Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:"

Transcript

1 Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Δθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2015 ζπκπιεξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2015 θαη έλα κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ έλα παθέην αμηφπηζησλ κέηξσλ. Σν λέν δεκνζηνλνκηθφ κνλνπάηη βαζίδεηαη ζε ζηφρνπο πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ 1%, 2%, 3% θαη 3,5% ηνπ ΑΔΠ γηα 2015, 2016, 2017 θαη ην παθέην πεξηιακβάλνληαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ΦΠΑ, άιια θνξνινγηθά κέηξα, κεηαξξπζκίζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ, κεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ θαη άιια παξακεηξηθά κέηξα πνπ εμεγνχληαη παξαθάησ. 2. Μεηαξξχζκηζε ΦΠΑ Θέζπηζε λνκνζεζίαο γηα κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα ΦΠΑ, νη νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ Η κεηαξξχζκηζε ζηνρεχεη ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε απφ ηηο παξακεηξηθέο κεηαβνιέο. Σν λέν ζχζηεκα ΦΠΑ: (i) (ii) (iii) Δλνπνηεί ηνπο ζπληειεζηέο ζ έλαλ βαζηθφ ζπληειεζηή 23%, ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη εζηηαηφξηα θαη catering, έλαλ κεησκέλν ζπληειεζηή ζην 13% γηα βαζηθά ηξφθηκα, ελέξγεηα, μελνδνρεία θαη λεξφ (εμαηξείηαη ε απνρέηεπζε) θαη έλαλ ηδηαίηεξα κεησκέλν ζπληειεζηή 6% γηα θάξκαθα, βηβιία θαη ζέαηξα Αίξεη ηηο εμαηξέζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο θαη απμάλεη ηνλ ζπληειεζηή γηα ηελ αζθάιεηα θαη Καηαξγεί ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ζηα λεζηά, μεθηλψληαο απφ ηα απηά κε ηα πςειφηεξα έζνδα θαη εθείλα πνπ απνηεινχλ ηνπο πην δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, κε εμαίξεζε ηα πην απνκαθξπζκέλα. Η δηαδηθαζία ζα έρεη νινθιεξσζεί ζηα ηέιε ηνπ 2016 θαη ζπλνδεχεηαη απφ δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζνχλ νη θάηνηθνη κε ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο. Οη λένη ζπληειεζηέο ΦΠΑ γηα μελνδνρεία θαη λεζηά ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ Η αχμεζε ζηνλ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ζα επαλεμεηαζζεί ζην ηέινο ηνπ 2016, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρνπλ επηπξφζζεηα έζνδα κέζσ κέηξσλ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζα έρεη βειηησζεί ε εηζπξαμηκφηεηα ηνπ ΦΠΑ. Κάζε απφθαζε γηα επαλεμέηαζε θαη αλακφξθσζε ζα ιεθζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεζκνχο.

2 3. Γεκνζηνλνκηθά δηαξζξσηηθά κέηξα Θέζπηζε λνκνζεζίαο γηα: εθκεδέληζε πηζαλνηήησλ θνξναπνθπγήο (π.ρ. αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θάπνηνπ σο αγξφηε), ιήςε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα επηρεηξήζεηο ην 2016 θαη πξνθαηαβνιή 100% ηνπ θφξνπ επηρεηξήζεσλ θαη ζηαδηαθά γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο έσο ην 2017, θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ αγξνηψλ ζηνλ θνξνινγηθφ θψδηθα έσο ην 2017, αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαηάξγεζε επηδνηήζεσλ πεηξειαίνπ ζηνπο αγξφηεο θαη θαιχηεξε ζηφρεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαξγεζνχλ νη δαπάλεο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016, πξνζαξκνγή ηνπ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ), εάλ θξηζεί απαξαίηεην θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ έζνδα 2,65 δηζ. επξψ απφ ηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην 2015 θαη ην 2016, θαη αιιαγή ηνπ ειάρηζηνπ θφξνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, θαηάξγεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ θφξνπ πνπ εθαξκφζηεθε βάζεη ηνπ λφκνπ (ΥΥΥΥ/2015) θαη αιιαγή ησλ πξφζθαησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ITC ζηνλ λφκν γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (ΥΥΥΥ/2015), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο κεηαρείξηζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ αγξνηψλ, εθαξκνγή ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο θψδηθεο γηα ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ εζφδσλ: εθαξκνγή λένπ Πνηληθνχ Νφκνπ γηα ηε Φνξνδηαθπγή θαη ηελ Απάηε, ψζηε λα κεηαξξπζκηζηεί ν Δηδηθφο Νφκνο Πξνζηίκσλ 2523/1997 θαη νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεζία θαη λα αληηθαηαζηαζεί ην Άξζξν 55, παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Δζφδσλ θαη κε ζηφρν λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα δηεπξπλζεί ε έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη θνξνδηαθπγήο γηα φιεο ηηο κνξθέο θφξσλ. Καηάξγεζε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα ηα πξφζηηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέζσ ηνπ Νφκνπ 2523/1997, ν νπνίνο αθνξά ην θνξνινγηθφ πιαίζην γηα ζπγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρήκαηα θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά, βάζεη ηνπ ITC θαη ζε πιήξε επζπγξάκκηζε κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθαξκνγή λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νξγαληθνχ λφκνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ: (i) εηζαγσγή πιαηζίνπ γηα ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο, (ii). θαηάξγεζε ησλ εμσδηθαζηηθψλ ζπκθσληψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ησλ ινγηζηψλ (ππφινγνη), (iii) παξνρή ζηε ΓΓΓΔ ηεο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΛΚ πξνθεηκέλνπ λα έρεη ππφ ηελ επίβιεςή ηεο ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη (iv) θαηάξγεζε ηνπ γξαθείνπ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειεγθηψλ έσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017 αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ην ηνλάδ θαη θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ λαπηηθή βηνκεραλία.

3 Έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, (i) απινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θφξσλ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, (ii) επαλαζρεδίαζε θαη ελζσκάησζε ζην ITC ηνπ επηδφκαηνο αιιειεγγχεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε ρξνληθή εθαξκνγή γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (iii) δηαλνκή ελφο θχθινπ πξνζηίκσλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαλνεηή θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Δζφδσλ, (iv) άιιεο ελαπνκείλαζεο κεηαξξπζκίζεηο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ γηα ηε ρψξα (Country Report No. 14/151). ην χζηεκα Τγείαο, κε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2015: (i) επαλαθνξά ηεο πιήξνπο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ generics θαη κε πξνζηαηεπκέλσλ απφ παηέληα, ρσξίο εμαηξέζεηο, (ii) κείσζε, σο πξψην βήκα ηεο ηηκήο ησλ κε πξνζηαηεπκέλσλ απφ παηέληα θαξκάθσλ θαηά 50% θαη φισλ ησλ generics θαηά 32,5% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή ηεο παηέληαο θαη αλάθιεζε ησλ εμαηξέζεσλ εμαηηίαο θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ γηα θάξκαθα ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά απφ ην 2012 θαη (iii) επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη πεξηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επζπγξακκηζηνχλ νη δνκηθέο δαπάλεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ claw back θαη (iv) πιήξεο είζπξαμε γηα ην 2015 φισλ ησλ εζφδσλ ηνπ claw back απφ ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, ηε θαξκαθνβηνκεραλία θαη επέθηαζε ησλ νξίσλ ηνπ claw back πνπ ηζρχνπλ γηα ην 2015 θαη ζην Δθαξκνγή ηεο Δπαλεμέηαζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο βάζεη ησλ ζπκθσλεζέλησλ αλαθνξψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ψζηε λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 0,5% ηνπ ΑΔΠ, κε ζηφρν λα ρξεκαηνδνηεζεί, ρσξίο δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Θέζπηζε λνκνζεζίαο γηα: - ηε κείσζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ θαηά 100 εθαη. επξψ ην 2015 θαη 200 εθαη. ην 2016, κέζσ ζηνρεπκέλσλ θηλήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ πξνκεζεηψλ αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, - ηελ εθαξκνγή κεηαξξχζκηζεο ζηνλ θψδηθα εηζνδήκαηνο (ψζηε λα θαιχπηεη θαη ηε θνξνιφγεζε θεθαιαίνπ) γηα επελδπηηθά «νρήκαηα», αγξφηεο, απηναπαζρνινχκελνπο θ.ιπ. - ηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην 28% απφ 26%, - ηελ επηβνιή θφξνπ ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, - ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο δεκφζηαο πξνζθνξάο γηα ηελ απφθηεζε ηειενπηηθψλ αδεηψλ θαη ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπρλνηήησλ - ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο γηα ζθάθε αλαςπρήο άλσ ησλ 5 κέηξσλ θαη αχμεζή ηνπ ζην 13% απφ 10%, εθαξκνδφκελε απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ 2014 θαη κεηά, - ηελ άληιεζε εζφδσλ κέζσ ηεο δεκνπξάηεζεο ησλ αδεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 4G θαη 5G. Θα επεμεξγαζηνχκε νξηζκέλα κέηξα επαλφξζσζεο ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζηα δεκνζηνλνκηθά (ηα νπνία ζα αθνξνχλ): (i) αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα έζνδα απφ ελνίθηα, γηα εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ επξψ ζην 15% (απφ 11%), κε επηπιένλ έζνδα 160 εθαη. επξψ θαη αχμεζε ζην 35% (απφ 33%) γηα εηήζηα έζνδα άλσ ησλ επξψ, κε ζηφρν επηπιένλ έζνδα 40 εθαη. επξψ, (ii) αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα (π.ρ. ζην 29% απφ 28%) γηα

4 επηρεηξήζεηο, θάηη ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα επηπιένλ έζνδα 130 εθαη. επξψ. 4. Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο Οη αξρέο αλαγλσξίδνπλ φηη ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη βηψζηκν θαη ρξεηάδεηαη ζεκειηψδεηο κεηαξξπζκίζεηο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010 (λ. 3863) θαη ζα εθαξκφζνπλ πιήξσο ή ζα αληηθαηαζηήζνπλ (κε θάηη ηζνδχλακν) ή ζα πξνζαξκφζνπλ ηε ξήηξα κεδεληθνχ ειιείκκαηνο γηα εθάπαμ θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο πνπ πξνέβιεπε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 2012, σο κέξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηζνδχλακε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο Με ηζρχ απφ ηελ 1 Ινπιίνπ 2015 νη αξρέο ζα εθαξκφζνπλ ζηαδηαθά κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ κφληκε εμνηθνλφκεζε ηνπ 0,25%-0,50% ηνπ ΑΔΠ ην 2015 θαη 1% ηνπ ΑΔΠ γηα φιν ην 2016 κέζσ ηεο ζέζπηζεο λφκσλ γηα: ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζαξκνγήο ή θπξψζεσλ γηα ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη, επηπιένλ, ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ζηαδηαθά ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 67 έηε, ή ζηα 62 κε 40 ρξφληα αζθάιηζεο, απφ ην 2022, πνπ ηζρχεη γηα φινπο φζνπο ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ (εμαηξνχληαη ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη νη κεηέξεο κε παηδηά κε αλαπεξία), κε άκεζε εθαξκνγή. ηελ επηβνιή εηήζηαο πνηλήο 10% αληί γηα 6% γηα φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη πξηλ απφ ην λφκηκν ειηθηαθφ φξην ζπληαμηνδφηεζεο (φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ λέσλ νξίσλ ειηθίαο). ηελ ελζσκάησζε ζην ΔΣΔΑ (Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο) γηα φια ηα επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2015 φια ηα επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κφλνλ απφ ηηο δηθέο ηνπο ζπλεηζθνξέο. ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ θνηλσληθψλ ζπληάμεσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηε ζχληαμεο ηνπ ΟΓΑ γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο. ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο απφ ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ Απηφ πξέπεη λα λνκνζεηεζεί άκεζα θαη (ε θαηάξγεζε) λα ηζρχζεη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 γηα ην 20% ησλ δηθαηνχρσλ κε πςειέο ζπληάμεηο, κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο λα ζπκθσλνχληαη κε ηνπο ζεζκνχο. ην πάγσκα ησλ νξίσλ γηα ηε κεληαία θαηαβνιή ηεο βαζηθήο ζπληάμεο ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο κέρξη ην 2021.

5 ηελ θαηαβνιή ηεο βαζηθήο, εγγπεκέλεο ζχληαμεο γηα ηα άηνκα πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ 2015 κφλν θαηά ηελ επίηεπμε ηεο λφκηκεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 67 ρξφλσλ. ηελ αχμεζε ηεο εηζθνξάο ησλ ζπληαμηνχρσλ ππέξ ηνπ θιάδνπ πγείαο απφ ην 4% ζην 6% θαηά κέζν φξν θαη επέθηαζή ηεο θαη ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. Σε ζηαδηαθή θαηάξγεζε φισλ ησλ θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμαηξέζεσλ θαη ηελ ελαξκφληζε ζηνπο θαλφλεο ζπκκεηνρήο γηα φια ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ζηε δνκή ή ηηο εηζθνξέο ηνπ ΙΚΑ απφ ηελ 1 ε Ινπιίνπ ηνπ Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη αξρέο απφ ηηο 31 Οθησβξίνπ 2015 ζα λνκνζεηήζνπλ πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο ψζηε λα ηεζνχλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ (i) ρεδηαζκφο θαη παξακεηξηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ ζηελφηεξε ζχλδεζε κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ (ii) Γηεχξπλζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο βάζεο εηζθνξάο θαη ζχληαμεο γηα φινπο ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάβαζεο απφ ην πιαζκαηηθφ ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. (iii) Αλαζεψξεζε θαη εμνξζνινγηζκφο φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ βαζηθήο εγγπεκέλεο ζχληαμεο, κέζσ δνθηκαζκέλσλ ζπληαγψλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηα θίλεηξα γηα εξγαζία θαη ηηο εηζθνξέο. v) Δλαξκφληζε εηζθνξψλ θαη θαηαβνιή παξνρψλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα θεθάιαηα. (iv) Οξζή ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελαξκφληζεο ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ θαλφλσλ γηα πιεξσκή επηδνκάησλ θαη ηνλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα ηακεία. (V) Καηάξγεζε φισλ ησλ θφξσλ ππέξ ηξίησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζπληάμεηο θαη αληηζηάζκηζε απφ ηε κείσζε ησλ παξνρψλ ή ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ζε ηζρχ απφ ηελ 31 ε Οθησβξίνπ 2015 (vi) Eλαξκφληζε ησλ επηδνκάησλ ηνπ Γεσξγηθνχ Σακείνπ (ΟΓΑ) κε ηα ππφινηπα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη 'αλαινγία, εθηφο αλ ν ΟΓΑ ζπγρσλεπηεί κε άιια ηακεία. Η ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ Σν 2015, ε δηαδηθαζία απηή ζα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ έλσζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε κηα εληαία νληφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ηακείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βειηίσζεο ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ αλαγθψλ

6 κεηαμχ εθείλσλ ησλ ηακείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε θαη εθείλσλ πνπ είλαη ζε ιηγφηεξν θαιή. Οη Αξρέο ζα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ πιήξσο νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο εθηέιεζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ακεξνιεςία ησλ δηαθφξσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη ζεζκνί είλαη έηνηκνη λα ιάβνπλ ππ φςηλ ηελ επίδξαζε άιισλ παξακέηξσλ εληφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο, ψζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ νξηζκέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, ιακβαλνκέλσλ ππ φςηλ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέηξα απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζεζκνχο ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη κεηξήζηκα. 5. Γεκφζηα Γηνίθεζε, Γηθαηνζχλε θαη Πάηαμε ηεο Γηαθζνξάο Δθαξκνγή λφκνπ ψζηε λα ππάξμεη: - κεηαξξχζκηζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, αξρήο γελνκέλεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, πνπ ζα ζέηεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο κε νπδέηεξν δεκνζηνλνκηθφ ραξαθηήξα θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ζπκθσλεζέληα κηζζνινγηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε νξζή εθαξκνγή ζε φιν ην πιαίζην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ραιάξσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ βάξνπο ζε φιν ην κηζζνινγηθφ θάζκα θαη ζχλδεζή ηνπ κε ηηο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο, ηελ απφδνζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. (Οη αξρέο ζα εθαξκφζνπλ, επίζεο, λνκνζεζία γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, έσο ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2015), - επζπγξάκκηζε ησλ κε κηζζνινγηθψλ πξνλνκίσλ φπσο ησλ ζπκθσληψλ γηα άδεηεο, ησλ κεηαθνξηθψλ, βάζεη ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη κε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, - εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζνπξφζεζκσλ νξίσλ γηα ηνλ κηζζνινγηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαζθάιηζε ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ έσο ην 2019, - πξφζιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ζχλδεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ ππαιιήισλ (κε ζηφρν λα νινθιεξσζεί ε πξφζιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα ηεζεί ππφ αλαζεψξεζε), - εθαξκνγή ελφο λένπ πιαηζίνπ θηλεηηθφηεηαο έσο ην δ' ηξίκελν ηνπ Σν πιαίζην ζα πξνσζεί ηε ρξήζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ζέζεσο εξγαζίαο θαη ζα ζπλδέεηαη κε κία online βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θελέο ζέζεηο. Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζα απνθαζίδεηαη γηα θάζε ππεξεζία πνπ αθνξά. Θα εθινγηθεχεη ηελ «δηάρπζε» ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φιν ην θάζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, - Μεηαξξχζκηζε ηνπ Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο

7 πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο. Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ππνζέζεσλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. ηελή ζπλεξγαζία κε ηηο επξσπατθέο αξρέο θαη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηθαηνζχλε (ejustice), ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηα δηθαζηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, - ελίζρπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ. Θα πεξηιακβάλεη (I) ηνλ ξφιν θαη ηε δνκή ησλ πκβνπιεπηηθψλ αξρψλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ ηαηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ζε κία Δπηηξνπή ηνπ Διεγθηηθνχ ηαηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ ξφινπ ηεο Αξρήο Οξζήο Πξαθηηθήο, (ii) ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΔΛΣΑΣ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα πξνζιεθζεί έλαο πξφεδξνο κε άξηηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, κέζσ δηαθσλψλ δηαδηθαζηψλ θαη επηιεγκέλσλ θξηηεξίσλ, (iii) ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΛΣΑΣ ζε θάζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ή άιιε λνκηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηαηηζηηθά ζέκαηα, (iv) άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηελ ΔΛΣΑΣ γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ κφληκσλ ζέζεσλ θαη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην θαη ηελ πξφζιεςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ σο ζεζκνχ εθαξκνγήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο βάζεη ηνπ λφκνπ 4270/2014 θαη ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΣηΔ γηα ζηαηηζηηθά ζέκαηα, ζε ελαξκφληζε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. - Γεκνζηνπνίεζε ελφο αλαζεσξεκέλνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηε Γηαθζνξά έσο ηελ 31ε Ινπιίνπ Μεηαξξχζκηζε θαη εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πεξηνπζία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη εθαξκνγή λνκνζεζίαο θαηά ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ησλ εξεπλψλ γηα πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία πξνήιζε θαη απφ πνιηηηθή παξέκβαζε. Δπηπξφζζεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΑ, νη αξρέο ζα: - εληζρχζνπλ ηνπο ειέγρνπο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη θπξίσο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Δλίζρπζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηζρπξνχο ειέγρνπο θαη λα επηηεξνχλ ηηο έξεπλεο νξηζκέλσλ ππφ έιεγρν αξρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. - εληζρχζνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ ζε ΟΣΑ κε πςειέο δαπάλεο θαη ησλ ππφ έιεγρν λνκηθψλ νξγαληζκψλ ηνπο. - εληζρχζνπλ ηνπο ειέγρνπο γηα πεξηπηψζεηο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ ζεκάησλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη, δεκνζίσλ έξγσλ θαη δεκφζησλ πξνκεζεηψλ (π.ρ. ηνκέαο ηεο πγείαο, ΓΙΣ). - εληζρχζνπλ ηελ δηαθάλεηα, ηνλ έιεγρν αιιά θαη ηα πξνζφληα ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ. - αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζηνλ θχθιν πξνζιήςεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο δηεξγαζίεο (Central Purchasing θαη e- Purchasing: ΚΗΜΓΗ θαη ΔΓΗΗ) θαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο πην μεθάζαξνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο. Δθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο (δ' ηξίκελν 2015). - εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθή γηα άκβιπλζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο (α' ηξίκελν 2016). - Αμηνιφγεζε δχν ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ, Τγείαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί θαηαλνεηή ε χπαξμε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθζνξά θαη άιινπο θηλδχλνπο θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ. Δθαξκνγή ηεο αξκφδνπζαο ζηξαηεγηθήο (δ' ηξίκελν

8 2015). 6. Φνξνινγηθέο αξρέο Θα ιάβεη ηηο θάησζη ελέξγεηεο: - Τηνζέηεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο απηφλνκεο θνξνεηζπαθηηθήο αξρήο, πνπ πξνζδηνξίδεη (i) ηελ λνκηθή ππφζηαζε ηεο αξρήο, ηελ νξγάλσζε απηήο, ηελ θαηάζηαζε ηεο, θαη ην πεδίν δξάζεο απηήο ηεο αξρήο, (ii) νη εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ πκβνπιίνπ Γηνηθεηψλ, (iii) ε ζρέζε ηνπ ΤΠΟΙΚ θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, (iv) ε επειημία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο αξρήο θαη ε ζρέζε κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, (λ) απηνλνκία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέζσ δηθψλ ηνπ γεληθψλ δηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη έλα ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ψζηε λα επζπγξακκίδνληαη ηα θίλεηξα κε ηελ είζπξαμε εζφδσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηεο επειημίαο ηνπ πξνππνινγηζκνχ, (λi) αλαθνξά ζηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνχιην, θαζψο θαη (λii) άκεζε κεηαθνξά φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ηδηνηήησλ θαη ηειψλ, θαζψο θαη φινπ ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ΓΟΔ θαη άιισλ θνξέσλ ζηελ αξρή απηή. - πεξί εηδνπνηήζεσλ θαηαζρέζεσλ, νθείιεη λα πηνζεηήζεη λνκνζεζία ψζηε λα εμαιείςεη ην 25% πιαθφλ ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θαη λα κεηψζεη ηα φξηα ησλ επξψ, δηαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ινγηθά επίπεδα δηαβίσζεο. Δληαηηθνπνίεζε ησλ αγνξψλ γηα ππνδνκή κεραλνγξάθεζεο / κεραλνξγάλσζεο ψζηε λα απηνκαηνπνηεζεί ην ζχζηεκα ησλ e-θαηαζρέζεσλ, βειηίσζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα δηαγξαθή θνξνινγηθψλ ρξεψλ, εμάιεηςε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο εθφξσλ γηα ηελ δίσμε παιαηψλ ρξεψλ, απάιεηςε πεξηνξηζκψλ ζηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο απφ ην 2012, θαη ε επηβνιή, αλ είλαη λνκίκσο ζπκβαηφ, ε πξν-πιεξσκή ζε θνξνινγηθέο δηαθνξέο. - ηξνπνπνίεζε (i) ηνπ θφξνπ απφ ην θαη ησλ δηαθαλνληζκψλ ρξεψλ ψζηε λα απνθιείνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ απνπιεξψλνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ αξρψλ λα κεηψζνπλ ηελ δηάξθεηα απνπιεξσκήο γηα φζνπο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ λσξίηεξα, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε επηηνθίσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά, ην LDU θαη KEAO ζα αμηνινγήζνπλ απφ ην επη γηα ηνπο κεγαιν-νθεηιέηεο, νη νπνίνη νθείινπλ θφξνπο θαη αζθαιηζηηθέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1 εθαη. επξψ (π.ρ. λα επηβεβαηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο σο πξνο ηελ πιεξσκή ψζηε λα πάξεη δηνξζσηηθή ελέξγεηα) θαζψο θαη (ii) ην βαζηθφ ζρέδην δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ ξχζκηζε ησλ επηηνθίσλ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά, ψζηε λα αλαζηαιεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 ε αλάγθε επηβεβαίσζεο απφ ηξίηνπο θαη ε απαίηεζε ηξαπεδηθψλ εγγπήζεσλ. - Τηνζέηεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαγξαθήο θαη πεξηνξηζκφο ηεο δηπιφ-εγγξαθήο ΦΠΑ ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα έζνδα απφ ΦΠΑ θαζψο θαη ε επηηάρπλζε ηεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ αλάιπζεο δηθηχσλ.

9 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ ζεκαληηθή ελίζρπζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ηελ είζπξαμε ΦΠΑ ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε κε θαηαβνιή ηνπ κέζσ ηεο θπθιηθήο απάηεο ηχπνπ "θαξνπζέι" (ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο κεηαθχιηζεο ηνπ ΦΠΑ). Οη αξρέο ζα θαηαζέηνπλ αίηεζε ζηελ επηηξνπή ηεο Δ.Δ. γηα ην ΦΠΑ θαη ζα εηνηκάζνπλ κηα αμηνιφγεζε γηα ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη κηα αχμεζε ηνπ νξίνπ γηα ην ΦΠΑ ζηα 25,000 επξψ. - Καηαπνιέκεζε ηελ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ κέζσ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ απνζεθεπηηθψλ ρσξψλ, είηε ζηαζεξά ή θηλεηά. - Παξαγσγή ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη (i) εληνπηζκφ κε δεισκέλσλ θαηαζέζεσλ κέζσ ειέγρσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, (ii) εηζαγσγή ελφο εζεινληηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθάιπςεο θαηαζέζεσλ κε αλάινγεο πνηλέο, θίλεηξα θαη δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο, ζπκβαηέο κε ηεο θαιχηεξε δηεζλήο πξαθηηθή, θαη ρσξίο θακία πξφβιεςε γηα ακλεζηία (iii) αίηεζε πξνο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φηη αθνξά ηελ θπξηφηεηα θαη απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ Έιιελεο πνιίηεο (iv) αλαλέσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηερληθή βνήζεηα πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ πφξνπ (λ) ζέζπηζε ελφο πεξηνπζηνινγίνπ γηα λα βειηησζεί ν έιεγρνο. - Αλάπηπμε θνζηνινγεκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ πξναγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα επξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία - Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ εμφξπμε γλψζεο απφ βάζεηο ρξνλνζεηξψλ ψζηε λα ειέγρνληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ψζηε λα βειηησζνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ ζηελ κεηαθνξά ηηκνιφγεζεο. 7. Υξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο Τηνζέηεζε: (i) ηξνπνινγηψλ ζην πησρεπηηθφ θψδηθα γηα εηαηξείεο θαη λνηθνθπξηά, πνπ ζα θαιχπηνπλ φινπο ηνπ νθεηιέηεο, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο γηα εηαηξείεο κε ην λφκν OCW (ii) ηξνπνινγίεο ζηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα πνπ αθνξά ηα λνηθνθπξηά κέζσ ηεο εηζαγσγήο ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα δηαθνξνπνηεί ηνπο "ζηξαηεγηθνχο αθεξέγγπνπο" απφ ηνπο θαιφπηζηνπο νθεηιέηεο, θαζψο θαη ε απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ καδί κε ηελ εηζαγσγή κέηξσλ γηα λα κεησζεί ν κεγάινο αξηζκφο θαζπζηεξεκέλσλ ππνζέζεσλ (iii) ηξνπνινγίεο γηα ηελ άκεζε βειηίσζε ηνπ δηθαζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πηψρεπζε εηαηξεηψλ θαη λνηθνθπξηψλ

10 (iv) λνκνζεζία γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαρεηξηζηέο γηα ζέκαηα ρξενθνπίαο, ρσξίο λα αθνξά θαλέλα επάγγεικα απνθιεηζηηθά θαη κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δηεζλή πξαθηηθή θαη εκπεηξηψλ απφ άιιεο ρψξεο (λ) νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα: απηή ε ζηξαηεγηθή ζα πξνζηεζεί ζην αλάινγν έγγξαθν απφ ην 2013, ιακβάλνληαο ππ'νςηλ ην λέν πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη κε ζηφρν ηελ επηζηξνθή ησλ ηξαπεδψλ ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο δηεζλψλ ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ θαζψο θαη ηελ επίηεπμε ελφο βηψζηκνπ κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο ζην κεζνδηάζηεκα, θαη (λi) κηα νιηζηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κε ηελ βνήζεηα ελφο ζηξαηεγηθνχ ζπκβνχινπ. 8. Δξγαζηαθά Έλαξμε ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλαζεψξεζε φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ πθηζηάκελσλ ζεκάησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε γλψκνλα ηηο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ αιινχ ζηελ Δπξψπε. Παξαηεξήζεηο ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζα δνζνχλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο. Η νξγάλσζε θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Θεζκνχο. ε απηφ ην πιαίζην, ε λνκνζεζία γηα έλα λέν ζχζηεκα ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζα είλαη έηνηκε κέρξη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ Οη αξρέο ζα πάξνπλ κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ψζηε λα εκπεδσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λφκηκσλ εηαηξεηψλ θαη γηα λα πξνζηαηεχνληαη νη ππάιιεινη θαη λα δηαζθαιίδνληαη ηα θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά έζνδα. 9. Αγνξά πξντφλησλ Δθαξκνγή λνκνζεζίαο ψζηε: - λα εθαξκνζηνχλ φιεο νη ελαπνκείλαζεο ζπζηάζεηο απφ ηελ εξγαιεηνζήθε Ι αληαγσληζκνχ ηνπ ΟΟΑ, εθηφο ησλ Over The Counter θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, μεθηλψληαο κε: ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, άδεηεο θνξηεγψλ, θψδηθαο πξνζηαηεπκέλσλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ, θψδηθεο ζηα πιηθά νηθνδνκψλ θαη φιεο ηηο ζπζηάζεηο ηεο εξγαιεηνζήθεο ΙΙ ηνπ ΟΟΑ γηα ρπκνχο θαη πεηξειατθά πξντφληα, - λα εληζρπζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα εληζρπζεί άκεζα ε επκάξεηα ησλ θαηαλαισηψλ ζα εθαξκνζηεί κία λέα αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ηερληθή βνήζεηα ηνπ ΟΟΑ, αλαθνξηθά κε ην ρνλδξεκπφξην, ηηο θαηαζθεπέο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηα ΜΜΔ. Η δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζην α' ηξίκελν ηνπ Οη πξνηάζεηο ζα εθαξκνζηνχλ έσο ην β' ηξίκελν ηνπ λα «αλνίμνπλ» ηα θιεηζηά επαγγέικαηα ησλ κεραληθψλ, ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, ησλ ινγηζηψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ηνπξηζηηθψλ ελνηθίσλ. - κείσζε ησλ κε ακνηβαίσλ, θνηλσληθψλ ρξεψζεσλ θαη επζπγξάκκηζε ησλ κε θνηλσληθψλ ρξεψζεσλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο,

11 - κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξηδφληησλ απαηηήζεσλ γηα επελδχζεηο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρακεινχ ξίζθνπ φπσο ζπζηήλεη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ θαη (ii) δεκηνπξγία κίαο επηηξνπήο γηα ηηο έλδν-ππνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ λνκνζέηεζεο. Σερληθή βνήζεηα απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθαξκνγή ηεο ραιάξσζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα παξνρή αδεηψλ - ζρεδηαζηνχλ ειεθηξνληθά one-stop shops γηα επηρεηξήζεηο κέζσ αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ θαη λα βνεζεζεί ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ εξγαιείσλ θαη δνκψλ (γ' ηξίκελν 2015). Γεκηνπξγία ηεο ζεζκηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο δνκήο, θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαζνξηζκφο θαη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηνχρσλ (δ' ηξίκελν 2015). Δθαξκνγή ην α' ηξίκελν ηνπ πηνζεηεζεί ε κεηαξξχζκηζε ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ν εηδηθφο νδηθφο ηεο ράξηεο θαη αθνινχζσο ζα ππάξμεη εθαξκνγή. - ιήςε κε κεηαηξέςηκσλ κέηξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ) γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, ΑΓΜΗΔ ή λα εθαξκνζηεί κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 κία ελαιιαθηηθή δνκή, κε ηζνδχλακα απνηειέζκαηα απφ άπνςεο αληαγσληζκνχ, ζε πιήξε εθαξκνγή κε ηηο θαιχηεξεο επξσπατθέο πξαθηηθέο ψζηε λα θαηαζηεί πιήξσο αλεμάξηεηνο απφ ηε ΓΔΗ, ελψ ζα δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ελέξγεηαο, νη αξρέο ζα αλακνξθψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ θαη άιισλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ψζηε λα απνθεπρζεί φηη νξηζκέλα εξγνζηάζηα αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ρακειφηεξα απφ ην βηψζηκν θφζηνο θαη λα απνηξέςεη ηα πξνβιήκαηα απφ ηηο εθπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Καζνξηζκψλ ησλ ρξεψζεσλ ηεο ΓΔΗ βάζεη ηνπ θφζηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεησκέλνπ θαηά 20% ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λα ελεκεξψζεη ηελ Κνκηζηφλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ ηδησηψλ παξαγσγψλ ζε θζελέο πεγέο παξαγσγήο ξεχκαηνο ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε ε ΓΔΗ κέζσ δεκνπξαζηψλ (ΝΟΜΔ). Οη αξρέο ζα ζπλερίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ νδηθνχ ράξηε ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Δ.Δ. θαη ζα εθαξκφζνπλ έλα λέν πιαίζην ζηήξημεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ησλ ζηφρσλ γηα ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ελεξγεηαθήο θνξνιφγεζεο. Οη αξρέο ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 10. Ιδησηηθνπνηήζεηο - Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΣΑΙΠΔΓ ζα βειηηψζεη ην ρέδην Αλάπηπμεο Πεξηνπζίαο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ «θαηνρή» ηνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα. - Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε νινθιήξσζε ησλ δεκνπξαζηψλ, νη αξρέο ζα

12 νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο ελαπνκείλαζεο θπβεξλεηηθέο πξάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, ηνλ ΣΡΑΙΝΟΔ, ηελ Δγλαηία, ηα ιηκάληα Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο θαη ην Διιεληθφ (ν πιήξεο θαηάινγνο ζην Σερληθφ Μλεκφλην). Απηή ε ιίζηα ησλ ελεξγεηψλ αλαλεψλεηαη ηαθηηθά θαη ε θπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη φηη νη ελαπνκείλαζεο ελέξγεηεο ζα πξνσζεζνχλ ζηνλ νξζφ ρξφλν. - Κπβέξλεζε θαη ΣΑΙΠΔΓ ζα αλαθνηλψζνπλ ηηο εκεξνκελίεο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ιηκαληψλ Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο φρη αξγφηεξα απφ ηα ηέιε Οθησβξίνπ 2015 θαη γηα ΣΡΑΙΝΟΔ Rosco, ρσξίο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ. - Η θπβέξλεζε ζα κεηαθέξεη ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ζηνλ ΟΣΔ ζην ΣΑΙΠΔΓ. - Θα ιάβεη νπζηαζηηθά θαη κε αλαζηξέςηκα βήκαηα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ θαη κε ηνπο ππάξρνληεο πξνσζνχκελνπο αλαδφρνπο.