Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση."

Transcript

1 Μία Νέα Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά New Innovative Solution for the Strengthening of R/C Structures using Composite Materials Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ, Γεώργιος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 2 Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 3 Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Είναι γνωστό από ιις εφαρμογές ιων σύνθετων υλικών στην πράξη και έχει επιβεβαιωθεί και πετραματτκά όιι με τα υλικά αυτά η περιοχή του κόμβου δεν δύναται να ενισχυθεί αποτελεσμαιικ ά. Έισι, ιόσο οι περιοχές αυτές (οι κόμβοι) όσο και ολόκληρες οι κατασκευές που ενισχύονται με σύνθετα υλικά θέτονται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια σεισμού. Στην εργασία αυτή προτείνεται για πρώτη φορά διεθνώς και αποδεικνύεται και πετραματτκά η λυσττέλητα μιας κατνοτόμου λύσης που εξασφαλίζει ιζιαίτερα ιις κατασκευές που ενισχύονται με σύνθετα υλικά. Η λύση συνίσταται στη χρήση ενίσχυσης με μανδύα τνοοπλισμένου σκυροδέματος υπερυψηλής αντοχής χωρίς την παρουσία πρόθθετου συμβαιικ ού οπλισμού (όπως γίνεται σιις παραδοσιακές ενισχύσεις με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα), μόνο στη περιοχή του κόμβου ενώ οι στύλοι ενισχύονται με σύνθετα υλικά. Για το σκοπό αυτό δοκίμια πλαισιακού υποσυνόλου δοκού υποστυλώματος κατασκευάζονται και ενισχύονται και εξετάζεται η σεισμική τους συμπεριφορά αποδεικνύοντας την επττυχή εφαρμογή της λύσης αυτής. STRCT : n innovative solution is proposed that ensures the satisfactory seismic performance of existing reinforced concrete structures, strengthened by using composite materials. The weak point of the use of such materials in repairing and strengthening R/C structures is the area of beam-column joints. ccording to the proposed solution the joints can be strengthened with either a conventional R/C jacket or a fiber concrete jacket while strengthening of columns Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2 Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας Α.Π.Θ., 3 Επίκουρη Καθηγήτρια, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

2 can be achieved by using CFRPs. The effectiveness of the proposed solution is investigated experimentally on :2 scale beam-column specimens. The results from the comparison of the seismic performance of the specimens strengthened with the proposed method with that of the original specimen and of a similar one strengthened only with CFRP jacket showed that the proposed solution ensures a much better seismic performance than that of the original specimen and a similar one strengthened only with CFRP jacket, as well. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία σχειικ ά νέα τεχνική ενίσχυσης κατασκευών η οποία βασίζεται στην επικόλληση λωρίδων από ινοπλισμένα, σύνθετα υλικά (Fiber-Reinforced Polymers - FRPs) με τη βοήθεια εποξειδικών ρητινών ση σιοιχ εία οπλισμένου σκυροδέματος. Τα υλικά αυτά, που αποτελούνται από ίνες άνθρακα, γυαλιού ή αραμίδης σε πολυμερή μήτρα, χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή εφελκυσιικ ή αντοχή και μικρό βάρος. Οι μανδύες από ινοπλισμένα πολυμερή παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα αλλά είναι κοινά πλέον αποδεκτό όιι παρουσιάζουν και σημανιικ ά μειονεκι ήματα. Αυτός είναι ο λόγος που στο σχέδιο του Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (Σχέδιο 3) αναφέρεται για ιις ενισχύσεις κόμβων «Η παρουσία πλακών και εγκάρσιων δοκών κασιστά αδύνατη την εφαρμογή της τεχνικής των επικολλητών ελασμάτων ή υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή». Στο σεμείο αυτό θα πρέπει να τοντστεί όττ, ενώ με τη χρήση συμβαιικ ών μανδυών από Ο/Σ οι προηγούμενες παράμειροι βελττώνονται αξιοσημείωτα, ανττθέτως με τη χρήση ενισχύσεων με σύνθετα υλικά, τόσο ο λόγος ικανοτικού σχεδιασμού όσο και οι διαιμηιικ ές τάσεις των κόμβων πρακιι κά δεν μεταβάλλονται (Τσώνος 2003). Αυτό σημαίνητ ότι οι κόμβοι που καταπονούνται από ισχυρές διαιμηιικ ές τάσεις και έχουν ισχυρές συντρέχουσες δοκούς και αθθενή υποστυλώματα δεν είναι δυνατόν να ενισχυθούν αποτελεσμαιι κά με FRPs. Απόδειξε των ανωτέρω ηίναι όιι δεν έχει παρουσταστεί μέχρι σήμερα επττυχής τρόπος ενίσχυσης κόμβου με ινοπλισμένα πολυμερή, δελαδή κόμβου ενισχυμένου με FRPs που σε έναν ισχυρό σεισμό να παραμείνει άθτκτος και να μεταφέρει την αστοχία στη δοκό (ntonopoulos and Triantafillou 2003, Womach et al. 2000, Pandelides et al. 2000, Tsonos 2008, Karayiannis and Sirkelis 2008). Αυτό άλλωστε γίνεται εμφανές και από την εξέταση των υστηρηττκών βρόχων των ενισχυμένων με FRPs κόμβων. Ανττθέτως, δοκίμια κόμβων που ενισχύθηκαν με συμβαιικ ούς μανδύες από Ο/Σ έδειξαν εξαιρειικ ή σεισμική συμπεριφορά, δεν αστόχησαν στον κόμβο και οδήγησαν την αστοχία στη δοκό. Αυτό άλλωστε φαίνεται από την εξέταση των υστηρηττκών τους βρόχων που δείχνουν αστοχία δοκού (Tsonos 999, Tsonos 2002, Karayiannis et al. 2008). Σε πρόσφατη 2

3 πετραματτκή ερευνηιι κή εργασία, σιε ν οποία πραγματοποτείτατ σύγκριση της αποδοιι κότητας της ενίσχυσης κόμβων με συμβαιικ ούς μανδύες από Ο/Σ με αυτή των μανδυών από FRPs φαίνεται καθαρά η υπεροχή της ενίσχυσης με συμβαιικ ούς μανδύες (Tsonos 2008). Όλα τα ανωτέρω οδήγησαν τον πρώτο των συγγραφέων στην καινοτόμο τδέα της μικτής ενίσυσες για ιις κατασκευές από Ο/Σ όταν χρησιμοποιούνται σύνθετα υλικά FRPs. Μετά από αυτά, στην παρούσα εργασία προτείνεται και εξετάζεται πετραματτκά η αποδοιι κότητα δύο λύσεων που εφαρμόζουν την νέα καινοτόμο αυτή ιδέα και εξασφαλίζουν ιζιαίτερα ιις κατασκευές που ενισχύονται με σύνθετα υλικά. Η πρώτη λύση που προτείνεται (και αρχικά εφαρμόθθηκη οδηγώντας ιελι κά στη δεύτηρη κατνοτόμο λύση που παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά διεθνώς) συνίσταται στη χρήση συμβαιικ ής ενίσχυσης με μανδύα Ο/Σ μόνο στην περιοχή του κόμβου, ενώ οι στύλοι ενισχύονται με σύνθετα υλικά. Η δεύτηρη ιδιαίτερα καινοτόμος λύση που προτείνεται συνίσταται στη χρήση μανδύα από ινοπλισμένο σκυρόδεμα μόνο στην περιοχή του κόμβου, χωρίς την παρουσία πρόθθετου συμβαιικ ού οπλισμού, ενώ οι στύλοι ενισχύονται με σύνθετα υλικά. Στο παρελθόν έχει εφαρμοθθεί το ινοπλισμένο σκυρόδεμα σιε ν περιοχή του κόμβου σε αντικατάσταση του συμβαιικ ού οπλισμού (enager 977). Παρόλα ταύτα ενίσχυση άοπλου κόμβου που έχει υποστεί σημαντικότατες βλάβες (μετά το πείραμα υπάρχει στη σέση του σκυροδέματος μόνο μία μεγάλη οπή) δεν επιχειρήθηκε και δεν επετηύχθη διεθνώς μέχρι σήμερα. Έισι, ε ιδιαίτερα επττυχής όπως φαίνεται προσπάθειά μας αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία. Και σιις δύο περιπιώσεις κασίσταται δυνατή η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της χρήσης FRPs για την ενίσχυση υποστυλωμάτων αποφεύγοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση μανδυών Ο/Σ σιις σέσηις αυτές. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Προκειμένου να εξεταστεί ε αποτελεσμαιι κότητα των ενισχύσεων με ιις προιεινόμενες μεθόδους ενίσχυσης συγκρίνεται η σεισμική συμπεριφορά πλαισιακών υποσυνόλων (δηλαδή χαρακτηρισιικ ών τμημάτων) παλαιάς οικοδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενισχυμένων με τους δύο προιεινόμενου ς τρόπους ενίσχυσης, με τη σεισμική συμπεριφορά όμοιων δοκιμίων ενισχυμένων αποκλεισιικά με μανδύες ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs). Για τον έλεγχο της αποδοιι κότητας των ιριών ιύπων ηνισχύσεων που προαναφέρθηκαν επιλέγονται δοκίμια που περιλαμβάνουν τμήμα της οικοδομής απαριιζ όμενο από στύλους και δοκό με κλίμακα :2. Η μορφή των δοκιμίων φαίνεται στο Σχήμα. Τα δοκίμια αυτά ανιιπ ροσωπεύουν τμήμα παλαιάς οικοδομής στον ελληνικό χώρο (σχεδιασμένης πριν από το 984, οπότε άρχισαν να ισχύουν οι πρόθθετες 3

4 διατάξεις του Ελληνικού Ανιισεισμ ικού Κανονισμού του 959) και έχουν λόγο ικανοτικού σχεδιασμού M R μικρότερο τες μονάδας όπως συνέβαινε συνήθως ώστε να αστοχήσουν σιι ς περιοχές ιων στύλων και του κόμβου. Όπως μάλτστα φαίνεται στο Σχήμα, ο κόμβος του δοκιμίου δεν έχει καθόλου οπλισμό, γεγονός που δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες τοπικής ενίσχυσης του κόμβου με συμβαιικ ό μανδύα Ο/Σ ή μανδύα από ινοπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς πρόθθετους οπλισμούς. Επίσης και οι οπλισμοί των στύλων, όπως φαίνεται στο ίδιο σχήμα, είναι πολύ λιγότεροι αυτών που απαττούνται σήμερα με τους νέους κανονισμούς. Στο σεμείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ε αξία του επιλεγέντος κατάλληλου πλαισιακού υποσυνόλου με το οποίο μπορεί να μελητηθεί η αποδοιικ ότητα της ενίσχυσης των υποστυλωμάτων παρουσία ενισχυμένων κόμβων, όπως δηλαδή συμβαίνει και στην πραγματικότητα (όπου συνυπάρχουν στύλοι και κόμβοι). Ανττθέτως, η μελέτη των υποστυλωμάτων με δοκίμια αμιγώς στύλων, αμφίπακτων ή μονόπακτων, που συνηθίζεται σιις πετραματτκές ερευνηιικ ές εργασίες, οδηγεί μεν σε κάποια συμπεράσματα για την αποτελεσμαιικ ότητα της ενίσχυσης των στύλων, αγνοεί όμως μια σημαντικότατη παράμετρο όπως οι κόμβοι. Έισι δίνονται εσφαλμένα αποτελέσματα στους μηχανικούς της πράξης και δεν είναι λίγες οι περιπιώσεις που συναντάται ισχυρή ενίσχυση των υποστυλωμάτων η οποία όμως διακόπτεται ακριβώς κάτω από τον κόμβο. Στην περίπτωση αυτή αναμένεται βέβαιε αστοχία του κόμβου σε ένα μελλοντικό σεισμό θέτοντας σε κίνδυνο τους ενοίκους των οικοδομών αυτών (Τσώνος ). Για να εξεταστεί ε αποτελεσμαιικ ότητα των δύο νέων συστημάτων ενίσχυσης που παρουσιάζονται κατασκευάζονται τρία δοκίμια (τα W, W 2 και W 3 ), όμοια με αυτό του Σχήματος. Το σκυρόδεμα των αρχικών αυτών δοκιμίων έχει θλιπιικ ή αντοχή της τάξης των 9.0 MPa. Τα δοκίμια υποβάλλονται σε σεισμική καταπόνηση και αστοχούν στο στύλο και τον κόμβο, όπως άλλωστε αναμενόταν. Κατόπιν τα δοκίμια επισκευάζονται και ενισχύονται στον κόμβο και την περιοχή των στύλων όπως περτγράφετατ στη συνέχεια. Το πρώτο από αυτά, το W, ενισχύεται με την κατασκευή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (χρησιμοποιήθηκε έιοιμο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής MEGGROUT 00) μόνο στην περιοχή του κόμβου και μανδυών από CFRPs στους στύλους. Το ενισχυμένο δοκίμιο που προέκυψε μετά από ιις επεμβάσεις στο W ονομάζεται FCW και φαίνεται στο Σχήμα 2. Το δεύτερο δοκίμιο, το W 2, ενισχύεται αποκλεισιικ ά με μανδύες από CFRPs, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3 και ονομάζεται FW 2. Τέλος, στο τρίτο δοκίμιο, το W 3, αφού απομακρύνθηκε το αποδιοργανωμένο σκυρόδεμα της περιοχής του κόμβου, έγινε ε επισκευή και ενίσχυση της περιοχής του κόμβου με μανδύα από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υπερυψηλής αντοχής με ποσοστό χαλύβδινων ινών.5% κ.ο. ενώ οι στύλοι ενισχύονται με μανδύα από σύνθετα 4

5 υλικά (Σχήμα 4). Το δοκίμιο μετά ιις επεμβάσεις ονομάζει αι FSFW 3. Ο χάλυβας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των δοκιμίων ήταν ποιότητας S500s. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης των δοκιμίων έγινε με βάση τους νέους κανονισμούς και συστάσεις της Ελληνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας (Ο.Α.Σ.Π. & Σ.Π.Μ.Ε. 2000α. και 2000β., ΚΑΝΕΠΕ (Σχέδιο 3), CI-SCE ). Τα ενισχυμένα με τους διάφορους τρόπους που προαναφέρθηκαν δοκίμια FCW, FW 2, και FSFW 3, υποβάλλονται στην ίδια σεισμική καταπόνηση με εκείνη που υποβλήθηκαν τα παρθενικά δοκίμια W, W 2 και W 3. Η σεισμική συμπεριφορά όλων των ανωτέρω εξετάστηκε σε διάταξη φόριιση ς που είναι εγκατεστημένη στο Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποτίας του Α.Π.Θ. N+Vb / /20 Vb Σημεία επιβολής φόρτισης 6/5 N 4 6 8/ ΤΟΜΗ Α-Α Vb 2 4 6/5 2 4 ΤΟΜΗ Σχήμα. Διαστάσεις και λεπτομέρειες οπλισμού των παρθεντκών δοκιμίων W,W 2 και W 3 (διαστάσεις σε m) /7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στο Σχήμα 5 φαίνονται τα διαγράμματα των βρόχων υστέρησης του παρθενικού δοκιμίου W (που είναι όμοιοι με αυτούς των W 2 και W 3 ) και των εντσχυμένων με ιις διάφορες μεθόδους δοκιμίων FCW, FW 2, και FSFW 3. Από τη σύγκριση των βρόχων υστέρησης του αντιπροσωπευιικ ού παρθενικού δοκιμίου ελέγχου, W, με τους αντίσιοιχ ους των ενισχυμένων δοκιμίων παρατηρείται όιι η συμπεριφορά όλων των ενισχυμένων δοκιμίων είναι σαφώς βελιιωμ ένη σε σύγκριση με εκηίνη ιου δοκιμί ου ελέγχου W. 5

6 Πρόσθετος διαμήκης οπλισμός Πρόσθετοι συνδετήρες μανδύα κόμβου.40 Ηλεκτροκόλληση C D N+Vb N C Καβίλια στρώσεις FRPs για αύξηση καμπιική ς αντοχής στύλου 2 στρώσεις FRPs για αύξηση διατμηιι κής αντοχής στύλου Vb ΤΟΜΕΣ Β-Β, D-D Vb 4 στρώσεις περττύλιξη D για περαττέρω εξασφάλιση αγκυρώσεων στρώσεων κόμβου Καμπιικ ή στρώση Υπάρχων διαμήκης οπλισμός στύλου Διατμητική στρώση Τοπικός μανδύας από Ο/Σ ΤΟΜΗ ΤΟΜΗ C-C Πρόσθετος διαμήκης οπλισμός /7cm 4 4 Στρώσεις FRPs Υπάρχον πποστύλωμα Πρόσθετοι συνδετήρες 8/3.5cm Πρόσθετος διαμήκης οπλισμός 2 4 Σχήμα 2. Διαστάσεις, λεπτομέρειες οπλισμού και εικόνα από την κατασκευή του ενισχυμένου δοκιμίου FCW (διαστάσεις σε m). N+Vb cm όχι ενίσχυση με FRPs 5 στρώσεις για αύξηση καμπτικής αντοχής στύλου 23 cm 0 cm 2 στρώσεις για αύξηση διατμητικής αντοχής στύλου 4 στρώσεις περττύλιξη γτα περαττέρω εξασφάλιση αγκυρώσεων στρώσεων κόμβου Vb ΤΟΜΗ στρώσεις σχήματος Π για αύξηση οριζόντιας διατμηιικ ής αντοχής κόμβου 0.30 Σημεία επιβολής φόριι σης /7 0 cm N 5 cm αγκύρωση 0 cm όχι ενίσχυση με FRPs 5 στρώσεις εμπρός 5 στρώσεις πίσω για αύξηση κατακόρυφης δτατμητικής αντοχής κόμβου Vb Καμπτκή στρώση ΤΟΜΗ Α-Α 2 4 6/ Σχήμα 3. Διαστάσεις και λεπτομέρειες οπλισμού του ενισχυμένου δοκιμίου FW 2 (διαστάσεις σε m). 6

7 N+Vb cm όχι ηνίσχυση με FRPs 5 σιρώσει ς FRPs για αύξησε καμπιικ ής αντοχής στύλου 0 cm 2 σιρώσει ς FRPs για αύξηση δτατμηττκήςαντοχής στύλου Vb.40 Ινοπλισμένο σκυρόδεμα υυηρυψηλής ανιοχ ής με.5% κ.ό. χαλύβδινες ίνες 0 cm N 4 στρώσητς περιτύλτξη γτα πηραττέρω εξασφάλιση Vb αγκπρώσεων στρώσεων φόμβοπ Καμπιικ ή στρώση ΤΟΜΗ Β-Β Υπάρχων διαμήκης οπλισμός σιύλο υ Δτατμηιική σιρώσε ΤΟΜΗ Υπάρχον πποσιύλωμα Σωήμα 4. Διαστάσεις, λεπτομέρειες οπλισμού και εικόνα από την κατασκευή του ενισχυμένου δοκιμίου FSFW 3 (διαστάσεις σε m). Βελιιωμ ένος ήταν και ο τύπος αστοχίας των ενισχυμένων δοκιμίων σε σύγκριση με αυτόν των παρθενικών W, W 2 και W 3 τα οποία αστόχησαν σχεδόν αμιγώς στον κόμβο και σιις κρίσιμες περιοχές ιου στύλου αστοχία που σε πραγματική κατασκευή θα οδηγούσε με μεγάλη πιθανότητα σε μερική κατάρρευση. Το δοκίμιο FW 2 που ενισχύθηκε με FRPs στους πρώτους ιέσσερις κύκλους φόριιση ς εμφάνισε μικτή αστοχία στη δοκό και τον κόμβο ενώ στους επόμενους παρατηρήθηκε πλήρης θραύση των φύλλων CFRPs στην περιοχή του κόμβου, αμέσως μετά ιις πρόθθετες αγκυρώσεις με περττύλιξη (Σχήμα 3). Η τελική αστοχία του δοκιμίου FW 2 συγκεντρώθηκε αμιγώς στον κόμβο, το σκυρόδεμα του ουοίου αποδιοργανώθηκε πλήρως. Αντίθετα, το δοκίμιο FCW, ενισχυμένο με μανδύα Ο/Σ στον κόμβο και με μανδύες FRPs στους στύλους, αστόχησε αμιγώς στη δοκό όπου συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης, ηνώ ο κόμβος παρέμεινε ανέπαφος. Φαίνεται λοιπόν η υπεροχή αυτής της προιειν όμηνης λύσης σε σχέση με τη χρήση αποκλεισιικά CFRPs για την ενίσχυση στύλων κόμβων. 7

8 Το δοκίμιο FSFW 3, ενισχυμένο με μανδύα ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερυψηλής αντοχής στη σέση του κόμβου -χωρίς χρήση συμβαιικ ού οπλισμούκαι στους στύλους με μανδύες CFRPs, παρουσίασε τδταίτερα ικανοποτητική σεισμική συμπεριφορά, όμοια με του ομόλογου δοκιμίου FCW. Η αστοχία του FSFW 3 συγκεντρώνετατ στη δοκό αφήνοντας ανέπαφους τους στύλους και τον κόμβο. Η εικόνα αστοχίας των δοκιμίων W, FCW, FW 2 και FSFW 3 φαίνετατ στο Σχήμα Δοκίμιο W 20 Δοκίμιο FCW Επιβαλλόμενη ηέμνοσζα Vb (kν) Στεηική ανηγμένη γφνία R (%) Επιβαλλόμενη ηέμνοσζα Vb (kν) Στεηική ανηγμένη γφνία R (%) Επιβαλλόμενη ηέμνοσζα Vb (kν) Δοκίμιο FW Στεηική ανηγμένη γφνία R (%) Επιβαλλόμενη ηέμνοσζα Vb (kν) Δοκίμιο FSFW Στεηική ανηγμένη γφνία R (%) Σχήμα 5. Υστερητικοί βρόχοι φορτίου-μετατόπτσης δοκιμίων W, FCW, FW 2, FSFW 3. 8

9 .4 Δοκίμια FSFW 3 / FW 2.4 Δοκίμια FSFW 3 / FW 2 Λόγος ανηοτών Λόγος δσζκαμυιών ν Κύκλος Κύκλος Απορρόθηζη ενέργειας (knmm) Δοκίμια FSFW 3 / FW 2 FSFW3 FW Κύκλος Σχήμα 6. Σύγκριση της σεισμικής συμπεριφοράς των δοκιμίων FSFW 3 και FW 2. Άνω αριστερά: σύγκριση αντοχών. Άνω δεξιά: σύγκριση δυσκαμψιών. Κάτω: σύγκριση ικανότητας απορρόφησης ενέργειας. Σχήμα 7. Εικόνα αστοχίας των δοκιμίων W, FCW, FW 2 και FSFW 3 9

10 Η βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς των ενισχυμένων δοκιμίων FCW και FSFW 3 σε σχέση με αυτήν του παρθενικού δοκιμίου, W, φαίνεται καθαρότατα από τη σύγκριση των αντίσιοιχ ων βρόχων που υπάρχουν στο Σχήμα 5. Αξιοσεμείωιε είναι η εξαιρειικ ή βελτίωση που πραγματοποτείται σιις μηχανικές αντισεισμικές τδτότητης των δοκιμίων FCW και FSFW 3, ενισχυμένων με μικτό τύπο ενίσχπσης, συγκρττικά με το ενισχυμένο τόσο στους στύλους όσο και στον κόμβο με FRPs δοκίμιο FW 2. Έισι, σιο Σχήμα 6 φαίνεται η σύγκριση της αντοχής, της ακαμψίας και της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας μεταξύ των δοκιμίων FSFW 3 και FW 2 δείχνοντας την υπεροχή της προιηινόμηνης ηδώ για πρώτη φορά διεθνώς ιδιαίτερα κατνοτόμου λύσης για ιις ενισχύσεις κατασκευών Ο/Σ με σύνθετα υλικά, που αίρει όλες ιις αρνηιικ ές επιπιώσεις από τη χρήση των υλικών αυτών στην ενίσχυση κόμβων. Η βελιιω μένη σεισμική συμπεριφορά του FSFW 3 σε σύγκριση με αυτήν του FW 2 μπορεί να αποδοθεί θε δύο παράγοντες. Καταρχήν, η διαιμηιι κή αντοχή του κόμβου του FSFW 3 είναι σαφώς υψηλότηρη σε σχέση με αυτήν του κόμβου του FW 2. Η υψηλή διαιμηιι κή αντοχή του κόμβου του FSFW 3 οφείλεται αφενός στην πολύ υψηλή αντοχή του ίδιου του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε και αφετέρου σιις χαλύβδινες ίνες που περιέχονια ι στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτές οι χαλύβδινες ίνες, εκτός από μεγάλη αντοχή, καμπιι κή και διαιμηιι κή, εξασφαλίζουν ευίσης σιο δοκίμιο FSFW 3 και μεγάλη ικανότητα απορρόφησης ενέργειας, και αυτή είναι και η κύρια διαφορά του με το δοκίμιο FW 2 αφού, τα ινοπλισμένα πολυμερή δεν είναι σε σέση να περισφίξουν ικανοποτητικά το σκυρόδεμα του κόμβου και να του προσδώσουν έισι επαρκή πλασιιμ ότητα. Προκύπιει πως το FSFW 3 διαθέιει από 8% ως 40% υψηλότερες αντοχές και δυσκαμψίες και από 45% ως 5% μεγαλύτηρη ικανότητα απορρόφησες ενέργειας από το FW 2. Η εξέταση της αποδοιικ όιη τας των προιεινόμενων νέων λύσεων πραγματοποτείτατ με δομικά υποσύνολα που δέχονται φοριίσεις σε ένα μόνον επίπεδο, όπως στο 98% περίπου των πετραμάτων που διεξήχσησαν διεθνώς για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς κόμβων και υποστυλωμάτων και οδήγησαν στη βελτίωση του σχεδιασμού αυτών των δομικών σιοιχ είων. Βεβαίως ένα μικρό ποσοστό πειραμάτων διεξήχσησαν σε προσομοιώματα ολοκλήρου κατασκευής στο χώρο. Επίσης, ένας μικρός αριθμός πετραμάτων χρησιμοποιεί μία ακόμη παράμετρο, ττς εγκάρσιες δοκούς και πλάκα, όπως σε παλατότερα πετράματα του ενός εκ των συγγραφέων (Τσώνος 2008). Έισι στο μέλλον σε περαιιέρω πειρά ματα θα εξεταστεί και αυτή η παράμετρος από τους συγγραφείς. 0

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρουσιάζεται για πρώτη φορά διεθνώς και προτείνεται ένας νέος ιρόπ ος αντισεισμικής ενίσχυσης κιιρίω ν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πρόκετται για τη χρήση μικτού μανδύα που αποτελείται από μανδύα είιε οπλισμένου σκυροδέματος είτε τνοπλισμένου σκυροδέματος για την ενίσχυση του κόμβου και μανδύες από ινοπλισμένα πολυμερή (FRPs) για την ενίσχυση των στύλων. Ο νέος τρόπος ενίσχυσης αποδείχθηκε όιι βελιιώνει κατά πολύ τη σεισμική συμπεριφορά των δομικών σιοιχ είων και κατ επέκταση των φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, πολλαπλασιάζοντας τις ιιμ ές όλων των κρίσιμων παραμέτρων ελέγχου της σεισμικής συμπεριφοράς τους. Αποδείχθεκε η σαφής υπεροχή του προιεινόμενου νέου τρόπου ενίσχυσης σε σύγκριση με τους μανδύες από ινοπλισμένα πολυμερή (FRPs) όταν αυτοί χρησιμοποιούνται κατ στον κόμβο. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, όσον αφορά στην αποδοιικ ότητα του νέου τρόπου ενίσχυσης, ηίναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ωστόσο, απαττείτατ περισσόιερε και θε βάθος πετραματτκή έρευνα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία αυτή είναι τμήμα ερευνηιικ ού προγράμματος που έγινε στο Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας ιου Α.Π.Θ. με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της εταιρείας ISOMT Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΒΕΤ Οι συγγραφείς αιθθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους χρηματοδότης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ CI - SCE Committee (2002), Recommendations for Design of eam-to-column Joints in Monolithic Reinforced Concrete Structures (CI 352R-85), merican Concrete Institute, Michigan. ntonopoulos, C. and Triantafillou, T., Experimental investigation of FRPstrengthened RC beam-column joints, Journal of Composites for Construction, Vol.7, No, pp , 2003.

12 enager, C.., Steel fibrous, ductile concrete joint for seismic resistant structures, SP-53-4, CI Publication SP-53, Reinforced concrete structures in seismic zones, pp , 977. Karayiannis, C.G., Chalioris, C.E. and Sirkelis, G.M., Local retrofit of exterior RC beam-column joints using thin RC jackets n experimental study, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 37, pp , Karayiannis, C.G., Chalioris, C.E. and Sirkelis, G.M., Strengthening and rehabilitation of RC beam-column joints using carbon-frp jacketing and epoxy resin injection, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 37, pp , Pandelides, C.P., Clyde, C. and Reaveley, L., Rehabilitation of RC building joints with FRP composites, in Proceedings of the 2 th World Conference on Earthquake Engineering, uckland, New Zealand, Tsonos,.G., Lateral load response of strengthened reinforced concrete beam-to-column joints, CI Structural Journal Proceedings, Vol. 96, No, pp , 999. Tsonos,.G., Seismic repair of exterior R/C beam-to-column joints using two-sided and three-sided jackets, Structural Engineering and Mechanics, Vol.3, No, pp.7-34, Tsonos,.G., Effectiveness of CFRP-jackets and RC-jackets in post earthquake and pre-earthquake retrofitting of beam-column subassemblages, Engineering Structures, Vol. 30, pp , Womach, K., alling, M. and Mayle, R., Full scale testing of concrete beamcolumn joints using advanced carbon-fiber composites, in Proceedings of the 2 th World Conference on Earthquake Engineering, uckland, New Zealand, Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) (2004), Σχέδιο Κειμένου 3. Ο.Α.Σ.Π. και Σ.Π.Μ.Ε. (2000α), Ελληνικός Ανιισεισμ ικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ.), Αθήνα. Ο.Α.Σ.Π. και Σ.Π.Μ.Ε. (2000β), Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ.), Αθήνα. Τσώνος, Α.Γ., Εκτίμηση της αποδοιι κότητας της ενίσχυσης δομικών σιοιχ ηίων από Ο/Σ με σύνθετα υλικά (FRPs), Επτστημονική Έκδοση ΚΤΙΡΙΟ, Α-Β, σελ , Τσώνος, Α.Γ., Εξέταση της αποδοιι κότητας των μανδυών Ο/Σ κλετστού και ανοικτού τύυου στην ενίσχυση υποστυλωμάτων και κόμβων από Ο/Σ (Μέρος ο Μετασεισμική ενίσχυση), Επτστημονική Έκδοση ΚΤΙΡΙΟ, Α-Β, σελ ,

Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2

Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 28 Μια Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά n Innovative Solution for the Strengthening

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 279 Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Υπερυψηλής Αντοχής για την Κατασκευή Μανδυών Αντισεισμικής Ενίσχυσης Κτιρίων. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Χρηματοδότης: Ο.Α.Σ.Π. Ε.Υ.: Α. Γ. Τσώνος, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Ενίσχυση Πλαισίου µε Μανδύα Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Σύνθετα Υλικά ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Αλέξανδρος - Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 2

Γεώργιος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Αλέξανδρος - Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 77 Πειραματική διερεύνηση της ενίσχυσης πλαισιακών φορέων παλαιών οικοδομών με ανεπαρκείς αγκυρώσεις των διαμήκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δρ Μηχ., Καθηγητής Δ.Π.Θ. Γ. ΣΙΡΚΕΛΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC)

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ανδρέας Λαμπρόπουλος Senior Lecturer, University of Brighton, A.Lampropoulos@brighton.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Βλάβες και αποκατάσταση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τύποι αστοχίας των κόμβων,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Μπουρτούβαλης Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός, evanbourt@gmail.com Παπαθεοχάρης Θεοχάρης Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ., th_papath@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP)

PDF created with FinePrint pdffactory trial version  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 14 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΤΣΙΠΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Υπενθυμίζοντας ότι οι βλάβες στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΙΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Περίληψη Ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα στην αντισεισμικότητα των κατασκευών είναι οι κοινές περιοχές δοκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Επισκευή και ενίσχυση κόμβων δοκών υποστυλωμάτων ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΛΛΗ Περίληψη Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικότητα Μανδυών από FRPs στην Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Κόμβων από Ο/Σ - Σύγκριση Αποδοτικότητας των Μανδυών αυτών με τους Συμβατικούς από Ο/Σ

Αποδοτικότητα Μανδυών από FRPs στην Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Κόμβων από Ο/Σ - Σύγκριση Αποδοτικότητας των Μανδυών αυτών με τους Συμβατικούς από Ο/Σ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 6, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 5 Αποδοτικότητα Μανδυών από FRPs στην Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Κόμβων από Ο/Σ - Σύγκριση Αποδοτικότητας των Μανδυών αυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 17 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αστοχούν οι κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Μέθοδοι αποκατάστασης υποστυλωμάτων με μικρά μήκη μάτισης. Έμφαση στα σύνθετα υλικά. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Περίληψη Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Αλεξάνδρα Ν. Κιζιρίδου BSc, MEng Civil Engineer, alexkizi92@gmail.com Δήμητρα Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση κοντών υποστυλωμάτων

Ενίσχυση κοντών υποστυλωμάτων Ενίσχυση κοντών υποστυλωμάτων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον τρόπο συμπεριφοράς των κοντών υποστυλωμάτων σε μια κατασκευή. Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Κόμβων Δοκού-Υποστυλώματος με Μανδύες Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ Ο/Σ

Ενίσχυση Κόμβων Δοκού-Υποστυλώματος με Μανδύες Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ Ο/Σ Ενίσχυση Κόμβων Δοκού-Υποστυλώματος με Μανδύες Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ Ο/Σ ΤΣΑΪΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η τεχνική ενίσχυσης κόμβων δοκού-υποστυλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα Σεισμική Συμπεριφορά Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Σύγκριση με τους Ελληνικούς Κανονισμούς Seismic Behaviour of Multi-Storey R/C Buildings Designed to Eurocodes and

Διαβάστε περισσότερα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Κ.Ε. Χαλιορής Λέκτορας. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Ε.Γ. Καλαµαράς Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή διατομών κατακόρυφων στοιχείων Ο.Σ. μέσω μερικής περίσφιξης και χρήσης ινουφασμάτων

Επισκευή διατομών κατακόρυφων στοιχείων Ο.Σ. μέσω μερικής περίσφιξης και χρήσης ινουφασμάτων Επισκευή διατομών κατακόρυφων στοιχείων Ο.Σ. μέσω μερικής περίσφιξης και χρήσης ινουφασμάτων Γεώργιος Χ. Μάνος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Β. Κουρτίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς Ο/Σ στους κόμβους και στα υποστυλώματα με ινοπλισμένα πολυμερή Πάνος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ University of Sheffield Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ University of Sheffield Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι τεχνίτες για να αυξήσουν την αντοχή στα επιχρίσματα γύψου πρόσθεταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ Ο.Σ. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΩΝ Ο.Σ.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ Ο.Σ. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΩΝ Ο.Σ. 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών - 01», Μάρτιος 2001. Εργασία Νο A18 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ Ο.Σ. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΩΝ Ο.Σ. Περίληψη Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -03», Μάρτιος 2003 ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗ-ΑΝΝΑ Περίληψη Η εισαγωγή σύνθετων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP)

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΜΕ ΙΟΠ (FRP) ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Περίληψη Πολλά ερευνητικά προγράμματα, τις τελευταίες δεκαετίες, με αντικείμενο την εξωτερική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4 Επιρροή του κατανεµηµένου οπλισµού κορµού στη διατµητική αντοχή των κοντών τοιχωµάτων Effect of the Distributed Web Reinforcement at the Shear Strength of Low Rise Shear Walls Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -4», Μάρτιος 24 ΕΡΓΑΣΙΑ No 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική επισκευή στοιχείων ΩΣ µε ινωπλισµένα πολυµερή, µετά από πρόκληση εκτεταµένης βλάβης Seismic repair of severely damaged reinforced concrete members by FRP sheets Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Γ. Μ. Κωτσοβός Υποψήφιος ιδάκτορας. Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Μ.. Κωτσοβός Καθηγητής. Εργαστήριο Οπλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης BSc Civil Engineer, MSc candidate, gpapacha@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. 2004, ρίτσος 2005, Tsonos 2007, 2008, Karayannis et al. 2008, Karayannis and Sirkelis 2008, Fardis. κ.ά. 2008). Chalioris 2015).

ΕΠΕΣ. 2004, ρίτσος 2005, Tsonos 2007, 2008, Karayannis et al. 2008, Karayannis and Sirkelis 2008, Fardis. κ.ά. 2008). Chalioris 2015). οκιµή Πλαισίου από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα υπό Ανακυκλιζόµενη Φόρτιση - Ενίσχυση µε Χιαστί Ελκυστήρες Άγγελος Λιώλιος Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.Π.Θ., Ξάνθη, email: aliolios@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία περιγράφει σε θεωρητικό επίπεδο τον τρόπο χρήσης προεντεταμένων καλωδίων για την ενίσχυση πλαισιακών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη χώρα μας μόλις τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis

Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΥΛΩΝ PILOTIS ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση τρόπων αστοχίας των στύλων pilotis και διαφόρων μεθόδων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση μανδυών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ rian@uparas.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1991 Επιρροή Συστολής Ξήρανσης στην Σεισμική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες και Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2

Διονύσιος ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 09, Πάφος, Κύπρος Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος σε Ανακυκλιζόμενη Κάμψη µε Πρόσθετους Οπλισμούς σε Εγκοπές (ΠΟΕ) Strengthening of Reinforced

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ) Εργασία Νο 16 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΣΚΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη της εφαρμογής των επικολλητών ελασμάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΝΟ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (FRP)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΝΟ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) Εργασία Νο 24 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΝΟ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα ινο-οπλισμένα πλαστικά υλικά (FRP fiber reinforced

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΟΜΑΔΑ Β6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP Επισκευή και Ενίσχυση Γεφυρών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Χρήση FRP ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP Κορρές Πέτρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain Συµπεριφορά οκών Υφιστάµενων Κατασκευών από Ο.Σ. ενισχυµένων µε Ινοπλισµένα Πολυµερή από Ίνες Άνθρακα (CFRP) και Ίνες Χάλυβα (SRP) ΜιτολίδηςΙ. Γιώργος ιπλ. Πολ. Μηχανικός MSc, Υπ. ιδάκτοραςα.π.θ. Ινοπλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον τρόπο ενίσχυσης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση ινοπλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα ΤΕΕ ΤΚΜ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα Κοσμάς Στυλιανίδης Ομότιμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ Περίληψη Στη παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια πρακτικής προσέγγισης του αντικειμένου των επισκευών και ενισχύσεων τοιχωμάτων από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας δοκών Ο/Σ που υπόκεινται σε καμπτική φόρτιση Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝΕΠΕ Case studies on the applicability of KANEPE

Μελέτες ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝΕΠΕ Case studies on the applicability of KANEPE 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1944 Μελέτες ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝΕΠΕ Case studies on the applicability of KANEPE Γεώργιος Πενέλης

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Εργασία Νο 17 Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα να περιγραφούν ορισμένες από τις χρησιμοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, Οκτωβρίου 2009 Άρθρο

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, Οκτωβρίου 2009 Άρθρο 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, 21-23 Οκτωβρίου 09 Άρθρο 0110 Πειραματική Μελέτη Συμπεριφοράς Συμβατικά Οπλισμένων Δοκών Σκυροδέματος Ενισχυμένων με Μανδύες Ινοπλισμένου Τσιμεντοκονιάματος

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Διεύθυνση Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνα +30 2541028031 Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες: Πλάτωνος 33, 67100 Ξάνθη (Ελλάδα) dimitrachill@hotmail.com, dimiachi@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα