Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία "Σχεδίαση και Υλο οίηση Ιστοσελίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής Βενιζελείου Νοσοκοµείου" (ΑΜ: 2483) (ΑΜ: 2256) Ε ιβλέ ων Καθηγητής: Χαράλαµ ος Πα αδάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014

2 Ευχαριστίες 2

3 Ευχαριστίες 3 Ευχαριστίες Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον καθηγητή κ. Χ. Πα αδάκη για την ολύτιµη βοήθεια ου µας ροσέφερε κατά τη διάρκεια της εκ όνησης την τυχιακής εργασίας.

4 Ευχαριστίες 4

5 Abstract 5 Abstract The aim of this report is to implement a website that provides all the necessary information for every user interested in mental health. This application is very useful for patients, patients' relatives and medical staff as it offers all necessary function for navigating around the website. This system provides the ability to post announcements, scientific articles, view and edit data of clinical staff, as well as a set of services for registered users of the system. To implement the above application, used content management system (Context Management System, CMS) Joomla.

6 Abstract 6

7 Σύνοψη 7 Σύνοψη Πρωταρχικός σκο ός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και υλο οίηση ενός συστήµατος για την αρουσίαση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου καθώς και των υ ηρεσιών ου αρέχει στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης. Παρέχεται η δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων, ε ιστηµονικών άρθρων, ροβολής και ε εξεργασίας των στοιχείων του ροσω ικού της κλινικής, καθώς ε ίσης και ένα σύνολο α ό υ ηρεσίες για τους εγγεγραµµένους χρήστες του συστήµατος. Για την υλο οίηση της αρα άνω εφαρµογής, χρησιµο οιήθηκε το σύστηµα διαχείρισης εριεχοµένου (Context Management System, CMS) Joomla.

8 Σύνοψη 8

9 Πίνακας Περιεχοµένων 9 Πίνακας Περιεχοµένων Ευχαριστίες 3 Abstract 5 Σύνοψη 7 Πίνακας Περιεχοµένων 9 Πίνακας Εικόνων 11 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 13 Κίνητρο για τη ιεξαγωγή της Εργασίας 13 Σκο ός και Στόχοι της Εργασίας 13 οµή της Εργασίας 13 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 15 Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου 15 Ιστορικά Στοιχεία 16 Ορισµός - Περιγραφή 16 Πλεονεκτήµατα 18 Χαρακτηριστικά 20 Είδη Συστηµάτων ιαχείρισης Περιεχοµένου 25 Κριτήρια Ε ιλογής CMS 26 Open Source CMS 27 Σύγκριση Joomla 1.6 και Drupal Κεφάλαιο 3. Προγραµµατιστικά Εργαλεία 44 Joomla 44 οµικά στοιχεία 44 Κατηγορίες - Άρθρα 44 ιαχείριση εριεχοµένου 45 Γενικές Ρυθµίσεις 48 Εγκατάσταση Joomla 48 EasyPHP 53 Εγκατάσταση και βασικές ε ιλογές του EasyPHP 53 Κεφάλαιο 4. Ανάλυση Συστήµατος 57 Κατηγορίες χρηστών 57 Λειτουργίες του συστήµατος και λειτουργικές α αιτήσεις 59 ιαχείριση εριεχοµένου και δηµιουργία µενού 59 Παρουσίαση Ιστοσελίδας 63

10 Πίνακας Περιεχοµένων 10 Κεφάλαιο 5. Α οτελέσµατα 75 Συµ εράσµατα 75 Μελλοντική Εργασία και Ε εκτάσεις 75 Βιβλιογραφία 77 Παράρτηµα: ιαφάνειες Παρουσίασης 79

11 Πίνακας Εικόνων 11 Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1 Η βάση της λειτουργίας όλων των CMS 17 Εικόνα 2 Ροή εκτέλεσης εργασιών CMS 22 Εικόνα 3 Κριτήρια σύγκρισης Joomla και Drupal 39 Εικόνα 4 Κενρτική σελίδα εριβάλλοντος διαχείρισης του Joomla 45 Εικόνα 5 ιαχείριση κατηγοριών εριεχοµένου του Joomla 45 Εικόνα 6 Αρχική σελίδα εγκατάστασης Joomla 49 Εικόνα 7 Παραµετρο οίηση βάσης δεδοµένων Joomla 50 Εικόνα 8 Ε ιλογή γλώσσας και εγκατάσταση Joomla 51 Εικόνα 9 Εγκατάσταση Joomla 52 Εικόνα 10 ιαγραφή αρχικού φακέλου εγκατάστασης 53 Εικόνα 11 - Εγκατάσταση EasyPHP 54 Εικόνα 12 - Ε ιλογή φακέλου εγκατάστασης 54 Εικόνα 13 - Συντόµευση EasyPHP 54 Εικόνα 14 - ιαχείριση εργασίων 55 Εικόνα 15 - Παράθυρο εργασιών EasyPHP (a) 55 Εικόνα 16 - Παράθυρο εργασιών EasyPHP (b) 55 Εικόνα 17 - Φάκελος www 56 Εικόνα 18 - Αρχική σελίδα διαχείρισης EasyPHP 56 Εικόνα 19 Οργάνωση Περιεχοµένου 57 Εικόνα 20 ιαχείριση χρηστών 58 Εικόνα 21 Φόρµα καταχώρησης στοιχείων νέου χρήστη 59 Εικόνα 22 ιαχείριση άρθρων 60 Εικόνα 23 Προβολή άρθρων 61 Εικόνα 24 Φόρµα καταχώρησης και αραµετρο οίησης νέου άρθρου 61 Εικόνα 25 Ε εξεργασία δηµοσιευµένου άρθρου 62 Εικόνα 26 Αρχική σελίδα συστήµατος 63 Εικόνα 27 Μενού ε ιλογών 63 Εικόνα 28 Ηµερολόγιο εκδηλώσεων 64 Εικόνα 29 Ρολόι 64 Εικόνα 30 Πρόσφατες ανακοινώσεις 64 Εικόνα 31 Εγγραφή στο Newsletter 65 Εικόνα 32 Προβολή ροσω ικού κλινικής 65 Εικόνα 33 Προβολή βιογραφικού σηµειώµατος του ιατρικού ροσω ικού 66 Εικόνα 34 Προβολή υ ηρεσιών κλινικής 67 Εικόνα 35 Προβολή ληροφοριών για την κινητή µονάδα ψυχικής υγείας 68 Εικόνα 36 Προβολή ληροφοριών για ρακτική άσκηση 69 Εικόνα 37 Προβολή κειµένων σχετικών µε την ψυχική υγεία 70 Εικόνα 38 Προβολή ανακοινώσεων 71 Εικόνα 39 Προβολή συνδέσµων σχετικών µε την ψυχική υγεία 72 Εικόνα 40 Προβολή φωτογραφιών 73 Εικόνα 41 Προβολή ληροφοριών και στοιχείων ε ικοινωνίας 74

12 Πίνακας Εικόνων 12

13 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 13 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Η συγκεκριµένη τυχιακή εργασία εριγράφει τη σχεδίαση και την υλο οίηση της ιστοσελίδας µιας ψυχιατρικής κλινικής. Πρωταρχικός στόχος του συστήµατος αυτού είναι η ενηµέρωση και η εξυ ηρέτηση τόσο του ιατρονοσηλευτικού ροσω ικού, όσο και των ασθενών της κλινικής. Συνο τικά, αρέχεται η δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων, ε ιστηµονικών άρθρων, ροβολή και ε εξεργασία των στοιχείων του ροσω ικού της κλινικής, καθώς ε ίσης και ένα σύνολο α ό υ ηρεσίες για τους χρήστες του συστήµατος. Για την υλο οίηση της αρα άνω εφαρµογής, χρησιµο οιήθηκε το σύστηµα διαχείρισης εριεχοµένου (Context Management System, CMS) Joomla. Κίνητρο για τη ιεξαγωγή της Εργασίας Η αναβάθµιση της οιότητας των υ ηρεσιών στο χώρο της υγείας, και ιδιαίτερα στο χώρο της ψυχικής υγείας, κρίνεται ε ιτακτική. Τα συστήµατα ψυχικής υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές ε ί εδο, αρουσιάζουν µία διαρκώς αυξανόµενη διάσταση ανάµεσα στις ραγµατικές ανάγκες και στις υ ηρεσίες ου αρέχονται. Γνωρίζουµε, ε ίσης, ότι τα ροβλήµατα ψυχικής υγείας α οκτούν µία διαρκώς αυξανόµενη σηµασία, αφενός γιατί αρουσιάζουν µία ραγδαία άνοδο και αφετέρου γιατί τα ροβλήµατα αυτά συνδέονται µ' ένα υψηλό φορτίο όχι µόνο συναισθηµατικό, αλλά και οικονοµικό και κοινωνικό, ου µεταφέρεται στους ίδιους τους άσχοντες, στις οικογένειες τους και στην ευρύτερη κοινωνία. Στα λαίσια των αναγκών ου ροαναφέρθηκαν, δηµιουργήθηκε η συγκεκριµένη ιστοσελίδα, µε σκο ό την καλύτερη εξυ ηρέτηση της ιατρικής κοινότητας, των ασθενών καθώς και των συγγενών τους. Σκο ός και Στόχοι της Εργασίας Πρωταρχικός σκο ός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και υλο οίηση ενός συστήµατος για την αρουσίαση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου καθώς και των υ ηρεσιών ου αρέχει στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης. Η δηµιουργία της λατφόρµας αυτής αρέχει την α αραίτητη ληροφορία στο ευρύτερο κοινό για τις ψυχικές νόσους, την έρευνα ου έχει ραγµατο οιηθεί ως τώρα και διάφορες σχετικές εκδηλώσεις. Α οτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο όχι µόνο για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους αλλά και την ίδια την ιατρική κοινότητα, αφού οι γιατροί µ ορούν να εκθέτουν τις α όψεις τους και να ενηµερώνουν τους συναδέλφους τους µε δικές τους εµ ειρίες. Τέλος, το γεγονός ότι η λατφόρµα αυτή είναι διαδικτυακή την κάνει αυτόµατα ροσβάσιµη α ό κάθε γωνιά του λανήτη. οµή της Εργασίας Παρακάτω εριγράφεται η δοµή της τρέχουσας εργασίας.

14 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 14 Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται το θεωρητικό λαίσιο άνω στο ο οίο βασίστηκε η δηµιουργία του συστήµατος. Το Κεφάλαιο 3, εριέχει την εριγραφή των ρογραµµατιστικών εργαλείων ου χρησιµο οιήθηκαν για τη σχεδίαση και την υλο οίηση της ιστοσελίδας. Το Κεφάλαιο 4, εριλαµβάνει την ανάλυση του συστήµατος, κά οια ενδεικτικά σενάρια χρήσης του και µερικά στιγµιότυ α α ό αυτά. Το Κεφάλαιο 5, εριέχει τα συµ εράσµατα ου ροέκυψαν κατά τη σχεδίαση, την υλο οίηση και την εκτέλεση του συστήµατος καθώς ε ίσης και κά οιες ιθανές µελλοντικές ε εκτάσεις του.

15 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 15 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου Ο ρυθµός ανανέωσης της ληροφορίας µεταβάλλεται συνεχώς α ό τις αρχές του 21 ου αιώνα. Πλοηγός της νέας κοινωνίας της ληροφορίας α οτελεί το ιαδίκτυο, ου αρουσιάζει ολοένα και µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στα σύγχρονα νοικοκυριά. Οι χιλιάδες χρήστες λέον α αιτούν "φρέσκες" ληροφορίες, µε ανανέωση τουλάχιστον ανά ώρα ή και ανά λε τά, για αράδειγµα στην ερί τωση αρακολούθησης του χρηµατιστηρίου. Η α αίτηση αυτή συνοδεύεται ταυτόχρονα α ό την ανάγκη για την ύ αρξη µιας ευέλικτης λατφόρµας για την αρουσίαση αυτών των ληροφοριών. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, σύµφυτα της ανά τυξης του ιαδικτύου, ε ηρεάζουν µία µεγάλη γκάµα οργανισµών, όχι α αραίτητα κερδοσκο ικών. Για αράδειγµα, µία ηλεκτρονική εφηµερίδα χρειάζεται εξίσου το κοινό της, ό ως και µία εµ ορική ε ιχείρηση, για να ε ιβιώσει αρχικά και για να µ ορεί να ασκεί ε ιρροή στη σύγχρονη ραγµατικότητα αφετέρου. Η αυτοµατο οίηση των διαδικασιών δηµιουργίας των ληροφοριών, ου α οτελούν το εριεχόµενο του ιαδικτύου, δηµοσίευσης τους και αρουσίασης τους συνιστά το ε όµενο βήµα στις ροηγούµενες α αιτήσεις. Ο µεγάλος όγκος της ληροφορίας σε συνδυασµό µε την α αιτούµενη τεχνική γνώση δεν ε έτρε ε στους οργανισµούς να ε ιτύχουν την ισορρο ία ανάµεσα σε ένα εύχρηστο και ελκυστικό εριβάλλον αρουσίασης και σε ένα συνεχώς ανανεώσιµο εριεχόµενο, ου θα τους εξασφάλιζε µία σταθερή βάση ε ισκεψιµότητας στην ιστοσελίδα τους. Όταν δε έµ αινε και ο αράγοντας του ελέγχου της ροής της ληροφορίας α ό τα ολλα λά άτοµα, η κατάσταση γινόταν ακόµη ιο δύσκολη. Α οτέλεσµα ήταν η δηµιουργία µεγάλων ιστοχώρων µε καλή σχεδίαση, αλλά ξε ερασµένο χρονικά εριεχόµενο, ή µε κακή σχεδίαση χωρίς µεγάλα εριθώρια ευελιξίας, αλλά µε υ έρ-ανανεωµένο εριεχόµενο. Η έλλειψη τεχνικών γνώσεων α ό τα στελέχη του οργανισµού οδηγούσε τις ε ιχειρήσεις σε δηµιουργία γραφείων ή σε εκµίσθωση ειδικευµένων εταιριών για τη διατήρηση των ιστοσελίδων τους. Εκτός α ό το φανερό κόστος της κίνησης αυτής, η λύση της δηµιουργίας ενός ειδικού γραφείου αρουσίαζε σηµαντικά ροβλήµατα. Λίγα άτοµα µε τεχνικές γνώσεις ε ιµερίζονταν τον τεράστιο όγκο των ληροφοριών του ιστοχώρου, ενώ ε ιµερίζονταν ταυτόχρονα και όλες τις λειτουργίες, α ό την εύρεση του εριεχοµένου, την ε εξεργασία του, τη δηµοσίευση του και την α οθήκευση του για µελλοντική χρήση. Συνέ εια ήταν να µην µ ορεί το γραφείο ολλές φορές να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο των ληροφοριών, αυτές να δηµοσιεύονται µε καθυστέρηση και να µην υ άρχει ολυφωνία και λούτος εριεχοµένου. Ιδιαίτερα, αν η ιστοσελίδα ήταν µεγάλη, τότε ολλές φορές το εριεχόµενο της διαµοιράζονταν σε ολλά γραφεία, µε α οτέλεσµα έναν ιστοχώρο µε έλλειψη διασύνδεσης και χωρίς ολλές φορές καµία συνοχή. Το το ίο λοι όν ήταν γόνιµο για τη δηµιουργία των ηλεκτρονικών εργαλείων, ου θα έδιναν λύση στο ρόβληµα της ε ιτυχηµένης ηλεκτρονικής αρουσίας των οργανισµών στο διαδίκτυο. Τα CMS ε ιτρέ ουν στους οργανισµούς να δηµιουργούν, αλλά και να εισάγουν έτοιµο ολυµεσικό υλικό. Να ιστο οιούν τους χρήστες του συστήµατος και να ε ιµερίζουν

16 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 16 ξεχωριστούς ρόλους στον καθένα στον κύκλο της λειτουργίας τους. Ε ίσης, ε ιτρέ ουν τον ροσδιορισµό εργασιών ροής του εριεχοµένου, συχνά σε συνδυασµό µε την λειτουργία των ειδο οιήσεων συµβάντων, ου ε ιτρέ ουν στους διαχειριστές του εριεχοµένου να ειδο οιούνται για ο οιαδή οτε αλλαγή. Τα CMS δίνουν ακόµη στους χρήστες την δυνατότητα να εντο ίζουν και να διαχειρίζονται ολλα λές εκδόσεις ενός µόνο αρχείου εριεχοµένου, να το α οθηκεύουν σε µία ξεχωριστή βάση δεδοµένων, ενώ ταυτόχρονα ροσφέρουν τη δυνατότητα ευρετηρίου, διευκολύνοντας τον έλεγχο και την ε αναφορά αλαιότερου υλικού της ιστοσελίδας. Το βασικότερο, όµως, χαρακτηριστικό ου ροσφέρουν είναι η δυνατότητα διαχωρισµού του εριεχοµένου α ό την αρουσίαση της ιστοσελίδας. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια αρέχοντας το θεωρητικό υ όβαθρο της αρούσας εργασίας. Ταυτόχρονα, θα αναλυθεί ο τρό ος λειτουργίας των CMSs, µε οιον τρό ο θα ρέ ει να γίνεται η ε ιλογή του κατάλληλου CMS, καθώς ε ίσης και οια είναι τα λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. Ιστορικά Στοιχεία Ο όρος Content Management System (CMS) αρχικά χρησιµο οιήθηκε για να δηλώσει τα συστήµατα δηµοσίευσης ιστοσελίδων στο ιαδίκτυο γενικότερα, καθώς ε ίσης και για τα ρογράµµατα διαχείρισης εριεχοµένου ευρύτερα. Τα ρώτα Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου ανα τύσσονταν εσωτερικά στους οργανισµούς α ό το τεχνικό τους τµήµα, καθώς ήταν α αραίτητα για τη δηµοσιο οίηση ενός µεγάλου όγκου υλικού, α ό ηλεκτρονικά εριοδικά και εφηµερίδες των ε ιχειρήσεων µέχρι τη δηµοσίευση και α οστολή των εταιρικών newsletters. Το 1995, η εταιρία CNET α οφάσισε να ε εκτείνει το εσωτερικό σύστηµα διαχείρισης εριεχοµένου, ου χρησιµο οιούσε, για τη δηµοσίευση ηλεκτρονικού υλικού και να δηµιουργήσει την ξεχωριστή εταιρία Vignette. Στόχος της ήταν να εκµεταλλευτεί εµ ορικά τα CMSs. Στη διάρκεια της δεκαετίας ου ακολούθησε η αγορά εξελίχτηκε και σήµερα υ ολογίζεται ότι υ άρχουν ερί τις 500 εφαρµογές CMS κάθε είδους. Η αγορά εξελίσσεται συνεχώς αναγκάζοντας τους οργανισµούς να ενηµερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις και να µετακινούνται στα συστήµατα, ου λέον καλύ τουν ακόµη ερισσότερο τις ανάγκες τους. Ορισµός - Περιγραφή Το Content Management System (CMS) είναι µια µορφή λογισµικού για ηλεκτρονικούς υ ολογιστές, ου αυτοµατο οιεί τια διαδικασίες δηµιουργίας, οργάνωσης, ελέγχου και δηµοσίευσης εριεχοµένου σε µία ληθώρα µορφών. Τα ερισσότερα CMS έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν εριεχόµενο στης εξής µορφές: κείµενα, εικόνες, βίντεο, java animation< ρότυ α σχεδίασης, βάσεις δεδοµένων κ.α. Πολλές φορές ένα CMS ε ιτρέ ει και την οµαδική δηµιουργία κειµένων και άλλου υλικού, για αυτό συχνά χρησιµο οιείται, για αράδειγµα, στα εκ αιδευτικά ρογράµµατα ολλών εταιριών. Τα CMS χρησιµο οιούνται συχνά και για την α οθήκευση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και τη δηµοσίευση εκδόσεων, ο ροσανατολισµός των ο οίων εξαρτάται α ό τον φορέα, στον ο οίο ανήκει το εριεχόµενο.

17 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 17 Έτσι, µ ορεί οι εκδόσεις αυτές να α οτελούνται α ό ειδησεογραφικά άρθρα, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες ωλήσεων έως και εµ ορικό διαφηµιστικό υλικό. Ένα Web Content Management System ή Web Publishing System είναι η µορφή λογισµικού, ου αρέχει ε ι ρόσθετες δυνατότητες, για τη διευκόλυνση των α αραίτητων εργασιών δηµοσίευσης ηλεκτρονικού εριεχοµένου δηµοσίευσης ηλεκτρονικού εριεχοµένου σε µια ιστοσελίδα. Τα Web CMS έχουν τη µεγαλύτερη διείσδυση στους οργανισµούς σήµερα, για αυτό και θα α οτελέσουν τον κορµό της αρούσας εργασίας. Α οτελούν ένα συνδυασµό µιας µεγάλης βάσης δεδοµένων, ενός συστήµατος αρχειοθέτησης και άλλων στοιχείων λογισµικού, τα ο οία χρησιµο οιούνται για την α οθήκευση για την µετέ ειτα ανάκτηση των δεδοµένων, καθώς ε ίσης χρησιµο οιούνται και για τις διάφορες ξεχωριστές λειτουργίες των CMS. Αυτά τα συστήµατα ηλεκτρονικής δηµοσίευσης, λοι όν, γίνεται φανερό ότι διαφέρουν α ό τις α λές βάσεις δεδοµένων υ ό την έννοια ότι µ ορούν να καταλογογραφήσουν κείµενο, ηχητικά α οσ άσµατα, α οσ άσµατα βίντεο ή εικόνες. Οι χρήστες των Web CMS µ ορούν να εντο ίσουν σχετικό υλικό στη βάση δεδοµένων, ψάχνοντας µε κριτήριο µία λέξη-κλειδί, τον συγγραφέα του κειµένου, την ηµεροµηνία δηµιουργίας του αρχείου κτλ. Έτσι, µ ορούν να α οτελέσουν λέον τα Web CMS µία ύλη ληροφοριών, ή ο οία µ ορεί να χρησιµεύσει σαν ραχοκοκαλιά για τη διαχείριση δεδοµένων του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Για αράδειγµα, θα µ ορούσε να χρησιµεύσει α οθηκεύοντας κάθε άρθρο, ου δηµοσιεύτηκε σε µία ηλεκτρονική εφηµερίδα τα τελευταία τρία χρόνια, και δηµιουργώντας ένα ευρετήριο. Έτσι δηµιουργεί στην ουσία αυτόµατα ένα αρχείο της εφηµερίδας εύχρηστο και ροσβάσιµο σε κάθε συντάκτη, χωρίς να χρειάζεται να εκτυ ώνεται κάθε άρθρο και να διατηρείται ένα ογκώδες και α ροσ έλαστο αρχείο. Εικόνα 1 Η βάση της λειτουργίας όλων των CMS Ταυτόχρονα, έρα α ό τις δυνατότητες σχετικά µε τη διαχείριση βάσεων δεδοµένων, τα λογισµικά αυτά ε ιτρέ ουν στον καθένα να συνεισφέρει ληροφορίες σε µία ιστοσελίδα µε τη χρήση µιας Γραφικής ιασύνδεσης Χρήστη (Graphical User Interfase, GUI). Η διασύνδεση αυτή βασίζεται σε ροκατασκευασµένα ρότυ α της ιστοσελίδας και αρέχει µία λατφόρµα για την εισαγωγή δεδοµένων σε κάθε τµήµα της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς να είναι

18 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 18 α αραίτητη η γνώση εξειδικευµένων γλωσσών ρογραµµατισµού. Ε οµένως, µ ορούν λέον οι συντάκτες των ιστοσελίδων να διαχωριστούν α ό τους τεχνικούς και να εισάγουν α ευθείας δεδοµένα. ιαχωρίζεται δηλαδή το εριεχόµενο α ό την αρουσίαση της ιστοσελίδας, ου α οτελεί ένα α ό τα βασικά λεονεκτήµατα των CMS. Τα Web CMS µ ορούν ακόµη να διανείµουν υλικό σε ελάτες και εταιρικούς συνεργάτες έρα α ό τα όρια ενός οργανισµού, αραδείγµατος χάρη µε την αυτόµατη α οστολή newsletters στους ελάτες και την αυτόµατη σύνταξη ελτίων Τύ ου και στατιστικών στοιχείων και την ηλεκτρονική α οστολή τους σε συνεργαζόµενες ε ιχειρήσεις ή ΜΜΕ. Ο υρήνας, όµως, ενός CMS είναι η διαχείριση του εριεχοµένου σε όλο τον κύκλο ζωής της ληροφορίας, δηλαδή α ό την αραγωγή της µέχρι την δηµοσίευση της, αλλά και την µετέ ειτα α οθήκευση της. Τα CMS, ε οµένως, είναι όλα βασισµένα στην ίδια ιδέα: η διαχείρισης εριεχοµένου ε ιτρέ ει στους σχεδιαστές να ε ικεντρωθούν στην σχεδίαση µε το χτίσιµο ροτύ ων (templates). Α ό την άλλη, οι συντάκτες χτίζουν το εριεχόµενο σε ξεχωριστό εριβάλλον, ο κεντρικός διακοµιστής αίρνει το εριεχόµενο, το εισάγει στο σωστό template και το στέλνει όλο µαζί, καθαρά εριτυλιγµένο, στους τελικούς χρήστες. Πλεονεκτήµατα Υ άρχουν ολλά λεονεκτήµατα, ου α ορρέουν α ό τη χρήση ενός CMS. Μερικά α ό αυτά είναι γενικά και µερικά εξαρτώνται α ό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου CMS, ου χρησιµο οιείται. Στα γενικά λεονεκτήµατα θα µ ορούσαµε να το οθετήσουµε τη µείωση των εξόδων για τη διατήρηση µίας ιστοσελίδας και την αύξηση του εισοδήµατος χάριν στην ε ιτυχηµένη αρουσία της ιστοσελίδας αυτής. Ακόµη, σηµαντικό λεονέκτηµα είναι η δυνατότητα ιεράρχησης και ροής της διαδικασίας δηµιουργίας και δηµοσίευσης αντικειµένων στην ιστοσελίδα µε τη χρήση των CMS. Συνε ώς, ιδιαίτερα στη δηµιουργία ενός ιστοχώρου, ό ου ολλά άτοµα θα έχουν ρόσβαση, ώστε να εισάγουν υλικό και να διατηρήσουν ενηµερωµένη την ιστοσελίδα, χρειάζεται ένας έλεγχος των σταδίων, ου θα ακολουθήσει η ληροφορία για να δηµοσιευτεί. Ακόµη, µε την βοήθεια των CMS µ ορεί να αυξηθεί κατακόρυφα η οιότητα µίας ιστοσελίδας µε τη χρήση υψηλής οιότητας ροτύ ων σχεδίασης, ου θα δίνουν µία εντυ ωσιακή εικόνα για τον ιδιοκτήτη τους. Ε ίσης, τα ρότυ α αυτά µ ορούν και να ροσδίδουν την ταυτότητα και τον χαρακτήρα του, ό ως για αράδειγµα µε τη χρήση κόκκινου χρώµατος στην ιστοσελίδα της Coca-Cola. Στα γενικά λεονεκτήµατα ενός Συστήµατος ιαχείρισης Περιεχοµένου, θα µ ορούσαν να το οθετηθούν και οι λιγότερες ανάγκες εκ αίδευσης, ου α αιτεί. Με τις έτοιµες φόρµες εισαγωγής, µορφο οίησης και ροε ισκό ησης, ου ροσφέρουν, δεν α αιτούνται λέον ειδικές γνώσεις ρογραµµατισµού και σχεδίασης ιστοσελίδων. Με α λές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υ ολογιστών, ου είναι λέον α αραίτητες στους εργαζόµενους κάθε τοµέα της αραγωγής, αλλά και γενικότερα στην καθηµερινή ζωή, µ ορεί κά οιος να δηµιουργήσει ένα εντυ ωσιακό, εριεκτικό και ενηµερωµένο ιστοχώρο. Σύµφωνα µε την ροηγούµενη

19 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 19 διατύ ωση, µία α ό τις βασικές συνέ ειες των CMS θα είναι η µείωση του τεχνικού τµήµατος, ου α αιτείται για τη διαχείριση µίας ιστοσελίδας σε ένα µικρό αριθµό τεχνικών, ου θα χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των CMS. Ε οµένως, αυξάνεται ακόµη ερισσότερο το κέρδος α ό τη λειτουργία τους. Πιο εξειδικευµένα λεονεκτήµατα α ό τη χρήση ενός Content Management System µ ορεί να έχει ένας οργανισµός βραχυ ρόθεσµα και ανάλογα µε το είδος του CMS, ου χρησιµο οιεί. Πρώτον, ένας οργανισµός µ ορεί να α οκεντρώσει την διατήρηση του εριεχοµένου της ιστοσελίδας του, µειώνοντας τις ο οιεσδή οτε καθυστερήσεις. Πλέον τα βήµατα, ου ακολουθούνται, µειώνονται και α λουστεύονται, ενώ η δηµιουργία του εριεχοµένου µ ορεί να διανεµηθεί σε ολλούς. Εξαιτίας της οµοιοµορφίας του ροτύ ου σχεδίασης ου ροσφέρει το κάθε CMS, λέον µ ορούν να δηµιουργηθούν συνεκτικοί, αλλά και ολύ λούσιοι σε εριεχόµενο ιστοχώροι, α οτέλεσµα της εργασίας ολλών διαφορετικών ανθρώ ων και όχι λίγων τεχνικά καταρτισµένων. Σε ένα δεύτερο ε ί εδο, ο διαχωρισµός της λειτουργικότητας και της αρουσίασης της ιστοσελίδας α ό τη δηµοσίευση και το εριεχόµενο αντίστοιχα, µ ορεί να συνεισφέρει σηµαντικά σε έναν οργανισµό. Μ ορεί να βοηθήσει στην καλύτερη ιεράρχηση των υ εύθυνων για τη δηµιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας. Α οτέλεσµα είναι ο καλύτερος καταµερισµός της εργασίας, ώστε να ροκύψουν τα µέγιστα δυνατά α οτελέσµατα. Για αράδειγµα, ο διευθυντής ωλήσεων σε µία ε ιχείρηση µ ορεί να έχει τη δική του ενότητα στην ιστοσελίδα της ε ιχείρησης, ό ου δηµοσιεύει τους ισολογισµούς, τους ροϋ ολογισµούς και τα µελλοντικά ε ιχειρηµατικά σχέδια της ε ιχείρησης. Α ό την άλλη, ο υ εύθυνος τύ ου της ε ιχείρησης έχει στη διάθεση του ε ίσης τη δική του ενότητα, ώστε να δηµοσιεύει ελτία Τύ ου, ειδήσεις σχετικά µε την ε ιχείρηση, νέες καµ άνιες διαφηµιστικές κ.τ.λ. Αµφότερες αυτές οι ενότητες αρουσιάζουν µία οµοιοµορφία, χωρίς να είναι φανερή η διαφορετική ταυτότητα του υ εύθυνου, ενώ στην ρώτη σελίδα υ άρχουν σύντοµες καταχωρήσεις µε υ ερσυνδέσεις ρος όλα όσα καταχωρούνται εσωτερικά. Παραδείγµατος χάρη, µ ορεί να υ άρχει ένα ηµερολόγιο στο ο οίο µ ορεί να ροστίθεται αυτόµατα η καταχώρηση ενός γεγονότος, όταν αυτό καταχωρείται στην ενότητα του γραφείου τύ ου. Έτσι, ένας οργανισµός µ ορεί να χρησιµο οιήσει τα καλύτερα στελέχη του για κάθε τµήµα της ιστοσελίδας του, χωρίς να κινδυνεύει η εικόνα της ιστοσελίδας και η λειτουργικότητα της. Εµφανή είναι και τα οφέλη α ό την αροχή ληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστήµατα, βασική δυνατότητα ου ροσφέρουν τα CMS στους οργανισµούς. Α οτέλεσµα είναι να αυξάνονται θεαµατικά οι ε ισκέ τες, ου ε ισκέ τονται την ιστοσελίδα ή ε ιστρέφουν σε αυτή, καθώς µέχρι τώρα δεν µ ορούσαν να εντο ίσουν τις άµεσες ληροφορίες, ου χρειάζονταν. Ε ι λέον, εκτός α ό την αύξηση των ε ισκε τών, αυξάνεται και η συχνότητα ε ισκεψιµότητας της ιστοσελίδας, αφού λέον ο ίδιος ε ισκέ της την ε ισκέ τεται συχνότερα, για να µ ορέσει να βρει νέες ληροφορίες. Σε αυτήν την ερί τωση, ο κερδοσκο ικός οργανισµός κερδίζει α ό τη δηµιουργία ολλές φορές ενός µεγάλου ελατολογίου µέσω του ιαδικτύου, ενώ ο µη κερδοσκο ικός οργανισµός α ό την αύξηση της ε ιρροής του. Βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι σχεδόν όλα τα CMS αρέχουν στατιστικά

20 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 20 στοιχεία σχετικά µε την ε ισκεψιµότητα, τη συχνότητα ε ισκεψιµότητας και τις ε ιλογές των ε ισκε τών της ιστοσελίδας. Ε ι ροσθέτως, ένα α ό τα ιο σηµαντικά λεονεκτήµατα α οτελεί η δυνατότητα ολλα λών δηµοσιεύσεων της ληροφορίας σε διάφορα κανάλια. Ως εκ τούτου µ ορεί ένας οργανισµός να δηµοσιεύσει αυτόµατα εριεχόµενο σε διάφορα σηµεία στην κεντρική σελίδα του, σε διάφορα τµήµατα του δικτυακού τό ου του, αλλά λέον µ ορεί ολύ γρήγορα και αυτόµατα να δηµοσιεύσει υλικό και σε διάφορες συνεργαζόµενες ιστοσελίδες άλλων οργανισµών. Για αράδειγµα, ένα υ οκατάστηµα της Coca-Cola στην Ελλάδα βγάζει στον ισολογισµό του υψηλά κέρδη. Ο ισολογισµός δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας στην Ελλάδα και γράφεται ένα µικρό άρθρο σχετικά µε τις αιτίες, ου οδήγησαν στην υψηλή αυτή κερδοφορία. Ταυτόχρονα, όµως, το νέο αυτό δηµοσιεύεται στη διεθνή ιστοσελίδα της Coca-Cola στο τµήµα των νέων και αρέχεται µία υ ερσύνδεση ρος την ελληνική σελίδα της εταιρίας και ρος το συγκεκριµένο άρθρο. Η αγκοσµιο οίηση του 21 ου αιώνα και του ιαδικτύου µ ορεί να οδηγήσει λόγω του ροηγούµενου αραδείγµατος σε υψηλές ε ενδύσεις στις µετοχές στις εταιρίες στην Ελλάδα µετά α ό την ανάγνωση αυτού του άρθρου διεθνώς. Η αροχή ροσω ο οιηµένων υ ηρεσιών α οτελεί την κορωνίδα στις υ ηρεσίες, ου ροσφέρουν τα CMS, καθώς στον σύγχρονο εξατοµικευµένο κόσµο το νέο µοντέλο της ληροφόρησης βασίζεται λέον στις ε ιθυµίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόµου. Είναι α αραίτητο ια στην ιστοσελίδα κάθε µεγάλου οργανισµού να υ άρχει µία εριοχή µελών, είτε αυτοί α οτελούν τα µέλη του οργανισµού, είτε α οτελούν τους ε ισκέ τες της ιστοσελίδας, ου ε ιθυµούν να ενηµερώνονται σχετικά µε τον οργανισµό, να έχουν οικονοµικές σχέσεις µαζί του ή να συµµετάσχουν στη βελτιστο οίηση του. Τα CMS αρέχουν τη δυνατότητα για τη δηµιουργία τέτοιων υ ηρεσιών, συµβάλλοντας στην αροχή καλύτερων υ ηρεσιών του οργανισµού ρος τους ε ισκέ τες της ιστοσελίδας του και µεγαλύτερη ικανο οίηση α ό τα µέλη του είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Τέλος, ολύ σηµαντικό λεονέκτηµα, ου θα έ ρε ε να ανα τυχθεί διεξοδικότερα, είναι το ζήτηµα του κόστους, ου θα εξοικονοµήσει ένας οργανισµός α ό τη χρήση των CMS. Ήδη έχει αναφερθεί η µείωση του κόστους, εξαιτίας της µείωσης του τεχνικού ροσω ικού, ου α αιτείται για τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Η εξοικονόµηση, όµως για την εταιρία δεν εριορίζεται µόνο σε αυτόν τον τοµέα. Ε ι ροσθέτως, θα µειωθεί το κόστος για τη δηµιουργία του εταιρικού branding µίας ε ιχείρησης και των εξόδων µάρκετινγκ, όταν ρόκειται για έναν κερδοσκο ικό οργανισµό, ή των εξόδων διαφήµισης και ρόσβασης σε ενδιαφερόµενους για την ληροφόρηση τους, όταν ρόκειται για µη κερδοσκο ικό οργανισµό. Τα CMS θα βελτιώσουν την αραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού του οργανισµού, ου σχετίζεται µε τη διαχείριση της ιστοσελίδας και θα µειώσουν κατακόρυφα τις τεχνικές γνώσεις ου α αιτούνται γενικότερα για τη διαχείριση των ιστοσελίδων. Ε οµένως, θα µειωθούν τα έξοδα για την εκ αίδευση των µελών του οργανισµού και θα αυξηθούν τα οφέλη. Χαρακτηριστικά Τα χαρακτηριστικά των CMS φορούν στη σύνθεση κάθε τέτοιου τύ ου λογισµικού. Υ άρχουν ολλα λά χαρακτηριστικά στα ιο α λά ακέτα, ενώ έχουν αναδειχτεί ακόµη και ιο

21 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 21 λούσιες σε χαρακτηριστικά λύσεις. Σηµαντικό είναι σε αυτό το σηµείο να τονιστεί, ότι τα open-source CMS, των ο οίων ο κώδικας ρογραµµατισµού διατίθεται δωρεάν στο ιαδίκτυο, έχουν θεωρητικά ά ειρες δυνατότητες βελτίωσης, σε σχέση µε τα εµ ορικά (commercial), τα ο οία έχουν κά οιο κόστος και η βελτίωση των χαρακτηριστικών τους µ ορεί να γίνει µόνο α ό την ίδια την εταιρία δηµιουργίας τους. Βασικά Χαρακτηριστικά Βάση εδοµένων Περιεχοµένου: ρόκειται για µία βάση δεδοµένων, η ο οία συγκεντρώνει και ιεραρχεί όλο το εριεχόµενο, το ο οίο ρόκειται να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα. Οι λύσεις των Συστηµάτων ιαχείρισης Περιεχοµένου έχουν, ό ως είναι φυσικό, τη δυνατότητα να διαχειρίζονται µία ολύ µεγάλη οικιλία εριεχοµένου, καθώς ε ίσης και διάφορες µορφές του εριεχοµένου αυτού. Μ ορούν να διαχειρίζονται διάφορες µορφές κειµένων, αρχείων (PDF, Word, Excel, PowerPoint, Zip), άρθρα, ελτία Τύ ου, εικόνες, streaming ήχου και βίντεο, html, γραφικά, υ ερσυνδέσεις κ.α. Βάση εδοµένων Ατόµων: ρόκειται για µία βάση δεδοµένων όλων των ατόµων ου σχετίζονται µε την ιστοσελίδα, την ο οία διαχειρίζεται το CMS. Αυτά τα άτοµα µ ορεί να είναι ε ισκέ τες, µέλη, εγγεγραµµένοι στα newsletters της ιστοσελίδας, εθελοντές κ.λ.. Σηµειώνεται εδώ ότι δεν αρέχουν όλα τα CMS αυτήν τη δυνατότητα, καθώς ολλές φορές βασίζονται στη βάση δεδοµένων της Εξυ ηρέτησης ελατών, µε την ο οία ολλές φορές τα CMS µ ορούν να συνεργαστούν. Βάση ιαχείρισης Χρηστών: ρόκειται για µία βάση δεδοµένων, ου α οτελείται α ό τα στοιχεία όλων των διαχειριστών και των συντακτών εριεχοµένου της ιστοσελίδας, ου διαχειρίζεται το CMS. Σε αυτήν τη βάση α οθηκεύονται οι κωδικοί των χρηστών αυτών, καθώς ε ίσης οι συσχετιστικοί ρόλοι τους και τα καθήκοντα τους. Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική (Information Architecture, IA): ρόκειται για τον χάρτη λοήγησης της ιστοσελίδας. Ένα CMS ε ιτρέ ει στον διαχειριστή του να εγκαταστήσει και να διαχειριστεί την Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική και να ρυθµίσει την αρουσίαση των σχετικών µενού λοήγησης. Σχεδίαση Παρουσίασης: ρόκειται για την ο τική και την αίσθηση της ιστοσελίδας, ό ως αυτές δηµιουργούνται µέσω της γραφικής σχεδίασης της. Η αρουσίαση της ιστοσελίδας χωρίζεται σε δύο µέρη: α) Πλαίσιο: αναφέρεται στην εµφάνιση των δοµικών χαρακτηριστικών της σελίδας, ό ως για αράδειγµα της κεφαλίδας, του υ οσέλιδου, της αριστερής, κεντρικής και δεξιάς στήλης, καθώς ε ίσης και των κύριων στοιχείων λοήγησης. β) Γραφική Προσέγγιση: αναφέρεται στην χρωµατική αλέτα, τα είδη και τα µεγέθη των γραµµατοσειρών και τα γραφικά στοιχεία, ου βρίσκονται σε κοινή χρήση σε όλη την ιστοσελίδα, ό ως για αράδειγµα το φόντο. Η αρουσίαση µ ορεί να σχεδιαστεί α ό ένα ρόγραµµα γραφικού σχεδιασµού, το ο οίο µ ορεί να είναι ενσωµατωµένο στο CMS, ή να χρειάζεται χειροκίνητο ρογραµµατισµό σε γλώσσες. ό ως η HTML, CSS και άλλες γλώσσες για τη δηµιουργία script. Σε κάθε ερί τωση, δηµιουργούνται α ό τους ρογραµµατιστές του CMS ρότυ α ή "συσκευασίες" αρουσίασης (packages), οι ο οίες µ ορούν να εφαρµοστούν σε όλη ή σε µέρος της ιστοσελίδας.

22 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 22 ηµιουργία Περιεχοµένου: Εργαλεία φορµών και ρογραµµατισµού HTML σε µορφή WYSIWYG (Αυτό Που Βλέ εις Είναι Αυτό Που Παίρνεις) βοηθούν τους χρήστες του CMS να ροσθέτουν υλικό χωρίς να χρειάζονται να χρησιµο οιήσουν τεχνικούς όρους. Τα WYSIWYG εργαλεία βοηθούν τους συντάκτες εριεχοµένου όχι µόνο να ροσθέσουν εριεχόµενο στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζονται ολλές τεχνικές γνώσεις, αλλά και να αράγουν ένα άρτιας σχεδίασης τελικό ροϊόν. Ένα CMS συνήθως εριλαµβάνει µία µεγάλη οικιλία λειτουργιών, ό ως για αράδειγµα: την εισαγωγή γραφικών, µορφο οίηση κειµένου (γραµµατοσειρά, µέγεθος, χρώµα, υ ογράµµιση, λάγια κλ.), δηµιουργία ινάκων, ορθογραφικό έλεγχο κα. Η λειτουργία ροε ισκό ησης ε ιτρέ ει φυσικά στον χρήστη να ελέγξει ξανά το εριεχόµενο µέσα στα λαίσια της αρουσίασης του, ριν αυτό δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα. Αυτό είναι ένα α ό τα βασικά λεονεκτήµατα των CMS. Εργαλεία Ροής: ρόκειται για εργαλεία, ου βοηθούν την αυτοµατο οίηση της διαδικασίας της ροής του εριεχοµένου κατά τη διάρκεια της αραγωγής του. Σε ένα CMS εµφανίζονται συνήθως τρία στάδια: ο ρόλος του σχεδιαστή, ο ρόλος του συντάκτη/διορθωτή και ο ρόλος του εκδότη, ου δίνει την έγκριση του. Μία νέα ή µία αναµορφο οιηµένη σελίδα ερνάει α ό κάθε στάδιο, ολλές φορές ερισσότερες α ό µία φορές, µέχρι να δηµοσιευτεί. Μικρότεροι ή λιγότερο σύνθετοι οργανισµοί χρησιµο οιούν συχνά µία α λούστερη ροσέγγιση ενός σταδίου, για τη δηµοσίευση του εριεχοµένου. Ο κάθε συντάκτης, δηλαδή, δηµοσιεύει ο ίδιος το εριεχόµενο του α ευθείας στην ιστοσελίδα, ενσωµατώνοντας στο ρόσω ο του και τους τρείς ρόλους. Εικόνα 2 Ροή εκτέλεσης εργασιών CMS Φόρµες Βάσεων εδοµένων: ρόκειται για φόρµες, ου εµφανίζονται στη δηµοσιευµένη ιστοσελίδα και χρησιµο οιούνται για την ε ί τό ου συγκέντρωση στοιχείων α ό τους ε ισκέ τες της. Αυτές οι φόρµες χειρίζονται τις βασικές ανάγκες στη συλλογή δεδοµένων, ό ως µία σελίδα για την εγγραφή εθελοντών. Τα ερισσότερα CMS ροσφέρουν τη δυνατότητα σε χρήστες χωρίς ολλές τεχνικές γνώσεις να ρυθµίσουν αυτές τις φόρµες. Εργαλεία Αναζήτησης: ρόκειται για εργαλεία, ου ε ιτρέ ουν την αναζήτηση χαρακτηριστικών στοιχείων τόσο σε όλο το µήκος του δικτυακού τό ου, όσο και σε κά οια συγκεκριµένη εριοχή, ου καθορίζεται α ό τον χρήστη. Ε ίσης, αφορά τα εργαλεία αναζήτησης κειµένου α ό τους ε ισκέ τες της ιστοσελίδας, τα ο οία την κάνουν ιο ροσβάσιµη και εύχρηστη. Τα καλύτερα εργαλεία αναζήτησης ερευνούν στα κείµενα και στις σελίδες του δικτυακού τό ου και ροσφέρουν λειτουργίες

23 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 23 σύνθετης αναζήτησης. Τέλος, ρέ ει να σηµειωθεί ότι, για να βελτιώσουν τα α οτελέσµατα της αναζήτησης, οι διαχειριστές χρησιµο οιούν συχνά ειδικά εργαλεία, τα ο οία τεµαχίζουν ή κατηγοριο οιούν τα κείµενα, τα αρχεία, και τις εικόνες, διευκολύνοντας µε αυτό τον τρό ο την αναζήτηση τους. Εργαλεία Ενσωµάτωσης: ρόκειται για ολύ µικρές εφαρµογές, ου υ οστηρίζουν τη γρήγορη διασύνδεση ανάµεσα στα CMS και στα συστήµατα διαχείρισης οικονοµικών δεδοµένων, ό ως είναι, για αράδειγµα, της λογιστικής, της διαχείρισης µελών και δωρεών, των τρα εζικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εµ ορίου. Αναφορές Ιστοσελίδας: ρόκειται για στατιστικά στοιχεία ου συγκεντρώνονται α ό ένα CMS, ώστε ο διαχειριστής να έχει καλύτερη ε ίβλεψη. Οι αναφορές αυτές αναλύουν την καθηµερινή κίνηση της ιστοσελίδας, τις σελίδες ου συνάντησαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον α ό τους ε ισκέ τες, την ροέλευση των ε ισκε τών, τη µέση διάρκεια των ε ισκέψεων στην ιστοσελίδα. Ακόµη, αναφέρουν τον ιο συχνό όρο ου αναζητήθηκε α ό τα εργαλεία αναζήτησης, οια µέθοδος αναζήτησης χρησιµο οιήθηκε ερισσότερο, αλλά και άλλα στατιστικά στοιχεία. Σχεδόν κάθε εργαλείο α ό τα ροηγούµενα είναι διαθέσιµο στα ερισσότερα open source CMS. Παρόλα αυτά, η ροηγούµενη συλλογή εργαλείων α οτελεί την αρχική σύνθεση ενός CMS, ου α ευθύνεται σε αρχάριους στον χώρο ή σε οργανισµούς, ου ε ιζητούν µία α λά αξιο ρε ή αρουσία στον χώρο του ιαδικτύου. Περισσότερο εξελιγµένες και σύνθετες λύσεις, καθώς ε ίσης και χαρακτηριστικά, τα ο οία δεν είναι α αραίτητα σε κάθε ιστοσελίδα, αρέχονται α ό εξειδικευµένα CMS. Τα χαρακτηριστικά αυτά βρίσκονται ενσωµατωµένα στο CMS, δηλαδή για τον χειρισµό τους είναι υ εύθυνος και άλι ο διαχειριστής του ρογράµµατος, µοιράζονται τον ίδιο ίνακα ελέγχου και έχουν κοινή βάση δεδοµένων µε τα βασικά χαρακτηριστικά, στα CMS στα ο οία ροσφέρονται. Εξειδικευµένα Χαρακτηριστικά Αυτόµατη ηµοσίευση: ρόκειται για τη δυνατότητα ου ροσφέρουν τα CMS, ώστε ένα αντικείµενο να δηµιουργείται µία φορά, αλλά να δηµοσιεύεται ολλές φορές σε διαφορετικές ενότητες της σελίδας. Για αράδειγµα, όταν δηµοσιεύουµε ένα ελτίο Τύ ου, το CMS µ ορεί αυτόµατα να δηµιουργήσει όλα τα αρακάτω: Στην ενότητα " ελτία Τύ ου" δηµοσιεύει το ίδιο ελτίο Τύ ου, στην ενότητα "Νέα" εριλαµβάνει το ελτίο Τύ ου, δηλαδή τον τίτλο του και ίσως την ερίληψη του σε µία λίστα µε τα δέκα ιο ρόσφατα ελτία Τύ ου, στην κεντρική σελίδα δηµοσιεύει τον τίτλο του ελτίου Τύ ου, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εγγεγραµµένων στο newsletter της ιστοσελίδας α οστέλλει σε ηλεκτρονική µορφή το ελτίο Τύ ου. ιαχείριση Πολλα λών Ιστοσελίδων: ρόκειται για το χαρακτηριστικό, ου δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να χρησιµο οιήσει τον ίδιο ίνακα ελέγχου για να χειριστεί ολλα λές ιστοσελίδες. Παραδείγµατος χάριν, µ ορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα: α) Κεντρικές και εριφερειακές ιστοσελίδες ίδιας ιδιοκτησίας, β) Βασικές και συµ ληρωµατικές ιστοσελίδες διαφηµιστικών και άλλων εκστρατειών. Κοινο ραξία: ρόκειται για τη δηµιουργία και διαχείριση του εριεχοµένου στην κεντρική ιστοσελίδα και στη συνέχεια την ροώθηση ενός µέρους αυτού του

24 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 24 εριεχοµένου σε ιστοσελίδες τρίτων, τα ο οία όµως δεν ελέγχονται α ό το CMS. Αυτή είναι µία τυ ική ρακτική της µονόδροµης τροφοδοσίας των συνδεόµενων εταιριών. υναµικά Συστατικά: ρόκειται για εξειδικευµένες ζώνες σε µία ιστοσελίδα, ου αυτόµατα και δυναµικά αρέχουν εριεχόµενο σε µία σελίδα, ανάλογα µε τις α οφάσεις ου έχει άρει ή τις ε ιλογές ου έχει κάνει, ο χρήστης στον ο οίο α ευθύνεται. Ένα αράδειγµα θα ήταν η εµφάνιση των τίτλων των τριών ιο ρόσφατων ελτίων Τύ ου στο τµήµα της ιστοσελίδας "Ε ιλεγµένα Νέα". Πολυκάναλη ηµοσίευση: ρόκειται για τη δηµοσίευση εριεχοµένου σε τρία κανάλια ταυτόχρονα. ηλαδή: στην κύρια ιστοσελίδα, σε µία έκδοση φιλική ρος εκτύ ωση, σε µία υ οµονάδα του CMS, υ εύθυνη για την α οστολή της ιστοσελίδας σε ένα ροκαθορισµένο κοινό. Το χαρακτηριστικό αυτό εριλαµβάνει και τη δηµοσίευση του υλικού σε µορφή κατάλληλη για τα ασύρµατα smart phones και τα PDA. ιαχείριση Εγγράφων: ρόκειται για τη διαχείριση της ρόσβασης (ελεγχόµενη είσοδος - ελεγχόµενη έξοδος) για την ροσαρµογή των εσωτερικών και εξωτερικών εγγράφων. Χρησιµο οιήθηκε α ό ολλούς οργανισµούς, οι ο οίοι είχαν στη βάση δεδοµένων τους χιλιάδες έγγραφα και χρειάζονταν γρήγορη ρόσβαση σε αρχειοθετηµένες ληροφορίες, οι ο οίες µέχρι ροσφάτως α οθηκεύονταν σε χαρτί. Εσωτερικό ίκτυο: ρόκειται για µία ροστατευµένη µε κωδικό ρόσβασης ύλη, ό ου, για αράδειγµα, οι υ άλληλοι του οργανισµού και εθελοντές α οθηκεύουν και ανακτούν έγγραφα, συνεργάζονται, ε ικοινωνούν και οργανώνουν τις ροσ άθειες τους. Ήχος / Βίντεο: ρόκειται για τη δυνατότητα streaming ψηφιακού ήχου ή βίντεο, δηλαδή θα µ ορούν λέον οι ε ισκέ τες τη ιστοσελίδας να βλέ ουν ή να ακούν τις µεταδόσεις των διαχειριστών της. Αυτή η εξειδικευµένη υ ηρεσία α αιτεί ιδιαίτερα µεγάλο χώρο α οθήκευσης, υψηλή ταχύτητα σύνδεσης στο ιαδίκτυο και ειδικό λογισµικό. εν αρέχεται σίγουρα α ό όλους τους αρόχους CMS και δεν αρέχεται α οτελεσµατικά α ό όλους αντίστοιχα. Προσω ο οίηση / Κατηγοριο οίηση: ρόκειται για τον διαχωρισµό του εριεχοµένου, δηλαδή σελίδων, εγγράφων και εικόνων, σε κατηγορίες και τη δυναµική του αρουσίαση στους ε ισκέ τες του δικτυακού τό ου, µε βάση α οκλειστικά τις κατηγορίες εριεχοµένου του ροφίλ ενδιαφερόντων του ε ισκέ τη. Για αράδειγµα, οι ε ισκέ τες της ιστοσελίδας ου ενδιαφέρονται για την ροστασία των άγριων ζώων, θα δουν φωτογραφίες ή άρθρα σχετικά µε τα άγρια ζώα στη συγκεκριµένη σελίδα του δικτυακού τό ου, ου α ευθύνεται στους ίδιους και ελέγχεται ως ένα βαθµό α ό τους ίδιους. Παράλληλα, οι ε ισκέ τες ου ενδιαφέρονται για την ροστασία των κατοικίδιων ζώων θα δουν υλικό σχετικό µε τη στείρωση και τον ψεκασµό κατοικίδιων. Χώρος Εργασιών Χρηστών: ρόκειται για µία εικονική εριοχή, ό ου οι διαχειριστές του συστήµατος και οι συντάκτες του εριεχοµένου ε ικοινωνούν, αρουσιάζοντας λίστες των α αιτούµενων ενεργειών α ό τον καθένα, ροειδο οιήσεις του συστήµατος, καθώς και µηνύµατα µεταξύ τους, για τη βελτίωση της α όδοσης τους.

25 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 25 Αναζήτηση: ρόκειται για εξελιγµένα εργαλεία, για τη δηµιουργία λειτουργιών αναζήτησης στην ιστοσελίδα σχετικά µε ολόκληρο τον δικτυακό τό ο, ανάλογα µε το είδος του εριεχοµένου, µε ένα τµήµα της ιστοσελίδας, µε τη σελίδα, µε την ηµεροµηνία κλ. Είδη Συστηµάτων ιαχείρισης Περιεχοµένου Τα Content Management Systems διακρίνονται σε ορισµένες κατηγορίες ανάλογα µε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά τα ο οία αρουσιάζουν. Μ ορούν, λοι όν, να κατηγοριο οιηθούν ανάλογα µε το είδος του αρόχου τους και ανάλογα µε το ου βρίσκεται ο χώρος α οθήκευσης και διαχείρισης της βάσης δεδοµένων και του CMS. ASP και Licensed (µε βάση το χώρο α οθήκευσης και διαχείρισης) Στα Application Service Provider (ASP) CMS, δηλαδή Υ οστήριξης Παρόχου Υ ηρεσίας, ο κατασκευαστής τους φιλοξενεί όλα τα δεδοµένα και το λογισµικό στους server της εταιρίας του. Με αυτόν τον τρό ο α αλείφονται τα έξοδα για µία ακριβή αγορά λογισµικού και hardware του συστήµατος, ου θα φιλοξενεί το CMS. Παράλληλα µειώνονται και οι ανάγκες για τεχνικούς όρους, ό ως για αράδειγµα για συντηρητές του δικτύου των υ ολογιστών. Τέλος, βασικότερο λεονέκτηµα ενός τέτοιου είδους συστήµατος είναι η συνεχής εξέλιξη, καθώς ο άροχος ροωθεί διαρκώς νέες λειτουργίες του ροϊόντος και ανανεώσεις στους ελάτες του, ροσφέροντας έτσι το χαρακτηριστικό της άµεσης ανανέωσης και ρωτο ορίας της ιστοσελίδας. Στα CMS µε αροχή άδειας (Licensed), ο άροχος του ουλάει το ροϊόν, δηλαδή αρέχει άδεια χρήσης του, δεν εµ λέκεται στην όλη διαδικασία λειτουργίας του και ο χρήστης είναι λέον υ εύθυνος, ώστε να το εγκαταστήσει, να το ρυθµίσει και να το συντηρήσει. ιαχειριστής σε αυτήν την ερί τωση είναι το τεχνικό τµήµα του οργανισµού. Η ροσέγγιση αυτών των CMS εξασφαλίζει ότι φιλοξενείς και διαχειρίζεσαι τα δικά σου δεδοµένα. Ε ίσης, τα Licensed είναι ιδανικά για οργανισµούς, οι ο οίοι διατηρούν ήδη στις εγκαταστάσεις τους κά οιο είδος υ ηρεσίας αρόµοιας, ό ως για αράδειγµα το σύστηµα ιαχείρισης Εξυ ηρέτησης Πελατών (CRM), ο ότε θα ήταν ιο φθηνό να συντηρούν ταυτόχρονα και ένα CMS. Commercial, Open Source, Managed Open Source (µε βάση το είδος του αρόχου) Commercial: ρόκειται για λογισµικό, ου ροέρχεται είτε α ό κερδοσκο ικές είτε α ό µη κερδοσκο ικές εταιρίες. Οι άροχοι αυτοί ανα τύσσουν κατά κύριο λόγο το λογισµικό, το ο οίο στη συνέχεια ουλάνε και υ οστηρίζουν τεχνικά. Στη σηµερινή ε οχή, οι εµ ορικές αυτές λύσεις είναι ιο συχνές α ό τις ελεύθερες λύσεις των open source CMS. Open Source: ρόκειται για µία λύση CMS, ου δηµιουργείται και συντηρείται α ό έναν ανε ίσηµο και ανιδιοτελή συνεργάτη µίας κοινότητας χρηστών. Στη συνέχεια, το λογισµικό αυτό διανέµεται για συγκεκριµένο σκο ό στα µέλη αυτής της κοινότητας. Για αυτά τα ανοιχτά λογισµικά θα ρέ ει σαφώς στο κόστος τους να συµ εριληφθούν και τα έξοδα τεχνικής υ οστήριξης τους, τα ο οία σαφώς και είναι αυξηµένα σε αυτό το µοντέλο. Ακόµη, θα ρέ ει να ροστεθεί το εσωτερικό hardware και λογισµικό και το τεχνικό ροσω ικό ου

26 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 26 χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτό το σύστηµα, ό ως είναι για αράδειγµα οι ρογραµµατιστές, οι ο οίοι εγκαθιστούν τις ανανεώσεις και εξελίσσουν τις λειτουργίες του ρογράµµατος. Managed Open Source: ρόκειται για ένα συνδυασµό της εµ ορικής και της ελεύθερης ροσέγγισης, ό ου ένας άροχος υιοθετεί µία open source λύση σαν τη βασική του λατφόρµα και στη συνέχεια ροσφέρει τη λύση αυτή σε άλλους σε συνδυασµό µε συµ ληρωµατικές υ ηρεσίες τεχνικής υ οστήριξης. Αυτή η λύση ουσιαστικά σχεδόν δεν υ άρχει σήµερα στην κοινότητα των µη κερδοσκο ικών αρόχων. Παρόλα αυτά, καθώς οι λύσεις open source ωριµάζουν, οι ειδικοί εριµένουν ότι θα εµφανιστούν ολύ ιο έντονα. Όσο αφορά τη διάκριση των CMS και των δύο κατηγοριών και η κάθε µία α ό αυτές διαφέρει στην υλο οίηση, στο κόστος και στην εξυ ηρέτηση. Κριτήρια Ε ιλογής CMS Ένα CMS α οτελεί για τους ερισσότερους οργανισµούς, ο οιουδή οτε µεγέθους, µία αγορά κεφαλαίου. Ε ειδή, λοι όν, οι λύσεις ου ροσφέρονται στη διαχείριση εριεχοµένου είναι ολλα λές και ολλές φορές ολύ λοκες και εξειδικευµένες, υ άρχουν κά οιοι αράγοντες ου ρέ ει να λάβει κανείς υ όψη ριν αγοράσει, κατεβάσει α ό το ιαδίκτυο και εγκαταστήσει ένα CMS. Τα κριτήρια ε ιλογής του λογισµικού αυτού, ε οµένως θα ρέ ει να είναι τα εξής: Open Source ή Commercial: στην ε ιλογή αυτή σηµαντικό αράγοντα αίζει η έννοια του κόστους. Στην ερί τωση του open source λογισµικού, αυτό αρέχεται "δωρεάν". Στην ραγµατικότητα, όµως, κρύβει κόστη σχετικά µε την τεχνική υ οστήριξη του. Τα ερωτήµατα, ου ρέ ει να α αντηθούν είναι, οιος θα υ οστηρίζει τεχνικά το λογισµικό και οιος θα δηµιουργεί νέες λειτουργίες και θα εγκαθιστά τις ανανεώσεις. Χρειάζεται, άρα µεγάλη ροσοχή, καθώς υ άρχουν ολλές βιώσιµες open source λύσεις, αλλά καλό θα ήταν άντα να συνυ ολογίζεται το συνολικό κόστος. ASP ή Licensed: στην ε ιλογή αυτή σηµαντικό αράγοντα αίζει το ου θα εγκατασταθεί το λογισµικό και η βάση δεδοµένων. Υ άρχουν οργανισµοί, ου ροτιµούν να έχουν τον άµεσο έλεγχο της ιστοσελίδας και των δεδοµένων τους, και να φιλοξενούν για το λόγο αυτό το CMS στις εγκαταστάσεις τους. Άλλοι οργανισµοί, για να γλιτώσουν το διαχειριστικό κόστος, αναθέτουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση του CMS σε εξωτερικούς συνεργάτες. Τα ερωτήµατα, ου τίθενται, είναι: υ άρχει το α αραίτητο ροσω ικό, για να αντιµετω ίσει τα ροβλήµατα ου µ ορεί να ροκύψουν τις λέον ακατάλληλες ώρες, ό ως ολύ αργά το βράδυ; Υ άρχει ο εξο λισµός, ου χρειάζεται για τη συντήρηση του λογισµικού, ό ως για αράδειγµα στην ερί τωση φιλοξενίας και κά οιου άλλου συστήµατος, µε αντίστοιχες ροϋ οθέσεις και κόστος; Χρειάζεται, τέλος και σε αυτήν την ερί τωση να λαµβάνεται υ όψη το γεγονός, ότι η διαχείριση του εριεχοµένου στο ιαδίκτυο είναι α ό τις ιο χρονικά ευαίσθητες λειτουργίες, λόγω της φύσης του µέσου, ου ροσφέρεται για γρήγορη αροχή ληροφοριών και εριεχοµένου.

27 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 27 Χρήστες - Συντάκτες Περιεχοµένου: στο κριτήριο αυτό α αιτείται να υ ολογιστεί ρεαλιστικά ο αριθµός των χρηστών, ου θα συνεισφέρουν στην ιστοσελίδα. Παράλληλα, σηµαντικό ρόλο αίζει και το είδος του εριεχοµένου, για το ο οίο ο καθένας α ό αυτούς θα είναι υ εύθυνος, και αν το εριεχόµενο αυτό θα δηµοσιεύεται άµεσα στον δικτυακό τό ο ή θα ερνάει α ό τον έλεγχο κά οιου αρχισυντάκτη. Οι ε ιλογές αυτές θα βοηθήσουν στην ε ιλογή CMS, τα ο οία θα ροσφέρουν δυναµική και ασφαλή λειτουργία ροής εριεχοµένου και δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου ενός µεγάλου αριθµού συντακτών, αν αυτό χρειάζεται. Είδη Περιεχοµένου: το κριτήριο αυτό αφορά τις µορφές του υλικού, ου θα εµφανίζεται στην ιστοσελίδα. Οι ερισσότερες εφαρµογές διαχειρίζονται κείµενα, γραφικά και φωτογραφίες. Αν, όµως, στο δικτυακό τό ο δηµοσιεύεται υλικό µε λούσια µορφο οίηση, ό ως για αράδειγµα µε λάγια, έντονα, υ ογραµµισµένα και µαρκαρισµένα γράµµατα, ή ίνακες και λίστες µε κουκίδες, συλλογές φωτογραφιών και ήχος ή βίντεο streaming, τότε, το CMS, ου θα ε ιλεγεί, θα ρέ ει να ροσφέρει αυτές τις δυνατότητες. Μονάδα Συσχετιζόµενων Συστηµάτων: το κριτήριο αυτό αφορά την ύ αρξη κά οιας µορφής διασύνδεσης ανάµεσα στο CMS και στα υ όλοι α συστήµατα, ό ως αυτό των χορηγιών α ό τους ε ισκέ τες της ιστοσελίδας (Donation System), του συστήµατος εξυ ηρέτησης ελατών και του συστήµατος των ηλεκτρονικών ωλήσεων. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις είναι διαθέσιµες α ό κά οιους εξειδικευµένους αρόχους, οι ο οίοι συνεργάζονται µε εταιρίες ου σχεδιάζουν τα αρα άνω συστήµατα, ώστε να υ άρχει η κατάλληλη συνεργασία. Παράλληλα, σηµαντικός αράγοντας είναι και η εξέλιξη ενός δικτυακού τό ου, αφού καθώς αυτή ωριµάζει, οι σχέσεις µεταξύ των εµ λεκόµενων συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων γίνεται σαφώς ιο ολύ λοκη. Αναφορές: το κριτήριο αυτό αφορά το είδος των στατιστικών α οτελεσµάτων, ου θα αναφέρει το CMS. Σε ερί τωση ου α αιτούνται ιδιαίτερες αναφορές, ό ως αυτές ου χρειάζονται α ό τους υ εύθυνους των µελών, των χορηγών και της ε ικοινωνίας, τότε θα ρέ ει να υ οστηρίζονται α ό το ε ιλεγµένο CMS, ώστε να αξίζει η ε ένδυση σ' αυτό. Ε ανασχεδίαση ή Μετακίνηση: το κριτήριο αυτό αφορά την ιθανότητα ανασχεδίασης του δικτυακού χώρου και τη µετακίνηση στοιχείων, ου θα χρησιµο οιηθούν α ό την αλιά ιστοσελίδα. Η δυνατότητα εύκολης µετακίνησης του κώδικα και των δεδοµένων της ιστοσελίδας είναι ολύ σηµαντική σε αυτήν την ερί τωση. Πολυ λοκότητα Εµφάνισης: το κριτήριο αυτό αφορά την υ οστήριξη α ό το λογισµικό της ολύ λοκης αρουσίασης του δικτυακού τό ου. Όταν η ιστοσελίδα εριέχει δυναµικά µενού λοήγησης, στοιχεία Flash, ή άλλες σύνθετες γλώσσες γραφικού σχεδιασµού, χρειάζεται ένα ιο σύνθετο σύστηµα διαχείρισης εριεχοµένου. Open Source CMS Στη συνέχει αρουσιάζονται κά οια δηµοφιλή Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα. Η αρουσίαση ε ικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική των CMS, στις τεχνικές

28 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 28 α αιτήσεις τους καθώς και στον τρό ο λειτουργίας τους. Τέλος ε ιχειρείται µία συγκριτική εριγραφή τους. Joomla Το Joomla είναι ένα α λό, ευέλικτο, ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης εριεχοµένου ου έχει δοθεί στο κοινό κάτω α ό το GNU general public license. Το Joomla ήταν το α οτέλεσµα µιας διαφωνίας ανάµεσα στη Miro Corporation, ου τότε ήταν η ιδιοκτήτρια του ονόµατος του Mambo, και στους υ εύθυνους ανά τυξης του υρήνα του project. Οι δύο οµάδες χώρισαν τους δρόµους τους στις 17 Αυγούστου 2005 και κά οιοι α ό τους τότε σχεδιαστές του Mambo δηµιούργησαν µια µετονοµασµένη έκδοση του Mambo, την ο οία ονόµασαν Joomla, ενώ η Miro corporation, σχηµάτισε µια µη κερδοσκο ική οργάνωση µε σκο ό να χρηµατοδοτήσει το project και να το ροστατέψει α ό µηνύσεις και δίκες. Το όνοµα Joomla είναι ένας φωνητικός συλλαβισµός α ό τη λέξη "jumla" στα σουαχίλι, ου σηµαίνει "όλοι µαζί" ή "ολόκληρος", και ε ιλέχθηκε, για να αντικατο τρίσει την αφοσίωση της οµάδας ανά τυξης και της κοινότητας του στο project. Αυτό ου κάνει τη διαφορά του Joomla α ό τα υ όλοι α CMS, είναι η αφοσίωση των σχεδιαστών στο να κρατήσουν τα ράγµατα όσο ιο α λά γίνεται και, ταυτόχρονα, να αρέχουν όσα ερισσότερα χαρακτηριστικά γίνεται, έτσι ώστε οι α λοί χρήστες να έχουν ολοκληρωµένο έλεγχο στις ιστοσελίδες τους, χωρίς να ληρώνουν υ έρογκα οσά για ένα κλειστό, ιδιόκτητο λογισµικό. Η ρώτη έκδοση του Joomla, δηλαδή το Joomla ανακοινώθηκε στις 16 Σε τεµβρίου του 2005 και ήταν µία βελτιωµένη ε ανέκδοση του Mambo , συνδυασµένη µε κά οιες άλλες διορθώσεις ασφαλείας µετρίου ε ι έδου. Αρχιτεκτονική Καθώς το Joomla α οτελεί µετεξέλιξη του Mambo η αρχιτεκτονική τους είναι η ίδια. Υ άρχει ένας κεντρικός διακοµιστής, είναι γραµµένο σε PHP, η ο οία ε ιτρέ ει στους χρήστες να δηµοσιο οιούν εύκολα το εριεχόµενο, τόσο στον αγκόσµιο ιστό, όσο και στα εσωτερικά δίκτυα (intranets), και χρησιµο οιεί ε ίσης µία βάση δεδοµένων MYSQL. Χαρακτηριστικά Το Joomla έχει δηµιουργηθεί σαν ένα project ανοικτού κώδικα, ό ου άτοµα και οµάδες έχουν συνεισφέρει µε τις ικανότητες τους, τόσο στην ανά τυξη του όσο και στα συστήµατα, ου το υ οστηρίζουν. Παρόλο ου το Joomla ροσφέρει κυρίως τα βασικά χαρακτηριστικά ενός CMS, το µεγαλύτερο του λεονέκτηµα είναι ότι είναι τόσο ε εκτάσιµο, ου είναι ελάχιστες οι λειτουργίες, ου δεν υ οστηρίζει. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα ίδια µε το Mambo: Α οθήκευση σελίδων Καταλογογράφηση δικτύου RSS feeds Εκτυ ώσιµες εκδόσεις σελίδας Περιλήψεις ειδήσεων

29 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 29 Blogs Forum ηµοσκο ήσεις Ηµερολόγια Αναζήτηση στην ιστοσελίδα Εκδόσεις σε διαφορετικές γλώσσες Εφαρµογές Το Joomla χρησιµο οιείται σε όλο τον κόσµο για να ενδυναµώσει τα άντα, α ό α λές ροσω ικές ιστοσελίδες έως ερί λοκες συνεταιρικές εφαρµογές δικτύου. Το Joomla µ ορεί να χρησιµο οιηθεί α ό ο οιονδή οτε α λό χρήστη, για την εύκολη διαχείριση κάθε θέµατος για την ιστοσελίδα, α ό την ροσθήκη εριεχοµένου και εικόνων µέχρι την αναβάθµιση ενός καταλόγου α ό ροϊόντα ή για online κρατήσεις. Μερικοί τρό οι µε τους ο οίους χρησιµο οιείται το Joomla είναι για: Εταιρικές ιστοσελίδες ή portals Εµ όριο online Μικρές ε ιχειρησιακές ιστοσελίδες Με κερδοσκο ικές ιστοσελίδες και ιστοσελίδες οργανισµών Κυβερνητικές εφαρµογές Ε ιχειρηµατικά εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα Σχολικές και εκκλησιαστικές ιστοσελίδες Προσω ικές ή οικογενειακές ιστοσελίδες Portals σε κοινοτικό ε ί εδο Εφηµερίδες και εριοδικά Το βασικό ακέτο του Joomla είναι σχεδιασµένο για εύκολη εγκατάσταση ακόµα και για µη ρογραµµατιστές, καθώς υ άρχει ολύ υ οστηρικτικό υλικό, διαθέσιµο για αρχάριους, καθώς και µία ανα τυσσόµενη, ενεργή κοινότητα µε ερισσότερους α ό φιλικούς χρήστες και υ εύθυνους ανά τυξης, ου είναι ρόθυµοι να βοηθήσουν. Άλλες εφαρµογές ου υ οστηρίζει το Joomla µέσω µιας α λής λατφόρµας διασύνδεσης, ου βασίζεται σε φυλλοµετρητή, είναι η ροσθήκη καινούριων δελτίων τύ ου και καινούριων αντικειµένων, η διαχείριση σελίδων εριεχοµένου (staff pages), λιστών εργασιών και ροϊόντα εικόνων, καθώς ε ίσης η δηµιουργία τοµέων ή σελίδων α εριόριστου εριεχοµένου στις ιστοσελίδες του κάθε χρήστη. Για ολλούς ανθρώ ους, εντούτοις, η αληθινή δύναµη του Joomla βρίσκεται στο λαίσιο της εφαρµογής, ου κάνει δυνατό για χιλιάδες σχεδιαστές ανά τον κόσµο να δηµιουργήσουν δυναµικές ροσθήκες και ε εκτάσεις. Μερικά αραδείγµατα α ό τις εκατοντάδες διαθέσιµες ε εκτάσεις είναι τα εξής: Σχεδιαστές δυναµικών φορµών Εταιρικοί κατάλογοι ιαχείριση εγγράφου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 Για την εταιρεία ACTS : Πα αγεωργίου Κων/νος Εθν. Βενιζέλου 189, Σούδα/ Χανιά, ΤΚ 73200 AΦΜ: 065439343

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 Πρόλογος Ως ρόλογο ας αρουσιάσουµε ένα συνηθισµένο σενάριο, µία καθηµερινή ιστορία ου συµβαίνει σε µία ε ιχείρηση. Ένας ελάτης καλεί το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Κεφάλαιο 4. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke

Σχεσιακή Άλγεβρα. Κεφάλαιο 4. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke Σχεσιακή Άλγεβρα Κεφάλαιο 4 Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke 1 Γλώσσες Σχεσιακών Αιτηµάτων v Γλώσσες Αιτηµάτων: Ε ιτρέ ουν τη ιαχείριση και την Ανάκτηση εδοµένων α ό µια Β. v

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 0-03 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fme.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ KΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ Στόχοι Να εισηγηθούµε κάποιες γενικές αρχές σχεδίασης για διεπαφή χρήστη Περιγραφή διεπαφών άµεσου χειρισµού Παράγοντες που πρέπει να λάβουµε υπόψιν όταν σχεδιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β2Β ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Τα Τµήµατα Ιατρικής της Σχολής Ε ιστηµών Υγείας, Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Στερεάς Ελλάδας, το ο οίο φτάνει έως την εριοχή των Μεγάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγικό Management: Καθορισµός Στρατηγικής Χρήστος Αθανασό ουλος Εαρινό εξάµηνο 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Management Μάνατζµεντ ιοίκηση Στρατηγικό Management

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 η ιάλεξη ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Entity-Relationship ER Οι βασικές (θεµελιώδεις) έννοιες του µοντέλου αυτού είναι οι εξής : ΟιΟντότητες, που περιέχουν τα δεδοµένα της δοµής και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης για την ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την ροστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/ MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium EURO PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/11.07.2011 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ CMS Content Management Systems Joomla Τι είναι ένα CMS; Ένα Content Management System (CMS) είναι μία μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοιαζόµαστε για τους αριθµούς ε ειδή νοιαζόµαστε για τους ανθρώ ους ΘΕΜΑ: "Έγκριση ισολογισµού έτους 2012" Ο Ισολογισµός είναι ένας λογιστικός ίνακας ου εµφανίζει τα εριουσιακά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές»

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές» Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 16318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Επιμέλεια Έκδοσης: Καθηγητής Σπύρος Λιούκας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Επιμέλεια Έκδοσης: Καθηγητής Σπύρος Λιούκας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS μ & μ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ Επιμέλεια Έκδοσης: Καθηγητής Σπύρος Λιούκας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Πράξης ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Χ. Παππά Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πρόσκληση για την Υ οβολή Προτάσεων µε αντικείµενο τη Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου µε έναν (1) «Εµ ειρογνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί;

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί; 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί; 2. Πώς ονομάζονται τα κείμενα π ου δε χρησιμοπ οιούν μόνο τη γλώσσα για να μεταδώσουν το μήνυμά τους; Ποιο άλλο μέσο εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Πρωτοετών φοιτητών Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ιαφάνεια 2 Κάθε οικοδοµικός κανονισµός εκφράζει την ε οχή του. Οι ρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών Πέµ τη 23 Ιουνίου 2011 Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγικό Management: Εφαρµογή καινοτοµιών Χρήστος Αθανασό ουλος Εαρινό εξάµηνο 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σχεδιασµός/ ιαµόρφωση Υλο οίηση Αξιολόγηση και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα