Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Α- θλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, και του Υ- πουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υ- πουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υ- πουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υ- πουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υ- πουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme)» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας θέµατος, η οποία υπογράφηκε διαδοχικά από τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Α- θλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας ( ) και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας ( ) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας ( ) και του Υπουργείου Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας ( ) και του Υ- πουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας ( ) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου ( ) και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας ( ) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας ( ) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας ( ) και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Η- νωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ( ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σε δύο αντίτυπα, στην Αγγλική και Γαλλική, και αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο του ad hoc Προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας (ΕΟΑ), Κατηγορίας Α, «Στρατιωτική Εφαρµογή του SESAR» («Military Implementation» of the Single European Sky Air Traffic Management Research-MIOS/SESAR). Η υπό κύρωση Προγραµµατική Συµφωνία (Programme Arrangement) καταρτίσθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας σε συνεργασία µε τα συνεισφέροντα κράτη- µέλη, κατόπιν της από 11 Απριλίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑ σε σύνθεση Υπουργών Άµυνας. Αποτελεί το ρυθµιστικό πλαίσιο του ad hoc Προγράµµατος Κατηγορίας Α MIOS/SESAR (Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research-Στρατιωτική Εφαρµογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού) του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας (ΕΟΑ). Με το Πρόγραµµα αυτό σκοπείται ο συντονισµός µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας των κρατών-µελών και η αποτίµηση των επιπλοκών/επιπτώσεων στο στρατιωτικό τοµέα από την εφαρµογή του προγράµ- µατος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SES/SESAR), η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνεργατικών προγραµµάτων MIOS (MIOS projects). Η υπόψη Προγραµµατική Συµφωνία κρίνεται επωφελής για τη χώρα µας διότι: α. Από επιχειρησιακής πλευράς υφίσταται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τοµέα του Προγράµµατος SESAR και κρίνεται ως σκόπιµη η συµµετοχή στα υποστηρικτικά προγράµµατά του (Common Projects), καθόσον θα απαιτηθεί η αναβάθµιση αλλά και η πιστοποίηση των διατιθέ- µενων σχετικών εθνικών συστηµάτων. β. Εκτιµάται ότι, µε βάση τους στόχους του Προγράµ- µατος SESAR, όπως αυτοί περιγράφονται στην Προγραµµατική Συµφωνία, θα προκύψουν ευκαιρίες για την εµπλοκή της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας σε συνεργατικά και ερευνητικά προγράµµατα (MIOS Projects) που αναµένεται να δηµιουργηθούν µέσω του Προγράµ- µατος MIOS/SESAR, κατά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. Από τις διατάξεις της Προγραµµατικής Συµφωνίας προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό και, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγµατος, απαιτείται η νοµοθετική κύρωση αυτής. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός της παρούσης Προγραµµατικής Συµφωνίας, είναι ο καθορισµός του ρυθµιστικού πλαισίου του Προ-

2 1α γράµµατος SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ά- µυνας (ΕΟΑ), στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» (Single European Sky-SES) που προβλέπεται από τους σχετικούς δεσµευτικούς για τα κράτη-µέλη Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 549/2004 και 1070/2009. Συγκεκριµένα, το Πρόγραµµα SESAR είναι ο Τεχνικός Άξονας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού που δηµιουργήθηκε το 2005 µε σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την επανασχεδίαση του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Η διαχείριση του προγράµµατος ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Σώµα SESAR Joint Undertaking που δηµιουργήθηκε βάσει σχετικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη συµµετοχή φορέων των κρατών-µελών, βιοµηχανιών και αεροπορικών εταιρειών και εκτιµάται ότι το έργο του θα ολοκληρωθεί το Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η υπό κύρωση Προγραµµατική Συµφωνία περιλαµβάνει Εισαγωγή, Πίνακα Ορισµών και Συντµήσεων, δεκαοκτώ (18) Άρθρα και δύο (2) Παραρτήµατα, τα οποία έ- χουν ως ακολούθως: Στην Εισαγωγή αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία ε- λήφθησαν υπόψη από τα Μέρη για την υπογραφή της παρούσης Προγραµµατικής Συµφωνίας, όπου µνηµονεύονται σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου και του Διοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας. Στον Πίνακα Ορισµών και Συντµήσεων επεξηγούνται οι χρησιµοποιούµενοι στην Προγραµµατική Συµφωνία ο- ρισµοί και συντµήσεις. Στο Άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός της παρούσης Προγραµµατικής Συµφωνίας MIOS, µε κυριότερο σηµείο τον στρατιωτικό συντονισµό µεταξύ των Υπουργείων Ά- µυνας των κρατών-µελών, για την αποφυγή τυχόν αρνητικών συνεπειών στις αµυντικές τους δυνατότητες από την ανάπτυξη έργων SESAR και τη δηµιουργία προγραµ- µάτων συνεργασίας. Στο Άρθρο 2 προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης, αποτελούµενη από τους αντιπροσώπους κάθε Συνεισφέροντος στο MIOS Μέλους και τον Προεδρεύοντα του ΕΟΑ, µε σκοπό την εποπτεία της διαχείρισης και υλοποίησης του MIOS, σύµφωνα µε τους όρους αναφοράς που θα προσδιορίσουν τα κράτη-µέλη. Πιο συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι θα συνέρχεται δύο φορές κατ έτος, και εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη, και προσδιορίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τα αντικείµενα που θα παρακολουθεί στο πλαίσιο του MIOS (ετήσια έκθεση, ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, διαχείριση προϋπολογισµού και τελικής οικονοµικής έκθεσης, επίλυση τυχόν διαφορών σε οικονοµικά θέµατα). Τέλος τίθεται πρόβλεψη διάλυσής της µετά το πέρας του MIOS. Στο Άρθρο 3 προβλέπεται η συγκρότηση Μονάδας SESAR, ως εκτελεστικού οργάνου του MIOS, υπό την ε- ποπτεία του αρµόδιου Διευθυντή του ΕΟΑ, µε σκοπό την καθηµερινή διαχείρισή του, αποτελούµενη από τον Υ- πεύθυνο Προγράµµατος SESAR και τέσσερις (4) Αποσπασµένους Εθνικούς Εµπειρογνώµονες και περιγράφονται λεπτοµερώς τα αντικείµενα εργασίας της εν λόγω Μονάδας. Στο Άρθρο 4 προβλέπεται Ειδικός Προϋπολογισµός για την χρηµατοδότηση του MIOS, ορίζεται δε ότι σε αυτόν εισφέρουν οικονοµικά µόνο τα Συνεισφέροντα Μέλη που δεν παρέχουν Αποσπασµένους Εθνικούς Εµπειρογνώµονες, βάσει του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της Προγραµµατικής Συµφωνίας. Αντίθετα, τα τέσσερα (4) Μέλη που παρέχουν Αποσπασµένους Εθνικούς Εµπειρογνώ- µονες δε θα καλούνται να εισφέρουν οικονοµικά, οι δε δαπάνες τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους θα καλύπτονται από τον Ειδικό Προϋπολογισµό. Επιπλέον ορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες της διαδικασίας οικονοµικής εισφοράς µέσω Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασµού MIOS, µε καταβολή εισφορών ανά έτος κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον ΕΟΑ, και προβλέπεται ο ορισµός συνδέσµου οικονοµικών θεµάτων από την Επιτροπή Διαχείρισης, και η κατ έτος υποβολή από τον ΕΟΑ στην Επιτροπή Διαχείρισης εκθέσεων ελέγχου. Τέλος, κατά τη διαχείριση όλων των χρηµατικών ποσών και προκειµένου να διασφαλίζεται ο οικονοµικός έλεγχος, προβλέπεται η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των Δη- µοσιοοικονοµικών Κανόνων του ΕΟΑ, καθώς και η παραποµπή στην Επιτροπή Διαχείρισης οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής µε οικονοµικά ζητήµατα. Στο Άρθρο 5 ορίζεται ότι όλες οι πληρωµές για την υ- λοποίηση του MIOS θα πραγµατοποιούνται από τον ΕΟΑ, ο οποίος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου ετήσια οικονοµική έκθεση και θα παρέχει στο MIOS οικονοµικό προσωπικό. Στο Άρθρο 6 προβλέπεται η κάλυψη των διοικητικών δαπανών, και ιδίως των εξόδων των Αποσπασµένων Εθνικών Εµπειρογνωµόνων, από τον Ειδικό Προϋπολογισµό του MIOS, ενώ οι δαπάνες των αντιπροσώπων της Επιτροπής Διαχείρισης θα καλύπτονται από τους αντίστοιχους συµµετέχοντες. Στο Άρθρο 7 προβλέπεται εφαρµογή του Τίτλου ΙΙΙ των Δηµοσιονοµικών Κανονισµών του ΕΟΑ στις Οικονοµικές Καταστάσεις που ο EOA θα υποβάλλει ετησίως στην Επιτροπή Διαχείρισης. Στο Άρθρο 8 προβλέπεται διορισµός Σώµατος Ελεγκτών, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑ, µε σκοπό τον έλεγχο των ασκούµενων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του MIOS. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης πληροφοριών και εγγράφων καί από ε- θνικές Ελεγκτικές Αρχές των Συνεισφερόντων Μελών σχετικά µε τη δική τους συµµετοχή στο MIOS, υπό τον ό- ρο της µη παραβίασης των δικαιωµάτων των Λοιπών Μελών και των αρµοδιοτήτων του Σώµατος Ελεγκτών. Στο Άρθρο 9 προβλέπεται η εκπόνηση από τον ΕΟΑ µιας τελικής οικονοµικής έκθεσης, µε το πέρας ελέγχου της τελευταίας ετήσιας έκθεσης από το Σώµα Ελεγκτών. Η έκθεση αυτή, η οποία και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαµβάνει περιγραφή όλων των οικονοµικών στοιχείων για τις εργασίες των Α- ποσπασµένων Εθνικών Εµπειρογνωµόνων, τις πληρωµές και το τελικό υπόλοιπο του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασµού MIOS. Επιπλέον ορίζεται ότι τα πλεονάσµατα του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασµού θα αναδιανέµονται

3 1β στα Συνεισφέροντα Μέλη, ανάλογα µε την ετήσια εισφορά τους, και µετά την αναδιανοµή αυτή ο ΕΟΑ θα κλείνει τον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό. Στο Άρθρο 10 καθορίζεται ότι η διάρκεια της Προγραµ- µατικής Συµφωνίας θα είναι τετραετής από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της, µε δυνατότητα παράτασής της µετά από οµόφωνη απόφαση των Συνεισφερόντων Μελών και γραπτή τροποποίησή της. Στο Άρθρο 11 προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης της Προγραµµατικής Συµφωνίας ανά πάσα στιγµή, µε ο- µόφωνη γραπτή συγκατάθεση των Συνεισφερόντων Μελών. Στο Άρθρο 12 προβλέπεται δυνατότητα εισδοχής νέων µελών κατόπιν οµόφωνης απόφασης των Συνεισφερόντων Μελών και τροποποίησης της Προγραµµατικής Συµφωνίας. Στο Άρθρο 13 καθορίζεται ότι το κόστος των υποχρεώσεων από τυχόν ζηµία από ένα Συνεισφέρον Μέλος θα βαρύνει το Μέλος που προκάλεσε τη ζηµία, εκτός αν άλλως ορίζει το εφαρµοστέο εθνικό ή διεθνές δίκαιο. Αντίστοιχα, για ζηµίες οι οποίες προκαλούνται από Συνεισφέροντα Μέλη σε τρίτους, θα διερευνάται το ποσοστό ευθύνης κάθε Μέλους και µε βάση το ποσοστό αυτό θα βαρύνεται, ενώ, σε περίπτωση που ευθύνεται ένα µόνο Συνεισφέρον Μέλος, θα βαρύνεται το ίδιο εξ ολοκλήρου. Στο Άρθρο 14 ορίζεται ότι οι διατάξεις Άρθρου IV των Γενικών Διατάξεων ΕΟΑ περί ασφάλειας και επισκέψεων θα ισχύουν και για το MIOS. Το Άρθρο 15 καθορίζει ότι το επίπεδο διαβάθµισης των πληροφοριών του MIOS είναι Αδιαβάθµητο, ότι τα δικαιώµατα σε οποιαδήποτε εργασία από Αποσπασµένους Ε- θνικούς Εµπειρογνώµονες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα είναι ιδιοκτησία του ΕΟΑ, και τέλος, ότι η Επιτροπή Διαχείρισης θα συµφωνεί ως προς τις διατάξεις που θα διέπουν το χειρισµό των κοινών πληροφοριών και το επίπεδο δηµοσιοποίησής τους. Στο Άρθρο 16 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει µεταξύ των Συµµετεχόντων στο MIOS σε θέµατα ερµηνείας ή υλοποίησης της Προγραµµατικής Συµφωνίας θα επιλύεται αποκλειστικά µέσω διαβουλεύσεων µεταξύ των µελών και όχι µε παραποµπή σε οποιοδήποτε εθνικό, διεθνές ή άλλο δικαστήριο. Τέλος ορίζεται ότι η Προγραµµατική Συµφωνία δε δηµιουργεί υποχρεώσεις βάσει της Σύµβασης της Βιέννης περί Δικαίου των Συνθηκών. Στο Άρθρο 17 προβλέπεται δυνατότητα καταγγελίας της Προγραµµατικής Συµφωνίας µε οµόφωνη απόφαση των Συµµετεχόντων στο MIOS. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα αποχώρησης από το MIOS οποιουδήποτε Συνεισφέροντος Μέλους το επιθυµεί, µε υποχρέωση να α- νταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αποχώρησής του, καθώς και να διασφαλίζει στα εναποµένοντα Μέλη και τον ΕΟΑ δωρεάν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που δηµιουργούνται πριν την ηµεροµηνία της αποχώρησης και απαιτούνται για συνέχιση των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ορίζεται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης, το αποχωρούν Μέλος θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεµείς εισφορές, χωρίς να έχει δικαίωµα επιστροφής των ήδη καταβληθέντων, ενώ θα βαρύνεται µε όλες τις δαπάνες της αποχώρησης µέχρι το ύψος του ποσού που θα υπείχε εάν δεν είχε αποχωρήσει. Τέλος ο- ρίζεται ότι η αποχώρηση ενός Μέλους δεν επηρεάζει τυχόν υποχρεώσεις του σχετικά µε την ασφάλεια, τις επισκέψεις, τη χρήση και τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών, την ευθύνη και την επίλυση διαφορών. Στο Άρθρο 18 καθορίζεται ότι η Προγραµµατική Συµφωνία θα υπογράφεται στα αγγλικά και τα γαλλικά µε το κείµενο στην κάθε γλώσσα να είναι εξίσου έγκυρο. Ως η- µεροµηνία έναρξης ισχύος της Προγραµµατικής Συµφωνίας ορίζεται η ηµεροµηνία της τελευταίας υπογραφής και ολοκλήρωσης των ισχυουσών εσωτερικών διαδικασιών. Τέλος, προβλέπεται τα πρωτότυπα υπογεγραµµένα αντίγραφα να κατατίθενται από κάθε Συνεισφέρον Μέλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας όπου και θα τηρούνται, ενώ ο ΕΟΑ θα αποστείλει ένα επικυρωµένο αντίγραφο σε κάθε Μέλος. Στο Παράρτηµα Α προβλέπονται οι χρηµατοδοτικές Εισφορές των Συνεισφερόντων στο MIOS Μελών κατά έτος, όπου για τη χώρα µας ορίζεται συµµετοχή µε δέκα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (10.044) σε σύνολο διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ), η οποία α- ποτελεί την όγδοη µεγαλύτερη συµµετοχή από σύνολο δεκαοκτώ συµµετεχόντων µε οικονοµική εισφορά, ενώ οι χώρες Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο συµµετέχουν µε είδος, ήτοι µε Αποσπασµένο Εθνικό Εµπειρογνώµονα. Στο Παράρτηµα Β ορίζονται ονοµαστικά οι Αντιπρόσωποι Επιτροπής Διαχείρισης, τα Αναπληρωµατικά Μέλη και οι Σύνδεσµοι για Οικονοµικά Θέµατα των Συνεισφερόντων Μελών. Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Κατόπιν των παραπάνω υποβάλλουµε το παρόν σχέδιο νόµου και παρακαλούµε για τη νοµοθετική κύρωσή του από τη Βουλή των Ελλήνων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευκλ. Τσακαλώτος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. Κοτζιάς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Π. Καµµένος Ν. Παρασκευόπουλος

4 1γ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υ- πουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Ά- µυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υ- λοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Προγραµµατική Συµφωνία (ΠΣ) Αριθ.Α-1424 [MIOS], Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού- Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) η οποία υπογράφηκε διαδοχικά από τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας ( ) και του Υ- πουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας ( ) και του Υπουργείου Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας ( ) και του Υ- πουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας ( ) και του Υπουργείου Ά- µυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας ( ) και του Υ- πουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας ( ) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Λιθουανίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου ( ) και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας ( ) και του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας ( ) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας ( ) και του Υ- πουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας ( ) και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας ( ) και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Η- νωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ( ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σε δύο αντίτυπα (στην αγγλική και γαλλική) της οποίας το κείµενο στην αγγλική και γαλλική και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 22

26 23

27 24

28 25

29 26

30 27

31 28

32 29

33 30

34 31

35 32

36 33

37 34

38 35

39 36

40 37

41 38

42 39

43 40

44 41

45 42

46 43

47 44

48 45

49 46

50 47

51 48

52 49

53 50

54 51

55 52

56 53

57 54

58 55

59 56

60 57

61 58

62 59

63 60

64 61

65 62

66 63

67 64

68 65

69 66

70 67

71 68

72 69

73 70

74 71

75 72

76 73

77 74

78 75

79 76

80 77

81 78

82 79

83 80

84 81

85 82

86 83

87 84

88 85

89 86

90 87

91 88

92 89

93 90

94 91

95 92

96 93

97 94

98 95

99 96

100 97

101 98

102 99

103 100

104 101

105 102

106 103

107 104

108 105

109 106

110 107

111 108

112 109

113 110

114 111

115 112

116 113

117 114

118 115

119 116

120 117

121 118

122 119

123 120

124 121

125 122

126 123

127 124

128 125

129 126

130 127

131

132 129

133 130

134 131

135 132

136 133

137 134

138 135

139 136

140 137

141 138

142 139

143 140

144 141

145 142

146 143

147 144

148 145

149 146 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Προγραµµατικής Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 αυτής. Οι τροποποιήσεις της Προγραµµατικής Συµφωνίας, κατ άρθρο 11 αυτής, υπόκεινται στις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις του άρθρου 18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευκλ. Τσακαλώτος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. Κοτζιάς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Π. Καµµένος Ν. Παρασκευόπουλος ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 104/8/2016 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνκής Άµυνας «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δη- µοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υ- πουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνω- µένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού- Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme)» Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος η α- νωτέρω Προγραµµατική Συµφωνία (MIOS), σχετικά µε την Στρατιωτική Υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράµ- µατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), που έχει υπογραφεί α- πό τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των Συνεισφερόντων στο MIOS Μελών το 2014 και αποβλέπει στον στρατιωτικό συντονισµό µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας των Μελών, για την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις αµυντικές τους δυνατότητες, από την ανάπτυξη έργων SESAR και τη δηµιουργία προγραµµάτων συνεργασίας. Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη, από την: α. αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης του Αντιπροσώπου της χώρας µας στην Επιτροπή Διαχείρισης, για τη συµµετοχή του στις τακτικές συνεδριάσεις αυτής δύο φορές το χρόνο. (άρθρο 2 παρ.1, 2) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό των 1,5 χιλ. ευρώ, περίπου ετησίως, β. καταβολή της οικονοµικής συνεισφοράς της χώρας µας στον Ειδικό Προϋπολογισµό του ΜΙΟS, για τέσσερα έτη (από το 2014 έως το 2018), η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλ. ευρώ, κατ έτος και συνολικά για την τετραετή διάρκεια της κυρούµενης Συµφωνίας, στο ποσό των χιλ. ευρώ. (άρθρο 4 παρ. 1) 2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την: α. αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης του Αντιπροσώπου της χώρας µας στην Επιτροπή Διαχείρισης, σε περίπτωση σύγκλησης αυτής περισσότερες από δύο φορές το χρόνο. (άρθρο 2 παρ. 2) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µετακινήσεων και διάρκεια συνεδριάσεων) και εκτιµάται στο ποσό των 800 ευρώ, περίπου, για κάθε έκτακτη σύσκεψη, β. κάλυψη των εξόδων διεξαγωγής ελέγχων, σε ειδικές περιπτώσεις, από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές (θεωρήσεις, ταχυδροµικά έξοδα, αποστολή εγγράφων κ.λπ.), (άρθρο 8 παρ. 2 γ. καταβολή της οικονοµικής συνεισφοράς της χώρας µας στον Ειδικό Προϋπολογισµό του ΜΙΟS, µετά την παρέλευση της τετραετίας σε περίπτωση παράτασης της κυρούµενης Προγραµµατικής Συµφωνίας, (άρθρο 10) δ. καταβολή του κόστους των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τυχόν ζηµίες, που προκλήθηκαν από τη χώρα µας ή το προσωπικό ή τους πράκτορές της στο προσωπικό ή την περιουσία άλλου Συνεισφέροντος στο ΜΙΟS Μέλους. (άρθρο 13, παρ. 1)

150 147 Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα. 3. Ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων, από την επιστροφή στη χώρα µας, ως Συνεισφέρον στο ΜΙΟS Μέλος, τυχόν µη αναλωθέντων κονδυλίων (αδιάθετα ποσά, πλεονάσµατα και τόκους) του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασµού του ΜΙΟS. (άρθρο 9, παρ. 2) Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016 Η Γενική Διευθύντρια Σταυρούλα Μηλιάκου ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Α- θλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υ- πουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υ- πουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υ- πουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υ- πουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υ- πουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας, σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military Implementation of Single European Sky Air Trafic Management Research Programme)» της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό των 1,5 χιλ. ευρώ, περίπου ετησίως, β. καταβολή της οικονοµικής συνεισφοράς της χώρας µας στον Ειδικό Προϋπολογισµό του ΜΙΟS, για τέσσερα έτη (από το 2014 έως το 2018), η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλ. ευρώ, κατ έτος και συνολικά για την τετραετή διάρκεια της κυρούµενης Συµφωνίας, στο ποσό των χιλ. ευρώ. (άρθρο 4 παρ. 1) 2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την: α. αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης του Αντιπροσώπου της χώρας µας στην Επιτροπή Διαχείρισης, σε περίπτωση σύγκλησης αυτής περισσότερες από δύο φορές το χρόνο (άρθρο 2 παρ.2) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µετακινήσεων και διάρκεια συνεδριάσεων) και εκτιµάται στο ποσό των 800 ευρώ, περίπου, για κάθε έκτακτη σύσκεψη, β. κάλυψη των εξόδων διεξαγωγής ελέγχων, σε ειδικές περιπτώσεις, από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές (θεωρήσεις, ταχυδροµικά έξοδα, αποστολή εγγράφων κ.λπ.), (άρθρο 8 παρ. 2) γ. καταβολή της οικονοµικής συνεισφοράς της χώρας µας στον Ειδικό Προϋπολογισµό του ΜΙΟS, µετά την παρέλευση της τετραετίας σε περίπτωση παράτασης της κυρούµενης Προγραµµατικής Συµφωνίας, (άρθρο 10) δ. καταβολή του κόστους των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τυχόν ζηµίες, που προκλήθηκαν από τη χώρα µας ή το προσωπικό ή τους πράκτορές της στο προσωπικό ή την περιουσία άλλου Συνεισφέροντος στο ΜΙΟS Μέλους. (άρθρο 13, παρ. 1) Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευκλ. Τσακαλώτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Π. Καµµένος Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη, από την: α. αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης του Αντιπροσώπου της χώρας µας στην Επιτροπή Διαχείρισης, για τη συµµετοχή του στις τακτικές συνεδριάσεις αυτής δύο φορές το χρόνο. (άρθρο 2 παρ. 1, 2) Η δαπάνη εκ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA ό- σον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τροποποίησης υπ α- ριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

29

29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη- µονίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- µοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για την Ε- πιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµονίου Κατανόησης.

Μνηµονίου Κατανόησης. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων»

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για κινη- µατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ» Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στον Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις»» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Στις 19 Μαΐου 2016, υπεγράφη στις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 6.4.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την Εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) EUCO 81/12 CO EUR 6 POLGEN 77 INST 321 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξέταση, από μια διάσκεψη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική,

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ο- µοσπονδιακής Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια Αµυντικού Υλικού» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης στον το- µέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υ- πουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4393/2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΦΕΚ Α 106/

ΝΟΜΟΣ 4393/2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΦΕΚ Α 106/ ΝΟΜΟΣ 4393/2016 Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της ημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6587 6 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4393 Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύ- µπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚH EΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης που υπογράφηκε µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής ηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 12:05:27 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Aερίου The Trans Adriatic

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο σόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα