Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, Αθήνα, τηλ , fax

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, 17671 Αθήνα, τηλ. 210 9210177-8, fax 210 9210178"

Transcript

1 Λ.Συγγρού 134, 1 ος όροφος, Αθήνα, τηλ , fax (08*+"710*J+?89<+" 1+C01D 'K9012L%%(M1 jusvlvstivh_bcvivmhjjhn P(.:Q/<*405M"/2RSTUVUWUXYZU[\]^WUZ_`aU[\]SbcdeVf_Sgh_bcViV\hdVSTYjkVf_U NONN q61810"<98:;1j1?r>%:?:;?8:01=".(*.=1?51;61+?8"0"+6"6/.+>s 'J"8*%t?<181J10*%%90+1;t.*/01;8"/Auuus oop vwxyz{ } ~ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών της Ν. Ευρώπης αρκούν για να αποτελέσουν µια χωριστή κατηγορία, όσον αφορά την πρόνοια, όπως έχει µε σαφήνεια προσδιοριστεί από τον Ferrera (1996): κατάτµηση, δυαδικότητα και αναποτελεσµατικότητα στη διατήρηση του εισοδήµατος, σχεδόν καθολικότητα στην κάλυψη του πληθυσµού από το σύστηµα υγείας, αλλά µε εκτεταµένο ιδιωτικό τοµέα παροχών, εκτεταµένο πελατειακό σύστηµα κοινωνικού κράτους και ένα ιδιόµορφο συνδυασµό δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Επιπλέον στοιχεία του ονοµαζόµενου «Λατινικού Περιθωρίου» είναι η καθυστέρηση στη δηµιουργία του κράτους Πρόνοιας, οι δυσκολίες στην εφαρµογή του και ο υψηλός βαθµός συγκεντρωτισµού, µε την εξαίρεση σε ορισµένους τοµείς της Ισπανίας. Στην Ελλάδα οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία είναι πολύ περιορισµένες. Συγκεκριµένα, στον τοµέα αυτό αναλογεί εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό του Α.Ε.Π., το χαµηλότερο σε σύγκριση µε όλες τις χώρες της Ε.Ε. συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία). Ειδικά δε για την προστασία της οικογένειας τα επιδόµατα είναι πολύ χαµηλά, σε µεγάλη απόσταση από όλες τις χώρες της Ε.Ε. Ο υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας αντισταθµίζει σ ένα βαθµό την ανεπάρκεια του κράτους πρόνοιας, ενώ ο ρόλος των γυναικών είναι καθοριστικός για την φροντίδα των 1

2 νεότερων και των πλέον ηλικιωµένων µελών της. Πρόκειται για τον γνωστό «υποχρεωτικό αλτρουισµό» των γυναικών. Οι χώρες αυτές µπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν στο «ανδροκρατικό µοντέλο» (Lewis, 1992), σύµφωνα µε το οποίο τα κοινωνικά δικαιώµατα των γυναικών προκύπτουν συχνά έµµεσα, από τα δικαιώµατα των συζύγων τους και το κράτος δεν διευκολύνει τη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Η Ελλάδα µαζί µε την Ισπανία και την Ιταλία παρουσιάζουν τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό (Eurostat, 2001), γεγονός που είναι εύλογο λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων που επωµίζονται σχεδόν αποκλειστικά οι ίδιες στον τοµέα στήριξης της οικογένειας. Επιπλέον η Ελλάδα, µαζί µε την Ισπανία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ευρωβαροµέτρου (1998), βρίσκονται και στην τελευταία θέση, όσον αφορά την κατανοµή των εργασιών στο νοικοκυριό, σε σύγκριση µε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια ενός διακρατικού ερευνητικού προγράµµατος όπου συµµετείχαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον συντονισµό του Πανεπιστηµίου του Tilburg που είχε και την πρωτοβουλία ίδρυσης του αντίστοιχου δικτύου (1995). Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστώσει κατά πόσο οι ισχύουσες πολιτικές έχουν βοηθήσει προς την κατεύθυνση της πιο ισότιµης κατανοµής µεταξύ αµειβόµενης και µηαµειβόµενης εργασίας ανάµεσα στα δυο φύλα (Για αναλυτική περιγραφή της έρευνας και των αποτελεσµάτων της βλ. Symeonidou et al, 2001). Τα στοιχεία της µελέτης προέρχονται από την πανελλήνια έρευνα για την Γονιµότητα και την Οικογένεια που διεξήχθη το 1999 στο ΕΚΚΕ υπό την ευθύνη της γράφουσας (Symeonidou, 2002) και πραγµατοποιήθηκε και σε άλλες 22 χώρες της Ευρώπης, τις ΗΠΑ και τον Καναδά µε το γενικό συντονισµό των Ηνωµένων Εθνών, σε δείγµα (συστηµατική w } y {zyw { {y zy {w δειγµατοληψία) γυναικών και ανδρών ηλικίας 1849 ετών. Ωστόσο, επειδή συγκεντρώθηκαν στοιχεία και για τον/την σύντροφο των ερωτώµενων όταν υπήρχε το bl_gf^[_gtfst[ συνολικό δείγµα της έρευνας ανέρχεται σε άτοµα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε προσωπικές συνεντεύξεις µε βάση ειδικά σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο (το πρότυπο ερωτηµατολόγιο των Ηνωµένων Εθνών συµπληρωµένο µε ειδικό κεφάλαιο για την κατανοµή της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης εργασίας). Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας στηρίζεται στη του Bourdieu (1994,1997). Εν προκειµένω, ως πρακτική θεωρείται η κατανοµή της απασχόλησης στην αγορά εργασίας και στο νοικοκυριό. Οι ερµηνευτικές (ανεξάρτητες) µεταβλητές είναι: οι στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, που στην παρούσα έρευνα εκφράζει την κατά τον Bourdieu έξη (habitus), δηλαδή σύστηµα προδιαθέσεων συµπεριφοράς, το κεφάλαιο (capital) που διακρίνεται σε οικονοµικό κεφάλαιο (π.χ. εισόδηµα, επίπεδο επαγγέλµατος), πολιτισµικό κεφάλαιο (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης) και κοινωνικό κεφάλαιο (π.χ. κοινωνικά δίκτυα στήριξης) και η γνώση και χρήση των µέτρων πολιτικής. Η γενική υπόθεση της έρευνας είναι ότι η κατανοµή της απασχόλησης επηρεάζεται άµεσα από τις στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων και το κεφάλαιο και έµµεσα από τις ισχύουσες πολιτικές. Στην Ελλάδα ωστόσο οι ισχύουσες πολιτικές είναι τόσο µικρής εµβέλειας, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι πολλές από αυτές δεν χρησιµοποιούνται σχεδόν καθόλου, ώστε αποφασίστηκε να διερευνηθεί µόνο η άµεση σχέση στάσεων και κεφαλαίου µε την κατανοµή της απασχόλησης. Αναλυτικά οι υποθέσεις της έρευνας έχουν ως εξής: α) οι ερωτώµενοι/ες µε περισσότερο κεφάλαιο, δηλαδή κοινωνικά δίκτυα στήριξης, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, συµµετοχή και των δύο συντρόφων στο εργατικό δυναµικό χαρακτηρίζονται από πιο ισότιµη κατανοµή αµειβόµενης και µη αµειβόµενης απασχόλησης σε σύγκριση µε τους ερωτώµενους/ες µε λιγότερο κεφάλαιο. β) Σύγχρονες αντιλήψειςεν προκειµένω υπέρ της ισότητας οδηγούν σε πιο ισότιµη κατανοµή της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης απασχόλησης. 2

3 γ) Στα πλαίσια της Νέας Οικονοµικής Θεωρίας για το Νοικοκυριό αναµένεται ότι οι υψηλότερα µορφωµένες γυναίκες θα δαπανήσουν περισσότερο χρόνο στην αµειβόµενη εργασία για να αποφύγουν το ευκαιριακό κόστος της µείωσης ή της µη συµµετοχής τους στο εργατικό δυναµικό. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανδρών δεν θα επιδράσει στις ώρες απασχόλησης τους (εφόσον οι άντρες συνήθως εργάζονται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης), αλλά µπορεί να επιδράσει στον χρόνο που διαθέτουν στις εργασίες του νοικοκυριού. Η σχηµατική παρουσίαση των αναµενόµενων σχέσεων µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών (κατανοµή {y της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης εργασίας) και των ανεξάρτητων µεταβλητών (έξη και κεφάλαιο) έχει ως εξής: Σχήµα 1. Στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων Κατανοµή αµειβόµενης απασχόλησης (στην αγορά εργασίας) και w z { { {w µη αµειβόµενης απασχόλησης (στο νοικοκυριό) Κοινωνικά ίκτυα Επίπεδο Εκπαίδευσης Επίπεδο Απασχόλησης { y Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η παραδοσιακή κατανοµή των ρόλων των δυο φύλων εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή στην Ελλάδα. Οι άνδρες εξακολουθούν να εργάζονται στην αγορά εργασίας σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό (88%) σε σύγκριση µε τις γυναίκες (45%) (βλ. Πίνακα 1). Αντίστροφα, στο νοικοκυριό η συµµετοχή τους είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Οι γυναίκες κατά κανόνα απασχολούνται διπλάσιο χρόνο σε σύγκριση µε τους άνδρες στη φροντίδα των παιδιών και τετραπλάσιο στις εργασίες του νοικοκυριού. Όταν εξετάζεται η κατανοµή των εργασιών ανάλογα µε το είδος του νοικοκυριού προκύπτουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε όσους ζουν µόνοι ή συµβιώνουν (µε άλλους εκτός από σύντροφο) και σε όσους ζουν µε σύντροφο µε ή χωρίς παιδιά (βλ. Πίνακα 2). Στην περίπτωση ύπαρξης συντρόφου οι άνδρες φαίνεται ότι επαφίενται σε µεγάλο βαθµό στη γυναίκα σε σύγκριση µε την περίπτωση που συγκατοικούν µε άλλο ή άλλα άτοµα. Συγκεκριµένα, σε µια οικογένεια που υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας κάτω των 7 ετών, οι γυναίκες συµµετέχουν µε 37 (κατά µέσο όρο) ώρες εργασίας την εβδοµάδα στις δουλειές του σπιτιού, ενώ οι άνδρες µόνο µε 8 ώρες. Για ζευγάρια µε ένα τουλάχιστον παιδί ηλικίας 7 και άνω ετών οι διαφορές είναι ακόµη µεγαλύτερες: οι γυναίκες εργάζονται κατά µέσο όρο 42 ώρες την εβδοµάδα στις δουλειές του νοικοκυριού και οι άνδρες 8. Εντυπωσιακό και άξιο σχολιασµού είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες σε µονογονεϊκά νοικοκυριά (µητέραπαιδιά), έχουν χαµηλότερο µέσο χρόνο εβδοµαδιαίας απασχόλησης µε τις εργασίες του νοικοκυριού (35 ώρες) από τις γυναίκες µε σύντροφο και παιδιά: η ύπαρξη συντρόφου επιβαρύνει αντί να ελαφρύνει τη γυναίκα. Στο θέµα της φροντίδας των παιδιών ο µέσος χρόνος απασχόλησης των γυναικών είναι διπλάσιος από το χρόνο απασχόλησης των ανδρών (36 ώρες για τη γυναίκα και 17 για τον άνδρα όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί µικρότερο των 7 ετών και αντίστοιχα 15 και 7 ώρες για ζευγάρια µε παιδιά 7 ετών ή µεγαλύτερα Πίνακας 3). Εντούτοις, αν και δεν βοηθούνται από τους άνδρες, οι γυναίκες φαίνεται ότι λαµβάνουν σηµαντική βοήθεια από τους γονείς τους ή τους γονείς του συντρόφου τους: 46% της φύλαξης των παιδιών όταν η µητέρα εργάζεται γίνεται από τους 3

4 παππούδες. Στην Ελλάδα τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης είναι κατ ουσία δίκτυα οικογενειακής υποστήριξης που ενυπάρχουν όχι µόνο όσον αφορά τη φύλαξη των παιδιών, αλλά και σε περιπτώσεις οικονοµικών προβληµάτων ή προβληµάτων υγείας (βλ. Πίνακα 3 και Πίνακα 4). Αναφορικά µε τις στάσεις των ερωτώµενων, ανδρών και γυναικών, έντονος προσανατολισµός στην οικογένεια συναντάται σε µεγάλο βαθµό ιδιαίτερα ανάµεσα στα ζευγάρια µε παιδιά, ενώ επίσης, αλλά σε µικρότερο βαθµό, συναντώνται θετικές απόψεις υπέρ της συµφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ανδρών και γυναικών συσχετίζεται θετικά µε τις απόψεις υπέρ της γυναικείας απασχόλησης και υπέρ της υψηλότερης συµµετοχής των ανδρών στις εργασίες του νοικοκυριού και αρνητικά µε τον προσανατολισµό στην οικογένεια. Η στατιστική ανάλυση (ανάλυση ), έδειξε ότι οι µεταβλητές του κεφαλαίου, δηλαδή η απασχόληση και η εκπαίδευση και σε µικρότερο βαθµό οι µεταβλητές των στάσεων, έχουν στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία και ιδιαίτερα ανάµεσα στις γυναίκες. Οι πιο µορφωµένες γυναίκες και οι γυναίκες µε ανώτερο επίπεδο απασχόλησης (υψηλότερο ευκαιριακό κόστος) τείνουν να εργάζονται συχνότερα από τις υπόλοιπες στην αγορά εργασίας, εφόσον η αποχώρησή τους αναµένεται ότι θα κόστιζε περισσότερο από πλευράς εισοδήµατος σε σύγκριση µε τις γυναίκες µε κατώτερο επάγγελµα ή µε χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, όσο θετικότερες οι στάσεις των γυναικών υπέρ της εργασίας και υπέρ της κατανοµής των εργασιών στο νοικοκυριό και στη φροντίδα των παιδιών, τόσο πιθανότερο να εργάζονται, ενώ για τους άνδρες δεν παρατηρούνται αντίστοιχα αποτελέσµατα. Αντίστροφα, οι ίδιες µεταβλητές συνδέονται µε χαµηλότερη συµµετοχή στις εργασίες του νοικοκυριού και στην ανατροφή των παιδιών. Φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ζευγάρι απασχολείται λιγότερο µε τα θέµατα αυτά και τρίτα πρόσωπα µε αµοιβή αναλαµβάνουν τις εργασίες του νοικοκυριού και τη φροντίδα των παιδιών. Όσον αφορά τη στάση υπέρ των οικογενειακών θεσµών, η θετική στάση συνδέεται µε υψηλότερο βαθµό ενασχόλησης µε τις εργασίες του νοικοκυριού και µε τη φροντίδα των παιδιών τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. w z { {w Εντυπωσιακό ωστόσο είναι το γεγονός ότι όταν εξετάζεται η κατανοµή των εργασιών σχετικά µε το νοικοκυριό και τα παιδιά ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, εµφανίζεται αντίφαση ανάµεσα στις θετικά εκφραζόµενες στάσεις των ανδρών υπέρ της κατανοµής και των πρακτικών της µη κατανοµής. Οι άνδρες, παρά τις δηλώσεις τους εξακολουθούν να συµµετέχουν σε χαµηλά ποσοστά στις εργασίες του νοικοκυριού και στην ανατροφή των παιδιών (βλ. Πίνακες 5,6,7,8). Η προοδευτική νοµοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα για την ισότητα ανδρών και γυναικών, οι κατά καιρούς υιοθετούµενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς νόµοι δεν εναρµονίζονται µε τις επικρατούσες αξίες και αντιλήψεις. Οι αντιθέσεις ανάµεσα στις θετικές στάσεις των ανδρών για την κατανοµή στην εργασία του νοικοκυριού και της πρακτικής της µηκατανοµής αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της παρούσας κατάστασης. Οι οικογενειακές σχέσεις µεταβάλλονται σταδιακά στη σύγχρονη Ελλάδα (µείωση της γονιµότητας, αύξηση αν και σε µικρό βαθµό των συµβιώσεων, των διαζυγίων, των µονογονεϊκών νοικοκυριών και των γεννήσεων εκτός γάµου), αλλά οι παραδοσιακές αξίες παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ισχυρές. Συµπερασµατικά µπορεί να ειπωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η οικογένεια βρίσκεται ακόµη στο επίκεντρο της ελληνικής κοινωνίας, η επερχόµενη παγκοσµιοποίηση, όπως συναρτάται µε την αποδυνάµωση του κράτους πρόνοιας, επιτείνει διάφορα παράδοξα και αντιθέσεις: ενώ οι ενδογενεακές σχέσεις απειλούνται, συγχρόνως θεωρούνται από το κράτος ολοένα και περισσότερο ως εγγύηση για την κοινωνική ενσωµάτωση. Αλλά µέχρι πότε το ελληνικό κράτος θα εξακολουθεί να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον υποχρεωτικό αλτρουισµό των γυναικών για να καλύψει τις τεράστιες αδυναµίες του στον τοµέα της πρόνοιας; Και µέχρι πότε θα υπάρχουν υψηλά ποσοστά γυναικών εκτός αγοράς εργασίας 4

5 που θα αφιερώνουν σχεδόν όλο το χρόνο τους στη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωµένων; Το κρίσιµο ερώτηµα εν προκειµένω είναι σε ποιο βαθµό χώρες όπως η Ελλάδα, έντονα προσανατολισµένες στην οικογένεια, θα στραφούν προς υψηλότερα επίπεδα ατοµικισµού και σε ποιο βαθµό η περαιτέρω αποδυνάµωση του ήδη ελλειµµατικού και κατακερµατισµένου κράτους πρόνοιας θα επιδράσει στην περαιτέρω αποδυνάµωση της κοινωνίας πρόνοιας. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Ν. Ευρώπης κινδυνεύουν να δουν σύντοµα µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού τους σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Κρίνεται εποµένως αναγκαία παρά τα σηµεία των καιρών η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και η θέσπιση µιας αποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτικής που να στοχεύει εκτός των άλλων και στον πιο ισότιµο καταµερισµό της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης εργασίας. Ένα παράδειγµα αποτελεί η ενεργοποίηση των θεσµών της βοήθειας στο σπίτι και της φροντίδας στο σπίτι. Ένα άλλο, η παρότρυνση των ανδρών να ασχολούνται µε τη φροντίδα των παιδιών µέσω της θέσπισης αµειβόµενης τουλάχιστον µερικά γονικής άδειας, η οποία να αποτελεί ατοµικό και µη µεταβιβάσιµο δικαίωµα. Όσο και να φαίνεται παράδοξο σε πρώτη ανάγνωση η άνιση κατανοµή της αµειβόµενης και µη αµειβόµενης απασχόλησης ανάµεσα στα δυο φύλα στην Ελλάδα συνδέεται άµεσα µε θέµατα όπως η µείωση της γονιµότητας και η γήρανση του πληθυσµού, κατ επέκταση δε και µε το ασφαλιστικό ζήτηµα. Πιο ισότιµη κατανοµή των εργασιών του νοικοκυριού µεταξύ των συντρόφων, συνδυασµένη και µε ουσιαστικές πολιτικές για τη συµφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής σηµαίνει δυνατότητα ένταξης (ή επανένταξης) µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού των γυναικών στην αγορά εργασίας, υψηλότερο εισόδηµα, αύξηση της γονιµότητας, µείωση του ρυθµού πληθυσµιακής γήρανσης και αντίστοιχα αύξηση της αναλογίας του οικονοµικά ενεργού στο συνολικό πληθυσµού. Ωστόσο, στο σηµείο που έχουµε φθάσει, είναι πολύ δύσκολο πλέον να ξεφύγουµε από τον προηγούµενο φαύλο y y { { κύκλο. Πέρα από την απλή θέσπιση κατάλληλων πολιτικών χρειάζεται και προσπάθεια για υιοθέτησή τους, ώστε να σταµατήσουν ή να ελαχιστοποιηθούν οι αντιφάσεις στάσεωνπρακτικών που διαπιστώθηκαν από την παραπάνω έρευνα στον ανδρικό πληθυσµό. Οι κοινωνικές εξελίξεις, π.χ. αύξηση στη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, απαιτούν µεταβολή των παραδοσιακών ρόλων των δυο φύλων, µεταβολή που θα είχε σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές και δηµογραφικές εφαρµογές. R R. Bourdieu, P. (1977). Cambridge: Cambridge University Press. Bourdieu, P. (1994).. Paris: Seuil. European Commission (1998). Eurobarometer Results of an Opinion Survey, Brussels Ferrera, # $ % & ' ( ", M. (1996). The Southern Model in Social Europe. 6 ( ), Lewis,, J. (1992). Gender and the Development of Welfare Regimes. 2 (!), Symeonidou, H., Mitsopoulos, G. & Vezyrgianni, K. (2001). European Network on Policies of Unpaid and Paid Work. Tilburg: European Science Foundation. Symeonidou, H. (2002). ( ( $ ) ) * ) +, N. York and Geneva: United Nations. 5

6 "#$! % ευτέρα έως Παρασκευή Απασχόληση 1 Εκπαίδευση Εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµ ένου και Σαββατοκύριακου) Απασχόληση 1 Εκπαίδευση Μονοµελή νοικοκυριά Γυναίκε ς 175) 21,3 14,7 23,5 17,2 &'( )( Μονογονεϊκά νοικοκυριά 104) 113) 31,0 10,4 36,4 12,7 Συµβίωση µε άλλους (π.χ. γονείς) εκτός από σύντροφο 707) 17,8 15,0 20,5 17,8 412) 27,5 10,8 33,1 12,8 22,8 1,5 25,5 1,9 Συµβίωση µε σύντροφο χωρίς παιδιά Γυναίκε ς 399) 24,4 1,7 27,0 2,1 399) 42,6 1,2 49,6 1,6 Με σύντροφο και ένα τουλάχιστον παιδί <7 ετών Γυν αίκες 827) 827) 14,7 0,5 16,4 0,7 46,9 0,4 56,2 0,5 Με σύντροφο και παιδί(ιά) 7 ετών 1333) 16,7 0,5 19,3 0,7 1333) 40,7 49,1 38,3 46,0 27,0 29,2 51,3 17,1 56,7 20,0 53,4 44,3 0,4 52,8 0,6 1 Συµπεριλαµβάνεται και η µη αµειβόµενη απασχόληση στην αγορά εργασίας (π.χ. από συµβοηθούντα µέλη οικογένειας) 6

7 "#$! % # ευτέρα έως Παρασκευή Οικιακές εργασίες 2 Ψώνια, κήπος/ επισκευές Εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµένου και Σαββατοκύριακου) Οικιακές εργασίες 2 Ψώνια, κήπος/ επισκευές Μονοµελή νοικοκυριά Μονογονεϊκά νοικοκυριά 104) 175) 10,3 3,6 15,8 6,4 &'( )( 113) 5,9 3,2 9,5 5,5 Συµβίωση µε άλλους (π.χ. γονείς) εκτός από σύντροφο 707) 8,9 3,2 13,4 5,4 412) 2,5 2,7 3,8 4,5 19,1 4,5 27,9 7,0 Συµβίωση µε σύντροφο χωρίς παιδιά 399) 17,1 4,5 25,0 7,4 399) 2,3 3,6 Με σύντροφο και ένα τουλάχιστον παιδί <7 ετών 827) 21,5 4,3 827) 1,8 2,9 Με σύντροφο και παιδί(ιά) 7 ετών 1333) 22,2 15,0 18,8 8,4 35,0 32,4 10,6 36,9 8,2 41,6 8,0 4,1 6,5 30,4 6,5 3,1 5,1 24,1 4,9 34,1 7,5 1333) 1,3 3,3 2,2 5,8 2 Περιλαµβάνει: προετοιµασία φαγητού, πλύσιµο πιάτων / στρώσιµο τραπεζιού, πλύσιµο, καθάρισµα 7

8 #! % ευτέρα έως Παρασκευή Φροντίδα παιδιών (µπάνιο, ντύσιµο, τάισµα, µεταφορά, παιγνίδι, διάβασµα) Εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµένου και Σαββατοκύριακου) Φροντίδα παιδιών (µπάνιο, ντύσιµο, τάισµα, µεταφορά, παιγνίδι, διάβασµα) &'( )( Μονογονεϊκά νοικοκυριά 104) Με σύντροφο και ένα τουλάχιστον παιδί <7 ετών 827) 827) Με σύντροφο και παιδί(ιά) 7 ετών 1333) 1333) 12,4 25,5 10,5 10,9 4,5 18,5 36,1 17,0 15,4 7,3 18,5 36,1 17,0 15,4 7,3 8

9 ' ' ' ( &) Σε βρεφονηπιακό σταθµό µε δίδακτρα 8,2 24,9 1,3 Σε βρεφονηπιακό σταθµό χωρίς δίδακτρα 1,0 14,8 0,6 Στο σπίτι µε τον πατέρα 2,6 3,2 3,2 Στο σπίτι µε τη µητέρα 21,4 18,5 20,1 Με τον παππού γιαγιά 46,4 28,6 24,1 Στο σπίτι µε τον αδελφό/την αδελφή ή άλλο συγγενή 1,5 1,1 3,6 Στο σπίτι µε οικιακή βοηθό 2,0 2,1 0,6 Στο σπίτι µε νταντά 13,8 3,2 3,0 Στο σπίτι της νταντάς 1,0 0,5 0,6 Στο σχολείο µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου 6,0 Στην εργασία της µητέρας 1,0 0,5 0,9 Στην εργασία του πατέρα 0,5 0,2 Μόνο στο σπίτι 1,1 34,6 Άλλο 1,0 1,1 1,1 9

10 ' ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 1,1263* 0,8705* 1,1582* 0,2935 0,2675 1,5643 0,2007 1,8678** 8,5060** 0,3677** 32,6765** 0,0586* 0,0462* 0,0477* 0,0118 0,0113 0,0319 0,0108 0,74 166,12** 0,1178** 0,7994** 0,0845** Μη σταθµισµένοι 0,7996 0,5192 1,6412 0,7215 3,0435 1,5552 0,8476 0,0780 2,8832** 0,6554* 17,4479 παλινδρό µησης 0,0491 0,0320 0,0874 0,0399 0,1485 0,0324 0,0487 0,0059 0,3749** 0,1868* 0,16 3,22** 10

11 ' " ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 0,8315 0,6721 0,1447 0,2505 0,8207 0,9365 0,2270 1,9540** 2,1490** 0, ,6700** παλινδρόµηση ς 0,0713 0,0588 0,0098 0,0166 0,0573 0,0315 0,0201 0,2032** 0,3330** 0,0556 0,18 12,79** Μη σταθµισµένοι 0,1541 0,5986 1,2946 0,4670 0,3490 2,5014 0,8343 0,0198 1,2949** 0,1951 1,8436 0,17 3,32** παλινδρό µησης 0,0188 0,0732 0,1368 0,0512 0,0338 0,1034 0,0951 0,0030 0,3340** 0,

12 ' ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Αριθµός παιδιών από 0 έως 4 ετών Αριθµός παιδιών από 5 έως 12 ετών Αριθµός παιδιών από 13 and 18 ετών Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 0,0118 0,0014 0,0069 0,0128 0,0125 0,0098 0,0011 0,0231** 0,0185** 0,0023 0,0078 0,0496** 0,0354 0,7550** παλινδρόµηση ς 0,0622 0,0073 0,0287 0,0522 0,0537 0,0201 0,0060 0,1475** 0,1753** 0,0539 0,0206 0,1566** 0,0551 0,l2 6,09** Μη σταθµισµένοι 0,0321* 0,0197 0,0514** 0,0140 0,0450* 0,0577 0,0066 0,0027 0,0124 0,0024 0,0096 0,0125 0,0758 0,8431** παλινδρό µησης 0,1635* 0,1009 0,2274** 0,0641 0,1822** 0,0999 0,0316 0,0169 0,1339 0,0573 0,0257 0,0357 0,1463 0,21 3,18** 12

13 ' ' Ανεξάρτητες Μεταβλητές Θετική στάση απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες Αρνητική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κατανοµή των εργασιών Θετική στάση απέναντι σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στην οικογένεια Θετική στάση απέναντι στη συµβατότητα της εργασίας και της οικογένειας και για τους δυο συντρόφους Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην εργασία Έντονος προσανατολισµός απέναντι στην οικογένεια Αξιολόγηση της εργασίας ως σπουδαιότερη από την οικογένεια Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο απασχόλησης Ηλικία Αριθµός παιδιών από 0 έως 4 ετών Αριθµός παιδιών από 5 έως 12 ετών Αριθµός παιδιών από 13 and 18 ετών Σταθερά R 2 F *p<0,05, **p<0,01 Μη σταθµισµένοι 0,0034 0,0083 0,0019 0,0199** 0,0019 0,0127 0,0033 0,0109* 0,0097** 0,0036** 0,1328** 0,0583** 0,6508** παλινδρό µησης 0,0173 0,0442 0,0078 0,0812** 0,0076 0,0254 0,0175 0,0747* 0,1189** 0,0925** 0,4632** 0,2030** 0,29 31,96** Μη σταθµισµένοι παλινδρό µησης 0,0119 0,0200 0,0196 0,0365* 0,0195 0,0114 0,0224 0,0187 0,0004 0,0052 0,1129** 0,0506* 1,1301** παλινδρό µησης 0,0627 0,1016 0,0921 0,1596* 0,0840 0,0234 0,1060 0,1342 0,0043 0,1231 0,4300** 0,1788* 0,29 6,57** 13

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών 3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών Η ανάλυση των διαχρονικών μεταβολών στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών προσκρούει πολύ συχνά στην αδυναμία μιας διαχρονικής στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Τίτλος: «Ο Ρόλος των Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Προσωπικής Ζωής» Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Τῆς κας Χάρη Συμεωνίδου Διευθύντριας Ἐρευνῶν ΕΚΚΕ 1. Εἰσαγωγή Ἡ γονιμότητα εἶναι ἕνα πολύσύνθετο φαινόμενο καί ἡ μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Λίγα λόγια για το Έργο Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα/εμπειρικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ. «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό:

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ. «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 122 Α 2007 153 158 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΩΝ Λ Μουσουρου, Μ Στρατηγακη (επιμέλεια), 2004, Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παρακαλούμε όπως το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο επιστραφεί το αργότερο ως τις 10 Απριλίου 2015 με τους εξής τρόπους: ταχυδρομικώς με τον προπληρωμένο φάκελο που έχετε λάβει στη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι. Δουλειά. Η γυναικεία υπαλληλία του δημόσιου τομέα και η δύσκολη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Σπίτι. Δουλειά. Η γυναικεία υπαλληλία του δημόσιου τομέα και η δύσκολη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Σπίτι Δουλειά Η γυναικεία υπαλληλία του δημόσιου τομέα και η δύσκολη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε σχέση με τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική Έρευνα 2010 (Αριθµός Συµβολαίου 10201.200.002-200.42) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

questions eligible respondents)

questions eligible respondents) 4. ΚατασκευήΕρωτηµατολογίου Η συγκρότηση του ερωτηµατολογίου είναι από τα πολύ βασικά κοµµάτια της έρευνας. Βήµατα κατασκευής ερωτηµατολογίου: Να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα συµπεριληφθούν Να σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα:

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Σχέσεις και συνθήκες εργασίας - Ερωτηματολόγιο εργαζομένων» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Φύλο Άνδρας 1 Γυναίκα 2 E2 Ηλικία Κάτω από 20 1 20-24 2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 18 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 18 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL. Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 18 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL. Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης είναι το Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

11ο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής

11ο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής Λήδα 1 11ο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής Μοναχικοί Ηλικιωμένοι στην Ευρώπη: Πού και Πόσο Φαίνεται η Απουσία της «Οικογενειακής Αλληλεγγύης»; Θωμάς Γεωργιάδης 1 Διευθετήσεις διαβίωσης ατόμων 8+: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα