ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 Άρθρο 1 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών). Άρθρο 2 Τροποποιήσεις στον Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α 160) 1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α 160) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66), όπως ισχύει, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καταχωρίζονται και τα Κράτη Μέλη, στα οποία λειτουργεί το ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (στο εξής «ΕΑΑΕΣ) που συγκροτήθηκε με το κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ A 160) αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε σχετική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στο εν λόγω ταμείο και γνωστοποιείται στην ΕΑΑΕΣ. Η αιτιολογία αρκεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.» Άρθρο 3 Τροποποιήσεις του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112/ ) 1. Στο ν. 3340/2005 προστίθεται νέο άρθρο 31 Α που έχει ως εξής: «Άρθρο 31 Α 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 23 και τις τελεσίδικες καταδίκες των άρθρων 29 και 30 του παρόντος νόμου. 2. Στην περίπτωση δημοσιοποίησης επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν την επιβληθείσα κύρωση στην ΕΑΚΑΑ. 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν εντός ευλόγου χρόνου στην ΕΑΚΑΑ τις εκάστοτε δικαστικές 1

2 αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 25 του παρόντος νόμου ως επίσης και την εξέλιξη των ποινικών δικών των άρθρων 29 και 30.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, εφόσον η αίτηση πληροφόρησης που έχει υποβάλει δε λαμβάνει συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή απορριφθεί» Άρθρο 4 Τροποποιήσεις στο ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α 84/ ) 1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 γνωστοποιεί στη μητρική επιχείρηση που είναι επικεφαλής του ομίλου ή, ελλείψει μητρικής επιχείρησης, στην εποπτευόμενη ρυθμιζόμενη επιχείρηση (εταιρεία) με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στον σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα ενός ομίλου, ότι ο όμιλος προσδιορίσθηκε ως χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, και ότι ορίστηκε συντονιστής. Ο συντονιστής ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθμιζόμενες εταιρείες του ομίλου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.» [άρθρο 2 παρ. 1α] 2. Στο άρθρο 10, παράγραφος 2 προστίθεται εδάφιο δ) ως εξής: «δ) ρυθμίσεις που θα μπορούν να συμβάλουν και να συντάσσουν, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες διαδικασίες και σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.». [άρθρο 2 παρ. 2] 3. Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων εταιρειών ενός Ο.Ε.Χ.Δ., ορίζεται ένας συντονιστής, υπεύθυνος για τον συντονισμό και την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η Μ.Χ.Ε.Σ. Η ταυτότητα του συντονιστή δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Μεικτής Επιτροπής.» [άρθρο 2 παρ. 5] 4. Στο άρθρο 12 παρ. 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικής εποπτείας, ο συντονιστής, οι σχετικές αρμόδιες αρχές και, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, συνάπτουν πρωτόκολλα συνεργασίας. Με τα πρωτόκολλα αυτά μπορεί να ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα στο συντονιστή και να προσδιορίζονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τις σχετικές αρμόδιες αρχές και οι διαδικασίες συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές.» 2

3 [άρθρο 2 παρ. 6] 5. Στο άρθρο 13 παρ. 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρμόδιες αρχές δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν αυτού του είδους τις πληροφορίες με τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους σε ό,τι αφορά τις ρυθμιζόμενες εταιρείες Ο.Ε.Χ.Δ., και σύμφωνα με τις διατάξεις των τομεακών κανόνων.» [άρθρο 2 παρ. 7] 6. Μετά το άρθρο 13 προστίθεται νέο άρθρο 13Α ως εξής: «Άρθρο 13Α Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Μεικτή Επιτροπή 1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τη Μεικτή Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/ Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στη Μεικτή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με τα άρθρα 35 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/ /2010 αντιστοίχως.» [άρθρο 2 παρ. 8] 7. Η παρ. 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ανταλλαγή πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας επί επιχειρήσεων που υπάγονται σε συμπληρωματική εποπτεία σε επίπεδο Ο.Ε.Χ.Δ., είτε είναι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις είτε όχι, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ε.Ε.Α., μέσω και της Μεικτής Επιτροπής, εφόσον απαιτείται, δεν υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς.» [άρθρο 2 παρ. 9] 8. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως ακολούθως: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, κατά πόσον οι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, των οποίων η μητρική επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, υπόκεινται σε εποπτεία από την αρμόδια αρχή αυτής της τρίτης χώρας, τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή που θα ήταν ο συντονιστής αν εφαρμόζονταν τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 11, κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή με πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής. Η εν λόγω αρμόδια αρχή διαβουλεύεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τις τυχόν ισχύουσες κατευθυντήριες 3

4 γραμμές που έχει καταρτίσει η Μεικτή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως». [άρθρο 2 παρ. 11α] β) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος 1α ως εξής: "1α. Όταν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί από άλλη σχετική αρμόδια αρχή δυνάμει της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 19 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 αντιστοίχως.". [άρθρο 2 παρ. 11β] Άρθρο 5 Τροποποιήσεις του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91/ ) 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27, εκδότης με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7, στην παράγραφο 5 του άρθρου 9, στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 και στα άρθρα 15 έως 18 υπό την προϋπόθεση ότι: (α) είτε το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει τουλάχιστον ισοδύναμες υποχρεώσεις, (β) είτε ο εν λόγω εκδότης πληροί τις υποχρεώσεις του δικαίου άλλης τρίτης χώρας, εφόσον αξιολογούνται ως ισοδύναμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για την απαλλαγή που χορήγησε» 2. Στο άρθρο 24 παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος: "2α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραπέμπει στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις όπου αίτημα συνεργασίας απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος». 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής «3. Η παράγραφος 1 δεν παρεμποδίζει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της ΕΑΚΑΑ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.» 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ ή με φορείς τρίτων χωρών στις οποίες οι οικείες νομοθεσίες έχουν αναθέσει την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας Η παραπάνω ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται σε εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή φορείς τρίτων χωρών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εφόσον και στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν αποκλειστικά στην εκτέλεση των εποπτικών 4

5 αρμοδιοτήτων τους. Εφόσον οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν τις δημοσιοποιεί, χωρίς τη ρητή συναίνεση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους που τις παραχώρησαν. Στην περίπτωση παροχής τέτοιας συναίνεσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεσή τους» 5. Το άρθρο 25 αντικαθίσταται ως εξής «1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητά της ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, διαπιστώσει ότι είτε εκδότης είτε μέτοχος ή κάτοχος άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ή πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, αναφέρει τα ευρήματά της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην ΕΑΚΑΑ. 2. Εάν εκδότης ή κάτοχος κινητών αξιών εξακολουθεί να παραβιάζει τις σχετικές νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου και αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, υιοθετεί, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, μέτρα για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν για τα μέτρα αυτά.» Άρθρο 6 Τροποποιήσεις στο ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/ ) 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για: α) κάθε χορηγούμενη άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, περιλαμβανομένων των αδειών λειτουργίας υποκαταστημάτων που χορηγούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, β) κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, γ) το είδος των περιπτώσεων για τις οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου ή των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθησαν μέτρα ή κυρώσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 65 του παρόντος νόμου, Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση των διακριτικών ευχερειών, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων.» [άρθρο 9 παρ. 1α,3, 4,11, 12] 2. Το άρθρο 22 τροποποιείται ως ακολούθως: α) στην παρ. 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 5

6 "Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παραπέμψει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών περιπτώσεις όπου αίτημα της για συνεργασία, και ειδικότερα ανταλλαγή πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν διεκπεραιώθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. [άρθρο 9 παρ. 14] β) στην παρ. 5 στοιχείο δ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας δύο μηνών, οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την απόφαση που η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να λάβει. Η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με εκείνην της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η προθεσμία των δύο μηνών θεωρείται η "φάση συμβιβασμού" κατά την έννοια του άρθρου 19 του εν λόγω κανονισμού. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της αρχικής δίμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.» [Άρθρο 9 παρ. 15α] β) στην παρ. 6 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, που η Τράπεζα της Ελλάδος υπέχει την ιδιότητα της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους υποδοχής σημαντικού υποκαταστήματος, μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους -μέλους καταγωγής τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία (iii) και (iv) του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και συνεργάζεται με τις εν λόγω αρχές για την εκτέλεση εκ μέρους τους των εργασιών που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και για τη λήψη κοινής απόφασης ως προς το χαρακτηρισμό ενός υποκαταστήματος ως σημαντικού κατ αναλογία με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.» [άρθρο 9 παρ. 15α] 3. Η παρ. 9 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της κατά τον παρόντα νόμο, λαμβάνει υπόψη τη σύγκλιση που επιδιώκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τη χρήση των εποπτικών μέσων και των μεθόδων εποπτείας κατά την εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών απαιτήσεων που έχουν εγκριθεί με βάση την Οδηγία 2006/48/ΕΚ. Για το σκοπό αυτόν, η Τράπεζα της Ελλάδος: α) συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και β) ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, αιτιολογώντας τυχόν μη υιοθέτηση τους, γ) ασκεί τα καθήκοντά της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ή στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ χωρίς να παρεμποδίζεται από τα καθήκοντα που έχει αναλάβει σε εθνικό επίπεδο.» [άρθρο 9 παρ. 16] 4. Η παρ. 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής: 6

7 «3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση καταρτίζει κατάλογο των χρηματοδοτικών (?) εταιρειών συμμετοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος νόμου, ο οποίος κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών-μελών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» [άρθρο 9 παρ. 37] 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 41 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα της κατά το πρώτο εδάφιο ή εάν οι αρμόδιες αρχές δεν συνεργάζονται με την Τράπεζα της Ελλάδος στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του πρώτου εδαφίου, οποιαδήποτε από τις αρμόδιες αρχές μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών». [άρθρο 9 παρ. 32α] 6. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: «4. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο που έχει βάσει του παρόντος νόμου, της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, ιδίως βάσει του άρθρου 35 αυτού. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών περιπτώσεις: α) μη διαβίβασης ουσιωδών πληροφοριών από άλλη αρμόδια αρχή, ή β) απόρριψης ή μη διεκπεραίωσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αιτήματος συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών» [άρθρο 9 παρ. 36] 7. Στο άρθρο 43 παράγραφος 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το εξής κείμενο: «Όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων κατάσταση προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή αρνητικές εξελίξεις σε αγορές, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς και τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη όπου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας επιχειρήσεις του ομίλου ή όπου έχουν ιδρυθεί σημαντικά υποκαταστήματα κατά το άρθρο 22 παρ. 5,6 και 7, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία βάσει των άρθρων 34 παράγραφοι 1 και 2, 46 παράγραφοι 3 και 4 ή και 41 παράγραφος 1, ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τις κεντρικές τράπεζες και τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο δ` της παραγράφου 5 του άρθρου 60, και διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα της Ελλάδος αντιληφθεί μία κατάσταση που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο αναφορικά με όμιλο για τον οποίο δεν έχει η ίδια την αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής για την ενοποιημένη εποπτεία, ειδοποιεί με 7

8 την ιδιότητα της κεντρικής τράπεζας το συντομότερο πρακτικά δυνατό την αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών». [άρθρο 9 παρ. 33] 8. Το άρθρο 43Α τροποποιείται ως εξής: α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα σώματα εποπτών παρέχουν ένα πλαίσιο συνεργασίας της αρμόδιας αρχής για την ενοποιημένη εποπτεία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, για την εξυπηρέτηση των ακόλουθων σκοπών: α) ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, β) συμφωνία για την εκούσια ανάθεση καθηκόντων και την εκούσια ανάθεση αρμοδιοτήτων σε περιπτώσεις που αυτή ενδείκνυται, γ) καθορισμό προγραμμάτων εποπτικής αξιολόγησης, τα οποία θα βασίζονται σε αξιολόγηση των κινδύνων του ομίλου σύμφωνα με το εδάφιο α` της παραγράφου 5 του άρθρου 25 και το εδάφιο α` της παραγράφου 5 του άρθρου 62, δ) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας με αποφυγή περιττής επικάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης υποβολής των στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 42 παρ. 2 του νόμου αυτού και στο άρθρο 132 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. ε) συνεπή εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας βάσει της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ από όλες τις επιχειρήσεις των τραπεζικών ομίλων, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην οικεία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών. στ) εφαρμογή του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, λαμβάνοντας υπόψη το έργο άλλων φορέων που έχουν ενδεχομένως δημιουργηθεί στον τομέα αυτόν.» [άρθρο 9 παρ. 35α] β) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τις λοιπές αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν σε σώμα εποπτών, ανεξάρτητα εάν συμμετέχει σε αυτό υπό την ιδιότητα της αρμόδιας για την ενοποιημένη αρχή εποπτείας. Οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας βάσει του άρθρου 60 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και των λοιπών αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο λειτουργίας των σωμάτων εποπτών. Η σύσταση και λειτουργία σωμάτων εποπτών δεν επηρεάζει επίσης τα δικαιώματα και τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών δυνάμει της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και του παρόντος νόμου.» [άρθρο 9 παρ. 35α] 9. Το άρθρο 44 τροποποιείται ως ακολούθως: α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: «2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανταλλάσσει, με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, πληροφορίες ή να διαβιβάζουν πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, στις άλλες οδηγίες που εφαρμόζονται επί πιστωτικών ιδρυμάτων και στα άρθρα 31 και 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010. Αυτές οι πληροφορίες υπάγονται στο 8

9 επαγγελματικό απόρρητο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις εφαρμόζεται και για τις αρμόδιες αρχές.» [άρθρο 9 παρ. 17] β) προστίθεται στην παρ. 4 το εξής κείμενο: «Στην περίπτωση που κατά το τέλος της εξάμηνης προθεσμίας, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την όποια απόφαση μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της τελευταίας. Η προθεσμία έξι μηνών θεωρείται η φάση συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.» [άρθρο 9 παρ. 32β] 10. Το άρθρο 44Α τροποποιείται ως ακολούθως: α) στην παράγραφο 2 ο όρος "Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας" αντικαθίσταται από τον όρο "Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών", [άρθρο 9 παρ. 32 δ] β) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής: «Στην περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η απόφαση για την εφαρμογή ων άρθρων 25 παράγραφος 5 εδάφιο α`, 28 και 62 παράγραφος 3 και παράγραφος 5 εδάφιο α`, λαμβάνεται σε ενοποιημένη βάση από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας έπειτα από τη δέουσα συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου που έχουν πραγματοποιήσει για τις θυγατρικές οι σχετικές αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (EE) αριθ. 1093/2010, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την όποια απόφαση μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η προθεσμία τεσσάρων μηνών νοείται ως η προθεσμία συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μετά τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης. Η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 25 παράγραφος 5 εδάφιο α`, 28 και 62 παράγραφος 3 και παράγραφος 5 εδάφιο α`, λαμβάνεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων ενός μητρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ατομική βάση ή σε υποενοποιημένη βάση, έπειτα από δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή ενοποιημένης εποπτείας. Αν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές αναβάλλουν την απόφασή τους, αναμένουν την όποια απόφαση λάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και λαμβάνουν 9

10 την απόφασή τους λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η προθεσμία τεσσάρων μηνών νοείται ως η προθεσμία συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μετά τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.» [άρθρο 9 παρ. 32 δ] γ) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής: «Στην περίπτωση που έχει ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όλες οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη αυτή και επεξηγούν κάθε τυχόν σημαντική παρέκκλιση από αυτήν.» [άρθρο 9 παρ. 32 δ] 11. Το άρθρο 46 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Στην παρ. 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τυχόν εκχώρηση εποπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 28 του Κανονισμού αριθμ. 1093/2010.» [άρθρο 9 παρ. 34] β) Στην παρ. 4 ο όρος "Ευρωπαϊκή Επιτροπή" (?) αντικαθίσταται από τον όρο "Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών". [άρθρο 9 παρ. 34] γ) η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί τις συμφωνίες που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών.» [άρθρο 9 παρ. 31] 12. Το άρθρο 49 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβουλεύεται με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, λαμβάνει υπόψη της τυχόν γενικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και ζητεί την γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών πριν τη λήψη σχετικής απόφασης.» [άρθρο 9 παρ. 38] β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι εποπτικές τεχνικές που εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» [άρθρο 9 παρ. 38] 13. Στο άρθρο 60 παρ. δ προστίθεται στοιχείο iii) ως εξής: 10

11 «iii) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του Κανονισμού αριθμ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.» [άρθρο 9 παρ. 19α] 14. Η παρ. 2 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται, πριν από την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να προχωρήσει στα αναγκαία κατά την κρίση της εξασφαλιστικά, εξώδικα ή δικαστικά μέτρα προστασίας των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών ή των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες, ενημερώνοντας προς το σκοπό αυτόν σχετικά την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος.» [άρθρο 9 παρ. 10] Άρθρο 7 Τροποποιήσεις του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α 195/ ) 1. Η παρ. 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί μητρώο ΑΕΠΕΥ στο οποίο καταχωρεί τις ΑΕΠΕΥ στις οποίες έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας. Το κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες για τις οποίες η ΑΕΠΕΥ έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Το μητρώο ενημερώνεται εντός ευλόγου χρόνου από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής. Κάθε μεταβολή στο μητρώο κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ") που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατάλογο όλων των ΕΠΕΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλέσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1, στοιχεία β) έως δ), η απόφαση ανάκλησης παραμένει στον κατάλογο επί πέντε έτη από τη λήψη της.. 2.Το άρθρο 24 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 24 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που συναντούν οι ΑΕΠΕΥ, κατά την εγκατάστασή τους ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες.. 3. Η παρ. 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί εντός ευλόγου χρόνου στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, μετά από αίτησή της, την ταυτότητα των συνδεδεμένων αντιπροσώπων που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η ΑΕΠΕΥ. Το κράτος - μέλος υποδοχής μπορεί να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες αυτές με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού 1095/2010/ΕΕ.. 4. Στο άρθρο 41 προστίθεται νέα παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής: 11

12 4. Κάθε ανάκληση αδείας λειτουργίας σε οργανωμένη αγορά κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.. 5. Στην παρ. 7 του άρθρου 45 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες αυτές με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010/ΕΕ.. 6. Η παρ. 2 του άρθρου 46 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει να ζητήσει την αναστολή διαπραγμάτευσης ή αποφασίζει τη διαγραφή χρηματοπιστωτικού μέσου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ (?), δημοσιοποιεί αμέσως την απόφασή της αυτή και ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.. 7. Το άρθρο 48 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 48 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζει κατάλογο των οργανωμένων αγορών για τις οποίες έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας και τον ανακοινώνει στα άλλα κράτη - μέλη και στην ΕΑΚΑΑ. Όμοια ανακοίνωση γίνεται και για κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού.. 8. Η παρ. 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να τηρούν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, τα στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν διενεργήσει, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελατών. Στην περίπτωση των συναλλαγών για λογαριασμό πελατών, τα αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το ν. 3691/2008, ΦΕΚ Α 166/ ), για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες αυτές με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010/ΕΕ.. 9. Η παρ. 3 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατατάσσει κάθε μετοχή, που είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά την οποία εποπτεύει και η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη από άποψη ρευστότητας αγορά γι αυτή τη μετοχή, σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Η κατάταξη αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κατ έτος και δημοσιοποιείται στους συμμετέχοντες στην αγορά και στην ΕΑΚΑΑ, η οποία τη δημοσιεύει στον ιστότοπό της.. 10.Στο άρθρο 59 προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: 7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζονται τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Κανονισμού 1095/2010/ΕΕ Στο άρθρο 61 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, οι οποίες έχουν ως εξής: "5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχουν κάθε έτος στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις 12

13 που έχουν επιβάλει δυνάμει των παραγράφων 1 και Οσάκις οι ως άνω αρμόδιες αρχές ανακοινώνουν δημοσίως διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις, τα γνωστοποιούν παράλληλα στην ΕΑΚΑΑ Στην παράγραφο μόνη του άρθρου 62 προστίθεται νέο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τις διαθέσιμες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πληροφορίες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που αφορούν στην παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών Oι παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 αντικαθίστανται ως εξής: 6. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιμες υπόνοιες ότι πράξεις αντίθετες προς το νόμο αυτόν διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό με το λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους - μέλους και στην ΕΑΚΑΑ. Η παράγραφος αυτή δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 7. Εάν η αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι πράξεις αντίθετες προς νόμο που ενσωματώνει την Οδηγία 2004/39/ΕΚ διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στην Ελλάδα από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει τη εν λόγω αρμόδια αρχή και την ΕΑΚΚΑ για τα αποτελέσματα των τυχόν ενεργειών της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις H παρ. 3 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Τα άρθρα 63, 67 και 70 δεν εμποδίζουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (στο εξής "ΕΣΣΚ"), στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής, στις κεντρικές τράπεζες, στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, κατά περίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εμποδίζονται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που ενδέχεται να χρειασθεί η τελευταία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος αυτός Η παρ. 2 του άρθρου 68 αντικαθίσταται ως εξής : 2. Στις περιπτώσεις άρνησης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει λεπτομερώς την αιτούσα αρμόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ για την εκκρεμή δικαστική διαδικασία ή απόφαση που έχει εκδοθεί α. Η παρ. 1 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι ΕΠΕΥ που ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ότι ΕΠΕΥ που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού, οι οποίες όμως δεν εμπίπτουν στις 13

14 διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της ΕΠΕΥ και την ΕΑΚΑΑ. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής ή εφόσον τα μέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η ΕΠΕΥ συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για να προστατεύσει τους επενδυτές και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύει στις ΕΠΕΥ τη διενέργεια συναλλαγών στην Ελλάδα. Επιπλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΚΑ, για τις ενέργειές της στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Κανονισμού ΕΚ 1095/ β. Η παρ. 2 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι ΕΠΕΥ η οποία διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα παραβαίνει τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά που ισχύει στην Ελλάδα, απαιτεί από την ΕΠΕΥ να παύσει την παράνομη συμπεριφορά. Εάν η ΕΠΕΥ δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η ΕΠΕΥ θα παύσει την παράνομη συμπεριφορά, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ. Εάν, παρά τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΠΕΥ συνεχίζει να παραβιάζει τις διατάξεις για την κεφαλαιαγορά που ισχύουν στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΚΑ, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει ή να επιβάλλει κυρώσεις για την παράνομη συμπεριφορά και, καθόσον είναι απαραίτητο, να εμποδίσει την ΕΠΕΥ να διεξάγει τυχόν περαιτέρω συναλλαγές στην Ελλάδα. Επιπλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΚΑ, για τις ενέργειές της στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Κανονισμού ΕΚ 1095/ γ. Η παρ. 3 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους υποδοχής οργανωμένης αγοράς ή ΕΠΕΥ που λειτουργεί ΠΜΔ, διαπιστώσει ότι η εν λόγω οργανωμένη αγορά ή ΕΠΕΥ παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής της οργανωμένης αγοράς ή της ΕΠΕΥ. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής ή εφόσον τα μέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η οργανωμένη αγορά ή η ΕΠΕΥ συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής, μπορεί να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για να προστατεύσει τους επενδυτές και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύεται στις οργανωμένες αγορές ή στις ΕΠΕΥ να παρέχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς τους σε μέλη εξ αποστάσεως εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Επιπλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΚΑ, για τις ενέργειές της στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Κανονισμού ΕΚ 1095/ δ. H παρ. 4 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί και στην ενδιαφερόμενη ΕΠΕΥ ή οργανωμένη αγορά τα 14

15 μέτρα τα οποία λαμβάνει σύμφωνα με αυτό το άρθρο και αφορούν σε κυρώσεις ή περιορισμό των δραστηριοτήτων τους Προστίθεται νέο άρθρο 69α το οποίο έχει ως εξής: 69 α. Η Επιτροπή συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ και της παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1095/ Άρθρο 8 Τροποποιήσεις στον Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει την ΕΑΑΕΣ για την χορήγηση της έγκρισης.» 2. Στο άρθρο 22 προστίθενται παράγραφοι 5 έως 7 ως εξής: «5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλει στην ΕΑΑΕΣ έκθεση σχετικά με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τους κανόνες προληπτικής εποπτείας των συστημάτων επαγγελματικών συντάξεων της παραγράφου 20 του άρθρου 6 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α 160). Το Υπουργείο επικαιροποιεί την έκθεσή του ανά διετία.» «6. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καθένας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται με την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1094/2010, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 6 έως 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α 160), παρέχουν δε χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΑΕΣ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ισχύον κοινοτικό πλαίσιο και ειδικότερα στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 1094/2010.» «7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καθένας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΑΕΣ για οποιαδήποτε μείζονα δυσκολία κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των διατάξεων του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α 160)». Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. 15

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 15.12.2010, σ. 120.

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/78/ΕΕ ΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/78/ΕΕ ΤΟΥ L 331/120 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/78/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016 Ν. 20(Ι)/2016 20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι Νόμος 4261/2014 (άρθρα 1-7, 29-32, , , , 190)

Πίνακας περιεχομένων Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι Νόμος 4261/2014 (άρθρα 1-7, 29-32, , , , 190) Προληπτική εποπτεία Πίνακας περιεχομένων Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι Νόμος 4261/2014 (άρθρα 1-7, 29-32, 50-135, 154-160, 162-166, 190) Β. Συναφείς Κανονιστικές Πράξεις (* οι κατωτέρω αναφερόμενες κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.1.2010 2009/0143(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς - ΕΕ.: L 247, 21.9.2007, σ. 1. εναρμόνισης με τα Άρθρα 5, 7 και 8 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/44/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4216, 23/10/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4216, 23/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. ΕΕ: L 247, 21.9.2007, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 87/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 5(Ι)/2015 5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου,

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4490, 6.2.2015 Ν. 8(Ι)/2015 8(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4273, 11/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ ΤΟΥ Για σκοπούς, μεταξύ άλλων -

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4273, 11/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ ΤΟΥ Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.: L 302 17.11.2009, σ. 97. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.: L 68, 13.3.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2016 (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 415 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 51(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Eταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4489 30.1.2015 265 Ν. 6(Ι)/2015 Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 6(Ι)/2015 6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176, 27.6.2013, σ. 338.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 13/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 8ης Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα