Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)"

Transcript

1

2

3 Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος, επιβάλλεται να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο, η Εταιρία θα καταβάλει τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη νοσηλεία, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα παροχών του παρακάτω Άρθρου 8. Συγκεκριμένα, κατά τη νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, η Εταιρία καλύπτει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): Έξοδα Δωματίου και Τροφής. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας δεν μπορεί να υπερβεί τη χρέωση του νοσοκομείου για τη θέση νοσηλείας που έχει επιλέξει ο Ασφαλιζόμενος και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Αν ο Ασφαλιζόμενος νοσηλευθεί σε θέση νοσηλείας ανώτερη από αυτήν που έχει επιλέξει, θα συμμετάσχει στο σύνολο των νοσοκομειακών δαπανών κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε θέση προς τα πάνω (π.χ. από Β θέση σε Α θέση: συμμετοχή 15%, από Γ θέση σε Α θέση: συμμετοχή 30%, κ.ο.κ.). Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) Ιατρικές αμοιβές, έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. Έξοδα για τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου (π.χ. υποστηρικτικών μηχανημάτων καρδιάς και πνευμόνων). Έξοδα για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και περιοδική αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η χρήση, εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου, του Ταμείου Κοινωνικής του Ασφάλισης (εφόσον αυτός διαθέτει κάλυψη από κάποιο Ταμείο). Η παροχή ισχύει χωρίς να απαιτείται η νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου με διανυκτέρευση στο νοσοκομείο ενώ το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον προβλέπεται) αφαιρείται άπαξ με την έναρξη της θεραπείας. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία καταβάλλει τα καλυπτόμενα έξοδα κατευθείαν στο νοσοκομείο, χωρίς εκταμίευση χρημάτων εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου, εκτός από τυχόν προβλεπόμενη δική του συμμετοχή βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου. Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.λπ.) των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η Εταιρία δικαιούται να καταργεί υφιστάμενες συμβάσεις με νοσοκομεία και να προσθέτει νέες, ενημερώνοντας σχετικά τον Λήπτη της Ασφάλισης. Β. Αμοιβή Χειρουργού - Αναισθησιολόγου Σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, οι αμοιβές χειρουργού αναισθησιολόγου καλύπτονται πλήρως σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, οι αμοιβές χειρουργού αναισθησιολόγου καλύπτονται σαν ποσοστό του ανωτάτου ορίου που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, σε συνάρτηση με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων αμοιβών χειρουργού αναισθησιολόγου είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, η αποζημίωση που δίνεται ισούται με το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων. Γ. Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου για την οποία δεν υποβάλλονται νοσοκομειακά έξοδα προς αποζημίωση και εφόσον η νοσηλεία οφείλεται σε ασφαλιστική περίπτωση καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα του καταβάλει το ημερήσιο επίδομα που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο με ανώτατο όριο δέκα (10) ημέρες. Δ. Χειρουργικό Επίδομα Σε περίπτωση που Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας οφειλόμενης σε ασφαλιστική περίπτωση καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο και δεν υποβάλει προς αποζημίωση έξοδα χειρουργού και αναισθησιολόγου, η Εταιρία θα του καταβάλει ποσοστό του χειρουργικού επιδόματος που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης και σύμφωνα με τον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Αν γίνουν περισσότερες από μία επεμβάσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, η Εταιρία καταβάλλει το 100% του επιδόματος που προβλέπεται για την βαρύτερη επέμβαση και το 50% του επιδόματος που προβλέπεται για την αμέσως επόμενη σε βαρύτητα επέμβαση. Σελίδα 1 από 5

4 Ε. Έξοδα Νοσηλείας ή Χειρουργικής Επέμβασης χωρίς διανυκτέρευση Η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης ακόμη και όταν δεν απαιτείται διανυκτέρευση στο νοσοκομείο και η νοσηλεία γίνεται σε κλίνη ολιγόωρης νοσηλείας, με τη ρητή προϋπόθεση ότι η νοσηλεία γίνεται για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού και δεν συνίσταται στη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα εξωτερικά ιατρεία. Ακόμη, η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες για επείγουσα περίθαλψη ατυχημάτων και για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται χωρίς να είναι απαραίτητη η παραμονή με διανυκτέρευση του Ασφαλιζόμενου στο νοσοκομείο. Και στην περίπτωση αυτή, οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο Β. Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης χωρίς διανυκτέρευση το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον αυτό προβλέπεται) μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). ΣΤ. Άρση εκπιπτόμενου ποσού Σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος, οι καλυπτόμενες δαπάνες θα αποζημιώνονται χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον αυτό προβλέπεται). Σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ασθένειας, αποκλειστικά στα Κρατικά Νοσοκομεία, το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον αυτό προβλέπεται) θα μειώνεται κατά το ήμισυ. Ζ. Νοσηλεία στο Εξωτερικό Η Εταιρία, σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, παρέχει τις καλύψεις των παραπάνω παραγράφων Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ, σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού. Αν ο Ασφαλιζόμενος, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά την Εταιρία, επιλέξει να νοσηλευθεί σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, οι χρεώσεις βάσει των οποίων η Εταιρία θα υπολογίσει την καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα συνήθη και εύλογα έξοδα που αντιστοιχούν στη χώρα που θα γίνει η νοσηλεία. Ως συνήθη και εύλογα έξοδα θεωρούνται οι δαπάνες για ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες οι οποίες είναι σύμφωνες με το γενικό επίπεδο τιμών της αγοράς ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα διεξαγωγής της νοσηλείας και δεν υπερβαίνουν την αντίστοιχη χρέωση από άλλους φορείς του ιδίου επιπέδου για παρόμοια ή συγκρίσιμη θεραπεία και για ανάλογο πρόβλημα υγείας με αυτό από το οποίο πάσχει ο Ασφαλιζόμενος. Αν ο Ασφαλιζόμενος επιλέξει να νοσηλευθεί σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά την Εταιρία, οι χρεώσεις βάσει των οποίων η Εταιρία θα υπολογίσει την καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες χρεώσεις των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Ασφαλιζόμενος θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετη συμμετοχή 10% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας, όπως προβλέπεται στο παρακάτω Άρθρο ΙΓ. Σημειώνεται ότι, ειδικά σε περίπτωση νοσηλείας σε ΗΠΑ Καναδά, απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση και προέγκριση της Εταιρίας. Στην εντελώς εξαιρετική περίπτωση όπου, κατόπιν τεκμηριωμένης γνωμάτευσης διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου ή της αρμόδιας υπηρεσίας του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του Ασφαλιζόμενου, η διαγνωσθείσα πάθηση του Ασφαλιζόμενου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, τότε παρέχεται πλήρης κάλυψη (100%) για την ενδεδειγμένη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Ευρώπης που θα υποδείξει η Εταιρία και μόνο, πάντοτε μέχρι το ανώτατο όριο εξόδων που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών και μετά την αφαίρεση τυχόν εκπιπτόμενου ποσού. Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών νοσηλείας πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία θεωρημένα από την πλησιέστερη προς τον τόπο του συμβάντος ελληνική προξενική αρχή και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, η Εταιρία καταβάλλει τα καλυπτόμενα έξοδα κατευθείαν στο νοσοκομείο, όπως προβλέπεται για τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία εντός Ελλάδος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τελευταία παράγραφο της Α ενότητας του άρθρου αυτού. Η. Αποκλειστική Νοσοκόμα Εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας του Ασφαλιζομένου και στοιχειοθετείται από σχετική βεβαίωση του θεράποντος γιατρού, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας για μια βάρδια ημερησίως και για το ανώτατο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών. Η αποκλειστική νοσοκόμα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο οικείο σωματείο και να εκδίδει νόμιμο δελτίο παροχής υπηρεσιών. Θ. Χρήση Ασθενοφόρου Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα χρήσης ασθενοφόρου για τη διακομιδή του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο, μέχρι τα όρια που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών. Ι. Διαδικασίες Ασφαλιστικών Απαιτήσεων/ Αποζημιώσεων - Συντονιστικό Κέντρο Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλιζόμενο τις υπηρεσίες Συντονιστικού Κέντρου, στελεχωμένου με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Το Συντονιστικό Κέντρο λειτουργεί με ευθύνη της εξειδικευμένης εταιρίας Total Care Network (TCN, τηλ ), με την οποία η PRIME INSURANCE έχει συμβληθεί. Το Κέντρο, κοινό και ενιαίο για τα Συμβεβλημένα και Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, παρέχει: Ιατρικές συμβουλές. Σελίδα 2 από 5

5 Πληροφορίες για τη χρήση των παροχών του Ασφαλιστηρίου. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει, πριν από οποιαδήποτε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο ή Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, να επικοινωνεί απαραιτήτως με το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο ενεργοποιεί την διαδικασία νοσοκομειακής εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν ενημερώσει το Συντονιστικό Κέντρο σύμφωνα με τα παραπάνω, θα επιβαρύνεται με επιπρόσθετη συμμετοχή 10% επί των συνολικών εξόδων νοσηλείας, πέραν της όποιας άλλης συμμετοχής προβλέπεται ενδεχομένως από το Ασφαλιστήριο. ΙΑ. Χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλου Ασφαλιστικού Φορέα Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος κάνει χρήση του Ταμείου Κοινωνικής του Ασφάλισης (ή/και άλλου Ασφαλιστικού Φορέα) και το Ταμείο (ή/και ο Φορέας) καλύψει τουλάχιστον το σύνολο του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον προβλέπεται) ή/και όποιας άλλης προβλεπόμενης συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου (συνασφάλιση), η Εταιρία θα αποζημιώσει το 100% της διαφοράς. Αν, στη συνέχεια, το Ταμείο (ή/και ο Φορέας) καλύψει τουλάχιστον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των εξόδων που θα καλούνταν κανονικά να αποζημιώσει η Εταιρία, τότε θα καταβληθεί, συμπληρωματικά, στον Ασφαλιζόμενο ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της συμμετοχής του Ταμείου (ή/και του Φορέα) επί των καλυπτομένων εξόδων. ΙΒ. Κρατικά Νοσοκομεία Στα Κρατικά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα ισχύουν οι παροχές που προβλέπονται από το παρόν για τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία. Άρθρο 2. Ειδικές Προϋποθέσεις Με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου καθώς και κάθε μελλοντικής ανανέωσής του ή επαναφοράς του σε ισχύ: 2.1 Καλύψεις εξαιτίας ασθένειας παρέχονται εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 2.2 Καλύψεις στο εξωτερικό εξαιτίας ασθένειας παρέχονται εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 2.3 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις, αιμορροΐδες, ραγάδες, πάσης φύσεως κήλες (βουβωνοκήλες, κιρσοκήλες, υδροκήλες κ.λπ.), κακοήθεις ή καλοήθεις νεοπλασίες, κύστη κόκκυγος, περιεδρικά συρίγγια, περιστατικά σχετιζόμενα με διαβήτη, παθήσεις του θυρεοειδούς, ινομυώματα μήτρας, υστερεκτομή και ενδομητρίωση, καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση εννέα (9) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 2.4 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, όπως εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή νοσήματα κολλαγόνου και τις επιπλοκές τους καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση δώδεκα (12) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Οι παραπάνω περίοδοι αναμονής προσμετρούνται από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου ετήσιου Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 3. Ειδικές Εξαιρέσεις Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται: οι εξετάσεις ή θεραπείες που έχουν σχέση με διαθλαστικές διαταραχές των οφθαλμών, με την ακουστική οξύτητα και με τα δόντια ή τα ούλα, οι προληπτικές εξετάσεις, οι διαγνωστικές εξετάσεις που δεν σχετίζονται με την αιτία της νοσηλείας, οι νοσηλείες για την παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια εξετάσεων που θα μπορούσαν, σύμφωνα με την κοινή ιατρική αντίληψη, να πραγματοποιηθούν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του Ασφαλιζόμενου, η αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός αν αυτό είναι ιατρικώς αναγκαίο εξαιτίας καλυπτόμενου ατυχήματος), και οτιδήποτε συνεχόμενο με εγκυμοσύνη τοκετό αδυναμία τεκνοποίησης. Άρθρο 4. Ανανέωση Ειδικά για την παρούσα κάλυψη, αίρονται οι περιορισμοί των Άρθρων 1.3 και των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Συνεπώς, η Εταιρία θα παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης της παρούσας κάλυψης καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του Ασφαλιζόμενου με την προϋπόθεση της αποδοχής και εμπρόθεσμης πληρωμής των εκάστοτε ασφαλίστρων που διαμορφώνονται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 5, εκτός αν συντρέξουν οι περιπτώσεις των Άρθρων και των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα ασφαλισμένα προστατευόμενα μέλη με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο παρακάτω Άρθρο 7. Άρθρο 5. Ασφάλιστρα Εκτός από τις διατάξεις του Άρθρου 4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, προβλέπονται, ειδικά για την παρούσα κάλυψη, τα ακόλουθα: 5.1 Τα υπολογιζόμενα κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου ασφάλιστρα που αφορούν στην παρούσα κάλυψη, προκύπτουν από τον ισχύοντα πίνακα ασφαλίστρων βάσεως που επισυνάπτεται. Σε κάθε ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται, αυτόματα, τα ασφάλιστρα που αναλογούν στη νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) Σελίδα 3 από 5

6 ηλικία του Ασφαλιζόμενου, πάντοτε σε συνάρτηση με τον πίνακα ασφαλίστρων βάσεως, έτσι όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 5.2 Εκτός από την παραπάνω προσυμφωνημένη ηλικιακή αύξηση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων βάσεως, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο Η κοστολόγηση της παρούσας κάλυψης και η διαμόρφωση των ασφαλίστρων έγιναν με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: Την ηλικία του Ασφαλιζόμενου Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (π.χ. οι τιμές κατά κλίνη, το κόστος των φαρμάκων και των υλικών που απαιτούνται για τη νοσηλεία, οι ιατρικές αμοιβές, το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εντός ή εκτός νοσοκομείου κ.λπ.) Το κόστος της αντασφαλιστικής προστασίας της Εταιρίας Το καθεστώς συμμετοχής των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης στις αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις παρεχόμενες καλύψεις αυτού του Ασφαλιστηρίου Την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας και τις επακόλουθες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας που εφαρμόζονται Τη νοσηρότητα του πληθυσμού σύμφωνα με έγκυρα ελληνικά και διεθνή στατιστικά στοιχεία Τα υπάρχοντα ή/και τα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα από τη χρήση αυτής της κάλυψης (σχέση αποζημιώσεων και ασφαλίστρων) Τις γενικά παραδεκτές μεθόδους της αναλογιστικής επιστήμης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει, κατά δίκαιη κρίση, τα ασφάλιστρα αυτού του Ασφαλιστηρίου σε κάθε ετήσια ανανέωσή του, όταν μεταβάλλεται οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραμέτρους είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με οποιαδήποτε από τις λοιπές. Διευκρινίζεται ότι η όποια αναπροσαρμογή ασφαλίστρων έχει ως πεδίο εφαρμογής το σύνολο των Ασφαλιζόμενων ή μια ευρεία κατηγορία Ασφαλιζόμενων προσδιορισμένη με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. φύλο, ηλικία, κ.λπ.). Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή ασφαλίστρων ειδικά σε ένα μεμονωμένο Ασφαλιστήριο ή Ασφαλιζόμενο. Άρθρο 6. Αναπροσαρμογή Παροχών Σε κάθε περίπτωση αύξησης των ασφαλίστρων της παρούσας κάλυψης πέραν της δεδομένης ηλικιακής αναπροσαρμογής, αναπροσαρμόζονται αυτόματα κατά το ήμισυ του ποσοστού αύξησης, τα ποσά των παρακάτω ορίων: Το ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης. Το ανώτατο όριο αμοιβής χειρουργού αναισθησιολόγου. Το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Το χειρουργικό επίδομα. Άρθρο 7. Δικαίωμα Ασφαλισιμότητας Προστατευόμενων Μελών Στα ασφαλιζόμενα προστατευόμενα μέλη παρέχεται η δυνατότητα, οποτεδήποτε: (α) είτε της απεξάρτησής τους από το συγκεκριμένο οικογενειακό συμβόλαιο και ένταξής τους σε άλλο οικογενειακό συμβόλαιο, (β) είτε της σύναψης ανεξάρτητου ατομικού ασφαλιστηρίου νοσοκομειακής περίθαλψης, χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητάς τους. Προς τούτο, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί απαραιτήτως είτε κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου είτε μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία τής, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπής της ασφάλισής τους. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει αν η διακοπή της ασφάλισης γίνει με καταγγελία από την Εταιρία για σπουδαίο λόγο. Οι καλύψεις του νέου ασφαλιστηρίου θα επιλεγούν μεταξύ των προσφερομένων από την Εταιρία εκείνη τη χρονική στιγμή, το δε εύρος τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το εύρος των καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου. Σελίδα 4 από 5

7 Άρθρο 8. Αναλυτικός Πίνακας Παροχών ΠΑΡΟΧΕΣ Υγεία Prime [ Clinic Comfort ] 1. Ανώτατο όριο παροχής ανά περιστατικό νοσηλείας Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου 2. Θέση νοσηλείας Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου 3. Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία (εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ασθενείας) Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου 4. Ποσοστό κάλυψης νοσοκομειακών εξόδων Ελλάδα: Συμβεβλημένα: 100% Μη Συμβεβλημένα: 85% Εξωτερικό Συμβεβλημένα: 85% Mη Συμβεβλημένα: 85% (επί των συνήθων και ευλόγων εξόδων) (ΗΠΑ Καναδάς: 75%) 5. Ανώτατη καλυπτόμενη αμοιβή χειρουργού βοηθού χειρουργού - αναισθησιολόγου (% βάσει πίνακα) Συμβεβλημένα: 100% Μη Συμβεβλημένα: Έξοδα για νοσηλεία (ODC) ή χειρουργική επέμβαση χωρίς διανυκτέρευση Καλύπτονται 7. Νοσηλεία σε ανώτερη θέση Συμμετοχή 15% στο σύνολο των εξόδων για κάθε θέση προς τα πάνω 8. Επιδόματα σε περίπτωση μη χρήσης του Προγράμματος 8.1 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (μέχρι 10 ημέρες) 8.2 Χειρουργικό επίδομα (% βάσει πίνακα) 9. Αποκλειστική νοσοκόμα (μόνο εφόσον κρίνεται ιατρικώς απαραίτητο). 10. Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού Καλύπτεται μία βάρδια ημερησίως μέχρι 15 ημέρες. Έως 150 Σελίδα 5 από 5

8

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705)

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705) Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ. 30704, 30705) Οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών και μέχρι της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο.

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Premium (Premium Νοσοκομειακό Α -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30284), Premium Νοσοκομειακό Β -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30285), Premium Νοσοκομειακό Α -1500 (ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Yγεία [ Clinic Double Value ] Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΕΟ 164

Yγεία [ Clinic Double Value ] Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΕΟ 164 Yγεία [ Clinic Double Value ] Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΕΟ 164 ΜΕΡΟΣ Α. Έννοιες & Ορισμοί Με σκοπό να κάνουμε το Ασφαλιστήριό σας πιο φιλικό και κατανοητό, σας παραθέτουμε εδώ ένα λεξικό ασφαλιστικής ορολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRIME VIP & PRIME BEST

PRIME VIP & PRIME BEST PRIME VIP & PRIME BEST Prime VIP και Prime Best Ό,τι προτεραιότητα κι αν χρειάζεται να βάλετε σήµερα στη ζωή σας, µε τα νέα προγράµµατα Prime VIP και Prime Best της Prime Insurance, η υγεία σας είναι πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016 01/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ 151004 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ MINETTA VITAL - Σύνολο Άρθρων 11 Η Εταιρία, µε βάση τους παρόντες ειδικούς όρους, παρέχει στον ασφαλισµένο κάλυψη εξόδων νοσηλείας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές).

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Νοσηλεία-Διαγνωστικές εξετάσεις «Family Plus» - «Ότι καλύτερο» Παροχές-Εξετάσεις 1) Απεριόριστες προγραμματισμένες ΙΑΤΡΙΚΕΣ επισκέψεις πανελλαδικά (άνω των 5.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1 ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ «SUPER» {Καλύπτεται η Νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομεία (Ιδιωτικά ή Δημόσια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν από τη νοσηλεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς

Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς 1 Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Βασικές Πληροφορίες Ποιοι ασφαλισµένοι

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 11646 /17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ - Σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β 727/14.05.2004 και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2016, κατέβαλε 57,9 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 212.927 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας insurance Greece Our Plans Are Based on Yours ΣΚΟΠΟΣ Κ ΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚ ΤΗΜΑΤΑ Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να παρέχει στην οικογένεια σας νοσοκοµειακή περίθαλψη διασφαλίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση Υγείας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισµένο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογενείας του,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΨΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGACARE 100 (κωδικός παροχής 480) Με το πρόγραμμα MEGACARE 100 καλύπτονται τα έξοδα για την ιατρική θεραπεία ή την χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4, 3 περίπτωση Δ, του Ν. 400/70

Άρθρο 4, 3 περίπτωση Δ, του Ν. 400/70 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΖΩΗΣ Άρθρο 4, 3 περίπτωση Δ, του Ν. 400/70 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Επωνυμία- Σκοπός- Νομική Μορφή- Έδρα της Επιχείρησης 1 Περιγραφή Παρεχόμενων Καλύψεων Βασικής Κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016 MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 Βοηθάμε όσους μας εμπιστεύονται να ζουν πιο ήρεμα 10 to Zen Θέλω ένα πρόγραμμα Υγείας Σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου 24/7 όπου και να βρίσκομαι σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. MetLife HealthNet ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Ασφαλιστήριο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Νοσοκομειακό Β 500 Παιδικό Economy (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ: 30704, 30705) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30704, 30705 /03/2017 / Ι.3. / Ind.L. /

Διαβάστε περισσότερα

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 Από Προς Διεύθυνση Δικτύων Διανομής Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Δύο μήνες μετά την πολύ επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

του ασφαλισµένου, όταν υπάρχει, και την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων.

του ασφαλισµένου, όταν υπάρχει, και την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων. 01/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ 151005 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ MINETTA TOP - Σύνολο Άρθρων 13 Η Εταιρία, µε βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους, παρέχει στον ασφαλισµένο κάλυψη εξόδων νοσηλείας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας insurance Greece Our Plans Are Based on Yours ΣΚΟΠΟΣ Κ ΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚ ΤΗΜΑΤΑ Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να σας παρέχει νοσοκοµειακή περίθαλψη διασφαλίζοντάς σας υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4, 3 περίπτωση Δ, του Ν. 400/70

Άρθρο 4, 3 περίπτωση Δ, του Ν. 400/70 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΖΩΗΣ Άρθρο 4, 3 περίπτωση Δ, του Ν. 400/70 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Επωνυμία- Σκοπός- Νομική Μορφή- Έδρα της Επιχείρησης 2 Περιγραφή Παρεχόμενων Καλύψεων Βασικής Κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα