چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران."

Transcript

1 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه بصورت توصیفی و با روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و فرماندهان شاغل در جایگاه شغلي 17 و به باالي فرماندهی انتظامی استان مازندران بوده که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شد. جمعآوري اطالعات از طریق روش کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه بوده است. پرسشنامه استاندارد جانشینپروری کیم )2006( با 43 سؤال که پس از اعمال نظر پرسشنامه نهایی متناسب با جامعه مورد مطالعه و ویژگیهای آن )به صورت بومی شده( تعداد 36 سؤال تعدیل و انتخاب گردید و شامل سه شاخص بعد عوامل سازمانی با 17 سؤال عوامل فردی با 7 سؤال و بعد فرایندی با 12 سؤال ميباشد. پایایی این پرسشنامهها با آزمون آلفای کرونباخ 0.85 مورد آزمایش قرار گرفت براي تجزيه و تحليل دادهها از دو روش آمار توصيفي )متغيرهاي جنسيت وضعيت تأهل تحصيالت( و آمار استنباطي )ضريب همبستگي رگرسیون( با نرمافزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفههای جانشینپروری )سازمانی فردی و فرایندی( و سبک رهبری فرماندهان و مدیران نیز رابطه وجود دارد که در این میان عوامل فرایندی )0.467( دارای باالترین ضریب همبستگی و عوامل فردی )0.434( کمترین ضریب همبستگی را داشتهاند. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران واژگان كليدي جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 1. نویسنده مسئول کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس مرکز علمی کاربردی پست الكترونيكي: 2. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری پست الكترونيكي:

2 مقدمه 1. موفقیت که میدانند مدیران همه بیشک و است خاص رهبری یک نیازمند سازمان هر شده موجب آنان در اندیشه این و دارد بستگی سازمانها در موجود انسانی نیروی به آنان در کلیدی عنصر یک رهبری باشند. سازمانها امور اداره در مناسب سبک دنبال به تا است فهمید میتوان مختلف سازمانهای روی بر دقت کمی با است سازمان مدیریت و هدایت نتایج که هستند کسانی مؤثر رهبران و میکنند ایجاد بزرگی تفاوتهای بزرگ رهبران که واقع مؤثر خود کار و سازمان برای تا میآورند دست به معینی زمانی چارچوب یک در را اساسی وظایف از یکی مدیر وظایف سایر کنار در سازمان رهبری مدیریت دانش در شوند. موفقیت رمز و یکند م ایفا سازمان اثربخشی در اهمیتی پر نقش و میشود تلقی مهم و نظریههای اساس بر است. آنها سرپرستی تحت انسانی نیروی هدایت توان در مدیران است. مرئوسان با وی متقابل روابط شامل رهبری مقام در مدیر نقش مدیریت جدید پی در مدیریت محققان و اندیشمندان که شد باعث سازمانها در رهبری موضوع اهمیت تا باشند تالش در همواره و برایند سازمانها در موفق رهبران خصوصیات و ویژگیها کشف مکاتب اخیر دهههای در تالشها این پی در کنند. ذکر سازمان در را موفق رهبر مشخصات شده معرفی علمی جامعه به و گرفته شکل رهبری زمینه در متعددی نظریات و رهبری جدیدترین از که گرفتند شکل رهبری در جدیدی دیدگاههای تالشها این پی در است. ار تحولگرا رهبری دیدگاه و خدمتگزار رهبری دیدگاه ميتوان رهبری به دیدگاهها این و محققان دانشمندان پردازان نظریه توجه سرعت به امروزه رهبری سبک دو این برد. نام و تبیین برای متعددی گروههای و مراکز و است کرده جلب خود به را مدیریت کارگزاران نظریات این مفاهیم تا هستند تالش در و گرفتهاند شکل نظریات این مختلف ابعاد تعیین عامل یک مناسب مدیریت سبک واقع در ببرند. کار به سازمانها در گستردهای بهطور را تأثیر آنان رفتار بر غیرمستقیم و مستقیم بهطور که است کارکنان کننده تسهیل توسعه و مستمر سازي آماده اهميت به امروزي پيشرو سازمانهاي همچنین ميگذارد. همراه سازمانها تشخيص و آگاهي اند. برده پي سازمان آتي رشد براي خود شاغالن براي كنوني پيشرو سازمانهاي كه است شده سبب جانشينپروري مديريت به نياز با متعدد پژوهشهاي 29(. 1388: سيمز و )گاي كنند مهم اين مسئول را فردي بار اولين شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه

3 73 تجربي حاكي از آن است كه به رغم ضرورت ورود افكار و انديشههاي جديد مديريتي به سازمانها )از طريق جذب و بكارگيري مديراني از بيرون سازمان( سازمانهاي موفق به ميزان قابل توجهي به درونزايي تأكيد دارند و تالش ميكنند تا با شناسايي و پرورش استعدادهاي مديريتي درون سازماني از تأمين نيازهاي در گذشته كاركنان آتي خود به مديران شايسته و اثربخش اطمينان حاصل نمايند )ابوالعالیی و غفاری 1384(. هدف اولیه مدیریت جانشينپروري تأمین مستمر و عرضه استعدادهای انسانی سازمان است که منجر به تدوین استانداردهای عملکردی مناسب و حفظ و نگهداری افراد کلیدی سازمان ميشود. به بیان سادهتر مدیریت جانشینپروری به سازمان اطمینان ميدهد که کارکنان عالیرتبه مناسب را برای تصدی مشاغل شایسته آنان و در زمان مناسب در اختیار خواهد داشت. جانشینپروری نوعی برنامهریزی نیروی کار است که بر آمادگی کارکنان برای بهکارگیری در مناصب بدون شاغل آتی متمرکز است و این تمرکز بیشتر در سطوح مدیران ارشد قرار دارد )عیدی و دیانتی 1387(. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2. بیان مسئله در دنیای پر رقابت امروزی برای دستیابی به استعدادها سازمانها باید دیدگاهی فراتر از جایگزینیسادهنیرویکارداشتهباشند.يكيازعوامليكهنقشيراهبرديدررسيدنسازمانها به اهداف از پيش تعيين شده آنها دارد منابع انساني كارامد متخصص و با انگيزه در مشاغل و جايگاههاي مختلف است. از طرفي به نظر ميرسد كه خروج نيروها از سطوح گوناگون سازماني به داليل مختلفي مانند استعفا بازنشستگي ارتقاي شغلي اجتناب ناپذير است. به وجود آمدن خأل و ترك خدمت نيروها در مشاغل سازمان بويژه در مشاغل كليدي مانند مشاغل مديريتي و حساس ميتواند در روند حركت سازمان اخالل جدي ايجاد كند. از اين رو بسياري از سازمانها براي جلوگيري از ايجاد اخالل در روند پيشرفت خود برنامههايي را به منظور تأمين نيروهاي شايسته براي مشاغل مختلف از داخل سازمان به كار ميگيرند. مدیریت جانشينپروري يكي از اين برنامهها براي تأمين نيروهاي زبده براي مشاغل كليدي سازمان در مواقع لزوم است. راهبردهای مدیریت جانشينپروري همان گونه که باید کارکنان را برای دستیابی به هدفهای شغلی خود توانمند سازد باید بر توسعه کارکنان نیز برای

4 74 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 دستیابیبههدفهایسازمانیمتمرکزباشد.طیدهههایگذشته سازمانهاازبرنامههایتربیت جانشينپروري برای یافتن نسل بعدی مدیران و رهبری سازمان استفاده ميکردند. این برنامهها بر تعیین جایگزینی برای مشاغل خاص و معین تأکید دارد. چنین برنامههایی وقتی کارامد خواهد بود که مشاغل مدیریتی ایستا و با ثبات باشد و مدیران در قالب مسیرهای رشد شغلی معین و تعریف شده جابهجا شوند. در دنیای امروزی مشاغل بویژه مشاغل و مناصب مدیریتی پویا و سیال و سازمانها از نظر ساختار سازمانی کوتاهتر و تختتر شدهاند. سازمانهای امروزی به تعیین و تشکیل بانک ذخیرهای از افراد کامال مستعد نياز دارند که بتوان از میان آنها نامزدهای احراز مشاغل و مسئولیتهای مدیریت و رهبری را انتخاب كرد. مفهوم جانشينپروري به فرایندی اشاره دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی و از طریق برنامهریزیهای گوناگون آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند )ابوالعالیی و غفاری 1384 ص 92(. سبك رهبري يا مديريت تعيين كننده جو فرهنگ و راهبردهاي حاكم بر سازمان است. سبك رهبري مجموعهاي از نگرشها صفات و مهارتهاي مديران است كه بر پايه چهار عامل نظام ارزشها اعتماد به كارمندان تمايالت رهبري و احساس امنيت در موقعيتهاي مبهم شكل ميگيرد )مصدق راد 1381(. تغیيرات گسترده و سریع که در سازمانهای امروزی به وجود آمده سبب شده است کمبود مدیران با مهارت برای مشاغل کلیدی سازمان حس شود و از این رو در مورد اهمیت جانشينپروري در سازمانها به عنوان یک عامل اساسی و حیاتی باید با اهداف راهبردي سازمان مرتبط باشد و از راهبرد سازمان گرفته شده باشد و به طور مستقیم مدیران صف را درگیر کند. در واقع ميتوان گفت جانشینی دومین موضوع مهمی است که سازمانهای امروزی با آن روبهرو هستند. اساسا نیاز به مدیریت در همه زمینههای اجتماعی الزم و ضروری است. منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری الیق بزودی رو به نابودی میرود. جانشينپروري فرايندي است كه طي آن كارمندان مناسب براي تصدي پستهاي مديريتي رده باال و كليدي هر سازمان از ميان افراد واجد شرايط و با استعداد انتخاب ميشوند. امروزه كاركنان از تحصيالت عالي برخوردار هستند و كارها بيشتر تخصصي شده است بنابراين نميتوان مثل گذشته آنها را به كار وادار كرد. در

5 75 سازمانهاي امروزي به مشاركت كاركنان در مديريت سازمان نياز بيشتري است. در واقع تغيير سبك مديريت از حالت مديريت استبدادي به سمت مديريت مشاركتي به موفقيت هر چه بيشتر سازمان منجر ميگردد. سبك رهبري كه به مشاركت گروهي كاركنان و تشكيل گروههاي كاري منجر گردد موجب اجراي اثربخش كارامد منظم و هماهنگ كارها ميگردد )سان جان 1998(. 1 بدون شك سبك رهبري مديران در هدايت صحيح كاركنان در جهت اهداف سازماني مؤثر است. سبك رهبري مديران بيانگر چگونگي تعامل آنها با كاركنان تحت سرپرستي است )پرا 2000(. 2 استفاده از بهترين سبك رهبري يا مديريت به افزايش اثربخشي و كارايي سازمان منجر خواهد شد. تحقيقات كافي در اين زمينه بويژه در سازمان نظامی و انتظامی كشور صورت نگرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه سبک رهبری و جانشينپروري در فرماندهی انتظامی استان مازندران است. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 3. اهداف پژوهش الف-هدفاصلی : تعيينميزانتأثيرجانشينپروريوسبکرهبریفرماندهانومدیرانناجا ب- اهداف فرعي: تعیین ميزان تأثير عوامل سازمانی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران تعیین ميزان تأثير عوامل فردی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران تعیین ميزان تأثير عوامل فرايندی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران 4. سؤاالت پژوهش الف- سؤال اصلی : ميزان تأثير جانشينپروري و سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا چقدر است ب- سؤاالت فرعي: ميزان تأثير عوامل سازمانی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران چقدر است ميزان تأثير عوامل فردی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران چقدر است ميزان تأثير عوامل فرایندی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران چقدر است 1. San Juan 2. Perra

6 5. جانشينپروري بسیاری از پژوهشها از کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز سازمانها به مدیران بمراتب توانمندتر مستعدتر ماهرتر و شایستهتر از مدیران امروزی در سالهای آینده حكايت دارد. برخي از کارشناسان مدیریت معتقدند که مبحث جانشينپروري مدیران دومین موضوع مهمی است که سازمان امروز با آن درگیر است. هدف اولیه مدیریت جانشينپروري تأمین مستمر و عرضه استعدادهای انسانی سازمان است همچنین به تدوین استانداردهای عملکردی مناسب و حفظ و نگهداری افراد کلیدی سازمان منجر ميشود. دومین هدف آن خدمت به کارکنان است تا بتوانند از فرصتهای توسعه مهارتهای خود به صورت هدفمند برخوردار شوند. مدیریت و برنامهریزی جانشينپروري کوششی سنجیده و سازمانمند است که سازمان برای اطمینان از تداوم رهبری در موقعیتهای کلیدی نگهداری و پرورش سرمایههای فکری و عملی برای پیشرفت و تشویق افراد به ارتقا انجام ميدهد به بیان سادهتر مدیریت جانشینپروری به سازمان اطمینان ميدهد که کارکنان عالیرتبه مناسب را برای تصدی مشاغل شایسته آنان و در زمان مناسب در اختیار خواهد داشت. با بررسی الگوي جانشینپروری ميتوان به این موضوع پی برد که اگر چه اجرای فرایند جانشینپروری در سازمانها متفاوت است اغلب سازمانها در ماهیت از یک روش مشخص استفاده ميکنند. ترسیم الگوي قابلیتها ارزیابی چند جانبه سامانه مدیریت عملکرد بهسازی افراد مستعد و ایجاد خزانههای استعداد از جمله عواملي است که در بیشتر الگوهای جانشین پرروی دیده ميشود. جانشينپروري نوعی برنامهریزی نیروی کار است که بر آمادگی کارکنان برای به کارگیری در مناصب بدون شاغل آينده متمرکز است و این تمرکز بیشتر در سطوح مدیران ارشد قرار دارد )عیدی و دیانتی 1387(. مدیریت جانشینپروری به فرایند شناسایی استخدام آموزش و نگهداری مجموعهای از استعدادهای انسانی به منظور تصدی مشاغل و پستهای کلیدی آن در آینده اطالق میشود که از طریق برنامهریزیهای گوناگون آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده میشوند كه به این فرایند مدیریت استعداد هم میگویند. سازمانها براي حل بحران استعداد نگاه خود را به درون سازمان معطوف ساخته و راهبردهاي جانشينپروري را در پيش گرفتهاند که بر توسعه و پرورش استعدادهاي موجودشان تمرکز دارد. به صورت تاريخي موفقترين سازمانها در اجرا آنهايي هستند که سرمايهگذاري بلند مدت در مورد کارکنانشان 76 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35

7 77 انجام دادهاند. با سرمايه گذاري در وقت و هزينه براي توسعه استعدادهاي داخلي اين سازمانها خواهند توانست هنگامي که استعدادهاي اصلي آنها بازنشست ميشوند يا به هر دليل ديگري از سازمان خارج ميشوند بدون هيچ مشکلي از اين مرحله گذر کنند. انتخاب راهبرد مديريت جانشينپروري برنده برنده به سازمانها اجازه ميدهد که مشاغل کليدي جانشينهاي بالقوه و شکافهاي مهارتي را شناسايي كند و به کارکنان گزينههاي شغلي موجود و ابزارهاي برنامهريزي و دستيابي به اهداف شغلي آنها ارائه بهكارگيري رويکردي جامع و يکپارچه مزاياي ايجاد شده براي کارکنان مديران و سازمان را در مجموع بهينه ميکند. ثابت شده است که برنامههاي جانشينپروري که با مسير شغلي افراد گره خورده است روحيه کارکنان و بهره وري آنها را افزايش ميدهد )معالی تفتی و تاج الدین 1388(. میتوان تعاریف متعددی را براي مفهوم جانشينپروري بیان کرد که از آن جمله سان بروک جانشينپروري را تالشی برای برنامهريزی در زمينه تعداد مناسب و با کیفیت مدیران و کارکنان در جهت پوشش بازنشستگی مرگ بیماری جدی و ارتقا و یا هر موقعیت جدید تعريف ميكند که ميتواند در برنامه آینده سازمان ایجاد شود )سان بروک 2005(. 1 در واقع برنامه جانشینپروری فرایند تصمیمگیری در مورد چگونگي پر کردن خألهای مشاغل کلیدی سازمان است )بردبار و همکاران 1391(. اگر برنامه جانشينپروري به صورت طیف در نظر گرفته شود جایگزینی در یک سر طیف و مدیریت جانشينپروري در سر دیگر طیف و برنامهریزی جانشينپروري در میانه این طیف قرار ميگیرد )ناصحی فر و همکاران 1389(. برنامهریزی جانشينپروري فراگرد آسانی نیست که بتوان آن را برنامهريزي کرد و به کار بست. موانع و مشکالتی هست که اگر مدنظر قرار نگیرد و حل نشود این فرایند را کند و یا حتی محو ميکند. البته این موانع متناسب با اوضاع فرهنگی راهبری و موقعيت اقتصادی سازمانها متفاوت است )مانداي 2008(. 2 كارتا )1992( 3 جانشينپروري را فرايندي ميداند كه طي آن كارمندان مناسب براي تصدي پستهاي مديریتي رده باال و كليدي هر سازمان از ميان افراد واجد شرايط و با استعداد انتخاب ميشوند. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 1. Sanbrook 2. Mandi 3. Karta

8 78 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 کارول جانشينپروري را این چنین تعریف ميکند: جانشينپروري راهبرد مخفی برای جایگزینی سریع افراد در پستهای خاص نیست. جانشينپروري فرایندي منظم است که به موجب آن بهسازی حرفهای و فردی با برنامه راهبرد منطبق ميشود تا اطمینان حاصل گردد افراد آماده برای تکمیل هر پستی که بالتصدی است با مهارتها و نگرشهای درستی در زمان مناسب وجود دارند )سالجقه و همکاران 1391(. به طور كلي مزاياي اصلي برنامهريزي جانشينپروري در اين است كه برنامهريزي اثربخش منابع انساني را آسان كند و با استفاده از آنها افراد مناسب از داخل سازمان در مشاغل مناسب در زمان مناسب براي رسيدن به اهداف كسب و كار قرار ميگيرند. جوهرة هر برنامة جانشينپروري شناسايي و آموزش و توسعة افرادي است كه بتوانند با داشتن دانش و مهارتهاي الزم مشاغل كليدي را تصاحب كنند )تيلور و مك گرو 2004(. 1 از دیدگاه بوئر )1386( اهداف برنامهريزي جانشینی مدیریت عبارت است از: هماهنگ کردن استعدادهای سازمان با استعدادهای مورد نیاز آینده کمک به تربیت یا تأمین رهبران در سمتهای مختلف در زمان مناسب برای اجراي صحیح کارها به منظور برطرف کردن چالشهای عملیاتی و راهبردي پیش روی سازمان اهداف برنامهريزي جانشینی مدیریت از نظر آرمسترانگ 2 عبارت است از: مدیران به منظور پر کردن پستهای بالتصدی در دسترس باشند. تأمین ذخیرهای از مدیران در دسترس برای مشاغلی که در آینده در سازمان به وجود ميآید )حسینیان 39(. 1382: اهداف برنامهريزي جانشيني مديريت از نظر گروه مشاوران هاگبرگ )1999( 3 عبارت است از: ارزیابی فرهنگ جاری و آرمانی سازمان برای به دست آوردن اهداف راهبردی بلند مدت سازمان به دست آوردن الگوي جامع شایستگی مدیریتی 1. Taylor and Mcgraw 2. Armstrong 3. Hconsultative group

9 79 جانشینی منظور به آمادگی آوردن دست به شرایط و ضعف و قوت نقاط به بردن پی مدیران رهبران و مدیران همه توانایی گسترش و بهبود برای برنامهريزي بهزاد ترجمه 1 انگر و )فالمر از است عبارت موفق جانشينپروري سامانه اصلی ابعاد مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين 26(: و 24 ص 1387 ابوالعاليي تشکیل سازمان راهبرد را جانشينپروري سامانه هر اساس و پایه سازمان: راهبرد صورت به هم و انسانی منابع مدیریت حوزه با هم جانشينپروري سامانههای ميدهد. پیوند هم به را حوزه دو این و است مرتبط سازمان راهبردی جهتگیریهای با همزمان به سازمان آینده نیازهای که است حیاتی منبع سامانهها این نقشی چنین در ميدهد. ميکند. تعیین سازمان راهبردی جهتگیریهای و اهداف تحقق برای را رهبران و مدیران و موفقیت در سامانه هر حامیان و متولیان جانشينپروري: سامانه حامیان و متولیان حمایت دارند. اساسي نقش دیگران سوی از آن پذیرش و سو یک از آن بودن مفید سازمانی واحدهای و سازمان سطح باالترین در باید جانشينپروري سامانههای از پرورش طریق از نیز سامانهها این بلکه نیست یکطرفه حمایت این البته باشد. متمرکز ميکنند. حمایت ذیربط سازمان ارشد مدیران از خود سهم به شایسته مدیران جانشینی سامانههای بعد سومین استعدادها: خزانه تشکیل و استعدادها شناسایی مستقیما را خود ارزیابی اساس سامانهها این است. مستعد افراد شناسایی یا انتخاب و مدیریتی ارزشمند قابلیتهای از مجموعهای نیز و آنها توان افراد عملکرد نتایج بر ميدهند. قرار سازمانی مراحل باید او جانشینی مستعد فرد انتخاب از بعد مستعد: افراد توسعه و آموزش شود. متناسب سازمان آينده نیازهای با تا كند طی را توسعه و آموزش سازمانی عوامل از: عبارتند که ميباشد مؤلفه سه دارای کیم مدل جانشينپروري 1388(. فر بهشتی و )متقی فرايندی عوامل و فردی عوامل شايستهتر و مستعدتر توانمندتر مراتب به مديران به سازمانها نياز سازمانی: عوامل 6. و شناسايي كه است اين واقعيت ميکند. حكايت آينده سالهاي در امروزي مديران از براي سازمانها روي پیش چالشهاي اساسيترین از يكي شايسته مديران از بهرهگيري 1. Falemr & Anger

10 80 35 شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه روند در اخالل ايجاد از جلوگيري براي سازمانها از بسياري است. فردا دشوار وضعيت از عبور داخل از مختلف مشاغل در شايسته نيروهاي تأمين منظور به را برنامههايي خود پيشرفت زبده نيروهاي تأمين برنامههاي اين از يكي جانشينپروري برنامة ميگيرند. كار به سازمان یکی 1392(. جلیلیان منصوری و )صوفی است لزوم مواقع در سازمان كليدي مشاغل در قابلیتهای و استعدادها کردن همتا جانشينپروري مدیریت بحث در سازمان اهداف از.)1392 زبردست )امجد ميباشد آیندهاش قابلیتهای و نیازها با سازمان دسترس در عوامل بپوشاند. عمل جامه سازمان راهبرد به تا است سازمان به کمک آن دیگر اهداف شامل: سازمانی جانشينپروري برنامه اجرای و سازی پیاده در ارشد مدیران تشویق و حمایت شفاف و مکتوب سازمانی ساختار وجود خارج از مدیریتی مشاغل در انتصاب جهت مستعد نیروهای جذب به سازمان تمایل سازمان پاداش و خدمات جبران نظام طریق از سازمان داخلی استعدادهای در انگیزه ایحاد کارکنان مهارت ارتقاي بر سازمان اهمیت و تأکید مدیریتی سطوح و بخشها تمام در جانشينپروري برنامه اجرای ضمانت مورد مهارتهای و شایستگیها قابلیتها ارتقاي جهت افراد سازمانی درون جابهجایی سازمان نیاز سازمان راهبرد با جانشينپروري سامانه همراستایی و سازی یکپارچه جانشينپروري برنامه سازی پیاده و اجرا برای کافی بودجه تخصیص ارتقا برای مستعد و شایسته افراد اطالعاتی بانک وجود 2006( 1 )كيم شاغل و شغل ویژگیهای بین کامل تناسب انتصاب از پس و پیش را نظر مورد فرد عملکرد که فردی شاخصهای فردی: عوامل 7. و شده پیشبینی عملکرد کیفیت با را آن و داده قرار بررسی مورد مدیریت مشاغل به شغلهای و مناصب تعداد ارزیابی به که کلی شاخصهای و ميکند مقایسه او از انتظار مورد شامل: فردی عوامل 1388(. فر بهشتی و )متقی ميپردازد مدیریتی 1. Kim

11 81 کارکنان طرف از سازمان در جانشينپروري مقبولیت و پذیرش دیگران به کاری دانش و تجربیات انتقال به افراد تمایل سازمان کارکنان در فردی شغلی پیشرفت مسیر برنامه وجود سازمان درون افراد ماندگاری به میل و باال سازمانی تعهد سازمان در جانشينپروري سامانه اهمیت و ضرورت درباره مشترک حس ایجاد 2006( )كيم باالتر پستهای به ارتقا برای کارکنان آمادگي نسبت آن در که کرد اطالق فرايندی به جانشينپروري فرایندی عامل فرايندی: عوامل 8. زا جانشينپروري مدیریت ميشود. تصمیمگیری مدیریتی خألهای کردن پر چگونگی به استعدادهای فرایند این راه از دارد. نام استعدادها مدیریت که ميپذیرد انجام فرایندی راه شده شناسایی آینده سالهای در کلیدی منصبهای و مشاغل تصدی برای سازمان انسانی مشاغل این گرفتن عهده به برای تدریج به پرورشی و آموزشی متنوع برنامههای راه از برنامههای اجرای است بدیهی 1388(. فر بهشتی و )متقی ميشوند آماده مسئولیتها و شایستگیهای بتواند که است قوی ارزیابی فرایند نظام یک وجود مستلزم جانشينپروري 11(. ص 1384 )ابوالعالیی کند معرفی و شناسایی را مستعد کارکنان پنهان و آشکار شامل: فرایندی عوامل طرف از كاركنان استعدادهاي شناسايي براي مناسب و قوي ارزيابي نظام وجود مديران کارکنان تواناییهای ارتقاي منظور به آموزشی کالسهای برگزاری باالتر پستهای به ارتقا جهت مستعد کارکنان شناسایی سازمان کارکنان کلیه برای جانشينپروري فرایند و اهداف بودن مشخص و شفاف سازمان آتی و فعلی نیازهای با افراد مهارتهای سازی همسو سازمانی درون استعدادهای شناسایی جهت منظم برنامهريزي فرايند ثبات و سادگی سازمان در موجود شغلی فرصتهای با افراد مهارتهای و قابلیتها و قوت نقاط مقایسه برنامه این مستمر و مداوم اجرای جهت مدیریتی تیم ثبات سازمان نیاز مورد پستهای و مهارتها به سازمان آینده نیاز ارزیابی )2006 )كيم مدیران توسط جانشينپروري برنامههای بودن اتکا قابل و سادگی مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين

12 82 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره سبک رهبری سبک یا رفتار رهبري شيوههاي مورد استفاده به منظور اعمال نفوذ و جهت دادن فعالیت دیگران است. سبک رهبري شخص الگوي رفتاري است که شخص هنگامی که سعی دارد بر فعالیت دیگران نفوذ کند از خود نشان ميدهد آن گونه که به چشم دیگران ميآید. نظريه اقتضایی رهبري به وسیله فیدلر بیان شد تا بتواند همزمان درباره شخصیت رهبر و پیچیدگی موقعیت اظهار نظر کند. در نظریه اقتضایی رهبري گفته ميشود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل یا تعامل بین دو عامل متکی است. این عوامل عبارت است از ویژگیهاي انگیزشی و شخصیتی رهبر و کنترل یا نفوذي که رهبر بر موقعیت تحت نظارت خود دارد به عبارت دیگر رهبري اثربخش وابسته به سازگار بودن انگیزش رهبر و موقعیتی است که در آن رهبر نقش خود را ایفا ميکند. به اعتقاد فیدلر 1 یکی از مهمترین عواملی که در تعیین مؤثر بودن رهبري هر فرد اهمیت دارد درجه یا میزان اعتماد و عالقه افراد گروه به او و نیز این نکته است که افراد گروه تا چه اندازه مایل به پیروي از دستورها و راهنماییهاي وي هستند. دومین عامل موفقیت رهبر ساختار وظیفه است. منظور درجه یا میزانی است که وظایف مرحله به مرحله براي افراد گروه تحلیل یا گفته ميشود و سومین عامل قدرت ناشی از موقعیت رهبر است. فیدلر بر این باور بود که شیوه یا سبک رهبري فرد عامل اصلی موفقیت رهبري است بنابراین او کار خود را با تعیین ماهیت شیوه یا سبک رهبري آغاز کرد. سبک رهبري يا مديريت تعيين کننده جو حاکم و فرهنگ سازماني و راهبرد هاي حاکم بر سازمان است. سبک رهبري مجموعهاي از نگرشها صفات و مهارتهاي مديران است که بر پايه چهار عامل نظام ارزشها اعتماد به کارمندان تمايالت رهبري و ماهيت و نوع فعاليت و نيز احساس امنيت در موقعيتهاي مبهم شکل ميگيرد. پژوهشگران ثابت کردهاند که رهبران ميتوانند وجه تمايز در سازمانها نسبت به يکديگر باشند. رهبر قوي و داراي تواناييهاي خاص قادر به خلق فرهنگ سازماني منحصر است. آنها به کارکنان خود چنين القا ميکنند که راه مطلوب را تشخيص دهند و در واقع از آنان ميخواهند که در جهت تشخيص رهبر خود در سازمان و براي رسيدن به وضعيت 1. fidler

13 83 در پژوهشها است. شده ترسيم سازماني خرد توسط که كنند همكاري و تعامل مطلوبي نمونه عنوان به که است کرده ارائه رهبري براي مختلفي سبکهاي سازماني رفتار زمينه کاريزماتيک رهبري خدمتگزار رهبري آفرين تحول رهبري بخش اثر رهبري ميتوان در سازماني موفقيت که داده نشان مطالعات همچنين برد. نام را و... راهبردي رهبري وجود به رهبري سبک نوع اساس بر و رفتار حاصل که است اثربخش رهبري گروي توانمندسازي اختيار واگذاري انگيزش ايجاد نظير عواملي به اثربخش رهبري ميآيد. گري مربي و بخشي الهام مطلوب چشمانداز ترسيم عملکرد مستمر بهبود گروهي برونگرايي عاطفي هوش چون عواملي ميدهد نشان تجربه همچنين ميشود. تقسيم بر کار و کسب محيط و سازماني فرهنگ ذهني سوگيريهاي هوشمندي خطرپذيري رهبري سبک و عوامل اين ميان معناداري رابطه و است اثرگذار رهبري سبک انتخاب سرپرستي تحت کارکنان با آنها تعامل چگونگي بيانگر مديران رهبري سبک دارد. وجود همه براي خاص رهبري سبک يک که کرد نشان خاطر بايد ارتباط همين در اما است خود زا متفاوتي سبکهاي مختلف موقعيتهاي در ميتواند مدير هر نيست. مناسب موقعيتها 1393(. )جوادی کند انتخاب خود سازمان براي را رهبري از: عبارتند بالنچارد( و هرسی )الگوي رهبری سبک سه دستوری سبک مشارکتی سبک اختیار کننده تفویض سبک کم بسیار و کار طرفدار بشدت که سبک این در اجبار(: )مدیریت 1 دستوری سبک این در و دارد توقعی چه آنها از سازمان که میدانند دقیقا کارکنان است کارمند به توجه سبک نوع این در همچنین میشود. ابالغ آنان به رهبر طرف از روشنی دستورات راستا ميگويم من که طور همان را کار نوع از مدير است. کارکنان جانب از فوری اطاعت هدف تهديد و نظم با کارکنان در انگيزه و ميشوند کنترل شدت به کارکنان است بده انجام ميشود. ايجاد مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين 1. Directive Leadership

14 84 35 شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه کار به بیتوجه و کارمند طرفدار شدیدا سبک این )دموکراتيک(: 1 مشارکتی سبک از رهبر و است کارکنان بين توافق و همکاری ايجاد اوليه هدف سبک این در است. تصمیمات اخذ درخصوص لیکن میکند دریافت پیشنهاد و نظر وسیعی طور به کارمندان ايده دارای فرد هر از عبارت مديريت سبک نمیپذیرد. صورت اختیاری تفویض نهایی تالش به و کنند دخالت تصميمگيریها در ميشوند تشويق کارکنان سبک اين در است. ميشود. داده پاداش گروهی جهت دادن اوليه هدف سبک این در اختیار(: کننده )تفویض 2 دستوری غیر سبک و نمیکند امور در دخالتی وجه هیچ به رهبر و است کارکنان به مدت بلند انداز چشم و زیردستان که است این بر تصور زیرا میشود واگذار زیردستان به کامل طور به اختیارات در مدير همچنین هستند. وظایف انجام و موقعیت تشخیص برای کافی شایستگی دارای ميدهد نشان را شفاف و درست جهت کارکنان به است دوست ولی مقتدر سبک این 1993(. 3 بالنچارد و )هرسی ميدهد انگيزه آنها به کارشان بازخورد ازای در پاداش با و پژوهش پیشینه 10. تأثیر بررسی به خود پژوهش در )1394( کچبی بابائی و صالحی باالدهی احمدی پرداختهاند سازمانها امروز ضرورت عنوان به جانشينپروري نظام استقرار در دانش مدیریت و مثبت رابطه جانشينپروري با آن عوامل و دانش مدیریت بین که ميدهد نشان نتایج دارد. وجود معناداري سبک و سازمانی بلوغ بین رابطه به پژوهشی در )1393( لطیفی و عارف پور قریب که داد نشان نتایج پرداختهاند. خانوادگی کارهای و کسب و جانشينپروري با رهبری در دارند. خانوادگی وکارهای کسب در جانشینپروری فرایند با معناداری و مثبت رابطه پژوهش فرضیههای ساختاری معادالت الگوسازی روش با و هدفمند کاربردی پژوهش این سنجش مورد کار و کسب 45 در سازمانی مختلف سطوح در پرسشنامه توزیع طریق از 1. Supportive Leadership 2. Participative Leadership 3. Hersey & Blanchard

15 85 قرار گرفت و تأیید شد. در نهایت پیشنهاد شد مدیران ارشد کسب و کارهای خانوادگی شخصا به فرایند جانشینپروری بپردازند و نیز سبک رهبری خود را مطابق با بلوغ کارکنان انتخاب کنند. زینالدینی بیدمشکی و همکاران )1393( در پژوهشی به مقایسه وضعیت موجود جانشینپروري و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی پرداختهاند. یافتهها نشان داد که میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشینپروري در دانشگاههاي دولتی شهر تهران در همه ابعاد تفاوت معناداري وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشینی نظاممند در هر دو وضعیت موجود و مطلوب بهعنوان مهمترین عامل شناخته شد. بنابراین یافتههاي پژوهش نشاندهنده ضرورت وجود برنامهاي براي جانشین پروري کارکنان آموزش عالی و همچنین ضرورت تعهد و توجه مدیران ارشد در زمينه فراهمسازي مقدمات اجراي این برنامه مانند آگاه ساختن کارکنان از مسئولیتهاي شغل فعلی و آینده آنها در مؤسسات آموزشی است. آقاجانی و شوقی )1393( در بررسی خود به تأثیر سبک رهبري مدیران بر خالقیت کارکنان درصنایع فلزي شهر صنعتی کاوه پرداختند. نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبري مدیران را بر خالقیت کارکنان در جامعه پژوهش تأیید کرد. نکویی مقدم و همکاران )1392( در تحقیقی به بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکههای بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداختند. نتایج بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی نشان داد که رابطه معنیداری میان این دو وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مانند سایر پژوهشها نشان داد که میان سبک رهبری مدیران و رضایت کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد و هر چه سبک انسانمداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد رضایت کارکنان بیشتر خواهد بود. منصوري جليليان )1392( در تحقیقی به جانشينپروري مدیران و فرماندهان ناجا ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی پرداختند. نتايج تحليل عامل اكتشافي حاكي از پنج عامل انعطاف راهبردي كالن انگیزش مشارکتی چگونگی اجرا ضمانت اجرايي آمادگي سازماني و سرمايه سازماني بود. واريانس استخراج شده توسط عوامل ياد شده بیش از 30 درصد بوده و نتايج تحليل عامل تأييدي نشاندهنده ارزش بسيار مناسب مرتبه اول و دوم سازه با مباني نظري است. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران

16 86 35 شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه و استعدادها مديريت رابطه بررسي به خود پایاننامه در )1390( پلنگی عباس مديريت که داد نشان تحقیق یافتههای پرداخت. كارگران رفاه بانك در جانشينپروري و استعداد مديريت بین یعنی ندارد مناسبي وضعيت جانشينپروري و استعداد نيست. معناداری رابطه جانشينپروري و فرهنگ با رهبری سبک رابطه به پژوهشی در )1389( امینی و سلیمی کرمينیا مورد رهبری سبک که داد نشان یافتهها پرداختند. نظامی نیروهای در سازمانی تعهد سازمانی فرهنگ بود. تبادلی یا تعاملی رهبری سبک کارکنان نظر از فرماندهان استفاده تعلق تکلیفی تعهد به سازمانی تعهد میانگین نمره بيشترين بود. عقالیی فرهنگ غالب معنیدار ارتباط سازمانی تعهد و فرهنگ با تبادلی و تحو لآفرین رهبری سبک بین گرفت. سازمانی تعهد و فرهنگ با )آزاد( مداخله عدم رهبری سبک بین داشت. وجود مثبتی و رهبری سبک که است حاکی تحقیق نتایج داشت. وجود معکوس و معنی دار ارتباط یا مستقیم می تواند که است ارتباط در نیروها سازمانی تعهد و فرهنگ با نظامی نیروهای باشد. معکوس تعهد با مديران رهبري سبک بين رابطه به پژوهشی در )1388( ساعتچی و رضایی بين پژوهش اين نتايج اساس بر پرداختند. ايران مخابراتي کارخانجات کارکنان سازماني سازماني تعهد بين و دارد معناداري رابطه زيردستان سازماني تعهد با مديران رهبري سبک رسمي کارکنان سازماني تعهد ميزان بين ولي هست معناداري تفاوت زيردستان و مديران نشد. مشاهده معناداري تفاوت قراردادي و جانشینپروري برنامهریزي و مدیریت عنوان با )2010( ماتسو پژوهش یافتههاي معدودي قسمتهاي در پروري جانشین برنامه که است حاکی میدوسترن دانشگاه در در برنامهاي چنین توسعه نیاز و ضرورت بر دهندگان پاسخ و ميشود اجرا دانشگاه از و ندارند کافی اطالع برنامه این از دهندگان پاسخ همچنین کردهاند. تأکید دانشگاه افراد آگاهی در معناداري تفاوت خدمت سالهاي و شغل نوع دانشکده نوع به توجه با در جانشینپروري برنامهریزي تأثیر عنوان تحت تحقیقی در )2006( عبداهلل دارد. وجود دانشجویان استادان عملکرد در برنامه این که ميدهد نشان مالزي آموزشی مؤسسات پایدار رقابتی مزیت به دستیابی براي برنامه این از ميتوان و دارد تأثیر دانشگاه ثبات و

17 87 که ميدهد نشان )2006( یاربرو پژوهش یافتههاي جست. بهره آموزشی سازمانهاي در و قوي رابطهاي جانشینپروري برنامهریزي و ارشد مدیران جهتگیریهاي و راهبردها میان دارد. وجود معنادار شناسی روش 11. خاص مشکالت حل و زمینه یک در کاربردی دانش توسعه راستاي در حاضر پژوهش روش با و توصیفی بصورت كه است کاربردی هدف نظر از لذا ميباشد سازمانی درون جایگاه در شاغل فرماندهان و مدیران شامل آماری جامعه است. شده انجام پيمايشي با آماری نمونه انتخاب برای که بوده مازندران استان انتظامی فرماندهی باال به 17 و شغلي اطالعات جمعآوري شد. استفاده شماری تمام روش از آماری جامعه بودن محدود به توجه استاندارد پرسشنامه است. بوده پرسشنامه از استفاده و کتابخانهای روش طریق از متناسب نهایی پرسشنامه نظر اعمال از پس که سؤال 43 با )2006( کیم جانشينپروري سه شامل پرسشنامه گردید. انتخاب و تعدیل سؤال 36 تعداد به مطالعه مورد جامعه با سؤال 12 با فرایندی عوامل و سؤال 7 با فردی عوامل سؤال 17 با سازمانی عوامل شاخص گرفت قرار آزمایش مورد 0.85 کرونباخ آلفای آزمون با پرسشنامه این پایایی ميباشد. متغيرهاي بررسي به که توصيفي آمار ابتدا شده جمعآوري دادههاي تحليل و تجزيه براي پيرسون همبستگي ضریب آزمون بكارگيري با ادامه در و ميپردازد شناختي جمعيت سبک و جانشينپروري ابعاد بین روابط بررسي به واریانس آنالیز و رگرسیون ضریب شد. پرداخته مدیران و فرماندهان رهبری مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين شناختي جمعيت متغيرهاي 12. در دهندگان پاسخ شخصی ویژگیهای حسب بر تحقیق دادههای توصیفی تحلیل است. شده داده نشان 2 و 1 شماره جدول

18 88 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 جدول )1(: درصد فراواني ويژگيهاي فردي پاسخگويان بر حسب سابقه كار ویژگیهای پاسخ گویان فراوانی درصد سابقه کار در جدول )1( ويژگيهای توصيفی جنسیت و سابقه خدمتي پاسخ گویان ارائه شده است. کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش را آقایان تشکیل دادهاند. در مبحث سن خدمتی شرکتکنندگان 2 نفر بین 10 تا 15 سال 10 نفر بین 15 تا 20 سال و 72 نفر بین 20 تا 30 سال دارای سابقه خدمت بودهاند. جدول )2(: درصد فراواني ويژگيهاي فردي پاسخگويان بر حسب سن و تحصیالت ویژگیهای پاسخ گویان کاردانی کارشناسی تحصیالت کارشناسی ارشد دکتری زیر 30 سال سن باالی فراوانی درصد در جدول )2( ويژگيهای توصيفی تحصیالت و سن پاسخ گویان ارائه شده است. در بحث تحصیالت شرکت کنندگان 9 نفر کاردانی 56 نفر کارشناسی و 19 نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بوده و در بحث سن 11 نفر بین 35 تا 45 نفر و 73 نفر باالی 45 سال بودهاند. 13. يافتهها به منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده برای فرضیههای تحقیق ابتدا به بررسی عادي بودن یا غیرعادي بودن دادههای مربوط به فرضیات از طریق آزمون کولموگروف - اسمیرنوف پرداخته و سپس با استفاده از نتایج این آزمون از روشهای آماری پارامتری یا غیرپارامتری مناسب برای آزمودن فرضیهها استفاده شده است بنابراین فرضیهها به اين شکل خواهد بود:

19 89 است. عادي متغیرها از یک هر به مربوط دادههای توزیع : H0 نیست. عادي متغیرها از یک هر به مربوط دادههای توزیع : H1 فرایندی عوامل و فردی عوامل سازمانی عوامل متغیرهای مورد در آزمون آماره مقدار بودن عادي یعنی صفر فرضیه بنابراین است بحرانی مقدار از کمتر 0.5 خطای سطح در خطای سطح در آزمون آماره اینکه دلیل به تمرکز متغیر مورد در ميشود. قبول دادهها لذا ميشود رد دادهها بودن عادي یعنی صفر فرضیه است بحرانی مقدار از بیشتر 0.5 نمود. استفاده پارامتریک آزمونهای از ميتوان متغیر سه توزیع بودن غیرعادي به توجه با اسمیرنوف کولموگروف- آزمون جدول )3(: جدول فرایندی عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل )جانشينپروري( عنوانها 4/09 4/14 3/97 میانگین 0/73 0/65 0/71 استاندارد انحراف 2/134 1/705 1/85 آزمون آماره 0/002 0/006 0/002 داری معنی سطح مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين دادهها اینکه و پژوهش از حاصل دادههای از آمده عمل به نرمالیتی آزمون به توجه با استفاده پیرسون همبستگی ضریب از فرضیهها آزمون برای لذا بودند نرمالی توزیع دارای كرد. خواهیم است. تأثيرگذار فرماندهان و مديران رهبری سبک بر جانشينپروري اصلی: فرضیه H : ρ 0 ندارد. مثبت و مستقيم تأثير فرماندهان و مديران رهبری سبک بر جانشينپروري 0 = H : ρ 0 دارد. مثبت و مستقيم تأثير فرماندهان و مديران رهبری سبک بر جانشينپروري 1 رهبری سبک و جانشينپروري بین پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتیجه )4(: جدول معناداری سطح مقدارT معیار انحراف متغیرR دو رابطه شدت 0/462 0/ /66 0/000 رهبری سبک و جانشينپروري دو بین معناداری سطح چون جدول دادههای به توجه با و جانشينپروري میزان بین که فرضیه این لذا است كوچكتر 0.05 از و صدم همچنين ميشود. تأيید هست معناداری رابطه مدیران و فرماندهان بین در رهبری سبک دارد. متغیر دو خوب رابطه از نشان که با است برابر متغیر دو اين بین رابطه شدت

20 برازش الگوي رگرسیونی پس از بررسی شاخص سبک رهبری )Y( و جانشينپروري )X( به منظور بررسی میزان تأثیر و ارائه الگوي سبک رهبریهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود. جدول )5(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعیین تعدیل شده ضریبتعیین ضریب همبستگی 0/462 0/214 0/204 0/ /563 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمده كه این عدد نشان ميدهد که 21 درصد تغییرات سبک رهبری به جانشينپروري موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. در جدول زیر معنیدار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است. 90 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 جدول )6(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون میانگین مجموع مربعات درجات آزادي مجموع مربعات الگو F آماره sig 3/327 رگرسیون 1 3/327 12/240 باقیمانده 82 0/153 21/743 0/000 15/567 کل 83 متغیر وابسته : سبک رهبری با توجه به جدول سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر است و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح 0.99 دارد.

21 91 جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران جدول )7(: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی جانشينپروري و سبک رهبری ضریب غيراستاندارد الگو Beta T sig B Std. Error 2/757 0/259 مقدارثابت 10/664 0/000 0/462 0/303 0/065 جانشينپروري 4/663 0/000 متغیر وابسته : سبک رهبری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول آمده است. ميتوان گفت با ارتقاي یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد جانشينپروري واحد انحراف معیار سبک رهبری ارتقا پیدا خواهد کرد و در نتیجه ارتباط مثبت دارد. آزمون T مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با و در نتیجه سبک رهبری مؤثر است. فرضیه فرعی اول: عوامل سازمانی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثيرگذار است. عوامل سازمانی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت ندارد. H : ρ 0 0 = عواملسازمانیبرسبکرهبریمديرانوفرماندهانتأثيرمستقيمومثبتدارد. H : ρ 0 1 جدول )8(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل سازمانی و سبک رهبری سطح معناداری مقدارT انحراف معیار شدت رابطه دو متغیرR 0/449 0/ /099 0/000 با توجه به دادههای جدول چون سطح معناداری بین دو عوامل سازمانی و سبک رهبری صدم و از 0.05 كوچكتر است این فرضیه که بین میزان عوامل سازمانی و سبک رهبری بین فرماندهان و مدیران رابطه معناداری هست تأيید ميشود. همچنين شدت رابطه بین اين دو متغیر برابر است با که نشان از رابطه خوب دو متغیر دارد. به منظور بررسی و ارائه الگوي سبک رهبری )Y( و عوامل سازمانی )X( پس از بررسی شاخصهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود.

22 جدول )9(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( ضريبتعيين ضریب همبستگي دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعيين شده 0/449 0/202 0/192 0/ /529 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمده كه این عدد نشان ميدهد که 21 درصد تغییرات سبک رهبری به عوامل سازمانی موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است. 92 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 جدول )10(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون میانگین مجموع مربعات درجات آزادي مجموع مربعات الگو F آماره sig 3/252 رگرسیون 1 3/252 12/874 باقی مانده 82 0/157 20/714 0/000 16/126 کل 83 متغير وابسته : سبک رهبری با توجه به جدول سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر است و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح 0.99 دارد. جدول )11(: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی عوامل سازمانی و سبک رهبری الگو ضریب غيراستاندارد B Std. Error Beta T sig مقدار ثابت جانشينپروري 2/859 0/277 2/859 0/277 0/449 11/648 4/551 0/000 0/000 متغير وابسته : سبک رهبری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول آمده است. ميتوان گفت با ارتقاي یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته

23 93 شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد عوامل سازمانی واحد انحراف معیار سبک رهبری ارتقا پیدا خواهد کرد كه در نتیجه ارتباط مثبت دارد. آزمون T مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با و در نتیجه سبک رهبری مؤثر است. فرضیه فرعی دوم: عوامل فردي بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير گذار است. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران عوامل فردي بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت ندارد. H : ρ 0 0 = عوامل فردي بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت دارد. H : ρ 0 1 جدول )12(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل فردی و سبک رهبری شدت رابطه دو متغیرR انحراف معیار مقدارT سطح معناداری 0/434 0/ /034 0/000 با توجه به دادههای جدول چون سطح معناداری بین دو عوامل فردی و سبک رهبری صدم و از 0.05 كوچكتر است این فرضیه که بین میزان عوامل فردی و سبک رهبری بین فرماندهان و مدیران رابطه معناداری وجود دارد تأيید ميشود. همچنين شدت رابطه بین اين دو متغیر برابر است با که نشان از رابطه خوب دو متغیر دارد. به منظور بررسی و ارائه الگوي سبک رهبری )Y( و عوامل فردی )X( پس از بررسی شاخصهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود. جدول )13(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعيين تعديل شده ضریبتعیین ضريب همبستگي 0/434 0/188 0/179 0/ /758 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمد كه این عدد نشان ميدهد که 18 درصد تغییرات سبک رهبری به عوامل فردی موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. با توجه به شاخصهایی که عنوان شد الگو از کفایت الزم برخوردار است. در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است.

24 جدول )14(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون الگو مجموع مربعات درجات آزادي میانگین مجموع مربعات F آماره sig رگرسیون 3/ /040 باقی مانده 13/ /160 19/047 0/000 کل 16/ متغير وابسته : سبک رهبری با توجه به جدول سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر است و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح 0.99 دارد. جدول )15(: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی عوامل فردی و سبک رهبری 94 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 الگو ضریب غيراستاندارد B Std. Error Beta T sig مقدار ثابت عوامل فردی 2/741 0/294 0/282 0/067 0/434 9/705 4/364 0/000 0/000 متغير وابسته : سبک رهبری متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول آمده است. ميتوان گفت با ارتقاي یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد عوامل فردی واحد انحراف معیار سبک رهبری ارتقا پیدا خواهد کرد كه در نتیجه ارتباط مثبت دارد. آزمون T مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با و در نتیجه سبک رهبری مؤثر است. فرضیه فرعی سوم: عوامل فردي فرایندی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثيرگذار است. عوامل فردي فرایندی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت ندارد. H0 : ρ = 0 عوامل فردي فرایندی بر سبک رهبری مديران و فرماندهان تأثير مستقيم و مثبت دارد. H1 : ρ 0

25 95 جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران جدول )16(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل فرایندی و سبک رهبری سطح معناداری مقدارT انحراف معیار شدت رابطه دو متغیرR 0/467 0/ /143 0/000 با توجه به دادههای جدول چون سطح معناداری بین دو عوامل فرایندی و سبک رهبری صدم و از 0.05 كوچكتر است این فرضیه که بین میزان عوامل فرایندی و سبک رهبری بین فرماندهان و مدیران رابطه معناداری وجود دارد تأيید ميشود. همچنين شدت رابطه بین اين دو متغیر برابر است با که نشان از رابطه خوب دو متغیر دارد. به منظور بررسی و ارائه الگوي سبک رهبری )Y( و عوامل فرایندی )X( پس از بررسی شاخصهای کفایت الگو که در جدول زیر آمده است به ارائه الگوي پردازش یافته پرداخته ميشود. جدول )17(: همبستگی بین متغیرها )شاخصهای کفایت رگرسیون( دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعيين تعديل شده ضریبتعيين 0/218 0/209 0/ /681 ضریب همبستگي 0/467 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با به دست آمده و ضریب تعیین به دست آمد كه این عدد نشان ميدهد که 22 درصد تغییرات سبک رهبری به عوامل فرایندی موجود مربوط ميشود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نميگیرد از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده ميشود که آن هم در قرار این آزمون برابر با 51 درصد است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 1.5 تا 2.5 قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه ميگیریم. با توجه به شاخصهایی که عنوان شد الگو از کفایت الزم برخوردار است. در جدول زیر معنیدار بودن رگرسیون با آزمون F محاسبه شده است. جدول )18(: آزمون F )آنالیز واریانس( به منظور معنادار بودن رگرسیون میانگين مجموع مربعات درجات آزادي مجموع مربعات الگو F آماره sig 3/517 رگرسیون 1 3/517 12/609 باقی مانده 82 0/154 22/871 0/000 16/126 کل 83 متغير وابسته : سبک رهبری

26 و است برابر آماره این برای شده محاسبه داری معنی سطح جدول به توجه با دارد سطح در رگرسیون بودن معنیدار از نشان رهبری سبک و فرایندی عوامل رگرسیونی ضرایب بودن معنادار )19(: جدول غيراستاندارد ضریب الگو Beta T sig B Std. Error ثابت مقدار 2/809 0/244 11/504 0/000 0/467 فرایندی عوامل 0/281 0/059 4/782 0/000 رهبری سبک : وابسته متغير جدول در که است رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیونی معادله در شده وارد متغیر نوشته ضریب میزان به مستقل متغیر هر از واحد یک ارتقاي با گفت ميتوان است. آمده فرایندی عوامل واحد یک ارتقای با عبارتی به یا کرد خواهد پیدا ارتقا وابسته متغیر شده مثبت ارتباط نتیجه در كه کرد خواهد پیدا ارتقا رهبری سبک معیار انحراف واحد نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط T آزمون دارد. رهبری سبک نتیجه در و با برابر متغیر این برای مقدار این که است شده داده است. مؤثر و فرماندهان رهبری سبک با جانشينپروري پژوهش فرضیههای اساس بر ترتیب این به دارد. معناداری رابطه مدیران شماره - دهم سال - بازرسی و نظارت فصلنامه گیری نتیجه 14. نقش آنها شده تعيين پيش از اهداف به سازمانها رسيدن در كه عواملي از يكي مختلف جايگاههاي و مشاغل در انگيزه با و متخصص كارامد انساني منابع دارد راهبردي داليل به سازماني گوناگون سطوح از نيروها خروج كه ميرسد نظر به طرفي از است. خأل آمدن وجود به است. ناپذير اجتناب شغلي ارتقاي بازنشستگي استعفا مانند مختلفي مديريتي مشاغل مانند كليدي مشاغل در بويژه سازمانی مشاغل در نيروها خدمت ترك و ناجا رو اين از كند. ايجاد جدي اخالل ناجا سازمان حركت روند در ميتواند حساس و تأمين منظور به را برنامههايي خود پيشرفت روند در اخالل ايجاد از جلوگيري براي

27 97 مدیریت اجراي ميگيرد. كار به سازمان داخل از مختلف مشاغل براي شايسته نيروهاي سازمان كليدي مشاغل براي زبده نيروهاي تأمين برنامههاي اين از يكي جانشينپروري است ناجا در سازماني توسعه برنامة واقع در كه برنامه اين اجراي اگر است. لزوم مواقع در داشت خواهد همراه به برنامه موفقيت و سازمان براي را مشكالتي گيرد انجام يكباره عملکرد ارزیابی نظام دارای سازمان که است اين مستلزم جانشينپروري مدیریت بنابراین توان دارای و مستعد کارکنان ميتوان نظام همین طریق از واقع در باشد. مؤثر و مناسب نظام دارای باید ناجا همچنين کرد. معرفی و شناسايی را نهفته و آشکار شایستگیهای و شایستگی اساس بر یک هر کارکنان همه آن طریق از تا باشد کارامد و منطقی ارتقاي برنامههای با استعدادها مدیران کنند. طی را شغلی ترقی نردبان بتوانند خود عملکرد و ترقی نردبان از خارج سازمان برجسته استعدادهای که کنند فراهم را زمينههايي باید خود همين در يابند. دست کلیدی مناصب و باالتر پلههای به میانبر طریق از بتوانند عادی سبک با آن رابطه و جانشينپروري مدیریت طرح اجراي پژوهش اين اصلي هدف راستا است. مدیران و فرماندهان رهبری معناداري رابطه مدیران رهبری سبک و جانشينپروري بین که داد نشان پژوهش نتایج فردی )سازمانی جانشينپروري عوامل بین که داد نشان نتایج همچنين دارد. وجود هست معناداري و مثبت رابطه نیز مدیران و فرماندهان رهبری سبک و فرايندی( و عوامل و همبستگی ضریب باالترین دارای )0.467( فرايندی عوامل میان این در که یافتههای با پژوهش این نتایج اند. داشته را همبستگی ضریب کمترین )0.434( فردی و بیدمشکی زینالدینی )1390( پلنگی عباس )1393( لطیفی و عارف قریبپور تحقیق )2010( ماتسو )1393( شوقی و آقاجانی )1388( ساعتچی و رضایی )1393( همکاران دارد. همخوانی )2006( یاربرو مديران و فرماندهان رهبري سبك با آن ارتباط و پروري جانشين پیشنهادها 15. مديران رهبري سبك با را همبستگي ضريب باالترين فرايندي عوامل اينكه به توجه با سرمايهگذاري با ميگردد پيشنهاد است داشته نظر مورد آماري جامعه در را فرماندهان و

28 98 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 بيشتر در شاخصهاي عوامل فرايندي نسبت به ارتقاي سطح دانش و اگاهي مديران و فرماندهان اقدام گردد كه برخي از اين شاخصها جهت بهبود سبك رهبري ميران در ذيل آمده است: وجود نظام ارزیابی قوی و مناسب برای شناسایی استعدادهای کارکنان برگزاری کالسهای آموزشی به منظور ارتقاي تواناییهای کارکنان شفاف و مشخص بودن اهداف و فرایند جانشينپروري برای کلیه کارکنان سازمان برنامهريزي منظم جهت شناسایی استعدادهای درون سازمانی فهرست منابع - آقاجانی طهمورث و شوقی بهزاد )1393(. تأثیر سبک رهبري مدیران بر خالقیت کارکنان در صنایع فلزي شهر صنعتی کاوه فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ش 17 ص 43 تا ابوالعالیی بهزاد و غفاری عباس )1384(. مدیران آینده چاپ تارنگ. - ابوالعالیی بهزاد غفاری عباس )1384(. مدیران آینده مبانی نظری و تجارب عملی برنامههای استعدادیابی و جانشينپروري مدیران تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. - احمدی باالدهی سیدمهدی صالحی محمد و بابائی کچبی عزت ا... )1394(. بررسی تأثیر مدیریت دانش در استقرار نظام جانشينپروري بهعنوان ضرورت امروز سازمانها هشتمین کنفراس ملی و دومین کنفراس بینالمللی مدیریت دانش. - امجد زبردست محمد )1392(. چالش برنامهريزي و مدیریت جانشین در ادارات آموزش و پرورش استان کردستان فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش س اول ش دوم ص 77 تا بهشتی فر ملیکه نکوئی مقدم محمود پورکیانی مسعود )1391(. جانشينپروري: خلق خزانه استعدادها تهران: نشر راه تندرستی.

29 99 - بردبار غالمرضا و همکاران )1391(. شناسایی مؤلفهها و الگوهای شایستهگزینی برای بهینهسازی مدل جانشينپروري کارکنان مجله پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ش 11 ص 87 تا جوادی محسن )1393(. بررسي سبكهاي رهبري سازماني و كاربردهاي آن روزنامه دنياي اقتصاد ش 3201 ص حسینیان شهامت )1382(. کاربرد ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا پایاننامه دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی. - رضایی لیال و ساعتچی محمود )1388(. رابطه بين سبک رهبري مديران با تعهد سازماني کارکنان کارخانجات مخابراتي ايران فصلنامه آموزش و ارزشيابي )علوم تربيتي( دوره 2 ش 6 ص 99 تا 117. جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران - زینالدینیبیدمشکی زهره و همکاران )1393(. مقایسه وضعیت موجود جانشینپروري و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامهریزي در آموزش عالی ش 72 ص 51 تا سالجقه سنجر و همکاران )1391(. مدیریت جانشينپروري نیاز امروز سازمانها مجله تدبیر ش عباس پلنگی جواد )1390(. بررسي رابطه مديريت استعدادها و جانشينپروري در بانك رفاه كارگران پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران: مرکز استاد راهنما: دکتر علی اکبر احمدی. - عیدی اکبر و دیانتی محمد )1387(. مراکز ارزیابی روش نوین جانشينپروري مجله تدبیر ش فالمر رابرت و انگر جی )1387(. استعدادیابی و جانشينپروري )رویکردها و روشهای پرورش مدیر در شرکتهای پیشرو جهان( ترجمه بهزاد ابوالعالئی تهران: نشر سرآمد.

30 100 فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دهم - شماره 35 - قریب پور مهشید عارف معصومه و لطیفی میثم )1393(. رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک رهبری با جانشينپروري و کسب و کارهای خانوادگی فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره 4 ش 3 ص 131 تا کرمينیا رضا سلیمی سیدحسین و امینی علی )1389(. رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی نشریه مجله طب نظامي دوره 12 ش 2 ص 65 تا.70 - گای ماتیو و سیمز دوریس )1388(. توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامهريزي جانشينپروري ترجمه: نسرین جزنی تهران: انتشارات سرآمد. - مصدق راد علی محمد )1381(. کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تهران: انتشارات دیباگران. - معالی تفتی مرجان و تاجالدين محمد )1388(. جانشينپروري کلید نجات در بحران استعدادها ماهنامه تدبیر س نوزدهم ش منصوری جلیلیان امیر )1392(. جانشينپروري مدیران و فرماندهان ناجا ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی فصلنامه نظارت و بازرسی س هفتم ش 23 ص 22 تا متقي محمد حسين و بهشتيفر مليكه )1388(. مدل كانال رهبري در فرايند جانشين پروري نشريه تدبير )1388( ش ناصحی فر وحید سعادت محمدرضا و معصوم زاده زواره ابوالفضل )1389(. الگوي ارزیابی قابلیتها و شایستگیهاي مدیران وزارت بازرگانی مجله بررسیهاي بازرگانی. ش 41 ص 3 تا نکویی مقدم محمود و همکاران )1392(. بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکههای بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجله بهداشت و توسعه دوره 2 ش 1.

31 101 جانشين پروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران - Abdollah, Z. (2009). Succession planning in Malaysian institution of higher education. International Education Studies, 2(1). - Carroll, C. (2004), Succession planning: Developing leaders for the future of the organization, Leadership Abstracts, Vol.17, No.2, pp.2. - Kim, Y. (2006), Measuring the value of succession planning and management :A qualitative study of U.S. affiliates of foreign multinational companies, For PhD Degree, The Pennsylvania State University. - Mandi,A.R.(2008).Acase study exploring succession planning: Supported by aquantitative analysis of governmental organizations in the Kingdom of Bahrain. (Doctoral dissertation). The George Washington University,United States. Retrieved from Dissertation Theses: A & I database. (Publication No.AAT ). - Mateso, E.E.P. (2010). Understanding succession planning and manage ment efforts at Midwestern university. (Doctoral dissertation). Retrieved from http: // etd. ohiolink. Edu. - Perra, B. M. (2000). Leadership: the key to quality outcomes. Nurs Adm Q, 24(2): Sambrook, S. (2005). Exploring succession planning in small, growing firms.journal of small business and enterprise development, 12(4), San Juan S. P. (1998). Team building: a leadership strategy. J Philipp Dent Assoc, 50(1): Taylor, T., McGraw, P. (2004). Succession Planning Practices in Aus - tralian Organizations. International Journal of Manpower, 25, 8, Yarbrough, A. K. (2006). CEO origin and succession planning in acute care hospitals. (Doctoral dissertation). The University of Alabama, Birmingham. Retrieved from Pro Quest Dissertations & Theses.http: //gradworks.umi.com /32/53/ html.

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب 81-104 1394 بهار 74 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه میانجیگری با رقابتی مزیتهای بر استراتژیک رهبری تأثیر بررسی نوآوری«توانی سو»دو اراک( شهر تولیدی شرکتهای مطالعه: )مورد * اکبری محسن 93/6/3 پذیرش: 92/6/9

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری... 105 بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته 1* صفورا اللهی 2 عباس

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management.

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management. ایجاد و تسهیم بر فرهنگ تأثیرگذاری مدل طراحی غیرعامل پدافند رویکرد با بحرانی شرایط مهار در چابکی اصفهان گاه اقتصاد و اداری علوم کدهی مدیریت گروه -استادیار دولتآبادی رضایی حسین Khazaei110@gmail.com اصفهان

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

را به سمت حرفهای شدن برای سالهای آینده حفظ کنند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفهای AFC میباشد.

را به سمت حرفهای شدن برای سالهای آینده حفظ کنند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفهای AFC میباشد. 49 دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش بهار و تابستان 1394 ش 1 )پیاپی 6( صص 49-63 بررسی وضعیت و لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفهای AFC 2 1* سید عماد حسینی سید محمدحسین رضوی 4 3 مسعود يمینی فیروز سید

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

یروآ عمج یاه هداد.تسا هدش هدافتسا تاعلاطا یروآ عمج رازبا ناونع هب اینرفیلاک ب و گنیلته

یروآ عمج یاه هداد.تسا هدش هدافتسا تاعلاطا یروآ عمج رازبا ناونع هب اینرفیلاک ب و گنیلته چکیده انتقادی تفکر مهارتهای با آن رابطة و زبانگی دو * معروفی یحیی ** محمدینیا اسماعیل زبانه دو دانشآموزان انتقادی تفکر مهارتهای مقايسة پژوهش این اصلی هدف پژوهش آماری جامعة و است مقایسهای عل ی- پژوهش روش

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی 5 فرزاد نوبخت 1 ناهید اتقیاء 2 مجتبی امیری 3 حسن قره خانی 4 نگار اشرفی ص ص: 103-123 تاریخ دریافت: 92/2/6 تاریخ تصویب: 92/9/10

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق رابطه انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان * فرح نادری ** علیرضا حیدری *** مرضیه مشعل پور چكيده هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی کارکنان

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه رفتار حرکتی شماره. پاییز و زمستان 93. صص -3 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بهنام ملکی حسن محمدزاده اکبر قوامی 3 تاریخ دریافت مقاله: 93//9 تاریخ پذیرش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

2.Christensen. 4. WEF (2004).

2.Christensen. 4. WEF (2004). 187-221 1391 پاییز 64 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه بانکها رقابتی توان اندازهگیری ایران بانکداری نظام در ** ابراهیمی عباس * صفری سعید دکتر 90/9/20 پذیرش: 88/5/14 دریافت: TOPSIS تکنیک / ساختاری معادالت

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα