چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران."

Transcript

1 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه بصورت توصیفی و با روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و فرماندهان شاغل در جایگاه شغلي 17 و به باالي فرماندهی انتظامی استان مازندران بوده که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شد. جمعآوري اطالعات از طریق روش کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه بوده است. پرسشنامه استاندارد جانشینپروری کیم )2006( با 43 سؤال که پس از اعمال نظر پرسشنامه نهایی متناسب با جامعه مورد مطالعه و ویژگیهای آن )به صورت بومی شده( تعداد 36 سؤال تعدیل و انتخاب گردید و شامل سه شاخص بعد عوامل سازمانی با 17 سؤال عوامل فردی با 7 سؤال و بعد فرایندی با 12 سؤال ميباشد. پایایی این پرسشنامهها با آزمون آلفای کرونباخ 0.85 مورد آزمایش قرار گرفت براي تجزيه و تحليل دادهها از دو روش آمار توصيفي )متغيرهاي جنسيت وضعيت تأهل تحصيالت( و آمار استنباطي )ضريب همبستگي رگرسیون( با نرمافزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفههای جانشینپروری )سازمانی فردی و فرایندی( و سبک رهبری فرماندهان و مدیران نیز رابطه وجود دارد که در این میان عوامل فرایندی )0.467( دارای باالترین ضریب همبستگی و عوامل فردی )0.434( کمترین ضریب همبستگی را داشتهاند. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران واژگان كليدي جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 1. نویسنده مسئول کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس مرکز علمی کاربردی پست الكترونيكي: 2. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری پست الكترونيكي:

2 مقدمه 1. موفقیت که میدانند مدیران همه بیشک و است خاص رهبری یک نیازمند سازمان هر شده موجب آنان در اندیشه این و دارد بستگی سازمانها در موجود انسانی نیروی به آنان در کلیدی عنصر یک رهبری باشند. سازمانها امور اداره در مناسب سبک دنبال به تا است فهمید میتوان مختلف سازمانهای روی بر دقت کمی با است سازمان مدیریت و هدایت نتایج که هستند کسانی مؤثر رهبران و میکنند ایجاد بزرگی تفاوتهای بزرگ رهبران که واقع مؤثر خود کار و سازمان برای تا میآورند دست به معینی زمانی چارچوب یک در را اساسی وظایف از یکی مدیر وظایف سایر کنار در سازمان رهبری مدیریت دانش در شوند. موفقیت رمز و یکند م ایفا سازمان اثربخشی در اهمیتی پر نقش و میشود تلقی مهم و نظریههای اساس بر است. آنها سرپرستی تحت انسانی نیروی هدایت توان در مدیران است. مرئوسان با وی متقابل روابط شامل رهبری مقام در مدیر نقش مدیریت جدید پی در مدیریت محققان و اندیشمندان که شد باعث سازمانها در رهبری موضوع اهمیت تا باشند تالش در همواره و برایند سازمانها در موفق رهبران خصوصیات و ویژگیها کشف مکاتب اخیر دهههای در تالشها این پی در کنند. ذکر سازمان در را موفق رهبر مشخصات شده معرفی علمی جامعه به و گرفته شکل رهبری زمینه در متعددی نظریات و رهبری جدیدترین از که گرفتند شکل رهبری در جدیدی دیدگاههای تالشها این پی در است. ار تحولگرا رهبری دیدگاه و خدمتگزار رهبری دیدگاه ميتوان رهبری به دیدگاهها این و محققان دانشمندان پردازان نظریه توجه سرعت به امروزه رهبری سبک دو این برد. نام و تبیین برای متعددی گروههای و مراکز و است کرده جلب خود به را مدیریت کارگزاران نظریات این مفاهیم تا هستند تالش در و گرفتهاند شکل نظریات این مختلف ابعاد تعیین عامل یک مناسب مدیریت سبک واقع در ببرند. کار به سازمانها در گستردهای بهطور را تأثیر آنان رفتار بر غیرمستقیم و مستقیم بهطور که است کارکنان کننده تسهیل توسعه و مستمر سازي آماده اهميت به امروزي پيشرو سازمانهاي همچنین ميگذارد. همراه سازمانها تشخيص و آگاهي اند. برده پي سازمان آتي رشد براي خود شاغالن براي كنوني پيشرو سازمانهاي كه است شده سبب جانشينپروري مديريت به نياز با متعدد پژوهشهاي 29(. 1388: سيمز و )گاي كنند مهم اين مسئول را فردي بار اولين شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه

3 73 تجربي حاكي از آن است كه به رغم ضرورت ورود افكار و انديشههاي جديد مديريتي به سازمانها )از طريق جذب و بكارگيري مديراني از بيرون سازمان( سازمانهاي موفق به ميزان قابل توجهي به درونزايي تأكيد دارند و تالش ميكنند تا با شناسايي و پرورش استعدادهاي مديريتي درون سازماني از تأمين نيازهاي در گذشته كاركنان آتي خود به مديران شايسته و اثربخش اطمينان حاصل نمايند )ابوالعالیی و غفاری 1384(. هدف اولیه مدیریت جانشينپروري تأمین مستمر و عرضه استعدادهای انسانی سازمان است که منجر به تدوین استانداردهای عملکردی مناسب و حفظ و نگهداری افراد کلیدی سازمان ميشود. به بیان سادهتر مدیریت جانشینپروری به سازمان اطمینان ميدهد که کارکنان عالیرتبه مناسب را برای تصدی مشاغل شایسته آنان و در زمان مناسب در اختیار خواهد داشت. جانشینپروری نوعی برنامهریزی نیروی کار است که بر آمادگی کارکنان برای بهکارگیری در مناصب بدون شاغل آتی متمرکز است و این تمرکز بیشتر در سطوح مدیران ارشد قرار دارد )عیدی و دیانتی 1387(. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2. بیان مسئله در دنیای پر رقابت امروزی برای دستیابی به استعدادها سازمانها باید دیدگاهی فراتر از جایگزینیسادهنیرویکارداشتهباشند.يكيازعوامليكهنقشيراهبرديدررسيدنسازمانها به اهداف از پيش تعيين شده آنها دارد منابع انساني كارامد متخصص و با انگيزه در مشاغل و جايگاههاي مختلف است. از طرفي به نظر ميرسد كه خروج نيروها از سطوح گوناگون سازماني به داليل مختلفي مانند استعفا بازنشستگي ارتقاي شغلي اجتناب ناپذير است. به وجود آمدن خأل و ترك خدمت نيروها در مشاغل سازمان بويژه در مشاغل كليدي مانند مشاغل مديريتي و حساس ميتواند در روند حركت سازمان اخالل جدي ايجاد كند. از اين رو بسياري از سازمانها براي جلوگيري از ايجاد اخالل در روند پيشرفت خود برنامههايي را به منظور تأمين نيروهاي شايسته براي مشاغل مختلف از داخل سازمان به كار ميگيرند. مدیریت جانشينپروري يكي از اين برنامهها براي تأمين نيروهاي زبده براي مشاغل كليدي سازمان در مواقع لزوم است. راهبردهای مدیریت جانشينپروري همان گونه که باید کارکنان را برای دستیابی به هدفهای شغلی خود توانمند سازد باید بر توسعه کارکنان نیز برای

4 74 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 دستیابیبههدفهایسازمانیمتمرکزباشد.طیدهههایگذشته سازمانهاازبرنامههایتربیت جانشينپروري برای یافتن نسل بعدی مدیران و رهبری سازمان استفاده ميکردند. این برنامهها بر تعیین جایگزینی برای مشاغل خاص و معین تأکید دارد. چنین برنامههایی وقتی کارامد خواهد بود که مشاغل مدیریتی ایستا و با ثبات باشد و مدیران در قالب مسیرهای رشد شغلی معین و تعریف شده جابهجا شوند. در دنیای امروزی مشاغل بویژه مشاغل و مناصب مدیریتی پویا و سیال و سازمانها از نظر ساختار سازمانی کوتاهتر و تختتر شدهاند. سازمانهای امروزی به تعیین و تشکیل بانک ذخیرهای از افراد کامال مستعد نياز دارند که بتوان از میان آنها نامزدهای احراز مشاغل و مسئولیتهای مدیریت و رهبری را انتخاب كرد. مفهوم جانشينپروري به فرایندی اشاره دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی و از طریق برنامهریزیهای گوناگون آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند )ابوالعالیی و غفاری 1384 ص 92(. سبك رهبري يا مديريت تعيين كننده جو فرهنگ و راهبردهاي حاكم بر سازمان است. سبك رهبري مجموعهاي از نگرشها صفات و مهارتهاي مديران است كه بر پايه چهار عامل نظام ارزشها اعتماد به كارمندان تمايالت رهبري و احساس امنيت در موقعيتهاي مبهم شكل ميگيرد )مصدق راد 1381(. تغیيرات گسترده و سریع که در سازمانهای امروزی به وجود آمده سبب شده است کمبود مدیران با مهارت برای مشاغل کلیدی سازمان حس شود و از این رو در مورد اهمیت جانشينپروري در سازمانها به عنوان یک عامل اساسی و حیاتی باید با اهداف راهبردي سازمان مرتبط باشد و از راهبرد سازمان گرفته شده باشد و به طور مستقیم مدیران صف را درگیر کند. در واقع ميتوان گفت جانشینی دومین موضوع مهمی است که سازمانهای امروزی با آن روبهرو هستند. اساسا نیاز به مدیریت در همه زمینههای اجتماعی الزم و ضروری است. منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری الیق بزودی رو به نابودی میرود. جانشينپروري فرايندي است كه طي آن كارمندان مناسب براي تصدي پستهاي مديريتي رده باال و كليدي هر سازمان از ميان افراد واجد شرايط و با استعداد انتخاب ميشوند. امروزه كاركنان از تحصيالت عالي برخوردار هستند و كارها بيشتر تخصصي شده است بنابراين نميتوان مثل گذشته آنها را به كار وادار كرد. در

5 75 سازمانهاي امروزي به مشاركت كاركنان در مديريت سازمان نياز بيشتري است. در واقع تغيير سبك مديريت از حالت مديريت استبدادي به سمت مديريت مشاركتي به موفقيت هر چه بيشتر سازمان منجر ميگردد. سبك رهبري كه به مشاركت گروهي كاركنان و تشكيل گروههاي كاري منجر گردد موجب اجراي اثربخش كارامد منظم و هماهنگ كارها ميگردد )سان جان 1998(. 1 بدون شك سبك رهبري مديران در هدايت صحيح كاركنان در جهت اهداف سازماني مؤثر است. سبك رهبري مديران بيانگر چگونگي تعامل آنها با كاركنان تحت سرپرستي است )پرا 2000(. 2 استفاده از بهترين سبك رهبري يا مديريت به افزايش اثربخشي و كارايي سازمان منجر خواهد شد. تحقيقات كافي در اين زمينه بويژه در سازمان نظامی و انتظامی كشور صورت نگرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه سبک رهبری و جانشينپروري در فرماندهی انتظامی استان مازندران است. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 3. اهداف پژوهش الف-هدفاصلی : تعيينميزانتأثيرجانشينپروريوسبکرهبریفرماندهانومدیرانناجا ب- اهداف فرعي: تعیین ميزان تأثير عوامل سازمانی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران تعیین ميزان تأثير عوامل فردی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران تعیین ميزان تأثير عوامل فرايندی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران 4. سؤاالت پژوهش الف- سؤال اصلی : ميزان تأثير جانشينپروري و سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا چقدر است ب- سؤاالت فرعي: ميزان تأثير عوامل سازمانی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران چقدر است ميزان تأثير عوامل فردی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران چقدر است ميزان تأثير عوامل فرایندی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران چقدر است 1. San Juan 2. Perra

6 5. جانشينپروري بسیاری از پژوهشها از کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز سازمانها به مدیران بمراتب توانمندتر مستعدتر ماهرتر و شایستهتر از مدیران امروزی در سالهای آینده حكايت دارد. برخي از کارشناسان مدیریت معتقدند که مبحث جانشينپروري مدیران دومین موضوع مهمی است که سازمان امروز با آن درگیر است. هدف اولیه مدیریت جانشينپروري تأمین مستمر و عرضه استعدادهای انسانی سازمان است همچنین به تدوین استانداردهای عملکردی مناسب و حفظ و نگهداری افراد کلیدی سازمان منجر ميشود. دومین هدف آن خدمت به کارکنان است تا بتوانند از فرصتهای توسعه مهارتهای خود به صورت هدفمند برخوردار شوند. مدیریت و برنامهریزی جانشينپروري کوششی سنجیده و سازمانمند است که سازمان برای اطمینان از تداوم رهبری در موقعیتهای کلیدی نگهداری و پرورش سرمایههای فکری و عملی برای پیشرفت و تشویق افراد به ارتقا انجام ميدهد به بیان سادهتر مدیریت جانشینپروری به سازمان اطمینان ميدهد که کارکنان عالیرتبه مناسب را برای تصدی مشاغل شایسته آنان و در زمان مناسب در اختیار خواهد داشت. با بررسی الگوي جانشینپروری ميتوان به این موضوع پی برد که اگر چه اجرای فرایند جانشینپروری در سازمانها متفاوت است اغلب سازمانها در ماهیت از یک روش مشخص استفاده ميکنند. ترسیم الگوي قابلیتها ارزیابی چند جانبه سامانه مدیریت عملکرد بهسازی افراد مستعد و ایجاد خزانههای استعداد از جمله عواملي است که در بیشتر الگوهای جانشین پرروی دیده ميشود. جانشينپروري نوعی برنامهریزی نیروی کار است که بر آمادگی کارکنان برای به کارگیری در مناصب بدون شاغل آينده متمرکز است و این تمرکز بیشتر در سطوح مدیران ارشد قرار دارد )عیدی و دیانتی 1387(. مدیریت جانشینپروری به فرایند شناسایی استخدام آموزش و نگهداری مجموعهای از استعدادهای انسانی به منظور تصدی مشاغل و پستهای کلیدی آن در آینده اطالق میشود که از طریق برنامهریزیهای گوناگون آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده میشوند كه به این فرایند مدیریت استعداد هم میگویند. سازمانها براي حل بحران استعداد نگاه خود را به درون سازمان معطوف ساخته و راهبردهاي جانشينپروري را در پيش گرفتهاند که بر توسعه و پرورش استعدادهاي موجودشان تمرکز دارد. به صورت تاريخي موفقترين سازمانها در اجرا آنهايي هستند که سرمايهگذاري بلند مدت در مورد کارکنانشان 76 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35

7 77 انجام دادهاند. با سرمايه گذاري در وقت و هزينه براي توسعه استعدادهاي داخلي اين سازمانها خواهند توانست هنگامي که استعدادهاي اصلي آنها بازنشست ميشوند يا به هر دليل ديگري از سازمان خارج ميشوند بدون هيچ مشکلي از اين مرحله گذر کنند. انتخاب راهبرد مديريت جانشينپروري برنده برنده به سازمانها اجازه ميدهد که مشاغل کليدي جانشينهاي بالقوه و شکافهاي مهارتي را شناسايي كند و به کارکنان گزينههاي شغلي موجود و ابزارهاي برنامهريزي و دستيابي به اهداف شغلي آنها ارائه بهكارگيري رويکردي جامع و يکپارچه مزاياي ايجاد شده براي کارکنان مديران و سازمان را در مجموع بهينه ميکند. ثابت شده است که برنامههاي جانشينپروري که با مسير شغلي افراد گره خورده است روحيه کارکنان و بهره وري آنها را افزايش ميدهد )معالی تفتی و تاج الدین 1388(. میتوان تعاریف متعددی را براي مفهوم جانشينپروري بیان کرد که از آن جمله سان بروک جانشينپروري را تالشی برای برنامهريزی در زمينه تعداد مناسب و با کیفیت مدیران و کارکنان در جهت پوشش بازنشستگی مرگ بیماری جدی و ارتقا و یا هر موقعیت جدید تعريف ميكند که ميتواند در برنامه آینده سازمان ایجاد شود )سان بروک 2005(. 1 در واقع برنامه جانشینپروری فرایند تصمیمگیری در مورد چگونگي پر کردن خألهای مشاغل کلیدی سازمان است )بردبار و همکاران 1391(. اگر برنامه جانشينپروري به صورت طیف در نظر گرفته شود جایگزینی در یک سر طیف و مدیریت جانشينپروري در سر دیگر طیف و برنامهریزی جانشينپروري در میانه این طیف قرار ميگیرد )ناصحی فر و همکاران 1389(. برنامهریزی جانشينپروري فراگرد آسانی نیست که بتوان آن را برنامهريزي کرد و به کار بست. موانع و مشکالتی هست که اگر مدنظر قرار نگیرد و حل نشود این فرایند را کند و یا حتی محو ميکند. البته این موانع متناسب با اوضاع فرهنگی راهبری و موقعيت اقتصادی سازمانها متفاوت است )مانداي 2008(. 2 كارتا )1992( 3 جانشينپروري را فرايندي ميداند كه طي آن كارمندان مناسب براي تصدي پستهاي مديریتي رده باال و كليدي هر سازمان از ميان افراد واجد شرايط و با استعداد انتخاب ميشوند. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 1. Sanbrook 2. Mandi 3. Karta

8 78 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 کارول جانشينپروري را این چنین تعریف ميکند: جانشينپروري راهبرد مخفی برای جایگزینی سریع افراد در پستهای خاص نیست. جانشينپروري فرایندي منظم است که به موجب آن بهسازی حرفهای و فردی با برنامه راهبرد منطبق ميشود تا اطمینان حاصل گردد افراد آماده برای تکمیل هر پستی که بالتصدی است با مهارتها و نگرشهای درستی در زمان مناسب وجود دارند )سالجقه و همکاران 1391(. به طور كلي مزاياي اصلي برنامهريزي جانشينپروري در اين است كه برنامهريزي اثربخش منابع انساني را آسان كند و با استفاده از آنها افراد مناسب از داخل سازمان در مشاغل مناسب در زمان مناسب براي رسيدن به اهداف كسب و كار قرار ميگيرند. جوهرة هر برنامة جانشينپروري شناسايي و آموزش و توسعة افرادي است كه بتوانند با داشتن دانش و مهارتهاي الزم مشاغل كليدي را تصاحب كنند )تيلور و مك گرو 2004(. 1 از دیدگاه بوئر )1386( اهداف برنامهريزي جانشینی مدیریت عبارت است از: هماهنگ کردن استعدادهای سازمان با استعدادهای مورد نیاز آینده کمک به تربیت یا تأمین رهبران در سمتهای مختلف در زمان مناسب برای اجراي صحیح کارها به منظور برطرف کردن چالشهای عملیاتی و راهبردي پیش روی سازمان اهداف برنامهريزي جانشینی مدیریت از نظر آرمسترانگ 2 عبارت است از: مدیران به منظور پر کردن پستهای بالتصدی در دسترس باشند. تأمین ذخیرهای از مدیران در دسترس برای مشاغلی که در آینده در سازمان به وجود ميآید )حسینیان 39(. 1382: اهداف برنامهريزي جانشيني مديريت از نظر گروه مشاوران هاگبرگ )1999( 3 عبارت است از: ارزیابی فرهنگ جاری و آرمانی سازمان برای به دست آوردن اهداف راهبردی بلند مدت سازمان به دست آوردن الگوي جامع شایستگی مدیریتی 1. Taylor and Mcgraw 2. Armstrong 3. Hconsultative group

9 79 جانشینی منظور به آمادگی آوردن دست به شرایط و ضعف و قوت نقاط به بردن پی مدیران رهبران و مدیران همه توانایی گسترش و بهبود برای برنامهريزي بهزاد ترجمه 1 انگر و )فالمر از است عبارت موفق جانشينپروري سامانه اصلی ابعاد مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين 26(: و 24 ص 1387 ابوالعاليي تشکیل سازمان راهبرد را جانشينپروري سامانه هر اساس و پایه سازمان: راهبرد صورت به هم و انسانی منابع مدیریت حوزه با هم جانشينپروري سامانههای ميدهد. پیوند هم به را حوزه دو این و است مرتبط سازمان راهبردی جهتگیریهای با همزمان به سازمان آینده نیازهای که است حیاتی منبع سامانهها این نقشی چنین در ميدهد. ميکند. تعیین سازمان راهبردی جهتگیریهای و اهداف تحقق برای را رهبران و مدیران و موفقیت در سامانه هر حامیان و متولیان جانشينپروري: سامانه حامیان و متولیان حمایت دارند. اساسي نقش دیگران سوی از آن پذیرش و سو یک از آن بودن مفید سازمانی واحدهای و سازمان سطح باالترین در باید جانشينپروري سامانههای از پرورش طریق از نیز سامانهها این بلکه نیست یکطرفه حمایت این البته باشد. متمرکز ميکنند. حمایت ذیربط سازمان ارشد مدیران از خود سهم به شایسته مدیران جانشینی سامانههای بعد سومین استعدادها: خزانه تشکیل و استعدادها شناسایی مستقیما را خود ارزیابی اساس سامانهها این است. مستعد افراد شناسایی یا انتخاب و مدیریتی ارزشمند قابلیتهای از مجموعهای نیز و آنها توان افراد عملکرد نتایج بر ميدهند. قرار سازمانی مراحل باید او جانشینی مستعد فرد انتخاب از بعد مستعد: افراد توسعه و آموزش شود. متناسب سازمان آينده نیازهای با تا كند طی را توسعه و آموزش سازمانی عوامل از: عبارتند که ميباشد مؤلفه سه دارای کیم مدل جانشينپروري 1388(. فر بهشتی و )متقی فرايندی عوامل و فردی عوامل شايستهتر و مستعدتر توانمندتر مراتب به مديران به سازمانها نياز سازمانی: عوامل 6. و شناسايي كه است اين واقعيت ميکند. حكايت آينده سالهاي در امروزي مديران از براي سازمانها روي پیش چالشهاي اساسيترین از يكي شايسته مديران از بهرهگيري 1. Falemr & Anger

10 80 35 شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه روند در اخالل ايجاد از جلوگيري براي سازمانها از بسياري است. فردا دشوار وضعيت از عبور داخل از مختلف مشاغل در شايسته نيروهاي تأمين منظور به را برنامههايي خود پيشرفت زبده نيروهاي تأمين برنامههاي اين از يكي جانشينپروري برنامة ميگيرند. كار به سازمان یکی 1392(. جلیلیان منصوری و )صوفی است لزوم مواقع در سازمان كليدي مشاغل در قابلیتهای و استعدادها کردن همتا جانشينپروري مدیریت بحث در سازمان اهداف از.)1392 زبردست )امجد ميباشد آیندهاش قابلیتهای و نیازها با سازمان دسترس در عوامل بپوشاند. عمل جامه سازمان راهبرد به تا است سازمان به کمک آن دیگر اهداف شامل: سازمانی جانشينپروري برنامه اجرای و سازی پیاده در ارشد مدیران تشویق و حمایت شفاف و مکتوب سازمانی ساختار وجود خارج از مدیریتی مشاغل در انتصاب جهت مستعد نیروهای جذب به سازمان تمایل سازمان پاداش و خدمات جبران نظام طریق از سازمان داخلی استعدادهای در انگیزه ایحاد کارکنان مهارت ارتقاي بر سازمان اهمیت و تأکید مدیریتی سطوح و بخشها تمام در جانشينپروري برنامه اجرای ضمانت مورد مهارتهای و شایستگیها قابلیتها ارتقاي جهت افراد سازمانی درون جابهجایی سازمان نیاز سازمان راهبرد با جانشينپروري سامانه همراستایی و سازی یکپارچه جانشينپروري برنامه سازی پیاده و اجرا برای کافی بودجه تخصیص ارتقا برای مستعد و شایسته افراد اطالعاتی بانک وجود 2006( 1 )كيم شاغل و شغل ویژگیهای بین کامل تناسب انتصاب از پس و پیش را نظر مورد فرد عملکرد که فردی شاخصهای فردی: عوامل 7. و شده پیشبینی عملکرد کیفیت با را آن و داده قرار بررسی مورد مدیریت مشاغل به شغلهای و مناصب تعداد ارزیابی به که کلی شاخصهای و ميکند مقایسه او از انتظار مورد شامل: فردی عوامل 1388(. فر بهشتی و )متقی ميپردازد مدیریتی 1. Kim

11 81 کارکنان طرف از سازمان در جانشينپروري مقبولیت و پذیرش دیگران به کاری دانش و تجربیات انتقال به افراد تمایل سازمان کارکنان در فردی شغلی پیشرفت مسیر برنامه وجود سازمان درون افراد ماندگاری به میل و باال سازمانی تعهد سازمان در جانشينپروري سامانه اهمیت و ضرورت درباره مشترک حس ایجاد 2006( )كيم باالتر پستهای به ارتقا برای کارکنان آمادگي نسبت آن در که کرد اطالق فرايندی به جانشينپروري فرایندی عامل فرايندی: عوامل 8. زا جانشينپروري مدیریت ميشود. تصمیمگیری مدیریتی خألهای کردن پر چگونگی به استعدادهای فرایند این راه از دارد. نام استعدادها مدیریت که ميپذیرد انجام فرایندی راه شده شناسایی آینده سالهای در کلیدی منصبهای و مشاغل تصدی برای سازمان انسانی مشاغل این گرفتن عهده به برای تدریج به پرورشی و آموزشی متنوع برنامههای راه از برنامههای اجرای است بدیهی 1388(. فر بهشتی و )متقی ميشوند آماده مسئولیتها و شایستگیهای بتواند که است قوی ارزیابی فرایند نظام یک وجود مستلزم جانشينپروري 11(. ص 1384 )ابوالعالیی کند معرفی و شناسایی را مستعد کارکنان پنهان و آشکار شامل: فرایندی عوامل طرف از كاركنان استعدادهاي شناسايي براي مناسب و قوي ارزيابي نظام وجود مديران کارکنان تواناییهای ارتقاي منظور به آموزشی کالسهای برگزاری باالتر پستهای به ارتقا جهت مستعد کارکنان شناسایی سازمان کارکنان کلیه برای جانشينپروري فرایند و اهداف بودن مشخص و شفاف سازمان آتی و فعلی نیازهای با افراد مهارتهای سازی همسو سازمانی درون استعدادهای شناسایی جهت منظم برنامهريزي فرايند ثبات و سادگی سازمان در موجود شغلی فرصتهای با افراد مهارتهای و قابلیتها و قوت نقاط مقایسه برنامه این مستمر و مداوم اجرای جهت مدیریتی تیم ثبات سازمان نیاز مورد پستهای و مهارتها به سازمان آینده نیاز ارزیابی )2006 )كيم مدیران توسط جانشينپروري برنامههای بودن اتکا قابل و سادگی مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين

12 82 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره سبک رهبری سبک یا رفتار رهبري شيوههاي مورد استفاده به منظور اعمال نفوذ و جهت دادن فعالیت دیگران است. سبک رهبري شخص الگوي رفتاري است که شخص هنگامی که سعی دارد بر فعالیت دیگران نفوذ کند از خود نشان ميدهد آن گونه که به چشم دیگران ميآید. نظريه اقتضایی رهبري به وسیله فیدلر بیان شد تا بتواند همزمان درباره شخصیت رهبر و پیچیدگی موقعیت اظهار نظر کند. در نظریه اقتضایی رهبري گفته ميشود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل یا تعامل بین دو عامل متکی است. این عوامل عبارت است از ویژگیهاي انگیزشی و شخصیتی رهبر و کنترل یا نفوذي که رهبر بر موقعیت تحت نظارت خود دارد به عبارت دیگر رهبري اثربخش وابسته به سازگار بودن انگیزش رهبر و موقعیتی است که در آن رهبر نقش خود را ایفا ميکند. به اعتقاد فیدلر 1 یکی از مهمترین عواملی که در تعیین مؤثر بودن رهبري هر فرد اهمیت دارد درجه یا میزان اعتماد و عالقه افراد گروه به او و نیز این نکته است که افراد گروه تا چه اندازه مایل به پیروي از دستورها و راهنماییهاي وي هستند. دومین عامل موفقیت رهبر ساختار وظیفه است. منظور درجه یا میزانی است که وظایف مرحله به مرحله براي افراد گروه تحلیل یا گفته ميشود و سومین عامل قدرت ناشی از موقعیت رهبر است. فیدلر بر این باور بود که شیوه یا سبک رهبري فرد عامل اصلی موفقیت رهبري است بنابراین او کار خود را با تعیین ماهیت شیوه یا سبک رهبري آغاز کرد. سبک رهبري يا مديريت تعيين کننده جو حاکم و فرهنگ سازماني و راهبرد هاي حاکم بر سازمان است. سبک رهبري مجموعهاي از نگرشها صفات و مهارتهاي مديران است که بر پايه چهار عامل نظام ارزشها اعتماد به کارمندان تمايالت رهبري و ماهيت و نوع فعاليت و نيز احساس امنيت در موقعيتهاي مبهم شکل ميگيرد. پژوهشگران ثابت کردهاند که رهبران ميتوانند وجه تمايز در سازمانها نسبت به يکديگر باشند. رهبر قوي و داراي تواناييهاي خاص قادر به خلق فرهنگ سازماني منحصر است. آنها به کارکنان خود چنين القا ميکنند که راه مطلوب را تشخيص دهند و در واقع از آنان ميخواهند که در جهت تشخيص رهبر خود در سازمان و براي رسيدن به وضعيت 1. fidler

13 83 در پژوهشها است. شده ترسيم سازماني خرد توسط که كنند همكاري و تعامل مطلوبي نمونه عنوان به که است کرده ارائه رهبري براي مختلفي سبکهاي سازماني رفتار زمينه کاريزماتيک رهبري خدمتگزار رهبري آفرين تحول رهبري بخش اثر رهبري ميتوان در سازماني موفقيت که داده نشان مطالعات همچنين برد. نام را و... راهبردي رهبري وجود به رهبري سبک نوع اساس بر و رفتار حاصل که است اثربخش رهبري گروي توانمندسازي اختيار واگذاري انگيزش ايجاد نظير عواملي به اثربخش رهبري ميآيد. گري مربي و بخشي الهام مطلوب چشمانداز ترسيم عملکرد مستمر بهبود گروهي برونگرايي عاطفي هوش چون عواملي ميدهد نشان تجربه همچنين ميشود. تقسيم بر کار و کسب محيط و سازماني فرهنگ ذهني سوگيريهاي هوشمندي خطرپذيري رهبري سبک و عوامل اين ميان معناداري رابطه و است اثرگذار رهبري سبک انتخاب سرپرستي تحت کارکنان با آنها تعامل چگونگي بيانگر مديران رهبري سبک دارد. وجود همه براي خاص رهبري سبک يک که کرد نشان خاطر بايد ارتباط همين در اما است خود زا متفاوتي سبکهاي مختلف موقعيتهاي در ميتواند مدير هر نيست. مناسب موقعيتها 1393(. )جوادی کند انتخاب خود سازمان براي را رهبري از: عبارتند بالنچارد( و هرسی )الگوي رهبری سبک سه دستوری سبک مشارکتی سبک اختیار کننده تفویض سبک کم بسیار و کار طرفدار بشدت که سبک این در اجبار(: )مدیریت 1 دستوری سبک این در و دارد توقعی چه آنها از سازمان که میدانند دقیقا کارکنان است کارمند به توجه سبک نوع این در همچنین میشود. ابالغ آنان به رهبر طرف از روشنی دستورات راستا ميگويم من که طور همان را کار نوع از مدير است. کارکنان جانب از فوری اطاعت هدف تهديد و نظم با کارکنان در انگيزه و ميشوند کنترل شدت به کارکنان است بده انجام ميشود. ايجاد مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين 1. Directive Leadership

14 84 35 شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه کار به بیتوجه و کارمند طرفدار شدیدا سبک این )دموکراتيک(: 1 مشارکتی سبک از رهبر و است کارکنان بين توافق و همکاری ايجاد اوليه هدف سبک این در است. تصمیمات اخذ درخصوص لیکن میکند دریافت پیشنهاد و نظر وسیعی طور به کارمندان ايده دارای فرد هر از عبارت مديريت سبک نمیپذیرد. صورت اختیاری تفویض نهایی تالش به و کنند دخالت تصميمگيریها در ميشوند تشويق کارکنان سبک اين در است. ميشود. داده پاداش گروهی جهت دادن اوليه هدف سبک این در اختیار(: کننده )تفویض 2 دستوری غیر سبک و نمیکند امور در دخالتی وجه هیچ به رهبر و است کارکنان به مدت بلند انداز چشم و زیردستان که است این بر تصور زیرا میشود واگذار زیردستان به کامل طور به اختیارات در مدير همچنین هستند. وظایف انجام و موقعیت تشخیص برای کافی شایستگی دارای ميدهد نشان را شفاف و درست جهت کارکنان به است دوست ولی مقتدر سبک این 1993(. 3 بالنچارد و )هرسی ميدهد انگيزه آنها به کارشان بازخورد ازای در پاداش با و پژوهش پیشینه 10. تأثیر بررسی به خود پژوهش در )1394( کچبی بابائی و صالحی باالدهی احمدی پرداختهاند سازمانها امروز ضرورت عنوان به جانشينپروري نظام استقرار در دانش مدیریت و مثبت رابطه جانشينپروري با آن عوامل و دانش مدیریت بین که ميدهد نشان نتایج دارد. وجود معناداري سبک و سازمانی بلوغ بین رابطه به پژوهشی در )1393( لطیفی و عارف پور قریب که داد نشان نتایج پرداختهاند. خانوادگی کارهای و کسب و جانشينپروري با رهبری در دارند. خانوادگی وکارهای کسب در جانشینپروری فرایند با معناداری و مثبت رابطه پژوهش فرضیههای ساختاری معادالت الگوسازی روش با و هدفمند کاربردی پژوهش این سنجش مورد کار و کسب 45 در سازمانی مختلف سطوح در پرسشنامه توزیع طریق از 1. Supportive Leadership 2. Participative Leadership 3. Hersey & Blanchard

15 85 قرار گرفت و تأیید شد. در نهایت پیشنهاد شد مدیران ارشد کسب و کارهای خانوادگی شخصا به فرایند جانشینپروری بپردازند و نیز سبک رهبری خود را مطابق با بلوغ کارکنان انتخاب کنند. زینالدینی بیدمشکی و همکاران )1393( در پژوهشی به مقایسه وضعیت موجود جانشینپروري و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی پرداختهاند. یافتهها نشان داد که میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشینپروري در دانشگاههاي دولتی شهر تهران در همه ابعاد تفاوت معناداري وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشینی نظاممند در هر دو وضعیت موجود و مطلوب بهعنوان مهمترین عامل شناخته شد. بنابراین یافتههاي پژوهش نشاندهنده ضرورت وجود برنامهاي براي جانشین پروري کارکنان آموزش عالی و همچنین ضرورت تعهد و توجه مدیران ارشد در زمينه فراهمسازي مقدمات اجراي این برنامه مانند آگاه ساختن کارکنان از مسئولیتهاي شغل فعلی و آینده آنها در مؤسسات آموزشی است. آقاجانی و شوقی )1393( در بررسی خود به تأثیر سبک رهبري مدیران بر خالقیت کارکنان درصنایع فلزي شهر صنعتی کاوه پرداختند. نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبري مدیران را بر خالقیت کارکنان در جامعه پژوهش تأیید کرد. نکویی مقدم و همکاران )1392( در تحقیقی به بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکههای بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداختند. نتایج بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی نشان داد که رابطه معنیداری میان این دو وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مانند سایر پژوهشها نشان داد که میان سبک رهبری مدیران و رضایت کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد و هر چه سبک انسانمداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد رضایت کارکنان بیشتر خواهد بود. منصوري جليليان )1392( در تحقیقی به جانشينپروري مدیران و فرماندهان ناجا ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی پرداختند. نتايج تحليل عامل اكتشافي حاكي از پنج عامل انعطاف راهبردي كالن انگیزش مشارکتی چگونگی اجرا ضمانت اجرايي آمادگي سازماني و سرمايه سازماني بود. واريانس استخراج شده توسط عوامل ياد شده بیش از 30 درصد بوده و نتايج تحليل عامل تأييدي نشاندهنده ارزش بسيار مناسب مرتبه اول و دوم سازه با مباني نظري است. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران

16 86 35 شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه و استعدادها مديريت رابطه بررسي به خود پایاننامه در )1390( پلنگی عباس مديريت که داد نشان تحقیق یافتههای پرداخت. كارگران رفاه بانك در جانشينپروري و استعداد مديريت بین یعنی ندارد مناسبي وضعيت جانشينپروري و استعداد نيست. معناداری رابطه جانشينپروري و فرهنگ با رهبری سبک رابطه به پژوهشی در )1389( امینی و سلیمی کرمينیا مورد رهبری سبک که داد نشان یافتهها پرداختند. نظامی نیروهای در سازمانی تعهد سازمانی فرهنگ بود. تبادلی یا تعاملی رهبری سبک کارکنان نظر از فرماندهان استفاده تعلق تکلیفی تعهد به سازمانی تعهد میانگین نمره بيشترين بود. عقالیی فرهنگ غالب معنیدار ارتباط سازمانی تعهد و فرهنگ با تبادلی و تحو لآفرین رهبری سبک بین گرفت. سازمانی تعهد و فرهنگ با )آزاد( مداخله عدم رهبری سبک بین داشت. وجود مثبتی و رهبری سبک که است حاکی تحقیق نتایج داشت. وجود معکوس و معنی دار ارتباط یا مستقیم می تواند که است ارتباط در نیروها سازمانی تعهد و فرهنگ با نظامی نیروهای باشد. معکوس تعهد با مديران رهبري سبک بين رابطه به پژوهشی در )1388( ساعتچی و رضایی بين پژوهش اين نتايج اساس بر پرداختند. ايران مخابراتي کارخانجات کارکنان سازماني سازماني تعهد بين و دارد معناداري رابطه زيردستان سازماني تعهد با مديران رهبري سبک رسمي کارکنان سازماني تعهد ميزان بين ولي هست معناداري تفاوت زيردستان و مديران نشد. مشاهده معناداري تفاوت قراردادي و جانشینپروري برنامهریزي و مدیریت عنوان با )2010( ماتسو پژوهش یافتههاي معدودي قسمتهاي در پروري جانشین برنامه که است حاکی میدوسترن دانشگاه در در برنامهاي چنین توسعه نیاز و ضرورت بر دهندگان پاسخ و ميشود اجرا دانشگاه از و ندارند کافی اطالع برنامه این از دهندگان پاسخ همچنین کردهاند. تأکید دانشگاه افراد آگاهی در معناداري تفاوت خدمت سالهاي و شغل نوع دانشکده نوع به توجه با در جانشینپروري برنامهریزي تأثیر عنوان تحت تحقیقی در )2006( عبداهلل دارد. وجود دانشجویان استادان عملکرد در برنامه این که ميدهد نشان مالزي آموزشی مؤسسات پایدار رقابتی مزیت به دستیابی براي برنامه این از ميتوان و دارد تأثیر دانشگاه ثبات و

17 87 که ميدهد نشان )2006( یاربرو پژوهش یافتههاي جست. بهره آموزشی سازمانهاي در و قوي رابطهاي جانشینپروري برنامهریزي و ارشد مدیران جهتگیریهاي و راهبردها میان دارد. وجود معنادار شناسی روش 11. خاص مشکالت حل و زمینه یک در کاربردی دانش توسعه راستاي در حاضر پژوهش روش با و توصیفی بصورت كه است کاربردی هدف نظر از لذا ميباشد سازمانی درون جایگاه در شاغل فرماندهان و مدیران شامل آماری جامعه است. شده انجام پيمايشي با آماری نمونه انتخاب برای که بوده مازندران استان انتظامی فرماندهی باال به 17 و شغلي اطالعات جمعآوري شد. استفاده شماری تمام روش از آماری جامعه بودن محدود به توجه استاندارد پرسشنامه است. بوده پرسشنامه از استفاده و کتابخانهای روش طریق از متناسب نهایی پرسشنامه نظر اعمال از پس که سؤال 43 با )2006( کیم جانشينپروري سه شامل پرسشنامه گردید. انتخاب و تعدیل سؤال 36 تعداد به مطالعه مورد جامعه با سؤال 12 با فرایندی عوامل و سؤال 7 با فردی عوامل سؤال 17 با سازمانی عوامل شاخص گرفت قرار آزمایش مورد 0.85 کرونباخ آلفای آزمون با پرسشنامه این پایایی ميباشد. متغيرهاي بررسي به که توصيفي آمار ابتدا شده جمعآوري دادههاي تحليل و تجزيه براي پيرسون همبستگي ضریب آزمون بكارگيري با ادامه در و ميپردازد شناختي جمعيت سبک و جانشينپروري ابعاد بین روابط بررسي به واریانس آنالیز و رگرسیون ضریب شد. پرداخته مدیران و فرماندهان رهبری مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين شناختي جمعيت متغيرهاي 12. در دهندگان پاسخ شخصی ویژگیهای حسب بر تحقیق دادههای توصیفی تحلیل است. شده داده نشان 2 و 1 شماره جدول

18 88 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 جدول )1(: درصد فراواني ويژگيهاي فردي پاسخگويان بر حسب سابقه كار ویژگیهای پاسخ گویان فراوانی درصد سابقه کار در جدول )1( ويژگيهای توصيفی جنسیت و سابقه خدمتي پاسخ گویان ارائه شده است. کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش را آقایان تشکیل دادهاند. در مبحث سن خدمتی شرکتکنندگان 2 نفر بین 10 تا 15 سال 10 نفر بین 15 تا 20 سال و 72 نفر بین 20 تا 30 سال دارای سابقه خدمت بودهاند. جدول )2(: درصد فراواني ويژگيهاي فردي پاسخگويان بر حسب سن و تحصیالت ویژگیهای پاسخ گویان کاردانی کارشناسی تحصیالت کارشناسی ارشد دکتری زیر 30 سال سن باالی فراوانی درصد در جدول )2( ويژگيهای توصيفی تحصیالت و سن پاسخ گویان ارائه شده است. در بحث تحصیالت شرکت کنندگان 9 نفر کاردانی 56 نفر کارشناسی و 19 نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بوده و در بحث سن 11 نفر بین 35 تا 45 نفر و 73 نفر باالی 45 سال بودهاند. 13. يافتهها به منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده برای فرضیههای تحقیق ابتدا به بررسی عادي بودن یا غیرعادي بودن دادههای مربوط به فرضیات از طریق آزمون کولموگروف - اسمیرنوف پرداخته و سپس با استفاده از نتایج این آزمون از روشهای آماری پارامتری یا غیرپارامتری مناسب برای آزمودن فرضیهها استفاده شده است بنابراین فرضیهها به اين شکل خواهد بود:

19 89 است. عادي متغیرها از یک هر به مربوط دادههای توزیع : H0 نیست. عادي متغیرها از یک هر به مربوط دادههای توزیع : H1 فرایندی عوامل و فردی عوامل سازمانی عوامل متغیرهای مورد در آزمون آماره مقدار بودن عادي یعنی صفر فرضیه بنابراین است بحرانی مقدار از کمتر 0.5 خطای سطح در خطای سطح در آزمون آماره اینکه دلیل به تمرکز متغیر مورد در ميشود. قبول دادهها لذا ميشود رد دادهها بودن عادي یعنی صفر فرضیه است بحرانی مقدار از بیشتر 0.5 نمود. استفاده پارامتریک آزمونهای از ميتوان متغیر سه توزیع بودن غیرعادي به توجه با اسمیرنوف کولموگروف- آزمون جدول )3(: جدول فرایندی عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل )جانشينپروري( عنوانها 4/09 4/14 3/97 میانگین 0/73 0/65 0/71 استاندارد انحراف 2/134 1/705 1/85 آزمون آماره 0/002 0/006 0/002 داری معنی سطح مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين دادهها اینکه و پژوهش از حاصل دادههای از آمده عمل به نرمالیتی آزمون به توجه با استفاده پیرسون همبستگی ضریب از فرضیهها آزمون برای لذا بودند نرمالی توزیع دارای كرد. خواهیم است. تأثيرگذار فرماندهان و مديران رهبری سبک بر جانشينپروري اصلی: فرضیه H : ρ 0 ندارد. مثبت و مستقيم تأثير فرماندهان و مديران رهبری سبک بر جانشينپروري 0 = H : ρ 0 دارد. مثبت و مستقيم تأثير فرماندهان و مديران رهبری سبک بر جانشينپروري 1 رهبری سبک و جانشينپروري بین پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتیجه )4(: جدول معناداری سطح مقدارT معیار انحراف متغیرR دو رابطه شدت 0/462 0/ /66 0/000 رهبری سبک و جانشينپروري دو بین معناداری سطح چون جدول دادههای به توجه با و جانشينپروري میزان بین که فرضیه این لذا است كوچكتر 0.05 از و صدم همچنين ميشود. تأيید هست معناداری رابطه مدیران و فرماندهان بین در رهبری سبک دارد. متغیر دو خوب رابطه از نشان که با است برابر متغیر دو اين بین رابطه شدت

20 برازش الگوي رگرسیونی پس از بررسی شاخص سبک رهبری )Y( و جانشينپروري )X( به منظور بررسی میزان تأثیر و ارائه الگوي سبک رهبریهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود. جدول )5(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعیین تعدیل شده ضریبتعیین ضریب همبستگی 0/462 0/214 0/204 0/ /563 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمده كه این عدد نشان ميدهد که 21 درصد تغییرات سبک رهبری به جانشينپروري موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. در جدول زیر معنیدار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است. 90 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 جدول )6(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون میانگین مجموع مربعات درجات آزادي مجموع مربعات الگو F آماره sig 3/327 رگرسیون 1 3/327 12/240 باقیمانده 82 0/153 21/743 0/000 15/567 کل 83 متغیر وابسته : سبک رهبری با توجه به جدول سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر است و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح 0.99 دارد.

21 91 جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران جدول )7(: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی جانشينپروري و سبک رهبری ضریب غيراستاندارد الگو Beta T sig B Std. Error 2/757 0/259 مقدارثابت 10/664 0/000 0/462 0/303 0/065 جانشينپروري 4/663 0/000 متغیر وابسته : سبک رهبری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول آمده است. ميتوان گفت با ارتقاي یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد جانشينپروري واحد انحراف معیار سبک رهبری ارتقا پیدا خواهد کرد و در نتیجه ارتباط مثبت دارد. آزمون T مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با و در نتیجه سبک رهبری مؤثر است. فرضیه فرعی اول: عوامل سازمانی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثيرگذار است. عوامل سازمانی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت ندارد. H : ρ 0 0 = عواملسازمانیبرسبکرهبریمديرانوفرماندهانتأثيرمستقيمومثبتدارد. H : ρ 0 1 جدول )8(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل سازمانی و سبک رهبری سطح معناداری مقدارT انحراف معیار شدت رابطه دو متغیرR 0/449 0/ /099 0/000 با توجه به دادههای جدول چون سطح معناداری بین دو عوامل سازمانی و سبک رهبری صدم و از 0.05 كوچكتر است این فرضیه که بین میزان عوامل سازمانی و سبک رهبری بین فرماندهان و مدیران رابطه معناداری هست تأيید ميشود. همچنين شدت رابطه بین اين دو متغیر برابر است با که نشان از رابطه خوب دو متغیر دارد. به منظور بررسی و ارائه الگوي سبک رهبری )Y( و عوامل سازمانی )X( پس از بررسی شاخصهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود.

22 جدول )9(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( ضريبتعيين ضریب همبستگي دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعيين شده 0/449 0/202 0/192 0/ /529 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمده كه این عدد نشان ميدهد که 21 درصد تغییرات سبک رهبری به عوامل سازمانی موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است. 92 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 جدول )10(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون میانگین مجموع مربعات درجات آزادي مجموع مربعات الگو F آماره sig 3/252 رگرسیون 1 3/252 12/874 باقی مانده 82 0/157 20/714 0/000 16/126 کل 83 متغير وابسته : سبک رهبری با توجه به جدول سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر است و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح 0.99 دارد. جدول )11(: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی عوامل سازمانی و سبک رهبری الگو ضریب غيراستاندارد B Std. Error Beta T sig مقدار ثابت جانشينپروري 2/859 0/277 2/859 0/277 0/449 11/648 4/551 0/000 0/000 متغير وابسته : سبک رهبری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول آمده است. ميتوان گفت با ارتقاي یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته

23 93 شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد عوامل سازمانی واحد انحراف معیار سبک رهبری ارتقا پیدا خواهد کرد كه در نتیجه ارتباط مثبت دارد. آزمون T مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با و در نتیجه سبک رهبری مؤثر است. فرضیه فرعی دوم: عوامل فردي بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير گذار است. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران عوامل فردي بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت ندارد. H : ρ 0 0 = عوامل فردي بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت دارد. H : ρ 0 1 جدول )12(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل فردی و سبک رهبری شدت رابطه دو متغیرR انحراف معیار مقدارT سطح معناداری 0/434 0/ /034 0/000 با توجه به دادههای جدول چون سطح معناداری بین دو عوامل فردی و سبک رهبری صدم و از 0.05 كوچكتر است این فرضیه که بین میزان عوامل فردی و سبک رهبری بین فرماندهان و مدیران رابطه معناداری وجود دارد تأيید ميشود. همچنين شدت رابطه بین اين دو متغیر برابر است با که نشان از رابطه خوب دو متغیر دارد. به منظور بررسی و ارائه الگوي سبک رهبری )Y( و عوامل فردی )X( پس از بررسی شاخصهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود. جدول )13(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعيين تعديل شده ضریبتعیین ضريب همبستگي 0/434 0/188 0/179 0/ /758 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمد كه این عدد نشان ميدهد که 18 درصد تغییرات سبک رهبری به عوامل فردی موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. با توجه به شاخصهایی که عنوان شد الگو از کفایت الزم برخوردار است. در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است.

24 جدول )14(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون الگو مجموع مربعات درجات آزادي میانگین مجموع مربعات F آماره sig رگرسیون 3/ /040 باقی مانده 13/ /160 19/047 0/000 کل 16/ متغير وابسته : سبک رهبری با توجه به جدول سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر است و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح 0.99 دارد. جدول )15(: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی عوامل فردی و سبک رهبری 94 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 الگو ضریب غيراستاندارد B Std. Error Beta T sig مقدار ثابت عوامل فردی 2/741 0/294 0/282 0/067 0/434 9/705 4/364 0/000 0/000 متغير وابسته : سبک رهبری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول آمده است. ميتوان گفت با ارتقاي یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد عوامل فردی واحد انحراف معیار سبک رهبری ارتقا پیدا خواهد کرد كه در نتیجه ارتباط مثبت دارد. آزمون T مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با و در نتیجه سبک رهبری مؤثر است. فرضیه فرعی سوم: عوامل فردي فرایندی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثيرگذار است. عوامل فردي فرایندی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت ندارد. H0 : ρ = 0 عوامل فردي فرایندی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت دارد. H1 : ρ 0

25 95 جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران جدول )16(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل فرایندی و سبک رهبری سطح معناداری مقدارT انحراف معیار شدت رابطه دو متغیرR 0/467 0/ /143 0/000 با توجه به دادههای جدول چون سطح معناداری بین دو عوامل فرایندی و سبک رهبری صدم و از 0.05 كوچكتر است این فرضیه که بین میزان عوامل فرایندی و سبک رهبری بین فرماندهان و مدیران رابطه معناداری وجود دارد تأيید ميشود. همچنين شدت رابطه بین اين دو متغیر برابر است با که نشان از رابطه خوب دو متغیر دارد. به منظور بررسی و ارائه الگوي سبک رهبری )Y( و عوامل فرایندی )X( پس از بررسی شاخصهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود. جدول )17(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعيين تعديل شده ضریبتعيين 0/218 0/209 0/ /681 ضریب همبستگي 0/467 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمد كه این عدد نشان ميدهد که 22 درصد تغییرات سبک رهبری به عوامل فرایندی موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. با توجه به شاخصهایی که عنوان شد الگو از کفایت الزم برخوردار است. در جدول زیر معنیدار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است. جدول )18(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون میانگين مجموع مربعات درجات آزادي مجموع مربعات الگو F آماره sig 3/517 رگرسیون 1 3/517 12/609 باقی مانده 82 0/154 22/871 0/000 16/126 کل 83 متغير وابسته : سبک رهبری

26 و است برابر آماره این برای شده محاسبه داری معنی سطح جدول به توجه با دارد سطح در رگرسیون بودن معنیدار از نشان رهبری سبک و فرایندی عوامل رگرسیونی ضرایب بودن معنادار )19(: جدول غيراستاندارد ضریب الگو Beta T sig B Std. Error ثابت مقدار 2/809 0/244 11/504 0/000 0/467 فرایندی عوامل 0/281 0/059 4/782 0/000 رهبری سبک : وابسته متغير جدول در که است رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیونی معادله در شده وارد متغیر نوشته ضریب میزان به مستقل متغیر هر از واحد یک ارتقاي با گفت ميتوان است. آمده فرایندی عوامل واحد یک ارتقای با عبارتی به یا کرد خواهد پیدا ارتقا وابسته متغیر شده مثبت ارتباط نتیجه در كه کرد خواهد پیدا ارتقا رهبری سبک معیار انحراف واحد نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط T آزمون دارد. رهبری سبک نتیجه در و با برابر متغیر این برای مقدار این که است شده داده است. مؤثر و فرماندهان رهبری سبک با جانشينپروري پژوهش فرضیههای اساس بر ترتیب این به دارد. معناداری رابطه مدیران شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه گیری نتیجه 14. نقش آنها شده تعيين پيش از اهداف به سازمانها رسيدن در كه عواملي از يكي مختلف جايگاههاي و مشاغل در انگيزه با و متخصص كارامد انساني منابع دارد راهبردي داليل به سازماني گوناگون سطوح از نيروها خروج كه ميرسد نظر به طرفي از است. خأل آمدن وجود به است. ناپذير اجتناب شغلي ارتقاي بازنشستگي استعفا مانند مختلفي مديريتي مشاغل مانند كليدي مشاغل در بويژه سازمانی مشاغل در نيروها خدمت ترك و ناجا رو اين از كند. ايجاد جدي اخالل ناجا سازمان حركت روند در ميتواند حساس و تأمين منظور به را برنامههايي خود پيشرفت روند در اخالل ايجاد از جلوگيري براي

27 97 مدیریت اجراي ميگيرد. كار به سازمان داخل از مختلف مشاغل براي شايسته نيروهاي سازمان كليدي مشاغل براي زبده نيروهاي تأمين برنامههاي اين از يكي جانشينپروري است ناجا در سازماني توسعه برنامة واقع در كه برنامه اين اجراي اگر است. لزوم مواقع در داشت خواهد همراه به برنامه موفقيت و سازمان براي را مشكالتي گيرد انجام يكباره عملکرد ارزیابی نظام دارای سازمان که است اين مستلزم جانشينپروري مدیریت بنابراین توان دارای و مستعد کارکنان ميتوان نظام همین طریق از واقع در باشد. مؤثر و مناسب نظام دارای باید ناجا همچنين کرد. معرفی و شناسايی را نهفته و آشکار شایستگیهای و شایستگی اساس بر یک هر کارکنان همه آن طریق از تا باشد کارامد و منطقی ارتقاي برنامههای با استعدادها مدیران کنند. طی را شغلی ترقی نردبان بتوانند خود عملکرد و ترقی نردبان از خارج سازمان برجسته استعدادهای که کنند فراهم را زمينههايي باید خود همين در يابند. دست کلیدی مناصب و باالتر پلههای به میانبر طریق از بتوانند عادی سبک با آن رابطه و جانشينپروري مدیریت طرح اجراي پژوهش اين اصلي هدف راستا است. مدیران و فرماندهان رهبری معناداري رابطه مدیران رهبری سبک و جانشينپروري بین که داد نشان پژوهش نتایج فردی )سازمانی جانشينپروري عوامل بین که داد نشان نتایج همچنين دارد. وجود هست معناداري و مثبت رابطه نیز مدیران و فرماندهان رهبری سبک و فرايندی( و عوامل و همبستگی ضریب باالترین دارای )0.467( فرايندی عوامل میان این در که یافتههای با پژوهش این نتایج اند. داشته را همبستگی ضریب کمترین )0.434( فردی و بیدمشکی زینالدینی )1390( پلنگی عباس )1393( لطیفی و عارف قریبپور تحقیق )2010( ماتسو )1393( شوقی و آقاجانی )1388( ساعتچی و رضایی )1393( همکاران دارد. همخوانی )2006( یاربرو مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين پیشنهادها 15. مديران رهبري سبك با را همبستگي ضريب باالترين فرايندي عوامل اينكه به توجه با سرمايهگذاري با ميگردد پيشنهاد است داشته نظر مورد آماري جامعه در را فرماندهان و

28 98 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 بيشتر در شاخصهاي عوامل فرايندي نسبت به ارتقاي سطح دانش و اگاهي مديران و فرماندهان اقدام گردد كه برخي از اين شاخصها جهت بهبود سبك رهبري ميران در ذيل آمده است: وجود نظام ارزیابی قوی و مناسب برای شناسایی استعدادهای کارکنان برگزاری کالسهای آموزشی به منظور ارتقاي تواناییهای کارکنان شفاف و مشخص بودن اهداف و فرایند جانشينپروري برای کلیه کارکنان سازمان برنامهريزي منظم جهت شناسایی استعدادهای درون سازمانی فهرست منابع - آقاجانی طهمورث و شوقی بهزاد )1393(. تأثیر سبک رهبري مدیران بر خالقیت کارکنان در صنایع فلزي شهر صنعتی کاوه فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ش 17 ص 43 تا ابوالعالیی بهزاد و غفاری عباس )1384(. مدیران آینده چاپ تارنگ. - ابوالعالیی بهزاد غفاری عباس )1384(. مدیران آینده مبانی نظری و تجارب عملی برنامههای استعدادیابی و جانشينپروري مدیران تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. - احمدی باالدهی سیدمهدی صالحی محمد و بابائی کچبی عزت ا... )1394(. بررسی تأثیر مدیریت دانش در استقرار نظام جانشينپروري بهعنوان ضرورت امروز سازمانها هشتمین کنفراس ملی و دومین کنفراس بینالمللی مدیریت دانش. - امجد زبردست محمد )1392(. چالش برنامهريزي و مدیریت جانشین در ادارات آموزش و پرورش استان کردستان فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش س اول ش دوم ص 77 تا بهشتی فر ملیکه نکوئی مقدم محمود پورکیانی مسعود )1391(. جانشينپروري: خلق خزانه استعدادها تهران: نشر راه تندرستی.

29 99 - بردبار غالمرضا و همکاران )1391(. شناسایی مؤلفهها و الگوهای شایستهگزینی برای بهینهسازی مدل جانشينپروري کارکنان مجله پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ش 11 ص 87 تا جوادی محسن )1393(. بررسي سبكهاي رهبري سازماني و كاربردهاي آن روزنامه دنياي اقتصاد ش 3201 ص حسینیان شهامت )1382(. کاربرد ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا پایاننامه دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی. - رضایی لیال و ساعتچی محمود )1388(. رابطه بين سبک رهبري مديران با تعهد سازماني کارکنان کارخانجات مخابراتي ايران فصلنامه آموزش و ارزشيابي )علوم تربيتي( دوره 2 ش 6 ص 99 تا 117. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران - زینالدینیبیدمشکی زهره و همکاران )1393(. مقایسه وضعیت موجود جانشینپروري و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامهریزي در آموزش عالی ش 72 ص 51 تا سالجقه سنجر و همکاران )1391(. مدیریت جانشينپروري نیاز امروز سازمانها مجله تدبیر ش عباس پلنگی جواد )1390(. بررسي رابطه مديريت استعدادها و جانشينپروري در بانك رفاه كارگران پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران: مرکز استاد راهنما: دکتر علی اکبر احمدی. - عیدی اکبر و دیانتی محمد )1387(. مراکز ارزیابی روش نوین جانشينپروري مجله تدبیر ش فالمر رابرت و انگر جی )1387(. استعدادیابی و جانشينپروري )رویکردها و روشهای پرورش مدیر در شرکتهای پیشرو جهان( ترجمه بهزاد ابوالعالئی تهران: نشر سرآمد.

30 100 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 - قریب پور مهشید عارف معصومه و لطیفی میثم )1393(. رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک رهبری با جانشينپروري و کسب و کارهای خانوادگی فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره 4 ش 3 ص 131 تا کرمينیا رضا سلیمی سیدحسین و امینی علی )1389(. رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی نشریه مجله طب نظامي دوره 12 ش 2 ص 65 تا.70 - گای ماتیو و سیمز دوریس )1388(. توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامهريزي جانشينپروري ترجمه: نسرین جزنی تهران: انتشارات سرآمد. - مصدق راد علی محمد )1381(. کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تهران: انتشارات دیباگران. - معالی تفتی مرجان و تاجالدين محمد )1388(. جانشينپروري کلید نجات در بحران استعدادها ماهنامه تدبیر س نوزدهم ش منصوری جلیلیان امیر )1392(. جانشينپروري مدیران و فرماندهان ناجا ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی فصلنامه نظارت و بازرسی س هفتم ش 23 ص 22 تا متقي محمد حسين و بهشتيفر مليكه )1388(. مدل كانال رهبري در فرايند جانشين پروري نشريه تدبير )1388( ش ناصحی فر وحید سعادت محمدرضا و معصوم زاده زواره ابوالفضل )1389(. الگوي ارزیابی قابلیتها و شایستگیهاي مدیران وزارت بازرگانی مجله بررسیهاي بازرگانی. ش 41 ص 3 تا نکویی مقدم محمود و همکاران )1392(. بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکههای بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجله بهداشت و توسعه دوره 2 ش 1.

31 101 جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران - Abdollah, Z. (2009). Succession planning in Malaysian institution of higher education. International Education Studies, 2(1). - Carroll, C. (2004), Succession planning: Developing leaders for the future of the organization, Leadership Abstracts, Vol.17, No.2, pp.2. - Kim, Y. (2006), Measuring the value of succession planning and management :A qualitative study of U.S. affiliates of foreign multinational companies, For PhD Degree, The Pennsylvania State University. - Mandi,A.R.(2008).Acase study exploring succession planning: Supported by aquantitative analysis of governmental organizations in the Kingdom of Bahrain. (Doctoral dissertation). The George Washington University,United States. Retrieved from Dissertation Theses: A & I database. (Publication No.AAT ). - Mateso, E.E.P. (2010). Understanding succession planning and manage ment efforts at Midwestern university. (Doctoral dissertation). Retrieved from http: // etd. ohiolink. Edu. - Perra, B. M. (2000). Leadership: the key to quality outcomes. Nurs Adm Q, 24(2): Sambrook, S. (2005). Exploring succession planning in small, growing firms.journal of small business and enterprise development, 12(4), San Juan S. P. (1998). Team building: a leadership strategy. J Philipp Dent Assoc, 50(1): Taylor, T., McGraw, P. (2004). Succession Planning Practices in Aus - tralian Organizations. International Journal of Manpower, 25, 8, Yarbrough, A. K. (2006). CEO origin and succession planning in acute care hospitals. (Doctoral dissertation). The University of Alabama, Birmingham. Retrieved from Pro Quest Dissertations & Theses.http: //gradworks.umi.com /32/53/ html.

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تاریخ دریافت: 92/05/22 تاریخ پذیرش: 93/02/22 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان ۳ *2 1 مرضیه مالکی مسعود براتی نادر جعفریوسفی چکیده ۳ 1 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی واحد نجف آباد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان Organizational Behavior Management in Sport Studies Vol. 3, No.12, Winter 2016, Pp: 2334 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره سوم شماره 21 زمستان 2931 صص: 1993 نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک م یل شهر سراوان

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک م یل شهر سراوان بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک ملی شهر سراوان 2 1 هدایت تیرگر انیس دهواری 1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد کرمان ایران 2- استادیار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی نقش مداخلهگر جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور

بررسی نقش مداخلهگر جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور بررسی نقش مداخلهگر جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور تاریخ دریافت: 29/7/6 1 رضا رسولی تاریخ پذیرش: 29/11/8 چكیده هزاره سوم عصر کم رنگی ثبات و کاهش شدید اطمینان های محیطی است. لذا

Διαβάστε περισσότερα

و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان(

و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان( بررسی نقش واسطهای اعتماد و خودکارآمدی جمعی بر رابطۀ بین رهبری تحولآفرین و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان( 4 مهدی باقری * 2 محمدحسین رنجبر ** 9 سمیه تب *** چکیده تحقیق حاضر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی مجله مدیریت توسعه و تحول (395) 26 5-45 بررسی رابطه و توسعه 2 * فخرالسادات نصیري ولیک بنی سمیرا شایگانی منیع دانشیار دانشگاه بوعلی سینا گروه علوم تربیتی همدان ایران(عهدهدار مکاتبات) 2 دانشجوي کارشناسی ارشد

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی فصلنامة علمي پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني سال چهارم )پاییز و زمستان 1931( شماره 8 صص 75-32. بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی 2 عباسعلی حاجی کریمی 1 تالین منصوریان 1 عضو هیئت علمي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگری تعهد سازمانی )مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان(

اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگری تعهد سازمانی )مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان( Organizational Behavior Management in Sport Studies Vol. 2, No.8, Winter 2015, Pp: 11-24 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره دوم شماره 8 زمستان 4931 صص: 44-41 اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مقاالت بررسی تاثیر سبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری حسین دیلمی پور سعید جعفرینیا 1

فهرست مقاالت بررسی تاثیر سبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری حسین دیلمی پور سعید جعفرینیا 1 سال اول- شماره یک- بهمنماه 5931 فهرست مقاالت عنوان مقاله صفحه بررسی تاثیر سبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری حسین دیلمی پور سعید جعفرینیا 1 مديريت منابع انسانی با ديدگاههای نوين ركسانا اسالمیراد

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران

بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی Human Sciences Research Journal سال سوم/ شماره چهاردهم/ پاییز /5931 صص 31-551 95-116 Vol 3 / No 14 / 2016 / P بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران

Διαβάστε περισσότερα

و اثر بخشی سازمان گردد. مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان پرداخته است.

و اثر بخشی سازمان گردد. مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان پرداخته است. بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران با سبک رهبری آنها فرشید شمسائی زکیه داود آبادی امیر صادقی چکیده مقدمه: محیط سازمان ایجاب میکند که مدیران در هر زمان سبک رهبری مناسب را با شرایط موجود و تیپ شخصیتی خود و زیر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته چشماندازمديريتمالي 1395 پاییز 15 شماره 59 43 صص بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته ** * 1 امیرحسینزارع مهدیناظمياردکاني چکیده تمرکز نهادی سهامدارن شامل: شرکتی حاکمیت

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه عوامل كليدي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري»سی.آر.ام«در آكادمی ملی المپيك و پارالمپيك از ديدگاه كارشناسان مديران و متخصصان

مقايسه عوامل كليدي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري»سی.آر.ام«در آكادمی ملی المپيك و پارالمپيك از ديدگاه كارشناسان مديران و متخصصان مطالعات مدیریت ورزشی شماره 72. بهمن و اسفند. صص 361-381 مقايسه عوامل كليدي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري»سی.آر.ام«در آكادمی ملی المپيك و پارالمپيك از ديدگاه كارشناسان مديران و متخصصان 3 2 1 مريم سادات

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

آزاد اسالمی و دانشگاه تهران

آزاد اسالمی و دانشگاه تهران مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 1 بهار 1394 صفحه 109-131 تاثیر ساختار و فرهنگ سازمانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی در سازمان مرکزی دانشگاههای پیام نور علمی-کاربردی آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چکیده.

Archive of SID چکیده. بررسی چگونگی آموزش مهارتهای برقراری ارتباط پزشک و بیمار از دیدگاه فراگیران پزشکی(کارآموز-) و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ایران و کرمانشاه *دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی I دکتر آزیتا عجمی II دکتر ثریا

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال چهارم شمارهي 61 زمستان 6931 صفحات: 25-52 عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت *1 ابراهیم نصیراالسالمی 5 تیمور رحمانی 3 حمید ابریشمی

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 89 تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر زهره حاجی ها ** فهیمه مقامی چکیده در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر قدرت تصمیمگیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر قدرت تصمیمگیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 3 پاییز 5331 صفحات -281 333 تأثیر قدرت تصمیمگیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران

عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران * حجتاله حاجی حسینی ** مهناز رحیمی *** محسن معصوم زاده * دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ** کارشناس ارشد دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش )مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر(

تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش )مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر( تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش )مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر( 1 ابوطالب مطلبي وركاني چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسي میزان تأثیر مديريت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر

بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( سال بیست و سوم شماره 07 بهار و تابستان 29 صفحات 073 تا 034 بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر دکتر محمد جواد کاملی طیبه بختیاری اصل ابوالفضل لطفی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط نویسندگان: دکتر امین رضا کما لیان دانشیار گروه مدیریت کارآفرینی زهرا غالمی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان چکیده افسانه 0 لطفی عظیمی* غالمعلی افروز** فریبرز درتاج*** محترم نعمت طاوسی**** هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه مسند مهارگری و خودکارآمدی با

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

تبیین نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت

تبیین نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت دانشکده مدیریت و حسابداری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی عنوان پایاننامه تبیین نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت استاد راهنما دکتر سید محمود حسینی استاد مشاور دکتر شهریار

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

پاییز 34 شماره سب عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 94/05/19 پذیرش: 93/7/19 دریافت: 53

پاییز 34 شماره سب عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 94/05/19 پذیرش: 93/7/19 دریافت: 53 94 پاییز 34 شماره سب و عزتنفس هی رابط و کشاورزی دانشجویان خودکارآمدی باورهای با مساله حل کهای زابل دانشگاه طبیعی منابع غیاثی عبدالرحیم زابل دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج گروه مربی چکیده کشاورزی دانشجویان

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

2. Hollis 3. Weber 4. Bluhm 5. Thompson 6. Psychological Capital 7. Nemati 8. Luthans 9. Avolio, Avey & Norman 10. Rheingold, Herbert & Franklin

2. Hollis 3. Weber 4. Bluhm 5. Thompson 6. Psychological Capital 7. Nemati 8. Luthans 9. Avolio, Avey & Norman 10. Rheingold, Herbert & Franklin اجتماعی شناسی روان مجله 42 بهار 1396 شماره یازدهم سال 13 21- مقاله: صفحات پذیرش: 96/1/2 تاریخ وصول: 95/10/1 تاریخ اجتماعی اضطراب و شغلی رضایت روانشناختی سرمایه ی رابطه ایران حفاری ملی شرکت کارکنان در سازمانی

Διαβάστε περισσότερα

عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان عامل های موثر در روشنگری... عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 4 بهمن خسروی پور 1 معصومه تقی بیگی 2 میثم رافع 3 نعیمه زاللی - 1 دانشیاروعضوهیأت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر مبادله رهبر- پیرو بر نظریههای ضمنی پیروی پیروان

بررسی اثر مبادله رهبر- پیرو بر نظریههای ضمنی پیروی پیروان Quarterly Journal of Public Organzations Management Vol 5, No 2, Apr-Jun 2017, (31-42) فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمانه یا دوره 5 شماره 2 بهار 6931 )22-96( دولتی بررسی اثر مبادله رهبر- پیرو بر نظریههای

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

عنوان مقاله: چکیده: بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش کلیدواژهها: رضایت مشتری خدمات پس از فروش مدل تتراکالس رضایت از خدمات تحلیل تشابه.

عنوان مقاله: چکیده: بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش کلیدواژهها: رضایت مشتری خدمات پس از فروش مدل تتراکالس رضایت از خدمات تحلیل تشابه. عنوان مقاله: بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان با استفاده از مدل تتراکالس)مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا( 2 مسعود موسوی - 1 حسین خنیفر دریافت: 1391/10/2 پذیرش: 1392/4/16 مقاله براي

Διαβάστε περισσότερα