ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας. 2 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 347/2016 (1) Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 5 Οκτωβρίου 2016) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179, εφεξής Νόμος), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 88 παρ Τις διατάξεις του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 94) και ιδίως το άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/ ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «κατευθυντήριες οδηγίες για το λογιστικό διαχωρισμό των εταιρειών φυσικού αερίου». 7. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και υποβολή έκθεσης Υπολογισμού του WACC». 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ οι διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015, συνοδευόμενες από την έκθεση του ορκωτή ελεγκτή-λογιστή και τη μελέτη για το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). 10. Tην υπ αριθμ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι κανόνες λογιστικού διαχωρισμού των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. 11. Το σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης, του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας, που υπέβαλε με το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / , η ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστρια του εν λόγω Δικτύου Διανομής. 12. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την υπ αριθμ. 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 3067). 13. Tην υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-65349/ επιστολή της ΡΑΕ προς τις εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 14. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο με το οποίο, η ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστρια του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας, υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση, σχέδιο τιμολογίου για τη χρέωση της βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής της Θεσσαλίας (εφεξής Τιμολόγια Διανομής). 15. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει.

2 36020 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3537/ Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Α. Νομικά και πραγματικά δεδομένα Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015: «2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ, τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρήστες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος». Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 88 του Νόμου: «4. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ αυτών εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβολής τους, και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 15 του Ν. 4001/2011 «Οι μεθοδολογίες και τα Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμοδίων Διαχειριστών». Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου: «Η ΡΑΕ δύναται με ειδικά αιτιολογημένη γνώμη να ζητά από τους αρμόδιους Διαχειριστές να τροποποιήσουν τα ως άνω Τιμολόγια, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1, εφόσον κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η αναλογική και αμερόληπτη τιμολόγηση της χρήσης των Συστημάτων ή των Δικτύων Διανομής». Επειδή η ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειρίστρια του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας, με το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφό της, υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση, σχέδιο τιμολογίου για τη χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής της Θεσσαλίας. Επειδή το σχέδιο Τιμολογίου Διανομής, που υπέβαλε ο Διαχειριστής είναι σύμφωνο με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Τιμολόγησης, και έχει καταρτιστεί με βάση τις παραδοχές και τιμές των παραμέτρων που ορίζονται στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού αυτού. Ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Τιμολογίου Διανομής βασιζόμενο σε τετραετής Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων. Επειδή ο Διαχειριστής έχει υποβάλει λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις για το έτος 2015, όπου απεικονίζονται διακριτά τα σχετικά μεγέθη για τη Βασική Δραστηριότητας της Διανομής (σχετικό 9). Οι εν λόγω λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθή εφαρμογή των κανόνων λογιστικού διαχωρισμού από ανεξάρτητο ελεγκτή και έχει υποβληθεί σχετική έκθεση (σχετικό 9). Επειδή βάσει αυτών των απολογιστικών μεγεθών του 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης για το Έτος Αναφοράς και το επενδυτικού σχεδίου του Διαχειριστή, η ΡΑΕ προέβη στην αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων που αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτιση του υποβληθέντος Τιμολογίου Διανομή. Β. Αναφορικά με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Τιμολόγησης, ως Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ), νοείται το απασχολούμενο κεφάλαιο του Διαχειριστή για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα: α) Της αναπόσβεστης αξίας των υφιστάμενων, ενσώματων και ασώματων, παγίων (αφαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων και συμμετοχών), β) των επενδύσεων (σε εξέλιξη από προηγούμενα έτη και των νέων επενδύσεων του συγκεκριμένου έτους) και γ) του κεφαλαίου κίνησης, όπως αυτό εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων παραδοχών. Επειδή, σε σχέση με την αξία των παγίων που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ΡΠΒ, o Διαχειριστής υπέβαλε την αναπόσβεστη αξία των παγίων για το 2015 και το 2016 (εκτίμηση), καθώς και για τα έτη της Περιόδου Υπολογισμού των Τιμολογίων (ρυθμιστική περίοδος ). Αναφορικά με τις αξίες για το 2015, αυτές είναι σύμφωνες με τις αξίες των ενσώματων και ασώματων παγίων που απεικονίζονται στις λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις που υπέβαλε στη ΡΑΕ ο Διαχειριστής για το 2015 (σχετικό 9). Επειδή, οι νέες επενδύσεις, που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή και κρίνονται εύλογες από τη ΡΑΕ, συνυπολογίζονται στις εκτιμήσεις των απασχολούμενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) για τη ρυθμιστική περίοδο και αφορούν σε: α) Έργα ανάπτυξης του Δικτύου και β) λοιπές επενδύσεις (επενδύσεις έργων συντήρησης και εξοπλισμού). Επειδή, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης, άρθρο 10 παρ. 3, 4, 5 και προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός διείσδυσης του φυσικού αερίου, η ΡΑΕ θεωρεί σκόπιμη την αναγνώριση ποσοστού έκπτωσης 100% στα Τέλη Σύνδεσης για όλα τα έτη της 1ης ρυθμιστικής περιόδου ( ). Τα κόστη που θα προκύψουν από την επιβάρυνση του Διαχειριστή για τα Τέλη Σύνδεσης, θα συνυπολογιστούν στην αξία της ΡΠΒ κάθε έτους. Επειδή, ο επικείμενος νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός της Εταιρείας Διανομής και της Εταιρείας Προμήθειας ενδέχεται να αναδείξει την ανάγκη επανεξέτασης του διαχωρισμού των παγίων μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων, η ΡΑΕ δύναται να επανέλθει αναφορικά με τον προσδιορισμό της αξίας των παγίων αυτών που συνθέτουν τη ΡΠΒ για επόμενη ρυθμιστική περίοδο. Επειδή, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης και ειδικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 10 αυτού, το εύλογο ύψος του Κεφαλαίου Κίνησης για τον

3 Τεύχος Β 3537/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συνυπολογισμό του στη ΡΠΒ συνεξετάζεται σε σχέση με την τιμή του Δείκτη Γενικής Ρευστότητας. Η τιμή του εν λόγω δείκτη, εξετάζεται συνδυαστικά τόσο σε σχέση με την τιμή που προκύπτει από τις λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις του Διαχειριστή όσο και από τις εκτιμήσεις του για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού των Τιμολογίων. Επειδή, ο Διαχειριστής στην εισήγησή του για τα Τιμολόγια Διανομής δεν συνυπολογίζει ποσό στη ΡΠΒ ως εκτίμηση για Κεφάλαιο Κίνησης, βάσει και των λογιστικά διαχωρισμένων καταστάσεων του 2015 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Τιμολόγησης. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται αποδεκτή η εκτίμηση του Διαχειριστή και δεν συνυπολογίζεται Κεφάλαιο Κίνησης για κανένα από τα τέσσερα έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου Επειδή, λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα ανωτέρω, η τιμή της ΡΠΒ επί της οποίας υπολογίζεται εύλογη απόδοση για τη Ρυθμιστική Περίοδο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Αξία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) ( ) Α. Αξία παγίων ενσώματων και άυλων στη λήξη του έτους Β. Κεφάλαιο Κίνησης στη λήξη του έτους ΡΠΒ έτους (Α)+(Β) Γ. Αναφορικά με την απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων του Διαχειριστή για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης (άρθρο 6), η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) υπολογίζεται βάσει του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου του Διαχειριστή, σε ονομαστικές, προ φόρων, τιμές (WACC nominal ) και για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου. Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας, εφαρμόζει, ως προς τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των Διαχειριστών, τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζοντα με ισόρροπο τρόπο: α) Η άντληση νέων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στα εθνικά δίκτυα, προκειμένου να προάγεται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, η ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, και β) η προστασία των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. Επειδή, η ΡΑΕ κατά την εξέταση των παραμέτρων του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC), και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Τιμολόγησης, έλαβε υπ όψη της στοιχεία (ιστορικές και τρέχουσες αξίες) και εκτιμήσεις από αξιόπιστα διεθνή πρακτορεία/βάσεις πληροφόρησης για την πορεία βασικών μεγεθών των αγορών. Επειδή, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης και με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες αναλυτικές μελέτες εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου της εταιρείας για κάθε έτος της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων, αλλά μια συγκεντρωτική μελέτη για το σύνολο των παραμέτρων του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου, κρίνεται αναγκαίο να εκτιμηθεί ένα μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου κοινό και για τα τέσσερα (4) έτη της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων, με τη δυνατότητα αναθεώρησης της τιμής αυτού στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που μεταβάλουν ουσιωδώς τα οικονομικά δεδομένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Τιμολόγησης. Επειδή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπ όψη τα ανωτέρω, εκτιμά το κόστος των Ιδίων και Δανειακών Κεφαλαίων βάσει των παρακάτω παραδοχών: α) Μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης - Gearing Ratio (G): λαμβάνεται μηδενική τιμή, με δεδομένη την παρούσα κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και την πρόταση του Διαχειριστή. H εν λόγω παράμετρος αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά εντός της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων, βάσει του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας και της εκτιμώμενης αναγκαιότητας για άντληση δανειακών κεφαλαίων. Η ΡΑΕ στην προβλεπόμενη αναθεώρηση τιμολογίων που θα λάβει χώρα το έτος 2018 και θα αφορά στην Ρυθμιστική Περίοδο , θα εξετάσει την περίπτωση υιοθέτησης ενός μέσου εκτιμώμενου συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης της τάξεως 15% έως 20%. β) Φορολογικός συντελεστής- Tax Rate (ΤΧ): λαμβάνεται η τιμή του συντελεστή φορολόγησης ανωνύμων εταιρειών που είναι σε ισχύ κατά την έκδοση της απόφασης, ήτοι 29%. γ) Κόστος δανειακών κεφαλαίων - Debt Rate (DR): δεδομένου ότι η εταιρεία δεν υπέβαλε στοιχεία αναλυτικά για την εκτίμηση του κόστους μελλοντικού δανεισμού, η εν λόγω παράμετρος δεν παίρνει τιμή στην παρούσα απόφαση. Η εταιρεία θα πρέπει κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων ετών της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων ( ) να παρέχει στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία για τα δανειακά κεφάλαια (ύψος και κόστος δανεισμού, περίοδος αποπληρωμής κ.λπ.).

4 36022 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3537/ δ) Κόστος ιδίων κεφαλαίων (ROE post tax,nominal ): η εν λόγω παράμετρος προκύπτει βάσει των τιμών των παρακάτω επιμέρους παραμέτρων και διαμορφώνεται (σε προφόρων βάση) στην τιμή 6,55%. ε) Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο - Risk Free Rate (RFR): υπολογίζεται ως η μέση τιμή της απόδοσης του γερμανικού 10-ετούς κρατικού ομολόγου κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 και λαμβάνει τιμή 0,36%. στ) συστηματικού κινδύνου Ιδίων Κεφαλαίων (β): γίνεται δεκτή η τιμή που εισηγείται ο Διαχειριστής και η οποία βασίζεται σε συγκρίσιμες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράμετρος διαμορφώνεται σε 0,42. ζ) Περιθώριο απόδοσης αγοράς - Market Risk Premium (MRP): λαμβάνεται τιμή 5,23%, που προκύπτει συνεξετάζοντας και σταθμίζοντας τόσο τις αποδόσεις μετοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποτυπωθεί σε έγκυρες μελέτες όσο και την πρόταση του Διαχειριστή για την εν λόγω παράμετρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Κανονισμό Τιμολόγησης προβλέπεται επιπρόσθετα και η απόδοση από το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας (CRP), παράμετρος που συνολικά αυξάνει την όποια απόδοση προκύπτει από το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων Capital Asset Pricing Model (CAPM). η) Country Risk Premium (CRP): λαμβάνεται υπ όψη τιμή ίση με 4%. Η ΡΑΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι τρέχουσες τιμές της παραμέτρου είναι αυξημένες, έλαβε τη μέγιστη τιμή που προβλέπεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, εκτιμώντας ότι, αν επιτευχθεί η αναστροφή του κλίματος στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα και με τις διαθέσιμες προβλέψεις διεθνών οργανισμών 1 για επίτευξη ανάκαμψης της χώρας στα επόμενα έτη, η εν λόγω παράμετρος θα μειωθεί στα επόμενα έτη. Επειδή, λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα ανωτέρω, η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) του Διαχειριστή για τα τέσσερα (4) έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου 2017 έως και 2020 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας- Εγκεκριμένο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου Απόδοση χωρίς κίνδυνο (RFR) 0,36% Περιθώριο Απόδοσης της Αγοράς (MRP) 5,23% Συστηματικού Κινδύνου Ιδίων Κεφαλαίων (β) 0,42 Μέσος Δανειακής Επιβάρυνσης (G) 0 Country Risk Premium (CRP) 4,00% Cost of equity (post-tax) 6,55% Φορολογικός (ΤΧ) 29,00% Cost of equity (pre-tax) 9,23% Κόστος Δανεισμού (DR) 0 WACC (nominal, pre-tax) 9,23% 1 Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Economic Forecast- Spring 2016) και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (World Economic Outlook - October 2016). Δ. Αναφορικά με τις Λειτουργικές Δαπάνες του Διαχειριστή για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε εκτιμήσεις για το ύψος των λειτουργικών δαπανών διακριτά για κάθε έτος της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων. Από τα στοιχεία αυτά, δεν προκύπτει σημαντική μεταβολή συγκριτικά με τα αντίστοιχα του 2015 και συνεξετάζοντας τα με το επενδυτικό και επιχειρηματικό πλάνο του Διαχειριστή, οι τιμές γίνονται αποδεκτές από τη ΡΑΕ. Επειδή, βάσει των ανωτέρω, το ποσό των λειτουργικών δαπανών που θεωρείται εύλογο για κάθε έτος αναλύεται ως εξής: α) 2017: β) 2018: γ) 2019: δ) 2020: Ε. Αναφορικά με τις Αποσβέσεις (Dep) του Διαχειριστή για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Τιμολόγησης, οι αποσβέσεις των παγίων υπολογίζονται και υποβάλλονται από τον Διαχειριστή με βάση τη λογιστική μέθοδο που προβλέπεται ανά κατηγορία παγίων. Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 11 και 7 παρ. 4 του Κανονισμού Τιμολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα συνυπολογισμού στο ετήσιο ύψος των αποσβέσεων του ετήσιου κόστους απόσβεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των Τελικών Πελατών του Διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι παρακολουθούνται σε ειδική περιουσιακή βάση και αποσβένονται σε εύλογη χρονική διάρκεια, όπως προσδιορίζεται από τη ΡΑΕ. Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε αναλυτικά στοιχεία και τιμές υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων που λαμβάνονται υπόψη στη ΡΠΒ, τα οποία θεωρούνται εύλογα. Επειδή, ο Διαχειριστής στην πρόταση των Τιμολογίων Διανομής που υπέβαλε, δεν έχει συνυπολογίσει στις ετήσιες αποσβέσεις πρόσθετη επιβάρυνση για την υλοποίηση επενδύσεων σε εσωτερικές εγκαταστάσεις Τελικών Πελατών για την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω, το ποσό των αποσβέσεων διαμορφώνεται για κάθε έτος ως εξής: α) 2017: β) 2018: γ) 2019: δ) 2020: ΣΤ. Αναφορικά με τα έσοδα του Διαχειριστή από ρυθμιζόμενες και μη δραστηριότητες για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε στοιχεία αναφορικά με τα εκτιμώμενα έσοδα από ρυθμιζόμενες και μη δραστηριότητες, που σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης θα πρέπει να αφαιρεθούν από το Απαιτούμενο Έσοδο. Οι εν λόγω εκτιμήσεις κρίνονται εύλογες από τη ΡΑΕ και τα ποσά αναλύονται ως εξής: α) 2017: β) 2018:

5 Τεύχος Β 3537/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γ) 2019: δ) 2020: Ζ. Αναφορικά με τον υπολογισμό των Τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης, το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων κατανέμεται στις Κατηγορίες Τελικών Πελατών σύμφωνα με λόγο του αθροίσματος της Δεσμευμένης Ωριαίας Κατανάλωσης όλων των Σημείων Παράδοσης της Κατηγορίας Τελικών Πελατών k ως προς το άθροισμα της Δεσμευμένης Ωριαίας Κατανάλωσης όλων των Σημείων Παράδοσης. Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΠΑ Θεσσαλίας το Απαιτούμενο Έσοδο κατανέμεται σύμφωνα με τον κάτωθι λόγο: Οικιακό/ Εμπορικό 96% 96% 96% 96% Βιομηχανικό 4% 4% 4% 4% Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το απαιτούμενο έσοδο (σε καθαρή παρούσα αξία) που αναλογεί σε κάθε Κατηγορία Τελικού Πελάτη διαμορφώνεται ως εξής: Οικιακό/ Εμπορικό Βιομηχανικό , , , , , , , ,529 Σύνολο , , , ,085 Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το Ποσοστό Χρέωσης Δυναμικότητας εγκρίνεται ως ακολούθως: Οικιακό/Εμπορικό 20% 20% 20% 20% Βιομηχανικό 80% 80% 80% 80% Επειδή, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Διαχειριστή η προβλεπόμενη ποσότητα φυσικού αερίου ανά κατηγορία Τελικού Πελάτη (MWh) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου Διανομής είναι η ακόλουθη: Οικιακό/ Εμπορικό Βιομηχανικό Επειδή, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Διαχειριστή το προβλεπόμενο άθροισμα της Ωριαίας Δεσμευμένης Δυναμικότητας ανά κατηγορία Τελικού Πελάτης (MWh/h) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου Διανομής είναι η ακόλουθη: Οικιακό/ Εμπορικό Βιομηχανικό Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, απαιτείται η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμολογίων έως την εφαρμογή τους, κρίνεται αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις, τα νέα τιμολόγια να εφαρμοσθούν από Επειδή, στην περίπτωση που η χρονική περίοδος διαμόρφωσης των κατάλληλων συστημάτων (νέου λογισμικού) που απαιτούνται για την εφαρμογή των ως άνω τιμολογίων από τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου, υπερβεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δύναται η συμμόρφωση με τα τιμολόγια της παρούσας να επέλθει μέσω συμπληρωματικών εκκαθαρίσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την επόμενη, από το χρόνο ενεργοποίησης της τεχνικής δυνατότητας εφαρμογής των τιμολογίων αυτών, τιμολόγηση, όσον αφορά στους Επιλέγοντες Πελάτες φυσικού αερίου, αποφασίζει: 1. Την έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων (Ρυθμιστική Περίοδο) , ως ακολούθως: Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) Την έγκριση των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή ΕΠΑ Θεσσαλίας, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατηγορία Πελατών Δυναμικότητας ( /ΜW/έτος) Ενέργειας ( /MWh) Οικιακό 516, ,7956 Εμπορικό 516, ,7956 Βιομηχανικό 2.064,5265 0, Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2016.

6 36024 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3537/ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ MΠΟΥΛΑΞΗΣ Ι Αριθμ. απόφ. 348/2016 (2) Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 5 Οκτωβρίου 2016) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179, εφεξής Νόμος), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 88 παρ Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 94) και ιδίως το άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/ ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-63972/ επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «κατευθυντήριες οδηγίες για το λογιστικό διαχωρισμό των εταιρειών φυσικού αερίου». 7. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-64652/ επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και υποβολή έκθεσης Υπολογισμού του WACC». 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ η έκθεση του ορκωτή ελεγκτή-λογιστή και η μελέτη για το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). 10. Tην υπ αριθμ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι κανόνες λογιστικού διαχωρισμού των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. 11. Το σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης, του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Λοιπής Ελλάδος, που υπέβαλε με το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / , η ΔΕΠΑ Α.Ε, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστρια του εν λόγω Δικτύου Διανομής. 12. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την υπ αριθμ. 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 3067). 13. Tην υπ αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ο-65349/ επιστολή της ΡΑΕ προς τις εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 14. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο με το οποίο, η ΔΕΠΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστρια του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση, σχέδιο τιμολογίου για τη χρέωση της βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής της Λοιπής Ελλάδος (εφεξής Τιμολόγια Διανομής). 15. Tα υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι και I / έγγραφα της ΔΕΠΑ Α.Ε. 16. Tην υπ αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ο-65367/ επιστολή της ΡΑΕ προς την ΔΕΠΑ Α.Ε. 17. To υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. 18. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει. 19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Α. Νομικά και πραγματικά δεδομένα Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015: «2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ, τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρήστες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος». Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 88 του Νόμου: «4. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ αυτών εντός τριών

7 Τεύχος Β 3537/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (3) μηνών από το χρόνο υποβολής τους, και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 15 του Ν. 4001/2011 «Οι μεθοδολογίες και τα Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμοδίων Διαχειριστών». Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου: «Η ΡΑΕ δύναται με ειδικά αιτιολογημένη γνώμη να ζητά από τους αρμόδιους Διαχειριστές να τροποποιήσουν τα ως άνω Τιμολόγια, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1, εφόσον κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η αναλογική και αμερόληπτη τιμολόγηση της χρήσης των Συστημάτων ή των Δικτύων Διανομής». Επειδή η ΔΕΠΑ Α.Ε, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειρίστρια του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, με το υπ αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφό της, υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση, σχέδιο τιμολογίου για την χρέωση της βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής της Λοιπής Ελλάδος, με ανάλυση σε επίπεδο Δικτύου Διανομής (Κορίνθου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας). Επειδή το σχέδιο Τιμολογίου Διανομής, που υπέβαλε ο Διαχειριστής είναι σύμφωνο με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Τιμολόγησης, και έχει καταρτιστεί με βάση τις παραδοχές και τιμές των παραμέτρων που ορίζονται στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού αυτού. Ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ στοιχεία βάσει των οποίων προκύπτει ότι η Περίοδος Υπολογισμού των Τιμολογίων (περίοδος εξομάλυνσης) είναι εικοσαετής. Επειδή ο Διαχειριστής έχει υποβάλει λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις για το έτος 2015, όπου απεικονίζονται διακριτά τα σχετικά μεγέθη για τη Βασική Δραστηριότητας της Διανομής (σχετικό 9). Οι εν λόγω λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθή εφαρμογή των κανόνων λογιστικού διαχωρισμού από ανεξάρτητο ελεγκτή και έχει υποβληθεί σχετική έκθεση (σχετικό 9). Επειδή βάσει αυτών των απολογιστικών μεγεθών του 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης για το Έτος Αναφοράς και το επενδυτικού σχεδίου του Διαχειριστή, η ΡΑΕ προέβη στην αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων που αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτιση του υποβληθέντος Τιμολογίου Διανομής. Β. Αναφορικά με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Τιμολόγησης, ως Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ), νοείται το απασχολούμενο κεφάλαιο του Διαχειριστή για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα: α) Της αναπόσβεστης αξίας των υφιστάμενων, ενσώματων και ασώματων, παγίων (αφαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων και συμμετοχών), β) των επενδύσεων (σε εξέλιξη από προηγούμενα έτη και των νέων επενδύσεων του συγκεκριμένου έτους) και γ) του κεφαλαίου κίνησης, όπως αυτό εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων παραδοχών. Επειδή, σε σχέση με την αξία των παγίων που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ΡΠΒ, o Διαχειριστής υπέβαλε την αναπόσβεστη αξία των παγίων για το 2015 και το 2016 (εκτίμηση), καθώς και για τα έτη της Περιόδου Υπολογισμού των Τιμολογίων (ρυθμιστική περίοδος ). Αναφορικά με τις αξίες για το 2015, αυτές είναι σύμφωνες με τις αξίες των ενσώματων και ασώματων παγίων που απεικονίζονται στις λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις που υπέβαλε στη ΡΑΕ ο Διαχειριστής για το Επειδή, οι νέες επενδύσεις, που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή για κάθε Δίκτυο Διανομής και οι οποίες κρίνονται εύλογες από τη ΡΑΕ, συνυπολογίζονται στις εκτιμήσεις των απασχολούμενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) για τη ρυθμιστική περίοδο και αφορούν σε: α) Έργα ανάπτυξης του Δικτύου και β) λοιπές επενδύσεις (επενδύσεις έργων συντήρησης και εξοπλισμού). Επειδή, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης, άρθρο 10 παρ. 3, 4, 5 και προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός διείσδυσης του φυσικού αερίου, η ΡΑΕ θεωρεί σκόπιμη την αναγνώριση ποσοστού έκπτωσης έως και 100% στα Τέλη Σύνδεσης για όλα τα έτη της 1ης ρυθμιστικής περιόδου ( ). Τα κόστη που θα προκύψουν από την επιβάρυνση του Διαχειριστή για τα Τέλη Σύνδεσης, θα συνυπολογιστούν στην αξία της ΡΠΒ κάθε έτους. Επειδή, ο επικείμενος νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός της Εταιρείας Διανομής και της Εταιρείας Προμήθειας ενδέχεται να αναδείξει την ανάγκη επανεξέτασης του διαχωρισμού των παγίων μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων και για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ δύναται να επανεκτιμήσει τον προσδιορισμό της αξίας των παγίων αυτών που συνθέτουν τη ΡΠΒ για επόμενη ρυθμιστική περίοδο. Επειδή, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης και ειδικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 10 αυτού, το εύλογο ύψος του Κεφαλαίου Κίνησης για τον συνυπολογισμό του στη ΡΠΒ συνεξετάζεται σε σχέση με την τιμή του Δείκτη Γενικής Ρευστότητας. Η τιμή του εν λόγω δείκτη, εξετάζεται συνδυαστικά τόσο σε σχέση με την τιμή που προκύπτει από τις λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις του Διαχειριστή όσο και από τις εκτιμήσεις του για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού των Τιμολογίων. Επειδή, ο Διαχειριστής στην εισήγησή του για τα Τιμολόγια Διανομής συνυπολογίζει ποσό στη ΡΠΒ ως εκτίμηση για Κεφάλαιο Κίνησης, βάσει των λογιστικά διαχωρισμένων καταστάσεων του 2015 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Τιμολόγησης. Η εν λόγω εκτίμηση και για τα τέσσερα έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου, κρίνεται εύλογη. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκρίνεται ο συνυπολογισμός στη ΡΠΒ Κεφαλαίου Κίνησης για κάθε ένα από τα τέσσερα έτη ( ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

8 36026 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3537/ Κεφάλαιο Κίνησης ( ) Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου (Κόρινθος) Στερεάς Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Επειδή, λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα ανωτέρω, η τιμή της ΡΠΒ επί της οποίας υπολογίζεται εύλογη απόδοση για τη Ρυθμιστική Περίοδο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Αξία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) ( ) Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου (Κόρινθος) Στερεάς Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Γ. Αναφορικά με την απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων του Διαχειριστή για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης (άρθρο 6), η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) υπολογίζεται βάσει του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου του Διαχειριστή, σε ονομαστικές, προ φόρων, τιμές (WACC nominal ) και για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου. Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας, εφαρμόζει, ως προς τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των Διαχειριστών, τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζοντα με ισόρροπο τρόπο: α) Η άντληση νέων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στα εθνικά δίκτυα, προκειμένου να προάγεται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, η ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, και β) η προστασία των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. Επειδή, η ΡΑΕ κατά την εξέταση των παραμέτρων του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC), και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Τιμολόγησης, έλαβε υπόψη της στοιχεία (ιστορικές και τρέχουσες αξίες) και εκτιμήσεις από αξιόπιστα διεθνή πρακτορεία/βάσεις πληροφόρησης για την πορεία βασικών μεγεθών των αγορών. Επειδή, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης και με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες αναλυτικές μελέτες εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου της εταιρείας για κάθε έτος της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων, αλλά μια συγκεντρωτική μελέτη για το σύνολο των παραμέτρων του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου, κρίνεται αναγκαίο να εκτιμηθεί ένα μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου κοινό και για τα τέσσερα (4) έτη της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων, με τη δυνατότητα αναθεώρησης της τιμής αυτού στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που μεταβάλουν ουσιωδώς τα οικονομικά δεδομένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Τιμολόγησης. Επειδή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπ όψη τα ανωτέρω, εκτιμά το κόστος των Ιδίων και Δανειακών Κεφαλαίων βάσει των παρακάτω παραδοχών: α) Μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης - Gearing Ratio (G): λαμβάνεται μηδενική τιμή. H εν λόγω παράμετρος αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά εντός της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων, βάσει του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας και της εκτιμώμενης αναγκαιότητας για άντληση δανειακών κεφαλαίων. Η ΡΑΕ στην προβλεπόμενη αναθεώρηση τιμολογίων που θα λάβει χώρα το έτος 2018 και θα αφορά στην Ρυθμιστική Περίοδο , θα εξετάσει την περίπτωση υιοθέτησης ενός μέσου εκτιμώμενου συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης της τάξεως 15% έως 20%. β) Φορολογικός συντελεστής- Tax Rate (ΤΧ): λαμβάνεται η τιμή του συντελεστή φορολόγησης ανωνύμων εταιρειών που είναι σε ισχύ κατά την έκδοση της απόφασης, ήτοι 29%.

9 Τεύχος Β 3537/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γ) Κόστος δανειακών κεφαλαίων - Debt Rate (DR): Ο Διαχειριστής θα πρέπει κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων ετών της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων ( ) να παρέχει στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία για τα δανειακά κεφάλαια (ύψος και κόστος δανεισμού, περίοδος αποπληρωμής κλπ). δ) Κόστος ιδίων κεφαλαίων (ROE post tax,nominal ): η εν λόγω παράμετρος προκύπτει βάσει των τιμών των παρακάτω επιμέρους παραμέτρων και διαμορφώνεται (σε προφόρων βάση) στην τιμή 6,55%. ε) Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο - Risk Free Rate (RFR): υπολογίζεται ως η μέση τιμή της απόδοσης του γερμανικού 10-ετούς κρατικού ομολόγου κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 και λαμβάνει τιμή 0,36%. στ) συστηματικού κινδύνου Ιδίων Κεφαλαίων (β): γίνεται δεκτή η τιμή που εισηγείται ο Διαχειριστής και η οποία βασίζεται σε συγκρίσιμες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράμετρος διαμορφώνεται σε 0,42. ζ) Περιθώριο απόδοσης αγοράς - Market Risk Premium (MRP): λαμβάνεται τιμή 5,23%, που προκύπτει συνεξετάζοντας και σταθμίζοντας τόσο τις αποδόσεις μετοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποτυπωθεί σε έγκυρες μελέτες όσο και την πρόταση του Διαχειριστή για την εν λόγω παράμετρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Κανονισμό Τιμολόγησης προβλέπεται επιπρόσθετα και η απόδοση από το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας (CRP), παράμετρος που συνολικά αυξάνει την όποια απόδοση προκύπτει από το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων Capital Asset Pricing Model (CAPM). η) Country Risk Premium (CRP): λαμβάνεται υπ όψη τιμή ίση με 4%. Η ΡΑΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι τρέχουσες τιμές της παραμέτρου είναι αυξημένες, έλαβε τη μέγιστη τιμή που προβλέπεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, εκτιμώντας ότι, αν επιτευχθεί η αναστροφή του κλίματος στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα και με τις διαθέσιμες προβλέψεις διεθνών οργανισμών 1 για επίτευξη ανάκαμψης της χώρας στα επόμενα έτη, η εν λόγω παράμετρος θα μειωθεί στα επόμενα έτη. Επειδή, λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα ανωτέρω, η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) του Διαχειριστή για τα τέσσερα (4) έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου 2017 έως και 2020 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας - Εγκεκριμένο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου Απόδοση χωρίς κίνδυνο (RFR) 0,36% Περιθώριο Απόδοσης της Αγοράς (MRP) 5,23% Συστηματικού Κινδύνου Ιδίων Κεφαλαίων (β) 0,42 Μέσος Δανειακής Επιβάρυνσης (G) 0 Country Risk Premium (CRP) 4,00% 1 Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Economic Forecast- Spring 2016) και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (World Economic Outlook - October 2016). Cost of equity (post-tax) 6,55% Φορολογικός (ΤΧ) 29,00% Cost of equity (pre-tax) 9,23% Κόστος Δανεισμού (DR) 0 WACC (nominal, pre-tax) 9,23% Δ. Αναφορικά με τις Λειτουργικές Δαπάνες του Διαχειριστή για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε εκτιμήσεις για το ύψος των λειτουργικών δαπανών διακριτά για κάθε έτος της Περιόδου Ισχύος των Τιμολογίων. Από τα στοιχεία αυτά, ειδικά για τις περιπτώσεις του Δικτύου Διανομής σε Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία -Θράκη, προκύπτει σημαντική αύξηση στο ύψος των δαπανών για το 2017 συγκριτικά με το αντίστοιχο μέγεθος για το 2015, που δεν αιτιολογείται επαρκώς. Επειδή, βάσει των ανωτέρω η ΡΑΕ, ειδικά για τις περιπτώσεις του Δικτύου Διανομής σε Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, θεωρεί αναγκαία μια αναδιαμόρφωση-περιορισμό του ύψους των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2017, εκτιμώντας ως εύλογη μια αύξηση της τάξεως του 30% σε σχέση με τον απολογισμό του 2015 (λόγω της σημαντικής ανάπτυξης δικτύου στις περιοχές αυτές) και μια αύξηση για κάθε ένα από τα επόμενα τρία έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου ( ) της τάξεως του 5%. Στην περίπτωση του δικτύου της Κορίνθου, οι εκτιμήσεις των λειτουργικών δαπανών που υπέβαλε ο Διαχειριστής θεωρούνται εύλογες. Επειδή, βάσει των ανωτέρω, το ποσό των λειτουργικών δαπανών που θεωρείται εύλογο για κάθε έτος αναλύεται ως εξής: Λειτουργικές Δαπάνες ( ) Δίκτυο Διανομής Κορίνθου Στερεάς Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Ε. Αναφορικά με τις Αποσβέσεις (Dep) του Διαχειριστή για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Τιμολόγησης, οι αποσβέσεις των παγίων υπολογίζονται και υποβάλλονται από τον Διαχειριστή με βάση τη λογιστική μέθοδο που προβλέπεται ανά κατηγορία παγίων. Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 11 και 7 παρ. 4 του Κανονισμού Τιμολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα συνυπολογισμού στο ετήσιο ύψος των αποσβέσεων του ετήσιου κόστους απόσβεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των Τελικών Πελατών του Διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι παρακολουθούνται σε ειδική

10 36028 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3537/ περιουσιακή βάση και αποσβένονται σε εύλογη χρονική διάρκεια, όπως προσδιορίζεται από τη ΡΑΕ. Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε αναλυτικά στοιχεία και τιμές υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων που λαμβάνονται υπόψη στη ΡΠΒ, τα οποία θεωρούνται εύλογα. Επειδή, ο Διαχειριστής στην πρόταση των Τιμολογίων Διανομής που υπέβαλε, δεν έχει συνυπολογίσει στις ετήσιες αποσβέσεις πρόσθετη επιβάρυνση για την υλοποίηση επενδύσεων σε εσωτερικές εγκαταστάσεις Τελικών Πελατών για την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω, το ποσό των αποσβέσεων διαμορφώνεται για κάθε έτος ως εξής: Αποσβέσεις ( ) Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου (Κόρινθος) Στερεάς Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΣΤ. Αναφορικά με τα έσοδα του Διαχειριστή από ρυθμιζόμενες και μη δραστηριότητες για τη Ρυθμιστική Περίοδο Επειδή, ο Διαχειριστής στα στοιχεία αναφορικά με τα εκτιμώμενα έσοδα από ρυθμιζόμενες και μη δραστηριότητες, που σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης θα πρέπει να αφαιρεθούν από το Απαιτούμενο Έσοδο, δεν έδωσε εκτιμήσεις και ως εκ τούτου η εν λόγω παράμετρος θεωρείται μηδενική για τη ρυθμιστική περίοδο Ζ. Αναφορικά με τον υπολογισμό των Τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης, το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων κατανέμεται στις Κατηγορίες Τελικών Πελατών σύμφωνα με λόγο του αθροίσματος της Δεσμευμένης Ωριαίας Κατανάλωσης όλων των Σημείων Παράδοσης της Κατηγορίας Τελικών Πελατών k ως προς το άθροισμα της Δεσμευμένης Ωριαίας Κατανάλωσης όλων των Σημείων Παράδοσης. Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Διαχειριστή το Απαιτούμενο Έσοδο κατανέμεται σύμφωνα με τον κάτωθι λόγο: Στερεά Ελλάδα Οικιακό 19% 29% 36% 41% Εμπορικό 8% 12% 15% 17% Βιομηχανικό 74% 59% 49% 42% Κεντρική Μακεδονία Οικιακό 16% 26% 32% 37% Εμπορικό 10% 15% 19% 21% Βιομηχανικό 75% 59% 49% 42% Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Οικιακό 19% 32% 40% 45% Εμπορικό 15% 24% 28% 30% Βιομηχανικό 66% 44% 32% 25% Κόρινθος Βιομηχανικό 100% 100% 100% 100% Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το Ποσοστό Χρέωσης Δυναμικότητας για όλα τα δίκτυα διανομής του Διαχειριστή εγκρίνεται ως ακολούθως: Οικιακό 20% 20% 20% 20% Εμπορικό 20% 20% 20% 20% Βιομηχανικό 80% 80% 80% 80% Επειδή, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Διαχειριστή η προβλεπόμενη ποσότητα φυσικού αερίου ανά κατηγορία Τελικού Πελάτη (MWh) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του κάθε Δικτύου Διανομής είναι η ακόλουθη: Στερεά Ελλάδα Οικιακό Εμπορικό Βιομηχανικό Κεντρική Μακεδονία Οικιακό Εμπορικό Βιομηχανικό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Οικιακό Εμπορικό Βιομηχανικό

11 Τεύχος Β 3537/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κόρινθος Βιομηχανικό Επειδή, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Διαχειριστή το προβλεπόμενο άθροισμα της Ωριαίας Δεσμευμένης Δυναμικότητας ανά κατηγορία Τελικού Πελάτης (MWh/h) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του κάθε Δικτύου Διανομής είναι το ακόλουθο: Στερεά Ελλάδα Οικιακό Εμπορικό Βιομηχανικό Κεντρική Μακεδονία Οικιακό Εμπορικό Βιομηχανικό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Οικιακό Εμπορικό Βιομηχανικό Κόρινθος Βιομηχανικό Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, απαιτείται η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμολογίων έως την εφαρμογή τους, κρίνεται αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις, τα νέα τιμολόγια να εφαρμοσθούν από Επειδή, στην περίπτωση που η χρονική περίοδος δια μόρφωσης των κατάλληλων συστημάτων (νέου λογισμικού) που απαιτούνται για την εφαρμογή των ως άνω τιμολογίων από τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου, υπερβεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δύναται η συμμόρφωση με τα τιμολόγια της παρούσας να επέλθει μέσω συμπληρωματικών εκκαθαρίσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την επόμενη, από το χρόνο ενεργοποίησης της τεχνικής δυνατότητας εφαρμογής των τιμολογίων αυτών, τιμολόγηση, όσον αφορά στους Επιλέγοντες Πελάτες φυσικού αερίου, αποφασίζει: 1. Την έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων (Ρυθμιστική Περίοδο) , ως ακολούθως: Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ΔΕΠΑ - Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδος ( ) Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ΔΕΠΑ - Δίκτυο Διανομής Κορίνθου ( ) Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ΔΕΠΑ - Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας ( ) Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ΔΕΠΑ - Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ( ) Την έγκριση των Τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή ΔΕΠΑ, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κατηγορία Πελατών Δυναμικότητας ( /ΜW/έτος) Ενέργειας ( /MWh) Οικιακό 1.215, ,2961 Εμπορικό 1.227, ,2185 Βιομηχανικό 7.199,9160 0,5567 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κατηγορία Πελατών Δυναμικότητας ( /ΜW/έτος) Ενέργειας ( /MWh) Βιομηχανικό 5.726,1368 1,1630

12 36030 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3537/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατηγορία Πελατών Δυναμικότητας ( /ΜW/έτος) Ενέργειας ( /MWh) Οικιακό 782, ,4412 Εμπορικό 819,7896 7,4448 Βιομηχανικό 4.511,8945 0,4166 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κατηγορία Πελατών Δυναμικότητας ( /ΜW/έτος) Ενέργειας ( /MWh) Οικιακό 540, ,7110 Εμπορικό 590,7052 7,2612 Βιομηχανικό 4.812,5942 0, Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ MΠΟΥΛΑΞΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35633 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3490 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35783 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3513 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4431 20 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 498 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 9Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012 Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Αύγουστος 2016 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Άρθρο 1 - Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 Άρθρο 1... 3 Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2... 3 Ορισμοί... 3 Άρθρο 3...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής

Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270139903 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40749 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Αντικείμενο 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.10.04 20:41:33 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33595 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3235 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Σύνοψη ανά άρθρο των σχολίων που κατατέθηκαν στη 2 η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Συμμετέχων Σχολιασμός Συμμετέχοντα Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται κατ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23809 11 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2354 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 552/2017 Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 195/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 195/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 195/2014 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2014, καθώς και των Χρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 08.08.03 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κ. Umberto Reni Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36373 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 640/2017 Έγκριση του ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2012 και 2013, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19709 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 336/2017 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 196/2014. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 196/2014. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 196/2014 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 για το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KOIΝΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα