Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, Αθήνα, τηλ , fax

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 9210177-8, fax 210 9210178"

Transcript

1 Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, Αθήνα, τηλ , fax (08*+"710*J+?89<+" 1+C01D 'K9012L%%(M1 jusvlvstivh_bcvivmhjjhn P(.:Q/<*405M"/2RSTUVUWUXYZU[\]^WUZ_`aU[\]SbcdeVf_Sgh_bcViV\hdVSTYjkVf_U NONN q61810"<98:;1j1?r>%:?:;?8:01=".(*.=1?51;61+?8"0"+6"6/.+>s 'J"8*%t?<181J10*%%90+1;t.*/01;8"/Auuus oop vwxyz{ } ~ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών της Ν. Ευρώπης αρκούν για να αποτελέσουν µια χωριστή κατηγορία, όσον αφορά την πρόνοια, όπως έχει µε σαφήνεια προσδιοριστεί από τον Ferrera (1996): κατάτµηση, δυαδικότητα και αναποτελεσµατικότητα στη διατήρηση του εισοδήµατος, σχεδόν καθολικότητα στην κάλυψη του πληθυσµού από το σύστηµα υγείας, αλλά µε εκτεταµένο ιδιωτικό τοµέα παροχών, εκτεταµένο πελατειακό σύστηµα κοινωνικού κράτους και ένα ιδιόµορφο συνδυασµό δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Επιπλέον στοιχεία του ονοµαζόµενου «Λατινικού Περιθωρίου» είναι η καθυστέρηση στη δηµιουργία του κράτους Πρόνοιας, οι δυσκολίες στην εφαρµογή του και ο υψηλός βαθµός συγκεντρωτισµού, µε την εξαίρεση σε ορισµένους τοµείς της Ισπανίας. Στην Ελλάδα οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία είναι πολύ περιορισµένες. Συγκεκριµένα, στον τοµέα αυτό αναλογεί εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό του Α.Ε.Π., το χαµηλότερο σε σύγκριση µε όλες τις χώρες της Ε.Ε. συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία). Ειδικά δε για την προστασία της οικογένειας τα επιδόµατα είναι πολύ χαµηλά, σε µεγάλη απόσταση από όλες τις χώρες της Ε.Ε. Ο υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας αντισταθµίζει σ ένα βαθµό την ανεπάρκεια του κράτους πρόνοιας, ενώ ο ρόλος των γυναικών είναι καθοριστικός για την φροντίδα των 1

2 νεότερων και των πλέον ηλικιωµένων µελών της. Πρόκειται για τον γνωστό «υποχρεωτικό αλτρουισµό» των γυναικών. Οι χώρες αυτές µπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν στο «ανδροκρατικό µοντέλο» (Lewis, 1992), σύµφωνα µε το οποίο τα κοινωνικά δικαιώµατα των γυναικών προκύπτουν συχνά έµµεσα, από τα δικαιώµατα των συζύγων τους και το κράτος δεν διευκολύνει τη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Η Ελλάδα µαζί µε την Ισπανία και την Ιταλία παρουσιάζουν τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό (Eurostat, 2001), γεγονός που είναι εύλογο λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων που επωµίζονται σχεδόν αποκλειστικά οι ίδιες στον τοµέα στήριξης της οικογένειας. Επιπλέον η Ελλάδα, µαζί µε την Ισπανία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ευρωβαροµέτρου (1998), βρίσκονται και στην τελευταία θέση, όσον αφορά την κατανοµή των εργασιών στο νοικοκυριό, σε σύγκριση µε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια ενός διακρατικού ερευνητικού προγράµµατος όπου συµµετείχαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον συντονισµό του Πανεπιστηµίου του Tilburg που είχε και την πρωτοβουλία ίδρυσης του αντίστοιχου δικτύου (1995). Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστώσει κατά πόσο οι ισχύουσες πολιτικές έχουν βοηθήσει προς την κατεύθυνση της πιο ισότιµης κατανοµής µεταξύ αµειβόµενης και µηαµειβόµενης εργασίας ανάµεσα στα δυο φύλα (Για αναλυτική περιγραφή της έρευνας και των αποτελεσµάτων της βλ. Symeonidou et al, 2001). Τα στοιχεία της µελέτης προέρχονται από την πανελλήνια έρευνα για την Γονιµότητα και την Οικογένεια που διεξήχθη το 1999 στο ΕΚΚΕ υπό την ευθύνη της γράφουσας (Symeonidou, 2002) και πραγµατοποιήθηκε και σε άλλες 22 χώρες της Ευρώπης, τις ΗΠΑ και τον Καναδά µε το γενικό συντονισµό των Ηνωµένων Εθνών, σε δείγµα (συστηµατική w } y {zyw { {y zy {w δειγµατοληψία) γυναικών και ανδρών ηλικίας 1849 ετών. Ωστόσο, επειδή συγκεντρώθηκαν στοιχεία και για τον/την σύντροφο των ερωτώµενων όταν υπήρχε το bl_gf^[_gtfst[ συνολικό δείγµα της έρευνας ανέρχεται σε άτοµα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε προσωπικές συνεντεύξεις µε βάση ειδικά σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο (το πρότυπο ερωτηµατολόγιο των Ηνωµένων Εθνών συµπληρωµένο µε ειδικό κεφάλαιο για την κατανοµή της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης εργασίας). Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας στηρίζεται στη του Bourdieu (1994,1997). Εν προκειµένω, ως πρακτική θεωρείται η κατανοµή της απασχόλησης στην αγορά εργασίας και στο νοικοκυριό. Οι ερµηνευτικές (ανεξάρτητες) µεταβλητές είναι: οι στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, που στην παρούσα έρευνα εκφράζει την κατά τον Bourdieu έξη (habitus), δηλαδή σύστηµα προδιαθέσεων συµπεριφοράς, το κεφάλαιο (capital) που διακρίνεται σε οικονοµικό κεφάλαιο (π.χ. εισόδηµα, επίπεδο επαγγέλµατος), πολιτισµικό κεφάλαιο (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης) και κοινωνικό κεφάλαιο (π.χ. κοινωνικά δίκτυα στήριξης) και η γνώση και χρήση των µέτρων πολιτικής. Η γενική υπόθεση της έρευνας είναι ότι η κατανοµή της απασχόλησης επηρεάζεται άµεσα από τις στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων και το κεφάλαιο και έµµεσα από τις ισχύουσες πολιτικές. Στην Ελλάδα ωστόσο οι ισχύουσες πολιτικές είναι τόσο µικρής εµβέλειας, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι πολλές από αυτές δεν χρησιµοποιούνται σχεδόν καθόλου, ώστε αποφασίστηκε να διερευνηθεί µόνο η άµεση σχέση στάσεων και κεφαλαίου µε την κατανοµή της απασχόλησης. Αναλυτικά οι υποθέσεις της έρευνας έχουν ως εξής: α) οι ερωτώµενοι/ες µε περισσότερο κεφάλαιο, δηλαδή κοινωνικά δίκτυα στήριξης, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, συµµετοχή και των δύο συντρόφων στο εργατικό δυναµικό χαρακτηρίζονται από πιο ισότιµη κατανοµή αµειβόµενης και µη αµειβόµενης απασχόλησης σε σύγκριση µε τους ερωτώµενους/ες µε λιγότερο κεφάλαιο. β) Σύγχρονες αντιλήψειςεν προκειµένω υπέρ της ισότητας οδηγούν σε πιο ισότιµη κατανοµή της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης απασχόλησης. 2

3 γ) Στα πλαίσια της Νέας Οικονοµικής Θεωρίας για το Νοικοκυριό αναµένεται ότι οι υψηλότερα µορφωµένες γυναίκες θα δαπανήσουν περισσότερο χρόνο στην αµειβόµενη εργασία για να αποφύγουν το ευκαιριακό κόστος της µείωσης ή της µη συµµετοχής τους στο εργατικό δυναµικό. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανδρών δεν θα επιδράσει στις ώρες απασχόλησης τους (εφόσον οι άντρες συνήθως εργάζονται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης), αλλά µπορεί να επιδράσει στον χρόνο που διαθέτουν στις εργασίες του νοικοκυριού. Η σχηµατική παρουσίαση των αναµενόµενων σχέσεων µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών (κατανοµή {y της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης εργασίας) και των ανεξάρτητων µεταβλητών (έξη και κεφάλαιο) έχει ως εξής: Σχήµα 1. Στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων Κατανοµή αµειβόµενης απασχόλησης (στην αγορά εργασίας) και w z { { {w µη αµειβόµενης απασχόλησης (στο νοικοκυριό) Κοινωνικά ίκτυα Επίπεδο Εκπαίδευσης Επίπεδο Απασχόλησης { y Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η παραδοσιακή κατανοµή των ρόλων των δυο φύλων εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή στην Ελλάδα. Οι άνδρες εξακολουθούν να εργάζονται στην αγορά εργασίας σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό (88%) σε σύγκριση µε τις γυναίκες (45%) (βλ. Πίνακα 1). Αντίστροφα, στο νοικοκυριό η συµµετοχή τους είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Οι γυναίκες κατά κανόνα απασχολούνται διπλάσιο χρόνο σε σύγκριση µε τους άνδρες στη φροντίδα των παιδιών και τετραπλάσιο στις εργασίες του νοικοκυριού. Όταν εξετάζεται η κατανοµή των εργασιών ανάλογα µε το είδος του νοικοκυριού προκύπτουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε όσους ζουν µόνοι ή συµβιώνουν (µε άλλους εκτός από σύντροφο) και σε όσους ζουν µε σύντροφο µε ή χωρίς παιδιά (βλ. Πίνακα 2). Στην περίπτωση ύπαρξης συντρόφου οι άνδρες φαίνεται ότι επαφίενται σε µεγάλο βαθµό στη γυναίκα σε σύγκριση µε την περίπτωση που συγκατοικούν µε άλλο ή άλλα άτοµα. Συγκεκριµένα, σε µια οικογένεια που υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας κάτω των 7 ετών, οι γυναίκες συµµετέχουν µε 37 (κατά µέσο όρο) ώρες εργασίας την εβδοµάδα στις δουλειές του σπιτιού, ενώ οι άνδρες µόνο µε 8 ώρες. Για ζευγάρια µε ένα τουλάχιστον παιδί ηλικίας 7 και άνω ετών οι διαφορές είναι ακόµη µεγαλύτερες: οι γυναίκες εργάζονται κατά µέσο όρο 42 ώρες την εβδοµάδα στις δουλειές του νοικοκυριού και οι άνδρες 8. Εντυπωσιακό και άξιο σχολιασµού είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες σε µονογονεϊκά νοικοκυριά (µητέραπαιδιά), έχουν χαµηλότερο µέσο χρόνο εβδοµαδιαίας απασχόλησης µε τις εργασίες του νοικοκυριού (35 ώρες) από τις γυναίκες µε σύντροφο και παιδιά: η ύπαρξη συντρόφου επιβαρύνει αντί να ελαφρύνει τη γυναίκα. Στο θέµα της φροντίδας των παιδιών ο µέσος χρόνος απασχόλησης των γυναικών είναι διπλάσιος από το χρόνο απασχόλησης των ανδρών (36 ώρες για τη γυναίκα και 17 για τον άνδρα όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί µικρότερο των 7 ετών και αντίστοιχα 15 και 7 ώρες για ζευγάρια µε παιδιά 7 ετών ή µεγαλύτερα Πίνακας 3). Εντούτοις, αν και δεν βοηθούνται από τους άνδρες, οι γυναίκες φαίνεται ότι λαµβάνουν σηµαντική βοήθεια από τους γονείς τους ή τους γονείς του συντρόφου τους: 46% της φύλαξης των παιδιών όταν η µητέρα εργάζεται γίνεται από τους 3

4 παππούδες. Στην Ελλάδα τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης είναι κατ ουσία δίκτυα οικογενειακής υποστήριξης που ενυπάρχουν όχι µόνο όσον αφορά τη φύλαξη των παιδιών, αλλά και σε περιπτώσεις οικονοµικών προβληµάτων ή προβληµάτων υγείας (βλ. Πίνακα 3 και Πίνακα 4). Αναφορικά µε τις στάσεις των ερωτώµενων, ανδρών και γυναικών, έντονος προσανατολισµός στην οικογένεια συναντάται σε µεγάλο βαθµό ιδιαίτερα ανάµεσα στα ζευγάρια µε παιδιά, ενώ επίσης, αλλά σε µικρότερο βαθµό, συναντώνται θετικές απόψεις υπέρ της συµφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ανδρών και γυναικών συσχετίζεται θετικά µε τις απόψεις υπέρ της γυναικείας απασχόλησης και υπέρ της υψηλότερης συµµετοχής των ανδρών στις εργασίες του νοικοκυριού και αρνητικά µε τον προσανατολισµό στην οικογένεια. Η στατιστική ανάλυση (ανάλυση ), έδειξε ότι οι µεταβλητές του κεφαλαίου, δηλαδή η απασχόληση και η εκπαίδευση και σε µικρότερο βαθµό οι µεταβλητές των στάσεων, έχουν στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία και ιδιαίτερα ανάµεσα στις γυναίκες. Οι πιο µορφωµένες γυναίκες και οι γυναίκες µε ανώτερο επίπεδο απασχόλησης (υψηλότερο ευκαιριακό κόστος) τείνουν να εργάζονται συχνότερα από τις υπόλοιπες στην αγορά εργασίας, εφόσον η αποχώρησή τους αναµένεται ότι θα κόστιζε περισσότερο από πλευράς εισοδήµατος σε σύγκριση µε τις γυναίκες µε κατώτερο επάγγελµα ή µε χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, όσο θετικότερες οι στάσεις των γυναικών υπέρ της εργασίας και υπέρ της κατανοµής των εργασιών στο νοικοκυριό και στη φροντίδα των παιδιών, τόσο πιθανότερο να εργάζονται, ενώ για τους άνδρες δεν παρατηρούνται αντίστοιχα αποτελέσµατα. Αντίστροφα, οι ίδιες µεταβλητές συνδέονται µε χαµηλότερη συµµετοχή στις εργασίες του νοικοκυριού και στην ανατροφή των παιδιών. Φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ζευγάρι απασχολείται λιγότερο µε τα θέµατα αυτά και τρίτα πρόσωπα µε αµοιβή αναλαµβάνουν τις εργασίες του νοικοκυριού και τη φροντίδα των παιδιών. Όσον αφορά τη στάση υπέρ των οικογενειακών θεσµών, η θετική στάση συνδέεται µε υψηλότερο βαθµό ενασχόλησης µε τις εργασίες του νοικοκυριού και µε τη φροντίδα των παιδιών τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. w z { {w Εντυπωσιακό ωστόσο είναι το γεγονός ότι όταν εξετάζεται η κατανοµή των εργασιών σχετικά µε το νοικοκυριό και τα παιδιά ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, εµφανίζεται αντίφαση ανάµεσα στις θετικά εκφραζόµενες στάσεις των ανδρών υπέρ της κατανοµής και των πρακτικών της µη κατανοµής. Οι άνδρες, παρά τις δηλώσεις τους εξακολουθούν να συµµετέχουν σε χαµηλά ποσοστά στις εργασίες του νοικοκυριού και στην ανατροφή των παιδιών (βλ. Πίνακες 5,6,7,8). Η προοδευτική νοµοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα για την ισότητα ανδρών και γυναικών, οι κατά καιρούς υιοθετούµενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς νόµοι δεν εναρµονίζονται µε τις επικρατούσες αξίες και αντιλήψεις. Οι αντιθέσεις ανάµεσα στις θετικές στάσεις των ανδρών για την κατανοµή στην εργασία του νοικοκυριού και της πρακτικής της µηκατανοµής αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της παρούσας κατάστασης. Οι οικογενειακές σχέσεις µεταβάλλονται σταδιακά στη σύγχρονη Ελλάδα (µείωση της γονιµότητας, αύξηση αν και σε µικρό βαθµό των συµβιώσεων, των διαζυγίων, των µονογονεϊκών νοικοκυριών και των γεννήσεων εκτός γάµου), αλλά οι παραδοσιακές αξίες παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ισχυρές. Συµπερασµατικά µπορεί να ειπωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η οικογένεια βρίσκεται ακόµη στο επίκεντρο της ελληνικής κοινωνίας, η επερχόµενη παγκοσµιοποίηση, όπως συναρτάται µε την αποδυνάµωση του κράτους πρόνοιας, επιτείνει διάφορα παράδοξα και αντιθέσεις: ενώ οι ενδογενεακές σχέσεις απειλούνται, συγχρόνως θεωρούνται από το κράτος ολοένα και περισσότερο ως εγγύηση για την κοινωνική ενσωµάτωση. Αλλά µέχρι πότε το ελληνικό κράτος θα εξακολουθεί να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον υποχρεωτικό αλτρουισµό των γυναικών για να καλύψει τις τεράστιες αδυναµίες του στον τοµέα της πρόνοιας; Και µέχρι πότε θα υπάρχουν υψηλά ποσοστά γυναικών εκτός αγοράς εργασίας 4

5 που θα αφιερώνουν σχεδόν όλο το χρόνο τους στη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωµένων; Το κρίσιµο ερώτηµα εν προκειµένω είναι σε ποιο βαθµό χώρες όπως η Ελλάδα, έντονα προσανατολισµένες στην οικογένεια, θα στραφούν προς υψηλότερα επίπεδα ατοµικισµού και σε ποιο βαθµό η περαιτέρω αποδυνάµωση του ήδη ελλειµµατικού και κατακερµατισµένου κράτους πρόνοιας θα επιδράσει στην περαιτέρω αποδυνάµωση της κοινωνίας πρόνοιας. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Ν. Ευρώπης κινδυνεύουν να δουν σύντοµα µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού τους σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Κρίνεται εποµένως αναγκαία παρά τα σηµεία των καιρών η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και η θέσπιση µιας αποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτικής που να στοχεύει εκτός των άλλων και στον πιο ισότιµο καταµερισµό της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης εργασίας. Ένα παράδειγµα αποτελεί η ενεργοποίηση των θεσµών της βοήθειας στο σπίτι και της φροντίδας στο σπίτι. Ένα άλλο, η παρότρυνση των ανδρών να ασχολούνται µε τη φροντίδα των παιδιών µέσω της θέσπισης αµειβόµενης τουλάχιστον µερικά γονικής άδειας, η οποία να αποτελεί ατοµικό και µη µεταβιβάσιµο δικαίωµα. Όσο και να φαίνεται παράδοξο σε πρώτη ανάγνωση η άνιση κατανοµή της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης απασχόλησης ανάµεσα στα δυο φύλα στην Ελλάδα συνδέεται άµεσα µε θέµατα όπως η µείωση της γονιµότητας και η γήρανση του πληθυσµού, κατ επέκταση δε και µε το ασφαλιστικό ζήτηµα. Πιο ισότιµη κατανοµή των εργασιών του νοικοκυριού µεταξύ των συντρόφων, συνδυασµένη και µε ουσιαστικές πολιτικές για τη συµφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής σηµαίνει δυνατότητα ένταξης (ή επανένταξης) µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού των γυναικών στην αγορά εργασίας, υψηλότερο εισόδηµα, αύξηση της γονιµότητας, µείωση του ρυθµού πληθυσµιακής γήρανσης και αντίστοιχα αύξηση της αναλογίας του οικονοµικά ενεργού στο συνολικό πληθυσµού. Ωστόσο, στο σηµείο που έχουµε φθάσει, είναι πολύ δύσκολο πλέον να ξεφύγουµε από τον προηγούµενο φαύλο y y { { κύκλο. Πέρα από την απλή θέσπιση κατάλληλων πολιτικών χρειάζεται και προσπάθεια για υιοθέτησή τους, ώστε να σταµατήσουν ή να ελαχιστοποιηθούν οι αντιφάσεις στάσεωνπρακτικών που διαπιστώθηκαν από την παραπάνω έρευνα στον ανδρικό πληθυσµό. Οι κοινωνικές εξελίξεις, π.χ. αύξηση στη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, απαιτούν µεταβολή των παραδοσιακών ρόλων των δυο φύλων, µεταβολή που θα είχε σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές και δηµογραφικές εφαρµογές. R R. Bourdieu, P. (1977). Cambridge: Cambridge University Press. Bourdieu, P. (1994).. Paris: Seuil. European Commission (1998). Eurobarometer Results of an Opinion Survey, Brussels Ferrera, # $ % & ' ( ", M. (1996). The Southern Model in Social Europe. 6 ( ), Lewis,, J. (1992). Gender and the Development of Welfare Regimes. 2 (!), Symeonidou, H., Mitsopoulos, G. & Vezyrgianni, K. (2001). European Network on Policies of Unpaid and Paid Work. Tilburg: European Science Foundation. Symeonidou, H. (2002). ( ( $ ) ) * ) +, N. York and Geneva: United Nations. 5

6 "#$! % ευτέρα έως Παρασκευή Απασχόληση 1 Εκπαίδευση Εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµ ένου και Σαββατοκύριακου) Απασχόληση 1 Εκπαίδευση Μονοµελή νοικοκυριά Γυναίκε ς 175) 21,3 14,7 23,5 17,2 &'( )( Μονογονεϊκά νοικοκυριά 104) 113) 31,0 10,4 36,4 12,7 Συµβίωση µε άλλους (π.χ. γονείς) εκτός από σύντροφο 707) 17,8 15,0 20,5 17,8 412) 27,5 10,8 33,1 12,8 22,8 1,5 25,5 1,9 Συµβίωση µε σύντροφο χωρίς παιδιά Γυναίκε ς 399) 24,4 1,7 27,0 2,1 399) 42,6 1,2 49,6 1,6 Με σύντροφο και ένα τουλάχιστον παιδί <7 ετών Γυν αίκες 827) 827) 14,7 0,5 16,4 0,7 46,9 0,4 56,2 0,5 Με σύντροφο και παιδί(ιά) 7 ετών 1333) 16,7 0,5 19,3 0,7 1333) 40,7 49,1 38,3 46,0 27,0 29,2 51,3 17,1 56,7 20,0 53,4 44,3 0,4 52,8 0,6 1 Συµπεριλαµβάνεται και η µη αµειβόµενη απασχόληση στην αγορά εργασίας (π.χ. από συµβοηθούντα µέλη οικογένειας) 6

7 "#$! % # ευτέρα έως Παρασκευή Οικιακές εργασίες 2 Ψώνια, κήπος/ επισκευές Εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµένου και Σαββατοκύριακου) Οικιακές εργασίες 2 Ψώνια, κήπος/ επισκευές Μονοµελή νοικοκυριά Μονογονεϊκά νοικοκυριά 104) 175) 10,3 3,6 15,8 6,4 &'( )( 113) 5,9 3,2 9,5 5,5 Συµβίωση µε άλλους (π.χ. γονείς) εκτός από σύντροφο 707) 8,9 3,2 13,4 5,4 412) 2,5 2,7 3,8 4,5 19,1 4,5 27,9 7,0 Συµβίωση µε σύντροφο χωρίς παιδιά 399) 17,1 4,5 25,0 7,4 399) 2,3 3,6 Με σύντροφο και ένα τουλάχιστον παιδί <7 ετών 827) 21,5 4,3 827) 1,8 2,9 Με σύντροφο και παιδί(ιά) 7 ετών 1333) 22,2 15,0 18,8 8,4 35,0 32,4 10,6 36,9 8,2 41,6 8,0 4,1 6,5 30,4 6,5 3,1 5,1 24,1 4,9 34,1 7,5 1333) 1,3 3,3 2,2 5,8 2 Περιλαµβάνει: προετοιµασία φαγητού, πλύσιµο πιάτων / στρώσιµο τραπεζιού, πλύσιµο, καθάρισµα 7

8 #! % ευτέρα έως Παρασκευή Φροντίδα παιδιών (µπάνιο, ντύσιµο, τάισµα, µεταφορά, παιγνίδι, διάβασµα) Εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµένου και Σαββατοκύριακου) Φροντίδα παιδιών (µπάνιο, ντύσιµο, τάισµα, µεταφορά, παιγνίδι, διάβασµα) &'( )( Μονογονεϊκά νοικοκυριά 104) Με σύντροφο και ένα τουλάχιστον παιδί <7 ετών 827) 827) Με σύντροφο και παιδί(ιά) 7 ετών 1333) 1333) 12,4 25,5 10,5 10,9 4,5 18,5 36,1 17,0 15,4 7,3 18,5 36,1 17,0 15,4 7,3 8

9 ' ' ' ( &) Σε βρεφονηπιακό σταθµό µε δίδακτρα 8,2 24,9 1,3 Σε βρεφονηπιακό σταθµό χωρίς δίδακτρα 1,0 14,8 0,6 Στο σπίτι µε τον πατέρα 2,6 3,2 3,2 Στο σπίτι µε τη µητέρα 21,4 18,5 20,1 Με τον παππού γιαγιά 46,4 28,6 24,1 Στο σπίτι µε τον αδελφό/την αδελφή ή άλλο συγγενή 1,5 1,1 3,6 Στο σπίτι µε οικιακή βοηθό 2,0 2,1 0,6 Στο σπίτι µε νταντά 13,8 3,2 3,0 Στο σπίτι της νταντάς 1,0 0,5 0,6 Στο σχολείο µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου 6,0 Στην εργασία της µητέρας 1,0 0,5 0,9 Στην εργασία του πατέρα 0,5 0,2 Μόνο στο σπίτι 1,1 34,6 Άλλο 1,0 1,1 1,1 9

10 ' ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 1,1263* 0,8705* 1,1582* 0,2935 0,2675 1,5643 0,2007 1,8678** 8,5060** 0,3677** 32,6765** 0,0586* 0,0462* 0,0477* 0,0118 0,0113 0,0319 0,0108 0,74 166,12** 0,1178** 0,7994** 0,0845** Μη σταθµισµένοι 0,7996 0,5192 1,6412 0,7215 3,0435 1,5552 0,8476 0,0780 2,8832** 0,6554* 17,4479 παλινδρό µησης 0,0491 0,0320 0,0874 0,0399 0,1485 0,0324 0,0487 0,0059 0,3749** 0,1868* 0,16 3,22** 10

11 ' " ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 0,8315 0,6721 0,1447 0,2505 0,8207 0,9365 0,2270 1,9540** 2,1490** 0, ,6700** παλινδρόµηση ς 0,0713 0,0588 0,0098 0,0166 0,0573 0,0315 0,0201 0,2032** 0,3330** 0,0556 0,18 12,79** Μη σταθµισµένοι 0,1541 0,5986 1,2946 0,4670 0,3490 2,5014 0,8343 0,0198 1,2949** 0,1951 1,8436 0,17 3,32** παλινδρό µησης 0,0188 0,0732 0,1368 0,0512 0,0338 0,1034 0,0951 0,0030 0,3340** 0,

12 ' ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Αριθµός παιδιών από 0 έως 4 ετών Αριθµός παιδιών από 5 έως 12 ετών Αριθµός παιδιών από 13 and 18 ετών Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 0,0118 0,0014 0,0069 0,0128 0,0125 0,0098 0,0011 0,0231** 0,0185** 0,0023 0,0078 0,0496** 0,0354 0,7550** παλινδρόµηση ς 0,0622 0,0073 0,0287 0,0522 0,0537 0,0201 0,0060 0,1475** 0,1753** 0,0539 0,0206 0,1566** 0,0551 0,l2 6,09** Μη σταθµισµένοι 0,0321* 0,0197 0,0514** 0,0140 0,0450* 0,0577 0,0066 0,0027 0,0124 0,0024 0,0096 0,0125 0,0758 0,8431** παλινδρό µησης 0,1635* 0,1009 0,2274** 0,0641 0,1822** 0,0999 0,0316 0,0169 0,1339 0,0573 0,0257 0,0357 0,1463 0,21 3,18** 12

13 ' ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Αριθµός παιδιών από 0 έως 4 ετών Αριθµός παιδιών από 5 έως 12 ετών Αριθµός παιδιών από 13 and 18 ετών Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 0,0034 0,0083 0,0019 0,0199** 0,0019 0,0127 0,0033 0,0109* 0,0097** 0,0036** 0,1328** 0,0583** 0,6508** παλινδρό µησης 0,0173 0,0442 0,0078 0,0812** 0,0076 0,0254 0,0175 0,0747* 0,1189** 0,0925** 0,4632** 0,2030** 0,29 31,96** Μη σταθµισµένοι παλινδρό µησης 0,0119 0,0200 0,0196 0,0365* 0,0195 0,0114 0,0224 0,0187 0,0004 0,0052 0,1129** 0,0506* 1,1301** παλινδρό µησης 0,0627 0,1016 0,0921 0,1596* 0,0840 0,0234 0,1060 0,1342 0,0043 0,1231 0,4300** 0,1788* 0,29 6,57** 13

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Τῆς κας Χάρη Συμεωνίδου Διευθύντριας Ἐρευνῶν ΕΚΚΕ 1. Εἰσαγωγή Ἡ γονιμότητα εἶναι ἕνα πολύσύνθετο φαινόμενο καί ἡ μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Τίτλος: «Ο Ρόλος των Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Προσωπικής Ζωής» Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 122 Α 2007 153 158 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ Λ Μουσουρου, Μ Στρατηγακη (επιμέλεια), 2004, Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ α) η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 18 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 18 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL. Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 18 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL. Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης είναι το Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

11ο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής

11ο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής Λήδα 1 11ο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής Μοναχικοί Ηλικιωμένοι στην Ευρώπη: Πού και Πόσο Φαίνεται η Απουσία της «Οικογενειακής Αλληλεγγύης»; Θωμάς Γεωργιάδης 1 Διευθετήσεις διαβίωσης ατόμων 8+: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

questions eligible respondents)

questions eligible respondents) 4. ΚατασκευήΕρωτηµατολογίου Η συγκρότηση του ερωτηµατολογίου είναι από τα πολύ βασικά κοµµάτια της έρευνας. Βήµατα κατασκευής ερωτηµατολογίου: Να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα συµπεριληφθούν Να σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου. (2001). Σύγχρονες Τάσεις της Οικογένειας στην Ελλάδα. Στο: Κογκίδου. κ.ά (επιµ.) Οι Οικογένειες στον 21 ο αιώνα, σσ. 5-35. Θεσσαλονίκη: Έκδοση ιδασκαλείου «ηµήτρης Γληνός». ήµητρα Κογκίδου Αν.

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου»

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05 ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΡΑΣΗ: 2 ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ: αποτελεσµάτων συνδυασµένων πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από κράτη µέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν καλές πρακτικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα