1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ"

Transcript

1 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: ιακριτικός τίτλος: Έτος Ίδρυσης: 2 / 4 / 1996 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Γλώσσα επικοινωνίας: Μέσα επικοινωνίας: Ελληνική Τηλέφωνο, Ε-mail, Fax, Ταχυδροµείο Για λήψη εντολών: Τηλεφωνικά (µε ηχογράφηση) ή εγγράφως, Fax, ή µε φυσική παρουσία και υπογραφή εντολόχαρτου. Τηλέφωνα: , , , Fax: Πρόεδρος: ιευθύνων Σύµβουλος: Υπεύθυνο Πρόσωπο για την συγκεκριµένη ενηµέρωση: Κύρια διαπραγµάτευση: ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.2. Γενικά για τη λειτουργία της εταιρείας Η «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΧΕ» (εφεξής «η εταιρεία») είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και περιλαµβάνεται µεταξύ των εταιρειών που κατονοµάζονται στον Ν. 3606/07 «Αγορές χρηµατιστηριακών µέσων». Η εταιρεία λειτουργεί µε γνώµονα τη διαρκή συµµόρφωση της µε τους όρους που τίθενται στο Ν. 3606/07, και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις. Έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική διοίκησή της στην Ελλάδα. Λειτουργεί σύµφωνα µε την Αριθ. Αδείας 3 / 71 / της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία αναγράφει σε κάθε έντυπο, δηµοσίευση, ανακοίνωση ή διαφήµιση της ότι εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τα στοιχεία της άδειας λειτουργίας τους. Οι επενδυτικές υπηρεσίες που σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας της επιτρέπεται να παρέχει αναπτύσσονται παρακάτω στην παρ. 2 της παρούσας δέσµης πληροφοριών. Η εταιρεία λειτουργεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας. Στην επωνυµία της προσδιορίζεται ως «Ανώνυµη Χρηµατιστηριακή Εταιρεία» και στο διακριτικό της τίτλο ως «ΑΧΕ» ιοίκηση της εταιρείας Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας περιλαµβάνει τον απαραίτητο αριθµό µελών ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διάκριση εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών και ακόµη να παρέχεται η δυνατότητα µεταξύ αυτών να επιφορτίζονται ορισµένα µέλη µε καθήκοντα που απορρέουν από την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα αξιοπιστίας και πείρας ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία πραγµατικά διευθύνουν τις δραστηριότητές της και οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αξιοπιστίας και πείρας Εποπτεία και έλεγχος της εταιρείας Η εποπτεία της εταιρείας ασκείται βάσει του νόµου από το ΝΠ «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου. Στα πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διενεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή µη, ελέγχους στην εταιρεία, σύµφωνα µε το Ν. 3606/07, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής συµπεριφοράς Οικονοµικές καταστάσεις Η εταιρεία συντάσσει (από 1/1/2008) τις Oικονοµικές Kαταστάσεις της σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Eυρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Kανονισµό (EK) 1606/2002 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Eυρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Iουλίου

2 2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.1. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες Οι παρεχόµενες από την εταιρεία κύριες επενδυτικές υπηρεσίες είναι οι εξής: α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών. γ) Η παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα Παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες Οι παρεχόµενες από την εταιρεία παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες είναι οι εξής: α) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. β) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η εταιρεία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η προστασία των επενδυτών εξασφαλίζεται κυρίως από την καθηµερινή εποπτεία των συναλλαγών που Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η /νση Συναλλαγών & Παρακολούθησης Αγορών του ΧΑ. πραγµατοποιεί η Για την προστασία των επενδυτών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση των παρακάτω Κανονισµών και Κωδίκων εοντολογίας: την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/452/ «Κανόνες Συµπεριφοράς ΕΠΕΥ». τον Κώδικα εοντολογίας που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Χρηµατιστηριακών Εταιρειών και των ΕΠΕΥ. τον Κώδικα εοντολογίας που αφορά τους Θεσµικούς Επενδυτές. τον Κανονισµό Αναδοχών. τον Κανονισµό Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιρειών. Οι παραπάνω Κώδικες και Κανονισµοί κατά κανόνα αποτελούν διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση νόµου και πρέπει να τηρούνται αυστηρά καθώς παράλληλα µε τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας των χρηµατιστηριακών φορέων αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένες ειδικότερες ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία των επενδυτών. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν για δικό τους λογαριασµό ή να διαπραγµατεύονται τίτλους των πελατών τους που έχουν στην κατοχή τους χωρίς τη σύµφωνη γνώµη τους. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., όταν κατέχουν κεφάλαια πελατών τους, υποχρεούνται να τα τηρούν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, χωριστά από τα δικά τους χρηµατικά διαθέσιµα και εν γένει τα δικά τους κεφάλαια, µε επισήµανση ότι ο λογαριασµός αυτός αφορά κεφάλαια πελατών. Σε Τραπεζικό Λογαριασµό Πελατών κατατίθεται και το προϊόν από το διακανονισµό των συναλλαγών, µερίσµατα ή άλλα ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό των πελατών. Σε περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία µιας Α.Ε.Π.Ε.Υ. είτε λόγω πτώχευσης είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν τίθεται θέµα απώλειας του χαρτοφυλακίου για τον εκάστοτε επενδυτή - πελάτη λόγω ότι από τη στιγµή που οι µετοχές είναι πλέον άϋλοι τίτλοι, το χαρτοφυλάκιό του παραµένει ως έχει στο Λογαριασµό Αξιών που διατηρεί στο ΣΑΤ (Σύστηµα 'Aϋλων Τίτλων) εκτός εάν έχει υπάρξει απάτη και ο χρηµατιστής έχει εκποιήσει αξίες του χαρτοφυλακίου χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου τους. Στο στάδιο αυτό ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί άµεσα στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να ενηµερωθεί για την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου του και να επιλέξει µεταξύ δύο περιπτώσεων: είτε να ορίσει άλλο Μέλος της Αγοράς Αξιών του ΧΑ ως νέο χειριστή, είτε να ορίσει ως προσωρινό χειριστή το ΚΑΑ µεταφέροντας στην περίπτωση αυτή το χαρτοφυλάκιό του στον Ειδικό Λογαριασµό, όπου για όσο διάστηµα παραµείνουν εκεί οι µετοχές δεν υφίσταται δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν συναλλαγές. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Προϋπόθεση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την εταιρεία είναι η συµµετοχή της σε εγκεκριµένο σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών. 2

3 Σε υλοποίηση της παραπάνω προϋπόθεσης, η εταιρεία συµµετέχει υποχρεωτικά στο σύστηµα αποζηµίωσης του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών». Στα πλαίσια αυτής της συµµετοχής η εταιρεία καταβάλλει στο Συνεγγυητικό τις οριζόµενες από το Ν. 2533/1997 εισφορές. Σε περίπτωση που η εταιρεία κλείσει λόγω πτώχευσης ή δεν είναι σε θέση ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ο επενδυτής θα αποζηµιωθεί από το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Συνεγγυητικό αποζηµιώνει επενδυτές. Η αποζηµίωση του πελάτη θα ισούται µε το µικρότερο των εξής ποσών: Του ύψους της συνολικής απαίτησης του, όπως θα προσδιοριστεί µε σχετική απόφαση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, ή ΕΥΡΩ ή και ανωτέρου ποσού που θα ορίζεται από απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το σύνολο των καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, δεν συντρέχει κίνδυνος απώλειας των µετοχών του επενδυτή. Οι µετοχές του εν λόγω επενδυτή θα βρίσκονται στην µερίδα του, απλά δεν θα υπάρχει Χειριστής της µερίδας του µέχρι να προβεί ο ίδιος στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισµό νέου Χειριστή. Πρόσθετο µηχανισµό εξασφάλισης αποτελεί το Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, σκοπός του οποίου είναι να ενισχύσει τις ασφαλιστικές δικλείδες του συστήµατος εκκαθάρισης. Αν η εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι της εκκαθάρισης, πχ λόγω της µη παράδοσης των οφειλόµενων µετρητών, το Επικουρικό Κεφάλαιο µπορεί να παρέµβει άµεσα ώστε να καλύψει τις οφειλές της εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Το ανώτατο ποσό εκταµίευσης σε υλοποίηση απόφασης ενεργοποίησης του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 50% του συνόλου των διαθεσίµων του, εκτός εάν δοθεί έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µετά από σχετικό αίτηµα του ΧΑ. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 5.1. Κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης εντολών Η εταιρεία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο αποτέλεσµα για τον πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη την τιµή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισµού, τον όγκο, τη φύση και οποιονδήποτε άλλον παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη, η εταιρεία εκτελεί την εντολή σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες. Στην εν λόγω περίπτωση, όταν οι οδηγίες του πελάτη εµποδίζουν την εταιρεία να λάβει τα µέτρα που προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της, προκειµένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών, ο πελάτης ενηµερώνεται σχετικά πριν την εκτέλεση των εντολών. Η εταιρεία καταρτίζει και εφαρµόζει αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της προηγούµενης παραγράφου. Η εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει πολιτική εκτέλεσης εντολών που να της επιτρέπει να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τις εντολές των πελατών της. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής η εταιρεία, λαµβάνει υπόψη της τα ακόλουθα κριτήρια: α) τα χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησης του ως ιδιώτη ή επαγγελµατία πελάτη. β) τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη. γ) τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν το αντικείµενο της εντολής. Σε περίπτωση εκτέλεσης από την εταιρεία εντολής για λογαριασµό ιδιώτη πελάτη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιµήµατος, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, περιλαµβανοµένων των εξόδων του τόπου εκτέλεσης, των εξόδων εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής. Προκειµένου να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα αποτελέσµατα για τον πελάτη που θα επιτυγχάνονταν από την εκτέλεση µιας εντολής σε διαφορετικούς τόπους εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη οι προµήθειες που εισπράττει η ίδια η εταιρεία και οι χρεώσεις που βαρύνουν τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης, οι οποίοι ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την εκτέλεση της εντολής. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να διαµορφώνει ή να χρεώνει τις προµήθειες της κατά τρόπο που να εισάγει αθέµιτες διακρίσεις µεταξύ των τόπων εκτέλεσης Πολιτική εκτέλεσης εντολών Η εταιρεία επανεξετάζει κάθε χρόνο την πολιτική εκτέλεσης εντολών, την οποία έχει θεσπίσει καθώς και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζει για την εκτέλεση των εντολών. Επίσης, η εταιρεία επανεξετάζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών που έχει θεσπίσει και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζει για την εκτέλεση των εντολών, κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης µεταβολή, η οποία επηρεάζει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει, κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών της, να επιτυγχάνει σε συνεχή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας τους τόπους εκτέλεσης που περιλαµβάνονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη, η εταιρεία εξετάζει κατά πόσο οι οδηγίες αυτές του πελάτη εµποδίζουν την εταιρεία να λάβει τα µέτρα που προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών, προκειµένου να επιτύχει το 3

4 καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών. Αν προκύπτει τέτοια περίπτωση τότε ενηµερώνεται σχετικά ο πελάτης πριν την εκτέλεση των εντολών Γενικές αρχές εκτέλεσης εντολών Η εταιρεία κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών τηρεί κατά τις παρακάτω αρχές: α) διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές, που εκτελούνται για λογαριασµό πελατών, καταχωρούνται και επιµερίζονται άµεσα και µε ακρίβεια β) εκτελεί τις κατά τα λοιπά στοιχεία συγκρίσιµες εντολές πελατών άµεσα και µε τη σειρά που τις λαµβάνει, εκτός εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της αγοράς δεν το επιτρέπουν, ή εάν τα συµφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισµό. γ) ενηµερώνει τον ιδιώτη πελάτη σχετικά µε κάθε ουσιώδες πρόβληµα που µπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών, αµέσως µόλις λάβει γνώση του προβλήµατος αυτού. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη ή την πραγµατοποίηση του διακανονισµού µιας εντολής που έχει εκτελεστεί, λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια των πελατών, τα οποία παραλαµβάνει για το διακανονισµό της εντολής που έχει εκτελεστεί, καταχωρούνται άµεσα και σωστά στο λογαριασµό του δικαιούχου πελάτη. Η εταιρεία δεν κάνει αθέµιτη χρήση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεµείς εντολές πελατών της και λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί η αθέµιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από καλυπτόµενα πρόσωπα Πρακτική εκτέλεσης εντολών Στα πλαίσια της εφαρµογής της παραπάνω πολιτικής και των αρχών εκτέλεσης εντολών η εταιρεία ενεργεί µε βάση τους παρακάτω κανόνες: α) η εταιρεία κατά την εισαγωγή των εντολών στα συστήµατα ΟΑΣΗΣ προς εκτέλεση τηρεί αυστηρά τη χρονική προτεραιότητα λήψης των εντολών των επενδυτών β) η εταιρεία δέχεται τις οριακές εντολές των πελατών σε µετοχές που διαπραγµατεύονται στο ΧΑ, τις οποίες καταχωρεί είτε στο σύστηµά ΟΑΣΗΣ. Παράλληλα η εταιρεία δέχεται και τα παρακάτω είδη εντολών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, οι οποίες διαβιβάζονται αποκλειστικά και µόνο από το dealing room της εταιρείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πελάτη: Ελεύθερες Εντολές στο άνοιγµα, κλείσιµο Εντολές διαρκείας (ισχύουν µέχρι να ολοκληρωθούν ή να ακυρωθούν) Οι εντολές του πελάτη διαβιβάζονται στους πιστοποιηµένους υπαλλήλους της εταιρείας είτε από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα (πληρεξούσιο), φυσικά ή νοµικά. Εάν ο πελάτης, είναι παράλληλα και πελάτης κάποιας ΑΕΕ δύναται να διαβιβάζει τις εντολές του είτε µέσω της ΑΕΕ είτε απευθείας στην εταιρεία. Ο ίδιος ο πελάτης δίνει τις εντολές τηλεφωνικά ή µε φυσική παρουσία και υπογραφή εντολόχαρτου ή ακόµα και µε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό µέσο, του οποίου η χρήση είναι σήµερα ή θα γίνει εφικτή στο µέλλον και σε κάθε περίπτωση κατόπιν σχετικής συµφωνίας και αµοιβαίας αποδοχής Εξαίρεση από τη κρίση καταλληλότητας Όταν η επενδυτική υπηρεσία που παρέχει η εταιρία στον Πελάτη συνίσταται αποκλειστικά και µόνο στην εκτέλεση εντολών ή τη λήψη και διαβίβαση εντολών µε ή χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωµένη να ζητά από τον Πελάτη να της παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την εµπειρία του στον επενδυτικό τοµέα που σχετίζεται µε την συγκεκριµένη κατηγορία του προσφερόµενου ή ζητούµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου ή της παρεχόµενης υπηρεσίας ούτε να έχει καταλήξει σε οποιαδήποτε κρίση και εκτίµηση κατά πόσο η σχεδιαζόµενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηµατοπιστωτικό µέσο είναι κατάλληλο για τον πελάτη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 25 παρ. 6 του Ν. 3606/ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 6.1. Ορισµός συγκρούσεων συµφερόντων Οι περιπτώσεις που συνιστούν ή µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων είναι οι περιπτώσεις όπου η εταιρεία, ή σχετικό πρόσωπο, ή πρόσωπο που εµµέσως ή αµέσως σχετίζονται µε τον έλεγχο της εταιρείας: τείνει να πραγµατοποιήσει χρηµατοοικονοµικό όφελος, ή να αποφύγει χρηµατοοικονοµική ζηµιά, σε βάρος πελάτη έχει ιδιωτικό συµφέρον για το αποτέλεσµα επενδυτικής που παρέχεται στον πελάτη, ή συναλλαγής που καταρτίζεται για λογαριασµό του πελάτη, το οποίο (συµφέρον) διαφέρει από το συµφέρον του πελάτη για το αποτέλεσµα αυτό έχει χρηµατοοικονοµικό ή άλλο κίνητρο επιλεκτικής προτίµησης του συµφέροντος άλλου πελάτη ή οµάδας πελατών σε βάρος των συµφερόντων του πελάτη δραστηριοποιείται στην ίδια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε αυτήν του πελάτη 4

5 λαµβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό του πελάτη προτροπή σχετική µε επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, σε µορφή χρηµατική, αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι διαφορετική από τη νόµιµη προµήθεια/αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας αυτής 6.2. Μέτρα - µέθοδοι αντιµετώπισης και διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων Η εταιρεία εφαρµόζει αποτελεσµατικές διαδικασίες αποτροπής ή ελέγχου της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ σχετιζόµενων προσώπων που εµπλέκονται σε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο σύγκρουσης συµφερόντων, σε περίπτωση που η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών δύναται να βλάψει τα συµφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών. Εφαρµόζει χωριστή εποπτεία σχετιζόµενων προσώπων, των οποίων η βασική λειτουργία περιλαµβάνει την εκτέλεση δραστηριοτήτων για λογαριασµό πελατών, ή παροχής υπηρεσιών προς πελάτες, των οποίων τα συµφέροντα ενδεχοµένως συγκρούονται, ή οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικά συµφέροντα που ενδεχοµένως συγκρούονται, περιλαµβανοµένων των συµφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί την άρση οποιασδήποτε άµεσης διασύνδεσης µεταξύ της αµοιβής των σχετιζόµενων προσώπων που κυρίως εµπλέκονται σε µια δραστηριότητα και της αµοιβής ή των εσόδων που δηµιουργούνται από τα σχετιζόµενα πρόσωπα που κυρίως εµπλέκονται σε άλλη δραστηριότητα, σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση συµφερόντων αναφορικά µε τις δραστηριότητες αυτές. Λαµβάνει µέτρα αποτροπής ή περιορισµού κάθε προσώπου από την άσκηση «ακατάλληλης επίδρασης» για τον τρόπο µε τον οποίο ένα σχετιζόµενο πρόσωπο παρέχει κύριες ή παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες. Λαµβάνει µέτρα αποτροπής ή ελέγχου της ταυτόχρονης ή διαδοχικής εµπλοκής ενός σχετιζόµενου προσώπου σε ξεχωριστές, κύριες ή παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, όπου η εµπλοκή αυτή µπορεί να εµποδίσει την αναγκαία διαχείριση συγκρούσεων. Οι διαδικασίες και τα µέτρα που προβλέπονται διασφαλίζουν ότι τα καλυπτόµενα πρόσωπα που συµµετέχουν σε διάφορες επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν ή µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων πελατών, ασκούν τις δραστηριότητες αυτές σε κατάλληλο επίπεδο ανεξαρτησίας ανάλογα µε το µέγεθος και τις δραστηριότητες της εταιρείας και ανάλογα µε τη σοβαρότητα του κινδύνου ζηµίας των συµφερόντων πελατών. Ειδικότερα οι µέθοδοι που θεσπίζονται για τη διαχείριση των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων είναι: α)υιοθέτηση αποτελεσµατικών διαδικασίων για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των καλυπτόµενων προσώπων που συµµετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συµφερόντων, όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να είναι επιζήµια για τα συµφέροντα πελατών, µε την θέσπιση κατάλληλων Σινικών Τειχών. β) ιενέργεια χωριστής εποπτείας των καλυπτόµενων προσώπων των οποίων τα κύρια καθήκοντα περιλαµβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασµό πελατών ή την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς, εφόσον τα συµφέροντα των εν λόγων πελατών ενδέχεται να συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συµφέροντα, περιλαµβανοµένων εκείνων της εταιρείας, τα οποία ενδέχεται να συγκρούονται, µε θέσπιση ξεχωριστής εποπτείας στην παροχή υπηρεσιών και έρευνας. (γ) Άρση κάθε άµεσης σύνδεσης µεταξύ της αµοιβής των καλυπτόµενων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο µια επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασµό της εταιρείας, και της αµοιβής ή των εσόδων που δηµιουργούν άλλα καλυπτόµενα πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο λόγο διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασµό της εταιρείας, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τις δραστηριότητες αυτές, µε τη θέσπιση ξεχωριστών ρυθµίσεων της αµοιβής των παρόχων υπηρεσιών έρευνας και ανάλυσης. δ) Λήψη ειδικότερων κατά περίπτωση µέτρων σε ότι αφορά την αποφυγή ή τον περιορισµό της άσκησης ανάρµοστης επιρροής στον τρόπο µε τον οποίο ένα καλυπτόµενο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες [για λογαριασµό της εταιρείας], ε) Λήψη ειδικότερων κατά περίπτωση µέτρων σε ότι αφορά αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συµµετοχής ενός καλυπτόµενου προσώπου σε διαφορετικές επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή επενδυτικές δραστηριότητες όταν η συµµετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήµια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων. Εάν η υιοθέτηση ή η εφαρµογή στην πράξη των µέτρων και µεθόδων που προβλέπονται παραπάνω δεν διασφαλίζει τον απαιτούµενο βαθµό ανεξαρτησίας, η εταιρεία υιοθετεί εναλλακτικά ή επιπρόσθετα µέτρα και διαδικασίες τα οποία είναι απαραίτητα και κατάλληλα για το σκοπό αυτό Γνωστοποίηση στους πελάτες περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων Περιπτώσεις αδυναµίας αντιµετώπισης συγκεκριµένων περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων γνωστοποιούνται στους πελάτες µας µέσω έκτακτης αλληλογραφίας, οι οποίοι θα ενεργούν αναλόγως, αποδεχόµενοι ή όχι την εν λόγω κατάσταση. Η γνωστοποίηση στους πελάτες περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, ώστε να του επιτραπεί να λάβει εµπεριστατωµένη απόφαση για την επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συµφερόντων. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές µε την πολιτική συγκρούσεων συµφερόντων δύνανται να δοθούν στον πελάτη µετά από σχετικό του αίτηµα. 5

6 7. ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 7.1. Αρχές φύλαξης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή κεφαλαίων Η εταιρεία στα πλαίσια της παροχής παρεπόµενων επενδυτικών υπηρεσιών και βάσει της σχετικής αδειοδότησης από τις εποπτικές αρχές, παρέχει υπηρεσίες θεµατοφύλακα χρηµατοοικονοµικών µέσων ή κεφαλαίων ιδιωτών πελατών, ή και επαγγελµατιών ή επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων εφόσον αυτοί το επιθυµήσουν. Στα πλαίσια της θεµατοφυλακής των χρηµατοοικονοµικών µέσων ή κεφαλαίων, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή και ορθή φύλαξη τους. Η εταιρεία, προκειµένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα των πελατών της σε σχέση µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια που τους ανήκουν: α) τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασµούς έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασµό ενός πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία. β) τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασµούς τους κατά τρόπο που διασφαλίζει την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασµό πελατών. γ) εξετάζει σε τακτά διαστήµατα τη συµφωνία µεταξύ των λογαριασµών και αρχείων που τηρεί η ίδια η εταιρεία µε τους λογαριασµούς και τα αρχεία που τηρούν τυχόν τρίτοι οι οποίοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία πελατών. δ) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών που έχουν κατατεθεί σε τρίτο, µπορούν να διαχωριστούν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν στην εταιρεία και από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε αυτό τον τρίτο, µε τη χρήση λογαριασµών σε διαφορετικά ονόµατα στα βιβλία του τρίτου ή µε άλλα ισοδύναµα µέτρα µε τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας. ε) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια που έχουν καταθέσει οι πελάτες σε κεντρική τράπεζα, πιστωτικό ίδρυµα ή τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος ή σε αναγνωρισµένα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων κατέχονται σε λογαριασµό ή λογαριασµούς χωριστούς από τυχόν άλλους λογαριασµούς που χρησιµοποιούνται για την κατοχή κεφαλαίων που ανήκουν στην εταιρεία. στ) θεσπίζει κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή µείωσης των περιουσιακών στοιχείων πελατών, ή των δικαιωµάτων σε σχέση µε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, πληµµελούς τήρησης αρχείου ή αµέλειας Φύλαξη χρηµατοοικονοµικών µέσων Στα πλαίσια της ασφαλούς και ορθής φύλαξης των χρηµατοπιστωτικών µέσων διενεργεί σε καθηµερινή βάση επαλήθευση των δεδοµένων της µηχανογραφικής εφαρµογής παρακολούθησης χρηµατοοικονοµικών µέσων και κεφαλαίων της εταιρείας µε αντίστοιχα δεδοµένα του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ελαττωµάτων ή προβληµάτων του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων σχετιζόµενες µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχει για λογαριασµό πελάτη, ή να χρησιµοποιεί µε άλλο τρόπο αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου πελάτη.εκτός εάν: α) Ο πελάτης έχει δώσει προηγουµένως τη ρητή του συγκατάθεση για τη χρησιµοποίηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων µε συγκεκριµένους όρους. Στην περίπτωση ενός ιδιώτη πελάτη, ο πελάτης πρέπει να έχει υπογράψει τους σχετικούς όρους ή να χρησιµοποιείται άλλος ισοδύναµος εναλλακτικός µηχανισµός. β) Η χρησιµοποίηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων του πελάτη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους όρους στους οποίους συγκατατέθηκε ο πελάτης. Η εταιρεία µπορεί να συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων σχετιζόµενες µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται για λογαριασµό πελάτη σε συλλογικό λογαριασµό, ο οποίος τηρείται από τρίτο, ή να χρησιµοποιεί µε άλλο τρόπο για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου πελάτη της εταιρείας χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται σε συλλογικό λογαριασµό, ο οποίος τηρείται από τρίτο, µόνον εφόσον, ο πελάτης του οποίου χρηµατοπιστωτικά µέσα κατέχονται σε συλλογικό λογαριασµό έχει δώσει την προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της προηγούµενης παραγράφου. Η εταιρεία έχει θεσπίσει συστήµατα και ελέγχους που διασφαλίζουν ότι χρησιµοποιούνται κατ' αυτό τον τρόπο µόνο χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε πελάτες που έχουν δώσει την προηγούµενη ρητή συγκατάθεση τους σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της προηγούµενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου, τα αρχεία της εταιρείας θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοιχεία για τον πελάτη του οποίου χρησιµοποιήθηκαν χρηµατοπιστωτικά µέσα σύµφωνα µε τις οδηγίες του, καθώς και τον αριθµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων κάθε πελάτη που έχει δώσει τη συγκατάθεση του, τα οποία χρησιµοποίησε η εταιρεία έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή κατανοµή τυχόν ζηµιών. Η εταιρεία, µπορεί να καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία κατέχει για λογαριασµό πελατών της, σε λογαριασµό ή λογαριασµούς που έχουν ανοιχτεί σε τρίτο υπό τον όρο ότι ενεργεί µε την απαιτούµενη ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια κατά την επιλογή, το διορισµό και τον περιοδικό έλεγχο του τρίτου και των ρυθµίσεων που εφαρµόζει ο τρίτος για την κατοχή και φύλαξη των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Ειδικότερα, η εταιρεία οφείλει να λαµβάνει υπόψη την τεχνογνωσία και τη φήµη στην αγορά του τρίτου 6

7 καθώς και τυχόν νοµοθετικές απαιτήσεις ή πρακτικές της αγοράς που συνδέονται µε την κατοχή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώµατα των πελατών της επί των χρηµατοπιστωτικών τους µέσων. Η εταιρεία καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών της σε τρίτο εγκατεστηµένο σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος, µόνον εφόσον ο τρίτος υπόκειται σε ειδικές ρυθµίσεις και εποπτεία στο κράτος αυτό. Η εταιρεία δεν καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται για λογαριασµό πελατών σε τρίτο εγκατεστηµένο σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος το οποίο δεν ρυθµίζει κανονιστικά την κατοχή και φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό άλλου προσώπου, εκτός εάν: α) η φύση των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται µε αυτά απαιτεί την κατάθεση τους σε τρίτο εγκατεστηµένο στο τρίτο κράτος, ή β) τα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατέχονται για λογαριασµό επαγγελµατία πελάτη και ο πελάτης έχει ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία να τα καταθέσει σε τρίτο εγκατεστηµένο στο τρίτο κράτος Φύλαξη χρηµατοοικονοµικών κεφαλαίων Η εταιρεία, αµέσως, µόλις λάβει κεφάλαια πελατών, τα τοποθετεί σε έναν ή περισσότερους λογαριασµούς που ανοίγονται σε: πιστωτικό ίδρυµα που έχει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή την οδηγία 2006/48/ΕΚ όπως έχει ενσωµατωθεί από άλλο κράτος µέλος, τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτο κράτος, Η εταιρεία, επιδεικνύει την απαιτούµενη ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια κατά την επιλογή, το διορισµό και τον περιοδικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος, της τράπεζας ή του αµοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίµων όπου τοποθετεί τα κεφάλαια των πελατών και των ρυθµίσεων για την κατοχή των εν λόγω κεφαλαίων. Η εταιρεία έχει επιλέξει πιστωτικά ιδρύµατα, τράπεζες και αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων αναγνωρισµένης εµπειρίας και φήµης στην αγορά. Κατά την σύνταξη του παρόντος υποµνήµατος η εταιρεία στα πλαίσια φύλαξης κεφαλαίων πελατών συνεργάζεται µε τις εξής τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ALPHA BANK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK Ο παραπάνω κατάλογος συνεργαζόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων ενδέχεται κατά καιρούς να υφίσταται µεταβολές. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από την εταιρεία κατάλογο των ανά πάσα στιγµή συνεργαζόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι πελάτες έχουν το δικαίωµα να αντιταχθούν στην τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε αναγνωρισµένο αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων. Μέριµνα για την προστασία των υπό φύλαξη κεφαλαίων των πελατών λαµβάνεται και µέσω σχετικής τήρησης των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας. Συγκεκριµένα, τα κεφάλαια των πελατών παρακολουθούνται διακεκριµένα, σε ξεχωριστούς λογιστικούς λογαριασµούς, των οποίων το υπόλοιπο επαληθεύεται µε αντίστοιχα υπόλοιπα πιστωτικών ιδρυµάτων, τραπεζών ή αµοιβαίων κεφαλαίων, σε καθηµερινή βάση. 8. ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 8.1. Λήψη και Εκτέλεση Εντολών σε Ελληνικές Μετοχές Το συνολικό κόστος που επιβαρύνει τον πελάτη αποτελείται από την: Αξία του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου: Η αξία του χρηµατοπιστωτικού µέσου την ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η εντολή του πελάτη Προµήθεια της εταιρείας: Η χρέωση του πελάτη υπολογίζεται ως ακολούθως: (α) για συναλλαγές αξίας µικρότερης των 293,00, η χρέωση ανέρχεται σε 2,93 (β) για συναλλαγές αξίας από 293,01 έως 2934,70, η χρέωση ανέρχεται στο 1% επί της αξίας τους (γ) για συναλλαγές αξίας από 2934,71 έως 8804,11, η χρέωση ανέρχεται στο 0,75% επί της αξίας τους (δ) για συναλλαγές αξίας που υπερβαίνει τα 8804,12, η χρέωση ανέρχεται στο 0,50% επί της αξίας τους. Μειωµένη χρέωση παρέχεται για INTRADAY1 συναλλαγές το ελάχιστο 0,35% επί της αξίας των συναλλαγών. Ωστόσο, η ανωτέρω τιµολόγηση είναι διαπραγµατεύσιµη. Ο πελάτης της εταιρείας έχει κάθε δικαίωµα να αιτηθεί ευνοϊκότερης χρέωσης. Η αίτηση του πελάτη υποβάλλεται στον ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας προς έγκριση. Τα κριτήρια που θα καθορίσουν την έγκριση/ απόρριψη της εν λόγω εισήγησης είναι πολλαπλά, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι η αξία και συχνότητα των συναλλαγών, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, η διάρκεια της πελατειακής σχέσης µε την εταιρεία κτλ. Η εταιρεία προς το παρόν συνεργάζεται µε µια(1) Ανώνυµη Εταιρία Επενδυτικής ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ ), την.γ&ν ΓΚΟΝΗ ΑΕΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δεν επιβαρύνεται µε επιπλέον έξοδα προµήθειας. Ωστόσο η Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΧΕ επιστρέφει ποσοστό της προµήθειας που εισπράττει από τους πελάτες στο προαναφερθέν νοµικό πρόσωπο του οποίου η αµοιβή καθορίζεται ρητά από διµερή συµβάσης του από την εταιρείας. 1 Αγορά και πώληση του ιδίου τίτλου εντός της ίδιας ηµέρας 7

8 Η επιστροφή προµήθειας στην Γ&Ν ΓΚΟΝΗ Α,Ε,Ε,, ανέρχεται έως 70% της προµήθειας που λαµβάνει η Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΧΕ για την εκτέλεση των εντολών που διαβιβάζονται από τις Α.Ε.Ε... Μελλοντικά η Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΧΕ ενδέχεται να συνάψει συνεργασία και µε άλλα νοµικά πρόσωπα, να προβεί σε αλλαγή των όρων των υφιστάµενων συµφωνιών ή να διακόψει τη συνεργασία µε κάποιο από αυτά τα νοµικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει ενηµέρωση για τους νέους όρους και συνθήκες συνεργασίας σε όλους τους πελάτες που επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές. Έξοδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και της ΕΧΑΕ Τα έξοδα αυτά καθορίζονται από το ΧΑ και την ΕΧΑΕ. Κάθε πελάτης, του οποίου οι εντολές εκτελούνται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, χρεώνεται βάσει της πιο επίκαιρης απόφασης του ΧΑ. Η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη και δεν έχει καµία ανάµειξη µε τον καθορισµό των χρεώσεων αυτών. Μεταβιβαστικά έξοδα Μέρος των εξόδων αυτών καθορίζονται από το ΧΑ και την ΕΧΑΕ. Κάθε πελάτης, του οποίου οι εντολές εκτελούνται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, χρεώνεται βάσει της πιο επίκαιρης απόφασης του ΧΑ και συνεπώς η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη και δεν έχει καµία ανάµειξη µε τον καθορισµό των χρεώσεων αυτών. Η εταιρεία χρεώνει, επιπλέον των ανωτέρω µεταβιβαστικών εξόδων, έξοδο ανά συναλλαγή που ανέρχεται σε 0,035% επί της αξίας της συναλλαγής. Φόροι Οι φόροι αυτοί καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και καταβάλλονται σε αυτό µέσω της ΕΧΑΕ και αφορούν µόνο στην διαπραγµάτευση µετοχών Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών Οι αµοιβές της εταιρείας µας που αφορούν Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών (προσωπική σύσταση αναφορικά µε συγκεκριµένο Χρηµατοπιστωτικό Μέσω, Σύσταση περί µεγέθους συναλλαγών, και σύσταση περί χρόνου διενέργειας συναλλαγών κτλ) γίνονται κατόπιν συµφωνίας µε τον πελάτη Υπηρεσίες Θεµατοφυλακής Ελληνικών Μετοχών. Η εταιρεία µας κατά περίπτωση χρεώνει τους πελάτες της µε έξοδα της θεµατοφυλακής για τις υπηρεσίες που τους προσφέρει, αλλά και µε τα έξοδα της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΧΑΕ) που αφορούν συγκεκριµένα στο άνοιγµα του χρηµατιστηριακού λογαριασµού τους (10 ) και τη µεταφορά τίτλων από και προς τους ειδικούς λογαριασµούς (20 ). Συνεπώς, οι χρεώσεις που καταβάλει ο πελάτης στην εταιρεία µας αποτελούν µέρος των χρεώσεων που καθορίζονται από την ΕΧΑΕ για τη διαχείριση και λειτουργία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Η εταιρεία µας αναλαµβάνει τη µεταβίβαση των συνολικών ποσών των χρεώσεων στην ΕΧΑΕ. Τρόπος Πληρωµής Ο πελάτης κατά την έναρξη συνεργασίας µε την εταιρεία υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασµό σε µία από τις εξής Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, EFG Eurobank, Alpha Bank και Εµπορική Τράπεζα. 9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η εταιρεία έχει, σύµφωνα µε το Ν. 3606/07, διαχωρίσει όλους τους πελάτες της σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες και βασιζοµένη στα στοιχεία και τις πληροφορίες που αυτοί της παρείχαν. Οι κατηγορίες αυτές είναι α )Ιδιώτες, β) Επαγγελµατίες και γ) Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι. Η εταιρεία αντιµετωπίζει κάθε πελάτη της σύµφωνα µε την κατηγορία που έχει ενταχθεί και τις εκάστοτε προβλεπόµενες από την νοµοθεσία διατάξεις, οδηγίες κλπ. για κάθε µια από τις κατηγορίες. Η διαφορετική αντιµετώπιση αφορά κυρίως: πληροφόρηση που κοινοποιείται στον πελάτη αξιολόγηση συµβατότητας και καταλληλότητας της επενδυτικής υπηρεσίας / προϊόντων που παρέχεται στον πελάτη αναφορές που αποστέλλονται στον πελάτη σχετικά µε την απόδοση της επενδυτικής υπηρεσίας υποχρέωση εκτέλεσης εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους. συµβάσεις που συνάπτονται µε τον πελάτη. Το επίπεδο προστασίας που παρέχεται ανά κατηγορία πελάτη ποικίλλει ανάλογα µε την εµπειρία και ειδίκευση που έχει συσχετισθεί µε την κάθε κατηγορία. Συνεπώς ο Ιδιώτης πελάτης απολαµβάνει µεγαλύτερο επίπεδο προστασίας από τον Επαγγελµατία πελάτη, και ο Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος έχει αντίστοιχα ένα µικρότερο επίπεδο προστασίας από τον Επαγγελµατία. Ιδιώτης θεωρείται από την εταιρεία αυτός που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως Επαγγελµατίας ή Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος, και κατά συνέπεια του παρέχονται υπηρεσίες που αποσκοπούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του. Για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου προστασίας τους, παρέχοντα στους Ιδιώτες πελάτες οι παρακάτω πρόσθετες, σε σχέση µε τις άλλες δύο κατηγορίες πελατών, υπηρεσίες: α) Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία ενηµέρωση όσον αφορά γενικές πληροφορίες για την εταιρεία (λεπτοµέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, γλώσσα επικοινωνίας, µέθοδοι επικοινωνίας) ενηµέρωση για την άδεια της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία της εποπτικής αρχής 8

9 συνοπτική ενηµέρωση για τα µέτρα που λαµβάνει η εταιρεία για να διασφαλίσει την προστασία των χρηµατοπιστωτικών µέσων και κεφαλαίων που κατέχονται από αυτήν για λογαριασµό των πελατών συνοπτική ενηµέρωση σχετικά µε το καθεστώς προστασίας των πελατών και της εγγύησης των καταθέσεων στο οποίο υπόκειται η εταιρεία ενηµέρωση σχετικά µε το είδος, την περιοδικότητα, και τις ηµεροµηνίες αποστολής των αναφορών σχετικά µε την προσφορά των υπηρεσιών της σε αυτούς συνοπτική ενηµέρωση για την πολιτική συγκρούσεων συµφερόντων της εταιρείας καθώς και επιπλέον σχετικές λεπτοµέρειες εφόσον το ζητήσει ο πελάτης. β) Πληροφορίες σχετικά µε τα είδη και χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τους συσχετισµένους κινδύνους. γ) Ενηµέρωση σχετικά µε τη φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων από την εταιρεία για λογαριασµό τους. δ) Ενηµέρωση σχετικά µε τα κόστη και τις χρεώσεις έναντι των παρεχόµενων υπηρεσιών. ε) Ενηµέρωση σχετικά µε τη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών τους. στ) Ενηµέρωση σε ότι αφορά την επιβεβαίωση εκτέλεσης των εντολών τους ή σε περίπτωση που η εταιρεία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο τους ή τηρεί λογαριασµό που περιλαµβάνει ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή που µπορεί να δηµιουργήσει ενδεχόµενη υποχρέωση, ενηµέρωση για κάθε ζηµία που υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο όριο που έχει συµφωνήσει η εταιρεία µαζί τους. Επαγγελµατίες είναι οι πελάτες οι οποίοι υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος µέλος κατ εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους µέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας. Συγκεκριµένα πρόκειται για: πιστωτικά ιδρύµατα, ΕΠΕΥ άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρίες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταµεία και οι εταιρίες διαχείρισής τους, διαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπόρευµα των και συναφών παραγώγων, τοπικές επιχειρήσεις, ανώνυµες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσµικοί επενδυτές. µεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατοµική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους: - σύνολο ισολογισµού: ευρώ, - καθαρό κύκλο εργασιών: ευρώ, - ίδια κεφάλαια: ευρώ. εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. άλλοι θεσµικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηµατοδοτικές συναλλαγές. Όταν η εταιρεία κατηγοριοποιεί ένα πελάτη ως Επαγγελµατία θεωρεί ότι είναι σε θέση να εκτιµήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Περαιτέρω η εταιρεία εφιστά την προσοχή στους Επαγγελµατίες πελάτες στο ότι δεν τους παρέχονται οι πρόσθετες υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου προστασίας όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω για τους Ιδιώτες πελάτες. Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος είναι ο πελάτης που κατηγοριοποιείται σαν τέτοιος µόνο σε σχέση µε την παροχή των επιλέξιµων υπηρεσιών της Λήψης ιαβίβασης και Εκτέλεσης εντολών. Στην παροχή επιλέξιµης υπηρεσίας σε Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο πελάτη, η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει ότι θα έπρεπε να εφαρµόσει σε ένα Επαγγελµατία πελάτη σε σχέση µε υποχρεώσεις επαγγελµατικής συµπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς µε τον πελάτη όρους και κανόνες εκτέλεσης των εντολών των πελατών (όπως αυτοί ορίζονται για τους επαγγελµατίες και ιδιώτες πελάτες στα αρθ. 25, 27 και παρ.1 αρθ.28 του Ν.3606/07). Οποιοδήποτε αίτηµα πελάτη αλλαγής κατηγορίας προς την εταιρεία, πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς. Στο αίτηµα πρέπει να διευκρινίζει εάν η αλλαγή κατηγοριοποίησης ζητείται α) γενικά σε σχέση µε όλες τις υπηρεσίες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και συναλλαγές, ή β) ειδικά, σε σχέση µε συγκεκριµένους τύπους χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή συναλλαγών, ή σε συνδυασµό µε συγκεκριµένη υπηρεσία, χρηµατοπιστωτικό προϊόν ή συναλλαγή. Η εταιρεία αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτηµα µετά από αξιολόγηση της γνώσης και εµπειρίας του πελάτη και της πλήρωσης των προαναφερθέντων κριτηρίων. Η αξιολόγηση βασίζεται α) στην φύση των σχεδιαζόµενων υπηρεσιών, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και/ή συναλλαγών και β) στα συγκεκριµένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν και τα οποία είναι συµβατά µε εφαρµόσιµους κανόνες. 9

10 Με την αποδοχή του αιτήµατός του, η εταιρεία παρέχει στον πελάτη πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, π.χ εάν εφαρµόζεται σε όλες ή συγκεκριµένες υπηρεσίες, συναλλαγές ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης η εταιρεία ενηµερώνει τον πελάτη εγγράφως και συµπεριλαµβάνει πληροφορίες για τις συνέπειες της αλλαγής κατηγορίας, των δικαιωµάτων από τα οποία παραιτείται ο πελάτης και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει, καθώς και για την ηµεροµηνία από την οποία η αλλαγή της κατηγοριοποίησης τίθεται σε ισχύ. Μια έγγραφη συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων θα υποδεικνύει ειδικότερα α) το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήµατος, β) ότι ο πελάτης είναι ενήµερος για τις προαναφερόµενες συνέπειες, και γ) την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στην συµφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της συµφωνίας. Η εταιρεία ενηµερώνει τον πελάτη σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατός του. Ο Ιδιώτης πελάτης µπορεί να ζητήσει από την εταιρεία µετάταξη του σε καθεστώς Επαγγελµατία πελάτη εάν ικανοποιούνται δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από 10 επενδύσεις (κάθε µια σηµαντικού µεγέθους) σε Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα κάθε τρίµηνο για τα προηγούµενα τέσσερα τρίµηνα έχει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, συµπεριλαµβανοµένων καταθέσεων, µε αξία που υπερβαίνει τα ευρώ εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα τουλάχιστον για ένα χρόνο σε επαγγελµατική θέση που απαιτεί γνώση των σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή των υπηρεσιών Ο Επαγγελµατίας πελάτης µπορεί να ζητήσει από την εταιρεία την µετάταξή του σε καθεστώς Επιλέξιµου Αντισυµβαλλόµενου ή Ιδιώτη πελάτη εάν ειδικά στη δεύτερη περίπτωση πιστεύει ότι δεν έχει επαρκή εµπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Ο Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος µπορεί επίσης για τους ίδιους λόγους να ζητήσει από την εταιρεία να τον κατηγοριοποιήσει ως Επαγγελµατία ή ως Ιδιώτη πελάτη. Ο πελάτης πρέπει στις παραπάνω περιπτώσεις να παρέχει στην εταιρεία έγγραφη αίτηση αλλαγής κατηγορίας υποδεικνύοντας εάν η αλλαγή απαιτείται: α) γενικά σε σχέση µε όλες τις υπηρεσίες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και συναλλαγές, ή β) ειδικά, σε σχέση µε συγκεκριµένους τύπους χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή συναλλαγών, ή σε συνδυασµό µε συγκεκριµένη υπηρεσία, χρηµατοπιστωτικό προϊόν ή συναλλαγή. Σηµειώνεται ότι η ίδια η εταιρεία δύναται επίσης να εισηγηθεί την µετάταξη κάποιου πελάτη της σε άλλη κατηγορία. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δηλαδή η εταιρεία καθορίσει ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει ο πελάτης κατηγορία, η εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει τον πελάτη για αυτή την απόφαση της και να του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση του και το εύρος της, π.χ. εάν εφαρµόζεται σε όλες ή συγκεκριµένες υπηρεσίες, συναλλαγές ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης, η εταιρεία τον ενηµερώνει για την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Η εταιρεία προβαίνει σε εκτίµηση της συµβατότητας και της καταλληλότητας των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών. Συγκεκριµένα η εταιρεία ζητά από τον Ιδιώτη πελάτη πληροφόρηση για την γνώση και την εµπειρία του έτσι ώστε να εκτιµήσει αν ο πελάτης είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται µε το ζητούµενο επενδυτικό προϊόν. Εάν ο πελάτης δεν παρέχει την απαιτούµενη πληροφόρηση ή εάν η εταιρεία θεωρήσει, µε βάση τη διαθέσιµη πληροφόρηση, ότι τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα δεν είναι κατάλληλα, προειδοποιεί τον πελάτη πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας. Κατ εξαίρεση για υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε µη πολύπλοκα προϊόντα (όπως εισηγµένες µετοχές, οµόλογα, µερίδια ΟΣΕΚΑ) τα οποία παρέχονται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη, εταιρεία δεν προβαίνει στην εκτίµηση της καταλληλότητας των εν λόγω προϊόντων µε τη γνώση και εµπειρία του πελάτη. Στη περίπτωση αυτή ο πελάτης έχει προηγουµένως ενηµερωθεί σαφώς ότι κατά τη παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, η εταιρεία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συµβατότητα του χρηµατοπιστωτικού µέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται και ότι αυτός δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Επίσης η εταιρεία προβαίνει σε Εκτίµηση Καταλληλότητας και Συµβατότητας πριν από τη απόφασή της για παροχή σε Ιδιώτες πελάτες της υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Εν προκειµένω η εταιρεία ζητά πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την εµπειρία τους για να κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες για την οικονοµική τους κατάσταση και τους επενδυτικούς τους στόχους. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης, η εταιρεία εκτιµά το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη και παρέχει µόνο τις υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για αυτόν. Σε ότι αφορά τους Επαγγελµατίες πελάτες η εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι οι συγκεκριµένοι πελάτες έχουν την εµπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών. Η εταιρεία προβαίνει σε Εκτίµηση Καταλληλότητας και Συµβατότητας πριν από τη απόφασή της για παροχή σε Επαγγελµατίες πελάτες της υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ζητά πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική τους κατάσταση και τους επενδυτικούς τους στόχους. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης, η εταιρεία εκτιµά το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη και παρέχει µόνο τις υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για αυτόν. Σε περίπτωση που η εταιρεία, δεν λάβει από τον πελάτη τις παραπάνω πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίµηση της καταλληλότητας, δεν προβαίνει στην παροχή επενδυτικών συµβουλών προς τον συγκεκριµένο πελάτη ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία είναι τα επενδυτικά µέσα στα οποία µπορεί να επενδύσει κάποιος. Ως τέτοια θεωρούνται οι µετοχές, οι οµολογίες, τα δικαιώµατα, οι µετατρέψιµες οµολογίες, τα Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού ηµοσίου, τα Οµολογιακά άνεια επιχειρήσεων / ιεθνών Οργανισµών / Ελληνικού ηµοσίου και Κρατικών Τραπεζών, τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου δραχµικά και σε ξένο νόµισµα και τέλος τα παράγωγα προϊόντα. Οι αξίες οι οποίες διαπραγµατεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι οι µετοχές, τα οµόλογα (τραπεζικά και ελληνικού ηµοσίου), οι οµολογίες των ανωνύµων εταιρειών (κοινές, ανταλλάξιµες και µετατρέψιµες), καθώς και τα δικαιώµατα προτίµησης. Ο µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών, καθηµερινά, αφορά τις συναλλαγές των µετοχών. 1) Επένδυση σε εισηγµένες µετοχές Η µετοχή είναι ένα επενδυτικό αξιόγραφο που αποτελεί ένα τίτλο ιδιοκτησίας ενός ποσοστού µιας εταιρείας. Με την αγορά µετοχών ο επενδυτής είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας κατά το ποσοστό των µετοχών της εταιρείας που κατέχει. Όλες οι µετοχές που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.), έχουν άϋλη µορφή. Η απόδοση της µετοχής για τον επενδυτή προέρχεται από το µέρισµα που εισπράττει και από την αύξηση στην αξία της. Η τιµή της µετοχής καθορίζεται καθηµερινά στο χρηµατιστήριο αξιών στο οποίο είναι εισηγµένη βάσει του νόµου της ζήτησης και της προσφοράς. Βραχυπρόθεσµα και Μεσοπρόθεσµα η τιµή της µετοχής επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως πολιτικές εξελίξεις, µεταβολές στα επιτόκια, µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ακόµη και από την ψυχολογία των επενδυτών. Μακροπρόθεσµα όµως είναι κυρίως η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και τα κέρδη ή οι ζηµιές που παρουσιάζει που επηρεάζουν την τιµή της µετοχής. Μακροπρόθεσµα οι µετοχές έχουν αποφέρει πολύ πιο υψηλές αποδόσεις από ότι έχουν αποφέρει οι επενδύσεις σε οµόλογα, ακίνητα ή στα πατροπαράδοτα καταθετικά προϊόντα. Η επένδυση σε µετοχές αρµόζει σε επενδυτές µε µακροχρόνιους επενδυτικούς στόχους. Ο τρόπος διαπραγµάτευσης των µετοχών είναι σαφής, σύµφωνος µε τις αρχές της ισότητας, της αµεροληψίας, της ανωνυµίας και τις αρχές προστασίας του επενδυτή. Αρχές, όπως προτεραιότητα µε βάση την τιµή και εν συνεχεία το χρόνο, τηρούνται κατά την διαπραγµάτευση των µετοχών ενώ υπάρχει και όµοια µεταχείριση εντολών διαφορετικού όγκου, γεγονός σηµαντικό για τους µικροεπενδυτές. Οι συναλλαγές των εισηγµένων κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών γίνονται τοις µετρητοίς (cash market) εκτός αν είναι συναλλαγές που καλύπτονται από σύµβαση παροχής πίστωσης [margin account). Όλες οι εντολές εκτελούνται µέσω του Ολοκληρωµένου Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) και κατά τις ώρες διεξαγωγής των συναλλαγών, που προσδιορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου. Οι εντολές εισάγονται στο Ο.Α.Σ.Η.Σ. από τα τερµατικά των µελών της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. (Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες, Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Τράπεζες που είναι µέλη της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.). Η ιαπραγµάτευση στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΟΑΣΗΣ µεταξύ των συµµετεχόντων σε αυτή Μελών διενεργείται ανώνυµα, ήτοι χωρίς να αποκαλύπτεται στο Μέλος η ταυτότητα του αντισυµβαλλοµένου του. Η ανωτέρω ανωνυµία µπορεί να αρθεί από το Χ.Α. εφόσον είναι αναγκαία: για την άσκηση από το Χ.Α. των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και για την άσκηση από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των νοµίµων καθηκόντων τους. Για την οµαλή διεξαγωγή της διαπραγµάτευσης, στο σύστηµα υφίστανται και λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας συναλλαγών, που συνίστανται στη βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη διακοπή της διαπραγµάτευσης συνολικά ή για µία µόνο κινητή αξία και στη βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη αναστολή της πρόσβασης Μέλους ή συγκεκριµένων χρηστών του στο σύστηµα συναλλαγών. Οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες λειτουργίας των δικλείδων ασφαλείας συναλλαγών ορίζονται µε απόφαση του.σ. του Χ.Α. Η διαπραγµάτευση των ανωτέρω κινητών αξιών γίνεται αποκλειστικά κατά τις ώρες και ηµέρες συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών και σε κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό του Χ.Α.. Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών είναι τουλάχιστον 5 ώρες. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Σ του Χ.Α δύναται να µεταβάλει τα χρονικά όρια της συνεδρίασης, ή και των περιόδων κάθε µεθόδου διαπραγµάτευσης εντός της ίδιας ηµέρας. Γενικά η Εποπτική Αρχή κάθε οργανωµένης αγοράς έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει διαφορετικούς όρους διαπραγµάτευσης για µετοχές εταιρειών που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Για παράδειγµα στο ΧΑ, οι µετοχές των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης διαπραγµατεύονται καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ οι µετοχές των υπό επιτήρηση εταιρειών διαπραγµατεύονται µόνο για µία ώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι επενδυτές πραγµατοποιούν αγοραπωλησίες µετοχών δίνοντας απευθείας εντολές στις ΑΕΠΕΥ κατά την ελεύθερη βούλησή τους, είτε έµµεσα συνάπτοντας ειδικές συµβάσεις µε τις ΑΕΠΕΥ (διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου αναλαµβάνουν οι ΑΕΠΕΥ τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των πελατών τους σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων συµβάσεων, ή παροχής επενδυτικών συµβουλών οι επενδυτές διαχειρίζονται οι ίδιοι τα χαρτοφυλάκια τους ζητώντας συµβουλές από τις ΑΕΠΕΥ σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων συµβάσεων). Όλες οι εντολές αγοραπωλησίας ξεκινούν από τις ΑΕΠΕΥ και καταλήγουν στο σύστηµα διαπραγµάτευσης. Το σύστηµα διαπραγµάτευσης δέχεται συγκεκριµένου τύπου εντολές για την αγορά ή πώληση χρηµατικών µέσων. Για να γίνονται δεκτές οι εντολές από τα συστήµατα θα πρέπει πάντα να αναφέρεται ρητά σε αυτές αν πρόκειται για αγορά ή πώληση και ο συγκεκριµένος τίτλος χρηµατοοικονοµικού µέσου στον οποίο στοχεύουν. Οι εντολές αγοράς ή πώλησης διακρίνονται σε : εντολές ως προς την τιµή εντολές ως προς την ποσότητα εντολές ως προς κάποια συνθήκη εντολές ως προς τη διάρκεια εντολές για οµάδα επενδυτών Οι τιµές των εντολών υπόκεινται σε όρια διακύµανσης. Ως όρια διακύµανσης τιµών ορίζονται η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή που µπορεί να λάβει µέσα σε µια συνεδρίαση µία κινητή αξία. Τα όρια ηµερήσιας διακύµανσης ανά κατηγορία της Αγοράς Αξιών, είδος κινητής αξίας ή ανά 11

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: ιακριτικός τίτλος: Έτος Ίδρυσης: 2 / 4 / 1996 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 10559

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νομοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νομοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νομοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π.

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Χ.Α.) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Λ. Αθηνών 110, ΤΚ 104 42 Αθήνα, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας... 3 2 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόµενες Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο MIFID Πληροφοριακό Πακέτο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρμογής της Νέας Νομοθεσίας... 3 2 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017.

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (α) Στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID (Ν.3606/07)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID (Ν.3606/07) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, Τ. Κ:105 59 ΑΘΗΝΑ ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID (Ν.3606/07) ΟΝΟΜΑ: Αξιότιµη/ε κυρία/κύριε, Στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα