ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ , Φαξ: , ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ Η Κςππιακή Μαθημαηική Δηαιπεία ανακοινώνει ηα αποηελέζμαηα ηων επαπσιακών διαγωνιζμών ζηα Μαθημαηικά για ηιρ ηάξειρ Δ, Σ Γημοηικού και όλερ ηιρ ηάξειρ Γςμναζίος και Λςκείος, πος ππαγμαηοποιήθηκαν ζηιρ 8 Νοεμβπίος Όινη νη πην θάησ καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Παγθύπξην Γηαγσληζκό Μαζεκαηηθώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαηο 6 Γεκεμβπίος 2014, ώπα για ηο Γημοηικό και ώπα για ηο Γςμνάζιο και ηο Λύκειο, ζηα παπακάηω κένηπα εξέηαζηρ: ΛΔΤΚΩΙΑ : Λύκειο Αποζηόλος Βαπνάβα ΛΔΜΔΟ : Λύκειο Πολεμιδιών ΛΑΡΝΑΚΑ : Λύκειο Βεπγίναρ ΑΜΜΟΥΩΣΟ : Λύκειο Παπαλιμνίος ΠΑΦΟ : Λύκειο Α, Δθνάπση Μακαπίος Γ. ηνλ Παγθύπξην Γηαγσληζκό έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, γηα ζθνπνύο εθπξνζώπεζεο ηεο Κύπξνπ ζηε 56ε Γηεζλή Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα πνπ ζα γίλεη ζηελ Σατιάλδε, ζηξαηεπκέλνη πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά από ηε 10 ε Ηνπιίνπ 1995 θαη ζπκκεηείραλ ζε πξνεγνύκελεο Δζληθέο Οκάδεο, αιιά κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο δηαγσληζκώλ ( 1

2 Δπαπσιακoί Γιαγωνιζμοί Δπαπσία Λεςκωζίαρ Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 1 Βπαβείο : Χξηζηνθνξίδεο Αληώληνο Μηράιε (Γεκνηηθό ρνιείν Κσλζηαληηλνππόιεσο) 2 Βπαβείο : Λεσλίδνπ Ησάλλα Λεσλίδα (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Ηδαιίνπ) 3 ο Βπαβείο : Κσλζηαληίλνπ Αληώλεο Μαηζαίνπ (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Λαθαηάκεηαο) Έπαινο ζηοςρ: Λντδίδε Λεσλίδα Λντδίδε (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Μαθεδνλίηηζζαο) Χαξαιακπίδε ηέιην Κσζηάθε (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Λαηζηώλ) Παπατσαθείκ Χξηζηνύιια Μάξηνπ σθξάηνπο Θεζέα σθξάηε Νηθνιατδε ηπιηαλό Αγακέκλσλα Βνύξγηα Παληειή Χξίζηνπ Λεσλίδνπ Χξίζην Γηάλλε άββα Γηώξγν Ξάλζνπ Κπξηάθνπ Γηνκήδε Ηιαξίσλα (η' Γεκνηηθό ρνιείν Λαθαηάκεηαο) (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Λαηζηώλ) (η' Γεκνηηθό ρνιείν Λαθαηάκεηαο) (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Αγιαληδηάο) (Γεκνη. ρνιείν Χαηδεγεσξγάθε Κνξλέζηνπ) (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Λαθαηάκεηαο) (Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Βαζηιείνπ) Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 1 Βπαβείο : Λεσλίδνπ Δηξήλε Λεσλίδα (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Αγιαληδηάο) 2 Βπαβείο : Γακηαλνύ Ησάλλεο Παληειή (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Αγιαληδηάο) 3 ο Βπαβείο : Κπξηαθίδεο Φεηδίαο Κπξηάθνπ (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Μαθεδνλίηηζζαο) Έπαινο ζηοςρ: Βαξλάβα Χξηζηόδνπιν Μαξίλνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Λπκπηώλ) Πνπιή Αληώλε Γηώξγνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ) Χαηδεγαβξηήι Χαξά Γεκήηξε (Γεκνηηθό ρνιείν Ηδαιίνπ) Πεηεηλόπνπιν Κπξηάθν Βαζίιε (Γεκνηηθό ρνιείν Λπκπηώλ) Μηραήι Αλδξέα Χξίζηνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Πεύθηνο Γεσξγηάδεο) Ψάιηε Αλδξέα Νίθνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Πεύθηνο Γεσξγηάδεο) Θενράξνπο Λντδν Χξηζηάθε (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Μαθεδνλίηηζζαο) Καληθιίδε Κσλζηαληίλν Μάξηνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Απνζηόινπ Βαξλάβα) θνπθαξίδε Βαζίιε Μάξηνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Αγίαο Μαξίλαο) Ησάλλνπ Αλδξέα Θσκά (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Ηδαιίνπ) Μηραειίδε ηέιην Χαξάιακπνπ (G.C. School of Careers - Διιεληθό) Κσλζηαληίλνπ Δηξελαίν Γεκήηξε (Γεκνηηθό ρνιείν Λπκπηώλ) 2

3 Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Γεσξγίνπ Ηάζνλαο Γηώξγνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Βαζηιείνπ) 2 Βπαβείο : Ρσκαλόο Χξίζηνο Νηθόιανπ (G.C. School of Careers) 3 ο Βπαβείο : Μηραειίδεο Μηράιεο Χαξάιακπνπ (G.C. School of Careers) Έπαινο ζηοςρ: Φαιά Χξίζην Σάζνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Ραγηά Αλδξέα πύξνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Μνπζνπιίδε Χξίζην Νηθόια (Γπκλάζην Αξραγγέινπ Λαθαηάκεηαο) Λαγνύ Γέζπνηλα Κπξηάθνπ (Ηδησηηθή Διιεληθή ρνιή Φόξνπκ) Μελνίθνπ Αλδξέα Μηράιε (Γπκλάζην Αξραγγέινπ Λαθαηάκεηαο) Εαραξία Χάξε Εαραξία (Ηδησηηθή Διιεληθή ρνιή Φόξνπκ) Kalali Datis Farzin (American Academy) Ησλά Οξέζηε Νίθνπ (Γπκλάζην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ'-Πιαηύ) Λάκπξνπ Οξέζηε Αλδξέα (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Χξπζνβηηζηώηε Ησάλλα Χαξάιακπνπ (Γπκλάζην Αθξνπόιεσο) Μνλνγηνύ Άλλα Γηάλλε (Γπκλάζην Κσλζηαληηλνππόιεσο) Οξθαλίδε Γξεγόξε Αλδξέα (Γπκλάζην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ'-Πιαηύ) Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Βαζηιεηάδεο Πέηξνο Γηαλλάθε (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) 2 Βπαβείο : Γηαθνπκή Αλδξέαο Πέηξνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) 3 ο Βπαβείο : Γεσξγηάδεο Ησάλλεο Δπάγγεινπ (Πεξηθεξεηαθό Γπκλ. Πέξα Χσξίν Νήζνπ) Έπαινο ζηοςρ: Μηραήι σθξόλε Χξίζηνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Ησάλλνπ Δηξήλε Νίθνπ (Γπκλάζην Αθξνπόιεσο) Σζηνπαλή Θσκά ηαύξνπ (Γπκλάζην Αγιαληδηάο) Αλησλίνπ Αλδξέα Παύινπ (Γπκλάζην Μαθεδνλίηηζζαο) Νηθνιάνπ ηπιηαλό Αλαζηάζε (Γπκλάζην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ'-Πιαηύ) Γεσξγίνπ Κσλζηαληίλν άββα (Γπκλάζην Μαθεδνλίηηζζαο) Θενράξνπο Κσλζηαληίλν Χξηζηάθε (Γπκλάζην Μαθεδνλίηηζζαο) Οξθαλίδνπ Δβειίλα Βάζνπ (Γπκλάζην Αθξνπόιεσο) Παπαθπξηαθνύ Φσθά Αλδξέα (Πεξηθεξεηαθό Γπκλ. Πέξα Χσξίν Νήζνπ) Χαηδεζπύξνπ Θνδσξή Βάζνπ (Γπκλάζην Αλζνππόιεσο) Παπακαθαξίνπ Χαξά Θεόδνπινπ (Γπκλάζην Αθξνπόιεσο) Χξηζηνθίδε Μάξην Χξίζηνπ (Γπκλάζην Αγιαληδηάο) 3

4 Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Λντδίδνπ νθία Φαίδσλα (Γπκλάζην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ'-Πιαηύ) 2 Βπαβείο εξίζος: Γεσξγίνπ Οξέζηεο Γηώξγνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Βαζηιείνπ) Χξηζηνθόξνπ Κπξηάθνο Κώζηα (Grammar School Λεπθσζίαο) Έπαινο ζηοςρ: Χαξαιάκπνπο Δπζύκην Ολνύθξηνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Δπαγγέινπ Κπξηάθν ηαύξνπ (Πεξηθ. Γπκλάζην Αγίαο Βαξβάξαο) Λντδνπ Νηθόια Κσλζηαληίλνπ (Grammar School Λεπθσζίαο) Θεκηζηνθιένπο ηπιηαλή Θενθάλε (Γπκλάζην Αγ. Ησάλλνπ Χξπζνζηόκνπ) Εαραξηάδε Ησλά Θεόδσξνπ (Ηδησηηθή Διιεληθή ρνιή Φόξνπκ) Μαηζαίνπ Νηθόια Κπξηάθνπ (Grammar School Λεπθσζίαο) ηαύξνπ Νηθόια Χξηζηάθε (Γπκλάζην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ'-Πιαηύ) Πεξηθιένπο Γηάλλε Σαζνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Άξρνληα Γάθλε Νηθόια (Γπκλάζην Γηαλέιινπ θαη Θενδόηνπ) Δπζπκίνπ Νηθόια Μάξηνπ (Γπκλάζην Γεξίνπ) A ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Πέηξνπ Μαξία Γηώξγνπ (Λύθεην Δζλνκάξηπξα Κππξηαλνύ ηξνβόινπ) 2 Βπαβείο : Εαθείξεο Γηώξγνο Λεόληηνπ (Grammar School Λεπθσζίαο) 3 ο Βπαβείο : Έιιελαο Πέηξνο Χξηζηόδνπινπ (Λύθεην Αξραγγέινπ Απόζηνινο Μάξθνο) Έπαινο ζηοςρ: Κιεάλζνπο Παξαζθεπά Κιεάλζε (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λαθαηάκεηαο) Εαθαξηάλ Χξάηζηα Βξέδ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Οηθνλόκνπ Άλλα Παλαγηώηε (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Φισξίδε Γάθλε Γεώξγηνπ (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Σίθθε Γεκήηξε Χξηζηνθή (Πεξηθ. Λύθεην Παιαηνκεηόρνπ) Γξεγνξίνπ Άλλα Κώζηα (Λύθεην Κύθθνπ Β') Πεηξίδε ίκσλα Γεώξγηνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Σζηνπαλή Νηθνιέηηα ηαύξνπ (Παγθύπξην Γπκλάζην) Οηθνλνκίδνπ Χξηζηίλα Χαξάιακπνπ (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) άββα Γεκήηξε άββα (Λύθεην Ηδαιίνπ) Καξαπαηάθε σηήξε Νίθνπ (Λύθεην Δζλνκάξηπξα Κππξηαλνύ ηξνβόινπ) 4

5 Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Πειεθάλνο Άγγεινο Παλαγηώηε (Λύθεην Ηδαιίνπ) 2 Βπαβείο εξίζος: Λνπθά Νηθόιαο Χξηζηάθε (Λύθεην Κύθθνπ Α ) Οηθνλόκνπ Άλδξέαο Παλαγηώηε (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Έπαινο ζηοςρ: Αιεμάλδξνπ Μηραέιια Γεώξγηνπ (Λύθεην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ -Γαζνύπνιε) Κππξηαλνύ Άλλα Κύπξνπ (Λύθεην Δζλνκάξηπξα Κππξηαλνύ ηξνβόινπ) Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλν Μάξηνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Μπόθν ηαύξν-σηήξην Βαζίιεηνπ (Λύθεην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ -Γαζνύπνιε) Καπεηάλην Αληώλε Γηώξγνπ (Λύθεην Ηδαιίνπ) Χ'' Χξηζηνδνύινπ Χξηζηόδνπιν Παλαγηώηε (Λύθεην Αξραγγέινπ Απόζηνινο Μάξθνο) Ππαιή Έιελα Μηράιε (Λύθεην Δζλνκάξηπξα Κππξηαλνύ ηξνβόινπ) Πηηηάθαξα Μηραήι-Άγγειν Γεκήηξε (Λύθεην Ηδαιίνπ) Θσκά Βαζίιε Κπξηάθνπ (Πεξηθ. Λύθεην Παιαηνκεηόρνπ) Ραγηά Κσλζηαληίλν πύξνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Κνππεπίδνπ Κπξηαθή Αρηιιέα (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Ζξαθιένπο Αλαζηάζηνο Χξίζηνπ (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λαθαηάκεηαο) 2 Βπαβείο : Γξεγνξίνπ Αθξνδίηε Κώζηα (Λύθεην Κύθθνπ Β') 3 ο Βπαβείο : Κπξηαθίδνπ Δπθξνζύλε Γεώξγηνπ (Ηδησηηθή Διιεληθή ρνιή Φόξνπκ) Έπαινο ζηοςρ: Αζαλαζίνπ ηαύξν Αλδξέα (Λύθεην νιέαο) Παλαγή Καιιηόπε Χξύζαλζνπ (Λύθεην Κύθθνπ Β ) Οηθνλνκίδνπ Διεπζεξία Χαξάιακπνπ (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Μανύξε Παλαγηώηε Λάκπξνπ (Λύθεην Αξρηεπ. Μαθαξίνπ Γ -Γαζνύπνιε) Μαξαγθνύ Κπξηαθή ηπιηαλνύ (Παγθύπξην Γπκλάζην) Παλαγή Αιέμαλδξν Χξηζηόδνπινπ (Λύθεην Κύθθνπ Β') Παπαδόπνπιν Μηράιε Μάξηνπ (Λύθεην Αξραγγέινπ Απόζηνινο Μάξθνο) Γεξνιεκίδνπ Δηξήλε Αλδξέα (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) άββα Μαξία άββα (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Ησάλλνπ Ναηαιία Ησάλλε (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Παλαγίδνπ Παλαγηώηα Χξίζηνπ (Λύθεην Ηδαιίνπ) 5

6 Δπαπσία Λεμεζού Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 1 Βπαβείο : Οξθαλνύ Άλζηα Κπξηάθνπ (ΚΓ' Γεκνηηθό ρνιείν Κάησ Πνιεκηδηώλ) 2 Βπαβείο : Σηκνζένπ Γεσξγία Γηάλλε (ΚΔ' Γεκνηηθό ρνιείν Λεκεζνύ) 3 ο Βπαβείο : Βνζθνύ Μαξία Μηράιε (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Αζαλαζίνπ) Έπαινο ζηοςρ: ηηβαξίδνπ Γαλάε Πεξηθιή (ΚΣ' Γεκνηηθό ρνιείν Λεκεζνύ) Πξσηνπαπά Αιέμαλδξν Κσλζηαληίλνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Λεκεζνύ) Οδπζζέσο Άλλα Οδπζζέα (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Κνινζζίνπ) Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 1 Βπαβείο : Θενράξνπο ηέθαλνο Χξίζηνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Λεκεζνύ) 2 Βπαβείο : Αβξαακίδνπ Διέλε Χξηζηάθε (ΚΕ' Γεκνηηθό ρνιείν Λεκεζνύ) 3 ο Βπαβείο : Σζίηζεο Αλδξέαο ηέθαλνπ (Σν Κξπθό ρνιείν) Έπαινο ζηοςρ: Μελειάνπ Μάξην Αδάκνπ (Ε' Γεκνηηθό ρνιείν Λεκεζνύ) Σζηάξηα Μπξζίλε-εκέιε Άξηζηνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο) Κεξθίδνπ Γήκεηξα Βαζίιε (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Ύςσλα) ηνύππα Μαξία-Λνπζία Αλδξέα (ΗΑ' Γεκνηηθό ρνιείν Λεκεζνύ) Χξίζηνπ Χιόε Μάξηνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Πύξγνπ) Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Παλαγή Αλδξέαο Παλίθνπ (Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) 2 Βπαβείο : Αζαλαζηάδνπ Εσή Γηώηε (Λαλίηεην Γπκλάζην) 3 ο Βπαβείο : Γεσξγίνπ Χάξεο Γηάλλνπ (Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) Έπαινο ζηοςρ: Παπαρξηζηνδνύινπ Γηώξγνο Μάξηνπ (Σζίξεην Γπκλάζην) Chelu Edward Andrei Marius Adrian (Γπκλάζην Αγίαο Φπιάμεσο) Παπαρξηζηνδνύινπ Φξίμνο Μάξηνπ (Σζίξεην Γπκλάζην) Βνζθό Διεπζέξην Μηράιε (Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ) Καιηκάλ ηεθαλία Βαζίιε (Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) Χαξηδήκνπ Γηάλλε Χάξε (Γπκλάζην Αγίαο Φπιάμεσο) άββα Φεξελίθε άββα (Γπκλάζην Αγίαο Φπιάμεσο) Χξίζηνπ Δθξαίκ Χξίζηνπ (Δκπνξηθή ρνιή Μηηζή Λεκύζνπ) Κεξθίδε Αλδξέα Βαζίιε (Γπκλάζην Ύςσλα) Παλαγηώηνπ Αλδξέα Γηώξγνπ (Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) Κπξηάθνπ Χξηζηηάλα Θεόδσξνπ (Γπκλάζην Δπηζθνπήο) Φνηληθαξίδνπ Γεσξγία Θεόδσξνπ (Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) 6

7 Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Αβξαακίδεο Μάξηνο Χξηζηάθε (Λαλίηεην Γπκλάζην) 2 Βπαβείο : Παλαγησηίδεο Νηθόιαο Παληειή (Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ) 3 ο Βπαβείο : Κιεάλζνπο Διέλε Αλδξέα (Γπκλάζην Αγίαο Φπιάμεσο) Έπαινο ζηοςρ: Παξπέξε Μηράιε Φώηε (Γπκλάζην Αγίαο Φπιάμεσο) Παπαδόπνπιν Θαλάζε Γηώξγνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Γαβξηήι Παλαγηώηε Κπξηάθνπ (Σζίξεην Γπκλάζην) Χαξαιάκπνπο Ησάλλε Χξίζηνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Κηηαιιίδε Χξήζην Μηράιε (Αγγιηθή ρνιή Παζθάι) Λαό Αλδξέα Φάλνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) ηαζνπιιή Ζιέθηξα Μάξηνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ) Ίληδ Αιέμαλδξν-Jonathan Γήκνπ (Λαλίηεην Γπκλάζην) Χαηδεδεκεηξίνπ Αγγειίλα Γεκήηξε (Γπκλάζην Ληλόπεηξαο) Κνπινπληή Κσλζηαληίλν Αλδξέα (Γπκλάζην Αγίαο Βαξβάξαο) Γεξαζίκνπ Γεκήηξε Χξίζηνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Νενθύηνπ) Δπξηπίδνπ Αιέμην Αλδξέα (Λαλίηεην Γπκλάζην) Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Γεκεηξίνπ Ραθαήι Γεκήηξε (Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ) 2 Βπαβείο : Νηθνιάνπ Χξηζηόθνξνο Νηθόια (Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) 3 ο Βπαβείο : Γεκεηξηάδεο Ησάλλεο Γηώξγνπ (Διιεληθή ρνιή Παζθάι) Έπαινο ζηοςρ: άββα Κσλζηαληίλα Κπξηάθνπ (Λαλίηεην Γπκλάζην) Χαξαιάκπνπο Δπξηπίδε Πάκπνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Νενθύηνπ) Λνπθά Αληξέα Μάξηνπ (Γπκλάζην Εαθαθίνπ) Βύξσλνο Γηώξγν Βύξσλα (Λαλίηεην Γπκλάζην) Χξηζηνδνύινπ Άλλα Νίθνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ) Σζηάξηα Κσλζηαληίλν-Αιέμαλδξν Άξηζηνπ (Θέθιεην Γπκλάζην) Χξπζάγε Νηθόιαν-ηαύξν Γεκήηξηνπ (Λαλίηεην Γπκλάζην) Βνζθό Φαίδξν π. Μηραήι (Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ) Ζιία Χάξε Γηώξγνπ (Διιεληθή ρνιή Παζθάι) Φηιηππίδε Πάξε Ησάλλε (Διιεληθή ρνιή Παζθάι) 7

8 A ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο εξίζος: Μαξηίδε Χξπζάλζε Γηώξγνπ (Λύθεην Αγίνπ ππξίδσλα) Φξαγθνύδεο Χξίζηνο Εαραξία (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Χαηδειεσλίδαο Αληξέαο ηάζε (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Χξηζηνδνύινπ Άληξεα Γηάλλε (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Έπαινο ζηοςρ: Χξίζηνπ Κσλζηαληίλν Γεώξγηνπ (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Κπξηαθίδε Βαγγέιε Αβξαάκ (Λαλίηεην Λύθεην) άββα Μαξίλν Μάξηνπ (Λαλίηεην Λύθεην) ηπιηαλνύ Χξίζην Αλδξέα (Λύθεην Αγίνπ ππξίδσλα) Χαξαιάκπνπο Μάξην Γεώξγηνπ (Λαλίηεην Λύθεην) Πειαβάθε Μάξην Ησάλλε (Λαλίηεην Λύθεην) Λάκπξνπ σθξάηε Λάκπξνπ (Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά) Μηραήι Άληξηα Παλαγηώηε (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) σηεξίνπ Νεθηάξην σηήξε (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Σδηαθνπξή Κσλζηαληίλν Αλδξέα (Λαλίηεην Λύθεην) Γακηαλνύ Αλδξέα Γακηαλνύ (Διιεληθή ρνιή Παζθάι) Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο εξίζος: Θενράξνπο Αληξέαο Χξίζηνπ (Λαλίηεην Λύθεην) ηπιηαλνύ ηέιηνο Γηώξγνπ (Λύθεην Απνζη. Πέηξνπ θαη Παύινπ) 3 ο Βπαβείο : Βνζθόο Αλδξέαο π. Μηραήι (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Έπαινο ζηοςρ: Βαηακίδε Κσλζηαληίλν Ησάλλε (Λαλίηεην Λύθεην) Γεκνζζέλνπο Ναπζηθά Γήκνπ (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Χξηζηνδνύινπ Γεκήηξε Χξηζηόδνπινπ (Λύθεην Αγίαο Φπιάμεσο) Βνπδνύλε Παληειή Αηκίιηνπ (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Χαξαιάκπνπο ηπιηαλό Χαξάιακπνπ (Λύθεην Αγίνπ Ησάλλε) Ησάλλνπ Γηώξγν Χξίζηνπ (Λύθεην Αγίνπ Αλησλίνπ) Νενθύηνπ Νέζηνξα Κώζηα (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Πειαβάθε Νηθόια Αληώλε (Λύθεην Αγίαο Φπιάμεσο) Χαηδεκηιηή σηήξε Θεόδσξνπ (Λαλίηεην Λύθεην) Μηιηηάδνπο Κπξηάθν Δπάγγεινπ (Διιεληθή ρνιή Παζθάι) 8

9 Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο εξίζος: Αζαλαζόπνπινο Γεκήηξεο Κσλζηαληίλνπ Μηραήι Νηθόιαο Μηράιε Χαηδεκηιηήο Χξηζηόδνπινο Θεόδσξνπ (Λαλίηεην Λύθεην) (Λύθεην Απνζη. Πέηξνπ θαη Παύινπ) (Λαλίηεην Λύθεην) Έπαινο ζηοςρ: Κώζηα Δπζύκην Κσλζηαληίλνπ (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Οηθνλνκίδνπ Δπξπδίθε Χξηζηάθε (Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά) Κνπιιαπή άξξα Γηώξγνπ (Λαλίηεην Λύθεην) Αβξαάκ Αληηγόλε ηέιηνπ (Λαλίηεην Λύθεην) Φπιαθηνύ Νηθόιαν Γεκήηξε (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Σαπαλή Άλλα Μηράιε (Λαλίηεην Λύθεην) Παληειίδε Αλδξέα Αληώλε (Λύθεην Απνζη. Πέηξνπ θαη Παύινπ) πύξνπ Λύζαλδξν Παλαγηώηε (Λύθεην Αγίαο Φπιάμεσο) Παλαγησηίδε Μηραήιηα Αιέμαλδξνπ (Λαλίηεην Λύθεην) Οηθνλνκίδε Χαξίθιεηα Παλαγηώηε (Λύθεην Ληλόπεηξαο) αββίδε Χξηζηόθνξν Γεώξγηνπ (Λαλίηεην Λύθεην) Κσλζηαληίλνπ Νηθόια Κώζηα (Λύθεην Απνζη. Πέηξνπ θαη Παύινπ) Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ Δπαπσία Λάπνακαρ 1 Βπαβείο : Σδηαπνύξα Παπιίλα Κώζηα (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Αξαδίππνπ) 2 Βπαβείο : Χξπζνζηόκνπ Γεκήηξεο Παλαγηώηε (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Αξαδίππνπ) 3 ο Βπαβείο : Χαηδεθώζηαο Παλαγηώηεο Χξίζηνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Αιεζξηθνύ) Έπαινο ζηοςρ: Νηθνιατδνπ Μαξία Αζαλάζηνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Αξαδίππνπ) Γεσξγίνπ Αληξηαλή Κπξηάθνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Ησάλλε) Ησάλλνπ Νεθηάξην Χξίζηνπ (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Αξαδίππνπ) Γαιίηε Νηθόια Φξίμνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Κόξλνπ) Χξπζάλζνπ Αλδξέα Χξύζαλζνπ (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Λαδάξνπ) Λνπθά Χαξά Παλαγηώηε (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Ξπινθάγνπ) Χαηδεπαλαγηώηνπ Παληειή Παλαγηώηε (Γεκνηηθό ρνιείν Κακάξσλ) Παύινπ ηαύξν Μάξηνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Ησάλλε) 9

10 Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 1 Βπαβείο : αββίδνπ Άλζε Χξύζαλζνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Γξνζηάο ΚΒ) 2 Βπαβείο : Χαξαιάκπνπο Κσλζηαληίλνο Διεπζέξηνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Γξνκνιαμηάο) 3 ο Βπαβείο : Χαξαιάκπνπο Χαξάιακπνο Αληώλε (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Αξαδίππνπ) Έπαινο ζηοςρ: Σδηαπνύξα Κώζηα Μάξηνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Κακάξσλ) Λαπόξληθ Αληώλην Πήηεξ (Γεκνηηθό ρνιείν Αζεέλνπ) Κεξθύξα Χξήζην ππξίδσλ (Γεκνηηθό Μεη Χάη) Οπόηιηγθ Χξίζηνο Κόιηλ (Γεκνηηθό ρνιείν Αιεζξηθνύ) ηαζή Φαλή Γηώξγνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Γξνζηάο ΚΒ) Ησάλλνπ Λεόληην Ησάλλε (Γεκνηηθό ρνιείν Καζαξήο) Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Νηθνιατδεο Βαζίιεηνο Αζαλάζηνπ (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) Θενδνύινπ Αρηιιέαο-Αιέμαλδξνο 2 Βπαβείο : Γεώξγηνπ (Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) 3 ο Βπαβείο : Κπξηάθνπ ηέθαλε Κώζηα (Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) Έπαινο ζηοςρ: Μηράια Αλδξέα Παλίθνπ (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Ξπινηύκβνπ) Οξζνδόμνπ Ησάλλε Γεκήηξε (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Ξπινθάγνπ) νισκνύ Μπόπαλ Αληώλε (Γπκλάζην Γξνζηάο) Χξηζηνθή Βάληα-Βηξγηλία Γεώξγηνπ (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Κνύια ώδν άββα (Γπκλάζην Αξαδίππνπ) Χατιή Χξίζην ηέθαλνπ (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) Δπζπκίνπ ηαύξν Γεκήηξε (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Μαηζαίνπ Κσλζηαληίλα Κπξηάθνπ (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Ληβαδηώλ) Καξά Μαξία Κώζηα (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) Χξηζηνθή Νεθηάξην Αλδξέα (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Ξπινηύκβνπ) Χξηζηνδνύινπ Δπθξνζύλε Κώζηα (Γπκλάζην Γξνζηάο) Κσλζηαληίλνπ Χξηζηόθνξν Κπξηάθνπ (Γπκλάζην Γξνζηάο) 10

11 Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Οξθαλίδνπ Γεσξγία Μηράιε (Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) 2 Βπαβείο : Παπατσάλλνπ Γηάλλνο Αλαζηάζηνπ (Γπκλάζην Αζεέλνπ) 3 ο Βπαβείο : Χξηζηνθή Γξεγνξία Χξίζηνπ (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Ξπινθάγνπ) Έπαινο ζηοςρ: Σζηξέιε Γέζπνηλα Αζαλάζηνπ (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Χ'' Παλαγηώηνπ Γεσξγία Παλαγηώηε (Γπκλάζην Γξνζηάο) Λάκπξνπ Κσλζηαληίλν Κπξηάθνπ (Γπκλάζην Αζεέλνπ) Λνπθατδε Αλδξέα Αληώλε (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Ληβαδηώλ) Παπατσάλλνπ Παλαγηώηε Χξπζόζηνκνπ (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Γεσξγίνπ Αλδξέα Όκεξνπ (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Σζηνθάλε Χξήζην Γεώξγηνπ (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Κσλζηαληή Δπδνθία Αλδξέα (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Κόθθηλν Κπξηάθν Πάηξνθινπ (Γπκλάζην Πεηξάθε Κππξηαλνύ) Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Οξθαλίδνπ Δηξήλε Μηράιε (Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) 2 Βπαβείο : Γεσξγηάδεο Γηάλλεο Δπζύκηνπ (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Ληβαδηώλ) 3 ο Βπαβείο : Σδηαπνύξαο Άξεο Μάξηνπ (Γπκλάζην Πεηξάθε Κππξηαλνύ) Έπαινο ζηοςρ: Κπξηάθνπ Ησλά Χαξάιακπνπ (Γπκλάζην Αζεέλνπ) σηεξίνπ Φσηεηλή Γιπθέξηνπ (Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Κηηίνπ) Κόθθηλνπ Διέλε Πάηξνθινπ (Γπκλάζην Πεηξάθε Κππξηαλνύ) Καΐιε Αλδξέα Παλαγηώηε (Γπκλάζην Γξνζηάο) A ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : αββίδεο Αλδξέαο Χξύζαλζνπ (Λύθεην Μαθαξίνπ Γ ) 2 Βπαβείο : Ζιία Δπγελία Άδσλε (Λύθεην Βεξγίλαο) 3 ο Βπαβείο : Παπαρξηζηνθόξνπ Λνύθαο Γεκήηξε (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) Έπαινο ζηοςρ: Λακπξή Κπξηαθή Λάκπξνπ (Παγθύπξην Λύθεην Λάξλαθαο) Καξόληα ηπιηάλα Αληώλε (Παγθύπξην Λύθεην Λάξλαθαο) Κνπκή Μηράιε Γηάλλε (Αγγιηθή ρνιή Παζθάι) 11

12 Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : ηαζήο Μάξηνο Γηώξγνπ (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) 2 Βπαβείο : Νηθνιάνπ Κπξηάθνο Μηράιε (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) 3 ο Βπαβείο : Χαιθάο Μηραήι Αλαζηάζε (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) Έπαινο ζηοςρ: Κέθθνπ Αλησλία Παλίθνπ (Λύθεην Μαθαξίνπ Γ ) Παππά Γακηαλό Χξήζηνπ (Πεξηθεξεηαθό Λύθεην Ληβαδηώλ) Μαπξαγάλε Βαζίιε Κσλζηαληίλνπ (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Κσλζηαληίλνπ Γεσξγία ηέιηνπ (Λύθεην Βεξγίλαο) 2 Βπαβείο : Παληειή Γήκεηξα Γεώξγηνπ (Λύθεην Αξαδίππνπ) 3 ο Βπαβείο : Γεσξγίνπ Μαξγαξίηα Κπξηάθνπ (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) Έπαινο ζηοςρ: ακάξα Διεπζέξην Χξίζηνπ (Λύθεην Αξαδίππνπ) Μαξαγθό Γεκήηξε Κώζηα (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) Χξηζηνθόξνπ Νηθόια Αλδξέα (Λύθεην Βεξγίλαο) Πέξν Βαζίιεην Γεώξγηνπ (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) Παύινπ Αλδξέα Παύινπ (Λύθεην Αξαδίππνπ) Παπακηραήι Αδακαληία Μηραιάθε (Παγθύπξην Λύθεην Λάξλαθαο) Κνπκελή Αλδξέα Γηώξγνπ (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) Παπαθώζηα ηπιηαλή Κώζηα (Λύθεην Αξαδίππνπ) Χνίξα ηπιηαλό Θεόδσξνπ (Λύθεην Αξαδίππνπ) Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ Δπαπσία Αμμοσώζηος 1 Βπαβείο : Κεθάιαο Γεώξγηνο Μηράιε (Α' Γεκνηηθό ρνιείν σηήξαο) 2 Βπαβείο : Παπαγηάλλεο Αβξαάκ Κσλζηαληίλνπ (Α' Γεκνηηθό ρνιείν σηήξαο) 3 ο Βπαβείο : Κεθάιαο Εαραξίαο Αλαζηάζηνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Έπαινο ζηοςρ: Μνπατκε Παλαγηώηε Νίθνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Λντδνπ Αδάκν Λντδνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Αλδξένπ Αληώλε Χξίζηνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Γεξύλεηαο) Λίιιε Άληξηα Νίθνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Γεξύλεηαο) Λνπθαξή Άληξηα Χξίζηνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Γνύκελν Ραθαέιιν Γηώξγνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Χξηζηνθίδε Γηάλλε Γηώξγνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) 12

13 Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 1 Βπαβείο : ηόθνπξνο Νηθόιαο ίκνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) 2 Βπαβείο : Επκαξά ηπιηάλα Φάλνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν σηήξαο) 3 ο Βπαβείο : Ψάιηε Καηεξίλα Κπξηάθνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Έπαινο ζηοςρ: ηαπαλή Χξίζην Μαξίλνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Ληνπεηξίνπ) Χ'' Εαραξία Γηώξγν Εαραξία (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Μηραήι ώηηα Αλδξέα (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Κιέθηε Δκκέιεηα Νίθνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Αιθηβηάδνπ Διηζάβεη Θεόδσξνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Γηαηξνύ Θάιεηα Μηράιε (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Βαζηιηεύζθπ Αιέμαλδξν Αλαζηάζε (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Γεσξγαθνύδε Αιεμάλδξα Χξήζηνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Γεξύλεηαο) Αιαπαή Μαξία Κπξηάθνπ (Β' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Αλδξένπ Γεκήηξε Μάξηνπ (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Παξαιηκλίνπ) Σαθνύζηε Μαξία Γεκήηξε (Γ' Γεκνηηθό ρνιείν Γεξύλεηαο) Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : ηόθνπξνο Αλδξέαο ίκνπ 2 Βπαβείο : Παπαβαζηιείνπ άββαο π. Βαζίιεηνπ (Γπκλάζην Δηξήλεο θαη Διεπζεξίαο) 3 ο Βπαβείο : Κνπξκνύδνο Παλαγηώηεο Κπξηάθνπ Έπαινο ζηοςρ: Χξηζηνθή Χξηζηόθνξν Αλδξέα (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) θίηζα Μάξην Αλδξέα (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Χαηδεπαλαγή Καηεξίλε Χξηζηόδνπινπ θίηζα Δηξήλε Αλδξέα Χ''Λεπηέξε Γηώξγν Γεκήηξε Αιεμάλδξνπ Αλδξέα Άγγεινπ παξηηάηε Νηθνιέηην Γηώξγνπ Κνπηζόινπθα Θεόδσξν Νηθόια Ρέληηνπ Κπξηάθν Κιαύδηνπ Αιαπαή Δύα Γηώξγνπ Δπζπκίνπ Κπξηαθή Δπζύκηνπ Αλησλίνπ Άληξηα Νίθνπ (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) 13

14 Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Παπαγηάλλεο Λίλνο Κσλζηαληίλνπ (Γπκλάζην Δηξήλεο θαη Διεπζεξίαο) 2 Βπαβείο : Καιιίζηεο σηήξεο Γηώξγνπ (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) 3 ο Βπαβείο : Θενράξνπο Αλδξέαο Μάξηνπ Έπαινο ζηοςρ: Χξηζηνδνπιίδνπ Μαξία Σάθε Θενθάλνπο Χξίζην Αληώλε Μηιηηάδνπο Γεώξγην Γηάλλε Κσκνδξόκνπ Αλδξέα Φισξή Κσλζηαληίλνπ Γήκν Κώζηα Κπξηάθνπ Κσλζηαληίλα σηήξε Παπαθιεάλζνπο Μαξία Κιεάλζε (Γπκλάζην Κνθθηλνρσξίσλ) Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Σζηνιάθθεο Κσλζηαληίλνο Αλδξέα (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) 2 Βπαβείο : Λίιιε Χξπζηάιια Νίθνπ (Γπκλάζην Δηξήλεο θαη Διεπζεξίαο) 3 ο Βπαβείο : Σαθνπζηήο Γηώξγνο Γεκήηξε (Γπκλάζην Δηξήλεο θαη Διεπζεξίαο) Έπαινο ζηοςρ: Κόκπνπ Μαξηάλλα Κνζκά (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Δπζηαζίνπ Βαζηιηθή σηήξε (Γπκλάζην Δηξήλεο θαη Διεπζεξίαο) Χξίζηνπ Αληώλε Χξίζηνπ Ησάλλνπ Χξηζηίλα Κσζηάθε (Γπκλάζην Δηξήλεο θαη Διεπζεξίαο) A ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Αξηπκαηά Παλαγηώηα Κσζηάθε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) 2 Βπαβείο : Δπξηπίδεο Χξηζηόδνπινο Κπξηάθνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) 3 ο Βπαβείο : Χ'' Κσλζηαληή Λνύθαο Μηράιε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Έπαινο ζηοςρ: Πνιπθάξπνπ Μαξίλα Αληξέα (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Παληειή Λνπθία Χξηζηόδνπινπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Χαηδεπαληειή Βαζίιε Παλαγηώηε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Σξίαξνπ Αδακαληίλε Διεπζέξηνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Κνύξηε Γεκήηξε Χξηζηάθε (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Εέκπαζηε ηέθαλε Αληώλε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Χξίζηνπ Ησάλλα π. Αλδξέα (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Χαηδεθσλζηαληή Γεκήηξε Γεώξγηνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Παπαβαζηιείνπ Νεθηαξία π. Βαζίιεηνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Κνπδάιε Παλαγηώηα Ενπβάλε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) 14

15 Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Σακπνπθάξεο Ραθαήι Βαζίιε (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) 2 Βπαβείο : Πέηξνπ Δύα Πέηξνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) 3 ο Βπαβείο : Βαζηιείνπ Λνπθία Γεώξγηνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Έπαινο ζηοςρ: Γεσξγίνπ Χξηζηίλα Χξηζηάθε (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Σζηνιάθθε Αξγπξώ Δπζύκηνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Σζηνιάθθε Διέλε Γηαλλάθε (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Χξίζηνπ Μηραέιια Χαξάιακπνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Φπιαθηνύ Μαξία Φπιαθηή Παληειή Διέλε Κπξηάθνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Χξίζηνπ Μαξία Χξίζηνπ παλάζηε Αλδξέα Κσλζηαληή Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Χξίζηνπ Διέλε π. Αλδξέα (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) 2 Βπαβείο : Δγγιέδνπ Γεσξγία Αληώλε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) 3 ο Βπαβείο : Αλησλίνπ Δπηπρία Κίθε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Έπαινο ζηοςρ: Κσλζηαληίλνπ ηπιηαλό Κσλζηαληίλνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) παλάζηε Αδάκν Κσζηάθε Αγαζαγγέινπ Δηξήλε Χξίζηνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Μηραήι Ζιηάλα Ζξόδνηνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Βαξδάθε Πεηξνύια Αλαζηάζε (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Ζιία Έιελα Ζιία (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Χαηδεγεσξγίνπ Χξηζηίλα σηήξε (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Κατθθε Ραθαέια Δπζύκηνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξίσλ) Θενθάλνπο Άληξε Λνύθα Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ Δπαπσία Πάθος 1 Βπαβείο : Σζηαλλήο Κπξηάθνο Γηάλλε (Ζ' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) 2 Βπαβείο : Οηθνλόκνπ Κπξηαθή Χξπζόζηνκνπ (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) 3 ο Βπαβείο : Γεσξγίνπ Κξίζηεο Άγγεινπ (ΗΒ' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) Έπαινο ζηοςρ: Θενδώξνπ Γηώξγν ίκνπ (Α' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) Φξαγθέζθνπ Κσλζηαληίλν Γηώξγνπ (Η' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) Αλδξένπ Άλλα Γηάλλνπ (ΗΒ' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) 15

16 Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 1 Βπαβείο : Κνληόο Αβξαάκ Χξηζηόδνπινπ (Η' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) 2 Βπαβείο : Κπξηάθνπ Αλαζηαζία Μάξηνπ (ΗΑ' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) 3 ο Βπαβείο : Σννπιηάο Αιέμαλδξνο Νίθνπ (Γεκνηηθό ρνιείν Πέγεηαο) Έπαινο ζηοςρ: Μίηα εκέιε Αλδξέα (Η' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) Σδαλεηόπνπιν Γηώξγν Γεκήηξε (ΗΑ' Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ) Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Χαξαιάκπνπο Ησάλλεο Αλδξέα (Γπκλάζην Πνιεκίνπ) 2 Βπαβείο : Νενθύηνπ πύξνο Παλαγηώηε (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) 3 ο Βπαβείο : Μεξέδαο Γηώξγνο Νίθνπ (Γπκλάζην Παλαγίαο Θενζθέπαζηεο) Έπαινο ζηοςρ: Κακπαλειιά Λνπτδα Αλδξέα (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Χξίζηνπ Αλδξνκάρε Νίθνπ (Γπκλάζην Πόιεσο Χξπζνρνύο) Φνύηξε Βαζίιε Λεπηέξε (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Φξαγθνπιίδε Κσλζηαληίλν Αλδξέα (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Απηνπιάεβ Αιεμάληεξ Αδακάη (Γπκλάζην Απνζηόινπ Αλδξέα Έκπαο) Αλαζηαζηάδε Παλαγηώηε Γηώξγνπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Βαζηιείνπ Αιεμάλδξα Αλδξέα (Γπκλάζην Αγίαο Παξαζθεπήο) Ψάιηε Αληηγόλε Γεκήηξε (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Ψάιηε Χαξίην Φίιηππνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Θενδώξνπ) Γεσξγίνπ Μαξίλα Πέηξνπ (Γπκλάζην Αγίαο Παξαζθεπήο) Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο εξίζος: Βαζηιεηάδεο Εήλσλαο Κπξηάθνπ (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Κσλζηαληίλνπ Γηώξγνο Κώζηα (International School of Paphos) 3 ο Βπαβείο : Αξρνληάθεο Δκκαλνπήι Ησάλλε (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Έπαινο ζηοςρ: Αληξένπ Μαξίλν Γιαύθνπ (Γπκλάζην Πόιεσο Χξπζνρνύο) Αλδξένπ Γηώξγν Δπαγόξα (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Γηνκήδνπο Δπαλζία ηέθαλνπ (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Μηραειίδε Αλδξέα Κσλζηαληίλνπ (Γπκλάζην Αγίαο Παξαζθεπήο) Ηεδεθηήι Αίαληα Ηεδεθηήι (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Πάξπα Έιιε Γεώξγηνπ (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Αλησληάδε Γήκν νθνθιή (American Academy) Αλησληάδε Χξίζην νθνθιή (American Academy) 16

17 Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Σζηαλλή Μαξία-Οιπκπία Ησάλλε (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) 2 Βπαβείο : Άζζνο Άγγεινο Χαξάιακπνπ (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) 3 ο Βπαβείο : Θενδώξνπ Αγγειηθή ίκνπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Έπαινο ζηοςρ: Ησάλλνπ Κσλζηαληίλν Ησάλλε (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) ηπιηαλνύ ηαύξν Αλδξέα (Γπκλάζην Απνζηόινπ Παύινπ) Νενθύηνπ Αύξα-Μαξία Παλαγηώηε (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Παύινπ Γέζπνηλα Αλδξέα (Γπκλάζην Πόιεσο Χξπζνρνύο) Σδαλεηόπνπιν Ραθαήι Γεκήηξε (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Αιεμόπνπιν Ησάλλε Γεώξγηνπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) A ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο εξίζος: Κόζζπβα Χξπζηαιιέλε Δπάγγεινπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Νηθνιάνπ Γέζπνηλα Αλδξέα (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) 3 ο Βπαβείο : Αξρνληάθε Χξηζηίλα Ησάλλε (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Έπαινο ζηοςρ: ηπιηαλάθε Αηθαηεξίλε Πέηξνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Ματκάξε Ηάθσβν Ζξαθιή (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Πνιπβίνπ Γεσξγία Χξηζηάθε (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Κνππάλνπ Καξνιίλα Δπζηάζηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Πέξδνπ Δζηέξα Πέηξηθα (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Qiu Qiu Zenui Liao (Private American School) Καλησλίδνπ Μεξόπε Φώηνπ (Λύθεην Πόιεο Χξπζνρνύο) Χ'' Σννπιή Χαξάιακπν Χξήζηνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Άζζνπ Αξηάδλε Χαξάιακπνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) 2 Βπαβείο : Σζηαπαιή ηέιια Δύα Νίθνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) 3 ο Βπαβείο : Νενθύηνπ Χαξίθιεηα Παλαγηώηε (Λύθεην Κύθθνπ) Έπαινο ζηοςρ: Εαβξνύ Άξηεκηο Μαηζαίνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Νηθάλδξνπ Μαξία-Δηξήλε Γεώξγηνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Μάε Μειίλα Μάξηνπ (Λύθεην Γηαλλάθε Σαιηώηε) Jim Li Jim Wei Li (Private American School) Λανύξε ηάζε Νίθνπ (Λύθεην Κύθθνπ) Παπαιιά Μαξία Χξίζηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) 17

18 Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Σζηαλλή Γηακάλησ Ησάλλε (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) 2 Βπαβείο : Βαζηιείνπ Μηράιεο Αλδξέα (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) 3 ο Βπαβείο : Δπξηπίδνπ Μύξηα Γεώξγηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Έπαινο ζηοςρ: Εαραξία πύξν ίκνπ (Λύθεην Κύθθνπ) Λνπθά Κπξηάθν Ησάλλε (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Κσλζηαληίλνπ Θεξάπσλ Αλδξέα (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Αικπαλνύδε Αξγύξε Παύινπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) ηαύξνπ Χξηζηηάλα Γεώξγηνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Αληξέα Γεκήηξε Νίθνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Παλαγή Νηθνιατδα Γεώξγηνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Χαηδεζνθνθιένπο Χξήζην Άξηζηνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Διεπζεξηάδε Φαέζνληα Αλδξέα (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Θενθάλνπο Γέζπνηλα σηήξε (Λύθεην Κύθθνπ) 18

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Α) IMC KEY STAGE II. 1 Kalali Datis Farzin American Academy Nicosia 10/04/2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Α) IMC KEY STAGE II. 1 Kalali Datis Farzin American Academy Nicosia 10/04/2002 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003, Λεςκωζία Σηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιζηοζελίδα: www.cms.org.cy ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ζ Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ 1. Γηα ηελ Πιήξε Φνίηεζή ηνπ/ηεο ζηελ Γ Λπθείνπ. - Γήκνπ Έιελα Γ01 - Ησάλλνπ ηπιηαλό Γ01 - Ησζήθ Γηώξγν Γ01 - Παξαζθεπά Μελά Γ01 - Πεγεηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Λπθείσλ (άικα εηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλψλεη ηνπο πην θάησ κφληκνπο κε δνθηκαζία δηνξηζκνχο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Ομάδα Επαπσία Δημοηικό σολείο Σμήμα Λεπθσζία 1 Λεπθσζία Αγ. Γνκέηηνο Α ΚΑ Α. Αγ. Γνκέηηνο Γ Δγθσκε Α ΚΑ Α 1 Δγθσκε Β Μαθεδνλίηηζζα Γ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Ομάδα Επαπσία Δημοηικό σολείο Σμήμα Λεπθσζία 1 Λεπθσζία Αγ. Γνκέηηνο Α ΚΑ Α. Αγ. Γνκέηηνο Γ Δγθσκε Α ΚΑ Α 1 Δγθσκε Β Μαθεδνλίηηζζα Γ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Καηανομή εκπαιδεςηικών ηάξηρ ζε ομάδερ παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθώζεων (óπνπ ήηαλ δπλαηό, έρεη ιεθζεί πξόλνηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηδίνπ ζρνιείνπ, λα θαηαλεκεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ

ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ 28.8.2014 ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάησ κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε. Δ/νση: Ναυαρίνου 13Α τηλ :210 3688197 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνξηνδόηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 26.6.2017 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο απνθάζηζε λα πξνζθέξεη ηνπο πην θάησ κφληκνπο κε δνθηκαζία δηνξηζκνχο Δθπαηδεπηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ

Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ Λεπθσζία Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Μέληνξα Όλνκα Σπληνληζηή ΒΓ Α Τερληθή Σρνιή Λεπθσζίαο Μαζεκαηηθψλ ηαπξνχια Νηθνιάνπ Έιελα Ηαθψβνπ Δπαγφξαο Αξηζηνηέινπο ΒΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις 37 Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ηαζίνοσ 36, Γραθ. 102, ηρόβολος 2003, Λεσκωζία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2016-2017 www.cms.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 9.6.2017 ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάηω κεηαζέζεηο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ ρνιείωλ Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 20.8.2015 ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάησ κεηαζέζεηο θαη δηνξηζκνύο Δθπαηδεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

18 ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 12 ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

18 ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 12 ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 18 ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 12 ν ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 15 ν ΤΜΠΟΙΟ ΑΣΡΟΝΑΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΗΜΑΣΟ Οξγαλωηήο Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε Δπηζεώξεζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 5021 Παρασκευή, 23 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 5021 Παρασκευή, 23 Ιουνίου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 521 Παρασκευή, 23 Ιουνίου 217 3855 Aριθμός 5217 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 214 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τασίνοσ 36, Γραυ. 102, τρόβολος 2003, Λεσκωσία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: - Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ Δκπαίδεςζηρ.

ΚΟΙΝ: - Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ Δκπαίδεςζηρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΥΔΔΩΝ Αθήνα, 24/05/2007 TMHMA B Απ Ππωη: 53723 /Ι Α. Παπανδπέος 37 151 23 ΜΑΡΟΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο Δγκπιζη αποηελεζμάηων Καηαηακηηπίων Δξεηάζεων ακαδ.έηοςρ , πηςσιούσων ΙΑΣΡΙΚΗ, ΑΔΙ και ΣΔΙ.

Θέμα 2 ο Δγκπιζη αποηελεζμάηων Καηαηακηηπίων Δξεηάζεων ακαδ.έηοςρ , πηςσιούσων ΙΑΣΡΙΚΗ, ΑΔΙ και ΣΔΙ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝΑΘΖΝΩΝ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ Ακαδημαϊκού έηοςρ 2011-2012 Σνπ 3 νπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 06-02-2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ Σόπνο πλεδξηάζεσο Αίζνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 400/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4815 Παρασκεσή, 29 Ασγούστοσ 2014 1949 Αριθμός 400 Ο ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙ ΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙ ΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α ΣΖΛ : 2103688013 ΕΠΙΣΤΥΟΝΣΕ ΣΑ ΜΠ ΣΟΤ ΠΣΔΕ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2016-2017 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: Δθαρμοζμένη Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Δθ ηνπ ππ αξηζ. 9/ πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ /ιίνπ Γήκνπ Μεγάξσλ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Δθ ηνπ ππ αξηζ. 9/ πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ /ιίνπ Γήκνπ Μεγάξσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΠΑΜΑ Δθ ηνπ ππ αξηζ. 9/4-5-2017 πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ /ιίνπ Γήκνπ Μεγάξσλ. Αξηζ.απνθ. 113/2017 πγθξόηεζε Γεκνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Β Δπαινοι. ΚΟΙΝ: - Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο.

Β Δπαινοι. ΚΟΙΝ: - Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΥΔΔΩΝ Αζήλα, 19 /06/2008 TMHMA B Αξ Πξωη: 80075 /Ι Α. Παπαλδξένπ 37 151 23 ΜΑΡΟΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ-ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ-ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ-ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ Αζήλα 4-2-2013 ΟΜΑΓΔ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 6 ο ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ ΑΚΑΓ ΔΣΟΤ 2012-2013 ΣΔΣΑΡΣΖ 27-2-2013, ΠΔΜΠΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ

ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ Ι. Επιστήμη της Παιδαγωγικής Δζωηεξηθά Μέιε 1. Βηδάιε-Λαινύκε Δπαγγειία, Καζεγήηξηα, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Παηδαγσγηθά κε έκθαζε ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή», (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ «Το θθέθην πάνηα ηδηε ταρά ποσ ηο θραζίν περνούζην, ηδηαη ρανηεβού ζηε Λεμεζό δηούν γηα να βρεζούζην» Εσαγόρας Κωνζηανηίνοσ Εγκαίνια: Δημοηικός Κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013 ΑΘΗΝΑ 2/10 ΕΩ 6/10 ΜΕΣΩΠΗ Ιδιοκτήτης/Τπεύθυνος 1 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΩΝ-

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013 ΑΘΗΝΑ 2/10 ΕΩ 6/10 ΜΕΣΩΠΗ Ιδιοκτήτης/Τπεύθυνος 1 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΩΝ- ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013 ΑΘΗΝΑ 2/10 ΕΩ 6/10 ΜΕΣΩΠΗ Ιδιοκτήτης/Τπεύθυνος 1 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΩΝ- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΩΝ- ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ςγγπαθική ομάδα: ςνηονιζηέρ: Επιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ: ύνδεζμορ Επιθεωπηηήρ: Eνδοημημαηική Επιηποπή Μαθημαηικών: ύμβοςλοι Μαθημαηικών: Αζαλαζίνπ-Αιακπξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Σύπνπ. Πξόγξακκα Παξαζηάζεωλ

Γειηίν Σύπνπ. Πξόγξακκα Παξαζηάζεωλ Γειηίν Σύπνπ Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά Πύιε Πνιηηηζκνύ - κε Θαιιηηερληθό Γηεπζπληή, ηνλ Λίθν Γηακαληή, παξνπζηάδεη έλα πξόγξακκα πνιιαπιώλ δξάζεσλ, κε ζηόρν ηελ ζπλάληεζε ησλ ηερλώλ. Πξόγξακκα Παξαζηάζεωλ

Διαβάστε περισσότερα