I) ηνλ ξφιν θαη ηε δνκή ησλ πκβνπιεπηηθψλ αξρψλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ ηαηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ζε κία Δπηηξνπή ηνπ Διεγθηηθνχ ηαηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ ξφινπ ηεο Αξρήο Οξζήο Πξαθηηθήο, (ii) ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΔΛΣΑΣ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα πξνζιεθζεί έλαο πξφεδξνο κε άξηηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, κέζσ δηαθσλψλ δηαδηθαζηψλ θαη επηιεγκέλσλ θξηηεξίσλ, (iii) ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΛΣΑΣ ζε θάζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ή άιιε λνκηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηαηηζηηθά ζέκαηα, (iv) άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηελ ΔΛΣΑΣ γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ κφληκσλ ζέζεσλ θαη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην θαη ηελ πξφζιεςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ σο ζεζκνχ εθαξκνγήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο βάζεη ηνπ λφκνπ 4270/2014 θαη ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΣηΔ γηα ζηαηηζηηθά ζέκαηα, ζε ελαξκφληζε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. - Γεκνζηνπνίεζε ελφο αλαζεσξεκέλνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηε Γηαθζνξά έσο ηελ 31ε Ινπιίνπ Μεηαξξχζκηζε θαη εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πεξηνπζία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη εθαξκνγή λνκνζεζίαο θαηά ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ησλ εξεπλψλ γηα πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία πξνήιζε θαη απφ πνιηηηθή παξέκβαζε. Δπηπξφζζεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΑ, νη αξρέο ζα: - εληζρχζνπλ ηνπο ειέγρνπο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη θπξίσο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Δλίζρπζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηζρπξνχο ειέγρνπο θαη λα επηηεξνχλ ηηο έξεπλεο νξηζκέλσλ ππφ έιεγρν αξρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. - εληζρχζνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ ζε ΟΣΑ κε πςειέο δαπάλεο θαη ησλ ππφ έιεγρν λνκηθψλ νξγαληζκψλ ηνπο. - εληζρχζνπλ ηνπο ειέγρνπο γηα πεξηπηψζεηο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ ζεκάησλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη, δεκνζίσλ έξγσλ θαη δεκφζησλ πξνκεζεηψλ (π.ρ. ηνκέαο ηεο πγείαο, ΓΙΣ). - εληζρχζνπλ ηελ δηαθάλεηα, ηνλ έιεγρν αιιά θαη ηα πξνζφληα ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ. - αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζηνλ θχθιν πξνζιήςεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο δηεξγαζίεο (Central Purchasing θαη e- Purchasing: ΚΗΜΓΗ θαη ΔΓΗΗ) θαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο πην μεθάζαξνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο. Δθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο (δ' ηξίκελν 2015). - εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθή γηα άκβιπλζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο (α' ηξίκελν 2016). - Αμηνιφγεζε δχν ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ, Τγείαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί θαηαλνεηή ε χπαξμε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθζνξά θαη άιινπο θηλδχλνπο θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ. Δθαξκνγή ηεο αξκφδνπζαο ζηξαηεγηθήο (δ' ηξίκελν

8 2015). 6. Φνξνινγηθέο αξρέο Θα ιάβεη ηηο θάησζη ελέξγεηεο: - Τηνζέηεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο απηφλνκεο θνξνεηζπαθηηθήο αξρήο, πνπ πξνζδηνξίδεη (i) ηελ λνκηθή ππφζηαζε ηεο αξρήο, ηελ νξγάλσζε απηήο, ηελ θαηάζηαζε ηεο, θαη ην πεδίν δξάζεο απηήο ηεο αξρήο, (ii) νη εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ πκβνπιίνπ Γηνηθεηψλ, (iii) ε ζρέζε ηνπ ΤΠΟΙΚ θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, (iv) ε επειημία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο αξρήο θαη ε ζρέζε κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, (λ) απηνλνκία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέζσ δηθψλ ηνπ γεληθψλ δηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη έλα ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ψζηε λα επζπγξακκίδνληαη ηα θίλεηξα κε ηελ είζπξαμε εζφδσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηεο επειημίαο ηνπ πξνππνινγηζκνχ, (λi) αλαθνξά ζηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνχιην, θαζψο θαη (λii) άκεζε κεηαθνξά φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ηδηνηήησλ θαη ηειψλ, θαζψο θαη φινπ ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ΓΟΔ θαη άιισλ θνξέσλ ζηελ αξρή απηή. - πεξί εηδνπνηήζεσλ θαηαζρέζεσλ, νθείιεη λα πηνζεηήζεη λνκνζεζία ψζηε λα εμαιείςεη ην 25% πιαθφλ ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θαη λα κεηψζεη ηα φξηα ησλ επξψ, δηαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ινγηθά επίπεδα δηαβίσζεο. Δληαηηθνπνίεζε ησλ αγνξψλ γηα ππνδνκή κεραλνγξάθεζεο / κεραλνξγάλσζεο ψζηε λα απηνκαηνπνηεζεί ην ζχζηεκα ησλ e-θαηαζρέζεσλ, βειηίσζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα δηαγξαθή θνξνινγηθψλ ρξεψλ, εμάιεηςε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο εθφξσλ γηα ηελ δίσμε παιαηψλ ρξεψλ, απάιεηςε πεξηνξηζκψλ ζηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο απφ ην 2012, θαη ε επηβνιή, αλ είλαη λνκίκσο ζπκβαηφ, ε πξν-πιεξσκή ζε θνξνινγηθέο δηαθνξέο. - ηξνπνπνίεζε (i) ηνπ θφξνπ απφ ην θαη ησλ δηαθαλνληζκψλ ρξεψλ ψζηε λα απνθιείνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ απνπιεξψλνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ αξρψλ λα κεηψζνπλ ηελ δηάξθεηα απνπιεξσκήο γηα φζνπο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ λσξίηεξα, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε επηηνθίσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά, ην LDU θαη KEAO ζα αμηνινγήζνπλ απφ ην επη γηα ηνπο κεγαιν-νθεηιέηεο, νη νπνίνη νθείινπλ θφξνπο θαη αζθαιηζηηθέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1 εθαη. επξψ (π.ρ. λα επηβεβαηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο σο πξνο ηελ πιεξσκή ψζηε λα πάξεη δηνξζσηηθή ελέξγεηα) θαζψο θαη (ii) ην βαζηθφ ζρέδην δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ ξχζκηζε ησλ επηηνθίσλ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά, ψζηε λα αλαζηαιεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 ε αλάγθε επηβεβαίσζεο απφ ηξίηνπο θαη ε απαίηεζε ηξαπεδηθψλ εγγπήζεσλ. - Τηνζέηεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαγξαθήο θαη πεξηνξηζκφο ηεο δηπιφ-εγγξαθήο ΦΠΑ ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα έζνδα απφ ΦΠΑ θαζψο θαη ε επηηάρπλζε ηεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ αλάιπζεο δηθηχσλ.

9 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ ζεκαληηθή ελίζρπζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ηελ είζπξαμε ΦΠΑ ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε κε θαηαβνιή ηνπ κέζσ ηεο θπθιηθήο απάηεο ηχπνπ "θαξνπζέι" (ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο κεηαθχιηζεο ηνπ ΦΠΑ). Οη αξρέο ζα θαηαζέηνπλ αίηεζε ζηελ επηηξνπή ηεο Δ.Δ. γηα ην ΦΠΑ θαη ζα εηνηκάζνπλ κηα αμηνιφγεζε γηα ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη κηα αχμεζε ηνπ νξίνπ γηα ην ΦΠΑ ζηα 25,000 επξψ. - Καηαπνιέκεζε ηελ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ κέζσ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ απνζεθεπηηθψλ ρσξψλ, είηε ζηαζεξά ή θηλεηά. - Παξαγσγή ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη (i) εληνπηζκφ κε δεισκέλσλ θαηαζέζεσλ κέζσ ειέγρσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, (ii) εηζαγσγή ελφο εζεινληηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθάιπςεο θαηαζέζεσλ κε αλάινγεο πνηλέο, θίλεηξα θαη δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο, ζπκβαηέο κε ηεο θαιχηεξε δηεζλήο πξαθηηθή, θαη ρσξίο θακία πξφβιεςε γηα ακλεζηία (iii) αίηεζε πξνο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φηη αθνξά ηελ θπξηφηεηα θαη απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ Έιιελεο πνιίηεο (iv) αλαλέσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηερληθή βνήζεηα πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ πφξνπ (λ) ζέζπηζε ελφο πεξηνπζηνινγίνπ γηα λα βειηησζεί ν έιεγρνο. - Αλάπηπμε θνζηνινγεκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ πξναγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα επξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία - Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ εμφξπμε γλψζεο απφ βάζεηο ρξνλνζεηξψλ ψζηε λα ειέγρνληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ψζηε λα βειηησζνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ ζηελ κεηαθνξά ηηκνιφγεζεο. 7. Υξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο Τηνζέηεζε: (i) ηξνπνινγηψλ ζην πησρεπηηθφ θψδηθα γηα εηαηξείεο θαη λνηθνθπξηά, πνπ ζα θαιχπηνπλ φινπο ηνπ νθεηιέηεο, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο γηα εηαηξείεο κε ην λφκν OCW (ii) ηξνπνινγίεο ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα πνπ αθνξά ηα λνηθνθπξηά κέζσ ηεο εηζαγσγήο ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα δηαθνξνπνηεί ηνπο "ζηξαηεγηθνχο αθεξέγγπνπο" απφ ηνπο θαιφπηζηνπο νθεηιέηεο, θαζψο θαη ε απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ καδί κε ηελ εηζαγσγή κέηξσλ γηα λα κεησζεί ν κεγάινο αξηζκφο θαζπζηεξεκέλσλ ππνζέζεσλ (iii) ηξνπνινγίεο γηα ηελ άκεζε βειηίσζε ηνπ δηθαζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πηψρεπζε εηαηξεηψλ θαη λνηθνθπξηψλ

10 (iv) λνκνζεζία γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαρεηξηζηέο γηα ζέκαηα ρξενθνπίαο, ρσξίο λα αθνξά θαλέλα επάγγεικα απνθιεηζηηθά θαη κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δηεζλή πξαθηηθή θαη εκπεηξηψλ απφ άιιεο ρψξεο (λ) νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα: απηή ε ζηξαηεγηθή ζα πξνζηεζεί ζην αλάινγν έγγξαθν απφ ην 2013, ιακβάλνληαο ππ'νςηλ ην λέν πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη κε ζηφρν ηελ επηζηξνθή ησλ ηξαπεδψλ ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο δηεζλψλ ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ θαζψο θαη ηελ επίηεπμε ελφο βηψζηκνπ κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο ζην κεζνδηάζηεκα, θαη (λi) κηα νιηζηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κε ηελ βνήζεηα ελφο ζηξαηεγηθνχ ζπκβνχινπ. 8. Δξγαζηαθά Έλαξμε ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλαζεψξεζε φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ πθηζηάκελσλ ζεκάησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε γλψκνλα ηηο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ αιινχ ζηελ Δπξψπε. Παξαηεξήζεηο ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζα δνζνχλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο. Η νξγάλσζε θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Θεζκνχο. ε απηφ ην πιαίζην, ε λνκνζεζία γηα έλα λέν ζχζηεκα ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζα είλαη έηνηκε κέρξη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ Οη αξρέο ζα πάξνπλ κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ψζηε λα εκπεδσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λφκηκσλ εηαηξεηψλ θαη γηα λα πξνζηαηεχνληαη νη ππάιιεινη θαη λα δηαζθαιίδνληαη ηα θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά έζνδα. 9. Αγνξά πξντφλησλ Δθαξκνγή λνκνζεζίαο ψζηε: - λα εθαξκνζηνχλ φιεο νη ελαπνκείλαζεο ζπζηάζεηο απφ ηελ εξγαιεηνζήθε Ι αληαγσληζκνχ ηνπ ΟΟΑ, εθηφο ησλ Over The Counter θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, μεθηλψληαο κε: ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, άδεηεο θνξηεγψλ, θψδηθαο πξνζηαηεπκέλσλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ, θψδηθεο ζηα πιηθά νηθνδνκψλ θαη φιεο ηηο ζπζηάζεηο ηεο εξγαιεηνζήθεο ΙΙ ηνπ ΟΟΑ γηα ρπκνχο θαη πεηξειατθά πξντφληα, - λα εληζρπζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα εληζρπζεί άκεζα ε επκάξεηα ησλ θαηαλαισηψλ ζα εθαξκνζηεί κία λέα αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ηερληθή βνήζεηα ηνπ ΟΟΑ, αλαθνξηθά κε ην ρνλδξεκπφξην, ηηο θαηαζθεπέο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηα ΜΜΔ. Η δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζην α' ηξίκελν ηνπ Οη πξνηάζεηο ζα εθαξκνζηνχλ έσο ην β' ηξίκελν ηνπ λα «αλνίμνπλ» ηα θιεηζηά επαγγέικαηα ησλ κεραληθψλ, ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, ησλ ινγηζηψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ηνπξηζηηθψλ ελνηθίσλ. - κείσζε ησλ κε ακνηβαίσλ, θνηλσληθψλ ρξεψζεσλ θαη επζπγξάκκηζε ησλ κε θνηλσληθψλ ρξεψζεσλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο,

11 - κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξηδφληησλ απαηηήζεσλ γηα επελδχζεηο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρακεινχ ξίζθνπ φπσο ζπζηήλεη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ θαη (ii) δεκηνπξγία κίαο επηηξνπήο γηα ηηο έλδν-ππνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ λνκνζέηεζεο. Σερληθή βνήζεηα απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθαξκνγή ηεο ραιάξσζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα παξνρή αδεηψλ - ζρεδηαζηνχλ ειεθηξνληθά one-stop shops γηα επηρεηξήζεηο κέζσ αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ θαη λα βνεζεζεί ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ εξγαιείσλ θαη δνκψλ (γ' ηξίκελν 2015). Γεκηνπξγία ηεο ζεζκηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο δνκήο, θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαζνξηζκφο θαη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηνχρσλ (δ' ηξίκελν 2015). Δθαξκνγή ην α' ηξίκελν ηνπ πηνζεηεζεί ε κεηαξξχζκηζε ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ν εηδηθφο νδηθφο ηεο ράξηεο θαη αθνινχζσο ζα ππάξμεη εθαξκνγή. - ιήςε κε κεηαηξέςηκσλ κέηξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ) γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, ΑΓΜΗΔ ή λα εθαξκνζηεί κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 κία ελαιιαθηηθή δνκή, κε ηζνδχλακα απνηειέζκαηα απφ άπνςεο αληαγσληζκνχ, ζε πιήξε εθαξκνγή κε ηηο θαιχηεξεο επξσπατθέο πξαθηηθέο ψζηε λα θαηαζηεί πιήξσο αλεμάξηεηνο απφ ηε ΓΔΗ, ελψ ζα δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ελέξγεηαο, νη αξρέο ζα αλακνξθψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ θαη άιισλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ψζηε λα απνθεπρζεί φηη νξηζκέλα εξγνζηάζηα αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ρακειφηεξα απφ ην βηψζηκν θφζηνο θαη λα απνηξέςεη ηα πξνβιήκαηα απφ ηηο εθπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Καζνξηζκψλ ησλ ρξεψζεσλ ηεο ΓΔΗ βάζεη ηνπ θφζηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεησκέλνπ θαηά 20% ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λα ελεκεξψζεη ηελ Κνκηζηφλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ ηδησηψλ παξαγσγψλ ζε θζελέο πεγέο παξαγσγήο ξεχκαηνο ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε ε ΓΔΗ κέζσ δεκνπξαζηψλ (ΝΟΜΔ). Οη αξρέο ζα ζπλερίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ νδηθνχ ράξηε ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Δ.Δ. θαη ζα εθαξκφζνπλ έλα λέν πιαίζην ζηήξημεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ησλ ζηφρσλ γηα ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ελεξγεηαθήο θνξνιφγεζεο. Οη αξρέο ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 10. Ιδησηηθνπνηήζεηο - Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΣΑΙΠΔΓ ζα βειηηψζεη ην ρέδην Αλάπηπμεο Πεξηνπζίαο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ «θαηνρή» ηνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα. - Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε νινθιήξσζε ησλ δεκνπξαζηψλ, νη αξρέο ζα

12 νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο ελαπνκείλαζεο θπβεξλεηηθέο πξάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, ηνλ ΣΡΑΙΝΟΔ, ηελ Δγλαηία, ηα ιηκάληα Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο θαη ην Διιεληθφ (ν πιήξεο θαηάινγνο ζην Σερληθφ Μλεκφλην). Απηή ε ιίζηα ησλ ελεξγεηψλ αλαλεψλεηαη ηαθηηθά θαη ε θπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη φηη νη ελαπνκείλαζεο ελέξγεηεο ζα πξνσζεζνχλ ζηνλ νξζφ ρξφλν. - Κπβέξλεζε θαη ΣΑΙΠΔΓ ζα αλαθνηλψζνπλ ηηο εκεξνκελίεο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ιηκαληψλ Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο φρη αξγφηεξα απφ ηα ηέιε Οθησβξίνπ 2015 θαη γηα ΣΡΑΙΝΟΔ Rosco, ρσξίο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ. - Η θπβέξλεζε ζα κεηαθέξεη ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ζηνλ ΟΣΔ ζην ΣΑΙΠΔΓ. - Θα ιάβεη νπζηαζηηθά θαη κε αλαζηξέςηκα βήκαηα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ θαη κε ηνπο ππάξρνληεο πξνσζνχκελνπο αλαδφρνπο.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μεηξνπφιεσο 12-14, 10563, Αζήλα. Σει.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr * ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέκπηε, 26 Ινπλίνπ 2014 Γειηίν Σχπνπ Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο θνηηήηξηαο Φσηεηλήο Βνγηαηδή ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ

ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ 1 Επηηειηθή ζπκθσλία ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ IMF Survey online 2 Μαίνπ 2010 Σα δχν ζθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ γηα έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα.

Φπιιάδην κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ γηα έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα. Φπιιάδην κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ γηα έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα. ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ- ΣΟΜΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Σ. θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία

Γ.Ν.Σ. θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ: Γ.Ν.Σ. θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία πνπδαζηήο: Καγηάο Παλαγηψηεο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα